Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (font 16, Bold, centered)

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE (font 14, Bold, centered)

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered)

Lucrul individual (font 16, Bold, centered)

la disciplina CONTABILITATEA FINANCIARĂ I

STUDIU DE CAZ (font 18, Bold, centered)

Conducător ştiinţific: _____________ Numele, prenumele, gradul ştiinţific

Autorul: ______________

Chişinău - 20___
DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

Activitatea de bază a entității S.R.L. „Astra” este comercializarea mărfurilor pe piaţa internă a RM.
Date generale despre entitate:
- codul fiscal 1003568794789, codul TVA 0256503
- adresa juridică – mun. Chişinău, str. Columna, 171 (CUATM 0120).
La sfîrşitul perioadei de gestiune entitatea prezintă soldurile pe conturile din Cartea Mare la 01.01.201N
(Tabelul 1). Pe parcursul anului 201N, S.R.L. „Astra” a efectuat operaţiuni economice care sunt
prezentate în Tabelul 2.
Tabelul 1
Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.201N
S.R.L. „Astra”
Denumirea contului Suma
Imobilizari necorporale 13 000
Amortizarea imobilizari necorporale (750)
Mijloace fixe 339 950
Amortizarea mijloacelor fixe (50 050)
Creanţe pe termen lung 30 500
Avansuri pe termen lung acordate 25 000
Materiale 56 000
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 3 170
Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (920)
Producţie în curs de execuţie 9 150
Produse 5 450
Creanţe comerciale 58 750
Avansuri acordate curente 4 750
Creanţe ale bugetul 4 735
Creanţe ale personalului 2 500
Investiţii financiare curente în parţi neafiliate 11 200
Casa 850
Conturi curente în moneda naţională 9 705
Conturi curente în valută străină 9 100
Cheltuieli anticipate curente 12 000
Capital social 236 900
Capital suplimentar 4 386
Rezerve statutare 15 642
Alte rezerve 51 450
Profit nerepartizat al anilor precedenţi 5 240
Avansuri pe termen lung primite 20 000
Credite bancare pe termen scurt 26 000
Datorii comerciale curente 78 420
Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 54 200
Datorii privind asigurările sociale 16 000
Datorii privind asigurările medicale 802
Datorii privind taxa pe valoarea adăugată 35 050
Tabelul 2
Operaţiunile economice efectuate în anul 201N
la S.R.L. „Astra”

Nr.
Conţinutul operaţiei economice Suma (lei) Debit Credit
crt.
1 2 3 4 5
1 Soldul producţiei în curs de execuţie se raportează în contul x
activităţii de bază
2 Se înregistrează în contul curent creditele bancare pe termen 200 000 + 2n
lung
3 Se calculează amortizarea mijloacelor fixe:
- cu destinaţie generală de producţie 1 500 + 2n
- cu destinaţie administrativa 1 800 + 2n
4 Se calculează amortizarea imobilizarilor necorporale cu
destinaţie administrativa 306 + 2n
5 Se plăteşte avans furnizorilor în contul achiziţionării viitoare a 25 000 + 2n
materialelor
6 Se acceptă facturile furnizorilor pentru materialele intrate:
- preţ de achiziţie 30 500
- TVA 20% x
7 Se eliberează de la depozit materiale pentru:
- activitatea de bază 30 750 + 2n
- necesităţi generale de producţie 3 100 + 2n
- necesităţi administrative ale entităţii 800 + 2n
8 Se dau în exploatare OMVSD de pînă la 1000 lei o unitate 550 + 2n
pentru necesităţile activităţii de bază
9 Se dau în exploatare OMVSD în valoare de peste 1000 lei o 2 200
unitate pentru necesităţile activităţii de bază (VR 100)
10 Se calculează uzura OMVSD 1 050
11 Se reflectă valoarea contabila a mijloacelor fixe vîndute 15 590 + 2n
12 Se decontează suma amortizarii calculate mijloacelor fixe 5 300 + 2n
vîndute
13 Se casează suma uzurii calculate aferentă OMVSD 1050
14 Se înregistrează deşeurile rezultate din scoaterea din uz a
OMVSD în cadrul valorii rămase 100
15 Se acceptă factura fiscală privind servicii poştale şi telegrafice, x
inclusiv TVA Total 600,00 lei x
16 Se încasează în contul curent:
- avansul pe termen lung în contul livrării utilajului 250 000 + 2n
- sumele amenzilor pentru încălcarea clauzelor 1 750 + 2n
contractuale
17 Se calculează creanţele pe termen lung privind leasingul
financiar 2 650 + 2n
18 Se ridică numerar din contul curent 91 000 + 2n
19 Se plăteşte din casă:
- salariile lucrătorilor 25 550 + 2n
- titularului de avans pentru cheltuieli de deplasare 1 200 + 2n
- titularului de avans pentru procurarea timbrelor poştale
şi tichetelor 250 + 2n
20 Se acceptă factura fiscală pentru combustibil şi energia
consumată în scopuri tehnologice:
- preţ de achiziţie 10 500+2n
- TVA 20% x
21 Din contul curent s-a transferat furnizorilor:
- pentru consumul de energie electrică 10 000 + 2n
- pentru servicii poştale şi telegrafice 400 + 2n
22 Se acceptă factura fiscală privind cheltuielile de protocol, x
inclusiv TVA Total 480,00 lei x
23 Din contul curent se achită datoria faţă de furnizor privind
cheltuielile de protocol x
24 Se încasează în contul curent numerar de la clienţi 50 000 + 2n
25 Se deschide un acreditiv pe seama numerarului propriu al
entităţii 35 000 + 2n
26 Se calculează dobînzile aferente creditelor primite 2 600 + 2n
27 Sau procurat investiţiile pe termen lung în părţi legate cu 30 000 + 2n
achitare ulterioară
28 Se transferă din contul curent:
- impozitul taxa pe valoarea adăugată 2 360 + 2n
- furnizorilor pentru valorile materiale procurate şi
serviciile prestate 16 000 + 2n
- organelor de asigurări sociale 3 000 + 2n
- organelor de asigurări medicale 420 + 2n
- comisioanele băncii 180 + 2n
29 Se casează valoarea contabila a mijloacelor fixe ieşite ca urmare
a calamităţilor naturale:
- costul de intrare – 20 000 lei x
- amortizarea acumulată – 18 000 lei x
30 Se primeşte cu titlu gratuit un autoturism 20 000 + 2n
31 Se înregistrează în contul curent în valută străină diferenţa de
curs valutar pozitivă aferentă soldurilor mijloacelor valutare 50 + 2n
32 Repartizarea costurilor indirecte de producţie la activitatea de x
bază
33 Obţinerea produselor finite la cost efectiv x
34 S-au realizat produse cumpărătorilor la preţ de livrare 65 000 +2n
35 Se reflectă TVA 20% aferent produselor livrate x
36 Închiderea conturilor de venituri x
37 Închiderea conturilor de cheltuieli x
38 Reflectarea rezultatului financiar x

NOTĂ: n – reprezintă numărul de registru al studentului


x – suma ce urmează a fi calculată
Se cere:
- de înregistrat operaţiunile economice efectuate în anul 201N în conturile contabile, de determinat
sumele care lipsesc;
- de deschis conturile, de reflectat operaţiunile economice în conturi (Anexa 3);
- de întocmit balanţa de verificare ale conturilor sintetice (Anexa 4);
Anexa 3

Structura contului contabil

Debit Cont activ - denumirea Credit


Sold iniţial
Operaţiuni economice care duc la majorarea Operaţiuni economice care duc la micşorarea
activului (+) activului (-)
Total rulaj debit Total rulaj credit
Sold final

Debit Cont pasiv - denumirea Credit


Sold iniţial
Operaţiuni economice care duc la micşorarea Operaţiuni economice care duc la majorarea
soldului iniţial (-) soldului iniţial (+)
Total rulaj debit Total rulaj credit
Sold final

Anexa 4

Balanţa de verificare a conturilor sintetice

N Sold iniţial Rulaje Sold final


d/o Denumirea conturilor
Debit Credit Debit Credit Debit Credit

TOTAL