Sunteți pe pagina 1din 28

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Ştiinţe Economice
Departamentul Finanţe şi Bănci

Studiu de caz
La disciplina Bazele activității bancare
„Analiza băncii comerciale ENERGBANK”

Elaborat:

Verificat: Ștefaniuc Olga, dr. hab., prof. univ.,


Bumbac Daniela, lect. univ.

Chişinău, 2016
CUPRINS

Introducere.......................................................................................................................1

Capitolul I:Capitalul şi acţionariatul băncii.............................................................2-16


1.1. Structura acţionariatului băncii, inclusiv denumire, cota de participare. Cerinţele
BNM privind acţionarii băncii şi respectarea acestora în cadrul bancii comerciale
1.2. Evoluţia capitalului băncii în perioada ultimilor 5 ani.Coeficientul suficienţei
capitalului ponderat la risc, pentru perioada analizată şi semnificaţia acestui coeficient
1.3. Organigrama băncii respective şi o analiză succintă a structurii organizatorice:
analiza teritorială (filiale, agentii, reprezentanţe), analiza funcţionala (secţii, direcţii,
departamente)
1.4. Motivele si situatiile de interventie a BNM in gestiunea bancii comerciale
Capitolul II. Sistemul de plăţi al băncii..................................................................17-25
2.1 Sistemul de plăţi electronice în cadrul băncii comerciale analizate respectiv:
denumirea şi descrierea detaliată a sistemelor electronice utiliyate de bancă, serviciile
bancare la distanta. .
2.2 Sistemul de transferuri internaţionale utilizate de către banca analizată cu
descrierea fiecărui sistem în parte
2.3 Tipurile de carduri bancare emise şi utilizatre de către bancă

Concluzie........................................................................................................................26

Bibliografie......................................................................................................................27
INTRODUCERE

Existenţa unui sistem economic financiar eficient constituie condiţia principală în


dezvoltarea unui sistem economic. Vorbind de un sistem financiar ne referim la
următoarele:
1. sistemul bancar, care se distinge prin capacitatea sa de intermediere pe piaţa de
capital;
2. “instituţiile financiare specializate”, spunînd acestea ne referim în mod special la
instituţiile capabile să opereze în domeniul creditelor de lungă durată, al leasingului, al
factoringului şi al asigurărilor;
3. bursa de valori, ne referim mai cu seamă la capacitatea ei de a pune în circulaţie
şi de a crea instrumente financiare.

Argumentarea temei În lucrarea de faţă ne referim la esenţa băncilor în activitatea


financiară a ţării. Termenul de bancă este definit în literatura de specialitate în diferite
sensuri. În sens restrîns cuvîntul “bancă” – întreprindere individuală care efectuează
operaţii de plată şi de credit.
În sensul larg al cuvîntului “bancă” are următorul consens – instituţie financiară
care atrage de la persoane fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora
transferabile prin diferite instrumente de plată, şi care utilizează aceste mijloace total sau
parţial pentru a acorda credit să facă investiţii pe propriu cont şi risc.
Rolul băncilor comerciale este :
1. participă la intermedierea fluxurilor financiare,
2. acordă şi finanţează anumite activităţi din sfera de producţie ,
3. creează posibilităţi de economisire şi stocare a banilor,
4. băncile sunt intermediari în transferul politicii monetar de creditare ale statului
asupra economiei.
Banca la care ne vom referi în rîndurile următoare este B.C. “Energbank” S.A. –
bancă ce şi-a confirmat recunoaşterea internă şi internaţională atît în hotarele acestei ţări
cît şi după arealul acesteia. În prezent Banca este instituţie financiară de tip universal ce
oferă o gamă completă de servicii atît persoanelor fizice cît şi persoanelor juridice
1
Capitolul I: Capitalul şi acţionariatul băncii
1.1. Structura acţionariatului băncii, inclusiv denumire, cota de participare.
Cerinţele BNM privind acţionarii băncii şi respectarea acestora în cadrul bancii
comerciale

1. Fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale:


1) niciun achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nicio modalitate, o cotă
substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît
proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori
să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50%, ori astfel încît banca să devină o
sucursală a sa;
2) nicio persoană nu poate să dobîndească, individual sau concertat, prin nicio modalitate,
o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile articolul
15 alineatul (2) din Legea instituțiilor financiare;
3) niciun debitor gajist potențial nu poate constitui ca obiect al gajului o cotă substanțială
de acțiuni ale băncii.

2. Orice achizitor potenţial trebuie să solicite permisiunea prealabilă scrisă a Băncii


Naţionale înainte de depunerea mijloacelor băneşti ca plată pentru acţiuni (plasarea
primară) şi pînă la efectuarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare sau transmitere a
acţiunilor (circulaţia secundară) şi pînă la efectuarea oricăror altor tranzacţii care vor
conduce la deţinerea de către acesta a unei cote pentru care este necesară permisiunea
Băncii Naționale a Moldovei.
Orice debitor gajist potențial trebuie să solicite permisiunea prealabilă scrisă a Băncii
Naționale pînă la încheierea contractului de gaj.

3. În cazul în care achiziţiile sunt realizate cu încălcarea prevederilor punctului 1


subpunctelor 1) – 2), exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a
adunării generale, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a
propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, organului executiv şi ai comisiei
de cenzori, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data achiziţiei.
Banca Naţională informează achizitorul și banca, în termen de 5 zile de la data la care a
aflat despre achiziția realizată în condițiile prezentului alineat, despre incidența
prevederilor vizînd suspendarea exercițiului drepturilor menționate. Acţiunile în cauză se
iau în considerare la stabilirea cvorumului la adunarea generală a acţionarilor, dar nu se
iau în calcul la adoptarea hotărîrilor.
În cazul în care o cotă substanțială de acțiuni ale băncii va fi constituită ca obiect al
gajului cu încălcarea prevederilor punctului 1 subpunctul 3), Banca Naţională aplică
prevederile art.38 din Legea instituțiilor financiare.
2
4. Persoanele care au încălcat prevederile punctului 1 subpunctelor 1) – 2) sunt obligate
să înstrăineze, integral, cota deținută în capitalul băncii în termen de 3 luni de la data
achiziţiei.
În cazul în care, după expirarea termenului acţiunile nu au fost înstrăinate, prin derogare
de la prevederile Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni şi ale
Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 privind piaţa valorilor mobiliare, în termen de
15 zile, organul executiv al băncii este obligat:
1) să dispună anularea acțiunilor;
2) să dispună emiterea unor noi acţiuni în acelaşi număr şi cu aceiași valoare nominală;
3) să expună noile acţiuni pentru vînzare la bursa de valori, urmînd ca mijloacele băneşti
încasate din vînzare să fie puse la dispoziţia fostului deţinător, după reţinerea cheltuielilor
de vînzare şi a sumelor amenzilor care i-au fost aplicate acestuia.
În cazul în care acţiunile expuse pentru vînzare nu au fost vîndute sau au fost vîndute
parţial, prin derogare de la prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni şi ale Legii
privind piaţa valorilor mobiliare, organul executiv al băncii este obligat de a lua decizia
de achiziţionare de către bancă a cotei corespunzătoare de acţiuni în vederea micşorării
capitalului social.

5. Prevederea punctului 1 subpunctelor 1) – 2) nu se aplică în cazul în care cota


substanţială în capitalul băncii sau majorarea acesteia este obţinută în circumstanţe
obiective şi anume prin succesiune; moştenire; donaţie sau alt mod de transmitere cu titlu
gratuit; ca rezultat al reducerii capitalului social al băncii. În aceste cazuri, exerciţiul
dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale, al dreptului
de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru
membrii consiliului societăţii, organului executiv şi ai comisiei de cenzori, al dreptului de
a primi dividende este suspendat de drept din data achiziţiei pînă la data eliberării
permisiunii Băncii Naţionale. Banca Naţională informează achizitorul şi banca, în termen
de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia realizată în circumstanţe obiective,
despre incidenţa prevederilor vizînd suspendarea exerciţiului drepturilor menţionate.
6. Achizitorii, care au obţinut cote substanţiale în capitalul băncii sau au efectuat
majorarea acestora, în condiţiile expuse la punctul 5 din prezentul Regulament urmează
să informeze Banca Naţională în termen de 15 zile de la data achiziţiei şi să solicite
permisiunea Băncii Naţionale în termen de 60 de zile de la data achiziţiei, conform
prevederilor prezentului Regulament. Dacă acţionarii nu solicită permisiunea Băncii
Naţionale în acest termen sau dacă, în urma evaluării efectuate, Banca Naţională refuză
eliberarea permisiunii, acţionarii vor înstrăina, integral, cota deţinută în capitalul băncii,
în termen de 3 luni de la data achiziţiei acţiunilor.

3
1.2. Evoluţia capitalului băncii în perioada ultimilor 5 ani.Coeficientul suficienţei
capitalului ponderat la risc, pentru perioada analizată şi semnificaţia acestui
coeficient

2015, decembrie

De facto
Unitatea de
Denumirea indicatorilor Normativ luna luna precedentă anul precedent
măsură
gestionară celei gestionare celui gestionar
CAPITAL
Capitalul social mil. lei ≥100 100,00 100,00 100,00
Capitalul de gradul I mil. lei ≥200 338,15 324,17 272,11
Capitalul normativ total (CNT) mil. lei 338,15 324,17 272,11
Active ponderate la risc mil. lei 959,99 993,59 1 175,37
Suficienţa capitalului ponderat la risc % ≥16% 35,22 32,63 23,15
Capital de gradul I / Active ponderate la risc % 35,22 32,63 23,15
Capitalul normativ total / Total active % 15,19 14,78 13,12

2014, trimestru 3

Unitatea De facto
Denumirea indicatorilor de Normativ luna precedentă anul precedent celui
măsură luna gestionară
celei gestionare gestionar
CAPITAL
Capitalul social mil. lei ≥100 100,00 100,00 100,00
Capitalul de gradul I mil. lei ≥200 272,12 267,42 261,78
Capitalul normativ total (CNT) mil. lei 272,12 267,42 261,78
Active ponderate la risc mil. lei 1165,52 1164,09 923,82
Suficienţa capitalului ponderat la risc % ≥16% 23,35 22,97 28,34
Capital de gradul I / Active ponderate
%
la risc 23,35 22,97 28,34
Capitalul normativ total / Total active % 13,88 13,76 13,25

5
2013, trimestru 3

2012, trimestru 4

2011, trimestru 4

Eficienţa capitalului – ca esenţă reprezintă sensibilitatea băncii faţă de risc. Capitalul


bancar trebuie să fie suficient deoarece reprezintă primele resurse de care dispune banca,
cu toate acestea pentru bancă nu este benefică o capitalizare prea mare, deoarece nu tot
capitalul poate funcţiona sau poate fi pus în lucru, o parte din capital va fi păstrat , însă
aceasta nu va scuti banca de plata dividendelor.
Coeficientul suficienţei capitalului - serveşte la evaluarea suficienţei capitalului ponderat
la risc, unde capitalul normativ total reprezintă numărătorul, iar activele ponderate la
risc reprezintă numitorul:
1.3. Organigrama băncii respective şi o analiză succintă a structurii organizatorice:
analiza teritorială (filiale, agentii, reprezentanţe), analiza funcţionala (secţii, direcţii,
departamente)
Banca Comercială pe Acţiuni BC”Energbank” S.A. este una din cele mai
recunoscute şi care are o reputaţie a unui partener de afaceri sigur şi profesionist. Datorită
politicii echilibrate şi rezonabile în sfera managementului financiar, BC „Energbank”SA
şi-a întărit considerabil poziţiile sale pe piaţa financiară a Moldovei.
Prin decizia Adunării de Constituire 16 ianuarie 1997, banca şi-a început
activitatea ca societate pe acţiuni - Bancă Comercială B.C.”Energbank”S.A. 96,5% din
acţiuni aparţin întreprinderilor cu forma de proprietate diferită şi 3,5% aparţin
persoanelor fizice.
În prezent banca este o instituţie financiară universală, care are posibilitatea de a
presta toate tipurile de servicii bancare moderne pentru clienţii săi. Sediul Central al
B.C.”Energbank”S.A. se află în centrul oraşului Chişinău pe strada V. Alecsandri, 78.
În prezent B.C.”Energbank”S.A. dispune de 64 locuri de deservire a clientelei
inclusiv 19 filiale, 9 locuri de muncă îndepărtate, casele de recepţionare a plăţilor se
extind pe întreg teritoriul Republicii Moldova (Chişinău, Bălţi, Hînceşti, Edineţ,
Donduşeni, Orhei, Soroca, Floreşti, Briceni, Ungheni, Taraclia, Anenii Noi, Cricova,
Criuleni, Cahul, Comrat, Drochia, Leova, Ocniţa, Făleşti, Rîşcani).
Actualmente B.C.”Energbank” S.A. este una din cele mai lichide bănci din
republică cu licenţa de tip „B”, activele căreia depăşesc 1 mlrd. lei. Se află pe al treilea
loc după creşterea activelor lichide, al cincilea loc după creşterea activelor, al patrulea loc
după creşterea depozitelor, tot al patrulea loc după creşterea angajamentelor, al şaselea
loc după creşterea capitalului acţionar, al treilea loc după creşterea mijloacelor fixe şi al
optulea loc după volumul creditelor şi leasingului financiar.
Banca dispune de 13 bancomate şi peste 4 mii de conturi de card.
B.C.”Energbank” S.A. oferă un spectru larg de servicii pentru clienţii săi, inclusiv
deservirea conturilor curente şi de depozit, comercializarea valutelor străine, păstrarea
valorilor personale, emiterea şi deservirea cardurilor bancare, acordarea creditelor de
consum, emiterea cecurilor bancare, primirea plăţilor pentru serviciile comunale, energie
electrică, telefon ş.a. B.C.”Energbank” S.A. oferă servicii exclusive pe piaţa bancară şi
anume recuperarea TVA prin serviciul „Tax Free”; servicii de brokeraj pe piaţa
„FOREX”, transferuri băneşti: Anelik, Blizko, InterExpress, Contact, Migom, Western
Union, ş.a.
7
Reţeaua băncilor corespondente a B.C.”Energbank” S.A. permite efectuarea
eficientă a plăţilor în toată lumea în termeni optimali.
Politica în sfera lucrului cu clienţii se bazează pe convenienţa reciprocă şi pe
colaborarea de afaceri. Elaborarea şi implementarea noilor tehnologii bancare,
menţinerea calităţii serviciilor la nivel înalt au devenit priorităţi în relaţiile cu clienţii
băncii. Tendinţa băncii către creşterea stabilă a veniturilor, luînd în consideraţie interesele
acţionarilor şi ale clienţilor, şi-a găsit reflecţie în rapoartele de activitate ale băncii, care
demonstrează prezenţa potenţialului financiar, de cadre şi tehnic ale băncii.
Cel mai preţios capital al băncii sunt clienţii. La momentul dat
B.C.”Energbank”S.A. deserveşte mai multe firme de comerţ, Societăţi cu Răspundere
Limitată, Întreprinderi Individuale, Societăţi pe Acţiuni, persoane fizice.
Activitatea băncii este înalt apreciată atît de clienţii şi partenerii de afaceri cît şi de
organele de supraveghere şi control.
Pentru o comoditate mai mare în deservirea clienţilor săi, banca tinde să dezvolte
reţeaua din filiale şi să sporească eficienţa acesteia.
Banca lucrează încontinuu în vederea optimizării reţelei corespondente
internaţionale şi extinderii sferei de colaborare cu alte bănci, scopul creării unor condiţii
cât mai avantajoase pentru efectuarea de către clienţii băncii a decontărilor cu
străinătatea. În prezent banca dispune de conturi corespondente LORO şi NOSTRO în
peste 10 bănci din diferite ţări.
Conform Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995
“banca este acea instituţie financiară care prin activitatea sa acceptă de la persoane fizice
sau juridice depozite sau echivalente ale acestora ce sînt transferabile prin diferite
instrumente de plată şi care utilizează mijloace totale sau parţiale pentru a acorda credite
sau a face investiţii pe propriul său cont şi risc”.
Băncile se conduc în activitatea lor de prezenta Lege, de Legea Republicii Moldova
“Cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei”, de alte legi ale Republicii Moldova,
de normele emise de Banca Naţională a Moldovei, precum şi de statutele lor.
Băncile comerciale se deosebesc după felul de formare a capitalului statutar (de
stat, mixte, Societăţi pe Aacţiuni şi Societăţi cu Răspundere Limitată), după apartenenţa
capitalului statutar (de stat, private, mixte, străine), după felurile de operaţiuni efectuate
(universale, specializate), după sfera de influenţă în activitatea bancară (republicane,
regionale) sau după orientări de ramură.
Statutul Băncii trebuie să cuprindă:
a) denumirea băncii şi sediu ei central (adresa);
b) capitalul statutar subscris şi termenul în care urmează a fi vărsat, situaţiile în
care capitalul statutar poate fi redus sau majorat; în ce cazuri şi care organ aprobă
modificarea capitalului statutar;

8
c) în cîte acţiuni se împarte capitalul statutar, care este valoarea nominală a unei
acţiuni emise; ce fel de acţiuni au fost emise şi câte de fiecare fel (nominative sau la
purtător);
d) lista operaţiunilor bancare pe care le execută banca;
e) garanţiile asiguratorii în baza cărora banca acordă credite;
f) lista fondurilor constituite de bancă;
g) teză că banca este persoană juridică şi funcţionează în baza gestiunii depline;
h) structura şi funcţiile organelor de administrare ale băncii; organele de conducere
şi atribuţiile acestora;
i)modul de înfiinţarea a sucursalelor, filialelor şi agenţilor în ţară şi străinătate şi de
desfăşurare a activităţii lor;
j)modul de fondare a băncii şi de încheiere a activităţii ei.
Banca este o instituţie financiară în cele mai multe cazuri o Societate pe Acţiuni pe
principii de libertate, autonomie financiară şi supunere a legislaţiei în vigoare în ţara care
activează.
Pentru crearea unei bănci există anumite reguli transcrise în legislaţia fiecărei ţări.
Numai respectarea integrală a acestor reguli permite societăţii financiare să se
denumească “BANCĂ”, şi să acorde toate serviciile permise de legislaţie pentru bănci.

Filiala “Orhei” a B.C.“Energbank”S.A. acordă următoarele servicii:


1. Organizarea asigurării deservirii operaţionale şi de decontare a persoanelor fizice
şi juridice.
2. Deschiderea şi evidenţa conturilor curente în valută naţională, a celor în valută
străină, de depozit, de depuneri şi altor conturi ale persoanelor fizice şi juridice.
3. Cumpărarea şi vînzarea valutelor străine în numerar, în corespundere cu limita
stabilită de bancă pentru filiale.
4. Efectuarea creditării persoanelor juridice şi fizice din contul mijloacelor atrase
de filială în limitele stabilite de regulamentele corespunzătoare ale băncii.
5. Acordarea serviciilor de consultare, marketing, expertiză şi altor servicii, legate
de activitatea băncii.
6. Evidenţa operaţiunilor efectuate şi prezentarea la timp a datelor de evidenţă
pentru includerea lor în bilanţul centralizat al băncii.
7. Primirea plăţilor pentru serviciile comunale, a impozitelor, taxelor de stat etc.
8. Prestarea serviciilor prin sistemele de transfer rapid “WESTERN UNION”,
”vmt” (vip money transfer), ”TNT” şi „DHL” (Poşta rapidă).
Cu dreptul exclusiv de autorizare (licenţiere) a băncilor în momentul fondării lor se
foloseşte autoritatea monetară a statului (Banca Centrală sau Banca Naţională a
Moldovei), tot ea este în drept să delege (transmită) funcţia de autorizare a băncilor altor
persoane considerate de a fi în stare s-o facă.
9
Pentru primirea autorizaţiei bancare fondatorii sau instituţia interesată prezintă
Băncii Naţionale a Moldovei o cerere în care să fie indicată denumirea băncii, sediul ei
central, scopul fondării, studiul de fezabilitate, care atestă garanţia economică a băncii,
numele şi adresa fondatorilor, responsabilitatea, informaţi despre valabilitatea
conducătorilor băncii, avizul comisiei de cenzori.
La cerere se anexează statutul băncii, aprobat de adunarea acţionarilor sau a
membrilor fondatori şi procesele verbale ale acestei adunări. Cererea de primire a
autorizaţiei bancare se examinează în termen de cel mult 45 de zile de la data prezentării
ei.
Modul de fondare a băncilor poate fi diferit de la o ţară la alta, însă cuprinde la
general următoarele etape:
1. exprimarea dorinţei libere din partea tuturor fondatorilor şi anunţarea despre
această dorinţă la Banca Centrală.
2. adunarea în conformitate cu cerinţele a tuturor actelor necesare pentru
autorizarea băncii, totodată acumularea mijloacelor financiare minime necesare pentru
începerea activităţii băncii.
3. avizarea de către Banca Centrală a tuturor actelor necesare pentru fondarea
băncii.
Din momentul primirii licenţei societatea înfiinţată va fi denumită “bancă”.
Totodată ea va activa pe parcursul unui termen de graţie în care se va stabili
confirmarea licenţei sau extragerea ei.
Autorizarea Băncii Comerciale se efectuează numai dacă fondatorii corespund
anumitor cerinţe care pot fi clasificate ca cerinţe obligatorii:
1. cerinţe cu caracter juridic care presupun:
- existenţa la fondatori a tuturor actelor juridice care le califică persoane cu drept
de decizie pentru persoane juridice.
- existenţa pentru viitoarea bancă a unui statut oformat corespunzând cu legislaţia
în vigoare.
2. cerinţe cu caracter financiar care se referă la capitalul minim necesar pentru ca
banca să fie autorizată.
Capitalul minim este de 50 de milioane lei. În Republica Moldova sunt trei tipuri de
autorizaţii:
A- 50 mln. B- 100 mln. C- 150 mln.
3. banii pe care îi investesc fondatorii pentru a crea capitalul băncii noi, le va
aparţine cu drept de proprietate.
4. cerinţă cu caracter tehnic şi declarativ, se referă la calificarea cadrelor şi-n
special a celor de conducere şi la existenţa unui local amenajat conform cerinţelor
necesare pentru acordarea de servicii bancare.
A - toate tipurile de servicii în lei moldoveneşti, cu excepţia de trust
10
B - toate operaţiunile licenţei de tip A şi în valută liber convertibilă plus servicii de
trust.
C - toate serviciile de trust neinterzise de Banca Naţională.
În cazul acordării avizului pozitiv Banca Naţională va înscrie banca într-un registru
numit “Registrul Băncilor Comerciale”. Autorizaţia nu are termen de valabilitate
Suspendarea licenţei presupune înlăturarea pe un termen anumit a dreptului de
acordare a serviciilor bancare, în cazul cînd toate erorile din activitate sunt înlăturate,
banca poate testa servicii mai departe cu acordul Băncii Naţionale.
Decizia Băncii Naţionale de a retrage autorizaţia trebuie să fie imediat comunicată
în scris băncii şi filialelor respective precum şi Inspectoratului Fiscal.
Decizia de retragere a autorizaţiei, se publică în cel mult 7 zile de la adoptare în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în ziarele de circulaţie generală, precum şi în
ziarele din localităţile în care banca are unităţi teritoriale.
Retragerea licenţei este anularea tuturor drepturilor pe care ea le acordă.
Se cunosc trei tipuri de structuri organizatorice a băncii:
A - banca cu-n singur sediu;
B - banca cu unităţi teritoriale;
C - holdingul bancar.
Dacă banca doreşte să-şi lărgească arealul geografic de prestare a serviciilor ea
poate deschide unităţi teritoriale sub formă de sucursale, filiale, agenţii /reprezentaţe.
Sucursale - sunt agenţii teritoriale mari ale băncii înzestrate cu anumite autonomii
financiare.
Filialele - sunt unităţi teritoriale mai mici care au drepturi să presteze un număr
mai mic de activităţi decît sucursalele şi sunt limitate în drept de decizie asupra activităţii
lor.
Agenţia / reprezentanţa care are dreptul să efectueze doar un singur tip de
servicii şi este absolut dependentă atît financiar cît şi cu drept de decizie de Centrala
Băncii.
B.C.”Energbank” S.A. are următoarele filiale şi reprezentanţe:
Filiala “CENTRU”: Reprezentanţa Nr.1 „Centru”; Reprezentanţa „Puşchin”.
Filiala “BOTANICA”: Reprezentanţa “TRAIAN”; Reprezentanţa „Cuza-Voda”;
Reprezentanţa „Nr.4”; Reprezentanţa Nr.2 „Mariţa”.
Filiala “CIOCANA NOUA”: Reprezentanţa Ciocana “Vieru”;
Reprezentanţa Nr.2; Reprezentanţa Nr.3.
Filialla “RISCANI”: Reprezentanţa „Nr.1”; Reprezentanţa „Nr.2” ;
Reprezentanţa „Nr.4”; Reprezentanţa „CRICOVA”.
Filiala “ISMAIL”: Reprezentanţa Nr.5 „Farmacia”; Reprezentanţa „Nr.1”.
Filiala “BUIUCANI”: Reprezentanţa “Nr.1”.
Filiala „BĂLŢI”: Reprezentanţa „Nr.1”; Reprezentanţa „Nr.2”;
Reprezentanţa „Nr.3”; Reprezentanţa „Nr.4”; Reprezentanţa „Nr.5”;
Reprezentanţa „Nr.6”; Reprezentanţa „Nr.7”.
Filiala „OCNIŢA”: Reprezentanţa „Nr.1”; Reprezentanţa „Nr.2”.
Filiala „COMRAT”: Reprezentanţa „Nr.1”.
Filiala „CAHUL”: Reprezentanţa „Nr.1”; Reprezentanţa „Nr.2”;
Reprezentanţa „Nr.3”.
Filiala „HÎNCEŞTI”: Reprezentanţa „Nr.1”; Reprezentanţa „Nr.2”.
Filiala „SOROCA”: Reprezentanţa „Nr.2”.
Filiala „LEOVA”: Reprezentanţa „Nr.1”; Reprezentanţa „Nr.2”.
Filiala „EDINEŢ”: Reprezentanţa „Nr.1”; Reprezentanţa „Nr.2”;
Reprezentanţa „Nr.3”; Reprezentanţa „Nr.4”.
Filiala „ORHEI”: Reprezentanţa „Nr.1”; Reprezentanţa „Nr.2”;
Reprezentanţa „Nr.3”.
Filiala „DROCHIA”: Reprezentanţa „Nr.1”.
Filiala „BRICENI”; Filiala „FLORESTI”; Filiala „CRIULENI”.
Reprezentanţa „UNGHENI”; Reprezentanţa Nr. 1 „UNGHENI”;
Reprezentanţa ”TVARDIŢA”; Reprezentanţa „TARACLIA”;
Reprezentanţa „ANENII NOI”; Reprezentanţa “DONDUŞENI”

O bancă în Republica Moldova poate deschide o filială dacă corespunde


următoarelor cerinţe indicate în Regulamentul cu privire la deschiderea filialelor de către
bănci nr.37/09-01 nr.37 adoptat la 15.11.1996. :
1. un termen de activitate nu mai puţin de un an.
2. corespunde coeficientului COOKE, adică capitalul propriu este nu mai puţin de
12 % din activele ponderate la risc.
3. activitatea acestei bănci este în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare.
Despre decizia de deschidere a filialei, Banca Comercială informează Banca
Naţională şi depune un set de documente în conformitate cu legislaţia. Banca Naţională în
decurs de 30 zile anunţă Banca Comercială despre acordul /dezacordul cu deschiderea
filialei. Dacă răspunsul este pozitiv, filiala băncii este înscrisă în registrul băncii
comerciale. Din momentul acesta filiala are dreptul de a activa. În cazul în care se închide
filiala, banca prezintă Băncii Naţionale a Moldovei în termen de 30 de zile din data luării
deciziei corespunzătoare despre aceasta:
a) scrisoare cu privire la încetarea activităţii filialei;
b) extrasul din procesul – verbal în care s-a luat decizia cu privire la închiderea
filialei;
c) informaţia detaliată cu privire la transmiterea angajamentelor filialei.
În Republica Moldova filiala nu are statut de persoană juridică separată, filiala are
dreptul să presteze toate tipurile de servicii bancare în baza licenţei pe care o are banca.
Pe teritoriul Republicii Moldova filiala unei bănci străine poate să activeze numai
în baza unei autorizaţii eliberate de Banca Naţională. În conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova fiecare filială a unei bănci străine este privită ca o persoană juridică
şi necesită autorizare în aceleaşi condiţii ca o bancă moldovenească.
Conform legislaţiei orice instituţie financiară este alcătuită la rîndul său în Secţii:
1 - secţia contabilitate (persoane fizice, juridice),
2 - secţia juridică (operaţiuni numai în lei),
3 - secţia valutară (persoane fizice, juridice),
4 - secţia deservirii persoane fizice (casieriile),
5 - secţia creditare (persoane fizice, juridice).
Funcţiile:
1. perfectarea documentelor zilei (notele de contabilitate, extras):
- evidenţa contabilă,
- transmiterea informaţiei la sediul central,
- perfectarea documentelor pentru transferuri.
2. închirierea safeurilor (plata lunară 70 lei):
- primirea plăţilor de la persoane juridice (S.R.L., S.A., Întreprinderi Individuale
etc),
- verificarea identităţii bancnotelor,
- banderolarea banilor,
- perfectarea documentelor la eliberarea / trimiterea, primirea banilor prin încasare.
3. schimbul valutar (lei, EURO, $, RUR, RON):
- primirea, eliberarea transferului prin Wester Union, etc.,
- deschiderea depozitelor în valută,
- perfectarea documetelor zilnice referitoare la:
 casa juridică valutară ($,EURO),
 casa depozite valutare ($, EURO),
 casa schimb valutar($, EURO, RUR, RON),
 casa Western Union ($, EURO),
- îndeplinirea registrelor şi mapelor respective,
- eliberarea banilor transferului “contact”,
4. primirea plăţilor comunale :
- achitarea creditelor de consum,
- deschiderea depozitelor (persoane fizice),
- eliberarea dobînzilor depozitelor,
- perfectarea documentelor zilei, registrelor, mapelor de transfer,
- primirea plăţilor pentru taxe, amenzi, impozite.
5. perfectarea documentelor pentru acordarea creditelor persoane fizice şi juridice:
- efectuarea analizei documentelor pentru acordarea creditelor.
6. perfectarea documentelor privind primirea la păstrare a obiectelor de metal
preţios:
- evaluarea obiectelor primite la păstrare,
- acordarea sumei obiectelor evaluate sub un anumit potenţial.
În mod tradiţional băncile şi-au efectuat serviciile faţă de clienţi în 3 direcţii care au
la bază funcţiile principale ale băncii:
- acordarea de credite bancare, adică serviciul de finanţare a persoanelor cu
necesităţi temporare de bani;
- atragerea de depozite adică acordarea clientului posibilităţilor de economisire;
- intermedierea în procesul de transfer a fondurilor monetare adică serviciul de
facilitare pentru client a procesului de stingere a obligaţiilor sale.
Diversificarea în timp a serviciilor bancare are la bază următoarele motive:
- creşterea încrederii clientului în bancă datorită reglementării activităţii în baza
căreia clientul primeşte garanţii sigure ale drepturilor sale atât de la bancă cât şi de la
autorităţile monetare;
- informatizarea societăţii care acordă anumite facilităţi clientului în relaţiile cu
banca, iar uneori chiar impune aceste relaţii;
- internaţionalizarea operaţiunilor bancare care face să apară diverse servicii pentru
client în cadrul căreia banca nu numai gestionează şi efectuează operaţiuni de transfer
internaţional dar şi le garantează;
- interconexiunea strânsă a pieţei bancare cu piaţa bursieră.

14
1.4. Motivele şi situaţiile de intervenţie a BNM în gestiunea băncii comercial
Intervenția timpurie reprezintă un set de măsuri ce pot fi luate de către Banca Națională
în privința unei bănci, inclusiv în cazul în care capitalul băncii este deținut în proporție
de cel puțin 50% de persoane care nu dispun de permisiunea Băncii Naționale a
Moldovei.

Aceste măsuri se referă, în principal, la solicitări adresate băncii privind efectuarea unui
șir de acțiuni, cum sunt, între altele, înlocuirea organelor de conducere a acesteia,
implementarea aranjamentelor prevăzute în planul de redresare, elaborarea planurilor de
negociere a restructurării datoriilor, efectuarea de modificări în strategia de afaceri,
structura juridică sau cea operațională a băncii.

Ținând cont de principiul proporționalității, legea prevede competența Băncii Naționale


de a desemna unul sau mai mulți administratori temporari ai băncii. Această prevedere a
fost pusă în aplicare de Banca Națională a Moldovei în cazul BC „Moldindconbank” S.A.
Durata măsurii de intervenție timpurie în cazul BC „Moldindconbank” S.A. este de 3
luni. Dacă în această perioadă nu se va reuși înlăturarea încălcărilor legate de
acționariatul băncii, regimul de intervenție timpurie poate fi prelungit.

Rezoluția – aceasta presupune intervenția autorităților statului într-o bancă, în vederea


restructurării acesteia cu scopul atingerii obiectivelor rezoluției. Obiectivele principale
descrise în proiect țin de evitarea efectelor negative semnificative asupra stabilității
financiare, în special prin prevenirea contagiunii asupra altor bănci, protejarea fondurilor
publice, protejarea deponenților care intră sub incidența Legii privind garantarea
depozitelor[4], protejarea fondurilor și activelor clienților. Totuși, pentru a nu crea un
abuz, o acțiune de rezoluție poate fi dispusă doar atunci când sunt întrunite cumulativ
următoarele condiții:

BNM consideră că banca comercială intră sau este susceptibilă de a intra într-o stare de
dificultate majoră;
nu există nici o perspectivă rezonabilă potrivit căreia starea de dificultate majoră ar putea
fi împiedicată;
acțiunea de rezoluție este necesară din perspectiva interesului public.

16

Capitolul II. Sistemul de plăţi al băncii


2.1 Sistemul de plăţi electronice în cadrul băncii comerciale analizate respectiv:
denumirea şi descrierea detaliată a sistemelor electronice utilizate de bancă,
serviciile bancare la distanta.
Internet banking – este un set de servicii bancare la distanţă, care vă permite să
gestionaţi conturile, să efectuaţi plăţi şi transferuri în orice moment şi din orice calculator
cu acces la Internet.
Avantajele Internet banking:
Siguranţă în efectuarea plăţilor, deoarece fiecare plată este confirmată printr-o
metodă de autorizare din următoarele: semnătura mobilă, TAN coduri sau codul primit
prin SMS;
Utilizarea programului este simplă şi funcţională, ce permite intuitiv sau cu ajutorul
sugestiilor să efectuaţi o operaţie, pe un laptop, tabletă sau smartphone;
Economisirea timpului, deoarece nu este necesar de a merge la bancă, iar timpul
liber îl puteţi petrece cu prietenii;
Economisirea mijloacelor financiare pentru utilizarea transportului până la bancă,
prin posibilitatea de a face plăţi de acasă utilizând internetul;
Vizualizarea operaţiilor pe conturile curente, de card, graficul de rambursare a
creditului, operaţiuni care vă permit să fiţi informat mereu cu privire la venituri şi
cheltuieli;
Plata serviciilor comunale şi posibilitatea de a fi la curent dacă factura este emisă
deja pe luna curentă, astfel încât prin intermediul Internet banking, la introducerea
numărului facturii, puteţi vizualiza suma către plată;
Schimb valutar la un curs favorabil, cu ajutorul căruia se pot face cumpărături pe
internet sau economii în monedă străină pentru odihnă;
Transfer de mijloace băneşti între conturi şi carduri de plată, pentru posibilitatea de
a achita în magazine;
Efectuarea plăţilor în lei şi valută străină către alte persoane din străinătate, la fel şi
plăţi către buget: impozite, taxe, amenzi etc;
Cum să te conectezi la Internet banking?
Pasul 1: Faceţi cunoştinţă cu Ghidul utilizatorului al sistemului «Internet banking»;
Pasul 2: Adresaţivă la un angajat al băncii pentru perfectarea documentelor şi
înregistrarea în sistemul «Internet banking»;
Pasul 3: Prezentaţi documentul de identificare (buletinul) pentru completarea
documentelor şi înregistrarea în sistemul «Internet banking»;
Pasul 4: Faceţi cunoştinţă şi semnaţi următoarele documente:
Cerere pentru conectare la sistemul «Internet banking»

17
Două exemplare a contractului pentru deservire în cadrul sistemului «Internet
banking». Un exemplar se va întoarece clientului, iar al II-lea exemplar împreună cu
cererea se păstrează la bancă
Pasul 5: Pentru accesarea sistemului «Internet banking» este necesar să intraţi pe
site-ul băncii şi să vă autentificaţi prin Login şi Parolă.
Mobile banking - este o aplicație ușor de utilizat, care permite clienţilor să
economisească timpul propriu, deoarece telefonul mobil este întotdeauna la îndemână.
Aceasta la rândul său măreşte dorinţa de al utiliza ca un instrument de plată.
Extras electronic
Astăzi, clienții B.C. "Energbank" S.A. au oportunitatea de a obține extrasul de cont
electronic prin Internet.
Acest serviciu suplimentar oferă clienților băncii, deținători de carduri de plată/
conturi curente, accesul operativ la următoarele informaţii:
- suma disponibilă în contul de card/contul curent;
- ultimele tranzacţii efectuate prin intermediul cardului/ contului curent.
Este cel mai convenabil și rapid mod de solicitare a informației ce permite în orice
moment vizualizarea soldului disponibil în cont sau tranzacțiilor recente pe contul de
card/contul curent.
Fiecare client al băncii, deţinătorul cardului de plată/ contului curent, are
posibilitatea de a obține extrasul de cont on-line, urmărind paşii descrişi în Ghidul de
utilizare a sistemului „Extras de cont electronic”.
SMS-Info – posibilitatea de a primi mesaje SMS la telefonul mobil în urma
efectuării operaţiunilor/tranzacţiilor prin intermediul cardului bancar.
Avantajele serviciului
Controlul operativ al cheltuielilor personale;
Informaţie referitor la completarea contului de card;
Securitate în utilizarea cardului;
Informaţie privind disponibilitatea soldului la efectuarea operaţiunilor reuşite;
Livrarea mesajelor în orice colţ al lumii (în cazul asigurării serviciilor de Roaming);
Expedierea mesajelor SMS în timp real;
Posibilitatea de a conecta la acest serviciu un număr nelimitat de carduri.
Imediat după efectuarea operaţiunii prin utilizarea cardului bancar, veţi primi un mesaj-
SMS la telefonul mobil, numărul căruia este indicat în cererea de conectare la acest
servici. Textul mesajului va conţine datele referitor la tranzacţia efectuată (numărul
cardului trunchiat, suma operaţiunii, locul şi data).
Mesajul SMS se expediază în următoarele cazuri:
La extragerea mijloacelor băneşti;
Achitarea mărfurilor/serviciilor în punctele comerciale;
Achitarea mărfurilor/serviciilor în reţeaua Internet;
Introducerea incorectă a codului PIN la efectuarea operaţunilor financiare;
Notificare despre insuficienţa mijloacelor băneşti pentru efectuarea operaţiunii
financiare curente.
Pentru a vă conecta la serviciul SMS-Info, vă puteţi adresa la una din subdiviziunile BC
«Energbank» SA unde veţi completa Cererea de prestare a serviciilor de informare
operativa privind operatiunile efectuate prin card. CERERE SERV. INFORMARE
RAPIDĂ
Cererea trebuie să conţină următoarea informaţie:
1. numărul telefonului mobil pe care veţi primi mesaje-SMS, respectiv
operatorul naţional de telefonie mobilă,
2. numărul cardului (cardurilor) care vor fi conectate la serviciul SMS-Info.
*Plata pentru serviciul SMS-Info va fi efectuată automat la conectare pentru luna
curentă şi la începutul lunii următoare în avans din contul de card.
Serviciul activează pentru unul sau mai multe carduri emise la un cont de card. La
acest serviciu pot fi conectaţi doar abonaţii operatorilor naţionali de telefonie mobilă
(Orange, Moldcell, Unite).

2.2 Sistemul de transferuri internaţionale utilizate de către banca analizată cu


descrierea fiecărui sistem în parte
Decontări internaţionale
BC “ENERGBANK” SA efectuiază decontări internaţionale în baza contractelor
comerciale externe în orice modalitate acceptată de practica bancară internaţională.
Utilizarea reţelei S.W.I.F.T. pentru efectuarea decontărilor în valută străină cu băncile din
străinătate, reţeaua vastă de bănci-corespondente permit executarea dispoziţiilor clienţilor
în cei mai reduşi termeni.
Sistemul internaţional SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication) asigură rapiditatea plăţilor şi calitatea deservirii la nivelul
standardelor mondiale. Sumele mijloacelor băneşti, transferate prin intermediul reţelei
băncilor-corespondente, sunt trecute în contul beneficiarilor pe parcursul a 1-2 zile
bancare.
Transferurile internaţionale sunt reglementate de căre Banca Naţională a Moldovei.
În conformitate cu Regulamentul valutar, persoanele juridice pot efectua plăţi doar în
baza documentelor confirmative (facturi, contracte, autorizaţii BNM).
Modalităţi de decontare utilizate:
Ordin de plata Efectuarea plăţilor prin intermediul ordinului de plată în valută
străină este cea mai simplă modalitate de decontare şi cea frecvent întîlnită în practica
internaţională.
Acreditivul documentar Acreditivul reprezintă garanţia achitării din partea băncii,
condiţionată de prezentarea în anumiţi termeni şi condiţii a unor documente clar definite.
Din punctul de vedere al importatorului acreditivul reprezintă ordinul de plată irevocabil
în favoarea exportatorului, care va fi executat doar în cazul în care exportatorul va
prezenta documentele care confirmă expedierea mărfii conform termenilor şi condiţiilor
fixate iniţial.
Incassoul documentar Această modalitate prevede achitarea mărfii importate în
baza documentelor comerciale şi/sau financiare, transmise de către exportator prin
intermediul băncilor. Achitarea o veţi putea efectua doar după ce veţi primi documentele
care confirmă faptul că marfa a fost livrată.
Garanţia bancară Pentru asigurarea realizării cu succes a operaţiunii este necesar ca
instrumentul de plată selectat să conţină o garanţie bancară. La BC “ENERGBANK” SA
Dvs. puteţi obţine consultaţie şi asistenţă la alegerea garanţiei potrivite pentru tipul Dvs.
de operaţiuni.

2.3 Tipurile de carduri bancare emise şi utilizate de către bancă.


"Cardul Social"
Cardul social – cardul de plată Visa Electron/Maestro pentru pensii și prestații sociale
Cardul este destinat persoanelor care primesc plăți de la Casa Națională de Asigurări
Sociale (CNAS).
Timp: 2 ani
Valuta: MDL
Rata dobânzii: 8%
Avantajele cardului social:
• Deschiderea contului, emiterea și deservirea lunară a cardului - gratuit;
• Dobânda anuală la soldul din cont - 8%;
• Achitări online a facturilor comunale;
• Conectare gratuită la SMS informare;
• Conectare gratuită la online banking;
• Cumpărături în magazine/prin internet/peste hotare fără comisioane;
• Retrageri gratuite de numerar la bancomatele Energbank;
Ce plăți puteți primi de la CNAS?
1. Indemnizații pentru familiile cu copii
• pentru persoanele asigurate:
- indemnizație lunară pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani,
din care:
- indemnizație unică la nașterea primului copil;
- indemnizație unică la nașterea fiecărui copil următor.
• pentru persoanele neasigurate:
- indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5
ani, din care:
- indemnizație unică la nașterea primului copil;
- indemnizație unică la nașterea fiecărui copil următor.
2. Pensii
• pensii pentru limită de vârstă
• pensii de dizabilitate
• pensii de urmaș
• pensii pentru vechime în muncă
• pensii unor categorii de angajați din aviația civilă
• pensii participanților la lichidarea avariei de la Cernobîl
• pensii militarilor în termen și membrilor lor de familie
• pensii unor angajați din domeniul culturii
• alte categorii de pensionar
3. Alocații de stat
• pentru persoanele vârstnice
• pentru persoanele cu dizabilități
• pentru persoanele cu dizabilități din copilărie
• pentru copii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani
• în cazul pierderii întreținătorului
Vă invităm să deschideți cardul social doar cu buletinul de identitate în cea mai
apropiată subdiviziune a băncii.

Co-brand "People Credit"


Cardul Visa Electron “People Credit & Energbank” vă oferă beneficiile la care aţi visat!
Cardul Visa Electron “People Credit & Energbank” – este primul card co-branding emis
de BC “Energbank” S.A. cu care veţi putea primi reduceri considerabile la cumpărarea
mărfurilor în reţelele companiilor partenere din Moldova!
Timp: 2 ani
Valuta: MDL
Rata: 2%
Cardul Visa Electron “People Credit & Energbank” – este cardul de debit care poate
fi emis în MDL în cadrul programului co-branding şi este destinat persoanelor fizice.
Cardul poate fi utilizat în ţară şi peste hotare.
Cardul Visa Electron “People Credit & Energbank” poate fi solicitat atât la una din
Agenţiile/Filialele BC “Energbank” SA, cât şi prin solicitarea on-line completată pe
www.people.md şi oferă deţinătorului beneficii acordate sub formă de discounturi
acordate pentru cumpărăturile şi serviciile oferite la comercianţii din lista:
COMERCIANTI PARTENERI.
Cardul Visa Electron “People Credit & Energbank”este card de debit indentat şi
care poate fi utilizat în limita disponibilului din contul curent de card, şi se utilizează
pentru:
- plăţi la comercianţii parteneri pentru care Deţinătorul beneficiază de discounturi
în limita indicată în COMERCIANŢI PARTENERI,
- plăţi la comercianţi în străinătate,
- primirea transferurilor din ţară şi de peste hotare,
- retrageri de numerar de la ATM şi ghişeele băncilor acceptatoare,
- plăţi în reţeaua Internet.

Card de credit
Cardul de credit Visa Electron/Maestro permite o posibilitate pentru consolidarea situaţiei
financiare a familiei Dumneavoastră!
Timp: 3 ani
Valuta: MDL
Rata: 18%
Deținător al cardului de credit poate fi orice persoană fizică, angajată în cîmpul muncii de
cel puţin 6 luni. Deţii un card de credit care iţi poate servi drept sursă suplimentară de
bani, atunci cînd vrei să cumperi ceva pentru tine sau pentru cei dragi.
Cu cardul de credit:
• Achiţi în magazinele dîn Moldova și de peste hotare
• Achiţi serviciile comunale
• Achiţi marfa prin internet, bilete de avion, hoteluri și atc.
• Retragi numerar din bancomate în orice moment - 24 din 24 de ore
• Achiţi dobînda doar pentru suma real folosită şi doar pentru perioada în care ai
utilizat creditul.

Depozitul cu card
Depozitul cu card oferă posibilitatea să primești dobânda pe cardul de plata Visa
Electron/Maestro fără a veni lunar la bank.
Timp: 3 ani
Valuta: MDL, USD, EUR
Rata: 2%
Deponentul are posibilitatea să primească plata lunară a dobânzii pe contul de card de
plată.
Avantajele:
• Economisind timpul de așteptare în casa băncii
• Deschiderea contului, emiterea și deservirea lunară a cardului - gratuit
• Retrageri gratuite de numerar la bancomatele Energbank.
Cu cardul de plată:
• Achiţi în magazinele dîn Moldova și de peste hotare
• Achiţi serviciile comunale
• Retragi numerar din bancomate în orice moment - 24 din 24 de ore
• Achiţi marfa prin internet, bilete de avion, hoteluri și etc.

22
"MasterCard Standard"
Sunt lucruri pe care nu le poţi cumpara! Pentru restul există MasterCard!
Timp: 3 ani
Valuta: MDL, USD, EUR
Rata: 2% anual pentru MDL și 0,15% anual pentru EUR/USD
MasterCard Standard este cardul de debit (posibil cu descoperit de cont) emis în
MDL, USD, EUR şi cel mai utilizat card din lume şi Vă oferă posibilitatea de a achita
bunuri şi servicii oricunde în lume unde este afişată sigla.
Cardul de debit MasterCard Standard este card embosat destinat persoanelor fizice
cu venituri permanente şi constante şi se utilizează pentru:
- plăţi la comercianţii (POS),
- retrageri de numerar de la ATM şi ghişeele băncilor acceptatoare,
- primirea transferurilor din ţară şi de peste hotare,
- plăţi în reţeaua Internet,
- rezervare hotele, bilete avia, etc.,
- plăţi prin sistemele mecanice pe bază de hârtie, cum ar fi telefonul Mail
Order/Telefone Order şi imprinter.
Cu cardul de debit MasterCard Standard emis de BC Energbank SA efectuaţi plăţi
către comercianţi atît în tară cît şi în străinătate.
Costuri:
Emitere card - 0 EUR
Deservire lunară – 2.00 EUR
Sold minim în contul curent de card – 900 MDL/ 70 USD/ 50 EUR
Comision din plăţi la comercianţi – 0 EUR

"Visa Electron"
Cardul de debit Visa Electron este primul pas pentru a te familiariza cu plăţile electronice.
Visa Electron - oferă siguranţă maximă atât la utilizarea sa în magazine cât şi la
bancomate, deoarece toate tranzacţiile necesită să fie autorizate electronic.
Timp: 3 ani
Valuta: MDL, USD, EUR
Rata: 2% anual pentru MDL și 0,15% anual pentru EUR/USD
Cardul Visa Electron – este card de debit cu posibilitatea deschiderii unei linii de credit
overdraft care poate fi emis în MDL, USD şi EUR şi este destinat persoanelor fizice şi
angajaţilor companiilor din cadrul proiectelor salariale, ce poate fi utilizat în tară şi peste
hotare. Cardul Visa Electron este accesibil şi comod dacă doriţi să procuraţi un card cu
costuri mici la deschidere şi deservire şi Vă oferă posibilitatea de a achita bunuri şi
servicii oriunde în lume unde este afişată sigla Visa Electron.
Cardul Visa Electron se utilizează pentru:
- plăţi la comercianţii în tară şi în străinătate,
- retrageri de numerar de la ATM şi la ghişeele băncilor acceptatoare,
- decontari salariale de la angajator,
- primirea transferurilor din ţară şi de peste hotare,
- plăţi în reţeaua Internet.
Costuri:
Emitere card - gratis
Deservire lunară – 0,4 EUR
Sold minim în contul curent de card – 35 MDL/ 3 USD/ 2 EUR
Comision din plăţi la comercianţi – gratis
Tarife

"Visa Classic"
Visa Classic este cardul pentru Deţinătorii cu experienţă!
Timp: 3 ani
Valuta: MDL, USD, EUR
Rata: 2% anual pentru MDL și 0,15% anual pentru EUR/USD
Visa Classic este card de debit cu posibilitatea deschiderii unei linii de credit overdraft
care poate fi emis în MDL, USD şi EUR şi cel mai utilizat card din lume care Vă oferă
posibilitatea de a achita bunuri şi servicii oriunde în lume unde este afişată sigla VISA.
Visa Classic este card embosatdestinat persoanelor fizice cu venituri permanente şi
constante şi se utilizează pentru:
- plăţi la comercianţii (POS),
- retrageri de numerar de la ATM şi
- la ghişeele băncilor acceptatoare,
- primirea transferurilor din ţară şi de peste hotare,
- plăţi în reţeaua Internet,
- rezervare hotele, bilete avia, etc.,
- plăţi prin sistemele mecanice pe bază de hârtie, cum ar fi telefonul Mail
Order/Telefone Order şi imprinter.
Costuri:
Emitere card - gratis
Deservire lunară – 2.0 EUR
Sold minim în contul curent de card – 900 MDL/ 70 USD/ 50 EUR
Comision din plăţi la comercianţi – gratis

24
"Visa Gold"
Cu cardul Visa Gold simţiţi siguranţă şi în timpul călătoriilor!
Privilegii speciale
Timp: 3 ani
Valuta: MDL, USD, EUR
Rata: 2% anual pentru MDL și 0,15% anual pentru EUR/USD
Visa Gold – este card de debit preferenţial care este destinat persoanelor cu
venituri mari şi care au o situaţie financiara stabilă.
Cardurile de tip Visa Gold sunt mai mult decît un simplu instrument de plată.
Recunoscute în întreaga lume, posesorul acestor carduri se bucură de consideraţia a
milioane de comercianţi şi beneficiază de un tratament preferenţial.
Cardul de debit Visa Gold este card embosat care poate fi utilizat pentru:
- plăţi la comercianţii (POS),
- retrageri de numerar de la ATM şi la ghişeele băncilor acceptatoare,
- primirea transferurilor din ţară şi de peste hotare,
- plăţi în reţeaua Internet,
- plăţi prin sistemele mecanice pe bază de hârtie, cum ar fi telefonul Mail
Order/Telefone Order şi imprinter.
Cardul Visa Gold este instrumentul de plată perfect adaptat stilului Dumneavoastra
de viaţă privilegiat.
Prin intermediul său aveţi acces la o serie întreagă de servicii exclusiviste şi
beneficiaţi de prestigiul şi recunoasterea pe care le meritaţi.
Costuri:
Emitere card - gratis
Deservire lunară – 4,2 EUR
Sold minim în contul curent de card – 3700 MDL/ 270 USD/ 200 EUR
Comision din plăţi la comercianţi – gratis

25
Concluzie
i.

ii. La finele acestei lucrări putem


deduce următoarele :
Banca este o instituţie financiară, în cele mai multe cazuri o societate pe acţiuni pe
principii de libertate, autonomie financiară şi supunere a legislaţiei în vigoare în ţara care
activează.
Pentru crearea unei bănci există anumite reguli transcrise în legislaţia fiecărei ţări,
numai respectarea integrală a acestor reguli permite societăţii financiare să se
denumească “BANCĂ”, şi să acorde toate serviciile permise de legislaţie pentru bănci şi
oricărei instituţii financiare în activitatea sa.
Banca intotdeauna a promovat o politica de largire a retelei sale.
Ea creste pentru clientii sai si impreuna cu ei, propunindu-le permanent noi
posibilitati de colaborare in mai multe niveluri.
Interactiunile de parteneriat intre client si banca costituie garantul bunastarii si
infloririi economiei moldovenesti.
Banca priveste cu incredere in viitor.

26
Bibliografie
http://energbank.com/ro/info/information-disclosure#page8
http://energbank.md/ro/payment-card
http://energbank.md/ro/info/management#page2
http://energbank.md/ro/payment-card#main
http://energbank.md/ro/online-banking

27

S-ar putea să vă placă și