Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Catedra
“Contabilitate”

Studiu Individual
la “Bazele contabilitatii”
Tema ,, Descrierea studiului de caz „

Elaborat : Conțulescu Adriana Con 141


Controlat :

Chişinau-2018
Entitatea economică SRL “Vesta” produce şi vinde articole de vestimentatie. Soldurile conturilor la
data 01.01.2017 preluate din Cartea mare a SRL”Vesta” sunt prezentate in (Tabelul 1). Pe parcursul anului
2017, in cadrul entitatii SRL “Vesta” au fost effectuate urmatoarele operaţiuni economice care sînt prezentate
în tabelul 2.
În baza informaţiei cu privire la soldurile iniţiale ale entităţii economice analizate şi conţinutul operaţiunilor
economice ale entităţii se cere:

- de întocmit Bilanţul la începutul perioadei de gestiune în baza soldurilor pe conturile din Cartea mare
la 01.01.2017;
- de înregistrat operaţiunile economice efectuate în anul 2017 în formule contabile, de determinat sumele
care lipsesc;
- de deschis conturile, de reflectat operaţiunile economice în conturi ;
- de întocmit balanţa de verificare ale conturilor sintetice;
- de intocmit balanta de verificare sah;
- în baza soldurilor finale ale conturilor să se întocmească Bilanţul si Situatia De Profit si Pierdere la
31.12.2017.
Tabelul 1.
Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.2015
SRL “Carpet”

Nr. Denumirea conturilor Suma (lei)


1. Avansuri acordate curente 20 000
2. Capital social 250 000
3. Mijloace fixe 289 493
4. Profit nerepartizat al anilor precedenti 29 883
5. Materiale 8 680
6. Imobilizari necorporale 11 300
7. OMVSD 5 825
8. Uzura OMVSD (1 625)
9. Marfuri 180 000
10. Creante ale personalului 370
11. Amortizarea MF (26 273)
12. Creante comerciale curente 21 655
13. Credite bancare pe termen scurt 13 660
14. Datorii comerciale curente 30 140
15. Datorii fata de personal privind retribuirea muncii 16 730
16. Casa 300
17. Datorii privind asigurarile 12 450
18. Conturi curente in moneda nationala 47 865
19. Amortizarea IN (890)
20. Datorii fata de buget (privind TVA) 8 756
21. Credit pe termen lung 164 491
22. Avansuri primite curente 10 590
23. Capital de rezerva 20 000
BILANŢUL
la 31 decembrie 2015

Nr. Activ Cod. Sold la


d/o rd. începutul sfîrşitul
perioadei perioadei de
de gestiune
gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizări necorporale 010 11 300 11 300
Amortizarea imobilizărilor necorporale 020 (890) (890)
Imobilizări corporale în curs de execuţie 030
Mijloace fixe 040 289 493 298 773
Amortizarea mijloacelor fixe 050 (26 273) (26 273)
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate 130 273 630 282 910
2. Active circulante
Materiale 140 8 680 3 900
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 150 5 825 6 405
Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 160 (1 625) (1 625)

Producţia în curs de execuţie 170


Marfuri 180 180 000 100 000
Creanţe comerciale 190 21 655 30 451
Corecții ale creanţelor comerciale 200
Avansuri acordate curente 210 20 000 20 000
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230 370 370
Alte creanţe curente 240
Casa 250 300 169 833
Cont curent în monedă națională 260 47 865 (51 083)
Cont curent in valută străină 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante 300 283 070 278 251
Total active 310 556 700 561 161
(rd.130+rd.300)
Pasiv
3. Capital propriu
Capital social 320 250 000 250 000
Capital suplimentar 330
Capital de rezervă 340 20 000 20 000
Rezerve statutare 350 14 780
Alte rezerve 360
Profitul nerepartizat a anilor precedenţi 370 29 883 15 103
Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune 380 22 643,955
Total capital propriu 390 299 883 322 526,95
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 164 491 164 491
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung 440 164 491 164 491
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 13 660 0
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 30 140 43 928
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 10 590 10 590
Datorii faţă de personal 500 16 730 360
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 12 450 10 509,045
Datorii faţă de buget 520 8 756 8 756
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente 580 92 326 74 143,045
Total pasive 590 556 700 561 161
(rd.390+rd.440+rd.580)
Operaţiunile economice efectuate în anul 2017_
la SRL „Vesta”
Nr. Conţinutul operaţiunilor economice Suma Debit Credit
1. S-au cumparat marfuri de la furnizori, cu achitatrea ulterioara:
a) la costul de acgizitie, fara TVA 14 780 217 521
b) TVA 20% 2 956 534 521
2. S-au calculat salariile:
a) Administratorilor entitatii 11 780 713 531
b) Vinzatorilor entitatii 7 780 712 531
3. S-a calculat contributiile de asigurari sociale obligatorii de stat din
salariile calculate:
a) Administratorilor entitatii 2 709,4 713 533
b) Vinzatorilor entitatii 1 789,4 712 533
4. S-au calculat primele de asistenta medicala din salariile calculate:
a) administratorilor entitati 530,145 713 533
b) vinzatorilor entitatii 350,1 712 533
5. Din contul curent s-a ridicat numerar pentru achitatrea salariului
personalului 36 180 241 242
6. Din casa a fost achitat salariul personalului 35 930 531 241
7. Din casa s-a eliberat avans titularului de avans pentru procurarea
rechizitelor de birou 780 226 241
8. Se reflecta rechizite de birou procurate, de catre titularul de avans :
a) la costul de achizitie, fara TVA 580 213 226
b) TVA 20% 116 534 226
9. Suma avansului neutilizat este depus de catre titularul de avans in
casierie 84 241 226
10. Sa cumparat un computer de la furnizori, cu achitare ulterioara:
a) La costul de procurare,fara TVA 9 280 123 521
b) TVA 20% 1 856 534 521
11. Reflectarea marfurilor vindute cumparatorilor, cu achitatrea
ulterioara: 139 780 221 611
a) La pret de vinzare, fara TVA 27 956 221 534
b) TVA 20%
12. Decontarea valorii contabile a marfurilor vindute 94 780 711 217
13. S-a incasta creanta cumparatorilor pentru marfurile vindute (oper. 11) 167 736 241 221
14. S-a achitat creditul bancar pe termen scurt 13 660 511 242
15. Din contul curent au fost efectuate:
a) Datoriile fata de Casa Nationala de Asigurari Sociale 7 320 533 242
b) Datoriile fata de furnizori pentru marfurile procurate (oper.1) 17 736 521 242
16. Din contul profitului nerepartizat al anilor precedenti s-au constituit
rezerve statutare 14 780 332 322
17. La inventarierea numerarului din casa au fost constatate plusuri de
mijloace banesti 2 243 241 612
18. Reflectarea materialelor vindute cumparatorilor cu achitarea
ulterioara: 7 330 221 612
a) La pret de vinzare, fara TVA 1 466 221 534
b) TVA 20%
19. Decontarea valorii contabile a materialelor vindute 4 780 714 211
20. Acceptarea facturii fiscale primite de la Union Fenosa pentru energia
electrica consumata in cadrul:
a) Oficiului administrativ al entitatii 1 580 713 521
b) Magazinul entitatii 630 712 521
c) TVA 20% 442 534 521
21. Achitarea integrala a datoriilor fata de buget privind TVA 24 052 534 242
22. Inchiderea conturilor de cheltuieli: 126 709,045
- Costul vinzarilor 94 780 351 711
- Cheltuieli de distribuire 10 549,5 351 712
- Cheltuieli administrative
16 599,545 351 713
- Alte cheltuieli din activitatea operationala 4 780 351 714
23. Inchiderea conturilor de venituri: 149 353
- Venituri din vinzari 139 780 611 351
- Alte venituri din activitatea operationala 9 573 612 351
24. Calculul impozitului pe venit datorat (12%) 2 717,2746 731 534
25. Trecerea cheltuielelor cu impozitul pe venit la rezultatul financiar
total 2 717,2746 351 731

26. Reflectarea profitului net al anului curent 22 643,955 351 333

Balanţa de verificare a conturilor sintetice

N Sold iniţial Rulaje Sold final


d/o Denumirea conturilor
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
112 Imobilizări necorporale 11 300 - 0 0 11 300 -
113 Amortizarea imobilizărilor - 890 0 0 - 890
necorporale
123 Mijloace fixe 289 493 - 9 280 0 298 773 -
124 Amortizarea mijloacelor fixe - 26 273 0 0 - 26 273
211 Materiale 8 680 - 4 780 3 900 -
213 Obiecte de mică valoare şi 5 825 - 580 0 6 405 -
scurtă durată
214 Uzura obiectelor de mică - 1 625 0 0 - 1 625
valoare şi scurtă durată
217 Marfuri 180 000 - 14 780 94 780 100 000 -
221 Creanţe comerciale 21 655 - 176 532 167 736 30 451 -
224 Avansuri acordate curente 20 000 - 0 0 20 000
226 Creanţe ale personalului 370 - 780 780 370 -
241 Casa 300 - 206 243 36 710 169 833 -
242 Conturi curente în monedă 47 865 - 0 98 948 - 51 083 -
naţională
311 Capital social - 250 000 0 0 - 250 000
321 Capital de rezerva - 20 000 0 0 - 20 000
322 Rezerve statutare - - 0 14 780 0 14 780
332 Profit nerepartizat (pierdere - 29 883 14 780 0 - 15 103
neacoperită) ale anilor
precedenţi
333 Profit net (pierderea netă ) al - 0 0 22 643,955 - 22 643,955
perioadei de gestiune
411 Credit pe termen lung - 164 491 0 0 - 164 491
423 Avansuri primite curente - 10 590 0 0 - 10 590
511 Credite bancare pe termen scurt - 13 660 13 660 0 - 0
521 Datorii comerciale - 30 140 17 736 31 524 - 43 928
531 Datorii faţă de personal privind - 16 730 35 930 19 560 - 360
retribuirea muncii
533 Datorii privind asigurarile - 12 450 7 320 5379,045 - 10 509,045
534 Datorii faţă de buget - 8 756 29 422 29 422 - 8 756
TOTAL 585 488 585 488 527 043 527 043 589 949 589 949
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la ____01.01_________ pînă la ________31.12_______20_17_
Perioada de gestiune
Indicatori Cod rd.
precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010 139 780
Costul vînzărilor 020 94 780
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) 030 45 000
Alte venituri din activitatea operațională 040 9 573
Cheltuieli de distribuire 050 10 549,5
Cheltuieli administrative 060 16 599,545
Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 4 780
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) 080 22 643,955
(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 090 0
Profit (pierdere) pînă la impozitare 100 22 643,955
(rd.080 + rd.090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 2 717,2746
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120 19 926,6804
(rd.100 – rd.110)

Amortizarea IN Imobilizari necorporale


SI=890 Si=11 300

Rd=0 Rc=0 Rd=0 Rc=0


SFc=890 SFd=11 300

Amortizarea MF Mijloace fixe


SI=26 273 Si=289 493
9 280

Rd=0 Rc=0 Rd=9 280 Rc=0


SFc=26 373 SFd=298 773

Materiale Uzura OMVSD


Si=8 680 4 780 SI=1 635

Rd=0 Rc=4 780 Rd=0 Rc=0


SFd=3 900 SFc=1 625

Marfuri OMVSD
Si=180 000 94 780 Si=5 825
14 780 580

Rd=14 780 Rc=95 780 Rd=580 Rc=0


SFd=100 000 SFd=6 405

Creante comerciale Avansuri acordate curente


Si=21 655 167 736 SI = 20 000
139 708
27 956
7 330
1 466

Rd=176 532 Rc=167 736 Rd=0 Rc=0


SFd=30 451 SFd=20 000

Casa Creante ale personalului


Si=300 35 930 Si=370 580
36 180 780 780 116
84 84
167 736
2 243

Rd=206 243 Rc=36 710 Rd=780 Rc=780


SFd=169 833 SFd=370

Capital social Conturi curente in moneda nationala


SI=250 000 Si=47 865 36 180
13 660
7 320
17 736
24 052

Rd=0 Rc=0 Rd=0 Rc=98 948


SFc=250 000 SFd= - 51 083

Rezerve statutare Capital de rezerva


14 780 SI=20 000

Rd=0 Rc=14 780 Rd=0 Rc=0


SFc=14 780 SFc=20 000

Profit nerepartizat Profit net


14 780 SI=29 883 SI=0
22 643,96
Rd=14 780 Rc=0 Rd=0 Rc=22 643,955
SFc=15 103 SFc=22 643,955

Credit bancar pe TL Credite bancare pe TS


Si = 164 491 13 660 SI=13 660

Rd=0 Rc=0 Rd=13 660 Rc=0


SFc=164 491 SFc=0

Avansuri primite curente Datorii fata de personal


Si = 10 590 35 930 SI=16 730
11 780
7 780

Rd=0 Rc=0 Rd=35 930 Rc=19 560


SFc=10 590 SFc= 360

Datorii comerciale Datorii privind asigurarile


17 736 SI=30 140 7 320 SI=12 450
14 780 2 707,4
2 956 1 789,4
9 280 530,145
1 856 350,1
1 580
630
442
Rd=17 736 Rc=31 524 Rd=7 320 Rc=5 379,044
SFc=43 928 SFc=10 509,045

Datorii fata de buget


2 956 SI=8 756
116 27 956
1 856 1 466
442
24 052

Rd=29 422 Rc=29 422


SFc=8 756

S-ar putea să vă placă și