Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice


Catedra „Finanţe şi Bănci”

Lucru individual
la disciplina „Finanțele Întreprinderii”
Varianta 27

Elaborat:
Coordonat:

Chişinău, 2020
Aplicația 1
Analizați posibilităților de finanțare ale întreprinderii (în baza indicatorilor capacitatea de
îndatorare globală și la termen).

2014:
Suma
Formula
Indicatori Calculul posibilă de
de calcul
împrumutat
1.Posibilitatea maximă de Rîg = Datoriitotale / = 158019/547587 * 100% =
937155
îndatorare globală Capital propriu *100% 28,86%
2.Posibilitate Rît = Datorii TL/
= 0/ 547587 *100% = 0% 547587
de îndatorare la termen Capital propriu *100%

Rîg < 200% => întreprinderea mai poate apela la împrumuturi.


Rît < 100% => întreprinderea mai poate apela la împrumuturi pe TL.

Pentru a determina Suma posibilă de îndatorare presupunem că Rîg și Rît au valorile maxime
admisibile.
Rîg max = 2
Fie x1- suma posibilă de împrumut global, (158019+ x)/ 547587= 2
x= 937155 (lei) – suma de bani pe care
întreprinderea o poate împrumuta

Rît max = 1
Fie x2 – suma posibilă de împrumut pe TL, (x)/ 547587= 1
x= 547587(lei) – valoarea totală a împrumuturilor pe
TL pe care întreprinderea și-o poate permite

2015:
Suma
Formula
Indicatori Calculul posibilă de
de calcul
împrumutat
1.Posibilitatea maximă de Rîg = Datoriitotale / = 277026/ 1029330 *100% =
1781634
îndatorare globală Capital propriu *100% 26,91%
2.Posibilitate Rît = Datorii TL/
= 0/ 1029330 *100% = 0% 1029330
de îndatorare la termen Capital propriu *100%

Rîg < 200% => întreprinderea mai poate apela la împrumuturi.


Rît < 100% => întreprinderea mai poate apela la împrumuturi pe TL.

Pentru a determina Suma posibilă de îndatorare presupunem că Rîg și Rît au valorile maxime
admisibile.
Rîg max = 2
Fie x1- suma posibilă de împrumut global, (277026+ x)/ 1029330= 2
x= 1781634 (lei) – suma de bani pe care
întreprinderea o poate împrumuta
Rît max = 1
Fie x2 – suma posibilă de împrumut pe TL, (x)/ 1029330= 1
x= 1029330(lei) – valoarea totală a împrumuturilor
pe TL pe care întreprinderea și-o poate permite

Analizînd datele din ambele tabele, observăm că Rata îndatorării globale s-a micșorat cu 1,95%,
fenomen cauzat de micșorarea valorii datoriilor totale, concomitent cu majorarea valorii
capitalului propriu. Rata îndatorărilor la termen fiind echivalenta cu 0 îi permite întreprinderii să
apleleze la împrumuturi şi chiar îi este recomndat să o facă.Astfel, în anul 2015 întreprinderea
poate apela la un număr mai mare de împrumuturi decît în anul 2014.

Aplicația 2
Analizați echilibrului financiar al întreprinderii.
Analiza fondului de rulment

Anul precedent Anul de Abaterea Abaterea


Indicatori
2014 gestiune 2015 absolută relativă, %
Active 206662 890263 683601 330,79
imobilizate
Active 498944 416093 -82851 -16,60
circulante
Capital 547587 1029330 481743 87,98
propriu
Datorii pe - - - -
termen lung
Datorii pe 158019 277026 119007 75,31
termen scurt
Fond de 340925 139067 -201858 -59,20
rulment

FOND DE RULMENT = Capital permanent - Active pe TL


Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe TL

Capital permanent2014 = 547587 lei


FR2014 = 547587 – 206662= 340925 lei

Capital permanent2015 = 1029330 lei


FR2015 = 1029330– 890263= 139067 lei

Abateria absolută = Indicatori2015 – Indicatori2014


Abateria relativă = (Indicatori2015/Indicatori2014)/ Indicatori2014 *100%

Conform datelor obținute în urma calculelor, deducem o descreștere a fondului de rulment cu


59,20% (-201858 lei) condiționată în mare măsură de creşterea valorii activelor imobilizate-
330,79% (683601lei), lipsa datoriilor pe TL și majorarea capitalului propriu cu 97,98% (481743
lei).Mărimea fondul de rulment reflectă capacitatea întreprinderii de a-și achita datoriile curente
de plată. Respectiv, în concordanță cu rezultatele înregistrate concluzionăm faptul că capacitatea
întreprinderii de a-și plăti datoriile curente este foarte mare .

Aplicația 3
Analizați activelor imobilizate (activelor pe termen lung) ale întreprinderii.
Indicatorii structurii activelor imobilizate

2014:
Indicatori Formula de calcul Calculul Valoarea
Rata imobilizărilor Total Aimobilizate/Total A 206662/705606 0,3(30%)
Rata compoziției (Mijloace fixe+ Stoc) (176655+1098)/ 705606 0,26 (26%)
tehnice /Total A

2015:
Indicatori Formula de calcul Calculul Valoarea
Rata imobilizărilor Total Aimobilizate/Total A 890263/1306356 0,69 (69%)
Rata compoziției (Mijloace fixe+ Stoc) (831097+9978) /1306356 0,64 (64%)
tehnice /Total A

Rata  activelor imobilizate reprezintă ponderea elementelor patrimoniale utilizate permanent.


În anul 2014, rata imobilizărilor nu depășește limita de 2/3 (0,3>0,66), ceea ce nu cauzează
dificultăți privind achitarea datoriilor curente. În anul 2015, valoarea activelor imobilizate creşte
într-o proporție mai mare decît valoarea Activului total, ceea ce denotă o creştere a ratei
imobilizărilor, ajungînd la o valoare mai mică de limita maxim admisibilă (0,69).
Rata compoziției tehnice reprezintă ponderea elementelor patrimoniale utilizate nemijlocit în
procesul de producție. La întreprindere s-a înregistrat o modificare pozitivă a ratei compoziției
tehnice: 0,64 în 2015 comparativ cu 0,26 în 2014.

Aplicația 4
Analizați structura activelor circulante (activelor curente) ale întreprinderii.
Indicatorii structurii activelor circulante

2014:
Formula de calcul Calculul Valoarea
Indicatori
Rata activelor Total Acirculante / = 498944/ 705606 0,7(70%)
circulante Total A
Rata creanțelor Total Creanțe/ = 319732/ 498944 0,64(64%)
Total Acirculante

2015:
Formula de calcul Calculul Valoarea
Indicatori
Rata activelor Total Acirculante / = 416093/ 1306356 0,31(31%)
circulante Total A
Rata creanțelor Total Creanțe/ = 178105/ 416093 0,42(42%)
Total Acirculante

Rata activelor circulante arată ponderea pe care o deţin utilizările cu caracter ciclic în total
activ. Astfel, observăm o descreștere a ratei activelor circulante de la 70% în anul 2014 la 31% în
2015. Acest fapt este cauzat de descreșterea volumului activelor circulante în general, precum și
a creşterii totalului activ. Modificarea ponderii activelor circulante, în total active este eficientă
deoarece cu un volum de mijloace circulante mai mare, se realizează o creștere a cifrei de
afaceri.În situaţia dată se inregistreză o descreştere a cifrei de afaceri.
Rata creanțelor arată ponderea creanțelor întreprinderii în totalul activ circulant.În 2015,
întreprinderea înregistrează o scădere a ratei creanțelor cu 0,22% datorită micșorării valorii
creanțelor, concomitent cu majorarea totalului activ circulant.

Aplicația 5
Analizați indicatorilor eficienței utilizării activelor circulante(activelor curente)
Indicatorii vitezei de rotație a activelor circulante

Abaterea Abaterea
Anul precedent Anul curent
Indicatori absolută relativă, %
Active circulante 498944 416093 -82851 -16,60
Venit din vânzări 5197470 6636076 1438606 27,68
Număr de rotații 10,41 15,94
Durata unei rotații 34,56 22,58
Efect de încetinire
(accelerare) -220833,8624

Numărul de rotații ale AC indică de cîte ori AC au parcurs un ciclu întreg bani-marfă-bani.
n=Venit din vînzări/Valoarea AC
Durata unei rotații inidcă numărul de zile a unui ciclu întreg bani-marfă-bani.
Dr = AC/Venit din vînzări *360 zile
E = (Dz1 – Dz0)* Venitul din vînzări1 / 360
Abateria absolută = Indicatori2015 – Indicatori2014
Abateria relativă = (Indicatori2015/Indicatori2014)*100% - 100%

Rezultatele obținute arată că întreprinderea a înregistrat o reducere a valorii AC cu -82851 lei.


Veniturile din vînzări au crescut cu 1438606 lei.
Observăm o descreștere în zile a duratei unei rotații (de la 34,56 la 22,58), ceea ce reprezintă
o majorare a vitezei de rotație a activelor circulante ce are ca efect creşterea volumului
încasărilor.
Creşterea resurselor bănești este evidentă din efectul de accelerare înregistrat de întreprindere.
Aplicația 6
Întreprinderea «Farmaco» estimează următoarele încasări și plăți ce urmează a avea loc pe
parcursul semestrului I al anului curent:
I. Plăți
- plata furnizorilor se efectuează conform următorului grafic:
30% din valoarea materiei prime achiziționate se achită în momentul procurării
50% din valoarea materiei prime achiziționate se achită peste o lună
20% din valoarea materiei prime se achită peste 2 luni după procurare.
Graficul de aprovizionare:
Decembrie
Luna (anul precedent) Ianuarie Februarie Martie
Valoarea,mii lei 1050 1090 920 770
-plata dividendelor constituie 40% din profitul net al anului precedent și se va efectua in luna
ianuarie (Profitul Net =1274770)
-plata pentru arendă se efectueăza în ultima luna a trimestrului 8500 lei
-plata impozitului pe imobil se achită în luna iunie 385 lei
-plata salariilor are loc lunar și constituie 25% din venitul din vînzări a lunii precedente.
II. Încasări
- Încasarea numerarului din vînzarea produselor se va efectua conform următorului grafic:
pentru 40% din vînzări, plata se face în luna livrării,
pentru 50% din vînzări, plata se face în luna următoare,
pentru 10% din vînzări, plata se face în luna a doua de la livrare.
Întreprinderea planifică vînzarea produselor către consumatori, precum urmează:
Decembrie Ianuarie Februarie Martie
Luna (anul precedent)
Valoarea,mii lei 1470 1620 1370 1070
Alte încasări de mijloace bănești:
-redevențe financiare 1300 lei lunar
-restituirea împrumutului în valoare de 170.000 lei în luna ianuarie.

I. Plăți
Plăți Decembrie
Lunile
(anul Ianuarie Februarie Martie
Cheltuieli următoare
precedent)
Decembrie 315 mii 525 mii 210mii -
(aprovizionare=1050
)
Ianuarie - 327 mii 545 mii 218 mii
(aprovizionare=1090
)
Februarie - - 276mii 460 mii 184(Aprilie)
(aprovizionare=920)
Martie - - - 231 mii 385(Aprilie)
(aprovizionare=770) 154(Mai)
Plata dividentelor - 509908 - - -
(p/u anul precedent)
Plata pentru arendă - - - 8500 -
Plata impozitului pe - - - - 385(Iunie)
imobil
Plata salariilor (25% - 367,5 mii 405 mii 342,5 mii 267,5(Aprilie)
din VVluna precentă)
Sold lunar total 315 mii 511127,5 1436 mii 9751,5 836,5
(Aprilie)
mii
154 (Mai)
385(Iunie)

II. Încasări
Încasări Decembrie
Lunile
(anul Ianuarie Februarie Martie
Venituri următoare
precedent)
Decembrie 588 mii 735 mii 147mii - -
(vînzări=1470
)
Ianuarie - 648 mii 810 mii 162 mii -
(vînzări=1620
)
Februarie - - 548 mii 685 mii 137(Aprilie)
(vînzări=1370
)
Martie - - - 428 mii 535(Aprilie)
(vînzări=1070 107(Mai)
)
Redevențe 1300 1300 1300 1300
financiare
Restituirea - 170 mii - - -
împrumutului
Restituirea 1888 mii 2853 mii 2805 mii 2575 mii 672 (Aprilie)
Imprumutului 107(Mai)

Aplicația 7
Se cunoaște următoarea informație privind venitruirle și cheltuielile întreprinderii:
Venituri Suma
Venituri din vînzarea produselor și mărfurilor 788490
Venituri din vînzarea altor active circulante 1 178
Venituri din dividende 203
Venituri din ieșirea activelor pe termen lung 238
Venituri din diferențe de curs 5 085

Cheltuieli Suma
Cheltuieli pentru materii prime și materiale 24730
Cheltuieli de retribuirea muncii ocupate de activitatea de producție 12 230
Uzura mijloacelor fixe productive 4 076
Cheltuieli privind marketingul 670
Cheltuieli de distribuire 4 360
Cheltuieli administrative 10 450
Plata datoriilor pentru credite și împrumuturi 3 347
Amenzi, penalități, despăgubiri 1 180

Să se calculeze indicatorii: profitul brut, rezultatul activității operaționale investiționale,


fianaciare, profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare,profitul net.

Πbrut = Venitulvînzări – Costulvînzărilor = 788490 – (24730+12230+4076)= 747454 lei

RAO = Πbrut + Alte Venituri operaționale – Ch comerciale – Alte Ch operaționale– Ch privind amenzi,
penalități, despăgubiri = 747454+ 1178 – 670 – 4360 – 10450 - 1180 = 731972 lei

RAI = Venituriinvestiționale - Chinvestiții = 203+ 238 = 441 lei

RAF = Veniturifinanciare – Chfinanciare = -3347 lei

RPI = RAO+ RAI+ RAF+Venituri din diferența de curs = 731972+ 441+ (-3347)+ 5085 =
734151 lei

Πnet = RPI – Impozit pe Venit = RPI – 12% din RPI = 734151 – 88098,12 = 646052,88 lei

Aplicația 8
Care sunt modalitățile de creștere a rentabilității financiare?
Rentabilitatea sintetizează acțiunea tuturor factorilor procesului de producție, exprimă
principalele laturi ale eficienței utilizării acestora. Sporirea rentabilității presupune o creștere
maxim posibilă la un  moment dat a profitului raportată la resursele alocate.
Creșterea rentabilității este legată nemijlocit de asigurarea folosirii eficiente a tuturor
resurselor economice și de crearea condițiilor în vederea obținerii unor produse de calitate
supeioară și nivel tehnic ridicat.
În mod concret în vederea sporirii rentabilității întreprinderea acționează pentru creșterea
cifrei de afaceri, pentru reducerea costurilor de producție și nu în ultimul rînd, pentru accelerarea
vitezei de rotație în vederea eliberării activelor circulante și pe aceasta bază a obținerii unui nivel
al producției superior fără a fi antrenate noi mijloace materiale și bănești.

1.      Cresterea cifrei de afaceri – rezerva de creștere a rentabilității


Cifra de afaceri, ca indicator sintetic principal de exprimare al performanțelor unei
întreprinderi este influiențată în mod direct de 3 factori:
-          volumul producției vîndute;
-          structura producției vîndute;
-          prețul de vînzare.
Deci, căile de creștere a cifrei de afaceri vor fi următoarele:
-          sporirea volumului producției vîndute;
-          depunerea eforturilor pentru a se obține cea mai convenabilă structură a producției
vîndute;
-          mărirea prețului de vînzare.

Principala modalitate de sporire a volumului producției vîndute îl constituie creșterea


productivității muncii.
Productivitatea muncii se definește ca fiind eficiența în care este cheltuită munca, ea
reprezentînd acea insușire a muncii de a crea, într-o unitate de timp, o anumită cantitate de valori
de intrebuințare sau servicii de o anumită calitate și complexitate.

Sub aspect teoretic principalele căi de mărire a productivității muncii au fost grupate astfel:
1. Promovarea tehnologiilor noi  și pe baza automatizării, robotizării, cibernetizării proceselor
de producție.Acestea asigură obținerea unei producții cu aceeași cheltuială de muncă, favorizînd
totodată și diminuarea celorlalte cheltuieli pe produs și în general, realizarea de economii,
creșterea eficienței, în condițiile obținerii unor produse de calitate superioară.
2. Implicațiile profunde asupra creșterii productivității muncii o are și înnoirea produselor
prin perfecționarea caracteristicilor constructive, funcționale, ergonomice, estetice, în vederea
satisfacerii la un nivel calitativ superior a cerințelor potențialilor cumpărători.
3. Perfecționarea organizării producției  și a muncii, proces complex, cu caracter dinamic și
continuitate, care presupune adoptarea de către conducerea întreprinderii a unui ansamblu de
măsuri și folosirea de metode tehnice sau mijloace adecvate, stabilite pe baza de studii și calcule
tehnice – economice care țin seama de noile cereri ale științei, în scopul realizării unui cadru
optim funcțional, de folosire de către personalul ocupat a factorilor de producție în astfel de
proporții cantitative care să asigure utilizarea maximă a lor și creșterea pe această bază a
productivității muncii.
4.Pregătirea și perfecționarea pregătirii resurselor umane, și asigurarea concordanței dintre
calificarea dobîndită și munca efectiv executată pentru ca fiecare să aibă posibilitatea de a-și
pune în valoare toate cunoștințele tehnico-științifice și deprinderile practice dobîndite în procesul
instruirii.
5.Modernizarea capacităților de producție existente, prin îmbunătățirea parametrilor săi
tehnico-economici, în vederea reducerii consumurilor de materii prime și energie, ridicarea
gradului de siguranță în exploatare, creșterea vitezei de lucru, reprezintă o alta cale importantă de
sporire a productivității muncii.

Căile de creștere a prețului de vînzare:


-          schimbarea tehnicilor și tehnologiilor învechite, cu altele noi, mai performante;
-          folosirea de materii prime și materiale superioare din punct de vedere calitativ, iar în
cazul unor prețuri mai mari ale acestora, continuarea preocupărilor pentru reducerea
consumurilor specifice;
-          organizarea de cursuri de pregătire pentru salariați astfel încît să poată face față
sarcinilor de serviciu și astfel să fie evitate eventualele reduceri de preț ca urmare a unei calități
inferioare celei prevazute în contract;
-          achiziționarea de utilaje de o mai mare precizie.

2. Reducerea costului de producție – principala cale de creștere a rentabilității


Costul de producție este un indicator sintetic, calitativ care caracterizează întreaga activitate
de producție a întreprinderilor. Nivelul acestui indicator oglindește modul cum agentul își
organizează procesul de producție, gradul de utilizare al noilor tehnici și tehnologii, creșterea
productivității muncii,  îmbunătățirea calitativă a producției, modul de folosire a forței de muncă,
a mijloacelor de muncă a obiectelor muncii.
Cele mai importante cai de reducere a costului de productie sunt:
-          reducerea consumului de energie electrică și apă, precum și reducerea consumurilor
materiale;
-          îmbunătățirea calității materialelor aprovizionate;
-          perfecționarea permanentă a tehnologiilor;
-          reducerea cheltuielilor de aprovizionare și stocare;
-          îmbunătățirea organizării muncii prin folosirea completă a zilei de muncă, ridicarea
calificării muncitorilor, întărirea disciplinei în muncă.
-          fundamentarea științifică și respectarea normelor de consum la materialele auxiliare;
-          folosirea înlocuitorilor de materiale sau, acolo unde este cazul, folosirea
altor  materiale mai ieftine, dar care să nu afecteze calitatea produsului;
-          reducerea la maxim a pierderilor tehnologice prin reducerea consumurilor specifice;
-          folosirea ratională și eficientă a energiei;
-          asigurarea exploatării raționale a instalațiilor din secțiile direct productive;

O altă cale de reducere a costului de producție o constituie economisirea cheltuielilor care


este posibilă prin mărirea productivității muncii deoarece, odată cu modificarea acesteia,
cheltuielilor cu salariații, deși cresc ca mărime absolută ele scad pe unitate de produs.

3.  Accelerarea vitezei de rotație a activelor circulante


Eficiența folosirii activelor circulante se reflectă în viteza de rotație, unul dintre indicatorii
sintetici calitativi ai activității economice. Ca efect al încetinirii sau accelerării vitezei de rotație
se înregistrează fie o imobilizare a activelor circulante care se reflectă în apariția stocurilor
supranormative, cu mișcare lentă sau fără mișcare și are implicații  nefavorabile asupra costurilor
și rentabilității unității economice, fie o eliberare a activelor circulante, care poate influiența în
mod favorabil creșterea producției fără utilizarea de noi mijloace materiale și bănești.
În stadiul desfacerii, accelerarea vitezei de rotație presupune:
-          mecanizarea transportului produselor finite;
-          urmărirea modului de executare a prestărilor de servicii pentru livrarea la termen a
produselor;
-          controlul operativ și sistematic a modului în care sunt respectate clauzele contractuale,
atît de întreprindere cît și de clienți.

Sporirea ritmului de încasare de la clienți a valorii producției expediate are o importanță


deosebită pentru asigurarea întreprinderii cu mijloace bănești necesare desfășurării ciclului de
producție.
Pentru evitarea întîrzierilor în efectuarea plăților de către clienți se impun măsuri ca:
-          livrarea produselor să se facă numai cu numerar sau CEC de decontare;
-          producerea și livrarea de produse unde cererea e mai mare decît oferta;
-          alegerea celei mai avantajoase forme de decontare în funcție de condițiile specificate în
contract ;
-          urmărirea aplicării de sancțiuni economice și financiare în cazul nerespectării
disciplinei decontărilor;
-          introducerea deconturilor prin compensare.

Aplicația 9
În baza datelor din tabelul de mai jos, să se determine nivelul eficienței economico –
financiare a întreprinderii exprimate prin indicatorii rentabilității.

Indicatori Suma (mii lei)


Venitul din vînzări 89800
Costul vînzărilor 64 250
Profit brut 25550
Profit din activitatea operațională 12 570
Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare 9 570
Profit net 7230
Valoarea medie anuală a activelor 115 250
Capital propriu 82 500
Datorii pe termen lung 8 000

Πbrut = Venitvînzări – Costvînzări = 89800- 64250 = 25550 lei

1. Rata rentabilității activelor este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei


companii, și măsoară eficiența utilizării activelor, din punctul de vedere al profitului obținut și
arată cîți lei aduce sub forma de profit un leu investit în active.
RentActive = Πnet / Valoarea medie anuală a activelor *100%

RentActive = 7230/115250 *100% = 6,27%

Entitatea economică se află în intervalul de siguranță, respectiv la fiecare un leu investit în


active, societatea obține sub formă de profit 0,06 lei.

2. Rata rentabilității capitalului permanent măsoară rentabilitatea adusă de fondurile pe


termen lung ale companiei. Trebuie să depășească rata dobînzii pe TL și TM. Dacă indicatorul se
află sub rata dobînzii înseamnă că toate creditele pentru investiții au fost făcute fără rost,
deoarece investițiile sunt ineficiente.

RentCap.permanent = Πbrut / Capital permanent *100%

RentCap.permanent = 25550/ (82500+8000) * 100% = 28,23%

Investițiile întreprinderii sunt eficiente.

3. Rata rentabilității capitalului propriu este cel mai important indicator de măsurare a
performanțelor unei companii. Indicatorul este calculat ca raport între profitul net obținut de
companie și capitalul propriu, acesta din urmă reprezentînd practic contribuția acționarilor la
finanțarea afacerii.

Rentfinanciară = Πnet / Capital propriu *100%

Rentfinanciară = 7230/82500 *100% = 8,76%

La fiecare leu investit, fondatorii obțin un profit în mărime de 0,08 lei.

4. Rata rentabilității economice măsoară performanța brută a activului societății înainte de


calculul impozitului pe profit. Prezintă importanță deoarece nu este grevată de fiscalitatea
profitului.

Renteco = Πbrut / Valoarea medie anuală a activelor * 100%

Renteco = 25550/115250 *100% = 22,17%

5. Rata rentabilității costului vînzărilor caracterizează eficiența costurilor. În activitatea


practică prezintă importanță în estimarea și negocierea prețurilor de vânzare a produselor sau
tarifelor pentru prestări de servicii. De asemenea, permite poziționarea produselor sub aspectul
rentabilității față de media pe întreprindere.

Rentcosturi = Πbrut / Costul vînzărilor * 100%

Rentcosturi = 25550/ 64250 *100% = 39,77%


Entitatea economică obține un profit brut de 0,39 lei pentru fiecare leu ce constituie costurile
vînzărilor.

6. Rentabilitatea vînzărilor reflectă capacitatea întreprinderii de a obţine profit în urma


vînzării produselor finite, mărfurilor şi prestării serviciilor, adică caracterizează mărimea
profitului obţinut la un leu venituri din vînzări.

Rentvînzări = Πbrut / VV

Rentvînzări = 25550/ 89800 = 28,45

Aplicația 10

În baza datelor din tabelul de mai jos, să se calculeze indicatorii de lichiditate. Concluzii.

Suma Suma
Activ Pasiv
(mii lei) (mii lei)
Active pe termen lung 71 724
Active curente, total Capital propriu 84 242
30 643
inclusiv:
- stocuri 16 280
Datorii pe termen lung 3 300
- creanţe 14 090
- investiţii pe termen scurt 150
Datorii pe termen scurt 14 825
- mijloace băneşti 123
Total activ 102 367 Total pasiv 102 367

L absolută (lichiditatea de gradul I) = mijloace băneşti / datorii pe termen scurt < 0,2
Acest indicator arată în ce măsură întreprinderea poate să-şi achite datoriile pe termen scurt
din contul mijloacelor băneşti.
Labsolută = 123/ 14825 = 0,008
L intermediară (de gradul II) =(mijloace băneşti+investiţii pe termen scurt+creanţe pe
termen scurt) / datorii pe termen scurt 0,65-1,00
Lintermediară = (14090+ 150+123)/ 14825 = 0,97
De asemenea în calculul acestui indicator sunt cointeresaţi creditorii. El ne arată ce parte din
datoriile pe TS pot fi achitate din contul mijloacelor băneşti, hîrtii de valoare, creanţelor care vor
fi plătite de către întreprindere.
L curentă (de gradul III sau coeficientul total de achitare) = total active curente / datorii
pe termen scurt < 1 - 2,5
Lcurentă = 30643/ 14825 = 2,07
Acest indicatori ne arată dacă întreprinderea dispune de suficiente mijloace pentru a-şi achita
obligaţiunile în perioada raportată. În calculul acestui indicator sunt cointeresaţi de obicei
acţionari.
Analizînd rezultatele obținute, concluzionăm faptul că întreprinderea respectivă este în stare
să-și achite toate plățile curente și insuflă încredere creditorilor, precum și acționarilor.

S-ar putea să vă placă și