Sunteți pe pagina 1din 15

1.

Contabilitatea asigura masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute de o societate comerciala a. adevrat; b. fals.

2.

Utilizatorii de situatii financiare sunt: investitorii prezenti si potentiali; angajatii; creditorii financiari, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, Guvernul si institutiile, publicul; managementul firmei. a. adevrat; b. fals.

3.Contabilitatea financiara angajamente. a. adevrat; b. fals.

entitatilor

economice

este

contabilitate

de

4.Contabilitatea din Romnia, este organizata conform unui singur circuit a. adevrat; b. fals.

5. Situatiile financiare anuale simplificate contin trei componente si anume: bilant prescurtat; cont de profit si pierdere; note explicative la situatiile financiare anuale simplificate a. adevrat; b. fals.

6.Obiectul contabilitatii financiare a entitatilor economice il formeaza: a. numai patrimoniul acestora b.numai rezultatele financiare

c. numai elementele extrapatrimoniale

d.patrimoniul acestora, rezultatele financiare si elementele extrapatrimoniale. e.datoriile si creantele

7. Unul din urmatoarele elemente se incadreaza in categoria elementelor extrapatrimoniale. Care este acela?

a. actiuni proprii b.valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie c.conturi la banci in valuta d. mijloacele fixe e.datorii pe termen lung

8. Contabilitatea de gestiune va asigura: a.intocmirea lunara a balantei de verificare; b. inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operatiunilor patrimoniale dupa data intocmirii lor ori dupa data intrarii in societate, respectiv in debitul unor conturi si in creditul altor conturi, denumite conturi corespondente; c.intocmirea situatiilor financiare anuale. d. inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii,calculul costului de achizitie, de productie, de prelucrare al bunurilor intrate,

e.calculul rezultatului extraordinar

9.Informatiile privind performanta financiara a unei intreprinderi sunt oferite de:

a.situatia fluxurilor de trezorerie b. situatia modificarilor capitalurilor proprii c.contul de profit si pierdere d.bilant e.notele explicative la situatiile financiare

10. Informaiile difuzate prin intermediul situaiilor financiare sunt inteligibile atunci cnd:

a. sunt uor de neles de ctre utilizatori;

b. sunt relevante n luarea deciziilor; c. nu conine erori semnificative; d. nu sunt prtinitoare; e.pot fi comparate n timp.

11. Informaiile difuzate prin intermediul situaiilor financiare sunt relevante atunci cnd: a. sunt uor de neles de ctre utilizatori; b. sunt utile n luarea deciziilor; c. nu conine erori semnificative; d. nu sunt prtinitoare; e. pot fi comparate n timp. 12.Clientii ca utilizatori de situatii financiare sunt interesati de a. stabilitatea si profitabilitatea societatii b. acele informatii necesare reglementarii activitatii societatii c. continuitatea societatii, mai ales cnd acestia au relatii de colaborare cu societatea pe termen lung sau atunci cnd sunt dependenti de societate d. acele informatii care, dupa analiza lor, permit sa determine daca sumele care le sunt datorate de societate vor fi achitate la termenele convenite;

13. Salariatii ca utilizatori de situatii financiare sunt interesati de a. stabilitatea si profitabilitatea societatii c. continuitatea societatii, mai ales cnd acestia au relatii de colaborare cu societatea pe termen lung sau atunci cnd sunt dependenti de societate b. acele informatii necesare reglementarii d. acele informatii care, dupa analiza lor, activitatii societatii permit sa determine daca sumele care le sunt datorate de societate vor fi achitate la termenele convenite;

1. Principiul continuitatii activitatii consta in aceea ca

a. presupune mentinerea in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul a metodelor de evaluare, inregistrare si prezentare a elementelor patrimoniale si a rezultatelor financiare, b.presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii c.se refera la determinarea valorii oricarui element patrimonial, printr-o evaluare prudenta d. presupune delimitarea riguroasa in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente exercitiului financiar pentru care se face raportarea, indiferent de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor

2. Principiul independentei exercitiului a.se refera la determinarea valorii oricarui element patrimonial, printr-o evaluare prudenta b. presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii c.presupune mentinerea in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul a metodelor de evaluare, inregistrare si prezentare a elementelor patrimoniale si a rezultatelor financiare, d.presupune delimitarea riguroasa in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente exercitiului financiar pentru care se face raportarea, indiferent de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor

3. Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Ce fel de studii trebuie sa aiba aceste persoane.

a. b. c. d.

studii tehnice superioare legea nu precizeaza nimic in acest sens


studii economice superioare.

studii superioare in domeniul dreptului comercial

4. Care din poziiile enumerate n continuare cuprinde n exclusivitate registrele contabile principale prevzute de lege? a registrul inventar, registrul de cas, registrul cartea-mare; b registrul inventar, registrul jurnal, registrul cartea-mare; c registrul inventar, registrul de vnzri, registrul cartea-mare; d registrul de cumprri, registrul de jurnal, registrul cartea-mare.

5. n ceea ce privete organizarea i conducerea contabilitii de gestiune adaptate la specificul activitii menionm c nu reprezint o obligaie legal expres. a adevarat b. fals

6. Conform principiului independentei exercitiilor daca, n exerciiul N s-au pltit chirii n sum de 100.000 lei din care 60.000 lei n mod anticipat pentru exerciiul N+1. n exerciiul N va fi reinut la poziia de cheltuieli ( din chirii) suma de

a) 100.000 lei, b) 60.000 lei, diferenta va fi reinut la pozitia de cheltuieli n avans. c) 40.000 lei, diferenta va fi reinut la pozitia de cheltuieli n avans. d) 50.000 lei, diferenta va fi reinut la pozitia de cheltuieli n avans

a. b. c. d.

7.Documentele justificative se pastreaza timp de 5 ani in arhiva, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza 10 de ani 10 ani in arhiva, 9 ani in arhiva, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza 10 de ani 10 ani ani pentru registre contabile i documentele justificative care stau la baza nregistrarilor n contabilitatea financiara, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza 50 de ani

1. Cstigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determina ca diferenta intre pretul de vnzare al instrumentelor de capitaluri proprii si valoarea lor de rascumparare, respectiv intre valoarea nominala a instrumentelor anulate si valoarea lor de rascumparare. a. adevrat b. fals 2.Capitalurile proprii reprezint dreptul titularilor de patrimoniu ( acionari i asociai) asupra activelor unei entiti, dup deducerea tuturor creanelor. a. adevrat b. fals 3. Capitalul social, reprezint aportul n numerar sau att n numerar, ct i n natur subscris de ctre acionari sau asociai la constituirea firmei a. adevrat b. fals 4. Precizati la ce valoare se face evaluarea capitalului social

a. valoarea neta contabila b.valoarea de piata c.valoarea de randament d.valoarea nominala e. valoarea financiara 5. Capitalurile proprii se formeaza prin aportul: a.proprietarilor b.clientilor c.furnizorilor d.salariatilor e.bancilor
6.Valoarea matematica contabila are formula: 6. Capitalul propriu este cel care: a. se afla in proprietatea actionarilor sau asociatilor b. se afla in proprietatea altor persoane juridice

c. se afla in proprietatea altor persoane fizice d. apartine atat actionarilor cat si altor persoane fizice si juridice 7. Capitalul permanent este constituit din: a. capitalul propriu si capitalul juridic b. capitalul propriu si imprumutat pe termen scurt c. capitalul propriu si imprumuturile pe termen lung d. capitalul propriu si capitalul neexigibil 8. Situatia patrimoniala la data de 31 12 N a unei societati pe actiuni poate fi sintetizata prin elementele din urmatorul bilant. Sa se calculeze valoarea activului net contabil. Activ Sume Pasiv Sume Terenuri 1000 Capital social(200 4000 actiuni) Cladiri 5000 Rezerve legale 500 Marfuri 2000 Rezultat reportat 1500 Conturi curente la 1000 Imprumuturi pe 2000 banci termen lung Total 9000 Furnizori 300 Clienti creditori 700 TOTAL a. b. c. d. 5000 6000 9000 3000 lei lei lei lei 9000

9.Situatia patrimoniala la data de 31 12 N a unei societati pe actiuni poate fi sintetizata prin elementele din urmatorul bilant.

Sa se calculeze valoarea matematic contabila a unei actiuni Activ Sume Pasiv Cheltuieli de 1000 Capital social(200 constituire actiuni) Cladiri 5000 Rezerve legale Marfuri 2000 Rezultat reportat Conturi curente la 1000 Imprumuturi pe banci termen lung Total 9000 Furnizori Clienti creditori TOTAL a. b. c. d. 30 45 25 15 lei lei lei lei

Sume 4000 500 1500 2000 300 700 9000

10.Dispuneti de urmatoarele date: capital social subscris nevarsat 50.000 lei; capital social

subscris varsat 10.000 lei; prime de emisiune 2.000 lei; prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 1.000 lei; rezerve din reevaluare (sold creditor) 9.000 lei; rezerve legale 5.000lei; rezultat reportat (sold debitor) 8.000 lei; rezultatul exercitiului (sold creditor) 6.000 lei; repartizarea profitului 5.000 lei; subventii pentru investitii 3.000 lei. Conform OMFP 3055/2009, marimea capitalurilor proprii este:

a. b. c. d. e.

78 000 lei; 62 000 lei; 70 000 lei; 53 000 lei. 68 000 lei;

11.Dividendul mediu din ultimii doi ani aferent unei actiuni este 200 lei, iar rata venitului este de 10%.Care este valoarea financiara a unei actiuni a. 20 lei b. 3000 lei c. 2000 lei d. 1000 lei 12.Dividendul mediu din ultimii doi ani aferent unei actiuni este 200 lei, iar rata venitului este de 5%.Care este valoarea financiara a unei actiuni a. 5000 lei b. 200 lei c. 1000 lei d. 4000 lei

13.O unitate patrimoniala cu un capital social de 10.000 lei divizat in 400 de actiuni a obtinut in ultimii 2 ani un profit mediu de 20.000 lei, rata dobnzii fiind de 25%. Sa se calculeze valoarea de randament a unei actiuni. a. 200 lei b. 250 lei c. 80.000 lei d. 2500 lei 14.O unitate patrimoniala cu un capital social de 5.000 lei divizat in 400 de actiuni a obtinut in ultimii 2 ani un profit mediu de 10.000 lei, rata dobnzii fiind de 12%. Sa se calculeze valoarea de randament a unei actiuni. a. 1200 lei c. 600 lei b. 208,3 lei d. 10.000 lei 15. Identificati activul fictiv. a. prime de emisiune b. prime de aport c. primele privind rambursarea obligatiunilor d. primele de conversie a obligatiunilor in actiuni 16. Identificati activul fictiv dintre urmatoarele elemente. conturi curente la banci in lei prime de emisiune cheltuieli de constituire prime de aport

a. b. c. d.

1. La o societate comerciala capitalul social este 2.000 lei, rezervele sunt de 500 lei, rezultatul exercitiului ( profit) este de 1000 lei, datoriile pe termen lung sunt de 3000 lei numarul de actiuni este de 1.000. Se procedeaza la majorarea capitalului social prin emiterea a 1.000 actiuni noi, la valoarea nominala 2 lei/actiune, egala cu pretul de emisiune. Care este valoarea contabila a unei actiuni inainte si dupa majorarea capitalului , marimea teoretica a DS-ului si raportul de paritate intre vechile si noile actiuni?

VMC veche VMC noua DS Raport paritate a. 6.5 lei ; 4,25 lei; 2,25 lei 2/1 b. 3,5 lei; 2,75 lei; 0,75 lei 1/1 c. 3,5 lei; 2,75 lei; 0,75 lei 1/2 d. 3,5 lei; 2,75 lei; 0,75 lei 2/1 e. 0,5 lei; 1,25 lei; 0,75 lei 1/1 2. Varsarea capitalului subscris prin depunerea unei sume in lei in contul de la banca in momentul constituirii unei intreprinderi se inregistreaza astfel: a. 5121 = 1011 b. 5121 = 1012 c. 5121 = 456 d. 5121 = 212 e. 456 = 5121 3.nregistrarea contabila de subscriere a actiunilor / partilor sociale este: a. 212 = 456 b. 1011 = 1012 c. 5121 = 456 d. 456 = 1011 e. 1011 = 456
a. b. c. d. 4.Marimea minima a capitalului social in cazul unei societati cu raspundere limitata este de 25.000 eur nu exista o prevedere in acest sens 200 lei 2000 lei 5.Marimea minima a capitalului social in cazul unei societati pe actiuni este de: 25.000 eur 200 lei nu exista o prevedere in acest sens 2000 lei

a. b. c. d.

6.n situatia in care valoarea de emisiune este mai mare dect valoarea nominala a unei actiuni, subscrierea majorarii capitalului social se inregistreaza in contabilitate astfel:

a. 456 = % 1011 1041 b. 201 = % 1012 1041 c. 5121 = 1012 d. 456 = 1011 e. 456 = 1011 7. Diminuarea capitalului social in vederea rambursarii acestuia catre actionari/asociati se inregistreaza astfel:

a. 1012 = 456 b. 1012 = 1011

c. 456 = 5121 d. 456 = 1012 e. 5121 = 456 8.Varsarea capitalului subscris prin depunerea unei sume in euro in contul de la banca in momentul constituirii unei intreprinderi se inregistreaza astfel:

a. 5124 = 456 b. 456 = 1012

c. d.

5121 = 456 5124 = 1012

9. Principalele situatii in care se impune reducerea capitalului social sunt urmatoarele, identificati raspunsul incorect.

a. acoperirea sau solutionarea pierderilor din exercitiile anterioare sau din cel care se incheie, b. retragerea unor actionari sau asociati, c. existenta unui capital social supradimensionat in raport cu activitatea economica a unei entitati in perioadele de criza, d. acordarea de dividende atunci cand exercitiul s-a incheiat cu pierdere 10. Majorarea capitalului social se poate face prin mai multe cai si anume:

a) prin aporturi noi in bani si/sau natura b) prin operatiuni interne. c) prin achizitia de imobilizari corporale d) prin productia de imobilizari corporale e) conversia datoriilor in actiuni a. a+b+c c. c+d+e b. a+b+e d. a+c+d

1.nregistrarea contabila privind utilizarea primelor de emisiune si a altor rezerve pentru majorarea capitalului social este urmatoarea : a. 456 = 1041 b. 1061 = 1041 c. 456 = % 1012 1061 d. % = 1012 1068 1041 e. 1041 = % 1012 1061 2.Dupa modul de constituire, primele de capital se structureaza in:

a.prime de aport si prime de fuziune b.prime de aport, de fuziune, de lichidare c.prime de emisiune, de fuziune, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni d.prime de fuziune si de conversie a obligatiunilor in actiuni
3.Rezervele de capital se clasifica astfel a.rezerve legale si alte rezerve b.rezerve statutare si alte rezerve c.rezerve legale, rezerve statutare, rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare si alte rezerve d.rezerve legale, rezerve statutare si alte rezerve 4.Rezervele statutare sau contractuale se formeaza: a. din profitul brut din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile b. anual c. in functie de prevederile actului constitutiv al entitatii, d. din profitul net e. ca diferenta intre valoarea de emisiune a actiunilor si valoarea lor nominala f. lunar Alegeti combinatia valabila a. a+b+c c. b+c+d b. c+d+e d. a+b+c+d+e 5.Alte rezerve sunt sumele ce se formeaza a) pe baza actului constitutiv; b) pe baza hotarrii adunarii generale a actionarilor, c) anual din profitul net d) pentru acoperirea pierderilor contabile, e) anual din la profitul brut din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile a. a+b c. a+b+c+d+e b. b+c+d d. a+d+e 6.Primele de emisiune se determina ca diferenta intre a. valoarea de emisiune si valoarea de aport a actiunilor b. valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor c. valoarea de emisiune si valoarea de vanzare a actiunilor d. valoara nominala si valoarea de aport a actiunilor 7.Primele de aport apar in cazul a. cresterii capitalului social prin aport in numerar b. micsorarea capitalului social prin retragerea aportului in numerar c. micsorarea capitalului social prin retragerea aportului in natura d. cresterii capitalului social prin aport in natura 8. Primele de fuziune reprezinta a. diferenta dintre valoarea bunurilor primite c. diferenta dintre valoarea bunurilor primite si valoarea nominala a actiunilor emise cu si valoarea nominala a actiunilor emise ocazia fuziunii b. diferenta intre valoarea reala a bunurilor d. diferenta dintre valoarea bunurilor primite primite si valoarea de intrare a bunurilor si valoarea de emisiune a actiunilor emise in unitatea absorbita

ntrebri de tipul A/F

1.Valoare just reprezint suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunvoie ntre doua pari aflate n cunotin de cauz, n cadrul unei tranzacii n care preul este determinat obiectiv. 2.Valoarea contabil net a unui activ reprezint valoarea contabil ( de intrare, brut).

ntrebri de tipul alegere multipl

1. O societate comerciala detine un utilaj procurat in anul 1 la valoarea de 50.000 lei, amortizat liniar in 5 ani. La sfarsitul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita 25.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, ce inregistrari se efectueaza in anul 4:

a.

12.500 lei

6811

2813

12.500 lei

b.

12.500 lei 10.000 lei

6811 = 105 =

2813 117

12.500 lei 10.000 lei

c.

10.000 lei 10.000 lei

6811 105

= =

2813 117

10.000 lei 10.000 lei

d.

12.500 lei 2.500 lei

6811 105

= =

2813 106

12.500 lei 2.500 lei

e.

12.500 lei 12.500 lei

6811 105

= =

2813 117

12.500 lei 12.500 lei

1.Rezultatele sunt structuri de capitaluri proprii care imbraca forma profitului sau pierderii, iar in raport cu perioada la care se refera sunt: rezultate reportate si rezultate ale exercitiilor curente. a) adevrat b) fals

2.n contabilitate, achizitionarea propriilor actiuni cu plata din contul de la banca se inregistreaza: a. 109 = 1062 b. 1012 = 109

c. 109 = 1012 d. 5121 = 109 e. 109 = 5121


3. Cum se inregistreaza constituirea din profitul brut aferent exercitiului care se incheie, a unei rezerve legale in suma de 1000 lei:

a. b. c. d.

117 = 1061 1000 lei 1012 = 1061 1000 lei 129 = 1061 1000 lei 121 = 1061 1000 lei

4. Din profitul net realizat in anul financiar recent incheiat N se repartizeaza in anul N+1 sumele de 1200 lei pentru rezerve statutare si 1300 lei pentru alte rezerve. Cum se inregistreaza aceasta repartizare?

a. 121 = % 2500 lei 1063 1200 lei 1068 1300 lei b. 456 = % 2500 lei 1063 1200 lei 1068 1300 lei c. 1011 = % 2500 lei 1063 1200 lei 1068 1300 lei d. 117 = % 2500 lei 1063 1200 lei 1068 1300 lei

5.Se a copera pierderile inregistrate in exercitiile anterioare in suma de 1500 lei, prin a. 1061 = 117 1500 lei b. 1068 = 117 1500 lei c. 117 = 1068 1500 lei d. 1012 = 117 1500 lei 6. La o societate comerciala capitalul social este 6.000 lei, rezervele 1.000 lei, prime de capital 1.000 lei, numarul de actiuni 200. Se decide reducerea capitalului social prin rascumpararea si anularea a 20 % din numarul actiunilor emise, pretul de rascumparare al unei actiuni fiind de 35 lei/actiune. Care sunt sumele si inregistrarile corecte privind anularea actiunilor? a. % = 109 1400 lei c. % = 109 1400 lei 1011 1200 lei 5121 1200 lei 149 200 lei 149 200 lei b. % = 109 1400 lei 1012 1200 lei 149 200 lei d. % = 109 1400 lei 456 1200 lei 149 200 lei
utilizarea altor rezerve. Alegeti inregistrarea corecta.

1.O societate comerciala dispune la sfrsitul exercitiului financiar N de constituirea unui provizion de 20.000 lei, avnd in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la judecatorie. La sfrsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 25.000 lei. 1.nregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele : a. 6812 = 1511 20.000 lei 6812 = 1511 5.000 lei b. 6814 = 491 20.000 lei 6814 = 491 5.000 lei c. 1511 = 7812 20.000 lei 1511 = 7812 5.000 lei d. 491 = 7814 20.000 lei 491 = 7814 5.000lei e. 491 = 7814 20.000 lei 491 = 7814 5.000 lei 2.O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 100.000 lei. Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfrsitul duratei de viata utila este de 5.000 lei, TVA 24%.nregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice conform reglementarilor contabile romnesti este: a. % = 401 124.000 lei 2131 100.000 lei 4426 24.000 lei b. % 2131 4426 2131 = 404 124.000 lei 100.000 lei 24.000 lei = 1513 5.000 lei

c. % = 404 124.000 lei 2131 100.000 lei 4426 24.000 lei d. % = 404 124.000 lei 2131 100.000 lei 4426 24.000 lei 6812 = 1513 5.000 lei e. % = 404 124.000 lei 2131 100.000 lei 4427 24.000 lei

3 Constituirea sau suplimentarea provizioanelor se contabilizeaza astfel: a. 6812 = 151 b. 151 = 7812 c. 6812 = 7812 d. 151 = 6812 e. 7812 = 151
4. Provizioanele se constituie, de regula, la finele exercitiului financiar pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este incerta sau pentru acele cheltuieli ce devin exigibile in perioadele urmatoare. a) adevrat, b) fals.

1.Care este inregistrarea contabila corecta privind achitarea din contul de la banca a unei rate la un credit bancar pe termen lung in valoare de 700 lei. a. 1621 = 5124 700 lei b. 1621 = 5121 700 lei c. 1621 = 404 700 lei d. 666 = 1621 700 lei e. 1621 = 5311 700 lei 2.SC ILI SA rascumpara de la bursa obligatiunile proprii, in numar de 8.000buc, avnd pretul de rambursare de 210 lei/buc si pretul de rascumparare de 200 lei/buc. Cum se inregistreaza rascumpararea si anularea obligatiunilor ? a. 505 = 5121 1.600.000lei 161 = % 1.680.000lei 505 1.600.000lei 764 80.000lei b. 505 = 5121 1.680.000lei % = 505 1.680.000lei 161 1.600.000lei 664 80.000lei c. 161 = % 1.680.000lei 505 1.600.000lei 764 80.000lei d. 505 = 5121 1.680.000lei 161 = 505 1.680.000lei e. 161 = 5121 1.680.000lei
3.Societatile pe actiuni pot emite obligatiuni, nominative sau la purtator, pentru o suma care nu trebuie sa depaseasca din capitalul varsat si existent, conform celui din urma bilant contabil aprobat. a) adevrat b) fals

4. nregistrarea contabila privind plata dobnzii aferente unui credit pe termen lung datorate la o societate bancara din contul de la banca este: a. 666 = 1681

b. c. d. e.

161 = 5121 1682 = 5121 1681 = 666 5121 = 1681

S-ar putea să vă placă și