Sunteți pe pagina 1din 4

ACEDEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA RED.

: 01

BEF.052. M. BILET DE EXAMINARE FINALA LA DATA: 05.03.2012


DISCIPLINA “STANDARDE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA”

PROGRAMUL DE STUDII CONTABILITATE ȘI AUDIT Pag. 1 / 14

APROBAT:
Șef catedră “Contabilitate și audit”
_____________
noiembrie 2017

Nr. Subiectele Punctaj

1. Datoriile curente includ amenzi și penalități cu o valoare contabilă de 150 u.m. Amenzile și 5
penalitățile nu sunt deductibile fiscal. Cota impozitului pe venit 12 %. Există diferențe
temporare? Care și cât? Ce efect va produce in situațiile financiare?

Soluții:
Baza contabilă – 150 u.m.
Baza fiscală -0
Diferență temporară impozabilă – 50 u.m.
Datorii amânate privind impozitul pe venit 50x12%= 6 u.m.
Este o datorie pe termen lung în mărime de 6 u.m. ce se reflectă în situația poziției financiare,
recunoscute ca cheltuieli cu impozitul in situația de profit și pierdere.

2. Care dintre următoarele sunt schimbări de politici contabile și care sunt schimbări de estimări: 5
a) schimbarea gradului de recuperare a creanțelor; __________________________________
b) schimbarea metodei de amortizare; ___________________________________________
c) schimbarea metodei de evaluare la ieșire a stocurilor de la FIFO la CMP; _____________
d) reevaluarea imobilizărilor corporale evaluate la cost; _____________________________
e) schimbarea duratei de utilitate a activelor amortizabile. ____________________________

Soluții:
Schimbare de estimare contabilă – a); b);e).
Schimbare de politică contabilă – c);d).
3. Poate sediul central să fie un segment operațional? Argumentați. 5

Soluții:
Da sediul central care desfășoară o activitate (afacere) (de exemplu, efectuează operații de
trezorerie, purtătoare de venituri și cheltuieli din dobânzi) pot fi considerate segmente de
activitate, dacă veniturile câștigate corespund activității entității, iar informațiile financiare se
analizează individual de către personalul responsabil de segmente.

Este important să menționăm că așa departamente ca contabilitatea, auditul intern, etc. care ar
putea să obțină venituri ocazionale, ne standarde în comparație cu activitatea entității nu pot fi
catalogate ca segmente de activitate și nu pot fi parte componentă a unor segmente de
activitate. Aceste rezultate pot fi incluse in alte articole pentru a primi sumele finale ale
segmentelor.
4. O entitate trebuie să aplice în situațiile financiare interimare politici contabile: 5
a) similare ca și in situațiile financiare anuale;
1
b) aceleași ca în situațiile financiare anuale, cu excepția modificărilor survenite în politicile
contabile după data celor mai recente situații financiare anuale;
c) diferite de cele aplicate pentru situațiile financiare anuale.
5. O entitate hotărăște să achiziționeze bunuri din SUA în valoare de 100 000 $ pe data de 15 10
ianuarie N. La acea dată cursul de schimb era de 19.000 lei / 1$. Contractul a fost semnat pe
data de 15 februarie N, când cursul de schimb era de 18.000 lei / 1$. Bunurile au fost
recepționate pe data de 15 martie N, moment în care cursul de schimb era de 20.000 lei / 1 $.
Plata a fost efectuată pe data de 15 aprilie N, în dolari americani, la cursul de 21.000 lei / 1 $.
Cum va afecta tranzacțiile dată situațiile financiare la finele anului N?

6. Entitatea KW este un furnizor curent de materiale de construcții al entității BS. La data de 31.12.N, 10
datoriile fată de KW erau de 30 000 lei, termenul de plată al acestora fiind 20 ianuarie N+1. La
data de 4 ianuarie N+1, entitatea BS achiziționează de la furnizorul său materiale la nivelul sumei de
45 000 lei, termenul de plată fiind de 30 de zile. La data de 18 ianuarie, entitatea BS achită entității KW
suma de 30 000 lei, reprezentând creanțele aferente achizițiilor din luna decembrie.
Având în vedere că până la data de 4 februarie N nu a fost achitată suma scadentă de 45 000 lei,
entitatea KW a acționat în instanță entitatea BS, pe lângă creanța restantă pretinzându-se și daune
suplimentare la nivelul sumei de 10000 lei.
Data la care situațiile financiare au fost autorizate pentru a fi emise este: - pentru entitatea KW, 30
martie N+1; - pentru entitatea BS, 5 aprilie N+1.
Avocații entității KW estimează că există o probabilitate de 90% de a câștiga procesul.
Cele două entități vor ajusta situațiile financiare aferente exercițiului financiar N? Argumentați.

Soluții: IAS 10
Litigiul a fost generat în exclusivitate de evenimente apărute ulterior datei bilanțului. Astfel, cele două
entități nu își vor ajusta situațiile financiare aferente exercițiului N. Dacă până la sfârșitul anului N+1
sentința definitivă nu este pronunțată, iar probabilitatea ca BS să piardă procesul se menține la 90%,
atunci:
- entitatea BS va recunoaște un provizion pentru litigii la nivelul sumei de 49.500 lei (55.000
lei x 90%); şi
- entitatea KW va prezenta un activ contigent în notele explicative.
În situația în care scadența pentru creanța de 30 000 lei ar fi fost 20 decembrie N, iar ca urmare a
neîncasării la timp a acesteia entitatea KW ar fi acționat în instanță entitatea BS la data de 28
decembrie N, atunci:
- situațiile financiare ale entității KW ar fi trebuit ajustate, în funcție de evoluția evenimentelor
desfășurate până la data de 30 martie N+1 (constituirea sau majorarea activului contingent
prezentat în note);
situațiile financiare ale entității BS ar fi trebuit ajustate, în funcție de evoluția evenimentelor
desfășurate până la data de 5 aprilie N+1 (constituirea sau majorarea provizionului sau a
datoriei contingente, în funcție de caz)
7. Entitatea B are o clădire în construcție pentru care are nevoie de o finanțare de 130 000 u.m. B a 10
obținut un credit special pentru construcție în valoare de 120 000 u.m. cu o rată a dobânzii de
5%, iar restul este finanțat din alte surse împrumutate. B va utiliza în interes propriu clădirea
când va fi finalizată. Structura de îndatorare este următoarea:
Credit bancar contractat special pentru construcție 5% - 120 000 u.m.
Obligațiuni cu scadență peste 5 ani cu o rată de 7% - 11 000 u.m.
Obligațiuni cu scadență peste 10 ani cu o rată de 9 % - 13 000 u.m.
Care este mărimea costurilor îndatorării ce poate fi capitalizată?
Care este mărimea costurilor îndatorării recunoscută direct ca o cheltuială a perioadei?

Soluții IAS 23
Rata capitalizării
2
(11000x7%)+(13000x9%)/11000+13000= 1940/24000=8,08%
Dobânda capitalizată: 120 000x5%+10000x8,08 %=6000+808=6808

8. Societatea Studentul si-a schimbat politica de evaluare a stocurilor la ieșire pentru anul N. 20
Înainte de schimbare, stocurile erau evaluate prin metoda CMP, dar s-a apreciat ca pentru a se
alinia la practicile curente si pentru a publica informații mai relevante si fiabile, metoda FIFO
este mult mai indicata. Impactul cumulat al schimbării de politica asupra evaluării stocurilor a
fost după cum urmează:
31 Decembrie N-2: o creștere in valoare de 12 000 u.m.
31 Decembrie N-1: o creștere in valoare de 19 000 u.m.
31 Decembrie N: o creștere in valoare de 28 000 u.m.
Rezultatul exercițiului determinat pe baza metodei de evaluare a stocurilor la ieșire CMP este:

N N-1
Venituri din vânzări 324 000 296 000
Costuri cu vânzarea 173 000 164 000
Alte cheltuieli 83 000 74 000
Profit brut 68 000 58 000
Rezultatul reportat la 31 decembrie N-2 a fost in valoare de 423 000 u.m.
Prezentați efectul schimbării de politici contabile asupra contului de profit si pierdere si un extras din
situația financiara a modificării capitalurilor proprii.
???

9. Entitatea BW are 40 angajați și a anunțat public că va acorda o remunerație de 12 000 u.m. angajaților 15
care se concediază (altfel decât prin pensionare), în condițiile în care au o vechime în întreprindere de
cel puțin 5 ani. La sfârșitul exercițiului financiar N, pe baza experienței din trecut se consideră că 30
angajați vor rămâne să lucreze in entitatea până la pensionare, 5 angajați vor părăsi entitatea peste 5 ani,
2 angajați peste 3 ani (dintre aceștia doar unul va avea vechimea de 5 ani), și restul 3 angajați la
începutul anului următor (doi dintre aceștia vor avea vechimea de 5 ani). Rata de actualizare folosită de
entitate este de 10 %. Care va fi tratamentul contabil aplicat de entitate?

Soluții IAS 19:


Societatea trebuie să recunoască un provizion pentru sumele pe care estimează că le va plăti la plecarea
angajaților.
Provizion = 5 angajați x 12 000 lei/per angajat)/(1+0,1)⁵ + (1 angajat x 12 000)/(1+0,1)³ + 2 angajați x
12 000 lei per angajat =
Extras din situațiile financiare:

10. Entitatea „Poiana haiducului” (PH) SA urmărește obținerea de fonduri europene, dar nu dispune de 15
experiență în accesare și de resursele necesare plătii. Ea a reușit să încheie un contract cu entitatea
„Consultantul” SRL prin care acesta se obligă să acorde consultantă în vederea obținerii acestor fonduri,
urmând să primească 1 000 de acțiuni cotate la valoarea justă de 10 u.m. per bucată ale entității „PH”
după modelul următor: 10 % la data încheierii contractului; 40% la data depunerii documentației în
vederea obținerii fondurilor si restul de 50% la data obținerii dreptului de a primi fonduri. Chiar dacă în
urma depunerii documentației entitatea „PH” SA nu primește fondurile, acțiunile rămân la entitatea
„Consultantul” SRL. Cum recunoaște „PH” SA această tranzacție pe bază de acțiuni?
Soluții IFRS 2
SC Pensiunea recunoaste la data fiecărei etape ( la semnarea contractului, la livrarea documentatiei si
dacă mai este cazul la data obtinerii fondurilor) o cheltuială egală cu contravaloarea actiunilor emise,

3
evaluate la valoare justă ( respectiv 100 bucăti x 10 u.m., 400 bucăti x 10 u.m. si 500 bucăti x 10 u.m.).
Extras din situațiile financiare?

Barem de notare
Punctele 0-30 31-40 41-50 51-60 61-65 66-70 71-80 81-90 91-100
acumulate
Nota 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10