Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

JURNALUL
STAGIULUI DE PRACTICĂ

PENTRU STUDENŢII CICLULUI I – STUDII DE LICENŢĂ

Practica_______de producţie, de licenţă_____________


tipul practicii

Studentul (a)______Friptu Diana_____________________


numele, prenumele

Facultatea Contabilitate

Domeniul de formare profesională: Contabilitate


Specialitatea ___Contabilitate__________________________

Anul de studii____IV________ Grupa_____CON- 172 F.R.__

Locul practicii_____________SRL Salamer-com____________


denumirea unităţii economice
_____________________________________________________

Conducătorul practicii de la A.S.E.M. _________________


semnătura
____________ dr., conf. univ. Bîrca A.______________________
funcţia, numele şi prenumele

Îndrumătorul practicii de la unitatea economică. ______________


semnătura
____________________________________________________
funcţia, numele şi prenumele

Chişinău - 2021
ÎNDRUMAR PENTRU efectuarea
STAGIULUI DE PRACTICĂ

CONSIDERAŢII GENERALE

1. Stagiul de practică reprezintă parte organică a procesului de


învăţământ şi serveşte scopurilor de fundamentare şi aprofundare a
cunoştinţelor teoretice şi formarea competenţelor profesionale în
organizaţii de stat, publice şi private.
2. La stagiul de practică se admit studenţii care au îndeplinit
integral programul teoretic de studii.

A. MĂSURI ÎNTREPRINSE PÂNĂ LA DEPLASAREA LA PRACTICĂ

1. A stabili tipul şi termenii de desfăşurare a practicii. A afla


denumirea, adresa corectă a organizaţiei întreprinderii la care a fost
repartizat la practică.
2. A obţine de la conducătorul stagiului de practică de la catedră:
delegaţia la practică completată, programa stagiului de practică, planul
calendaristic, sarcinile individuale şi instrucţiunile necesare cu privire la
modalitatea şi regulile de desfăşurare a stagiului de practică.
3. A obţine consultaţie văzând problemele organizării şi
desfăşurării stagiului de practică cu privire la:
3.1. Programul de lucru pe parcursul practicii;
3.2. Locul nemijlocit de muncă;
3.3. Efectuarea inscripţiilor în jurnalul stagiului de practică şi
modalitatea de colectare a materialelor în corespondenţă cu programa
stagiului de practică;
3.4. Literatura de specialitate, care trebuie studiată preliminar şi pe
parcursul petrecerii stagiului practic;
3.5. Modul de completare a raportului privind rezultatele stagiului
de practică realizat.

2
B. MĂSURI ÎNTREPRINSE DE CĂTRE STUDENT LA SOSIREA
LA LOCUL DESFĂŞURĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ

1. A sosi în termenii stabiliţi la locul desfăşurării stagiului de


practică. A se prezenta în Departamentul resurse umane (cadre) şi a
însemna în delegaţie data prezentării la întreprindere. A asista şi a
asimila informaţia în cadrul instructajului cu privire la normele de
securitate şi sănătate în muncă. A obţine numirea la locul nemijlocit de
muncă în cadrul stagiului de practică (aprobat prin ordin în cadrul
întreprinderii).
2. A obţine actul corespunzător al stagiarului la întreprindere
(legitimaţie, permis, etc.), a afla cine este numit în calitate de îndrumător
al stagiului practic de la întreprindere; a începe activitatea de muncă şi a
o continua până în ultima zi de desfăşurare a stagiului practic.
3. A ruga conducătorul întreprinderii sau îndrumătorul practicii să
completeze CHESTIONARUL referitor la competenţele profesionale.
4. A se prezenta la îndrumătorul stagiului practic de la
întreprindere, a-l familiariza cu programa stagiului de practică, sarcinile
individuale, a preciza planul şi sarcinile de lucru în corespondenţă cu
condiţiile de muncă la întreprinderea dată, a stabili modalitatea, timpul şi
locul obţinerii consultaţiilor.
5. Obţinând de la conducătorul de la întreprindere indicaţii privind
stagiul practic, studentul imediat se îndreaptă la locul nemijlocit al
practicii. Prezentarea cu întârziere a studentului la stagiul practic se
califică ca lipsă la locul de muncă. Studentul care a fost prezent la stagiul
practic un număr mai mic de zile decât cel prevăzut de programa
practicii la susţinerea examenului pentru practică nu se admite.

C. OBLIGAŢIUNILE STUDENTULUI PE PARCURSUL


DESFĂŞURĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ

Practicantul este obligat:


1. Să realizeze sarcinile specificate în programa practicii;
2. Să se conformeze regulamentului de ordine interioară acceptat la
întreprindere;
3. Să respecte deontologia profesională şi regulile de protecţie a
muncii, tehnicii securităţii, igienei de producţie;

3
4. Să participe în activităţile profesionale şi sociale realizate de
Partenerului de practică;
5. Să nu divulge informaţiile confidenţiale ale Partenerului de
practică;
6. Să completeze zilnic jurnalul practicii, în care vor fi înscrise
conţinutul activităţilor;
7. Să prezinte jurnalul practicii spre verificare îndrumătorului practicii
cel puţin de două ori pe săptămână;
8. Să prezinte conducătorului practicii jurnalul, raportul în scris şi
anexele spre verificare.

D. MODALITATEA DE COMPLETARE A JURNALULUI


STAGIULUI DE PRACTICĂ

1. Completarea jurnalului stagiului de practică de către studenţi în


perioada desfăşurării practicii este obligatorie şi se realizează
zilnic, cu sârguinţă şi acurateţe.
2. Periodic, dar nu mai rar decât de două ori pe săptămână,
studentul este obligat să prezinte caietul stagiului de practică la
verificare îndrumătorului practicii din partea întreprinderii.
3. Îndrumătorul practicii de la întreprindere evaluează cu notă
competenţele profesionale ale studentului.
4. Conducătorul practicii va scrie o referinţă apreciativă despre
activitatea studentului.
5. După finalizarea practicii jurnalul stagiului de practică
completat însoţit de raportul privind efectuarea practicii se
prezintă la catedra de profil.
6. Jurnalul stagiului de practică se păstrează la catedra de profil
până la finalizarea de către student a studiilor în A.S.E.M.

4
CHESTIONAR
Stimate Partener de practică, pentru a stabili care sunt competenţele
necesare unei persoane pentru a fi competitivă în domeniul
Contabilitate, Vă rugăm să completaţi acest chestionar. Rezultatele
obţinute vor fi luate în consideraţie la elaborarea programelor de studii
oferite de A.S.E.M.
Vă mulţumim anticipat şi Vă dorim mult, mult succes!
Mai jos sunt prezentate competenţe profesionale pe care ne le
propunem de a le forma studenţilor în ciclul Licenţă pentru a fi
competitivi. Vă rugăm să apreciaţi pe o scală de la 1 la 5 puncte
competenţele propuse (cu 5 puncte cele mai importante şi 1 punct cele
mai puţin importante). Se vor însemna cu X căsuţa corespunzătoare
punctajului considerat potrivit pentru fiecare competenţă.
Competenţ Descrierea competenţelor
e La finalizarea studiilor studentul trebuie să fie
1 2 3 4 5
profesional capabil:
e
Să demonstreze cunoştinţe şi comprehensiune
în următoarele domenii:
1. Contabilitate – organizarea contabilităţii în
unitatea economică
2. Audit intern – desfăşurarea activităţii în
echipă de audit intern
3. Finanţe – contabilitatea resurselor financiare
4. Sisteme informaţionale – dezvoltarea,
contabilităţii în baza utilizării sistemelor
La nivel
informaţionale modern
de
5. Tehnologii informaţionale şi de comunicare
cunoaştere
– cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţie în
domeniul afacerilor şi contabilităţii
6. Politici contabile – elaborarea politicilor
contabile în scopul obţinerii unor rezultate
mai performante
7. Inovaţii în contabilitate – aplicarea
Standardelor Internaţionale de Raportare
Financiară în unităţile economice
5
8. Să stabilească priorităţile zilnice în corelaţie
La nivel cu indicaţiile primite din surse autorizate
de 9. Să planifice etapele activităţilor în
planificare a succesiune logică în funcţie cu
activităţii complexitatea lucrărilor de executat
proprii 10. Să revizuiască planul de activităţi
contabile, cauzele nerealizării unor activităţi
11. Să stabilească modul de comunicare şi
conlucrare cu grupul de muncă stabilit în
concordanţă cu tipul acestuia
La nivel
12. Să transmită / primească operativ
de lucru în
informaţiile structurate în corelaţie cu
echipă
specificul fiecărei situaţii în parte
13. Să analizeze informaţiile primite cu
promptitudine şi responsabilitate
14. Să selecteze programul specific în
funcţie de scopul urmărit, în corelaţie cu
tipul documentelor de elaborat
La nivel
15. Să introducă datele primare în totalitate, cu
de
acurateţe răspunzând tuturor cerinţelor
gestionare a
programului privind sintetizarea informaţiei
informaţiei
16. Să verifice cu profesionalism datele
introduse pentru asigurarea corectitudinii
specifice finale
17. Să completeze documentele primare corect
La nivel şi citeţ, utilizând terminologia de
de specialitate
documentar 18. Să verifice modul de întocmire / completare
e a documentelor având în vedere normele
legale în vigoare
19. Să determine conturile corespondente în
baza Planului general de conturi contabile
La nivel
20. Să reflecte formulele contabile privind
de
elementele patrimoniale prin asocierea
organizare a
simbolurilor de cont, asigurându-se
contabilităţii
corectitudinea contării structurilor
patrimoniale
La nivel de 21. Să verifice concordanţa şi conţinutul

6
acestora registrelor contabile
completare 22. Să completeze registrele contabile
a registrelor cronologic, în scopul identificării şi
contabile controlului permanent al operaţiunilor
efectuate
La nivel 23. Să cunoască patrimoniul cu respectarea
de evaluare regulilor de recunoaştere şi evaluare a
patrimonială elementelor contabile
24. Să introducă datele în formatul raportului
în totalitate, pentru asigurarea reflectării
La nivel corecte şi complete a situaţiei financiare şi a
de rezultatului financiar
întocmire a 25. Să verifice corelaţiile indicatorilor din
situațiilor diferite rapoarte, să întocmească notele
financiare explicative în corespundere cu normele
metodologice în vigoare, în funcţie de tipul
indicatorilor

7
I. Planul calendaristic de muncă
Nr. Denumirea activităţilor de la până la
1. Caracteristica entității și organizarea contabilității 01.03.2 01.03.2
1 1
2. Politicile contabile 02.03.2 02.03.2
1 1
3. Planul de conturi de lucru al entității 03.03.2 04.03.2
1 1
4. Documentarea faptelor economice 05.03.2 11.03.2
1 1
5. Registrele contabile 12.03.2 13.03.2
1 1
6. Organizarea contabilității în cadrul entității 15.03.2 15.03.2
1 1
7. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 16.03.2 17.03.2
1 1
8. Contabilitatea imobilizărilor corporale 18.03.2 19.03.2
1 1
9. Contabilitatea stocurilor 22.03.2 23.03.2
1 1
10 Contabilitatea creanțelor și investițiilor financiare 24.03.2 25.03.2
. 1 1
11 Contabilitatea numerarului 26.03.2 29.03.2
. 1 1
12 Contabilitatea capitalului propriu 30.03.2 31.03.2
. 1 1
13 Contabilitatea datoriilor 01.04.2 02.04.2
. 1 1
14 Contabilitatea veniturilor 05.04.2 06.04.2
. 1 1
15 Contabilitatea cheltuielilor 07.04.2 08.04.2
. 1 1
16 Situațiile financiare ale entității 09.04.2 10.04.2
. 1 1

8
_______________ Îndrumătorul practicii de la întreprindere
(semnătura)
_______________ Conducătorul practicii de la A.S.E.M.
(semnătura)

9
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii

Am venit la locul de practică și am făcut cunpștință cu activitatea entității SRL 01.03.21

Salamer-com. Am primit spre studiere Documentele de constituire, extrasul juridic

Politica de contabilitate, am studiat genurile de activitate a entității și am


determinat
care sunt principiile de activitate.

Am primit spre studiere documentele primare ce sunt utilizate de către entitate, 02.03.21

cum ar fi factura fiscală, ordin de încasare, ordin de plată. Am determinat cum se

îndeplinesc corect aceste documente, care sunt pașii stabiliți de completare a

acestora, cum se înregistrează corect și cu ce scop sunt elaborate aceste


documente.
Deasemenea am studiat care sunt agenții economici cu care lucrează entitatea.

Mi-a fost arătată programa 1C cu care lucrează entitatea în care înregistrează 03.03.21

toate tranzacțiile economice ce au loc. Am înregistrat facturi fiscale, ordine de


plată
precum și am elaborat deconturi de avans.

Am studiat cum are loc procesul de producție, ce secții sunt implicate nemijlocit. 04.03.21

Deasemnea mi-a fost explicat cum are loc procesul tehnologic și cum sunt incluse

materialele ce vor fi utilizate în acest proces. Am studiat cum are loc


contabilizarea
tuturor operațiunilor până la momentul în care este gata produsul finit.

Am întocmit cu ajutorul conducătorului de practică de la entitate transmiterea în 05.03.21

procesul tehnologic a mărfurilor și a altor materiale ce sunt utilizate. Am cercetat

cum are loc procesul tehnologic și cum are loc arhivarea documentelor contabile

10
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii
adică unde și cum sunt arhivate.

După ce are loc înregistrarea facturilor fiscale în 1C, sunt întocmite Registrele de 08.03.21

procurări și livrări, deasemenea am făcut cunoștință cu registrele de casă, cu


modul
de întocmire a acestora, arhivare în urma utilizării depline a acestuia și cum se

începe un nou registru, a cui semnături trebuie să le conțină și cum se vor

înregistra operațiunile de încasare, plăți și cum se detrmină soldul final.

Am studiat contractele de muncă, ce obligații și drepturi au angajații. Care este 09.03.21

numărul de personal angajați pe parcursul anului precum și toate fluctuațiile

ce țin de personal ce au avut loc pe parcursul perioadei de gestiune.

Cu ajutorul conducătorului de practică de la entitate am determinat cum are loc 10.03.21

Înregistrarea operațiunilor economicepentru fiecare cont în parte, datele evidenței

contabile ce se pot vizualiza în programa informatica 1C, prin fișa contului, pe


orice
perioadă contabilă aleasă, cum poate fi vizualizată Cartea Mare pentru toate

conturile și subconturile contabile, deasemenea care sunt rulajele în perioada de

gestiune analizată, intrările și ieșirile de numerar și totatul sumei pe conturi.

Mi sa aratat cum are loc întocmirea Balanței de verificare, care de regulă se 11.03.21

întocmește la sfîrșitul fiecărei perioade de gestiune a entității care are ca scop să

ajute la întocmirea Situațiilor Financiare.

Am arhivat documentele contabile și registrele contabile cu îndrumarea 12.03.21


contabilului,

11
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii
am cercetat durata de păstrare a documentelor contabile în arhivă pentru fiecare

categorie în parte.

Am studiat cum are loc înregistrarea unei imobilizări necorporale, cum se 15.03.21

contabilizeză și cum se ănregistrează o imobilizare corporală.

Am studiat cum are loc înregistrarea unui mijloc fix procurat de către entitate 16.03.21

în evidența contabilă, calea de intrare a imobilizărilor corporale, deasemenea

cum are loc calculul amortizării și cum are loc contabilizarea.

Mi s-a explicat și arătat cum are loc inventarierea imobilizărilor corporale ce se 17.03.21

află în proprietatea entității și în cazul în cazul în care perioada de utilizare a

acestora se epuizează cum are loc casarea acestora adică scoaterea din uz, ce

documente sunt necesare pentru efectuarea casării acestora, la fel mijloacele fixe

pot fi vândute iar în acest caz se întocmește factura fiscală de vânzare, fapt ce mia

fost arătat în cadrul practicii precum și toată procedura până la vânzare.

Cum se casează materialele, combustililul, piesele de schimb în urma utilizării 18.03.21

acestora, cum se întocmesc formulele contabile.

Care sunt documentele de bază pentru evidența numerarului în casierie, ce este 19.03.21

necesar și cum se întocmește o dispoziție de plată sau o dipoziție de încasare

sau un decont de avans, înregistrarea operațiunilor în registrul de casă.

12
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii
Cum se efectuează o plată prin intermediul băncilor comerciale în care entitatea 22.03.21

are cont curent deschis, cum se înregistrează extrasele bancare în 1C, cum se

verifică corectitudinea faptelor bancare introduse.

Am întocmit deconturi de avans și am efectuat plăți din contul curent pentru 23.03.21

serviciile utilizate și pentru achitarea impozitelor sub subravegherea și ghidarea

conducatorului din cadrul entității.

Cum se ține evidența datoriilor, cum are loc calculul salariului pentru angajați 24.03.21

cum se înregistrează tabelul de pontaj pentru fiecare salariat în parte, care sunt

cotele de impozitare pentru calculul contribuțiilor și impozitului pe venit

din salariu, cum se efectuează achitarea salariului din contul curent în monedă

națională.

Cum se înregistrează un angajat nou în 1C, în ce condiții se semnează contractul 25.03.21

individual de muncă și fișa postului.

Cum are loc aprovizionarea cu documente primare spre exemplu facturile fiscale, 26.03.21

acte de achiziție și cum se înregistrează în programa informatică 1C.

Am studiat cum are loc transmiterea numerarului din casierie în contul curent 29.03.21

în monedă națională și viceversa.

Am studiat informația despre capitalul propriu, cum se constituie, cum este utilizat 30.03.21

13
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii
și cum are loc contabilizarea acestuia.

Am studiat cum are loc recunoaștere și evaluarea capitalului propriu, 31.03.21


contabilitatea
modificărilor capitalului social. Determinarea și reflectarea rezultatului financiar

al entității. Utilizarea profitului de către entitate precum și crearea provizioanelor.

Am studiat componeța, recunoașterea și evaluarea datoriilor la entitatea analizată. 01.04.21

Evidența analitică și sintetică a decontărilor cu furnizorii. Perfectarea


documentelor
și înregistrările contabile privind achitarea datoriilor față de furnizori, față de

personal precum și față de stat, se referă la taxe și impozite.

Am studiat documentele primare aferente evidenței salariului și achitării acestuia 02.04.21

și a altor datorii care apar în cadrul entității. La fel am studiat și modul de

completare a registrelor, arhivarea acestora în urma utilizării depline.

Am studiat componența, clasificarea, recunoașterea și evaluarea veniturilor 05.04.21

în cadrul entității. Ce documente primare sunt utilizate precum și registrele

contabile privind evidența veniturilor, de ex facturi fiscale, dispoziții de

încasare, note de contabilitate, registrul de evidență a contului 612 „Venituri din

Vânzări”.

Cum are loc contabilizarea tuturor operațiunilor ce țin de evidența veniturilor. 06.04.21

Am sgudiat conturile ce sunt utilizate cu scopul de a înregistra veniturile din

Vînzări sau din alte activități.

14
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii
Am studiat componența, recunoașterea și evaluarea cheltuielilor la entitatea 07.04.21

Salamer-com.

Am studiat contabilitatea cheltuielilor, cum are loc înregistrarea acestora și 08.04.21


desigur
ce documente primare sunt utilizate în acest scop. La fel am studiat cum are loc

Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli și de determinare a rezultatului

financiar la sfârșitul anului.

Am studiat lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare și anume 09.04.21

inventarierea, determinarea veniturilor și cheltuielolor, repartizarea cheltuielilor

indirecte de producție și calcularea costului produselor fabricate.

Modul de întocmire a situațiilor financiare în cadrul entității mia fost explicat, 10.04.21

precum și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare.

15
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii

16
III. Evaluarea locului de practică de către student

1. În ce măsură consideraţi că stagiul de practică v-a fost util?


1. în mare măsură
2. în mică măsură
3. prea puţin

2. Care au fost aspectele pozitive ale stagiului de practică?

Pe parcursul efectuării practicii am avut parte de un colectiv prietenos,


competent și binevoitor, în care am fost ajutată, ghidată și mia fost
explicat foarte detaliat cum are loc întocmirea documentelor contabile
corect și fără comiterea unor erori, cum are loc procesul de producere și
cum sunt date în procesul tehnologic materialele, cum au loc
înregistrările operațiunilor contabile în programa informatică 1C și cum
are loc arhivarea precum și păstrarea documentelor și registrelor
contabile.

3. Care au fost aspectele negative ale stagiului de practică?

În perioada desfășurării practicii nu am avut parte de aspecte negative.

4. Cum aţi colaborat cu îndrumătorul stagiului de practică de la


întreprindere?

Am avut parte de o colaborare frumoasă, eficientă și productivă.


Îndrumătoarea a fost foarte atentă, răbdătoare și nu în ultimul rând
înțeleaptă fapt ce a asigurat desfîșurarea practicii într-un mediu
prietenos.

5. Cum apreciaţi climatul psihologic în colectivul în care aţi efectuat


stagiul de practică?
1. favorabil
2. neutru
3. nefavorabil

6. Cum apreciaţi atitudinea faţă de Dvs. a membrilor colectivului în care


aţi realizat stagiul de practică?
17
1. binevoitoare şi înţelegătoare, cu acordare de ajutor în caz de
necesitate
2. indiferentă
3. ostilă

7. Cum apreciaţi calitatea instruirii practice?


1. foarte bună
2. bună
3. satisfăcătoare
4. insuficientă

8. Consideraţi că acest loc de practică poate fi recomandat şi altor colegi?


1. Da
2. Nu

9. Vă rugăm să adăugaţi orice alte comentarii pe care consideraţi necesar


să le comunicaţi în legătură cu acest stagiu de practică
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Studentul (a) _______________________________


semnătura

18
IV. Evaluarea activităţii studentului practicant de către
îndrumătorul practicii

Stimate Îndrumător de practică, Vă rugăm să evaluaţi onest şi


obiectiv competenţele Practicantului în conformitate cu indicatorii
stabiliţi. Pentru fiecare indicator sunt utilizate următoarele calificative cu
punctajul respectiv: nesatisfăcător – 0 puncte, satisfăcător – 1 punct,
bine – 2 puncte, foarte bine – 3 puncte.
Se va însemna cu „X” căsuţa corespunzătoare punctajului considerat
potrivit pentru fiecare indicator.
Competenţe
Indicatori de evaluare 3 2 1 0
profesionale
1. posedă cunoştinţe profunde în domeniul
Competenţe profesional
de cunoaştere 2. integrează cunoştinţe şi propune soluţii la diverse
probleme din mediul profesional
Competenţe
3. identifică idei de organizare raţională a
de organizare
contabilităţii în cadrul entităţii
a contabilităţii
4. desfăşoară activităţile în conformitate cu legile şi
normele stabilite
5. adoptă operativ şi argumentat decizii
6. evaluează şi propune modalităţi de îmbunătăţire a
contabilităţii pe sectoare
7. posedă abilităţi de utilizare a calculatorului şi a
tehnologiilor informaţionale în contabilitate
Competenţe 8. demonstrează autonomie în procesul de muncă
de ţinere a 9. se automotivează şi sporeşte eficienţa propriei
contabilităţii activităţi
la entitate 10. activează în echipă şi dezvoltă colaborarea cu
colegii
11. motivează şi creează relaţii de muncă productive
12. contribuie la asigurarea calităţii documentelor,
registrelor şi metodologiei contabilităţii
13. comunică convingător şi eficient
14. poate aplica prevederile actelor legislative şi
normative referitoare la contabilitate
Competenţe 15. cunoaşte şi aplică normele deontologiei
etice profesionale
Total _______puncte.
19
Vă rugăm să menţionaţi punctele tari şi orice aspect care, din punctul
DVS. de vedere, ar conduce la o îmbunătăţire majoră a competenţei
profesionale a Practicantului.

Puncte tari

Recomandări

Barem de notare

Puncte 45-40 39 - 34 33 - 28 27 - 22 21 - 16 15 14 - 11 10 - 7 6 - 3 2-0

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

L.Ş. Nota _____________ ___________________


semnătura îndrumătorului practicii

„_____” ______________ 2021

20
V. Observaţiile şi indicaţiile conducătorului practicii de
la Departamentul
Contabilitate, Audit și Analiză Economică

21
VI. Rezultatele practicii

Referinţa conducătorului practicii de la Departamentul Contabilitate,


Audit și Analiză Economică

Rezultatele susţinerii

Şef Departament_____________ „____” __________ 2021


(semnătura)

22

S-ar putea să vă placă și