Sunteți pe pagina 1din 73

TEMA 5 CONTABILITATEA

NUMERARULUI

Liliana Lazari dr., conf. univ


CONTABILITATEA NUMERARULUI

5.1. Noțiunea, componenţa și caracteristica


numerarului
5.2. Contabilitatea numerarului din casierie 
5.3. Contabilitatea numerarului în conturile
curente în monedă naţională
5.4. Contabilitatea numerarului în conturile
în valută străină
5.5. Contabilitatea numerarului în alte
conturi bancare
5.6. Contabilitatea transferurilor de numerar
în expediţie şi a documentelor băneşti
5.1. Noțiunea, componenţa și
caracteristica numerarului
Numerarul reprezintă valoare bănească în
monede sau în hârtie-monedă, care poate servi
direct pentru plată; bani lichizi, bani gheață.

Numerarul constituie cele mai lichide


active ale entităţii.
În contabilitate ele pot fi clasificate după
mai multe criterii:

 în funcție de locul păstrării şi forma de existenţă,

 în funcție de valuta în care sunt exprimate,

 în funcţie de posibilitatea utilizării numerarului .


Alte elemente de
numerar - reprezintă
transferuri de numerar în
expediţie și documentele
băneşti, cum ar fi: mărci
poştale; bilete de tratament;
foi de odihnă
Numerarul în casierie - reprezintă
disponibilul bănesc în casierie sub
forma de:
În funcție de locul  bani reali proveniţi în urma primirii
păstrării şi forma
din contul curent;
de existenţă  rambursării avansurilor neutilizate
numerarul se
de către titularii de avans;
grupează :  vânzării în numerar a producţiei,
mărfurilor, etc.
Numerarul în cont -
reprezintă disponibilităţile
aflate în conturile bancare şi
circulând între aceste
conturi prin operaţii de
virament sau transfer între
Numerarul în monedă
naţională sunt
mijloacele băneşti care
reprezintă moneda
utilizată pe teritoriul
ţării. De exemplu, leu
moldovenesc.

În funcție de valuta în
care este exprimat
numerarul se împarte
în:
Numerarul în valută
străină - moneda
naţională a unui stat străin
sau moneda unei uniuni
monetare de state străine,
precum şi unităţile
băneşti şi cele de
decontare internaţională
În funcţie de
posibilitatea
utilizării
numerarului el se
subdivizează în:

Numerar la conturi legat


sunt disponibilităţile băneşti
care aparţin entităţii cu drept Numerar la conturi
de proprietate, dar care nu nelegat constituie
pot fi utilizate din cauza unor mijloacele băneşti
factori determinaţi. Din ele care aparţin entităţii
fac parte conturile bancare şi pot fi liber utilizate.
sechestrate, blocate până la
clarificarea împrejurărilor
respective.
5.2. CONTABILITATEA NUMERARULUI
DIN CASIERIE

Încasarea şi păstrarea numerarului, precum şi


decontările în numerar se efectuează la entitate
prin casierie. Contabilitatea numerarului din
casieria entităţii este organizată în conformitate
cu “Normele pentru efectuarea
operaţiunilor de casierie în economia
naţională a Republicii Moldova”,
aprobate prin Hotărârea Guvernului R.M.
nr. 764 din 25 noiembrie 1992.
În casieria entităţii numerarul poate fi primit
din conturile curente deschise la bancă, din
restituirea avansurilor neutilizate de către
titularii de avans, din vânzările în numerar a
producţiei, mărfurilor etc.

Conform Hotărârii Guvernului nr.474 din


28.04.1998 ,,Cu privire la aplicarea
maşinilor de casă şi control cu memorie
fiscală pentru efectuarea decontărilor în
numerar,, entitățile care, potrivit legislaţiei
în vigoare, au obligativitatea ţinerii
contabilităţii, sunt obligate să efectueze
decontările băneşti în numerar cu utilizarea
maşinilor de casierie şi de control cu
memorie fiscală.
Maşină de casă şi control cu memorie
fiscală (MCC)  reprezintă un aparat pentru
înregistrarea operaţiunilor de casierie,
inclusiv păstrarea şi imprimarea informaţiei
gestionare şi financiare la efectuarea
decontărilor băneşti în numerar, construcţia
căruia înglobează un modul fiscal ce
controlează memoria fiscală, dispozitivele de
imprimare şi afişare, asigurând protecţia
algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva
modificărilor neautorizate.

Este un document confirmativ, emis de MCC la
efectuarea decontărilor băneşti în numerar, care
atestă operaţiunea economică şi achitarea plăţii,

Bon de
eliberându-se în mod obligatoriu plătitorului.
Bonul de casă trebuie să conţină
elementele obligatorii enumerate în cerinţele

casă tehnice faţă de MCC. În anumite cazuri, bonul


de casă poate fi imprimat nemijlocit pe
documentul de însoţire aferent operaţiunii
economice (aviz de plată în numerar, factură,
bon de comandă-livrare, notă de plată etc.
Raport de Reprezintă document de

evidenţă a gestiunii zilnice


închidere (zi de lucru, schimb), care
conţine sinteza datelor
zilnică fiscale ce se înscriu în
memoria fiscală odată cu
(Raport Z) imprimarea acestuia

Toate rapoartele de închidere zilnică sunt înscrise cu total de


la începutul anului și se lipesc în Registrul MCC care se
deschide pentru fiecare an de gestiune și se înregistrează la
organul fiscal.
Terminal de Este un dispozitiv automatizat

pentru primirea de la plătitor a


numerarului, care funcţionează în
plată în regim autonom, fără prezenţa
fizică (participarea) a persoanei
numerar fizice împuternicite a
contribuabilului. Terminalul de

(POS- plată în numerar se primește


gratuit de la filiala instituției
financiare (banca) la care se
terminal) deservește entitatea.
Casierul primeşte numerarul în casierie din contul bancar în
baza delegaţiei bancare, întocmită de către contabilul - şef
sau de o altă persoană împuternicită de acesta

În delegaţie se indică:

denumirea numele şi
numărul contului
emitentului prenumele
bancar
delegaţiei mandatarului

codul fiscal al
codul băncii entităţii

data, luna, suma solicitată în localitatea


anul. litere emiterii

Este un formular tipizat de document
primar fără regim special, întocmit la
intrarea numerarului în casieria entităţii.

Dispoziţie de ●
Dispoziţie de încasare şi chitanţa se
perfectează de către casier pentru

încasare cu fiecare sumă depusă în parte, cu


completarea obligatorie a tuturor
rechizitelor necesare.
chitanţă ●
Se perfectează intr-un exemplar şi se
semnează de casier şi contabil-şef.

Chitanţa se detaşează şi se eliberează
persoanei ce a depus banii în casierie.

document
justificativ de
înregistrare a
intrării
numerarului în
casierie
Entităţile au dreptul să păstreze în
casele lor numerar, pentru retribuirea
muncii, plata indemnizațiilor din
bugetul asigurarilor sociale, burselor,
pensiilor alimentare, numai  pe  un
termen de cel mult 3 zile lucrătoare,
inclusiv ziua de primire a banilor de
la instituţia bancară.
Dispo ●
Este un formular tipizat de document
primar fără regim special, întocmit la

ziţie
eliberarea numerarului din casieria
entităţii.

Dispoziţie de plată se perfectează de
către contabil, cu completarea obligatorie
a tuturor rechizitelor necesare.

de

Se perfectează intr-un exemplar şi se
semnează de: - conducător
-contabil-şef;
-casier; -persoana

plată
ce primeşte banii.

- document
justificativ de
înregistrare a
eliberării
numerarului din
casierie
 
Achitarea salariilor, alocaţiilor pentru invaliditate,
plata burselor, pensiilor alimentare şi premiilor
poate fi efectuată de casierie prin borderou de
plată, fără întocmirea dispoziţiei de plată pentru
fiecare beneficiar. Pe foaia de titlu a borderoului
de plată (decontare-plată) se face o notă de
permisiune pentru eliberarea banilor, semnată de
conducătorul şi contabilul-şef al întreprinderii sau
de persoanele împuternicite de aceştea, indicînd în
litere termenul de eliberare a banilor şi suma.
La vărsarea numerarului în contul curent se
perfectează ordin de încasare a numerarului de
către instituția financiară, în care se indică
numărul contului, suma, denumirea entităţii,
numele deponentului.

Dispoziţiile de încasare şi plată


sau documentele care le
substituie, până la transmiterea
în casierie se înregistrează de
contabilitate în Registrul de
evidenţă a dispoziţiilor de
încasare şi plată.
Registrul de ●
Este un registru contabil
evidenţă a ce se perfectează manual.
dispoziţiilor de ●
Registrul trebuie:
-numerotat;
încasare şi -şnuruit; -sigilat.
plată

- document de înregistrare în
ordinea cronologică a
dispoziţiilor de încasare şi plată;
- document de atribuire a
numerelor de ordine a
dispoziţiilor de încasare şi plată
Regis ●


Fiecare entitate ţine un singur registru
de casă.
Registrul trebuie:

trul
-numerotat; -şnuruit;
-sigilat cu ceară roşie
sau de parchet.

Numărul de foi din registru de casă se
adevereşte prin semnăturile

de
conducătorului şi a contabilului –şef al
entităţii respective.
- document de ●
Se completează în două exemplare prin
înregistrare foaia de indigo. Primul exemplar
rămâne în registrul de casă, iar al
documentelor de casă

casă
doilea (detaşat) serveşte în calitate de
într-o perioadă de raport al casierului.
gestiune (ziua,decada);
- document ce reprezintă
raportul casierului
privind încasările şi
plăţile numerarului în
casierie
 
Pentru contabilizarea operaţiilor privind existenţa şi
mişcarea numerarului din casieria entităţii este
destinat contul de activ 241 “Casa”. 

În debitul contului 241 „Casa” se reflectă:


 încasările de numerar în casierie,
 plusurile de numerar constatate cu ocazia lucrărilor de
inventariere.
În creditul contului 241 „Casa” se reflectă:
 plăţile în numerar din casierie,
 lipsurile de numerar constatate la inventariere.
Soldul contului este debitor şi reprezintă suma numerarului
existentă în casieria entităţii la finele perioadei de gestiune.
La încasarea numerarului în casieria entității se
întocmesc următoarele formulele contabile:

 ridicarea numerarului din conturi curente în monedă naţională sau


valută străină:
Dt 241 “Casa”
Ct 242 “ Conturi curente în monedă naţională”, sau
Ct 243 “Conturi curente în valută străină”

 încasarea avansurilor neutilizate de la titularii de avans:


Dt 241 “Casa”
Ct 226 “ Creanţe ale personalului”

 încasarea creanţelor curente privind veniturile din utilizarea de către


terţi a activelor entităţii (leasingul, arenda, dobînzile şi redevenţele,
dividende calculate):
Dt 241 “Casa”
Ct 231 “ Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a
activelor entităţii”
 încasarea altor creanţe curente:Dt 241 “Casa”Ct 234 “ Alte creanţe
curente”

 primirea avansurilor în numerar în casierie:


Dt 241 “Casa”
Ct 424 “Avansuri primite pe termen lung”, sau
Ct  523 “Avansuri primite curente”

 primirea numerarului de la fondatori ca aport la capitalul social, după


înregistrarea entităţii
Dt 241 “Casa”
Ct  313 “Capital nevărsat”

 înregistrarea TVA aferentă produselor, mărfurilor vîndute şi sercicii


prestate cu achitare imediată în numerar în casierie:
Dt 241 “Casa”
Ct  534 “ Datorii faţă de buget”
 înregistrarea încasărilor din vânzări, prestări de servicii (fără TVA şi
accize):
Dt 241 “Casa”
Ct  611 “Venituri din vînzări”

 înregistrarea încasărilor în numerar din vînzarea altor active curente ale


entităţii:
Dt 241 “Casa”
Ct 612 “Alte venituri din activitatea operaţională”

 înregistrarea încasărilor în numerar din vînzarea imobilizărilor ale entităţii


(necorporale, imobilizărilor corporale,biologice, investiţii financiare pe termen
lung):
Dt 241 “Casa”
Ct 621 “ Venituri din operaţiuni cu active imobilizate”
 Înregistrarea numerarului sub formă de redevenţe şi numerarului primite cu titlu
gratuit.
Dt 241 “Casa”
Ct 622 “Venituri financiare”
Eliberarea numerarului din casieria entității se reflectă
prin următoarele formule contabile:

 eliberarea avansurilor spre decontare titularilor de avans:


Dt 226 “Creanţe ale personalului”
Ct 241 “Casa”

 depunerea numerarului în conturile curente în monedă naţională şi


străină,
Dt 242 “Conturi curente în monedă naţională”
Dt 243 “Conturi curente în valută străină”
Ct 241 “Casa”
restituirea avansurilor primite anterior:
Dt 423 “ Avansuri primite pe termen lung”
Dt 523 “ Avansuri primite curente”
Ct 241 “Casa”
 achitarea datoriei faţă de furnizori:
Dt 521 “ Datorii comerciale curente”
Ct 241 “Casa”
 achitarea salariului:
Dt 531 “ Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 241 “Casa”

 recuperarea cheltuielilor efectuate de titularul de avans:


Dt  532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii”
Ct 241 “Casa”
 achitarea datoriilor faţă de fondatori:
Dt  536 “ Datorii faţă de proprietari”
Ct 241 “Casa”

 achitarea datoriilor faţă de alţi creditori:


Dt  544 “ Alte datorii curente”
Ct 241 “Casa”
Extras din Registrul de casierie al entităţii „Succes” pentru 1 ianuarie anul curent
Nr. Conţinutul operaţiei Încasări Plăţi
1 3 4 5
Sold la începutul zilei........................ 1 000-00
1. Dispoziţia de încasare nr. 01 de la
A. Papuc - restituirea sumelor avansurilor neutilizate 80-00

2. Dispoziţia de încasare nr. 02 - încasări pentru mărfurile 6 300 - 00


vândute; 1 260 - 00
suma TVA aferentă mărfurilor vândute
3. Dispoziţia de plată nr. 01 pentru Popa C.-avans pentru 840 - 00
cheltuielile de gospodărie
4. Dispoziţia de încasare nr. 03 - ridicarea numerarului din 12 000-00
contul curent pentru plata salariului în baza cecului

5. Dispoziţia de plată nr. 02 - plata salariilor 12 000 - 00


6. Dispoziţia de plată nr. 3 pentru Chişlaru S. -avans spre 230 - 00
decontare
7. Dispoziţia de încasare nr. 04 de împrumut pe termen 9 000-00
scurt
8. Dispoziţia de încasare nr. 05 de „GreenTour”- achitarea 3 400 - 00
chiriei pentru oficiu
9. Dispoziţia de încasare nr. 06 - pentru mărfurile vândute;
suma TVA aferentă mărfurilor vândute 2 000-00
400-00
10. Dispoziţia de plată nr. 04 – depunerea la cont curent 16 200-00

De contabilizat operațiile economice din Registrul de casierie din 01 ianuarie cu


înregistrarea în contul 241.
 
Entităţile economice sînt obligate să efectueze inventarierea
valorilor aflate în casierie în termenele stabilite şi în conformitate
cu “Regulamentul privind inventarierea” nr. 60 din 29.05.2012.
Conform art. 66 al regulamentului în vigoare, numerarul din
casieria entităţii se supune inventarierii după înregistrarea tuturor
operaţiunilor de încasări şi plăţi şi se verifică efectiv mijloacele
băneşti şi alte documente băneşti existente în casierie. Inventarierea
numerarului mijloacelor băneşti poate fi efectuată inopinat. Pentru
titlurile de valoare şi formularele tipizate de documente primare cu
regim special în lista de inventariere se înscriu primul şi ultimul
număr al setului respectiv. Inventarierea numerarului în conturile
curente în moneda naţională şi valuta străină se efectuează prin
confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de instituţiile
financiare cu cele din contabilitate. Pînă la începerea inventarierii
de la fiecare persoană cu răspundere materială   sau   grupă  de 
persoane  răspunzătoare   de   integritatea mijloacelor  băneşti,  se
ia o chitanţă.
Proces-
verbal ●
Documentul se foloseşte pentru reflectarea 
rezultatelor inventarierii numerarului 

de ●
efectiv (banilor în numerar,  timbrelor 
poştale ş.a.), aflate în entității.
Comisia controlează   numerarul bănesc

inventa
prin  recalcularea  tuturor banilor  din  casă,
hîrtiilor de valoare.

Se  întocmeşte în două exemplare şi se 
semnează  de  către comisia de inventariere

riere a şi persoana cu răspundere materială. Un


exemplar al actului  se  transmite în
contabilitatea entităţii,  al  doilea rămîne la

numer
persoana cu răspundere materială.

-document de

arului
înregistrare a
diferenţelor de numerar
constatate cu ocazia
inventarierii
Lipsurile de numerar din casierie constatat la inventariere se
reflectă prin formula contabilă:
Dt 714 „ Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 241 „Casa

Suma lipsurilor constatate se impută casierului, dacă


acestea au fost recunoscute de casier sau au fost adjudecate
de organele judiciare. Ca urmare, în contabilitate se va
întocmi formula contabilă:
Dt 226 „Creanţe ale personalului”
Ct 612 „ Alte venituri din activitatea operaţională”
Ct 535 „Venituri anticipate curente” – în funcție de
termenul de recuperare

Plusurile numerarului în casierie stabilite în urma lucrărilor


de inventariere, se reflectă prin formula contabilă:
Debit 241 “Casa”
Credit 612 “ Alte venituri din activitatea operaţională”
Edalgo SRL

Exemplul 7.2. În urma lucrărilor de


inventariere la SRL „Edalgo” s-a constatat
lipsa numerarului în casierie în sumă 100 lei
din vina casierului . Lipsurile vor fi reţinute
din salariul casierului.
5.3. Contabilitatea numerarului în
conturile curente în monedă
naţională

 Pentru păstrarea numerarului liber, efectuarea


plăţilor şi încasărilor entităţile deschid conturi
curente în instituțiile financiare, prin care sânt
efectuate operaţiuni de decontare. Conform
legislaţiei în vigoare fiecare agent economic
poate deschide mai multe conturi curente în
monedă națională în diferite bănci, indiferent de
amplasarea teritorial-administrativă a acestuia.
Conform Regulamentului cu privire la
transferul de credit, aprobat de Consiliul de
administraţie al Băncii Naţionale din Republica
Moldova nr.373 din 15 decembrie 2005, cu
modificările ulterioare aprobate prin Hotărîrea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale
din Republica Moldova nr. 5 din 15 ianuarie 2009,
decontările prin virament în Republica Moldova
se efectuează în baza ordinului de plată.

Ordinul de plată se întocmeşte în limba de stat.

Nu se admit corectări şi/sau ştersături.

Se emite: -într-un singur
exemplar în cazul emiterii de către banca plătitoare la efectuarea
transferului de credit în nume şi pe cont propriu; -în 2
exemplare în cazul emiterii de către titularul de cont bancar, precum

Ordin de şi de către banca plătitoare la efectuarea transferului în numele


titularului de cont bancar; -în 3 exemplare în cazul
emiterii de către titularul de cont bancar la efectuarea transferului de
credit în adresa Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", la care se

plată
anexează la necesitate şi 3 exemplare ale listei destinatarilor
mijloacelor băneşti.

Să prezintă spre executare la banca plătitoare de către emitent sau de
către persoana împuternicită a acestuia în ziua în care a fost emis,
iar în cazul emiterii ordinului de plată de către unitatea Trezoreriei
de Stat, acesta se prezintă spre executare la banca plătitoare cu data
emiterii în decursul anului bugetar curent.
-document de plată în Se legalizează cu semnăturile persoanelor cu drept de semnătură şi

cu amprenta ştampilei emitentului.


baza căruia se efectuează
transferul de credit
beneficiarului unei
anumite sume de bani,
pentru stingerea datoriilor
financiare şi comerciale
ale entităţii
Un alt document ce se întocmeşte pentru efectuarea transferurilor
băneşti din cont este cererea de plată, care se întocmeşte în
conformitatea cu Regulamentul cu privire la debitarea directă,
aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM
nr.374 din 15 decembrie 2005.


Debitarea directă este o modalitate de
plată care constă în plata către banca
plătitoare a contului bancar al

Cererea de plătitorului cu suma plăţii indicată în


cererea de plată emisă de beneficiar şi
creditarea corespunzătoare de către
plată banca beneficiară a contului bancar al
beneficiarului.

Mandatul de debitare directă se
întocmeşte în trei exemplare.
- documentul de
plată în baza căruia
se efectuează
debitarea directă
Perceperea în mod incontestabil a numerarului din conturile bancare ale contribuabilului este
reglementată prin Regulamentul privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în
mod incontestabil a numerarului din conturile bancare, aprobat de BNM nr.375 din 15 decembrie
2005. Ridicarea numerarului în mod incontestabil se efectuează de către bancă în baza ordinului incaso
emis de către persoana abilitată prin lege cu acest drept, cu excepţia perceperii în mod incontestabil a
numerarului din conturile bancare ale Trezoreriei de Stat.


Se emite :în două exemplare – în cazul în
care emitentul ordinului incaso este în
calitate de beneficiar;în trei exemplare – în
cazul în care emitentul este împuternicit
prin lege cu dreptul de a emite ordin
Ordin incaso incaso în numele unei terţe persoane.
Ordinul incaso se prezintă nemijlocit de
către emitent sau de persoana
-documentul emis de împuternicite a acestuia la banca în care
se deserveşte emitentul nu mai târziu de o
către persoana abilitată zi lucrătoare după ziua emiterii.
prin lege cu acest drept,
cu excepţia perceperii în
mod incontestabil a
numerarului din
conturile bancare ale
Trezoreriei de Stat
Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi mişcarea
numerarului în monedă naţională, înregistrate în contul
curent al entităţii la bancă, este destinat contul de activ 242
”Conturi curente în monedă naţională”.
În debitul contului 242 ”Conturi curente în monedă naţională”se
înregistrează încasarea numerarului în conturi curente în monedă
naţională
În credit contului 242 ”Conturi curente în monedă naţională”se
înregistrează utilizarea numerarului din conturi curente în monedă
naţională
Soldul este debitor şi reprezintă suma numerarului în conturi curente în
monedă naţională la finele perioadei de gestiune.

La contul 242 ”Conturi curente în monedă naţională” pot fi deschise


următoarele conturi de gradul II:
2421 ” Numerar la conturi nelegat”
2422 ” Numerar la conturi legat”- este destinat evidenţei distincte a
numerarului sechestrate, blocate, gajate.
Pentru ziua cînd au avut loc încasari și plăți de numerar din contul
curent entitatea primeşte de la bancă drept confirmare a executării
operaţiilor un Extras din cont cu anexarea la el a documentelor, în baza
cărora au fost întocmite înregistrările în extrasul din cont.


Se emite de bancă într-un exemplar la
cererea titularului de cont bancar.
Permite verificarea egalităţii soldului final

Extras din debitor de pe contul contabil din registrul


contabil cu soldul final pe contul indicat în
ultimul Extras de cont, iar documentele

cont ●
anexate - veridicitatea mişcărilor pe
contul curent efectuate de către bancă
La extrase se anexează documentele
-document justificative cu menţiunea băncii despre
bancar care îndeplinirea lor.
prezintă
titularului de
cont descifrarea
mişcărilor pe
contul curent.
În baza datelor din Extrasul din cont se întocmește registrul la
contul 242 „Conturi curente în monedă naţională”.

Încasarile numerarului în conturile curente în monedă naţională se reflectă


în debitul contului 242 “Conturi curente în monedă naţională”:

 încasarea creanţelor:
Dt 242 “Conturi curente în monedă naţională”
Ct 221 “ Creanţe comerciale”
Ct 223 “ Creanţe ale părţilor afiliate”
Ct 226 “Creanţe ale personalului”
Ct 231 “ Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor
entităţii”
Ct 234 “ Alte creanţe curente”
Ct 161 “ Creanţe pe termen lung”
 primirea creditelor bancare şi împrumuturilor:
Dt 242 “Conturi curente în monedă națională”
Ct 411 “ Credite bancare pe termen lung”
Ct 412 “ Împrumuturi pe termen lung”
Ct 511 “ Credite bancare pe termen scurt”
Ct 512 “ Împrumuturi pe termen scurt”

 primirea avansurilori pe termen scurt şi lung:


Dt 242 “Conturi curente în monedă națională”
Ct 423 “ Avansuri primite pe termen lung”
Ct 523 “ Avansuri primite curente”
Ieşirile numerarului din contul curent în monedă națională se înregistrează în
creditul contului 242 “Conturi curente în monedă națională”:

 achitării datoriilor financiare şi comerciale:


Dt 411 “Credite bancare pe termen lung”
Dt 412 “ Împrumuturi pe termen lung”
Dt 511 “Credite bancare pe termen scurt”
Dt 512 “ Împrumuturi pe termen scurt”
Dt 521 “ Datorii comerciale curente”
Dt 522 “ Datorii curente faţă de părţile afiliate”
Ct 242 “Conturi curente în monedă națională”
 achitării datoriilor faţă de personal, faţă de buget, fonduri extrabugetare,
instituţii publice, organele sindicale, companiile de asigurări, alţi creditori:
Dt 531 “ Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Dt 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii”
Dt 533 “ Datorii privind asigurările sociale şi medicale”
Dt 534 “ Datorii faţă de buget”
Dt 536 “ Datorii faţă de proprietari”
Dt 544 “ Alte datorii curente”
Ct 242 “Conturi curente în monedă națională”
 ridicarea disponibilităţilor băneşti in casierie:
Dt 241 "Casa”
Ct 242 “Conturi curente în monedă națională”

 plasarea numerarului în investiţii pe termen lung şi curente în părţi nelegate şi


legate:
Dt 141 “ Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate”
Dt 142 “ Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate”
Dt 251 “ Investiţii financiare curente în părţi neafiliate”
Dt 252 “ Investiţii financiare curente în părţi afiliate”
Ct 242 “Conturi curente în monedă națională”

 achitarea comisioanelor băncii pentru eliberarea numerarului, cecurilor,


cardurilor bancare, pentru administrarea numerarului se trec la cheltuielile
perioadei în baza notei de plată emise banca:
Dt 713 “Cheltuieli administrative”
Ct 242 “Conturi curente în monedă naţională”
Exemplul. La entitatea „Succes” SRL conform
extrasului de cont au avut loc următoarele operaţiuni
privind încasările şi plăţile numerarului.
Sold la 01 septembrie – 18 000 lei.
Nr. Încasat sau plătit(cui)
ope
r
  Sold la 01septembrie 18000
1. Încasări de la cumpărători pentru produsele vîndute 122000
2. Transfer SRL "Galacom" unui avans în contul livrării 14000
mărfurilor (fără TVA)
3. Transfer “Varo” S.R.L. avans pentru publicitate pe trei 15000
trimestre (I 20__,II 20__ şi III 20__, inclusiv TVA
4. Transfer firmei "Lira" pentru materiale 30000
5. Restituirea avansurilor pe termen scurt acordate 5000
anterior
6. Transfer firmei "Gala" 21000
7. Înregistrarea avansului pe termen lung primit în contul 17000
livrării utilajului
8. Încasarea amendei de la firma "Cronapol" 780
9. S-a ridicat în numerar pentru salarii 12000
De întocmit Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor
economice privind numerarul în contul curent conform
extrasului din cont din 01 septembrie cu înreistrarea
contului 242.

Operaţiunile economice privind mişcarea numerarului în


contul curent se reflectă în registrul contului 242 ,,Cont curent
în monedă națională’’. La sfârșitul perioadei de gestiune
datele din acest registru se utilizează la întocmirea Situația
fluxurilor de numerar şi se trec în Cartea Mare și în rîndul 250
"Numerar în casierie şi la conturi curente"  a Bilanțului.
5.4. Contabilitatea numerarului în conturile în valută străină

Condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor


valutare sunt reglementate de Hotărîrea Consiliului de
administraţie al BNM nr.8 din 28 ianuarie 2010 cu
privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile
şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.

Cuprinde informaţia cu privire
Ordinul de la denumirea, adresa, codul
bancar şi codul fiscal
plată în valută plătitorului; suma de plată în
cifre şi în litere, precum şi codul
străină valutei; banca beneficiarului;
contul bancar al beneficiarului
-document bancar care
se utilizează pentru
efectuarea
decontărilor şi
reflectarea în evidenţa
contabilă a
operaţiunilor în valută
străină
Pentru perceperea comisioanelor şi a altor plăţi
din conturi curente în valută străină banca anexează
la extrasul de cont nota de plată.

Se eliberează către

banca titulurului de
Nota de cont.
plată ●
Se anexează la extras
-document bancar care se
de cont.
utilizează pentru perceperea
comisioanelor şi a altor plăţi la
efectuarea operaţiunilor în
valută străină
 

Cuprinde informaţia privind:
-data tranzacţiei;
-rata cursului valutar negociat cu
Cerere de banca; -suma procurată;
-numărul contului la care
vânzare/cumpărar s-a transferat suma vândută;
e a valutei străine -numărul contului din
care s-a achitat suma cumpărată.

Totodată în cerere se indică pentru
ce scop a fost procurată valuta.
-document bancar
care se utilizează
pentru procurarea
numerarului în
valută străină de
către titularul de cont
Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi
mişcarea numerarului în valută străină în conturile
valutare din băncile pe teritoriul Republicii Moldova şi
din străinătate, este destinat contul de activ 243
“Conturi curente în valută străină”.

În debitul contului 243 “Conturi curente în valută străină” se


înregistrează încasarea numerarului în contul curent în valută străină
În creditul contului 243 “Conturi curente în valută străină” se
înregistrează utilizarea numerarului în valută străină din contul curent
în valută străină
Soldul este debitor şi reprezintă suma numerarului în conturi curente în
valută străină la finele perioadei de gestiune
Modul de efectuare a operaţiilor în valută străină şi de
reflectare în contabilitate a diferenţelor de curs valutar
este reglementat de prevederile S.N.C. “Diferențe de
curs valutar și de sumă” şi “Regulamentului privind
condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor
valutare”.
Încasierierile numerarului în conturile curente în valută străină
se reflectă în debitul contului 243 “Conturi curente în valută
străină”:

 încasarea creanţelor în valută străină:


Dt 243 “Conturi curente în valută străină”
Ct 221 “Creanţe comerciale”
Ct 223 “ Creanţe ale părţilor afiliate”
Ct 226 “Creanţe ale personalului”
Ct 231“ Creanţe privind veniturile din utilizarea de către
terţi a activelor entităţii”
Ct 234 “ Alte creanţe curente”
Ct 161 “Creanţe pe termen lung”
 primirea creditelor bancare şi împrumuturilor în valută
străină:
Dt 243 “Conturi curente în valută străină”
Ct 411 “Credite bancare pe termen lung”
Ct 412 “ Împrumuturi pe termen lung”
Ct 511 “Credite bancare pe termen scurt”
Ct 512 “ Împrumuturi pe termen scurt”

 primirea numerarului sub formă de avansuri curente şi pe


termen lung primite în valută străină în cont:
Dt 243 “Conturi curente în valută străină”
Ct 423“ Avansuri primite pe termen lung”
Ct 523 “ Avansuri primite curente”
Ieşirile numerarului din contul curent în valută străină
se înregistrează în creditul contului 243 “Conturi
curente în valută străină”:

 achitarea datoriilor financiare şi comerciale în valută străină:


Dt 411 “Credite bancare pe termen lung”
Dt 412 “ Împrumuturi pe termen lung”
Dt 511 “Credite bancare pe termen scurt”
Dt 512 “ Împrumuturi pe termen scurt”
Dt 521 “ Datorii comerciale curente”
Dt 522 “ Datorii curente faţă de părţile afiliate”
Ct 243 “Conturi curente în valută străină”
 Achitarea datoriilor faţă alţi creditori:
Dt 544 “ Alte datorii curente”
Ct 243 “Conturi curente în valută străină”

 depunerile numerarului din cont în valută străină în casierie:


Dt 241 "Casa”
Ct 243 “Conturi curente în valută străină”

 plasarea numerarului în valută străină:în investiţii pe termen


lung şi curente în părţi nelegate şi legate
Dt 141 “ Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate”
Dt 142 “ Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate”
Dt 251 “ Investiţii financiare curente în părţi neafiliate”
Dt 252 “ Investiţii financiare curente în părţi afiliate”
Ct 243 „Conturi curente în valută străină”
Diferenţele de curs valutar aferente soldurilor mijloacelor valutare se
înregistrează prin formule contabile:
favorabile:
Dt 243 “Conturi curente în valută străină”
Ct 622 “Venituri financiare”
nefavorabile:
Dt 722 “Cheltuieli financiare”
Ct 243 “Conturi curente în valută străină”

Operaţiunile privind debitul şi creditul contului 243 “Conturi


curente în valută străină” se reflectă în registre analitice şi sintetice
care se elaborează de sine stătător de fiecare entitate economică şi se
organizează pe tipuri de activităţi pentru întocmirea Situația fluxurilor
de numerar. La sfârşitul perioadei de gestiune datele registrelor
sintetice se trec în Cartea Mare și în rîndul 250 "Numerar în casierie
şi la conturi curente"  al Bilanțului.
5.5. Contabilitatea numerarului în
alte conturi bancare
În alte conturi bancare îşi ţin evidenţa disponibilul şi mişcarea
numerarului atât în monedă națională cât şi străină în acreditive,
carduri bancare și alte conturi bancare.
Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi
mişcarea numerarului în acreditive, carduri bancare este
destinat contul de activ 244 “ Alte conturi bancare”.

În debitul contului 244 “Alte conturi bancare” se înregistrează


deschiderea acreditivelor şi depunerea numerarului pe cardurile bancare
În credit contului 244 “ Alte conturi bancare” se înregistrează închiderea
acreditivelor, anularea cardurilor
Soldul este debitor şi reprezintă suma numerarului în alte conturi bancare
La contul 244 “ Alte conturi bancare” pot fi deschise
următoarele conturi de gradul II:
 2441 “ Acreditive”
 2442 „Carduri bancare”
 2443 „Numerar la alte conturi bancare”

Acreditivul este un angajament prin care o bancă (banca


emitentă), acționând la cererea clientului său (ordonatorul),
efectuează o plată în folosul unui terţ (beneficiarul) la
prezentarea de către acesta documentelor ce confirmă
livrarea mărfurilor sau prestarea serviciilor.
Decontările cu utilizarea acreditivului în calitate de
mijloc de plată sînt reglementate de “Regulamentul privind
utilizarea acreditivului documentar acoperit şi irevocabil
pe teritoriul Republicii Moldova” nr. 122 din 29.05.2003
Figura. Clasificarea acreditivelor după obiectul
de activitate
Termenul de acţiune al acreditivului nu poate depăşi 25 zile.
Închiderea acreditivului are loc:
· la expirarea termenului de acţiune;
· la cererea ambelor părţi;
· la folosirea integrală a sumei acreditivului.
În toate cazurile prezentate banca beneficiarului trebuie să
transfere băncii plătitorului sumele nefolosite a acreditivului, nu
mai târziu de a doua zi după încheierea acestuia.

Acreditivul este destinat pentru decontări numai cu un singur


beneficiar şi nu poate fi transferat decît dacă este desemnat de banca
emitentă ca fiind transferabil. Acreditivul se achită prin virament în
sumă totală sau parţială. Se interzice achitarea acreditivului în
numerar.
La contul de gradul II 2442 „Carduri bancare” se ţine
evidenţa numerarului aflate în carduri bancare eliberate pe
numele titularului contului.
Entităţile efectuează operaţiunile cu utilizarea cardurilor
bancare în conformitate cu Regulamentul cu privire la cardurile
de plată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al
BNM nr.157 din 01.08. 2013

Card bancar este un suport de informaţie standartizat şi


personalizat prin intermediul căruia deţinătorul, de regulă cu
utilizarea numărului personal de identificare al său şi a unor alte
coduri care permit identificarea sa, are acces la distanţă la contul
bancar în vederea efectuării anumitor operaţiuni prevăzute de
bancă emitentă.
Card
Card dede credit,
credit, prin
prin intermediul
intermediul căruia
căruia deţinătorul
deţinătorul
ÎnÎnfuncţie
funcţiededeprovenienţa
provenienţa dispune
dispune de mijloace băneşti oferite de bancă subforma
de mijloace băneşti oferite de bancă sub forma
mijloacelor
mijloacelorbăneşti
băneşti unei
uneilinii
liniidedecredit
credit
disponibile
disponibileînîncont
contdisting
disting
următoarele
următoareletipuri
tipuridede Card
Card dede debit,
debit, prin
prin intermediul
intermediul căruia
căruia deţinătorul
deţinătorul
carduri
carduribancare
bancare dispune
dispune de mijloace băneşti depozitate la bancăşişicare
de mijloace băneşti depozitate la bancă care
oferă
oferăposibilitatea
posibilitateaacordării
acordăriiunei
uneifacilităţi
facilităţidedeoverdraft
overdraft
(descoperit de cont) în cazul insuficienţii mijloacelor
(descoperit de cont) în cazul insuficienţii mijloacelor
băneşti
băneştiînîncontul
contulacestuia
acestuia

Figura. Clasificarea cardurilor în funcție de proveniența


mijloacelor bănești
Evidenţa analitică a cardurilor bancare se ţine pe tipuri de
carduri şi pe bănci emitente.
La contul de gradul II 2443 “ Numerar la alte conturi
bancare” se ţine evidenţa numerarului aflate pe cartele de credit
şi magnetice utilizate preponderent pentru achitarea serviciilor
primite, pentru plata materialelor procurate fără întocmirea
documentelor de plată.
La deschiderea acreditivelor, depunerea numerarului
pe cardurile bancare se întocmesc formulele contabile:

- peseama mijloacelor proprii


Dt 244 “ Alte conturi bancare”
Ct 242 „Conturi curente în monedă națională”
Ct 243 „Conturi curente în valută străină”

- din contul creditelor bancare pe termen scurt


Dt 244 “ Alte conturi bancare”
Ct 511 “Credite bancare pe termen scurt” 
Din contul numerarului păstrate la conturile speciale
se achită datoriile faţă de furnizorii pentru bunurile
procurate, serviciile consumate.

- achitarea datoriilor:
Dt 521 „Datorii comerciale curente”
Dt 522 „Datorii curente faţă de părţile afiliate”Dt 544 „Alte
datorii curente” Ct 244 “ Alte conturi bancare”

- închiderea acreditivelor, anularea cardurilor:


Dt 242 „Conturi curente în monedă națională”
Dt 243 „Conturi curente în valută străină”
Dt 511 „Credite bancare pe termen scurt”
Ct 244“ Alte conturi bancare”
Diferenţele de curs valutar aferente soldurilor numerarului în
valută înregistrate în acreditive, în carnetele magnetice şi de
credit se reflectă prin formule contabile:
 favorabile:
Dt 244 “ Alte conturi bancare”
Ct 622 “Venituri financiare”
 nefavorabile:
Dt 722 “Cheltuieli financiare”
Ct 244 “ Alte conturi bancare”

Evidenţa sintetică şi analitică a numerarului din contul 244 “


Alte conturi bancare” se ţine în registre analitice şi sintetice,
care se elaborează de sine stătător de fiecare entitate. La sfârşitul
perioadei de gestiune datele registrelor sintetice se trec în Cartea
Mare și în rîndurile 250 "Numerar în casierie şi la conturi
curente" al Bilanțului.
5.6. Contabilitatea transferurilor de numerar în expediţie şi a documentelor
băneşti
În procesul desfăşurării activităţii economice a entităţii
apar cazuri de transferare a numerarului prin oficiile poştale,
prin intermediul serviciului de încasare a băncilor comerciale
etc.
Pentru evidenţa numerarului aflate în drum este destinat
contul 245 “ Transferuri de numerar în expediţie”.

În debitul contului 245 “ Transferuri de numerar în expediţie” se


înregistrează suma numerarului aflat în expediţie
În creditul contului 245 “Transferuri de numerar în expediţie” se
înregistrarea decontarea numerarului în expediție
 Soldul este debitor care reprezintă suma transferului numerarului aflat în
expediţie la finele perioadei de gestiune.
 Înregistrarea sumelor transferate la conturile bancare ale
entităţii se reflectă prin formula contabilă:
Dt 242 “Conturi curente în monedă națională”
Dt 243 “Conturi curente în valută străină”
Ct 245 “ Transferuri de numerar în expediţie”
În afară de numerarul în casieria entității se păstrează şi
documentele băneşti la care se referă timbrelor, taxelor de stat,
mărcilor poştale, biletelor de călătorie achitate, biletelor de
tratament şi odihnă, formularelor cu regim special etc..
Pentru evidenţa acestor mijloace sau documente este
destinat contul 246 “Documente băneşti”.

În debitul contului 246 “Documente băneşti” se înregistrează


intrarea/majorarea valorii documentelor băneşti 
În credit contului 246 “Documente băneşti” se înregistrează
ieşirea/diminuarea valorii documentelor băneşti
 Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea documentelor băneşti
determinată în conformitate cu standardele de contabilitate
 La procurarea documentelor băneşti se întocmeşte formula
contabilă:
- prin intermediul titularilor de avans
Dt 246 “Documente băneşti” 
Ct 226 “Creanţe ale personalului”- (cu acordarea avansului
spre decontare) Ct 532 “Datorii faţă de personal privind
alte operaţii”– (fără acordarea avansului spre decontare)

 Ieşirea documentelor băneşti (vînzarea, schimbul):


Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 246 „Documente băneşti”
Atunci când are loc vânzarea documentelor băneşti se întocmeşte formula
contabilă:
Dt 241 “Casa” – dacă contravaloarea lor se achită imediat în casierie;
Dt 226 “Creanţe ale personalului”– dacă documentele băneşti se vînd
lucrătorilor entităţii cu achitare ulterioară,
Dt 234 “ Alte creanţe curente” – dacă documentele băneşti se vând altor
persoane fizice sau juridice cu achitare ulterioară,
Ct 612 “Alte venituri operaţionale” – la prețul de vînzare a documentelor
băneşti. Suma TVA aferentă documentelor băneşti vândute se reflectă prin
formula contabilă:
Dt 241 “Casa”
Dt 226 “Creanţe ale personalului”
Dt 234 “Alte creanţe curente” 
Ct 534 “Datorii faţă de buge”

Evidenţa sintetică şi analitică a numerarului din contul 246 „Documente


băneşti” se ţine în registre analitice şi sintetice, care se elaborează de sine
stătător de fiecare entitate. La sfârşitul perioadei de gestiune datele
registrelor sintetice se trec în Cartea Mare și în rîndul 260 "Alte elemente de
numerar"al Bilanțului.
Mulțumesc pentru
atenție!

Mult succes!

S-ar putea să vă placă și