Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA
I.P. CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

STUDIU INDIVIDUAL NR.1

La Contabilitatea fiscală

TEMA: ”Impozitul pe venit”

A elaborat: Balan Mihaela


CON1701G
A verificat:Fetescu Cezara,
Profesor de contabilitatea fiscală.

Chișinău 2020
1
Exercițiul 1: ÎI „Ion Morcov” (plătitoare de TVA) pe parcursul anului 2020 a înregistrat
următoarele operațiuni:
1. S-au comercializat mărfuri – 785000 +10n lei
2. Valoarea contabilă a mărfurilor vândute – 410000 lei
3. S-au prestat servicii terților– 486000 lei
4. Costul serviciilor – 275000 +10n lei
5. S-a calculat salariu vânzătorilor – 46000 lei (CAS, PAM)
6. S-a calculat salariu personalului administrativ – 19000 + 10n lei (CAS, PAM)
7. S-a primit factura fiscală de la Apa Canal SA – 8200 lei (inc. TVA), utilizată de către
magazin
8. S-a calculat o amendă la buget la suma de 6000 lei
9. S-a calculat taxa pentru amenajarea teritoriului – entitatea are 4 angajați, sediul în or.
Chișinău
10. S-a obținut venit din reevaluarea stocurilor de mărfuri – 28000;
11. S-a calculat plata pentru arenda unui automobil – 65000 lei;
12. Se reflectă cheltuielile pentru reparația automobilului arendat – 10000 lei;
13. S-a reținut comisionul bancar pentru deservirea conturilor – 3500 + 10n lei
14. S-a calculat taxa pentru unitățile comerciale – 2600 lei
15. S-a calculat amortizarea utilajului din magazin – 16000 lei (recunoscută fiscal 16600 lei)
16. S-a primit factura fiscală pentru energia electrică utilizată 3600 lei (inclusiv TVA)
17. S-a înregistrat actul de primire-predare a serviciilor prestate de către un deținător al
patentei de întreprinzător – 36000 lei
18. S-au comercializat OMVSD neutilizate – 21000 + 10n lei
19. Valoarea contabilă a OMVSD – 1800 lei
20. S-au transferat unei case de copii 23000 + 10n lei
21. S-au înregistrat pierderi din deprecierea mijloacelor fixe – 4200 lei
22. S-au creat provizioane pentru creanțele dubioase – 16200 lei
23. S-a primit despăgubire de la compania de asigurări pentru pagubele suportate în 2018 –
156000 lei
24. S-a transferat plata pentru abonamentul la sala de sport a soției directorului – 3500 lei
25. S-au înregistrat lipsuri la inventariere – 8500 lei.
Se cere:
1. de întocmit formulele contabile și de determinat venitul contabil;
2. de reflectat modul de calcul al ajustărilor;
3. de determinat venitul impozabil și impozitul pe venit datorat bugetului, de contabilizat
operațiile aferente, dacă se cunoaște că în anul 2019 entitatea a suportat pierdere fiscală
în mărime de 12000 lei, a fost achitată în rate pe parcursul anului fiscal suma de 16000
lei și ÎI beneficiază de dreptul la scutirea personală și pentru 3 pers. întreținute;
4. de completat Darea de seamă aferentă.

Rezolvare:

1. 1) Dt 221-785020 lei
Ct 611
2) Dt 711-410000 lei
Ct 217
3) Dt 221-486000 lei
Ct 611
4) Dt 711-275020 lei
Ct 811
2
5) Dt 712-56350 lei
Ct 531-46000 lei
Ct 533.1-8280 lei
Ct 533.2-2070 lei
6) Dt 713-21017.1 lei
Ct 531-19020 lei
Ct 533.1-1141.2 lei
Ct 533.2-855.9 lei
7) Dt 712-6833,33 lei
Dt 534.4-1366,67 lei
Ct 521-8200 lei
8) Dt 714-6000 lei
Ct 534
9) Dt 713-4*120=480 lei
Ct 534
10) Dt 217-28000 lei
Ct 612
11) Dt 714-65000 lei
Ct 544
12) Dt 714-10000 lei
Ct 544
13) Dt 713-3520 lei
Ct 242
14) Dt 713-2600 lei
Ct 534
15) Dt 712-16000 lei
Ct 124
16) Dt 713-3000 lei
Dt 534.4-600 lei
Ct 521-3600 lei
17) Dt 713-36000 lei
Ct 544
18) Dt 221-21020 lei
Ct 612
19) Dt 712-1800 lei
Ct 213
20) Dt 713-23020 lei
Ct 242
21) Dt 721-4200 lei
Ct 123
22) Dt 712-16200 lei
Ct 222
23) Dt 242-156000 lei
Ct 621
24) Dt 713-3500 lei
Ct 242
25) Dt 714-8500 lei
Ct 217

3
Venituri=785020+486000+28000+21020+156000=1 476 040 lei

Cheltuieli=410000+275020+46000+19020+6833,33+6000+480+65000+10000+3520+2600+
+16000+3000+36000+1800+23020+4200+3500+8500+16200= 901 673.33 lei

Venitul contabil=Venituri – Cheltuieli=11 476 040 -901 673.33 =574 366.67 lei

2. Ajustări la Venituri
Indicatori Constatat în c. Constatat în c. fiscală Diferența
financiară
Reevaluarea 28000 0 (28000)
mărfurilor
Despăgubirea de la 156000 0 (156000)
companiile de
asigurări
Total: (184000)

Ajustări la Cheltuieli
Indicatori Constatat în c. Constatat în c. fiscală Diferența
financiară
Amenda bugetară 6000 0 (6000)
Amortizarea 16000 16600 600
utilajului
Servicii din partea 36000 0 (36000)
deținătorului de
patentă
Deprecierea 4200 0 (4200)
mijloacelor fixe
Provizioane 16200 0 (16200)
Cheltuieli personale 3500 0 (3500)
Total: (65300)

3. Venitul impozabil= Venitul contabil+Ajustări la venituri-Ajustări la cheltuieli


V. impozabil= 574 366.67 -184000+65300= 455 666.67 lei

Limita pentru cheltuielile pentru reparația automobilului arendat= 15%*65000=9750


lei
Determinăm depășirea=9750-10000=(250) lei
Limita pentru cheltuielele filantropice=455 666.67 *5%=22 783.33 lei
Determinăm depașirea= 22 783.33-23020=(236.67) lei
Venitul impozabil final=455 66.67+250+236.67-(12000/5)-24000-(3*3000)
=420 753.34 lei
Impozitul pe venit= 420 753.34 *12%=50 490.40 lei

1) Reflectăm transferul impozitului pe venit în avans


Dt 225.1-16000 lei
Ct 242
2) Reflectăm impozitul pe venit datorat bugetului
Dt 731-50 490.40 lei
Ct 534.4
3) Trecem în cont impozitul achitat anterior
Dt 534.1-16000 lei
4
Ct 225.1
4) Efectuăm achitarea definitivă cu bugetul
Dt 534.1-34 490.40 lei
Ct 242

4 Darea de seamă aferentă impozitului pe venit ( Anexa 1).

Exercițiul 2: SRL Orion (neplătitoare de TVA) pe parcursul anului 2020 a înregistrat


următoarele operațiuni:
1. Venituri din comercializarea de mărfuri – 960000+10n lei, valoarea contabilă –
580000+10n lei;
2. Venituri din prestări de servicii – 64000 lei, valoarea contabilă – 36000 lei;
3. Diferențe negative de curs valutar – 5000 lei;
4. Subvenții de stat – 15000+10n lei;
5. Au fost încasate dividende – 6300 lei;
6. S-a calculat taxa pentru amenajarea teritoriului – 320 lei;
7. S-a calculat plata pentru darea în chirie a spațiilor comerciale – 43000+10n lei;
8. S-au înregistrat plusuri la inventariere – 8600 lei;
9. S-au înregistrat venituri din vânzarea activelor circulante – 6500 +10n lei, valoarea
contabilă – 4300+10n lei.
10. S-a calculat amenda fiscală – 800 lei;
11. S-au înregistrat diferențe pozitive de curs valutar – 2360+n;
12. S-au înregistrat plata pentru serviciile prestate de SA „Moldtelecom” – 5300 lei;
13. S-au calculat salarii – 26600 lei, CAS, PAM;
14. S-au înregistrat penalități la buget – 236 lei;
15. S-au decontat datorii cu termen expirat față de o entitate afiliată – 7500 lei.

Se cere:
1. de determinat venitul supus impozitării;
2. de determinat impozitul pe venit, dacă se cunoaște că în anul 2019 entitatea înregistrează
o pierdere fiscală în mărime de 7000 lei;
3. de contabilizat operațiile aferente impozitului pe venit, dacă se cunoaște că entitatea
achită impozit în rate pe parcursul anului 2020 în mărime de 2400 lei și de întocmit darea
de seamă aferentă.

Rezolvare:
1) Determinăm venitul impozabil
Venituri=960020+64000+6520+43020+8600+6300+2362+7500=1098322 lei
Venitul impozabil=960020+64000+6520+43020=1073560 lei
2) Determinăm impozitul pe venit
Impozitul pe venit=1073560-(7000/5)*4%=42886.4 lei

3) Reflectăm transferul impozitului pe venit în avans


Dt 225.1-600*4=2400 lei
Ct 242

4) Reflectăm impozitul pe venit datorat bugetului


Dt 731-42886.4lei
5
Ct 534.4
5) Trecem în cont impozitul achitat anterior
Dt 534.1-2400 lei
Ct 225.1
6) Efectuăm achitarea definitivă cu bugetul
Dt 534.1-40486.4 lei
Ct 242

7 Darea de seamă aferentă impozitului pe venit ( Anexa 2).

Anexe:

Anexa 1
Formularul Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanţelor
-tip
nr._153 din 22 decembrie 2017_______

Forma Declaraţia/ Декларация


VEN 12 cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală_______
о подоходном налоге за налоговый период______
Форма  

 
A Persoanele nespecificate la literele B, C, D, E şi F
Лица, не указанные в литерах В, С, D,E и F

B Întreprinderile individuale (întreprinzătorii individuali)Индивидуальные предприятия (индивидуальные предприниматели)

C Gospodăriile ţărăneşti (de fermier)


Крестьянские (фермерские) хозяйства

D Persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

Лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере правосудия

E Societatea
Товарещество

 În pătrăţelul literei selectate se pune semnul “√”/ В клетке выбранной литеры проставляется знак “√”

 
Denumirea contribuabilului _____________________Ion Morcov_______________________________
Наименование налогоплательщика

Codul fiscal ________________________________________________________________________________________


Фискальный код

 
Genul principal de activitate _________________________________________________ Cod ___________________
Основной вид деятельности _________________________________________??????_??_Код

 
Conducătorul agentului economic ______Ion Morcv___________________________ L.Ş.
6
__________________

Руководитель хозяйствующего субъекта (numele, prenumele/фамилия, М.П.___(semnatura/подпись)


имя)

Contabil-şef ______________________________________________________________ Data prezentării_______

Главный (numele, prenumele/фамилия, (semnatura/подпись) Дата представления


имя)
бухгалтер

Serviciul Fiscal de Stat _________________________________________________ Data primirii __________


Дата получения
Государственная налоговая служба
 

______________________
Funcţionarul organului fiscal _______________________________________________
Служащий налогового органа (numele, prenumele/фамилия, (semnatura/подпись)
имя)

 
Indicatori/ Показатели Cod Suma
Код Сумма

Profitul (pierderea) perioadei de gestiune curente pînă la impozitare (rîndul 0101 010 455666.67 
– rîndul 0102)
Прибыль (убыток) текущего отчетного периода до налогообложения (стр.0101 – стр.0102)

Suma totală a veniturilor constatate conform datelor contabilităţii financiare 0101 1476040 
(suma clasei “Venituri”)
Общая сумма доходов, признанных в финансовом учете (сумма класса “Доходы” )

Suma totală a cheltuielilor constatate conform datelor contabilităţii financiare 0102 901673.33 
(suma clasei „Cheltuieli”)
Общая сумма расходов, признанных в финансовом учете (сумма класса “Расходы”)

Ajustarea (majorarea /micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei 020 184000 


fiscale (anexa 1D)
Корректировка (увеличение /уменьшение) доходов в соответствии с налоговым
законодательством (приложение 1D)

Ajustarea (majorarea /micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei 030 65300 


fiscale (anexa 2D)
Корректировка (увеличение /уменьшение) расходов в соответствии с налоговым
законодательством (приложение 2D)

Venitul (pierderi) obţinut în perioada fiscală, luînd în considerare ajustările 040 574366.67 
(majorările /micşorările) (rîndul 010 + rîndul 020 – rîndul 030)
Доход (убыток), полученный в налоговом периоде, с учетом корректировок (увеличений
/уменьшений) (стр.010 + стр.020 – стр.030)

Suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare 050  22783.33


în folosul organizaţiilor specificate în art.36 alin.(1) din Codul fiscal, în limitele stabilite
(rîndul 040 × %)
Сумма расходов, связанных с пожертвованиями на благотворительные и спонсорские
цели в пользу организаций, указанных в ст.36 Налогового кодекса, в пределах

7
установленного лимита (стр.040 × %)

Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, în limitele stabilite (rîndul 040 × %) 060  


Сумма расходов, не подтвержденных документально, в пределах установленного лимита
(стр.040 × %)

Suma scutirilor (acest indicator nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al 0701 346583.34 
calculului (rîndul 040 – rîndul 050 – rîndul 060)
Сумма освобождений (данный показатель не должен превышать положительный
результат, исчисленный в результате расчета (стр.040 – стр.050 – стр.060))

Suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor 070 346583.34 
precedenţi:
pentru contribuabilii cu statut de persoană juridică: (rîndul 040 – rîndul 050 – rîndul 060)
(se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a
fi reflectat în rîndul 100);
pentru contribuabilii cu statut de persoană fizică: (rîndul 040 – rîndul 050 – rîndul 060 –
rîndul 0701) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ
el urmează a fi reflectat în rîndul 100)
Сумма налогооблагаемого дохода (налогового убытка) без учета налоговых убытков
прошлых лет:
для налогоплательщиков со статусом юридического лица: (стр.040 – стр.050 – стр.060)
(указывается только положительный результат, а в случае исчисления отрицательного
показателя он указывается в стр.100);
для налогоплательщиков со статусом физического лица: (стр.040 – стр.050 – стр.060 –
стр.0701) (указывается только положительный результат, а в случае исчисления
отрицательного показателя он указывается в стр.100)

Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise 080 12000 
spre deducere în perioada fiscală curentă, dar nu mai mult decît suma din rîndul 070
Сумма налогового убытка прошлых лет, подлежащая вычету в текущем налоговом
периоде, но не больше стр.070

Suma venitului impozabil pînă la aplicarea facilităţilor fiscale (rîndul 070 – rîndul 0901 346583.34  
080)
Сумма налогооблагаемого дохода до применения налоговых льгот (стр.070 – стр.080)

Suma venitului scutit de impozitare (anexa 4D) 0902 184000 


Сумма дохода, освобожденного от налогообложения (приложение 4D)

Suma venitului impozabil (rîndul 0901 – rîndul 0902) 090  162583.34


Сумма налогооблагаемого дохода (стр.0901 – стр.0902)

Suma pierderilor fiscale (rezultatul negativ calculat la determinarea indicatorului 100  


din rîndul 070)
Сумма налогового убытка (отрицательный результат, исчисленный при определении
показателя стр.070)

Cota impozitului pe venit, % (se completează numai de către persoanele juridice) 110 12 
Ставка подоходного налога, % (заполняется только юридическими лицами)

Suma impozitului pe venit: 120 50490.4 


pentru contribuabilii cu statut de persoană juridică: (rîndul 090 × rîndul 110)
pentru contribuabilii cu statut de persoană fizică: (anexa 5D)

8
Сумма подоходного налога:
для налогоплательщиков со статусом юридического лица: (стр.090 × стр.110)
для налогоплательщиков со статусом физического лица: (приложение 5D)

Suma facilităţilor fiscale acordate din suma calculată a impozitului pe venit 130  
(anexa 6D)
Сумма налоговых льгот, предоставленных из суммы начисленного подоходного налога
(приложение 6D)

Suma facilităţilor fiscale acordate sub formă de scutire de impozit pe venitul 140  
reflectat în rîndul 0902 (anexa 4D, coloana 4) (indicator informativ care nu se utilizează la
calcularea ulterioară a obligaţiilor fiscale)
Сумма льгот, предоставленных в связи с освобождением от налогообложения дохода,
указанного в стр.0902 (приложение 4D, гр.4) (информативный показатель, который не
используется в дальнейшем при исчислении налоговых обязательств)

Suma impozitului pe venit în perioada fiscală curentă, exceptînd facilităţile 150  50490.4
fiscale (rîndul 120 – rîndul 130)
Сумма подоходного налога в текущем налоговом периоде, исключая налоговые льготы
(стр.120 – стр.130)

Impozitul pe venit achitat în străinătate (anexa 7D) 1601  


Подоходный налог, уплаченный за рубежом (приложение 7D)

Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (art.89 din Codul fiscal) 1602  

Подоходный налог, удержанный у источника выплаты (ст.89 Налогового кодекса)


Suma trecerilor în cont conform art.82 şi 89 din Codul fiscal - total (rîndul 1601 + 160  
rîndul 1602)
Сумма налоговых зачетов согласно ст.82 и 89 Налогового кодекса – всего (стр.1601 +
стр.1602)

Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului 170  


(rîndul 150 – rîndul 160)
Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом счете налогоплательщика
(стр.150 – стр.160)

Impozitul pe venit achitat în rate pe parcursul anului fiscal în conformitate cu 1801 34490.4 
art.84 din Codul fiscal
Подоходный налог, уплаченный в рассрочку в соответствии со ст.84 Налогового кодекса

Impozitul pe venit reţinut în prealabil la plata dividendelor care urmează a fi 1802 16000 
1
trecut în cont (art.80 din Codul fiscal)
Подоходный налог, предварительно удержанный при выплате дивидендов, принятый к
зачету (ст.801 Налогового кодекса)

Suma totală a impozitului pe venit achitat în cursul anului fiscal (rîndul 1801 + 180  50490.4
rîndul 1802)
Всего сумма уплаченного подоходного налога в течение налогового года (стр.1801 +
стр.1802)

Total impozitul pe venit spre plată (rîndul 150 – rîndul 160 – rîndul 180) 190  50490.4
Всего подоходный налог к уплате (стр.150 – стр.160 – стр.180)

Suma plăţii în plus a impozitului pe venit (rîndul 160 + rîndul 180 – rîndul 150) 200  

9
Сумма переплаты подоходного налога (стр.160 + стр.180 – стр.150)

Suma de control/ Контрольная сумма __________________ (se reflectă suma din rîndul 170/ указывается
сумма из стр.170)

Anexa 2

Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.____ din ________________2020


 Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов № ______ от _______________2020 г.

  Forma SIMM20
Форма

DAREA DE SEAMĂ
privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi
ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
ОТЧЕТ
по налогу на доход хозяйствующих субъектов –
субъектов сектора малых и средних предприятий
Codul fiscal __________________________________ Denumirea contribuabilului __SRL Orion__
Фискальный код Наименование налогоплательщика
Serviciul Fiscal de Stat ____________________ Perioada fiscală ________________________
Государственная налоговая инспекция Налоговый период
Codul localității (CUATM) ______________________ Data prezentării ________________________
Код административно-территориальной единицы Дата представления
Genul principal de activitate ___________________ Cod (CAEM) ___________________________
Основной вид деятельности Код (КЭДМ)

Tipul veniturilor Suma /


Тип доходов Сумма

1 2
1. Venituri conform contabilității financiare – total 1098322
Доходы, согласно финансовому учету - всего
2. Venituri ce nu se includ în componența obiectului impunerii, inclusiv 39800
(rînd.2.1 + rînd.2.2 + rînd.2.3 + rînd.2.4 + rînd.2.5 + rînd.2.6 + rînd.2.7 + rînd.2.8)
Доходы, не входящие в объект налогообложенияб
2.1 Veniturile din subvenţii 15020
Доходы от субсидий
2.2 Veniturile din recuperarea prejudiciului material
Доходы от возмещения материального ущерба
2.3 Veniturile din plusurile de active imobilizate şi circulante, constatate la inventariere 8600
Доходы от излишков долгосрочных и оборотных активов, установленных при инвентаризации
2.4 Veniturile din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat faţă de persoanele interdependente 7500
Доходы от безналичных расчетов задолженностей с истекшим сроком давности в отношениях с
взаимозависимыми лицами
2.5 Veniturile din dividendе 6300
Доходы от дивидендов
2.6 Veniturile din compensarea pierderilor în urma calamităţilor şi altor evenimente excepţionale
Доходы от возмещения убытков в результате бедствий и других чрезвычайных событий
2.7 Veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere
Доходы, полученные от возмещения или списания процентов и/или пеней, представлявшие собой расходы, не
подлежавшие вычету при исчислении налогооблагаемого дохода в период применения общего режима
2.8 Veniturile rezultate din diferenţa de curs valutar 2380
Доходы, полученные от курсовой разницы
3. Valoarea returului de marfă
Стоимость возврата товара
4. Valoarea discontului (reducerii)
Стоимость дисконта (скидки)
5. Venit impozabil (rind.1 – rind.2 - rind.3 - rind.4) 1073560
Налогооблагаемый доход
6. Cota impozitului pe venit 4%
Ставка подоходного налога

10
7. Impozitul pe venit conform cotei în vigoare (rind. 5 x rind. 6) 42886.4
Подоходный налог согласно действующей ставке
8. Trecerea în cont a impozitului pe venit achitat în afara Republicii Moldova
Зачет суммы подоходного налога уплаченного за пределами Республики Молдова
9. Impozitul pe venit (rînd.8 – rînd.7) 42886.4
Подоходный налог
 
Suma de control/ Контрольная сумма _____42886.4___________
(indicatorul rind.7 /покозатель стр.7)

Declarăm că informația din darea de seamă este veridică şi purtăm răspundere conform legislației în vigoare, în cazul includerii
informației false sau care creează incertitudini./ Заявляем, что информация данного отчета является достоверной и несем
ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в случае включения ложной или вводящей в заблуждение
информации.
Conducător/ Руководитель L. Ş. ________________ Contabil-şef/ Главный бухгалтер ________________
(semnгtura/подпись) (semnгtura/подпись)

11

S-ar putea să vă placă și