Sunteți pe pagina 1din 91

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

IP CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

Revilia CIORNÎI
Ala AFONSCHI
Cristina SAVCIUC
Mihaela CHIORSAC

CAIET DE SARCINI
PRACTICA DE SPECIALITATE I

AL ELEVULUI ( EI)

___________________________________

____________________________________

Specialitatea 1810 Contabilitate

Specialitatea 1805 Finanțe

CHIŞINĂU 2018
Caietul elevului a fost examinat și aprobat la ședința Catedrei ”Contabilitate și analiză economică” (proces-
verbal nr. 09 din 2 decembrie 2016) și la Consiliul Metodico-științific (proces - verbal nr. 8 din 9 iunie
2017) al Centrului de Excelență în Economie și Finanțe.

Autori:
Revilia CIORNÎI, grad didactic superior, magistru în economie, Centrul de Excelență în Economie și
Finanțe

Ala AFONSCHI, grad didactic superior, magistru în economie, Centrul de Excelență în Economie și
Finanțe

Cristina SAVCIUC, grad didactic superior, magistru în economie, Centrul de Excelență în Economie și
Finanțe

Mihaela CHIORSAC , grad didactic II, master în managementul educațional, Centrul de Excelență în
Economie și Finanțe

Planul tematic
cu repartizarea fondului de timp
Nr. Tema Nr.de ore
Obiectul și metoda de studiu a contabilității 20
Bilanțul contabil – element de bază a metodei contabilității 14
Sistemul de conturi și dubla înregistrare 20
Schema generală a contabilității principalelor operații economice 18
Documentația ca procedeu al metodei contabilității 18
Total 90

2
TEMA 1. Obiectul și metoda de studiu a contabilității

Sarcina 1. Să se grupeze elementele patrimoniale a entității SRL ”Succes” în mijloace economice şi surse
de formare a acestopr mijloace:
Elemente patrimoniale Suma Mijloace Surse de
economice formare
Rechizite de birou 9000 +
Clădirea depozitului de materiale 39000 +
Credite bancare pe termen scurt 15 000 +
Numerar în conturi curente 25 000 +
Datorii comerciale 14 000 +
Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 19 500 +
Numerar în casă 400 +
Materiale de construcţie 9500 +
Computere 15 400 +
Profitul net al perioadei de gestiune 19 000 +
Producţie în curs de execuţie 3 800 +
Creanţe comerciale 23 000 +
Avansuri pe termen lung primite 19 600 +
Capital social 130 000 +
Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor +
8 500
fizice
Împrumuturi pe termen lung 18200 +
Capital nevărsat 25 000 +
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 2 700 +
Combustibil 9 000 +
Investiţii financiare curente 7 900 +
Obligaţiuni procurate pe un termen de 18 luni 24 000 +
Produse finite 45 000 +
Brevete şi licenţe 57 100 +
Datorii privind asigurările 17 700 +
Mijloace de transport 67 000 +
Resurse minerale 55 000 +
Amortizarea imobilizărilor necorporale 10 500 +
Utilaje în funcţiune 32 000 +
Amortizarea mijloacelor fixe 42 000 +
Amortizarea resurselor minerale 23 000 +

Sarcina 2. Determinaţi valoarea activelor circulante, beneficiind de următoarele date: materii prime -
12000 lei; datoriile cumpărătorilor - 25000 lei; avans acordat pe termen de 3 luni - 15000 lei; furnizori –
22000 lei; profit net -16000 lei; datorii faţă de bancă -8000 lei; materiale - 19000; produse finite - 20000
lei.
12000+15000+19000+20000+25000=91000
Sarcina 3. Determinaţi valoarea capitalului propriu în situaţia în care dispunem de următoarele date:
capitalul social - 150000 lei; rezerve - 100000 lei; profit net al perioadei de gestiune - 15000 lei; avansuri
primite de la clienţi - 12000 lei; utilizarea profitului net al perioadei de gestiune - 10000 lei; furnizori -

3
6500 lei; capital neînregistrat - 7000 lei; capital retras - 1000 lei; acţiuni procurate pe termen lung - 2000
lei 15000+100000+15000-(10000)-(7000)-(1000)=247 000 lei
Sarcina 4. Determinaţi valoarea activelor, dacă se ştie că o entitate are datorii pe termen scurt în sumă de
29000 lei, datorii pe termen lung – 62300 lei şi capitalul propriu în sumă de 6000 lei.
Activ-Pasiv-29000+62300+6000=97 300 lei
Sarcina 5. Determinaţi valoarea stocurilor, utilizând următoarele date: materiale - 10000 lei; datoriile
clienţilor - 25000 lei; mărfuri - 15000 lei; venituri înregistrate în avans - 25000 lei; rezerve - 16000 lei;
obiecte de mică valoare şi scurtă durată - 10000 lei; creditori - 8000 lei; numerar - 26000 lei.
10000+15000+10000=35000 lei
Sarcina 6. Determinaţi valoarea datoriilor, dacă se ştie că o entitate are active imobilizate în valoare de
256000 lei, active circulante – 85000 lei şi capitalul propriu în sumă de 266000 lei.
Determinaţi valoarea capitalului propriu în baza următoarelor date: capital social -100000 lei, rezerva
prevăzută de legislaţie –10000 lei, furnizorii – 20000 lei, rezerve prevăzute de statut – 5000 lei, alte rezerve
– 5000 lei, debitori – 10000 lei, avansuri primite de la clienţi - 12000 lei; profitul net al perioadei de
gestiune - 10000 lei.
a) 256 000+35000-266000=75000 lei
b)100 000+10000+5000+5000+10000=130000 lei
Sarcina 7. Determinaţi valoarea activelor imobilizate, utilizând următoarele date: total active - 920000 lei;
active circulante - 450000 lei; datorii pe termen lung - 170000 lei; capitalul propriu - 750000 lei.
Active imobilizate=total active 920 000-active circulante 450 000=470 000 lei
Sarcina 8. Entitatea dispune de un magazin de covoare. În magazin se află 50 de covoare pregătite a fi
vândute. Ce element economic reprezintă aceste 30 covoare?
a) produse; b) mărfuri; c) mijloace fixe; d) cheltuieli.
Dar covoril din oficiul firmei?
a) produse; b) mărfuri; c) mijloace fixe; d) cheltuieli.
a) Varianta b)marfuri
b) Varianta d)cheltuieli
Sarcina 9. Se solicită a se afla suma datoriilor, dispunând de următoarele date.
Datorii furnizorilor - 80 000 lei; Datoriile clienţilor - 20 000 lei; Avansuri acordate furnizorilor - 10000
lei; Avansuri primite de la clienţi - 40000 lei; Debitori diverşi - 5000 lei; Credite bancare pe termen lung
- 100000 lei; Creditori diverşi - 6000 lei; TVA de achitat - 1 000 lei; Salarii de plătit - 20000 lei.
a)47 000 lei; b) 257 000 lei; c) 247 000 lei; d) 150 000 lei; e) 267000 lei
80000+40000+100000+6000+1000+20000=247 000
Varianta c) 247 000 lei
Sarcina 10. Indicaţi care din elementele de mai jos sunt imobilizări corporale pe termen lung:
1. Clădiri; 2. Obiecte de inventar; 3. Utilaj neinstalat; 4. Materiale; 5. Brevete; 6. Resurse naturale; 7.
Utilaj în funcţiune.
Cladiri,obiecte de inventar,utilaj in functiune
Sarcina 11. Entitatea dispune de o staţie de alimentare cu benzină. În acest moment, staţia de alimentare
are 2 000 litri de benzină pregătită a fi vândută. Ce element patrimonial reprezintă aceste 2 000 litri
benzină?
Acesti 2000 de litri de benzina sunt considerati marfa
Sarcina 12. Entitatea „Lotus” S.A. dispune de un magazin de materiale de construcţie. În magazin se află
30 cutii de vopsea pregătite a fi vândute.
1. Ce element economic reprezintă aceste 30 cutii de vopsea?
a) produse; b) mărfuri; c) mijloace fixe; d) materiale.
2. Ce element economic prezintă vopseaua folosită pentru reparaţia oficiului?

4
b) produse; b) mărfuri; c) mijloace fixe; d) materiale.
Sarcina 13. Entitatea a cumpărat 20 scaune, din care 2 scaune pentru utilizare internă în oficiu şi 18 pentru
a fi vândute. Ce elemente economice reprezintă scaunele cumpărate?.
2 scaune-cheltuieli
18 scaune-marfuri
Sarcina 14. Indicaţi care din elementele de mai jos fac parte din grupa mijloacelor fixe:
Clădiri; Programe informatice; Materiale; Brevete; Resurse naturale; Utilaj destinat instalării; Embleme
comerciale; Computere; Copyright; Terenuri; Investiţii financiare pe termen lung; Automobil.
Cladiri,computere,automobil
Sarcina.15. Determinaţi în baza informaţiei contabile a entităţii „Succes” SRL mărimea următoarelor
tipuri de cheltuieli:

1. cheltuieli de distribuire –
2. cheltuieli administrative –
3. cheltuieli cu active imobilizate–
4. cheltuieli financiare –

Nr. Cheltuielile Tip Suma, lei


cheltuieli
1. cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe cu destinaţie 3 75 300
generală
2. cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de 2 76 890
conducere
3. cheltuieli privind reclama 1 890
4. lipsuri din deteriorarea valorilor 4 4 567
5. cheltuieli privind dobânzile la credite pe termen scurt 4 12 456
6. valoarea contabilă al produselor vândute 4 198 700
7. cheltuielile privind ambalarea produselor finite 1 34 500
8. cheltuieli privind diferenţele de curs valutar 4 2 340
9. cheltuieli privind arenda finanţată 3 22 400
10. cheltuieli privind ieşirea mijloacelor fixe 3 5 600
11. cheltuieli privind ieşirea imobilizărilor necorporale 3 1 200
12. cheltuieli de deplasare în scopuri comerciale 1 2 700
13. cheltuieli privind arenda curentă 4 9 600
14. cheltuieli privind amenzile 4 2 700
15. cheltuieli în scopuri de filantropie 4 10 000
16. cheltuieli privind impozitele şi taxele, cu excepţia impozitului pe 4 4 600
venit

Sarcina 16. Selectaţi toate costurile entităţii SRL ”Succes” din totalitatea elementelor contabile:
Materie primă în producţia de bază; Materiale pentru necesităţi gospodăreşti; Diferenţele de curs valutar;
Venituri din vânzarea produselor finite; Amenzile şi penalităţile la buget; Cheltuieli înregistrate în avans;
Venituri din redevenţe; Contribuțiile de asigurări sociale obligatorii aferente salariului muncitorilor;
Salariile aparatului administrativ; Salariile muncitorilor; Cedarea imobilizărilor corporale pe termen lung;
Energia electrică utilizată în secția de producere; Întreţinere şi reparaţii a oficiilor; Amortizarea
mijloacelor fixe cu destinaţie de producție; Paza secției; Venituri din vânzarea mărfurilor.

5
Materie prima în producție de baza,materiale p/u necesitati gosp,amenzile și penalitatile,cheltuieli
inregistrate în avans,contributiile de asigurari sociale,salariile aparatu;ui administrativ, energia electrică
utilizata,intrtineresi reparații a oficiilor,amortizarea mijloacelor fixe
Sarcina 17. Determinaţi în baza informaţiei contabile a entităţii „Succes ” SRL mărimea următoarelor
tipuri de venituri:
1. venituri din vânzări –
2. alte venituri operaţionale –
3. venituri din operațiuni cu active imobilizate–
4. venituri financiare –

Nr. Veniturile entităţii Tip venituri Suma, lei


1. venituri din amenzi şi penalităţi 2 63 60
2. venituri din vânzarea produselor 1 178 800
3. venituri din darea în arendă finanţată a mijloacelor 2 17 800
fixe
4. venituri din dobânzi 4 11 990
5. venituri din diferenţe de curs valutar 4 8 990
6. venituri din vânzarea altor active circulante 1 9 400
7. venituri din ieşirea mijloacelor fixe 3 900
8. venituri din arenda curentă 2 4 500
9. venituri din recuperarea daunei materiale 2 870
10. venituri din dividende 4 16 700
11. venituri din subvenţii de stat 4 67 000
12. venituri din active intrate cu titlu gratuit 4 56 000

TEMA 2. Bilanţul contabil – elementul de bază al metodei contabilităţii

Sarcina 18. De întocmit bilanţul contabil al SRL ”Succes”. Se prezintă următoarele elemente patrimoniale
ale fabricii de confecţii:
(lei)
1. Valoarea acţiunilor proprii emise 370 000
2. Impozitul pe venit datorat bugetului 2 500
3. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată la depozit 12 000
4. Datoriile entității titularului de avans 180
5. Valoarea licenţei 29 000
6. Numerar în casă 540
7. Alte rezerve 6 000
8. Datorii furnizorilor 8 400
9. Maşini de cusut 173 000
10. Datorii privind creditele pe termen scurt 40 000
11. Clădirea blocului administrativ 92 000
12. Piese de schimb la depozit 3 100
13. Obligaţiuni cumpărate cu termenul de achitare până la un an. 8 000
14. Alte datorii curente 1 200
15. Datorii privind asigurările 4 300
16. Numerar în contul curent 73 000

6
17. Stocul articolelor confecţionate la depozit 5 800
18. Profitul nerepartizat al anilor precedenţi 117 340
19. Gard de fier 56 000
20. Cote de participaţie în capitalul altei întreprinderi 20 000
21. Taxa pe valoare adăugată datorată bugetului 1 500
22. Articole de confecţii în curs de execuţie 6 400
23. Utilaj destinat montării 12 000
24. Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 5 600
25. Obligaţiuni proprii pe termen scurt vândute 14 000
26. Creanţe ale cumpărătorilor 25 000
27. Avansuri primite de la cumpărători 6 800
28. Camioane 123 800
29. Materiale 28 800
30. Credite pe termen scurt primite 90 620
Bilanţul contabil se întocmeşte în următorul tabel (respectaţi structura bilanţului contabil).
Bilanţul contabil al SRL ”Succes” la 31.12.2018
Activ Suma, lei Pasiv Suma, lei
Perioada curentă Perioada curentă

OMVSD LA DEPOZIT 12000 VALOAREA ACTIUNILOR 370000


VALOAREA LICENTEI 29000 IMPOZITUL PE VENIT 2600
NUMERAR IN CASA 340 DATORIILE ENTITATII 180
MASINI DE CUSUT 173000 ALTE REZERVE 6000
CLADIREA BLOC ADMIN. 92000 DATORIILE FURNIZORILOR 3400
PIESE DE SCHIMB 3100 DAT. PRIVIND CREDITELE 40000
OBLIGATIUNI CUMPAR. 8000 ALTE DATORII CURENTE 1200
NUMERAR IN CONT CUR. 73000 DAT PRIVIND ASIG 4300
STOCUL ARTICOLELOR 5800 PROFITUL NEREPARTIZAT 117340
GARD DE FIER 56000 TVA 1500
COTE DE PARTICIPARE 20000 DATORII FATA DE PERS. 5600
ARTICOLE DE CONFECT. 6400 OBLIGATIUNI PROPRII 14000
UTILAJ DESTINAT MONT 12000 AVANSURI PRIMITE 6800
CREANTE DE CUMPAR. 25000 CREDITE PE TERMEN SCRT 90620
Total 668 440 Total 668 440
Sarcina 19. De întocmit bilanţul contabil al SRL ”Succes”. Se prezintă următoarele elemente
patrimoniale:
№ Elementele patrimoniale Suma, lei
d/o
1 Avansuri pe termen lung acordate 3250-00
2 Credite bancare pe termen lung 12160-00
3 Mijloace de transport 10265-00
4 Investiţii pe termen lung în părţi legate 5290-00
5 Clădiri 15345-00

7
№ Elementele patrimoniale Suma, lei
d/o
6 Capital social 48030-00
7 Datorii comerciale curente 10010-00
8 Semifabricate cumpărate 7820-00
9 Mărfuri 9540-00
10 Datorii privind asigurările 5070-00
11 Emblema comercală 7110-00
12 Amortizarea mijloacelor fixe 5290-00
13 Produse finite 2610-00
14 Cont curent în monedă naţională 8980-00
15 Conturi speciale la bancă 9900-00
16 Creanţe comerciale 2010-00
17 Amortizarea programei informatice 1150-00
18 Datorii faţă de buget privind accizele 1255-00
19 Resurse minerale 7920-00
20 Profit net al perioadei de gestiune 5590-00
21 Rezerve statutare 3675-00
22 Terenuri cu construcţii 8550-00
23 Amortizarea imobilizărilor necorporale 4100-00
24 Programe informatice 2800-00
25 Casa 850-00
26 Cont curent în valută străină 1900-00
27 Împrumuturi pe termen scurt 2080-00
28 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 7760-00
29 Datorii faţă de fondatori privind dividendele calculate 2280-00
30 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 2190-00
31 Materiale de construcţie 2800-00
32 Producţia în curs de execuţie 1060-00
33 Subvenţii pentru întreprinderile de stat 890-00
34 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 850-00
35 Obligaţiuni emise şi vândute 2000-00
36 Creanţe ale personalului privind recuperarea daunelor 2000-00
37 Licenţe 10300-00
38 Automobilul administratorului 20000-00
39 Avansuri pe termen scurt primite 40000-00
40 Foi de odihnă 9700-00

Bilanţul contabil se întocmeşte în următorul tabel (respectaţi structura bilanţului contabil).

Bilanţul contabil al SRL ”Succes” la 31.12.2018


Activ Suma, lei Pasiv Suma, lei
Perioada Perioada
curentă curentă
Avansuri pe termen lung 3250 Credite bancare pe termen scurt 12160
Mijloace de transport 10265 Capital 48030
Invest.pe termen lung 5290 Dat.comerciale curente 10010

8
cladiri 15346 Dat.privind asigurarile 5070
semifabricate 7820 Dat.fata de buget 1255
marfuri 9540 Profit net al perioadei de gestiune 5590
Emblema comerciala 7110 Rezerve statutare 3675
Amortizarea mij.fixe (5290) Imprumuturi pe termen scurt 2080
Produse finite 2610 Dat.fata de personal 7760
CCMN 8980 Dat.fata de fondatori 2280
Conturi speciale 9900 Subventii pentru intrep. 890
Creante comerciale 2010 Obligatiuni emise și vandute 2000
Amortizare (1150) Avansuri pe termen scurt primite 40000
Resurse minerale 7920
Terenuri cu constructii 8550
Amortizare imobiliz. (4100)
Programe informatice 2800
Casa 850
Cont curent în valuta straina 1900
OMVSD 2190
Materiale de constructii 2800
Prod.in curs de executie 1060
Uzura OMVSD (850)
Creante ale personalului 2000
Licente 10300
Automobilul admin. 20000
Foi de odihna 9700
Total 140 800 Total 140 800
Sarcina 20. Indicaţi modificările care au avut loc în activul şi pasivul bilanţului în urma operaţiilor
economice.

Conţinutul operaţiei Suma, lei Influenţa asupra bilanţului

1 2 3
1 Din contul curent s-a achitat datoriile faţă de furnizori 52 100 A-X=P-X
2 S-au primit la depozit materiale de la furnizori în A+X=P+X
19 000
condiţiile achitării ulterioare
3 De la contul curent s-a ridicat numerar pentru plata A-X=P-X
43 000
salariului.
4 La contul curent s-a primit credit pe termen scurt 50 000 A+X=P+X
5 S-a achitat datoria pentru mărfurile primite anterior 41 000 A-X=P-X
6 S-a plătit avans lucrătorilor din casă pentru luna A+X-X=P
5 000
curentă
7 O parte din rezerve sunt folosite la majorarea A=P+X-X
20 000
capitalului social
8 De la contul curent s-a plătit în avans bugetului A+X-X=P
10 000
impozit
Sarcina 21. Indicaţi modificările care au avut loc în activul şi pasivul bilanţului în urma operaţiilor
economice.

9
Suma, Influenţa
Conţinutul operaţiei lei asupra
bilanţului
1 2 3
1. Primirea la contul curent a unui credit bancar 80 000
2. Din contul curent se achită datoria furnizorului pentru materialele 15 600
primite
3. La contul curent se înregistrează suma creanţei încasate de la 21 500
cumpărător
4. Procurarea obligaţiunilor pe termen scurt 30 000
5. Majorarea rezervelor din contul profitului nerepartizat 40 000
6. Aprovizionarea cu mărfuri de la furnizori cu plata ulterioară 12 460
7. De la contul curent se transferă bugetului impozitele şi taxele 9 720
calculate
8. S-a ridicat numerar de la contul curent 11 000
9. Din casă s-a eliberat numerar titularului de avans 800
10. Titularul de avans a restituit în casă suma avansului neutilizat 120
11. Plata unui avans furnizorului pentru mărfuri 5000

Sarcina 22. Se solicită a se preciza prin încercuire cum influenţează asupra bilanţului operaţia
economică privind procurarea mărfurilor cu plată ulterioară:
a) A+X = P+X; b) A-X = P-X; c) A+X-X = P; d) A = P+X-X

Sarcina 23. Se solicită a se preciza prin încercuire cum influenţează asupra bilanţului operaţia
economică privind plata salariului din casă.
a) A-X = P-X; b) A-X+X = P; c) A+X=P+X; d) A=P-X+X

Sarcina 24. Daţi câte 2 exemple de operaţii economice care să genereze modificarea bilanţieră de tipul:

1. A - X = P – X 2. A + X = P + X
1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................
Sarcina 25. Daţi câte 2 exemple de operaţii economice care să genereze modificarea bilanţieră de tipul:
1. A – X +X = P 2. A = P - X+ X

1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................

Sarcina 26. Daţi câte 2 exemple de operaţii economice care să genereze modificarea bilanţieră de tipul:

10
1. A - X = P – X 2. A + X – X = P
1... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................
Tema 3. Sistemul de conturi și dubla înregistrare

Sarcina 27. Se cere: De completat cu cuvintele ”Debit” sau “Credit” următoarele expresii:

N/o Modificările parvenite în urma operaţiilor Contul Semnul Debit / Credit


economice +/-
1 Achitarea datoriilor faţă de furnizori 521 - Debit
2 Micşorarea creanţelor cumpărătorilor 221 - Credit
3 Majorarea capitalului social 311 + Credit
4 Micşorarea numerarului din caserie 241 - Credit
5 Consum de materiale 211 - Credit
6 Majorarea creanţelor comerciale curente 221 + Debit
7 Majorarea stocurilor de produse finite 216 + Debit
8 Calculul salariilor 531 + Credit
9 Majorarea datoriilor faţă de Fondul Social 533 + Credit
10 Micşorarea capitalului de rezervă 321 - Debit
11 Micşorarea datoriilor financiare (credite bancare pe 411 - debit
termen lung)
12 Majorarea creanţelor personalului 226 + Debit
13 Intrarea imobilizărilor necorporale 112 + debit
14 Majorarea rezervelor statutare 322 + Credit
15 Intrarea mijloacelor fixe 123 + Debit
16 Calculul amortizării mijloacelor fixe 124 + Credit
17 Ieşirea numerarului din contul curent 242 - Credit
18 Achitarea creanţelor de către personal 226 - Credit
19 Micşorarea capitalului nevărsat 313 - Debit
20 Procurare de materiale 211 + Debit
21 Obţinerea produselor 216 + Debit
22 Obţinerea venitului din vânzări 611 + Credit
23 Calculul datoriei faţă de buget 534 + credit
24 Reținerea din salariu a impozitului 534 - Debit
25 Calcularea dobânzii la credit 511 + Credit
26 Vânzarea mărfurilor 217 - Credit
27 Procurarea OMVSD 213 + Debit
28 Casarea amortizării mijloacelor fife 124 - Debit
29 Pierdere netă obținută 333 + Credit
Sarcina 28. Deschideţi contul 242 „Conturi curente în monedă națională". Reflectaţi corespondenţa
conturilor contabile. Înregistraţi operaţiile economice în cont. Calculaţi rulajele şi soldul contului la
sfîrşitul lunii. Soldul iniţial al contului constituie 624400 lei.

11
În luna curentă în cont au avut loc următoarele operaţii economice:
Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) Corespondenţa
conturilor
Dt Ct
1 Din mijloacele din cont s-a efectuat achitarea: 521 242
- cu furnizorul X; 122000 534
- cu bugetul; 13900 518
- creditelor bancare. 2700
2 Din numerarul din cont s-au ridicat bani în casierie 18510 241 242
3 S-a încasat de la clenţi un avans pe termen scurt pentru 25000 242 523
produsele ce urmează a fi vândute.
4 S-a transferat de la cont CAS 15000 533 242

5 A fost încasat un împrumut pe termen de 2 ani . 300 000 242 412

Dt 242 Ct

Si=624400
122 000
13 900
18 510
25000
15000
300 000

R,dt=325 000 R,ct=172 110


Sf=624 400+325 000-172 110=777 290 lei
Sarcina 29. De întocmit formulele contabile pentru operaţiile prezentate.
Corespondenţa
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
Dt Ct
1 S-au procurat mărfuri de la furnizor 217 521
2 S-au procurat materiale de la furnizor 211 521
3 S-au procurat OMVSD de la furnizor 213 521
4 S-au procurat mijloace fixe de la furnizor 123 521
5 S-au procurat programe informatice la de la furnizor 112 521
6 Din contul curent s-a transferat furnizorilor 521 242
7 S-a primit numerar din contul de curent 241 242
8 S-a calculat salariul muncitorilor ocupaţi în producţia de bază 811 531
9 Din casă se achită salariul personalului 531 241
10 S-a calculat amortizarea mijloacelor fixe ocupate în procesul de 124 821
producţie
11 S-a calculat amortizarea oficiului administrativ 713 224
12 Din caserie s-a acordat un avans contabilului pentru procurarea 226 241
blanchetelor contabile
13 Se reflectă creanţa cumpărătorilor în legătură cu vânzarea mărfurilor 221 611

12
14 Se reflectă ieşirea mărfurilor vândute cumpărătorilor (la valoarea 711 217
contabil
Sarcina 30. De reflectat corespondenţa conturilor contabile.
Corespondenţa
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
Dt Ct
1 S-a procurat de la furnizor un strung (mijloc fix) 123 521
2 Din contul curent s-a achitat datoria faţă de furnizor 521 242
3 S-a majorat capitalul social din contul capitalului de rezervă 321 311
4 S-a încasat în contul curent avansul curent de la cumpărător 242 523
5 S-a achitat salariul muncitorilor din caseria entității 531 241
6 În contul curent s-a primit un credit pe termen lung 242 411
7 O parte din creditele pe termen lung au fost trecute la categoria 411 511
creditelor bancare pe termen scurt
8 Din contul valutar s-a rambursat creditul bancar pe termen lung 411 243
9 Din contul curent s-a acordat un împrumut pe termen scurt 512 242
10 La contul curent s-a înregistrat un împrumut pe termen scurt 534 242
11 Din contul curent s-a achitat impozitul pe venit al persoanei 242 521
juridice
12 S-au procurat materiale de la furnizor 211 521
13 S-au procurat mărfuri de la furnizor 217 521
14 S-au procurat OMVSD de la furnizor 213 521
15 S-a format capital de rezervă din contul profitului nerepartizat al 332 321
anilor precedenţi
16 S-au format rezerve statutare din contul profitului nerepartizat al 322 332
anilor precedenţi
17 Din contul curent se ridică numerar 241 242
18 Din contul curent se transferă avans furnizorului 224 242
19 O parte din creditele bancare pe termen lung au fost rambursate 411 242
din contul curent
20 S-a preluat o parte din profitul anului curent pentru acoperirea 334 332
pierderilor anilor precedenţi

Sarcina 31. De formulat conţinutul operaţiilor economice al următoarelor formule contabile:

Nr. Debi Credit Conţinutul operaţiei economice


d/o t
1. 123 521 S-au procurat mijloace fixe de la furnizor .
2. 211 521 S-au procurat materiale de la furnizor .
3. 213 226 De către titularul de avans sa procurat OMVSD .
4. 242 241 Din casa sa tramsferat numerar în cont curent .
5. 242 221 Incasarea creantei comerciale de la clienți .
6. 521 242 Din contul curent s-a tranferat furnizorilor numerear p/u achitarea datoriei
7. 713 531 A fost calculat salariul personalului administrativ .
8. 531 241 Din casa se achita salariul personalului .
9. 531 533 Reținerea din salariu a contributiilor de asigurari sociale și medicale .

13
Sarcina 32. În baza datelor iniţiale
1. întocmiţi bilanţul contabil la începutul perioadei de gestiune;
2. întocmiţi formulele contabile pentru operaţiile economice;
3. deschideţi conturile sintetice, înregistraţi operaţiile economice în conturi, calculaţi rulajele
debitoare şi creditoare, soldurile finale;
4. întocmiţi balanţa de verificare-şah şi a conturilor sintetice;
5. întocmiţi bilanţul contabil la sfârşitul perioadei de gestiune;
6. perfectați Bilanţul contabil

Datele iniţiale pentru rezolvarea problemei:


La 01.04 anul curent firma “Alfa” dispunea de următoarele elemente patrimoniale:
N/o Elementele patrimoniale Suma
1 Avansuri acordate curente 24000
2 Materiale 43600
3 Cont curent în monedă națională 120000
4 Casa 1400
5 Datorii comerciale curente 24600
6 Datorii faţă de salariaţi 119400
7 Cont curent în valută străină 10000
8 Capital social 2000
9 Creanţe comerciale 45000
10 Datorii faţă de buget 15000
11 Datorii faţă de Fondul Social 30000
12 Avansuri primite curente 23000
13 Credite bancare pe termen lung 30000

În luna aprilie au avut loc următoarele operaţii economice:


Corespondenţa
Conţinutul operaţiilor economice Suma conturilor
(lei) Debit Credit
1 Din contul curent se acordă un avans furnizorilor 14000
La contul curent se înregistrează suma obţinută din vînzarea 5000
2 valutei
3 La contul curent se înregistrează achitarea creanţei 5000
cumpărătorilor
4 De la furnizor se procură materiale cu achitare ulterioară 10000
5 De la contul curent se transferă bugetului 12000
6 În contul curent se primeşte un credit pe termen lung 90000
7 S-a primit numerar de la contul curent 70000
8 Din caserie se achita salariul personalului 51300

14
BILANȚUL
la ___________ 20_____
Nr. Activ Cod. Sold la
Crt. Rd. Începutul Sfîrșitul
perioadei de perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I.Imobilizari necorporale
1.Imobilizari necorporale in curs de executie 010
2.Imobilizari necorporale in exploatare, total 020
din care:
2.1. concesiuni.brevete,licente,marci 021
2.2. drepturi de autor si titluri de protectie 022
2.3. programe informatice 023
2.4. alte imobilizari necorporale 024
3.Fond comercial 030
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 040
Total imobilizari necorporale (rd. 010 + rd. 020 +rd. 030 050
+rd. 040)
II.Imobilizari corporale
1.Imobilizari corporale in curs de executie 060
2.Terenuri 070
3.Mijloace fixe,total 080
din care:
3.1. cladiri 081
3.2. constructii speciale 082
3.2. masini,utilaje si instalatii tehnice 083
3.3. mijloace de transport 084
3.4. inventar si mobilier 085
3.5. alte mijloace fixe 086
4.Resurse minerale 090
5.Active biologice imobilizate 100
6.Investitii imobiliare 110
7.Avansuri acrodate pentru mobilizari corporale 120
Total imobilizari corporale (rd. 060 +rd. 070 + rd. 080 + 130
rd. 090 + rd. 100 + rd. 110 + rd. 120 )
III.Investitii financiare pe termen lung
1.Investitii pe termen lung in parti neafiliate 140
2.Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate,total 150
din care:
2.1. actiuni si cote de participatie detinute la entitatile 151
afiliate
2.2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate 152

15
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de 153
participare
2.4. alte investitii financiare 154
Total investitii financiare pe termen lung (rd. 140 + rd. 160
150)
IV.Creante pe termen lung si alte active imobilizate
1.Creante comerciale pe termen lung 170
2.Creante ale partilor afilite pe termen lung 180
inclusiv: creante aferente intereselor de participare 181
3.Alte creante pe terme lung 190
4.Cheltuieli anticipate pe termen lung 200
5.Alte active imobilizate 210
Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd. 220
170 + rd. 180 + rd. 190 + rd. 200 + rd. 210 )
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 050 + rd. 130 + rd. 230
160 + rd. 220)
ACTIVE CIRCULANTE
I.Stocuri
1.Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata 240
2.Active biologice circulante 250
3.Productia in curs de executie 260
4.Produse si marfuri 270
5.Avansuri acordate pentru stocuri 280
Total stocuri (rd. 240 + rd. 250 + rd. 260 + rd. 270 + rd. 290
280)
II.Creante curente si alte active circulante
1.Creante comerciale curente 300
2.Creante ale partilor afiliate curente 310
inclusiv: creante aferente intereselor de participare 311
3.Creante ale bugetului 320
4.Creantele personalului 330
5.Alte creante curente 340
6.Cheltuieli anticipate curente 350
7.Alte active circulante 360
Total creante curente si alte active circulante (rd. 300 + 370
rd. 310 + rd. 320 + rd. 330 + rd. 340 + rd. 350 + rd. 360)
III.Investitii financiare curente
1.Investitii financiare curente in parti neafiliate 380
2.Investitii financiare curente in parti afiliate, total 390
din care:
2.1. actiuni si cote de participatie detinute la entitatile 391
afiliate
2.2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate 392

16
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de 393
participare
2.4. alte investitii in parti afiliate 394
Total investitii financiare curente (rd. 380 + rd. 390) 400
IV.Numerar si documente banesti 410
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 290 + rd. 370 + rd. 420
400 + rd. 410 )
TOTAL ACTIVE (rd. 230 + rd. 420_ 430

Nr. Pasiv Cod. Sold la


Crt. Rd. Începutul Sfîrșitul
perioadei de perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
C. CAPITAL PROPRIU
I.Capital social
1.Capital social inregistrat 440
2.Capital nevarsat 450
3.Capital neinregistrat 460
4.Capital retras 470

Total capital social (rd. 440 + rd. 450 + rd.460 + rd. 470 ) 480
II.Prime de capiTtal 490
III.Rezerve
1.Capital de rezerva 500
2.Rezerve statutare 510
3.Alte rezerve 520
Total rezerve (rd. 500 + rd. 510 + rd. 520) 530
IV.Profit(pierdere)
1.Corectii ale rezultatlor anilor precedenti 540
2.Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor 550
precedenti
3.Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune 560
4.Profit utilizat al perioadei de gestiune 570
Total profit (pierdere) (rd. 540 + rd. 550 + rd. 560 + rd. 580
570)
V.Rezerve din reevaluare 590
VI.Alte elemente de capital propriu 600
TOTAL CAPITAL PROPRIU rd. 480 + rd. 490 + rd. 530 610
+ rd. 580 + rd. 590 + rd. 600 )
D. DATORII PE TERMEN LUNG

17
1.Credite bancare pe termen lung 620
2.Imprumuturi pe termen lung 630
din care: 631
2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 632


convertibile
2.2. alte imprumuturi pe termen lung 633
3.Datorii comerciale pe termen lung 640
4.Datorii fata de partile afiliate pe termen lung 650
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 651
5.Avansuri primite pe termen lung 660
6. Venituri anticpate pe temen lung 670
7.Alte datorii pe termen lung 680
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd. 620 + rd. 690
630 + rd. 640 + rd. 650 + rd. 660 + rd. 670 + rd. 680 )
E. DATORII CURENTE
1.Credite bancare pe termen scurt 700
2.Imprmuturi pe termen scurt, total 710
Din care: 711
2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 712
convertibile
2.2. alte imprumuturi pe termen scurt 713
3.Datorii comerciale curente 720
4.Datorii fata de partile afiliate curente 730
inclusiv: datorii aferente intereelor de participare 731
5.Avansuri primite curente 740
6.Datorii fata de personal 750
7.Datorii privind asigurarile sociale si medicale 760
8.Datorii fata de buget 770
9.Datorii fata de proprietari 780
9.Venituri anticipate curente 790
10.Alte datorii curente 800
TOTAL DATORII CURENTE ( rd. 700 + rd. 710 + rd. 810
720 + rd. 730 + rd. 740 + rd. 750 + rd. 760 + rd. 770 + rd.
780 + rd. 790 + rd. 800)
PROVIZIOANE
F. 1.Provizioane pentru beneficiile angajatilor 820
2.Provizioane pentru garantii acordate 830
cumparatorilor/clientilor
3.Provizioane pentru impozite 840
4.Alte provizioane 850
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 820 + rd. 830 + rd. 840 + rd. 860

18
850)
TOTAL PASIVE (rd. 610 + rd. 690 + rd. 810 + rd. 860) 870

Sarcina 33. De reflectat corespondenţa conturilor contabile.


Corespondenţa
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
Debit Credit
1 S-a procurat de la furnizor un strung cu plată ulterioară
2 Din contul curent s-a achitat datoria faţă de furnizor pentru strungul
procurat
3 S-a majorat capitalul social din contul rezervei stabilite de legislaţie
4 S-a încasat în contul curent avansul pe termen scurt de la cumpărător
5 S-a achitat salariul muncitorilor din caseria entităţii
6 În contul curent s-a primit un credit pe termen lung
7 O parte din creditele pe termen lung au fost trecute la categoria
creditelor bancare pe termen scurt
8 Din contul curent în valută străină s-a rambursat creditul bancar pe
termen lung
9 Din contul curent s-a acordat un împrumut pe termen scurt
10 Din contul curent bancar s-a achitat impozitul pe venit al persoanei
juridice
11 S-a procurat de la furnizor materiale cu plată ulterioară
12 În contul curent s-a încasat datoria cumpărătorului
13 S-au format rezerve prevăzute de statut din contul profitului
nerepartizat al anilor precedenţi
14 Din contul curent bancar s-au ridicat bani in numerar
15 Din contul curent bancar a fost transferat un avans furnizorului
16 O parte din creditele bancare pe termenu lung au fost rambursate din
contul curent
17 S-a preluat o parte din profitul anului curent pentru acoperirea
pierderilor anilor precedenţi
18 Din salariul calculat s-a reţinut contribuţii individuale de asigurări
sociale (6%)

Tema 4. Schema generală a contabilității principalelor operații economice

Sarcina 34. De întocmit corespondenţa conturilor aferentă operaţiunilor economice:

Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice:


Suma, lei Corespondenţa
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
Dt Ct
1 S-au calculat salariile programatorilor ocupaţi cu crearea 12000 111 531
programei de contabilitate

19
Suma, lei Corespondenţa
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
Dt Ct
S-au calculat CAS aferente salariului calculat 2160 111 533
S-au calculat CAM aferente salariului calculat 540 111 533
S-a reflectat costurile de materiale necesare creării programelor 2500 111 211
de contabilitate
Înregsitrarea punerii în funcţiune a programei de contabilitate 17200 112 111
S-a procurat utililaj care necesită montare de la furnizor cu 70000 121 251
achitarea ulterioară,
TVA – 20%
Costurile aferente aferente montării utilajului au constituit:
a. materiale şi articole de completat 1200 121 211
b. salariul calculat muncitorilor ocupaţi cu montarea utilajului 500 121
c. CAS aferente salariului calculat
d. CAM aferente salariului calculat
Reflectarea costului mijloacelor fixe date în exploatare
Achitarea datoriei furnizorului pentru utilajul procurat din
contul curent în monedă naţională
Reflectarea sumei avansului acordat furnizorului „OMEGA” 60000
din contul curent în monedă naţională în contul procurării
mijloacelor fixe
Intrarea de mijloace fixe care nu necesită montaj de la
furnizorul „OMEGA”:
a. preţul de achiziţie 50000 224 242
b. TVA -20% inclus 10000 534
Trecerea în cont a avansului acordat anterior furnizorului 60000 521 224

Sarcina 35. De întocmit corespondenţa conturilor aferentă operaţiunilor economice:

Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice:


N Suma, lei Corespondenţa
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
Dt Ct
1. Înregistrarea materialelor procurate de la furnizor cu 13200 211 521
achitarea ulterioară (inclusiv TVA) 2200 534 521
2. S-au calculat salariile muncitorilor ocupaţi cu descărcarea 200 211 531
materialelor
3. S-au calculat CAS aferente salariului calculat 36 211 533
4. S-au calculat CAM aferente salariului calculat 9 211 533
5. S-au reflectat costurile privind transportarea materialelor cu 560 211 812
transportul propriu
6. S-a achitat datoria faţă de furnizor din contul curent în 13200 521 242
monedă națională
7. Reflectarea sumei avansului acordat titularului de avans 2550 226 242
8. Reflectarea valorii OMVSD procurate prin intermediul 2000 213 226
titularului de avans
TVA 20% aferentă OMVAD procurate 400 534 226

20
N Suma, lei Corespondenţa
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
Dt Ct

9. Depunerea în casierie a avansului nejustificat de către 150 241 226


titularul de avans
10. Reflectarea sumei avansului acordat furnizorului din contul 20000 224 242
curent în contul procurării mărfurilor
11. Înregistrarea mărfurilor procurate de la furnizor:
a. preţul de achiziţie 3000 217 521
b. TVA 20% 6000 534 521

12. Reflectarea serviciilor organizaţiei de transport privind 200


transportarea mărfurilor
13. TVA (20%) aferentă serviciilor de transport prestate 40 534 521
14. Trecerea în cont a avasnului acordat anterior furnizorului 20000 242 224
15. Achitarea datoriei furnizorului pentru mărfurile procurate 36000 521 242
din contul curent
16. Achitarea datoriei organizaşiei de transport pentru mărfurile 240 521 242
procurate din contul curent

Sarcina 36. Explicaţi fiecare operaţie înregistrată mai jos.

Dt 242 Ct
1) 40000 Dt 221 Ct
5) 1900 3) 6 000 5) 1900
6) 1900
8) 5500
9) 2000

Dt 521 Ct Dt 313 Ct
1) 40000
8) 5500 2)15000
4) 9000

Dt 123 Ct
2) 15000 Dt 611 Ct
4) 9 000 3) 6000
7) 3000
Dt 241 Ct

7) 3000 6)1900
9) 2000

21
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice

Conţinutul operaţiilor economice Suma Formula contabilă


Dt Ct
1. Primirea numerarului în calitate de aport în cap social al ent. 40000 242 313
2. Intrarea mijloacelor fixe de la furn. care nu necesita montaj 15000 123 521
3. Sau procurat mijloc fix de la furnizor
4. Sa procurat de la furnizor un strung cu plata ulterioara
5. Achitarea facturilor comerciale de către cumparatori
6. Din casierie sa transferat numerar în cont curent
7. Inregistrarea numerarului în casierie din procurarea marfii
8. Din ccmn se achita datoria fata de furnizor
9. Din ccmn se ridica numerar

Sarcina 37. La 1.01.2018 curent entitatea SRL ”Succes” dispune de următoarele elemente patrimoniale.
Se cere: De întocmit bilanțul contabil la 31.12.2018, de întocmit formulele contabile în baza operațiunilor
economice, de deschis conturile sintetice şi de înregistrat în ele operaţiile economice, de calculat soldurile
finale și de întocmit bilanțul final.
Elementele patrimoniale Suma
N/o
1 Cont curent în monedă națională 159420
2 Datorii comerciale 28700
3 Mijloace fixe 136880
4 Avansuri acordate 9000
5 Creanțe comerciale 45980
6 Credite bancare pe termen scurt 34950
7 Profit net al perioadei de gestiune 21620
8 Capital social 239000
9 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 13800
10 Profit( pierdere) ale anilor precedenți 39300
11 Imobilizari corporale în curs de execuție 10000
12 Datorii faţă de buget 20000
13 Avansuri primite 5000
14 Rezerve statutare 10000
15 Datorii sociale 17000
16 OMVSD 38090
17 Capital nevărsat 30000

Jurnalul operațiunilor economice

Conţinutul operaţiilor economice Suma Debit Credit


1 S-au procurat OMVSD de către inginer fără acordarea 12000 213 532
avansului
2 S-a achitat datoria față de furnizor din contul creditelor 9000 521 511
bancare pe termen scurt
3 Sunt stinse datoriile furnizorilor din contul avansurilor 9000 521 224

22
acordate
4 O parte a profitului este repartizat la majorarea rezervelor 12000 333 322
statutare
5 Este achitat în avans impozitul pe venit al persoanei juridice 14000 225 242
din contul curent
6 Din contul rezervelor statutare sunt calculate dividendele 5000 322 536
7 Din salariu este reținut impozitul pe venit 1100 531 534
8 Fondatorul a depus un automobil în contul achitării 15000 123 313
capitalului nevărsat
9 Din contul curent se achită datoria pentru creditul pe termen 4000 511 242
scurt
10 S-au format rezerve statutare din contul profitului nerepartizat 2000 332 322
al anilor precedenţi
11 S-a procurat de la furnizor un strung 14000 123 521
12 La contul curent s-a înregistrat un împrumut pe termen scurt 22000 242 512
13 S-a achitat salariul muncitorilor din caseria entității 13000 531 241
14 Din contul valutar s-a rambursat creditul bancar pe termen 6000 411 243
lung
15 Din contul curent s-a transferat la buget PAM (4,5%) reţinute 4500 533.2 242
din salariu
16 S-a calculat prime de asigurari medicale muncitorilor ocupati 4500 811 533
in activitatea de baza
17 Se obtin produse din cadrul activitatii de baza 4500 216 811
18 Transefarea numerarului din cont curent in casieria entitatii 13000 241 242

BILAȚUL
la 20
Nr. Activ Cod. Sold la
crt. rd Începutul Sfârșitul
perioadei de perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTiVE IMOBILIZATE
I.Imobilizări necorporale
1.Imobilizări necorporale în curs de execuție 010
2.Imobilizări necorporale în curs de exploatare, 020
total
din care :
2.1. concesiuni, brevete, licențe și mărci 021
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție 022
2.3.programe informatice 023

23
2.4. alte imobilizări necorporale 024
3. Fond comercial 030
4.Avansuri acordate pentru imobilizări 040
necorporale
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd. 050 0 0
020 + rd.030 +rd.040)
II.Imobilizări corporale
1.Imobilizări corporale în curs de execuție 060 10 000 10000
2. Terenuri 070
3.Mijloace fixe, total 080 29 000
din care:
3.1. clădiri 081
3.2. construcții speciale 082
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice 083
3.3. mijloace de transport 084 15 000
3.4. inventar și mobilier 085 0 0
3.5. alte mijloace fixe 086 14 000
4. Resurse minerale 090 0 0
5. Active biologice imobilizate 100 0 0
6. Investiții imobiliare 110 0 0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 120 0 0
Total imobilizări corporale (rd. 060 + rd. 070 130 165 880 165 880
+ rd. 080 + rd. 090 + rd. 100 + rd. 110 + rd.
120)
III. Investiții financiare pe termen lung
1. Investiții financiare pe termen lung în părți 140
neafiliate
2.Investiții financiare pe termen lung în părți 150
afiliate, total
din care: 151
2.1. acțiuni și cote participație deținute la
entitățile afiliate
2.2. împrumuturi acordate entităților afiliate 152
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor 153
de participare

24
2.4. alte investiții financiare 154
Total investiții pe termen lung 160 0 0
(rd. 140 + rd. 150)
IV. Creanțe pe termen lung și alte active
imobilizate
1.Creanțe comerciale pe termen lung 170 45 980 45 980
2.Creanțe ale părților afiliate pe termen lung 180
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de 181
participare
4.Alte creanțe pe termen lung 190
5.Cheltuieli anticipate pe termen lung 200
6.Alte active imobilizate 210
Total creanțe pe termen lung și alte active 220 45 980 45 980
imobilizate (rd. 170 + rd. 180 + rd.190 + rd.
200 + rd. 210)
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 050 + 230 221 860 221 860
rd. 130 + rd. 160 + rd. 220)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I.Stocuri
1.Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă 240 38090 12 000
durată
2.Active biologice circulante 250
2.Producția în curs de execuție 260
3.Produse și mărfuri 270 4500
4.Avansuri acordate pentru stocuri 280
Total stocuri (rd. 240 + rd. 250 + rd. 260 + rd. 290 38090 54590
270 + rd. 280)
II.Creanțe curente și alte active circulante
1.Creanțe comerciale curente 300
2.Creanțe ale părților afiliate curente 310
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de 311
participare
3.Creanțe ale bugetului 320 14 000
4.Creanțe ale personalului 330

25
5.Alte creanțe curente 340
6.Cheltuieli anticipate curente 350
7.Alte active circulante 360
Total creanțe curente și alte active circulante 370 0 14 000
(rd. 300 + rd. 310 + rd. 320 + rd. 330 + rd. 340
+ rd. 350 + rd. 360)
III.Investiții financiare curente
1.Investiții finaciare curente în părți neafiliate 380
2.Investiții finaciare curente în părți afiliate, total 390
Din care: 391
2.1. acțiuni și cote participație deținute la
entitățile afiliate
2.2. împrumuturi acordate entităților afiliate 392
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor 393
de participare
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate 394
Total investiții financiare curente (rd.380 + 400 0 0
rd. 390)
IV.Numerar și documente bănești 410 159420
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 290 + 420 197510
rd. 370 + rd. 400 + rd. 410)
TOTAL ACTIVE (rd. 230 + rd. 420) 430 399370
Nr. Pasiv Cod. Sold
Crt Rd. Începutul Sfârșitul
. perioadei de perioadei de
gestiune gestiune

1 2 3 4 5
C. CAPITAL PROPRIU
I.Capital social
1.Capital social înregistrat 440 239 000
2.Capital nevărsat 450 30 000
3.Capital neînregistrat 460
4.Capital retras 470
Total capital social (rd. 440 + rd. 450 + rd. 460 480 209 000
+ rd. 470)
II.Prime de capital 490
III.Rezerve
1.Capital de rezervă 500
2.Rezerve statutare 510 10 000
3.Alte rezerve 520

26
Total rezerve (rd.500 + rd. 510 + rd. 520) 530 10 000
IV.Profit (pierdere)
1.Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 540
2.Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 550 39 300
anilor precedenți
3.Profit net (pierdere netă) al perioadei de 560 21 620
gestiune
4.Profit utilizat al perioadei de gedtiune 570
Total profit (pierdere) (rd. 540 + rd. 550 + rd. 580 60 920
560 + rd. 570)
V.Rezerve din reeevaluare 590
VI.Alte elemente de capital propriu 600
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd. 480 + rd. 610 279 920
490 + rd. 530 + rd. 580 + rd. 590 + rd. 600)
D. DATORII PE TERMEN LUNG
1.Credite bancare pe termen lung 620 0 0
2.Împrumuturi pe termen lung 630
Din care:
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 631
Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de 632
obligațiuni convertibile
2.2. alte împrumuturi pe termen lung 633
3.Datorii comerciale pe termen lung 640
4.Datorii față de părțile afiliate pe termen lung 650
Inclusiv: datorii aferente intereslor de 651
participare
5.Avansuri primite pe termen lung 660
7.Venituri anticipate pe termen lung 670
8.Alte datorii pe termen lung 680
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd. 0 0
620 + rd. 630 + rd. 640 + rd. 650 + rd. 660 + 690
rd. 670 + rd. 680)
E. DATORII CURENTE
1.Credite bancare pe termen scurt 700 34 950
2.Împrumuturi pe termen scurt, total 710
Din care:
2.1. împrumuturi din emisunea de obligațiuni 711
Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de 712
obligațiuni convertibile
3.Datorii comerciale curente 720 28 700
4.Datorii față de părțile afiliate curente 730
Inclusiv: datorii aferente intereselor de 731
participare
5.Avansuri primite curente 740 5000
6.Datorii față de personal 750 13 800
7.Datorii privind asigurările sociale și medicale 760 17 000
8.Datorii față de buget 770 20 000

27
9.Datorii față de proprietari 780
10.Alte datorii curente 800
TOTAL DATORII CURENTE (rd. 700 + rd. 810 119 450
710 + rd. 720 + rd. 730 + rd. 740 + rd. 750 +
rd. 760 + rd. 770 + rd. 780 + rd. 790 + rd. 800)
F. PROVIZIOANE
1.Provizioane pentru beneficiile angajațiilor 820
2.Provizioanele pentru garanții acordate
cumpărătorilor/clienților 830
3.Provizioane pentru impozite 840
4.Alte provizioane 850
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 820 + rd. 830 + 860 0 0
rd. 840 + rd. 850)
TOTAL PASIVE (rd. 610 + rd. 690 + rd. 810 870 399 370
+ rd. 860)

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     

     

28
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Balanța de verificare șah

Ct
Dt

Balanţa de verificare a conturilor sintetice


Simbolul Denumirea Soldul iniţial Rulaje Soldul final
contului conturilor Debit Credit Debit Credit Debit Credit

29
TOTAL

Sarcina 38. La depozitul entității la 01.01.2018 se află materialul „A” - 500 unităţi la preţul 12 lei/unit. şi
materialul „B” - 200 kg la preţul 22 lei/kg.
Se cere:
1. De întocmit înregistrările contabile.
2. De deschis contul sintetic 211 „Materiale” şi conturile analitice respective, de reflectat operaţiile în
conturi.
3. De întocmit balanţa de verificare ale conturilor analitice.

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice pentru ianuarie 2018


Nr. /o Suma Formula
Conţinutul operaţiilor contabilă
Dt Ct

30
1. S-au primit de la furnizori cu plata ulterioară:
- materialul „A” – 200 unităţi la preţul 12 lei/unit;
- materialul „B” – 260 kg la preţul 22 lei/kg.
Total
2. S-au trecut la costuri indirecte de producţie:
- materialul „A” – 100 unităţi;
- materialul „B” – 60 kg.
Total
3. S-au trecut la cheltuieli administrative:
- materialul „A” – 150 unităţi;
- materialul „B” – 100 kg.
Total
4. S-au primit materiale de la furnizori cu plata ulterioară:
- materialul „A” – 80 unităţi la preţul 12 lei/unit;
- materialul „B” – 90 kg la preţul 22 lei/kg.
5. Total
Sau consumat materiale în activitatea de bază:
- materialul ”A” - 250 unități
Total

Debit contul analitic 211/ „A” Credit


Sold iniţial –

Rulaj debitor – Rulaj creditor –


Sold final –

Debit contul analitic 211/ „B” Credit


Sold iniţial –

Rulaj debitor – Rulaj creditor


Sold final –

Debit cont sintetic 211 Materiale Credit


Sold iniţial –

Rulaj debitor - Rulaj creditor -


Sold final -
Balanţa de verificare ale conturilor analitice
Nr. Cont Sold iniţial Rulaj debitor Rulaj creditor Sold final
d/o anali
tic

31
Canti Preţ Valoare Canti Preţ Valoare Canti Preţ Valoare Canti Preţ Valoare
tate tate tate tate
1 211/
A
2 211/B
total x x x x x x x x

Sarcina 39. SRL ”Succes” a procurat materiale de construcție de la SA ”Supraten” (cu achitarea ulterioara)
la valoarea totală de 46000 lei (fără TVA). Materialele respective au fost transportate de către SRL
”Transiur”, care a prezentat o factura fiscală la valoarea de 2300 lei (fără TVA). S-a calculat salariu
hamalilor entității antrenați la descărcarea materialelor la suma de 2500 lei. S-au calculat contribuțiile de
asigurări sociale obligatorii și primele de asigurare medicală obligatorii aferente. Din contul curent s-au
efectuat transferurile către SA ”Supraten” și SRL ”Transiur”.

Se cere: de completat Jurnalul de înregistrare a operațiilor economice al SRL ”Succes”.


Nr. Conţinutul operaţiilor Suma, Corespondența conturilor
lei Debit Credit

Sarcina 40. Întocmiţi formulele contabile în baza operaţiilor economice din tabel şi determinaţi soldul final
al contului ,,Materiale”, cunoscând că valoarea stocurilor de materie primă la 1 ianuarie anul curent la
entitatea SRL ”Succes” constituia - 192 350 lei.

Operaţiile economice înregistrate la entitatea SRL ”Succes”


Nr. Suma,
Conţinutul operaţiei economice
d/o lei
1 2 3
1. Procurarea materiei prime de la furnizorul ,,Green-land” SRL , TVA -20% 453 000
2. Calculul salariilor lucrătorilor ocupaţi cu descărcarea materiei prime 32 000
3. Calculul contribuţiilor de asigurare socială şi a primelor de asistenţa medicală
?
(potrivit normelor în vigoare)
4. Achitarea cu furnizorul ,,Green-land” SRL pentru materia primă achiziţionată
?
anterior
5. S-a consumat materie primă la fabricarea produselor finite 212 000
6. Din secţia de producţie s-au obţinut deşeuri de materie primă 23 000
7. S-au consumat piese de schimb pentru întreţinerea utilajului secţiei de bază 12 000
8. S-a transferat un avans entităţii ,,Cirus” SRL în vederea achiziţionării materiei
24 000
prime
9. S-au eliberat materiale de la depozit pentru reparaţia clădirii administrative 27 000

32
10. S-au eliberat OMVSD cu preţul până la 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie pentru
2 100
necesităţile administrative
11.
S-au vândut produse finite, cu achitare ulterioară cumpărătorului ,,Bujor” SRL:
- preţ de vânzare 5 600 u. x 13.50/unitatea
- TVA – 20%
?
12. S-a încasat de la cumpărătorul ,,Bujor” SRL suma aferentă produselor vândute ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Sarcina 41. Întocmiţi formulele contabile şi determinaţi costul de intrare total şi unitar al materialului
,,Y” şi ,,Z” în baza operaţiilor economice, care au avut loc în luna curentă la entitatea SRL ”Succes”
Operaţiile economice înregistrate la entitatea SRL ”Succes”
Nr. Suma,
Conţinutul operaţiei economice
d/o lei
1 2 3
1. S-au procurat materiale:
materialul ,,Y” 2 800 u. x 185lei/unitatea ?
materialul ,,Z” 1 600u. x 148lei/unitatea ?
TVA - 20% ?
2. Cheltuielile de transport-aprovizionare (CTA) suportate de entitatea ,,Plai” au
inclus: 2 300
a. transportarea efectuată cu un mijloc de transport propriu; 1 600
b. serviciile de asigurare în drum a materialelor prestată de o organizaţie terţă; 1 500
c. salariile calculate lucrătorilor pentru descărcarea materialelor; ?
d. contribuţiile de asigurare socială şi primele de asistenţa medicală calculate
(potrivit normelor în vigoare)
3. Reflectarea CTA repartizate în costul efectiv al materialelor aprovizionate:
materialul ,,Y” ?
materialul ,,Z” ?

Tabel de repartizare a CTA şi includerea lor în costul efectiv al materialelor procurate


CTA repartizate în
Denumirea Baza de Coeficientul de costul efectiv al
materialului repartizare repartizare materialelor
procurate

33
1 2 3 4
Y
Z
Total
Notă: Potrivit politicii contabile a entităţii SRL ”Succes”, cheltuielile de transport-aprovizionare (CTA) se
repartizează în baza valorii de procurare materialelor aprovizionate.

Sarcina 42. SRL ”Succes” a procurat mărfuri de la SRL ” Sigma” (cu achitarea ulterioara) la valoarea
totală de 55000 lei (inclusiv TVA). Valoarea serviciilor de transport proprii constituie 1500 lei. S-a calculat
salariu hamalilor entității antrenați la descărcarea mărfurilor la suma de 2890 lei. S-au calculat contribuțiile
de asigurări sociale obligatorii și primele de asigurare medicală obligatorii aferente. Din contul curent s-au
efectuat transferurile către SRL ” Sigma”.
Se cere: de completat Jurnalul de înregistrări a operațiilor economice al SRL ”Succes”.
.Nr. Conţinutul operaţiilor economice Suma, lei Corespondența conturilor
Debit Credit

Sarcina 43. SRL ”Succes” a procurat urmatoarele mărfuri (sumele nu includ TVA):
- Scaun 8 buc x 89 lei;
- Masa medie 12 buc x 456 lei;
- Fotoliu director 5 buc x 620 lei.

Dt CTA Ct
   
 

  La procurare au fost suportate urmatoarele cheltuieli:


 Rd Rc - Cheltuieli de transport strain – 3200 lei (fără TVA);
- Cheltuieli de incarcare – descarcare – 1500 lei;
- CAS, PAM.
Datoria față de furnizorul de mărfuri a fost transferată de la contul curent. Datoria față de furnizorul de
servicii a fost achitată din contul lucrătorului entității.
Se cere: de contabilizat operatiile economice și de determinat costul de intrare a mărfurilor.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

34
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Repartizarea CTA în costul mărfurilor procurate


Denumirea Baza de repartizare Coeficientul de repartizare CTA
mărfurilor
Scaun
Masa medie

Fotoliu director
Total

Dt CTA Ct
   
 

 
 Rd Rc Sarcina 44. SRL ”Succes” a procurat urmatoarele marfuri
(sumele includ TVA):
- Scaun 15 buc x 150 lei;
- Masa medie 13 buc x 936 lei;
- Fotoliu director 8 buc x 1520 lei.
La procurare au fost suportate următoarele cheltuieli:
- Cheltuieli de transport strain – 4200 lei (inclusiv TVA);
- Cheltuieli de încarcare – descarcare – 2200 lei, CAS, PAM;
- Cheltuieli de asigurare a încărcăturii – 520 lei.

Se cere: de contabilizat operatiile economice. De determinat costul de intrare total și unitar al mărfurilor
procurate.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

35
Repartizarea CTA în costul mărfurilor procurate
Denumirea Baza de repartizare Coeficientul de repartizare CTA
mărfurilor
Scaun
Masa medie
Fotoliu director

Total

Sarcina 45. SRL ”Succes” (genul de activitate: comerțul cu ridicata a materialelor de construcție) a
înregistrat următoarele procurări cu achitare ulterioară: cântar electric – 1 buc X 6000 lei (inclusiv TVA),
programa 1C Contabilitate 8.3 – 1 buc X 5500 lei (fără TVA), serviciile de instalare a programului 1C
prestate de furnizor – 500 lei (inclusiv TVA), aparat de casa Datecs 1 buc X 6000 lei (fără TVA), mobilă
pentru magazin 1 set X 14000 lei (inclusiv TVA), materialele de construcție la valoarea totală de 289020
lei (inclusiv TVA), materiale de construcție destinate modernizării ulterioare a depozitului entității – 8900
lei (fără TVA). Programa 1C a fost dată în exploatare. Datoria față de toți furnizorii a fost transferată în
mărime de 50%.
Se cere: de întocmit Jurnalul de înregistrare a operațiilor economice al SRL ”Succes”
Nr. Conţinutul operaţiilor economice Suma, lei Corespondența conturilor
Debit Credit

Sarcina 46. Întocmiţi Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice şi determinaţi costul efectiv al
produselor fabricate şi depozitate.

Nr. Corespondența conturilor


Conţinutul operaţiunilor economice Suma, lei
crt. Debit Credit
1. Raportarea costului efectiv al producţiei în curs de 25000
execuţie la începutul lunii
2. Reflectarea valorii materialelor utilizate pentru
necesităţile secţiilor:
a) de bază; 210000
b) auxiliare, 15000
c) necesitățile gospodăreşti ale secţiilor de bază. 7000
3. Se reflectă calculul salariilor:
a) muncitorilor care fabrică produsele; 56000
b) muncitorilor secţiei auxiliare; 13000
c) personalului administrativ al secţiei de 8000

36
Nr. Corespondența conturilor
Conţinutul operaţiunilor economice Suma, lei
crt. Debit Credit
bază.
4. Se reflectă calculul contribuţiilor privind
asigurările sociale obligatorii, aferente salariului
calculat:
a) muncitorilor care fabrică produsele;
b) muncitorilor secţiei auxiliare;
c) personalului administrativ al secţiei de bază.
5. Se reflectă calculul primelor de asigurare
medicală obligatorie, aferente salariului calculat:
a) muncitorilor care fabrică produsele;
b) muncitorilor secţiei auxiliare;
c) personalului administrativ al secţiei de bază.
6. Se reflectă calculul amortizării lunare a
mijloacelor fixe ale secţiilor:
a) activității de bază; 18000
b) auxiliare 6200
7. Se reflectă primirea facturii fiscale aferentă
energiei electrice consumate pentru:
nevoile tehnologice ale secţiilor:
a) activității de bază; 29000
b) auxiliare 2300
c) necesitățile gospodăreşti ale secţiilor secției de 9000
bază.
TVA
8. Se reflectă primirea facturii fiscale aferentă apei
potabile utilizată pentru:
a) necesitățile activității de bază; 7890
b) necesitățile gospodăreşti ale secţiilor activității 2900
de bază.
TVA
9. Se reflectă primirea facturii fiscale aferentă 1890
transportării deșeurilor din secția activității de
bază.
TVA
10. Se reflectă primirea facturii fiscale aferentă
energiei termice utilizată în secţiile:
a) activității de bază; 9800
- b) auxiliare; 1200
- TVA
11. Se reflectă trecerea costurilor auxiliare la costurile
directe
12. Se reflectă repartizarea şi trecerea în costul
produselor activității de bază a costurilor indirecte
de producţie
13. Reflectarea la sfârşitul lunii a soldului producţiei 14500
în curs de execuţie

37
Nr. Corespondența conturilor
Conţinutul operaţiunilor economice Suma, lei
crt. Debit Credit
14. Reflectarea produselor depozitate la cost efectiv

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Sarcina 47. Întocmiţi Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice şi determinaţi costul unitar al
produselor fabricate şi depozitate.
Nr. Conținutul operației economice Produsul: Corespondența
conturilor
A B Debit Credit
1. Raportarea costului efectiv al producţiei în 5600 9520
curs de execuţie la începutul lunii
2. Reflectarea valorii materialelor utilizate la 75600 102001
fabricarea:
3. Reflectarea calculul salariilor muncitorilor 54200 68900
care fabrica:
4. Reflectarea calculul CAS aferent salariului
calculat
5. Reflectarea calculul PAM aferent salariului
calculat
6. Reflectarea calculul salariilor șefului secției 21000
de producere:
7. Reflectarea calculul CAS aferent salariului
calculat secției de producere:
8. Reflectarea calculul PAM aferent salariului
calculat secției de producere:
9. Se reflectă calculul amortizării lunare a 4520
mijloacelor fixe utilizate în activitatea de
producție
10. Se reflectă primirea facturii fiscale aferentă 7800
energiei termice utilizată în secţia de bază:
TVA
11. Reflectarea valorii pieselor de schimb 980
utilizate la reparația utilajelor
12. Se reflectă repartizarea şi trecerea în costul

38
produselor activității de bază a costurilor
indirecte de producţie
13. Reflectarea la sfârşitul lunii a soldului 9500 7520
producţiei în curs de execuţie
14. Reflectarea produselor depozitate la cost
efectiv
15. Determinarea costului unitar al produselor 1260 3450
fabricate buc buc
16. Reflectarea comercializării a 1000 buc de
produsul A cu un adaos de 25% din depozitul
entității
17. Transportarea către magazinul unității a 150
buc de produsul A și 2500 buc a produsul B
18. Reflectarea comercializării a 1800 buc de
marfa B cu un adaos de 25% din magazinul
entității

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           
Sarcina 48. SRL ”Succes” a procurat marfă la valoarea de 15000 lei ( fără TVA). Marfa respectivă a fost
comercializată în totalitate în numerar la valoarea de vânzare 30000 lei (fără TVA).

39
Se cere: de completat Jurnalul de înregistrare a operațiilor economice al SRL ”Succes”
Jurnalul de înregistrare a operațiilor economice al SRL ”Succes”
Nr. Conţinutul operaţiilor economice Suma, lei Corespondența conturilor
Debit Credit

Sarcina 49. SRL ”Succes” a procurat marfă la valoarea de 30000 lei (inclusiv TVA ). Marfa respectivă a
fost comercializată în totalitate cu achitarea ulterioară la valoarea de vînzare 48000 lei (inclusiv TVA).
Se cere: de completat Jurnalul de înregistrare a operațiilor economice al SRL ”Succes”.
Jurnalul de înregistrare a operațiilor economice al SRL ”Succes”
Nr. Conţinutul operaţiilor economice Suma, lei Corespondența conturilor
Debit Credit

Sarcina 50. SRL ”Succes” a procurat produse lactate la valoarea de 5000 lei (fără TVA 8%). Marfa
respectivă a fost comercializată în totalitate în numerar la valoarea de vinzare 6000 lei (fără TVA 8%). Se
cere: de completat Jurnalul de înregistrare a operațiilor economice al SRL ”Succes”.
Nr. Conţinutul operaţiilor economice Suma, lei Corespondența conturilor
Debit Credit

Sarcina 51. SRL ”Succes” a procurat produse lactate la valoarea de 5000 lei (inclusiv TVA 8%). Marfa a
fost achitată prin intermediul titularului de avans Marfa respectivă a fost comercializată în totalitate în

40
numerar la valoarea de vânzare 6000 lei (inclusiv TVA 8%). Se cere: de completat Jurnalul de înregistrare
a operațiilor economice al SRL ”Succes”.

Nr. Conţinutul operaţiilor economice Suma, lei Corespondența conturilor


Debit Credit

Sarcina 52. SRL ”Succes” a procurat următoarele mărfuri (sumele nu includ TVA): frigider 10 buc x 7020
lei; mașini de spălat rufe 12 buc x 8500 lei; fier de călcat 15 buc x 600 lei. Datoria față de furnizori a fost
achitată din contul curent în monedă națională. Din magazinul entitatii s-au comercializat în numerar:
frigider 7 buc x 9020 lei; mașini de spălat rufe 6 buc x 10500 lei; fier de călcat 15 buc x 800 lei.
Se cere: de completat Jurnalul de înregistrare a operațiilor economice al SRL ”Succes”.

Jurnalul de înregistrare a operațiilor economice al SRL ”Succes”


Nr. Conţinutul operaţiilor economice Suma, Corespondența conturilor
lei Debit Credit

Sarcina 53. Întocmiţi formulele contabile şi calculaţi costul efectiv al produselor fabricate la entitatea
SRL ”Succes” în baza operaţiilor economice prezentate mai jos:
1. S-au eliberat materiale de la depozit pentru:
a) fabricarea producţiei de bază -37 800 lei
b) întreţinerea utilajului secţiei de bază – 9 700 lei
2. S-a acceptat factura pentru energia electrică consumată:
a) în secţia de producere, TVA 20% - 18 000 lei
în oficii, TVA 20% - 6 200 lei
3.S-au calculat salariile:
a) muncitorilor care participă la fabricarea producţiei de bază – 23 800 lei
b) muncitorilor ocupaţi cu întreţinerea utilajului secţiei de bază – 2 700 lei
c) personalului administrativ – 19 000 lei
4. S-au calculat contribuţiile de asigurare socială şi primele de asistenţa medicală (potrivit normelor in
vigoare):

41
a) muncitorilor care participă la fabricarea producţiei de bază - ? lei
b) muncitorilor ocupaţi cu întreţinerea utilajului secţiei de bază - ? lei
c) personalului administrativ - ? lei
5. S-a acceptat factura pentru energia termică consumată:
a) în secţia de producere, inclusiv TVA 20% - 34 000 lei
b) în oficii, inclusiv TVA 20% - 13 000 lei
Notă: Producţia în curs de execuţie la începutul lunii la entitatea ,,Vilar” SRL constituia – 12 300 lei, iar la
sfârşitul lunii – 7 400 lei.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Sarcina 54. Întocmiţi formulele contabile şi calculaţi costul efectiv al produselor fabricate şi vândute la
entitatea SRL ”Succes” în baza operaţiilor economice prezentate mai jos.
1. S-au eliberat materiale pentru:
a) fabricarea produselor finite – 37 800 lei
b) reparaţia utilajului din secţia de producere – 9 700 lei
2. S-au calculat salariile:
a) muncitorilor care participă la fabricarea producţiei de bază – 24 000 lei
b) muncitorilor ocupaţi cu reparaţia utilajului secţiei auxiliare – 4 300 lei
c) muncitorilor ocupaţi cu deservirea utilajului secţiei de bază - 17 900 lei
3. S-au calculat contribuţiile de asigurare socială şi primele de asistenţa medicală (potrivit normelor in
vigoare):
a) muncitorilor care participă la fabricarea producţiei de bază - ? lei
b) muncitorilor ocupaţi cu reparaţia utilajului secţiei auxiliare - ? lei
c) muncitorilor ocupaţi cu deservirea utilajului secţiei de bază - ? lei
4. S-au livrat produse finite cumpărătorilor la preţ de vânzare – 147 000 lei, inclusiv TVA 20%
5. Casarea costului produselor livrate cumpărătorilor ( producţia vândută constituie 87% din cea fabricată)
- ? lei
Notă: Producţia în curs de execuţie la începutul perioadei constituia – 12 400 lei, iar la sfârşitul perioadei –
10 200 lei.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

42
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Sarcina 55. Întocmiţi formulele contabile de la entitatea SRL ”Succes”.
Entitatea de panificatie SRL ”Succes” a obţinut biscuiti la cost efectiv de 128 400 lei. În cursul perioadei
de gestiune aceste produse au fost vândute la un preţ de vânzare negociat în sumă de 137 900 lei, TVA
20%.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Sarcina 56. De completat Jurnalul de înregistrare a operațiilor economice al SRL ”Succes”.


Nr. Formula contabilă
Conţinutul operaţiunilor economice Suma, lei
crt. Debit Credit
1. Reflectarea vânzării produselor cumpărătorilor cu achitarea
ulterioară:
-Valoarea livrării 920000
-TVA 20%
2. Înregistrarea valorii contabile a produselor vândute 520000

3. Reflectarea vânzării materialelor cu achitarea ulterioară:


- Valoarea livrării
- TVA 20% 5600
4. Înregistrarea valorii contabile a materialelor vândute 2000
5. Reflectarea venitului din vânzarea mijloacelor fixe cu achitarea
ulterioară
-Valoarea livrării 25000
-TVA 20%
6. Înregistrarea valorii contabile a mijloacelor fixe vândute 12000
7. Înregistrarea intrării cu titlul gratuit a unui soft 9800
8. Înregistrarea calculului compensației ce urmează a fi primite de 23000
la compania de asigurare în urma calamităților naturale
9. Reflectarea valorii contabile a mărfurilor distruse în urma 20000
calamităților naturale
10. Reflectarea calculul dobânzii de la împrumutul acordat 9900
11. Reflectarea calculului salariul:
a. vînzătorilor 5000

43
b. administraţiei entității 9000
c. personalului ocupat cu demontarea mijlocului fix 1000
comercializat
d. personalului ocupat cu înlăturarea daunelor cauzate de către 2380
calamitățile naturale
12. Reflectarea calculului CAS aferente salariului:
a. vînzătorilor
b. administraţiei entității
c. personalului ocupat cu demontarea mijlocului fix
comercializat
d. personalului ocupat cu înlăturarea daunelor cauzate de către
calamitățile naturale
13. Reflectarea calculului PAM aferente salariului:
a. vînzătorilor
b. administraţiei entității
c. personalului ocupat cu demontarea mijlocului fix
comercializat
d. personalului ocupat cu înlăturarea daunelor cauzate de către
calamitățile naturale
14. Reflectarea calculului taxelor locale 2000
15. Reflectarea primirii facturii fiscale pentru serviciile de reclamă:
TVA 9620
16. Reflectarea înregistrării amenzii calculate de IFS 5000
17. Reflectarea diferenţelor de curs valutar negative aferente 260
contului urent în valută străină
18. Se închid la finele anului curent conturile de cheltuieli:
costul vânzărilor;
cheltuieli de distribuire;
cheltuieli administrative;
alte cheltuieli din activitatea operaţională;
cheltuieli cu active imobilizate;
cheltuieli financiare;
cheltuieli excepţionale.
19. Se închid la finele anului curent conturile de venituri:
venituri din vânzări;
alte venituri din activitatea operaţională;
venituri din operaţiuni cu active imobilizate;
venituri financiare
venituri excepționale
20. Determinarea rezultatului financiar total până la impozitare
21. Se calculează şi se înregistrează impozitul pe venit la rezultatul
financiar total (conform cotei anului de gestiune)
22. Se închide contul de cheltuieli privind impozitul pe venit la
rezultatul financiar total (după caz)
23. Se înregistrează profitul net (pierderea) obţinut

Sarcina 57. Stabiliţi corespondenţa conturilor privind cheltuielile şi veniturile pentru perioada curentă.
Jurnalul de înregistrare a cheltuielilor şi veniturilor

44
Nr. Conţinutul operaţiilor Debit Credit Suma,
lei
1. 1. Se calculează amortizarea imobilizărilor necorporale:
2. cu destinaţie de distribuire 1200
3. cu destinaţie administrativă 890
4. 2. Se primesc mărfuri cu titlu gratuit 25000
5. 3. Se calculează amortizarea mijloacelor fixe:
6. utilizate în scopuri de distribuţie 2300
7. cu destinaţie administrativă 3100
8. 4. Se înregistrează valoarea contabilă a mijloacelor fixe vândute 2500
9. 5. Se reflectă venitul aferent mijloacelor fixe vândute 3000
6. Se înregistrează:
costul serviciilor de reparaţie a utilajului magazinului de firmă 5200
prestate de terți
TVA 20% ?
7. Se calculează uzura OMVSD utilizate pentru necesităţi
1200
administrative
8. Se înregistrează OMVSD constatate plus în urma inventarierii 250
9. Se reflectă valoarea contabilă a lipsurilor de materiale
320
constatate în rezultatul inventarierii
10. Se înregistrează costul mărfurilor vândute 150000
11. Se înregistrează costul produselor vândute 320000
12. Se înregistrează venitul din vânzarea produselor conform
444000
facturii fiscale
13. Se înregistrează TVA de încasat de la cumpărători pentru
produsele vândute conform facturii (20%)
14. Se înregistrează venitul din vânzarea mărfurilor conform
192000
facturii fiscale
15. Se înregistrează TVA de încasat de la cumpărători pentru
mărfurile vândute conform facturii (20%)
16. Se calculează dividendele aferente acţiunilor procurate 5200
17. Transfer de numerar în scopuri de filantropie 1000
18. Se înregistrează în contul valutar diferenţele favorabile de
3200
curs valutar aferente soldurilor mijloacelor valutare
19. Se înregistrează diferenţele nefavorabile de curs valutar
1250
aferente datoriilor comerciale
20. Se înregistrează diferenţele favorabile de curs valutar aferente
5200
creanţelor comerciale
21. Se înregistrează venitul din vânzarea obligațiunilor pe termen
10000
scurt
22 Se casează valoarea contabilă a investiţiilor pe termen scurt
8000
vândute
23 Se reflectă dobânda calculată pentru creditele bancare pe
1560
termen scurt
10. 24 Se calculează dobânda pentru împrumutul pe termen lung 950
11. 25 Se acceptă spre plată facturile pentru serviciile prestate în 5600
scopuri administrative, TVA 20% ?

45
12. 26 Se acceptă spre plată facturile pentru servicii de telefonie, 780
TVA 20% ?
13. 27 Se calculează salariul:
-personalului administrativ şi de conducere 50000
-muncitorilor care participă la ambalarea produselor 25000
pentru demontarea mijlocului fix 200
14. 28 Se calculează contribuţiile la asigurări sociale şi medicale
aferente salariului calculat:
-personalului administrativ şi de conducere ?
-muncitorilor care participă la ambalarea produselor
pentru demontarea agregatului
15. 29 Se calculează contribuţiile asigurărilor medicale aferente
salariului calculat:
-personalului administrativ şi de conducere ?
-muncitorilor care participă la ambalarea produselor
pentru demontarea agregatului
16. 30 Se calculează:
 -impozitul pe bunurile imobiliare 520
 -taxa pentru amenajarea teritoriului 860
 -taxa în fondul rutier 2500
17. 31 Se acceptă facturile entității auto pentru serviciile de transport 12000
aferente desfacerii produselor, TVA 20% ?
18. 32 Se trec veniturile acumulate pe genuri de activităţi la
rezultatul financiar total:
 -venituri din vânzarea produselor
 -venituri din vânzarea mărfurilor
?
 -alte venituri din activitatea operaţională
 -venituri din ieşirea imobilizărilor necorporale
 -venituri financiare
 -venituri excepţionale
19. 33 Se trec cheltuielile acumulate pe genuri de activităţi la
rezultatul financiar total:
 -costul vânzărilor
 -cheltuieli de distribuire
 -cheltuieli administrative ?
 -alte cheltuieli din activitatea operaţională
 -cheltuieli cu active imobilizate
 -cheltuieli financiare
 -cheltuieli excepţionale
20. 34 Se calculează impozitul pe profit al entităţii, ? % ?
21. 35 Se determină rezultatul net al entităţii ?

Tema 5. Documentația ca procedeu al metodei contabilității

Sarcina 58. Perfectează factura fiscală AAB nr.0778899 din 19.05.2017 în baza datelor de mai jos.
Întocmeşte formula contabilă respectivă.

46
Entitatea S.R.L. “Succes” (sediul în or. Chişinău, str. V. Lupu 25, cod IBAN
MD71VI00000222524578954 la BC “Victoriabank” S.A., VICBMD2X125, cod fiscal 10045206678895,
cod TVA 0145787) a procurat de la entitatea S.R.L. “Bicomplex” ( or. Chişinău, bd. Decebal 31/8, cod
IBAN MD85ML000000002252589745 la BC “Moldindconbank” S.A. MOLDMD2X312, cod fiscal
1002587915658, cod TVA 078544) 15 buc de ușă model Imperial la preț unitar fără TVA 1520,50 lei (cod
nomenclator marfă 548123). Marfa a fost transportată de către furnizor conform foii de parcurs seria AZ nr.
2502547 din 19.05.2018 de la magazinul furnizorului situat pe str. Uzinelor 25 la magazinul
cumpărătorului situat pe bd. Cuza-Vodă 18/9. Marfa este ambalată în cutii, ocupă 5 locuri, iar masa brută
constituie 0,025t.

FACTURĂ FISCALĂ Seria Nr.


НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия №
Data eliberării /data livrării 8. Foaia de parcurs seria: _________
_______________ / _______________ număr:_____________ data _______________

47
Путевой лист серия номер
дата
Дата выписки /дата поставки
9. Transportator c.f./ nr.TVA
Перевозчик ф.к./ код НДС
1. Furnizor: c.f./ nr.TVA
Поставщик ф.к./ код НДС

2. Cumpărător c.f./ nr.TVA


ППокупатель ф.к./ код НДС
3. Delegaţie data _______________ 4. Documente anexate
delegatul Прилагаемые документы
Доверенность дата
делегированный
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirijări
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.1 10.11 10.12
Denumirea mărfurilor, Unita Cantita Preţ Valoa Cota Suma Valoar Altă 0 Număr Masa
serviciilor şi cod te de tea uni rea TVA, totală ea inform Tip locuri brută,
nomenclator al mărfii măsu mărfuri tar totală % a mărfu aţie amb Коли- tone
Наименование товаров, ră lor, fără fără Став TVA, rilor, Другая alaj чество Масса
услуг и номенклатурный Един volumul TVA, TVA, ка lei servici инфор Тип мест брутто,
код товара ица servici lei lei НДС, Обща ior, lei мация упак тонн
изме ilor Цена Обща % я Стоим овки
рения Количес еди я сумм ость
тво ницы сумм а товаро
товаров, без а без НДС, в,
объем НДС, НДС, леев услуг,
услуг леев леев леев

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) x x x x


12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по x x x x
налоговой накладной)

48
13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:_______________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura………………………………………….
Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги)
_______________________________________________________________________________________
______________________________

Funcţia, numele, prenumele şi semnătura


L.Ş. Должность, фамилия, имя и
подпись
М.П.
15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник
(перевозчик)____________________________________________________________________________
__________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись


16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник
(перевозчик)____________________________________________________________________________
____________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись


17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель
_________________________________________________________________________
L.Ş. Funcţia, numele,
prenumele şi semnătura
М.П. Должность,
фамилия, имя и подпись

Formula contabilă :………………………………………………………………………….

Sarcina 59. De perfectat ordinul de plată în baza facturii fiscale AAB nr.0778899 din 19.05.2018 cu datele
din exemplul de mai sus și întocmiți formula contabilă aferentă.

49
Formula contabilă:…………………………………………………………………………………….

Sarcina 60. Completează dispoziţia de încasare nr. 11 din 26 martie 2018 în baza datelor de mai jos.
Contabilizează operaţia.
Titularul de avans Ana Tcaci, şef al secţiei de producere (buletin de identitate nr. A 01140587 din
05.01.1999, eliberat de of. 01, or. Chişinău, cod personal 098XXXXXXXXXX), la 26 martie 2017 a
restituit avansul neutilizat în casieria entității SRL “Succes”, cod fiscal 10045206678895 în sumă de 1 200
lei. Dispoziţia de încasare nr. 11 a fost semnată de contabilul-şef Magu Angela. Numerarul a fost încasat
de casierul societăţii Valeria Tabacaru.

Formula contabilă:………………………………………………………………………………………

50
Sarcina 61. SRL ”Succes” a procurat produse alimentare pentru secția sa de producere după cum urmează
(sumele nu includ TVA):
1. Lapte 2,5% 1L – 15 buc x 10,50 lei (cod nomenclator 0133);
2. Franzelă capitală 0,4 c/s – 25 buc x 3,67 lei (cod nomenclator 13898);
3. Magiun caise 0,25 – 5 buc x 15,00 lei (cod nomenclator 02298);
De perfectat factura fiscală AAB nr.0123456 din 20.05.2018 în baza datelor de mai sus. Întocmiți formula
contabilă respectivă.
Date suplimentare:
Cumpărător: S.R.L. “Succes” (sediul în or. Chişinău, str. V. Lupu 25, cod IBAN
MD71VI00000222524578954 la BC “Victoriabank” S.A. VICBMD2X125, cod fiscal 10045206678895,
cod TVA 0145787).
Furnizor: SA Gustosel - or. Chişinău, str. Miron Costin 56, cod IBAN D85AG000000002252588945 la
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, AGRNMD2X442, cod fiscal 1003600015658,
cod TVA 078566). Marfa a fost transportată de către furnizor conform foii de parcurs seria AY nr.
3902547 din 20.05.2017 de la magazinul furnizorului situat pe str. Viilor 25 la magazinul cumpărătorului
situat pe bd. Decebal 25. Marfa este ambalată în cutii, ocupă 2 locuri, iar masa brută constituie 0,005t.

51
FACTURĂ FISCALĂ Seria Nr.
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия №
8. Foaia de parcurs seria: _________
număr:_____________ data _______________
Data eliberării /data livrării Путевой лист серия номер
_______________ / _______________ дата
Дата выписки /дата поставки
9. Transportator c.f./ nr.TVA
Перевозчик ф.к./ код НДС
1. Furnizor: c.f./ nr.TVA
Поставщик ф.к./ код НДС

2. Cumpărător c.f./ nr.TVA


ППокупатель ф.к./ код НДС
3. Delegaţie data _______________ 4. Documente anexate
delegatul Прилагаемые документы
Доверенность дата
делегированный
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirijări
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea Unitate Canti Preţ Valoa Cota Suma Valoa Altă Tip Număr Masa
mărfurilor, de tatea uni rea TVA, totală a rea infor ambalaj locuri brută,
serviciilor şi cod măsură mărfu tar totală % TVA, măr maţie Тип Коли- tone
nomenclator al Едини rilor, fără fără Став lei furi Другая упаковки чество Масса
mărfii ца volu TVA, TVA, ка Общая lor, информ мест брутто,
Наименование измере mul lei lei НДС, сумма servi ация тонн
товаров, услуг и ния servici Цена Обща % НДС, ciior,
номенклатурный ilor един я леев lei
код товара Коли ицы сумм Стои
чество без а без мость
това НДС, НДС, това
ров, леев леев ров,
объем услуг,
услуг леев

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по x x x x


странице)

52
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего x x x x
(по налоговой накладной)
13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:_______________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura………………………………………….
Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги)
_______________________________________________________________________________________
______________________________

Funcţia, numele, prenumele şi semnătura


L.Ş. Должность, фамилия, имя и
подпись
М.П.
15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник
(перевозчик)____________________________________________________________________________
__________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись


16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник
(перевозчик)____________________________________________________________________________
____________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись


17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель
_________________________________________________________________________
L.Ş. Funcţia, numele,
prenumele şi semnătura
М.П. Должность,
фамилия, имя и подпись

Marfa respectivă a fost achitată din contul propriu al șefului de producție entității Patrașcu Maria. Drept
confirmare Patrașcu Maria a prezentat în secția de contabilitate chitanta 1542, bon fiscal nr.0254 din
20.05.2018. Decontul de avans a fost semnat de directorul entității Bugur Ion și contabilul-șef Magu Angela.
Perfectați Decontul de avans de mai jos:

53
SRL Înregistrare
Cod
din 20 mai 2018
fiscal

Titularul de avans
Debit
numele, prenumele
cont suma
Decont de avans
nr. din
Destinatia
avansului

Suma Verificat decontul


Spre aprobare:
Sold (avans precedent)
Depăşire (avans
precedent)
Primit avans (de la cine):
1. Contabil - şef Credit
_______________________ a.
2.
201_
Aprobat decontul de avans în
3.
valoare de:
Total primit:
Cheltuit
Sold. Semnătura conducatorului Contabil
_______________________ a.
Depaşire 2018_
Anexa (documente) 1
Cui i s-a plătit, cu ce scop şi în baza cărui
№ Data Suma Debit
document
1
Total

Semnatura titularului de avans

DECONT DE AVANS

Sarcina 62. Din depozitul entităţii SRL “Succes”, depozitarul Grosu David a eliberat domnului Ciubrei
Marcel delegat conform ordinului nr. 4 din 25.05.2018 şi procurii seria AC nr. 4589657 din 25.04.2018.
Lapte 2,5% 1L – 15 buc; Franzelă capitală 0,4 c/s – 25 buc; Magiun caise 0,25 – 5 buc pentru necesitățile
secției de producere.

BON DE CONSUM

54
Nr. ________________________
“______” ________________________ a. 2018___
Eliberat d-lui (d-nei) ___________________________________________________________________
Prin delegatul ______________________________ temeiul ___________________________________
Conform procurii nr. __________ din _________________________ 2018 ___

Nr. d/o Denumirea U/m Cantita Preţul Suma


tea Lei bani Lei bani

TOTAL
Livrat: Primit:

Sarcina 63. Se cere: contabilizaţi operaţiile economice efectuate la entitatea SRL „Succes” şi calculaţi
valoarea contabilă a producţiei. Completaţi documentele primare pentru consumul de materiale.

Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice din luna aprilie 2018.


Nr. Suma, lei Corespondenţa
crt. Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
Dt Ct
1. Se casează producţia neterminată în activitatea de bază 350
2. Se consumă materiale în activitatea de bază după cum ?
urmează:
a. făină 580 kg la preţul de 12.00 lei
b. ulei 20 kg la preţul de 13.00 lei
c. zahăr 50 kg la preţul de 12.00 lei
d. magiun 13 kg la preţul de 26.00 lei
e. mac 20 pachete la preţul de 7.00 lei
f. cacao 20 pachete la preţul de 13.00 lei
3. S-a calculat salariul lucrătorilor ocupați în procesul de 5300
producţie
4. S-a calculat CAS, aferente salariului calculat ?
5. S-a calculat CAM aferente salariului calculat. ?
6. Se înregistrează serviciile privind apa consumată în activitatea 450
de bază
7. Se prestează servicii de către titularul de avans fără acordarea 400
avansului pentru producţia de bază
8. Se înregistrează deşeuri obţinute din producţia de bază 123
9. Se reflectă valoarea contabilă a producţiei fabricate obţinute ?
din activitatea de bază

BON DE CONSUM

55
Nr. ________________________
“______” ________________________ a. 2018___
Eliberat d-lui (d-nei) ___________________________________________________________________
Prin delegatul ______________________________ temeiul ___________________________________
Conform procurii nr. __________ din _________________________ 2018 ___
Nr. d/o Denumirea U/m Cantita Preţul Suma
tea Lei bani Lei bani

TOTAL
Livrat: Primit:
Sarcina 64. Entitatea S.R.L. “Succes” a achitat șefului de producție entității Patrașcu Maria (buletin de
identitate nr. A 05351299 din 02.07.1998, eliberat de of. 05, or. Chişinău, cod personal
098XXXXXXXXXX) datoria sa în totalitate pentru materia primă procurată. Dispoziţia de plată nr. 32 din
27 mai 2017 a fost semnată de directorul entității Bugur Ion și contabilul-șef Magu Angela. Numerarul a
fost eliberat de casierul societăţii Valeria Tabacaru.
Formular interdepartamental tipizat nr. OC-1
___________________________ Aprobat prin Hotărîrea D.S.al R.M.
Cod fiscal___________________ nr.08 din 12 aprilie an.1995

Cod CDUM 030751


Dispoziţie de plată de casă nr._____

Nr. docu- Data în-tocmirii Cont cores-pondent Simbol de evidenţă


mentului analitică Suma

A elibera: _____________________________________________________________________________________________
(denumirea) numele, prenumele
În baza: ______________________________________________________________________________________________

Suma: ________________________________________________________________________________________________
suma în litere
Anexa: _______________________________________________________________________________________________
ordonanţei, contractului, etc.,

Conducător _________________ Contabil-şef ____________


semnătura semnătura
Am primit: ____________________________________________________________ lei _______ bani
suma în litere
„ _____” __________________________ an. 201___
data
Actul de identitate: _____________________________________ seria ________ nr. _______________

eliberat de _________________ la data de _____________________________


A plătit casierul ___________________
semnătura

56
Se cere: de completat Jurnalul de înregistrare a operațiilor economice al SRL ”Succes”

Nr. Conţinutul operaţiilor economice Suma, lei Corespondența


conturilor
Debit Credit

Sarcina 65. SRL ”Succes” la data de 01.05.20_ dispine în casierie de 256 lei.
Pe parcursul lunii mai 20_ entitatea a înregistrat următoarele mișcări cu numerarul:

Jurnalul de înregistrare a operațiilor economice al SRL ”Succes”


Nr. Conţinutul operaţiilor economice Suma, Corespondența Documentul primar
lei conturilor
Debit Credit
1. La 05.05 s-a încasat numerar din vânzarea 12300
mărfurilor
2. La 05.05 mijloacele bănești au fost depuse la 12000
contul curent
3. La 05.05 s-a eliberat un avans managerului 456
entității pentru procurarea rechizitelor de
birou
4. La 05.05 managerul a rambursat în casierie 54
avansul neutilizat
5. La 15.05 s-a primit un împrumut pe termen de 9620
9 luni de la administratorul entității
6. La 17.05 s-a achitat salariul lucrătorilor 8230
entității
7. La 23.05 soldul rămas în casierie a fost depus
la cont

Dt Ct
   
 
 

 
 Rd Rc
   
57
Perfectați Registrul de casă pentru 05 mai 20_.

REGISTRU DE CASĂ

Casieria din „__”_____________20____ foaia _______

Nr. Simbol cont


Descrierea operaţiei Încasări Plăţi
doc. corespondent
1 2 3 4 5
Sold la începutul zilei X

Total
Sold la sfârşitul zilei,
din care pentru retribuţii

Se cere: Perfectați Jurnalul-order pe contul 241.

Jurnalul-order pe contul 241.

Ct
Dt

58
TESTE DE RECAPITULARE

Sarcina 1
Se cere: în baza datelor iniţiale
6. întocmiţi bilanţul la începutul perioadei de gestiune;
7. întocmiţi formulele contabile pe baza tranzacțiilor economice de mai jos;
8. deschideţi conturile sintetice, înregistraţi operaţiile economice în conturi, calculaţi rulajele debitoare
şi creditoare, soldurile finale;
9. întocmiţi balanţa de verificare - şah a conturilor sintetice;
10. întocmiţi bilanţul la sfârşitul perioadei de gestiune;

Datele iniţiale pentru rezolvarea problemei:

59
Soldurile iniţiale pe conturi

Nr. Denumirea contului Suma, lei


1. Mijloace fixe 110000-00
2 Imobilizări necorporale 12000-00
3 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 15900-00
4 Casa 1790-00
5 Mărfuri 7600-00
6 Cont curent în monedă naţională 80340-00
7 Materiale 21100-00
8 Creanţe pe termen scurt ale personalului 1500-00
9 Datorii față de buget 8700-00
10 Credite bancare pe termen scurt 45000-00
11 Profit nerepartizat al anilor precedenţi 5010-00
12 Rezerve statutare 8500-00
13 Capital social 136820-00
14 OMVSD 1600-00
15 Producţie în curs de execuţie 4000-00
16 Amortizarea mijloacelor fixe 20000-00
*n- numărul din registru. Diferența o înregistrați la contul 234 ”Alte creanțe curente” sau la contul
544 ”Alte datorii curente”.

În cursul trimestrului 1 al anului 20_ au avut loc următoarele tranzacții economice:

Conţinutul operaţiilor economice Corespondenţa


Suma conturilor
(lei) Dt Ct
1 S-a procurat un mijloc fix de la furnizor, fără TVA (16000
+100*n)
2 Reflectarea TVA din valoarea mijlocului fix procurat ?
3 S-a calculat salariul muncitorilor ocupaţi cu încărcarea şi 950+n
descărcarea utilajului
4 S-au calculat contribuţii de asigurări sociale de stat şi ?
asigurări medicale obligatorii din suma salariul calculat
?
5 S-a reţinut impozitul pe venit din salariul calculat 210+n
6 De la contul curent în monedă naţională s-a transferat la ?
Inspectoratul Fiscal sectorul Centru impozitul pe venit
reţinut de la salariaţi
7 De la contul curent în monedă naţională s-au transferat la ?
Compania Naţională de Asigurări Sociale contribuţiile
sociale şi medicale
8 De la contul curent în monedă naţională s-au încasat ?
numerar în casieria entității pentru salariul muncitorilor
9 Conform listei de plată s-a achitat salariul muncitorilor ?
10 S-au primit mărfuri de la furnizori, TVA-20% (6460
+100*n)

60
11 Din contul curent în monedă naţională s-a achitat datoria 20640+n
faţă de furnizor
12 S-a procurat lemn de construcţie de la furnizor, TVA- 3200+n
20%

13 S-au procurat materiale de la furnizor de către gestionar 1500+n


fără acordarea anticipată a avansului
14 A fost restituită suma gestionarului în contul procurării ?
materialelor din casierie
15 Datoria faţa de furnizor a fost achitată din creditul bancar 4700+n
pe termen de 9 luni
16 S-au livrat mărfuri cumpărătorilor (inclusiv TVA), cu 12000+n
achitarea ulterioară
17 S-a reflectat valoarea contabilă a mărfurilor realizate 7000+n

18 La contul curent în monedă naţională s-a înregistrat ?


creanţa cumpărătorilor pentru mărfurile livrate anterior

19 De la contul curent în monedă naţională s-a virat băncii 4700+n


datoria privind restituirea creditelor bancare pe termen
scurt
20 Banca reţine comision bancar pentru transferurile 67+n
efectuate

21 S-a primit facturile pentru următoarele servicii:


energia electrică 250+n
arenda încăperii 2870+n
apa consumată 325+n
22 S-au primit factura de la „Moldtelecom” S.A. pentru 678+n
serviciile prestate
23 De la contul curent în monedă naţională s-a achitat datoria
către:
S.R.L. „FLUX” ?
S.A. „Moldtelecom” ?
24 Banca a reţinut comision bancar pentru transferurile 45+n
efectuate
25 A fost achitată datoria salariatului Roşca A. pentru 65+n
prejudiciul material (nerespectarea tehnicii securităţii)
prin reținerea din salariu
26 Pe seama profitului nerepartizat al anilor precedenţi au 3500+n
fost majorate rezervele statutare
27 A fost acordat şoferului entității Russu G. avans pentru 250+n
procurarea pieselor de schimb
28 Şoferul Russu G. a raportat pentru piesele procurate 140+n
(conform chitanţei Nr.0304958 din 1.02.20__)
29 Numerarul neutilizat a fost restituit în casierie ?

61
Bilanţul contabil al SRL ”Succes”
Activ Suma, lei Pasiv Suma, lei
Perioada Perioada Perioada Perioada
Precedent curentă Precede curentă
ă ntă
Denumirea Denumirea posturilor
posturilor

Total Total

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     

     
     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     

62
 
   
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
     

     
Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
     
     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
     
     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     

   

63
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           
Balanța de verificare șah

Ct
Dt

Balanţa de verificare a conturilor sintetice


Simbolul Denumirea Soldul iniţial Rulaje Soldul final
contului conturilor Debit Credit Debit Credit Debit Credit

64
TOTAL

Sarcina 2
Firma “Succes” SRL se ocupă cu vânzarea materialelor de construcţie. Ea prezintă la 01.12.20_ următoarea
situaţie patrimonială:
N/o Elementele patrimoniale Suma
1 Imobilizări necorporale 52100
2 Amortizarea imobilizărilor necorporale 26050
3 Active materiale în curs de execuţie 54109
4 Mijloace fixe 4520880
5 Amortizarea mijloacelor fixe 1885574
6 Capital social 1721684
7 Capital suplimentar 234443
8 Rezerve statutare 96262
9 Profit net al perioadei de gestiune 190800
10 Materiale 181570

65
11 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 143950
12 Produse 327357
13 Credite bancare pe termen lung 200000
14 Avansuri pe termen lung primite 150000
15 Credite bancare pe termen scurt 310000
16 Creanţe comerciale 79600
17 Creanţe ale bugetului 16788
18 Creanţe ale personalului 12510
19 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 198650
20 Datorii privind asigurările 41800
21 Datorii față de buget 28750
22 Casa 1905
23 Cont current în monedă naţională 75314
24 Cont curent în valută străină 88826
25 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 27780
26 Datorii comerciale curente 71800
27 Capital de rezervă 350000
Notă: La fiecare sumă din datele initiale adăugați numărul dvstră din registru. Diferența obținută o treceți
fie în contul 234 ”Alte creanțe curente”, fie la contul 544 ”Alte datorii curente”.
Adăugati numărul dvstră și la suma de pe conturile analitice. Respectați particularitîțile conturilor sintetice
și analitice.

Soldurile iniţiale ale conturilor analitice ale contului sintetic 211 “Materiale” sunt redate în următorul
borderou:
Borderoul soldurilor iniţiale la 01.12.20_ ale conturilor analitice ale contului sintetic 211
“Materiale”
N/o Denumirea materialelor U/m Cantitatea Preţul Suma
3
1 Nisip m 200 30 6000
2 Pietriş m3 100 50 5000
3
3 Lemn m 145 600 87000
4 Vopsea kg 320 15 4800
5 Var stins kg 4000 1,5 6000
6 Tapete rul 310 10 3100
7 Ciment kg 8500 0,6 5100
8 Alte materiale X X X 64570
Total X X X 181570
Soldurile iniţiale ale conturilor analitice ale contului sintetic 521 “Datorii comerciale curente” sunt redate
în următorul borderou:

Borderoul soldurilor iniţiale la 01.12.20_ ale conturilor analitice ale contului sintetic 521 “Datorii
comerciale curente”
N/o Denumirea materialelor Suma
1 Sosna SRL 15300
2 Uzina de producere a cimentului din Râbniţa 10480
3 Fabrica de producere “Durleşti” 18765
4 Uzina de producere a pietrişului “Mileştii Mici” 17945
5 Magazinul specializat Nr. 14 din Chişinău 9310

66
TOTAL 71800

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţii economice:

Corespondenţa
Conţinutul operaţiilor economice Suma conturilor
(lei) Dt Ct
1 Din contul curent s-a transferat datoria furnizorilor:
- Fabricii de producere “Durleşti” 18000
- Uzinei de producere a pietrişului “Mileştii Mici” 17500
- Uzinei de producere a cimentului din Rîbniţa 10000
- Magazinului specializat Nr. 14 din Chişinău 9000
2 S-au procurat materiale de la furnizori
din care:
-
lemn de la întreprinderea “Sosna” – 60 m3
-
pietriş de la “Mileştii-Mici” – 250 m3
-
tapete de la Magazinul Nr 14 – 280 rul
-
vopsea de la fabrica “Durleşti” – 400 kg
-
ciment de la uzina din Rîbniţa - 12000 kg
3 La construcţia noului bloc de producere au fost consumate
următoarele material:
-
nisip – 180 m3
-
pietriş – 275 m3
-
ciment – 17200 kg
-
lemn – 110 m3
-
var stins – 3800 kg
-
vopsea – 500 kg
-
tapete – 580 rul
4 La reparaţia blocului de producere au fost consumate
următoarele material:
-
nisip – 15 m3
-
ciment – 2400 kg
-
lemn – 35 m3
-
vopsea – 120 kg
-
alte materiale 39117
5 S-a calculat salariul muncitorilor din producţia de bază 89500
6 S-au calculat CAS, PAM din salariul calculat ?
7 Din suma salariului calculat s-a reţinut impozitul pe venit 12082
8 La contul curent s-au primit bani în vederea achitării 86000
creanţei cumpărătorilor
9 Din contul curent s-au primit bani în casă 79200
10 Din casă s-a eliberat salariul muncitorilor din producţia de 75100
bază
11 S-a acceptat factura furnizorului de energie electrică 12000
utilizată la producţia de bază
12 Din producţia de baza s-a obținut:
produs “A” – 1180 buc*100 lei
produs “B” – 855 buc*80 lei

67
13 Au fost vândute cumpărătorilor produse (la valoarea
contabilă):
produs “A” – 1180 buc*100 lei
produs “B” – 850 buc*80 lei
14 Sau vândut produse către cumpărători la preț de vânzare cu
achitarea ulterioară:
produs “A” – 1180 buc*115 lei
produs “B” – 855 buc*93 lei
15 La contul curent s-au primit bani în vederea achitării
creanţei cumpărătorilor
16 Din contul curent s-au transferat datoria faţă de:
buget 40000
Fondul Social 61500
unitatea “Sosna” 42300
entitatea “Union Fenosa” 11000
entitatea “Mileştii Mici” 12000
uzina de producere a cimentului din Râbniţa 7000
17 La sfârșitul perioadei de gestiune costurile indirecte de
producție se casează în activitatea de bază ?
18 Reflectarea producţiei neterminate la sfârşitul periaodei de ?
gestiune

Bilanţul contabil al SRL ”Succes”


Activ Suma, lei Pasiv Suma, lei
Perioada Perioada Perioada Perioada
Precedentă curentă Precedentă curentă
Denumirea Denumirea posturilor
posturilor

68
Total Total

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
         
     

     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
 
   
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
     

     
Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
     

69
     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     
     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     

   
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
           
     

     
 Rd Rc Rd Rc Rd Rc
           

Balanța de verificare șah

Ct
Dt

70
Balanţa de verificare a conturilor sintetice

Simbolul Denumirea Soldul iniţial Rulaje Soldul final


contului conturilor Debit Credit Debit Credit Debit Credit

71
TOTAL
*La fiecare sumă din Jurnalul de înregistrare adăugați numărul din registru

Sarcina 3
Se cere: în baza datelor iniţiale
1. întocmiţi corespondenţa conturilor aferentă operaţiunilor economice;
2. calculaţi valoarea contabilă al produselor finite fabricate şi depozitate.

Date iniţiale pentru rezolvarea problemei:


Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice din luna februarie 20_.
Corespondenţa
Nr.
Suma, lei conturilor
crt. Conţinutul operaţiunilor economice
Dt Ct
1. Raportarea valorii contabile a producţiei în curs de 17000
execuţie la începutul lunii
2. Reflectarea valorii materialelor utilizate pentru:
activitatea de bază; 195000
activitatea auxiliară, 28000
necesități ale secțiilor 30000
3. Calcularea salariilor:
muncitorilor pentru fabricarea produselor; 65000
muncitorilor secţiilor auxiliare; 18000
personalului administrativ al secţiei de producţie. 34000
4. Calcularea contribuţiilor privind asigurările sociale (18
%), aferente salariului calculat:
muncitorilor pentru fabricarea produselor; ?
muncitorilor secţiilor auxiliare; ?

72
Corespondenţa
Nr.
Suma, lei conturilor
crt. Conţinutul operaţiunilor economice
Dt Ct
personalului administrativ al secţiei de producţie. ?
5. Calculul contribuţiilor privind asigurarea medicală
obligatorie (4,5 %), aferentă salariului calculat:
muncitorilor pentru fabricarea produselor; ?
muncitorilor secţiilor auxiliare; ?
personalului administrativ al secţiei de producţie. ?
6. Calculul amortizării lunare a mijloacelor fixe ale
secţiilor:
a) activităţii de bază; 16000
b) auxiliare 7800
8. Reflectarea valorii energiei termice consumată pentru:
a) activităţii de bază; 22000
b) auxiliare 4000
c) nevoile ale secţiilor de producție 11000
9. Acceptarea spre plată a facturii pentru apa utilizată
pentru:
a) activităţii de bază; 14000
b) auxiliare 3000
c) necesitățile secţiilor de producţie 9000
10. Acceptarea spre plată a facturii pentru energia electrică
utilizată în secţiile:
a) activităţii de bază; 5000
b) auxiliare 2000
11. Includerea în costurile activității de bază serviciile ?
activităţilor auxiliare
12. Includerea în costul activității de bază a costurilor
indirecte de producţie ?
13. Reflectarea la sfârşitul lunii a soldului contului 8000
producţiei în curs de execuţie
14. Reflectarea produselor finite depozitate la cost efectiv ?

Sarcina 4
Se cere: contabilizaţi operaţiile economice efectuate la entitatea SA „Farm” şi calculaţi valoarea
contabilă a producţiei. Completaţi documentele primare pentru consumul de materiale.

Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice din luna aprilie 20___.


Nr. Suma, lei Corespondenţa conturilor
crt. Conţinutul operaţiunilor economice Dt Ct
1. Se casează producţia neterminată în activitatea de bază 350
2. Se consumă materiale în activitatea de bază după cum ?
urmează:
a. făină 580 kg la preţul de 12.00 lei
b. ulei 20 kg la preţul de 13.00 lei
c. zahăr 50 kg la preţul de 12.00 lei

73
Nr. Suma, lei Corespondenţa conturilor
crt. Conţinutul operaţiunilor economice Dt Ct
d. magiun 13 kg la preţul de 26.00 lei
e. mac 20 pachete la preţul de 7.00 lei
f. cacao 20 pachete la preţul de 13.00 lei
3. S-a calculat salariul lucrătorilor ocupați în procesul de 5300
producţie
4. S-a calculat CAS, aferente salariului calculat ?
5. S-a calculat CAM aferente salariului calculat. ?
6. Se înregistrează serviciile privind apa consumată în 450
activitatea de bază
7. Se prestează servicii de către titularul de avans fără 400
acordarea avansului pentru producţia de bază
8. Se înregistrează deşeuri obţinute din producţia de bază 123
9. Se reflectă valoarea contabilă a producţiei fabricate ?
obţinute din activitatea de bază
*La fiecare sumă din Jurnalul de înregistrare adăugați numărul din registru

Sarcina 5
Se cere: de întocmit corespondenţa conturlor aferente operaţiunilor economice. De calculat valoarea
contabilă a produselor finite fabricate şi depozitate

Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice:


Corespondenţa
Nr.
Suma, lei conturilor
crt. Conţinutul operaţiunilor economice
Dt Ct
1. Calcularea salariului muncitorilor încadraţi în 715000
fabricarea conservelor
2. Calcularea amortizării utilajului de producţie 26000
3. Procurarea rechizitelor de birou pentru şefii secţiilor de
producţie 4200
4. Contribuţii la asigurări sociale aferente salariului ?
muncitorilor de bază
5. Tomate utilizate la fabricarea conservelor 1630000
6. Piese de schimb folosite la reparaţia utilajului de 3500
producţie
7. Amortizarea clădirii secţiei de producție 18000
8. Ambalajul folosit în secţii la ambalarea produsului 43000
fabricat
9. Salariile calculate ale personalului administrativ al 79000
secţiei
10. Contribuţii la asigurări sociale calculate aferente ?
salariului personalului administrativ al secţiei
11. Mirodenii folosite la conservarea tomatelor 12000
12. Salariile calculate ale lucrătorilor pentru reparaţia 3800
utilajului de producţie
13. Contribuţii la asigurări sociale calculate aferente
salariului lucrătorilor pentru reparaţia utilajului de ?

74
producţie
14. Salariile calculate laboranţilor pentru controlul calităţii 2400
materiilor prime
15. Contribuţii la asigurări sociale calculate aferente
salariului laboranţilor pentru controlul calităţii ?
materiilor prime
*La fiecare sumă din Jurnalul de înregistrare adăugați numărul din registru

Sarcina 6
Se cere: în baza datelor iniţiale
1. contabilizaţi operaţiunile economice;
2. calculaţi valoarea contabilă al produselor finite fabricate;
3. determinaţi rezultatul financiar din vânzarea produselor

Date iniţiale pentru rezolvarea problemei:


Producţia neterminată la 01.05.20_ - 6200 lei
Producţia neterminată la 01.06.20_ - 4700 lei

Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice:


Corespondenţa
Nr.
Suma, lei conturilor
crt. Conţinutul operaţiunilor economice
Dt Ct
1. S-a consumat materie primă pentru fabricarea produselor 166900
2. S-a calculat salariile muncitorilor activităţii de bază 10000

3. S-a calculat CAS aferente salariului calculat ?


4. S-a calculat CAM aferente salariului calculat ?
5. S-au repartizat costurile indirecte de producţie în valoarea 31500
produselor fabricate
6. S-a înregistrat costul produselor finite obţinute din 212700
activitatea de bază
7. S-a reflectat valoarea produselor vândute cu achitarea 24000
ulterioară (inclusiv TVA)
8. S-a înregistrat valoarea contabilă a produselor vândute 18000
*La fiecare sumă din Jurnalul de înregistrare adăugați numărul din registru

Sarcina 7
Se cere: contabilizaţi operaţiunile economice.

Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice:


Corespondenţa
Nr.
Suma, lei conturilor
crt. Conţinutul operaţiunilor economice
Dt Ct
1. Se reflectă venitul din vânzarea produselor
a. preţul de vânzare 1200
b. TVA 20% ?
2. Se înregistrează valoarea contabilă a produselor 10050
vândute

75
3. Se acceptă factura fiscală pentru cheltuielile de 300
transport aferente vânzării produselor (inclusiv TVA)
4. Se reflectă diferenţa pozitivă de curs valutar aferentă 1205
creanţelor comerciale
5. Se deschide acreditiv pe seama mijloacelor proprii din 2500
contul curent în monedă națională
6. Se achită datoria faţă de furnizor din contul 1600
acreditivului deschis
7. Se calculă dobânzile aferente creditelor primite pe 780
termen scurt
8. Se acceptă şi se înregistrează decontul de avans privind 350
cheltuielile de deplasare a inginerului şef
9. Se reflectă valoarea hainelor de protecţie procurate din
mijloacele proprii ale lucrătărolor
a. preţ de achiziţie 250
b. TVA 20% ?
*La fiecare sumă din Jurnalul de înregistrare adăugați numărul din registru

Sarcina 8
Se cere: în baza datelor iniţiale de întocmit
1. lista de plată;
2. dispoziţia de plată numărul (234+5*n) din 08.05.20_.
Date iniţiale:
Pe data de 8 mai 20_ se achită salariile angajaţilor entității „Tocuşor” SRL în baza listei de plată nr.5
după cum urmează:
1. Director adjunct, Vieru S. N.- (5300,25+10*n) lei
2. Inginer, Manole V. D.-(2100,20 + 10*n) lei
3. Merceolog, Jitari O. L.- (3400,00 + 10*n) lei
4. Şef secţie 1, Codreanu K. C.-(2500,00 + 10*n) lei
5. Şef secţie 2, Gherţa A. R.- (3700,00 +10*n) lei
6. Inspector muncii, Manole A. F. – (2100,00+10*n) lei
Salariul administratorului, Grecu Z. în sumă de (2500,00 + 10*n) lei a fost deponat.
Director: Pînzaru I
Contabil- şef: Olaru V.
Casier: Şargu M.

LISTA DE PLATĂ
Intreprinderea
Codul fiscal:

Borderou de plata Nr.___


Платежная ведомость №1
pentru plata salariului
на выдачу заработной платы
pentru perioada

76
Semnatura
Nr. d/o Nr. matricol Numele, prenumele Suma angajatului
№ п/п Таб № ФИО Сумма Подпись работника
         
         
         
         
    Total:    

Total spre eliberare:


Итого к выдаче
Conducatorul ____________________
Директор
Contabil-sef ____________________
Главный бухгалтер
Eliberat:__________________

Sarcina 9
Se cere: în baza datelor iniţiale de întocmit
1. decontul de avans numărul (100+2*n) din 12.04.20_;
2. dispoziţia de plată numărul (234+5*n) din 08.05.20_.

Date iniţiale:
Directorul salonului „FRUMUSEŢE” Robu C. (care deţine buletinul de identitate seria A nr.0504812
din 18.10.2003, eliberat Of. 02), aprobă pe data de 12 aprilie 20_ decontul de avans prezentat de către
administratorul Grecu T. (care deţine buletinul de identitate seria A nr.0804312 din 18.04.2001, eliberat
Of. 48) pentru următoarele obiecte procurate:
1. Telefon „SATURN” – 1 buc. la preţul de (755,75+10*n);
2. Vopsea de păr – (10+2*n) buc. la preţul de 136,45 lei (chitanţa 025688 din 11.04.20_).
Deplasarea la magazinul în cauză a fost cu autobusul N5 (sunt anexate 2 bilete).
Cheltuielile suportate au fost achitate în numerar de către casierul Florea I. imediat.
Contabil-şef al salonului – Dumitraş A.

DECONT DE AVANS
SRL Înregistrare
Cod
din 20 mai 20_
fiscal

Titularul de avans
Debit
numele, prenumele
cont suma
Decont de avans
nr. din
Destinatia

77
avansului

Suma Verificat decontul


Spre aprobare:
Sold (avans precedent)
Depăşire (avans
precedent)
Primit avans (de la cine):
1. Contabil - şef Credit
_______________________ a.
2.
20_
Aprobat decontul de avans în
3.
valoare de:
Total primit:
Cheltuit
Sold. Semnătura conducatorului Contabil
_______________________ a.
Depaşire 20_
Anexa (documente) 1
Cui i s-a plătit, cu ce scop şi în baza cărui
№ Data Suma Debit
document
1
Total

Semnatura titularului de avans

Formular interdepartamental tipizat nr. OC-1


___________________________ Aprobat prin Hotărîrea D.S.al R.M.
Cod fiscal___________________ nr.08 din 12 aprilie an.1995

Cod CDUM 030751


Dispoziţie de plată de casă nr._____

Nr. docu- Data în-tocmirii Cont cores-pondent Simbol de evidenţă


mentului analitică Suma

A elibera: _____________________________________________________________________________________________
(denumirea) numele, prenumele

78
În baza: ______________________________________________________________________________________________

Suma: ________________________________________________________________________________________________
suma în litere
Anexa: _______________________________________________________________________________________________
ordonanţei, contractului, etc.,

Conducător _________________ Contabil-şef ____________


semnătura semnătura
Am primit: ____________________________________________________________ lei _______ bani
suma în litere
„ _____” __________________________ an. 201___
data
Actul de identitate: _____________________________________ seria ________ nr. _______________

eliberat de _________________ la data de _____________________________


A plătit casierul ___________________
semnătura

Sarcina 10
Se cere: în baza datelor iniţiale
1. de completat Registrul de evidenţă a documentelor de încasări şi plăţi;
2. de întocmit Registru de casă pentru luna martie 20_;
3. de deschis Jurnalul-order şi Borderoul la contul 241 “Casa” pentru luna martie;
4. de completat delegaţia de retragere a numerarului
5. de completet lista de plată
6. de completat dispoziţia de încasare
7. de completat dispoziţia de plată
8. de completat decontul de avans
Date iniţiale:
1. soldul contului “Casa” la 01 martie 20__ - (5200,00+100*n) lei;
2. În luna curentă au avut loc următoarele operaţii economico-financiare:
Nr. Conţinutul operaţiilor economico-financiare Suma, lei
1. S-a acordat avans spre decontare titularului Creţu T. conform dispoziţiei de 720+10*n
plată nr.163 din 02.03.20_.
2. S-a încasat numerar de la vânzătorul Pripa A. ca urmare a vânzării produselor 25000+200*n
în numerar. Dispoziţia de încasare nr.155 din 02.03.20_.
3. S-a depus numerar în contul curent la bancă conform dispoziţiei de plată nr.164 25000+100*n
din 03.03. 20_.
4. S-a achitat datoria faţă de titularul de avans Sîrbu O. în baza dispoziţiei de 565
plată nr.165 din 05.03. 20_.
5. S-a încasat numerar de la vânzătorul Pripa A. ca urmare a vânzării produselor 15000+20*n
în numerar. Dispoziţia de încasare nr.156 din 05.03. 20_.
6. S-a încasat de la titularul de avans Creţu T. suma nejustificată a avansului. 100
Dispoziţia de încasare nr.157 din 05.03. 20_.
7. Conform ordinului de deplasare s-a eliberat avans spre decontare directorului 1250+5*n
comercial Rusu I. conform dispoziţiei de plată nr. 166 din 06.03. 20_.
8. S-a încasat de la muncitorul Zmeria C. în contul achitării mărfurilor procurate 1200
în credit. Dispoziţia de încasare nr.158 din 15.03. 20_.
9. În baza delegaţiei de retragere a numerarului nr.114680 125200+200*n
s-a ridicat numerar din contul curent pentru achitarea salariului. Dispoziţie de
încasare nr.159 din 20.03. 20_.

79
Nr. Conţinutul operaţiilor economico-financiare Suma, lei
10. În baza listei de plată s-a achitat salariul faţă de personal. Dispoziţia de plată 85000+50*n
nr.167 din 20.03.20__.
11. S-a eliberat avans spre decontare în scopuri gospodăreşti titularului Chilaru L. 2550
Dispoziţia de plată nr.168 din 20.03. 20_.
12. S-a încasat avans de la persoana fizică Rusu M. în contul prestării în viitor a 560
serviciilor. Dispoziţia de încasare nr.160 din 21.03. 20_.
13. În baza listei de plată s-a achitat salariul personalului întreprinderii. Dispoziţia 20200+20*n
de plată nr.169 din 22.03. 20_.
14. Salariul neridicat a fost depus în contul curent la bancă. Dispoziţia de plată ?
nr.170 din 23.03. 20_.
15. S-a încasat numerar de la vânzătorul Pripa A. ca urmare a vânzării produselor 14465
în numerar. Dispoziţia de încasare nr.161 din 29.03. 20_.
16. S-a încasat de la titularul de avans Chilaru L. suma avansului nejustificat. 320+200*n
Dispoziţia de încasare nr.162 din 29.03. 20_.
17. S-a depus numerar în contul curent la bancă. Dispoziţia de plată nr.171 din 21000
30.03. 20_.

Rezolvarea problemei de efectuat în registre de următoarea formă:

REGISTRU DE EVIDENŢĂ A DOCUMENTELOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI


pentru anul 20_

Documente de
Încasări (plăţi)
încasare (plată)
Descrierea pentru
operaţiilor salariu, pentru
data Nr.
premii şi deplasări
burse
1 2 3 4 5 6 7 8 9

REGISTRU DE CASĂ
Casieria din „__”_____________20_ foaia _______

Nr. Simbol cont


Descrierea operaţiei Încasări Plăţi
doc. corespondent
1 2 3 4 5
Sold la începutul zilei X

80
Total
Sold la sfârşitul zilei,
din care pentru retribuţii

JURNALUL ORDER
pe luna _______________20_ la creditul contului 241 „Casa”

Nr.documentului Creditul contului 241 „Casa” în debitul conturilor Total creditul


şi data 226 242 531 ... ... ... contului 241

BORDEROUL
pe luna ________________ 20___ la debitul contului 241 „Casa”

Nr.documentului Debitul contului 241 „Casa” în creditul conturilor Total debitul


şi data 226 242 ... ... ... ... contului 241

81
Formular interdepartamental tipizat nr. OC-1
___________________________ Aprobat prin Hotărîrea D.S.al R.M.
Cod fiscal___________________ nr.08 din 12 aprilie an.1995

Cod CDUM 030751


Dispoziţie de plată de casă nr._____

Nr. docu- Data în-tocmirii Cont cores-pondent Simbol de evidenţă


mentului analitică Suma

A elibera: _____________________________________________________________________________________________
(denumirea) numele, prenumele
În baza: ______________________________________________________________________________________________

Suma: ________________________________________________________________________________________________
suma în litere
Anexa: _______________________________________________________________________________________________
ordonanţei, contractului, etc.,

Conducător _________________ Contabil-şef ____________


semnătura semnătura
Am primit: ____________________________________________________________ lei _______ bani
suma în litere
„ _____” __________________________ an. 20___
data
Actul de identitate: _____________________________________ seria ________ nr. _______________

eliberat de _________________ la data de _____________________________


A plătit casierul ___________________
semnătura

DECONT DE AVANS
SRL Înregistrare
Cod
din ___________20_
fiscal

Titularul de avans
Debit
numele, prenumele
cont suma
Decont de avans
nr. din
Destinatia

82
avansului

Suma Verificat decontul


Spre aprobare:
Sold (avans precedent)
Depăşire (avans
precedent)
Primit avans (de la cine):
1. Contabil - şef Credit
_______________________ a.
2.
20_
Aprobat decontul de avans în
3.
valoare de:
Total primit:
Cheltuit
Sold. Semnătura conducatorului Contabil
_______________________ a.
Depaşire 20_
Anexa (documente) 1
Cui i s-a plătit, cu ce scop şi în baza cărui
№ Data Suma Debit
document
1
Total

Semnatura titularului de avans

83
84
D E L E G A Ţ I E nr. _____
privind retragerea de numerar

Denumirea entităţii ______________________________________________________


_______________________________________________________________________
Codul fiscal al entităţii____________________________________________________
Numărul contului entităţii __________________________________________________

autorizează dl /dna________________________________________________________
(Numele şi prenumele persoanei responsabile de retragere a numerarului)

care se legitimează cu act de identitate seria _________nr. ________________________


eliberat de of. la data de _______________, IDNO __________________ având calitatea
de _____________________________________________________________

să retragă în data de _______________


numerarul în sumă de ________________ ________________________________
(în cifre) (în litere)
________________________________________________________________________________

Simbol Destinaţia plăţii Suma

Semnătura delegatului _____________________________________ certificăm

Conducător ______________________________

Contabil-şef _____________________________

L.Ş.
_______________
(data)

85
NOTIȚE :

86
87
88
89
90
91

S-ar putea să vă placă și