Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI,CULTURII ŞI CERCETĂRII


FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE
SPECIALITATEA BUSINESS ŞI ADMINISTRARE

Lucru Individual la disciplina: MANAGEMENTUL


RESURSELOR UMANE

Tema: ANALIZA ŞI DESCRIEREA POSTURILOR

A efectuat : Ursu Ana BA1603


Coordonator ştiinţific : Balmuş-Andone M. Lect.univ.
Sîrbu S. Lect.univ.

CHIŞINĂU 2018
Cuprins

1.DEFINIREA POSTULUI ......................................................................................... 3


2.Analiza postului-continut ......................................................................................... 4
3.Analiza si descrierea posturilor in cadrul intreprinderii “Rica Frunza” SRL ............. 6
4.Concluzie ............................................................................................................... 13
5.Bibliografie ............................................................................................................ 14

2
1.DEFINIREA POSTULUI
În literatura de specialitate din tara noastra, postul este definit în general prin ansamblul
obiectivelor, sarcinilor, autoritatii si responsabilitatilor care revin spre exercitare, în
mod permanent, unei persoane din cadrul organizatiei. Postul presupune urmatoarele componente:

a) obiectivele postului;

b) sarcinile de munca;

c) autoritatea;

d) responsabilitatile.

Obiectivele postului reprezinta definirea calitativa si cantitativa a scopurilor avute la crearea sa:
justifica ratiunea înfiintarii si functionarii lui; prin obiectivele postului se înteleg si perspectivele sale
de evolutie.

Prin urmare, indiferent daca un post este nou sau vechi, o atentie deosebita trebuie acordata scopului
sau obiectivelor sale care se pot schimba chiar în conditiile în care este bine definit.

Realizarea obiectivelor se efectueaza prin intermediul sarcinilor.

Sarcina este o componenta a atributiei, cea mai mica unitate de munca fixata unui executant, care
reprezinta activitatea clar formulata, în vederea realizarii unui obiectiv precis.

Autoritatea este o alta componenta a postului, care exprima limitele în cadrul carora titularul postului
poate actiona în vederea realizarii obiectivelor postului respectiv.

Autoritatea formala se acorda titularului posului fiind conferita prin putere oficializata, prin
reglementari, norme, proceduri, indicatii metodologice, acte interne ale unitatii, decizii ale conducerii
etc. Deci autoritatea reprezinta puterea oficilizata prin care se confera titularului postului dreptul de a
dispune executarea unor sarcini, de a întreprinde o actiune sau de a produce o anumita schimbare în
comportamentul individual si organizational. În acelasi timp titularul postului trebuie sa dispuna si de
competenta sau autoritatea profesionala, exprimata de nivelul de pregatire si experienta de care
dispune o persoana si prin care dobândeste recunoasterea meritelor si a contributiei personale la
realizarea obiectivelor.

Responsabilitatea este acea competenta care reprezinta obligatiile titularului postului de a îndeplini
sarcinile si de a-si asuma raspunderea, respectiv, precizeaza pentru ce raspunde titularul postului. Ce
obligatie de a executa anumite sarcini, responsabilitatea este un raspuns dat autoritatii, în sensul ca
autoritatea este acordata sau delegata, pe când responsabilitatea este ceruta.

Concordanta între persoana si post este un concept simplu privind corelarea


caracteristicilor oamenilor cu cerintele postului. În urmatoarea figura se prezinta corelatia între
caracteristicile persoanei si cerintele postului.
3
POSTUL PERSOANA
- Continut - Energie

- Sarcini - Talente

- Îndatoriri - Interese

- Relatii cu alte posturi - Nevoi si lipsuri

- Statut (juridic si social) - Satisfactia postului

- Conditia de mediu ambiant

- Organizarea muncii

Analiza postului consta în identificarea sistematica a sarcinilor, a competentelor, autoritatii,


responsabilitatii postului, precum si a cunostintelor obligatorii necesare ocupantului acestuia.

Rezultatele analizei postului sunt concretizate în descrierea postului, care cuprinde sarcinile,
îndatoririle si responsabilitatile cerute de postul respectiv si specificarea postului, care include
cerintele privind pregatirea, experienta, trasaturile de personalitate, aptitudinile fizice si speciale
necesare ocuparii postului.

Pentru ca managerii sa aprecieze corect potentialul postului, trebuie sa recurga la o analiza rationala
a posturilor conform sintagmei "omul potrivit pentru postul potrivit"

2.Analiza postului-continut
Analiza postului se refera la continutul si cerintele postului existent, la pregatirea necesara ocupantului
sau.

Postul trebuie analizat din punct de vedere al atributiilor ce îi revin ocupantului, a responsabilitatilor,
al nivelului de pregatire si a conditiilor de ocupare. Analiza postului presupune un proces îndelungat
de cautare a informatiilor necesare postului respectiv.

Realizarea unei analize fundamentale presupune gasirea raspunsurilor la o serie de întrebari cum ar
fi: "Care sunt activitatile ce trebuiesc executate în cursul unei zile de lucru?"; " Ce aptitudini si calitati
trebuie sa posede cel ce ocupa postul?"; "Postul implica responsabilitati superioare?".

Pentru a analiza corect postul, trebuie sa existe o permanenta coordonare si cooperare între
compartimentul de personal si manager. Analiza postului trebuie sa revina celor care pot face cel mai
bine acest lucru.

Împartirea acestor sarcini între compartimentul de resurse umane si manageri pot fi grupate dupa cum
urmeaza:
4
Compartiment de resurse umane Managerii
- pregateste si coordoneaza elaborarea - efectueaza completari si asista analiza
metodelor si procedeelor folosite pentru postului
analiza postului
- revederea si asigurarea preciziei
- elaboreaza descrirea si specificatia descrierii si specificatiei postului
postului care urmeaza a fi revazuta de
- poate solicita analiza sau reanaliza
manageri
postului
- revizuirea si revederea periodica a
-elaboreaza si stabileste standarde de
descrierii si specificatiei postului pentru
performante.
corecturi si completari.

Analiza postului se refera la un proces sistematic de descriere a caracteristicilor importante unui post,
informatii prin care respectiva pozitie poate fi deosebita de alte posturi. Problema consta în alegerea
acestor informatii care sunt semnificative, în modul în care le putem aduna si în organizarea lor de o
maniera expresiva.
Principalele surse pentru strângerea de informatii specifice analizei postului sunt:
 Analiza documentelor. Este vorba despre studierea arhivelor, a studiilor precedente, a fiselor
de post realizate pe baza lor, a evaluarilor din anii precedenti; pe termen scurt, studierea oricarui
document care are vreo legatura cu analiza prezenta. Aceste informatii de "arhiva" reprezinta baza,
fundatia viitoarei analize.
 Observatia. Este vorba despre ceea ce sociologii numesc observatie pasiva. Pe scurt, acest
lucru înseamna ca analistul se deplaseaza la locul de munca si observa activitatea persoanei
care ocupa postul analizat. Exista câteva probleme:
a) Evident, acest procedeu nu merge în cazul posturilor noi, pe care de abia acum vrem sa le
cream.
b) Informatiile pot fi eronate? Noi observam modul în care actualul ocupant al postului îsi
desfasoara activitatea, fapt subiectiv si personal.
Însa pe lânga aceste dezavantaje, observatia are si multe avantaje. Printre acestea se numara
faptul ca, prin observatie analistul are contact direct cu activitatea presupusa de postul pe care îl
analizeaza, vede "pe viu" cum se desfasoara munca si poate observa detalii care altfel poate ca ar fi
scapat analizei. Trebuie precizat ca observatia functioneaza cel mai bine când este însotita de alte
metode, cum ar fi interviul sau chestionarul.
 Interviul reprezinta una dintre metodele cele mai des utilizate. Mai întâi intervievatorul
trebuie sa stabileasca ce forma de interviu vrea sa foloseasca, interviul structurat sau cel nestructurat.
Cel mai bine este sa avem câteva întrebari stbilite de la început si apoi sa elaboram în jurul lor, pe

5
masura ce discutia evolueaza. Este foarte important sa obtinem cât mai multe detalii în cursul
interviului.
În al doilea rând, analistul poate intervieva indivizi, sau grupuri. Cele mai bune informatii sunt
oferite de interviul individual, dar acesta este costisitor în termeni de timp. Interviurile de grup nu
ofera informatii la fel de detaliate ca si cele individuale, dar obiectivitatea este mai mare. De obicei,
cele doua tipuri de interviuri se folosesc împreuna, mai întâi câteva interviuri individuale si apoi un
interviu de grup.
 Chestionarul. Întrebarile din chestionare variaza de la foarte specific ("Cât de des îndepliniti
activitatea x?") pâna la foarte generale ("Sunteti multumit de activitatea dumneavoastra?"). Nu
consuma la fel de mult timp ca si interviurile si sunt din ce în ce mai mult folosite. Un avantaj
este ca permit, datorita gradului lor de standardizare, comparatii între diferite tipuri de posturi
în diferite organizatii.

3.Analiza si descrierea posturilor in cadrul intreprinderii


“Rica Frunza” SRL
Descrirea postului se face de catre superiorul ierarhic pe baza unui document numit "fisa postului"
care cuprinde:
- denumirea postului;
- gradul profesional al ocupantului postului;
- scopul principal al postului;
- cerintele privind ocuparea postului;
- atributiile ce revin postului;
- sfera relationala.
In cadrul intreprinderii “Rica Frunza “ SRL am analizat urmatoarele 2 posturi: contabil si vinzator.

DENUMIREA POSTULUI: CONTABIL

RELATII IERARHICE: se subordoneaza Contabilului-Sef

RELATII DE COLABORARE: cu personalul de executie al firmei

RELATII DE REPREZENTARE: reprezinta firma fata de persoanele cu care intra în


contact în interes de serviciu.

6
ACTIVITATI PRINCIPALE:

1. asigura evidenta contabila a stocurilor, relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor


si cheltuielilor
2. întocmeste si verifica situatiile si rapoartele financiar-contabile

ATRIBUTII PRINCIPALE (si sarcini aferente):

Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si


cheltuielilor:
 Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni
 Înregistreaza încasarile si platile în lei conform extrasului de cont
 Opereaza încasarile si platile în numerar conform registrului de casa
 Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor
 Înregistreaza facturi de prestatii furnizori interni
 Înregistreaza intrari de marfa în baza documentelor primite de la magazie (facturi interne,
facturi externe, etc)

1. Întocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora


 Întocmeste saptamînal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile în
lei
 Întocmeste balante de verificare pentru clienti
 Întocmeste liste de avansuri din trezorerie

RESPONSABILITATILE POSTULUI:
Legat de activitatile specifice, raspunde de:
 Operarea zilnica a facturilor emise, a încasarilor pe facturi si în avans
 Operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre
acestia

7
 Verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa si avansuri din trezorerie în lei
 Încadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli

Legat de disciplina muncii, raspunde de:


 Îmbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
 Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma
 Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul
sau
 Adopta permanent un comportament în masura sa promoveze imaginea si interesele firmei
 Se implica în vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma
AUTORITATEA POSTULUI:
 Are acces la date financiare ale firmei
 Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma
SPECIFICATIILE POSTULUI
 NIVEL DE STUDII: medii economice
 CURSURI DE PREGATIRE: cursuri de Finante-Contabilitate finalizate cu atestat
EXPERIENTA:
 ÎN SPECIALITATE: min. 3 ani
 PE POST: 1 an
CUNOSTINTE NECESARE:
 Contabilitate Republicii Moldova
 Utilizare programe de contabilitate
 Operare MS Office (Excel, Word )
APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:
 de calcul
 de comunicare
 de planificare si organizare a activitatilor specifice
CERINTE PENTRU EXERCITARE:
 inteligenta

8
 atentie concentrata
 initiativa
 placere pentru lucrul cu cifre
 putere de concentrare
 rezistenta la stres
CARACTERISTICI DE PERSONALITATE:
Rigoare, exactitate, conformism, corectitudine, spirit practic, amabilitate, perseverenta.
 Aprobat,
 Director General
 Titular de post
 DRU
 Director de Departament
 Data
FIŞĂ DE POST
DENUMIREA POSTULUI: VANZATOR (Cod COR 522004)
RELAŢII IERARHICE: se subordonează ADMINISTRATORULUI
RELAŢII DE COLABORARE: cu clientii, furnizorii de marfa, ceilalti participanti la procesul
de munca
RELAŢII DE REPREZENTARE: nu e cazul
Numele salariatului: Stratu Maria
OBIECTIVELE DE PERFORMANTA ALE POSTULUI: Titularul postului are un rol in
activitatea de executie a operatiunilor ce derivã din:
 Cunoasterea corespunzatoare a atributiilor si responsabilitatilor postului;
 Comunicare ireprosabila cu clientii,
 Servirea rapidã si calitativa a clientului,
 Disciplina financiara privind intocmirea actelor contabile primare;
 Respectarea reglementarilor privind protectia muncii;
 Asimilarea instructiunilor privind munca;
 Adaptare rapida la noua tehnologie;
 Utilizarea eficienta a resurselor materiale;
 Memorie, spirit de echipa, initiativa
ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:
9
ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):
1. Asigură
 comunicarea cu clientii magazinului (punctului de vanzare)
 prezentarea produselor,
 mentinerea mediului ambiant cât mai plãcut
 organizarea cadrului general de deschidere si inchidere a activitatii magazinului (punctului de
vanzare),
 efectuarea vanzarii,
 incasarea contravalorii marfii,
 prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii,
 promovarea imaginii magazinului (punctului de vanzare),
 mentinerea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva,
 verificarea stocurilor cu vanzarile,
 intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare, precum si raportarea activitatii de
vanzare.
 receptia produselor destinate vanzarii realizand urmatoarele operatii: pregateste spatii pentru
descarcare; verifica documentele de insotire;verifica mijloacele de transport si ambalare;
participa la receptia cantitativa;
RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
 Respectarea disciplinei financiare privind încasările şi plăţile în numerar
 Respectarea plafonului de casă
 Asigurarea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva
 sa urmareasca conditiile de valabilitate, pastrare, depozitare, manipulare si administrare
produse
 Aplicarea stricta a regulilor de comert privind vanzarea produselor , si corecta gestionare a
acestora;
 Suporta in cazul unor lipsuri certe aparute in gestiunea de care raspunde, conform legislatiei
in vigoare ;
 Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă
 Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
10
 Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul
său
 Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei
 Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma Respectarea
programului de lucru si de folosirea integrala a timpului de munca;
 Trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si
cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
In scopul realizarii obiectivelor, are urmatoarele obligatii:
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
 a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;

 b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze
sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

 c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara


a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice
si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

 d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre
care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

 e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite


de propria persoana;

 f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

 g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca
si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
 Utilizarea echipamentelor si dispozitivelor de protectie a muncii, prevenire si stingere incendii,
materialelor igienico-sanitare si antidotului conform normelor reglementate;
 Raportarea imediata a accidentelor tehnice si umane;

11
 Executarea dispozitiilor date de catre seful direct pentru realizarea unor lucrari, ce sunt in
responsabilitatea sa si la care nu se face referire in fisa postului;
AUTORITATEA POSTULUI:
 Are acces la casă şi numerar
 Solicită şi utilizează echipamentele/consumabilele puse la dispoziţie de firmă
CRITERIILE DE EVALUARE A PERFORMANTEI SALARIATULUI:
Performanta profesionala individuala va fi evaluata prin fise de evaluare periodica dupa urmatoarele
criterii:
 Caracteristici personale (aptitudini, comportament si personalitate);
 Competenta;
 Caracteristici profesionale (vigilenta, disponibilitate, autocontrol);
 Interesul pentru resursele materiale alocate postului si utilizarea eificienta a acestora;
 Adaptabilitate la post;
 Capacitate de decizie;
 Spirit de echipa;
 Administrator :
Data
Semnatura
 Titular de post
Data
Semnatura

12
4.Concluzie
Analiza muncii si fisele de post sunt instrumente de mare utilitate in managementul resurselor
umane.Fisele de post sunt operationale mai ales la nivelul angajatului pe un post de munca,acestuia
circumscriindu-i aria de activitate.La nivelul sefului imediat superior,fisele de post sunt un
instrument deosebit de util in activitatea de control si evaluare a muncii prestate de catre un angajat.
Fisele de post sunt utilizate in evaluarea muncii la stabilirea salariilor.Pe baza lor se structureaza
interviul de selectie a viitorilor angajati si se aleg instrumentele sau predictorii utilizati in examenul
de selectie profesionala.
Proiectarea cursurilor de formare profesionala se bazeaza tot pe analiza fiselor de post. Ele servesc
activitatilor de revizuire a structurii organizationale si in operationalizarea programelor de dezvoltare
organizationala. In egala masura, fisele de post constituie punctul de plecare in construirea sistemului
de evaluare profesionala a personalului.
Fisa postului,pe langa alte elemente componente,sintetizeaza pachetul de competente pe care trebuie
sa-l posede un angajat.Este vorba de exigentele sau cerintele postului de munca.Evaluarea
personalului are in vedere tocmai aceste competente profesionale.Vom aloca in continuare un spatiu
minim necesar explicarii notiunii de competenta profesionala, a rezonantelor ei psihologice.
Vorbind despre ,,competenta’’,lucrurile nu sunt asa de simple.La competenta angajatilor face apel
orice patron, manager si beneficiar.Din acest motiv,eforturile tuturora se refera la optimizarea
competentei salariatilor care pot presta o diversitate de servicii. De fapt,nu odata s-a subliniat faptul
ca eficienta unei companii depinde,in mare masura,si de calitatea serviciilor in stare sa le ofere.
Discutand despre competenta profesionala,referindu-ne si in continuare la aceasta, se impune sa facem
distinctie intre aprecierea personalului si standardele de competenta pretinse de un anumit loc de
munca.

13
5.Bibliografie
http://www.rasfoiesc.com/business/management/resurse-umane/ROLUL-SI-IMPORTANTA-FISEI-
POST79.php
http://www.scritub.com/administratie/Fisa-Postului-Vanzator18222617.php
http://www.scritub.com/sociologie/resurse-umane/III-ANALIZA-SI-DESCRIEREA-
POST1014132410.php
www.justice.gov.md/.../model%20de%20fisa%20de%20post

14