Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de tiine Economice Catedra de Contabilitate si Informatica Economica

Lucru individual
la disciplina

Audit intern
Studiu de caz

A elaborat: Studenta anul III Specialitatea Contabilitate! A verificat: Lect"sup"univ

C#iin$u %&'(

Cuprins

Date iniiale.................................................................................................................... Cerintele.........................................................................................................................

3 3

Date iniiale:

Situaia nr.17 : )rocesul de stabilire a re*ultatelor financiare+ elaborarea rapoartelor trimestriale si anuale privind activitatea instituiei" Cerintele: '" %" ," (" -" ." 1" 5" Identificai obiectivele de audit " Identificai obiectul audit$rii" Identificai principalele riscuri care ar putea afecta procesul anali*at" Identificai domeniul de audit" Identificai care metode de audit sunt potrivite de a fi utili*ate in misiunea de audit /eterminai detaliile or0ani*atorice misiunii de audit" Stabilii pro0ramul de lucru al ec#ipei de audit2divi*are s$pt$m3nal$ sau *ilnic$4 6n ba*a celor menionate mai sus elaborai )lanul misiunii de audit"

1. Identificai obiectivele de audit

Conducerea este responsabil$ pentru efectuarea evalu$rii 7i de*v$luirii elementelor incluse 3n rapoartele financiare" Ca parte a 3ndeplinirii responsabilit$ii sale+ conducerea trebuie s$ constituie un proces contabil 7i de raportare financiar$ pentru determinarea evalu$rilor 7i de*v$luirilor elementelor din rapoartele financiare+ s$ selecte*e metode adecvate de evaluare+ s$ identifice 7i s$ susin$ 3n mod adecvat orice ipote*$ semnificativ$ utili*at$+ s$ efectue*e evaluarea 7i s$ se asi0ure c$ pre*entarea 7i de*v$luirea elementelor reflectate la valoarea 8ust$ s3nt 3n conformitate cu cerinele de raportare financiar$ aplicate de a0entul economic" /e aici reiese ca obiectivul de audit principal in ceea ce privete rapoartele financiare este evaluarea rapoartelor financiare la valoarea just.Evalu$rile la valoarea 8ust$+ de asemenea+ se pot ba*a 7i pe ipote*e privind condiiile+ tran*aciile sau evenimentele viitoare ale c$ror re*ultat este incert 7i prin urmare vor fi supuse modific$rilor 3n timp" Luarea 3n considerare de c$tre auditor a unor astfel de ipote*e se ba*ea*$ pe informaiile disponibile auditorului la data efectu$rii auditului 7i el nu poart$ responsabilitatea pentru previ*iunea condiiilor+ tran*aciilor sau evenimentelor viitoare care+ dac$ ar fi fost cunoscute la data efectu$rii auditului+ ar fi putut avea un efect semnificativ asupra aciunilor sau ipote*elor conducerii care au stat la ba*a evalu$rii 7i de*v$luirii elementelor la valoarea 8ust$" Un alt obiectiv este c$ auditorul trebuie s$ aprecie*e dac$ evalu$rile 7i de*v$luirile 3n rapoartele financiare a elementelor reflectate la valoarea 8ust$ s3nt 3n conformitate cu cerinele de raportare financiar$ aplicate de a0entul economic" La fel obiectiv poate fi considerat i faptul c$ auditorul poate sa ofere servicii de consultan$ personalului la elaborarea rapoartelor+ 3n asa fel 3nc3t sa nu apara riscul de 3ntocmire 0reit$ a raportului financiar" 2. Identificai obiectul auditrii. 9biectul audit$rii il repre*int$ 3ns$i rapoartele financiare" Rapoartele financiare se 3ntocmesc conform formularelor:tip aprobate de Ministerul Finanelor+ se pre*int$ 3n termenele prev$*ute de le0islaia Republicii Moldova" Informaia coninut$ 3n rapoartele financiare se obine 3n urma prelucr$rii datelor furni*ate de contabilitatea sintetic$ 7i analitic$ 7i trebuie s$ corespund$ inte0ral cu aceasta" Rapoartele financiare repre*int$ o informaie financiar$ sistemati*at$ despre evenimentele care influenea*$ activitatea entit$ii 7i operaiile economice" Scopul rapoartelor financiare cu destinaie 0eneral$ 3l constituie pre*entarea unei informaii accesibile investitorilor 7i creditorilor reali 7i poteniali: privind situaia financiar$ a entit$ii+ indicatorii activit$ii acesteia 7i flu;ul mi8loacelor b$ne7ti+ privind resursele economice 7i datoriile entit$ii+ componena activelor 7i a surselor de formare a acestora+ precum 7i modific$rile lor+ fiind necesare unui cerc lar0 de utili*atori 3n luarea deci*iilor economice" Rapoartele financiare trebuie s$ reflecte obiectiv

situaia patrimonial$ 7i financiar$+ flu;ul mi8loacelor b$ne7ti 7i al capitalului propriu al entit$ii" Aplicarea standardelor naionale de contabilitate 3n reflectarea operaiilor 7i evenimentelor economice cu publicarea suplimentar$ a informaiei+ asi0ur$ pre*entarea unor rapoarte financiare obiective" 6n acest scop vor fi necesare informaii suplimentare+ publicitatea c$rora nu este prev$*ut$ de standardele naionale de contabilitate. 3. Identificai principalele riscuri care ar putea afecta procesul analizat La elaborarea rapoartelor financiare+ auditorul este responsabil intr:o oarecare m$sur$ de stabilirea normelor 7i recomand$rilor privind determinarea soluiilor 0enerale+ precum 7i privind elaborarea 7i aplicarea procedurilor de audit ulterioare aferente riscurilor evaluate le0ate de rapoartele financiare 7i de aspecte calitative ale rapoartelor financiare" Auditorul in activitatea sa+ trebuie s$ cunoasc$ riscurile care pot s$ apar$+ deasemenea i m$surile de protecie care reduc sau care elimin$ riscurile date"Riscurile pot fi create de o 0am$ variata de relaii sau de circumstane+ iar o circumstan$ sau o relaie poate da natere la mai mult de un sin0ur risc" /intre riscurile ce se pot ivi + poate fi riscul de interes propriu+ conform c$ruia auditorul are un interes financiar direct sau alt tip de interes fata de entitatea auditat$ si la 3ntocmirea raportului financiar acesta poate sa influene*e 3n interesul s$u" Riscul mai poate ap$rea 3n ca*ul c3nd auditorul are relaii de afaceri str3nse cu 3ntreprinderea auditat$< societeta de audit este preocupat$ de posibilitatea pierderii unui client si poate sa modifice datele din raportul financiar in interesul s$u pentru a nu:i pirde clientela" Riscurile ce pot aparea pe parcursul misiunii de audit: a4 riscuri de or0ani*are 2 neformali*area procedurilor4 lipsa unor responsabilit$ii precise+ insuficienta or0ani*are a resurselor umane+ documentaia insuficient$ neactuali*at$< b4 riscuri operaionale: ne3nre0istarea 3n evidenele contabile+ ar#ivaree necorespun*$toare a documentelor 8ustificative+ lipsa unui control asupra operaiilor cu risc ridicat< c4 riscuri financiare: pl$i nesecuri*ate+ nedetectarea operaiilor cu risc financiar< d4 riscuri 0enerate de sc#imb$rile le0islative+ structurale+ mana0eriale" Alte riscuri de pot fi identificate sunt : documentarea insuficient$ a operaiunilor< or0ani*area neraional$ a personalului< ar#ivarea necorespun*$toare a documentelor< actele normative si le0islative aferente domeniului auditat< necunoaterea sc#imb$rilor le0islative" 4. Identificai domeniul de audit. /e obicei+ domeniul de aplicare al unei misiuni de audit este definit prin obiectul i funcia obiectului auditat" Astfel+ rapoartele financiare se 3ntocmesc+ de re0ul$+ la o anumit$ dat$ 7i pentru o anumit$ perioad$ de 0estiune" Se 3ntocmesc la fiecare entitate at3t public$ c3t i privat$"

Entit$ile de interes public 3ntocmesc 7i pre*int$ rapoarte financiare semianuale 7i anuale" Entit$ile de interes public cuprind entit$ile care are importan$ semnificativ$ pentru public datorit$ domeniului 2tipului4 de activitate+ m$rimii sale sau num$rului de an0a8ai+ de clieni 7i repre*int$ o instituie financiar$+ un fond de investiii+ o companie de asi0ur$ri+ un fond nestatal de pensii+ o societate comercial$+ aciunile c$reia se cotea*$ la =ursa de >alori a Republicii Moldova" cump$r$torilor 3n proporii mari 7"a"4+ Entit$ile care aplic$ sistemul contabil simplificat sau complet 3n partid$ dubl$+ cu e;cepia entit$ilor de interes public 7i a instituiilor publice+ s3nt obli0ate s$ pre*inte:

rapoarte financiare anuale proprii 7i consolidate 3n termen de ?& de *ile urm$toare anului de 0estiune< rapoartele proprii ale entit$ii:mam$ 7i raportul consolidat ce repre*int$ un raport inte0ral la una 7i aceea7i dat$"

Entit$ile de interes public s3nt obli0ate s$ pre*inte:

rapoarte financiare semianuale proprii pentru primul semestru 3n termen de ,& de *ile urm$toare semestrului de 0estiune< rapoarte financiare anuale proprii 7i consolidate 3n termen de '%& de *ile urm$toare anului de 0estiune<

rapoartele proprii ale entit$ii:mam$ 7i raportul consolidat ce repre*int$ un raport inte0ral la una 7i aceea7i dat$"

5. Identificai care metode de audit sunt potrivite de a fi utilizate in misiunea de audit Misiunea de audit este definit$ ca o sarcin$ separat$ 7i identificabil$+ care se finali*ea*$ prin emiterea de c$tre auditor a unui punct de vedere+ declaraie sau opinie+ consemnate potrivit unor re0uli 3ntr:un raport+ asupra 3ndeplinirii unor obiective clare 7i bine determinate+ aferente unui 0rup structurat pe aciuni+ activit$i+ pro0rame sau or0anisme+ numite 0eneric entitate auditat$!" Indiferent de obiectivele sale+ o misiune de audit include 3n mod tipic+urm$toarele etape: A" etapa preliminar 3n care auditorul desf$7oar$ urm$toarele aciuni: :adunarea 7i evaluarea iniial$ a informaiilor despre entitate<: evaluarea preliminar$ a sistemelor contabil 7i de control intern<: definirea obiectivelor detaliate ale auditului<: evaluarea iniial$ a resurselor necesare auditului 7i stabilirea calendarului de lucru"

B. etapa de planificare care const$ 3n reali*area urm$toarelor aciuni:: elaborarea planului de audit<: stabilirea le0$turii cu entitatea auditat$<: 3ntocmirea pro0ramelor de audit ca p$ri componente ale planului de audit<: aprobarea planului de audit" C. etapa de lucru n teren care cuprinde urm$toarele aciuni:: colectarea 7i evaluarea probelor de audit<: redactarea unor conclu*ii iniiale<: revederea interimar$ 2provi*orie4<: identificarea 7i aprobarea oric$ror modific$ri necesare s$ fie aduse planului de audit" D. etapa raportrii 3n care auditorul desf$7oar$ urm$toarele aciuni:: proiectarea 7i anali*a conclu*iilor+ opiniilor+ recomand$rilor<: reanali*area+ aprobarea 7i publicarea re*ultatelor<: punerea de acord a resurselor folosite cu cele alocate prin planul de audit<: evaluarea performanei ec#ipei de audit 2la nivelul instituiei supreme de audit sausociet$ii de audit4 . etapa de post @ raportare care const$ 3n suprave0#erea impactului pe care 3l areasupra entit$ii auditate"Aceste etape nu sunt neap$rat distincte 7i pot fi e;tinse"Un plan de audit eficace este dependent de munca desf$7urat$ 3n etapa preliminar$" /eci pentru a se 3ntocmi un raport financiar corect+ reparti*3nd lucrul pe aceste etape+ atunci la si0ur re*ultatul va fi e;act+ fara sa duc$ in eroare+ sa fie clar i concis" !etodele care pot si utilizate la aceasta misiune de audit sunt : : >erificarea care asi0ur$ validarea+ confirmarea+ acurateea 3nre0istr$rilor+ documentelor+ declaraiilor+ concordana cu le0ile 7i re0ulamentele+ precum 7i eficacitatea controalelor interne" Ae#nicile de verificare sunt: : : : : : : 8ustificative< : 3nre0istrate" : p$rere proprie" 9bservarea fi*ic$ @ repre*int$ modul prin care auditorii interni 37i forme*$ o Urm$rirea: repre*int$ verificarea procedurilor de la documentele 8ustificative spre articolul 3nre0istrat" Scopul urm$ririi este de a verifica dac$ toate tran*aciile reale au fost Comparaia @ confirm$ identificarea unei informaii dup$ obinera acesteia din E;aminarea @ presupune urm$rirea 3n special a detect$rii erorilor sau a Recalcularea : verificarea calculelor matematice Confirmarea @ solicitarea informaiei din dou$ sau mai multe surse independente 2 )unerea de acord @ procesul de potrivire a dou$ cate0orii diferite de 3nre0istr$ri< Barantarea : verificarea realit$ii tran*aciilor 3nre0istrate prin e;aminarea dou$ sau mai multe surse diferite< ire0ularit$ilor<

a treia parte4 3n scopul valid$rii acesteia<

documentelor de la articolul 3nre0istrat spre documentele

: :

Interviul care se reali*ea*$ de c$tre auditorii interni prin intervievarea persoanelor Anali*a : const$ 3n descompunerea unei entit$i 3n elemente care pot fi i*olate+

audiate CimplicateCinteresate" Inforamiile primite trebuie confirmate cu documente" identificate+ cuantificate 7i m$surate distinct" . !eterminai detaliile or"anizatorice misiunii de audit )entru ca misiunea de audit sa fie dus$ p3n$ la bun sf3rit si s$ fie 3ndeplinite toate cerinele care sunt cerute conform planului+ auditorului i 3ntre0 personalul care se ocup$ de elaborarea rapoartelor financiare trebuie s$ respecte sau mai bine *is s$ se conduc$ dupa anumite idei+ s$:i fac$ un plan or0ani*atoric" Este convocat$ o edin$ 3n cadrul careia se iau aceste deci*ii" /etaliile or0ani*atorice ar putea fi constituite din urm$toarele elemente: '" )re0$tirea misiunii de audit intern %" Colectarea 7i prelucrarea informaiilor ," Identificarea obiectelor auditabile ("Anali*a riscurilor -" Elaborarea tematicii 3n detaliu a misiunii de audit intern . "/esc#iderea interveniei la fata locului 1 "Intervenia la fata locului 2munca de teren4 5"Ate#nici si instrumente de audit intern ?"Formularele constat$rilor de audit intern '&")$strarea si ar#ivarea dosarelor de audit intern ''" edina de 3nc#idere a interveniei la fata locului #. $tabilii pro"ramul de lucru al ec%ipei de audit&divizare sptm'nal sau zilnic( Ec#ipa de audit poate fi constituita din unul sau mai multi auditori insotiti in unele situatii de catre e;perti te#nici" Ec#ipa de audit este condusa de un conducator de ec#ipa de audit care are mai multe sarcini in cadrul auditului" Conducatorul ec#ipei de audit este un auditor cu e;perienta mare si are datoria de a intocmi planul de audit+ de a conduce sedinta de desc#idere a auditului+ de a coordona activitatile de audit in timpul auditului+ de a lua deci*ii cu privire la constatarile de audit facute de ceilalti auditori+ de a aplana eventualele conflicte+ de a conduce auditorii in formare+ de a conduce sedinta de inc#idere a auditului si de a intocmi raportul de audit" Atunci cand ec#ipa de audit nu este competenta pe un anumit domeniu de activitate ce urmea*a sa fie auditat+ respective nici un auditor din ec#ipa de audit nu are competente dovedite pentru acel

domeniu+ in ec#ipa se va coopta un e;pert te#nic pentru acel domeniu care va a8uta auditoria sa intelea0a si sa interprete*e activitatile din *ona respectiva" Ec#ipa de audit trebuie s$ aib$ un pro0ram de lucru bine or0ani*at+ astfel 3nc3t s$ le permit$ s$ reflecte+ s$ medite*e si desi0ur s$ fac$ i alte lucruri pe l3n0$ cel le0at de audit" Consider ca toi membrii ec#ipei s$ fie pre*eni *i de *i la 3ntreprinderea i de aceea 0raficul va arata astfel: Luni Mari Miercuri Doi >ineri 5:&& @ '1:&& 5:&& @ '1:&& 5:&& @ '1:&& 5:&& @ '1:&& 5:&& @ '1:&& )au*a de mas$ ',:&& @ '(:&&

S3mb$t$+ /uminic$ @ *i de odi#n$ ). *n baza celor menionate mai sus elaborai +lanul misiunii de audit