Sunteți pe pagina 1din 45

S.C. ZENTIVA S.A.

1
CUPRINS

CAPITOLUL I – GENERALITATI......................................................................................................................4
1.1. CERTIFICARE...............................................................................................................................4
1.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI................................................................................................4
1.3. OBIECTUL, SCOPUL ŞI DATA EVALUARII......................................................................................4
1.4. BAZELE EVALUARII ŞI PROCEDURA DE EVALUARE......................................................................4
1.5. CLAUZE DE NEPUBLICARE...........................................................................................................5
1.6. RESPONSABILITATI FATA DE TERTI.............................................................................................5
1.7. DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE...........................................................................5
CAPITOLUL II - ANALIZA DIAGNOSTIC..........................................................................................................7
2.1. SCURT ISTORIC ŞI PREZENTAREA S.C. ZENTIVA S.A.....................................................................7
2.2. DIAGNOSTIC JURIDIC..................................................................................................................8
2.1.1. Actul de constituire şi forma juridica.....................................................................................8
2.1.2. Statutul şi contractul de societate.........................................................................................9
2.1.3. Capitalul social.......................................................................................................................9
2.1.4. Dreptul de proprietate.........................................................................................................10
2.1.5. Salariaţi, drepturi sociale.....................................................................................................11
2.1.6. Registrele şi evidentele contabile........................................................................................11
2.1.7. Situaţia datoriilor şi creanţelor............................................................................................11
2.1.8. Licenţe, emblema, marca de comerţ, brevete, etc..............................................................11
2.1.9. Litigii.....................................................................................................................................12
2.1.10. Autorizaţii de funcţionare................................................................................................12
2.1.11. Puncte tari şi puncte slabe ale diagnosticului juridic.......................................................12
2.3. DIAGNOSTIC OPERATIONAL.....................................................................................................13
2.3.1. Puncte tari şi puncte slabe ale diagnosticului operaţional...................................................14
2.4. DIAGNOSTIC COMERCIAL.........................................................................................................14
2.4.1. Mediul..................................................................................................................................14
2.4.2. Produsele şi serviciile societăţii............................................................................................14
2.4.3. Piaţa şi clienţii......................................................................................................................15
2.4.4. Furnizorii..............................................................................................................................15
2.4.5. Concurenta..........................................................................................................................15
2.4.6. Organizarea activităţii comerciale........................................................................................15
2.4.7. Politica de preturi.................................................................................................................16
2.4.8. Situaţia sectorului................................................................................................................16
2.4.9. Concluzii privind situaţia ofertei şi a pieţii...........................................................................17
2.4.10. Puncte tari şi puncte slabe ale diagnosticului comercial..................................................18
2.5. DIAGNOSTICUL DE ORGANIZARE, MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE...................................18
2.5.1. Organizarea societăţii şi structura........................................................................................18
2.5.2. Conducerea societăţii..........................................................................................................19
2.5.3. Personalul............................................................................................................................19
2.5.4. Puncte tari şi puncte slabe ale diagnosticului de organizare, management şi resurse umane
21
2.6. ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARA......................................................................................21
2.6.1. Analiza financiar-patrimoniala.............................................................................................21
2.6.1.1. Analiza bilanţului.............................................................................................................21

2
2.6.1.2. Analiza performantelor întreprinderii pe baza ratelor financiare....................................23
2.6.1.3. Analiza capacitaţii de autofinanţare................................................................................24
2.6.1.4. Analiza corelaţiei creanţe-obligaţii..................................................................................24
2.6.1.5. Analiza corelaţiei FR – NFR..............................................................................................25
2.6.1.6. Analiza lichidităţii şi a solvabilităţii..................................................................................26
2.6.2. Analiza Rentabilităţii............................................................................................................27
2.6.2.1. Analiza contului de profit şi pierdere...............................................................................27
2.6.2.2. Analiza cheltuielilor întreprinderii...................................................................................28
2.6.2.3. Analiza indicatorilor de activitate....................................................................................30
2.6.2.4. Analiza indicatorilor de rentabilitate...............................................................................31
2.6.2.5. Diagnostic factorial al rezultatului exploatării.................................................................31
2.6.2.6. Analiza-diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate.........................................................33
CAPITOLUL III – EVALUAREA S.C. ZENTIVA S.A...........................................................................................36
3.1. METODA FLUXURILOR FINANCIARE ACTUALIZATE...................................................................36
3.2. METODA CAPITALIZARII PROFITULUI.......................................................................................44
3.3. SINTEZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZII.....................................................................................44
BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................................45

3
CAPITOLUL I – GENERALITATI

1.1. CERTIFICARE

Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte;


Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele şi
condiţiile specificate şi se constituie ca analize, concluzii şi opinii personale şi nepărtinitoare din
punct de vedere profesional;

1.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI

Evaluatorul are fata de societatea comerciala SC ZENTIVA SA poziţia de executant.

1.3. OBIECTUL, SCOPUL ŞI DATA EVALUARII


Obiectul evaluării îl constituie evaluarea preţului acţiunilor societăţii Zentiva SA.
Prezenta lucrare are ca scop evaluarea pe baze legale a preţului acţiunilor, astfel încât
organele de conducere ale societăţilor respective sa poată lua decizii fundamentate privind
operaţiunile cu acţiuni.
Data calendaristica la care vor fi considerate valorile determinate este 06 iunie 2013.

1.4. BAZELE EVALUARII ŞI PROCEDURA DE EVALUARE


Baza evaluării realizate în prezentul raport este "valoarea de piaţa în condiţiile
continuităţii activităţii prezente" aşa cum este definita în standardele de evaluare.
Etapele parcurse pentru determinarea valorii societăţii, vor fi:
- documentarea pe baza unei liste de informaţii solicitate la beneficiar;
- vizionarea în teren a clădirii, a mijloacelor fixe, gradul de dotare, activităţile specifice,
organizare, stocuri, etc.;
- discuţii purtate cu membrii conducerii societăţii şi alţi salariaţi autorizaţi de conducerea
societăţii;
- analiza şi interpretarea informaţiilor culese, exclusiv în scopul propus şi enunţat în
subcapitolul anterior;

4
- elaborarea analizei diagnostic structurat pe cele cinci componente de baza :
 juridic;
 comercial;
 operaţional;
 organizare, management şi resurse umane;
 economico - financiar;
 întocmirea scenariilor posibile de evoluţie a societăţii;
- determinarea unor intervale de valori aplicând metode din categoria celor patrimoniale şi de
randament.
Procedura de evaluare este în conformitate cu standardele şi recomandările ANEVAR, şi
tine cont de specificul activităţii societăţii.

1.5. CLAUZE DE NEPUBLICARE

Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus
intr-un document destinat publicităţii, fără acordul scris şi prealabil al SC ZENTIVA SA şi al
evaluatorului, cu specificarea formei şi contextului în care ar urma sa apară.

1.6. RESPONSABILITATI FATA DE TERTI

Prezentul raport de evaluare este destinat scopului precizat în subcapitolul I.3. şi este
întocmit numai pentru uzul beneficiarului.
Raportul este confidenţial atât pentru beneficiar cat şi pentru evaluator şi nu se accepta
nici-o responsabilitate fata de terţi, în nici o circumstanţa.

1.7. DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE

Acest raport de evaluare a fost elaborat de un colectiv de evaluatori menţionaţi la


subcapitolul I.2. în calitate de executant, având la baza informaţiile puse la dispoziţie de către SC
ZENTIVA SA Bucureşti, urmând a fi folosit pentru stabilirea valorii de piaţa a unei acţiunii.

5
În elaborarea lucrării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenta asupra
valorii, nefiind omise deliberat nici o informaţie şi după cunoştinţa evaluatorilor toate acestea
sunt corecte.
Mijloacele fixe au fost vizionate şi inspectate de către evaluatori şi a fost evidenţiata
eventualele situaţii nefavorabile cum ar fi: deprecieri de orice natura şi (în) posibilitatea
înlăturării lor.
Evaluatorul nu va putea fi făcuţi răspunzători pentru existenta unor vicii ascunse
(neaparente) privind mijloacele fixe, aceştia neavând competentele necesare şi prin urmare nu au
efectuat expertize tehnice de detaliu şi nici nu a inspectat acele parţi ale mijloacelor de transport
sau calculatoare, care sunt acoperite sau inaccesibile şi în consecinţa aceste parţi au fost
considerate în stare tehnica buna.
Evaluatorul a obţinut informaţii, estimări şi opinii, ce au fost evidenţiate în raportul de
evaluare, de la surse pe care le considera credibile şi nu îşi asuma nici o responsabilitate în
privinţa completitudinii şi corectitudinii datelor furnizate de client şi terţe persoane.
Evaluatorul a presupus ca informaţiile furnizate privind reparaţiile efectuate asupra
mijloacelor fixe sunt complete şi corecte.
Evaluatorul a presupus ca funcţionarea firmei se conformează restricţiilor impuse de lege,
deţine toate licenţele, autorizaţiile şi certificatele necesare şi ca acestea vor putea fi reactualizate
în viitor, daca acest lucru se impune.
Previziunile sau estimările privind exploatarea mijloacelor fixe sunt bazate pe
informaţiile primite de la "operator" în condiţiile curente ale pieţei, intr-o economie considerata
stabila în continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba funcţie de condiţiile
economice ce pot apare ulterior evaluării.
Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor şi SC ZENTIVA SA şi nici o
legătura cu părţile interesate în tranzacţia acţiunilor.

În concluzie:
Evaluatorul îşi asuma întreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate în prezenta
analiza diagnostic şi raport de evaluare, ţinându-se seama de condiţiile limitative expuse mai sus,
precizând încă o data ca lucrarea este cu scop didactic.

6
CAPITOLUL II - ANALIZA DIAGNOSTIC

2.1. SCURT ISTORIC ŞI PREZENTAREA S.C. ZENTIVA S.A.

Istoria societăţii îşi are rădăcinile în anul 1962, când a fost înfiinţată la Bucureşti
întreprinderea pentru fabricarea medicamentelor. Aceasta a făcut parte din sistemul de stat care a
avut sarcina să furnizeze medicamentele pe piaţa farmaceutică internă. Ulterior, denumirea
societăţii s-a schimbat în Întreprinderea de Medicamente Bucureşti (Bucharest Medicines Plant),
iar în anul 1990 a primit denumirea Sicomed. Opt ani mai târziu, în anul 1998, compania este
listată la Bursa de Valori Bucureşti, acţiunile ei devenind printre cele mai tranzacţionate titluri.
Procesul de privatizare prin care a trecut compania se finalizează cu succes în anul 1999,
pachetul majoritar de acţiuni ale societăţii fiind achiziţionat de un grup de acţionari instituţionali,
din care făceau parte Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi câteva fonduri de
investiţii. După încheierea privatizării, noii acţionari majoritari ai companiei demarează
modernizarea sa complexă şi creşterea eficienţei proceselor, în acestea intrând atât procesele de
producţie cât şi dezvoltarea resurselor umane. Sicomed începe astfel o perioadă de dezvoltare
susţinută, care sub aspectul volumului de medicamente vândute îi va consolida poziţia de cel mai
mare producător farmaceutic de pe piaţă autohtonă. În anul 2005, Sicomed devine prima
companie farmaceutică din România care a obţinut de la Lloyd´s Register certificatul cu
standardul de calitate ISO 9001:2000 care garantează funcţionalitatea sistemului intern de
management al calităţii
Eficientizarea proceselor în cadrul companiei a continuat şi în anul 2005. Compania a
vândut secţia de soluţii parenterale în volume mari şi a început să se concentreze asupra
producţiei de medicamente în forme solide şi o cantitate mică de medicamente parenterale.
La sfârşitul anului 2005, grupul farmaceutic Zentiva achiziţionează compania Sicomed,
în cadrul uneia dintre cele mai mari tranzacţii de pe piaţă. Sub noul brand Zentiva au fost
integrate, în primul semestru al anului 2006, activităţi anterioare ale grupului Zentiva de pe piaţa
românească şi cele existente ale societăţii Sicomed. Astfel Zentiva devine liderul pieţii de
medicamente generice din România.

7
Acţiunile Zentiva SA sunt tranzacţionate la Categoria a II-a a Bursei de Valori Bucureşti
începând cu anul 1998.
Capitalul social al societăţii este împărţit în 416.961.150 de acţiuni, fiecare dând dreptul
la un vot.
Valoare nominala = 0.1 lei/acţiune
Acţiunile Zentiva SA sunt emise în forma dematerializata şi sunt liber transferabile.
Depozitarul Central tine evidenta la zi a registrului acţionarilor Zentiva.
Sediul societăţii este în România, localitatea Bucureşti, B-dul Theodor Pallady nr. 50,
sector 3.

2.2. DIAGNOSTIC JURIDIC

Diagnosticul societăţii din punct de vedere juridic, are drept scop aprecierea situaţiei
actuale privind riscurile care pot apare în condiţiile în care drepturile societăţii sunt lezate de
terţe persoane juridice sau fizice.
În cele ce urmează vor fi analizate drepturile de funcţionare ale societăţii, drepturile de
proprietate, drepturile sociale, comerciale, etc.

2.1.1. Actul de constituire şi forma juridica

Denumirea societăţii este „ZENTIVA” S.A. (în conformitate cu dovada de rezervare a


denumirii nr. 759216 din data de 15.12.2005)
Societatea Comercială „ZENTIVA” S.A. este persoană juridică română, constituită în
forma juridică a unei societăţi pe acţiuni „admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată” în
conformitate cu prevederile legii.
Capitalul social subscris al Societăţii Comerciale ZENTIVA S.A. are o valoare de
41.696.115. RON fiind constituit din aporturi în numerar şi în natură.
Societatea comerciala a fost înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului, Municipiul
Bucureşti, sub nr. J40/363/1990.
Societatea comerciala are Certificatul de înregistrare fiscala cod R336206.

8
2.1.2. Statutul şi contractul de societate

Societatea Comercială „ZENTIVA” S.A. este persoană juridică română, constituită în


forma juridică a unei societăţi pe acţiuni „admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată” în
conformitate cu prevederile legii. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
prevederile legislaţiei române privitoare la emitenţii de valori mobiliare, ale Legii nr. 31/1990, şi
a celor cuprinse în prezentul ACT CONSTITUTIV.
Societatea se constituie pentru o perioada de timp nelimitată, începând cu data
înregistrării sale la Registrul Comerţului Bucureşti.
Domeniul principal de activitate al Societăţii este fabricarea produselor farmaceutice de
bază.
Activitatea principală a societăţii este fabricarea preparatelor farmaceutice.
Activităţile secundare ale Societăţii sunt: CAEN 1089- Fabricarea altor produse
alimentare n.c.a.; CAEN 0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii; CAEN 1721 Fabricarea
hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton; CAEN 1729 Fabricarea altor
articole din hârtie şi carton n.c.a. CAEN 1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. CAEN 1813
Servicii pregătitoare pentru retipărire CAEN 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. CAEN
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază CAEN 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
CAEN 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) CAEN 3250 Fabricarea de
dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice CAEN 3312 Repararea maşinilor
CAEN 3319 Repararea altor echipamente CAEN 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor
industriale CAEN 3521 producţia gazelor CAEN 3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin
conducte CAEN 3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte CAEN 3831
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor; CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate etc.
Modul de dizolvare şi lichidare a societăţii se va face conform legislaţiei în vigoare.
Statutul cuprinde în structura sa toate drepturile şi obligatiile care revin acţionarilor conform
legii.

2.1.3. Capitalul social

Capitalul social subscris al Societăţii Comerciale ZENTIVA S.A. are o valoare de


41.696.115. RON este împărţit în 416.961.150 acţiuni nominative la valoare de 0,1 RON fiecare.

9
Acţiunile emise de Societate sunt nominative, indivizibile, de valoare egala,
dematerializate, liber negociabile şi integral plătite şi vor fi numerotate de societatea de registru
independent contractata de Societate pentru a tine evidenta registrului acţionarilor.
Conform înregistrărilor din registrul acţionarilor Ţinut de Depozitarul Central S.A. (din
care un extras al structurii acţionariatului Societăţii la data de 4 iunie 2010 este ataşat prezentului
ACT CONSTITUTIV), la data de 4 iunie 2010 capitalul social al Societăţii era subscris şi vărsat
integral, astfel:
- Acţionarul Venoma Holdings Ltd cu sediul în Cipru, Nicosia, str. Karpenisi nr. 30, deţine un
număr de 212.570.480 acţiuni, în valoare de 21.570.480 RON, reprezentând 50,9809% din
capitalul social al Societăţii;
- Acţionarul Zentiva NV, cu sediul în Olanda, str. Fred. Roekestraat nr. 123, 1076 EE
Amsterdam, deţine un număr de 99.771.169 acţiuni, în valoare de 9.977.116,9 RON,
reprezentând 23,9282% din capitalul social al Societăţii;
- Acţionarul Sanofi Aventis Europe, cu sediul în Franţa, 174 AVENUE FRANCE, 75013,
PARIS, deţine un număr de 27,870,503 acţiuni, în valoare de 6.106.415 RON, reprezentând
6.6842% din capitalul social al Societăţii;
- Persoane fizice, care deţin un număr de 36.546.780 acţiuni, în valoare de 3.654.678 RON,
reprezentând 8, 7650 % din capitalul social al Societăţii;
- Alte persoane juridice, care deţin un număr de 40.202.218 acţiuni, în valoare de 4.020.221,8
RON, reprezentând 9,6417 % din capitalul social al Societăţii.

2.1.4. Dreptul de proprietate

Sediul Societăţii este în România, localitatea Bucureşti, B-dul Theodor Pallady nr. 50,
sector 3. Sediul Societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii
Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii.
Societatea va putea înfiinţa, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor,
sucursale, reprezentante, agenţii, puncte de lucru şi alte sedii secundare, precum şi filiale situate
în România şi/sau în străinătate.

10
2.1.5. Salariaţi, drepturi sociale

La data evaluării societatea avea 560 de salariaţi la sfârsitul anului 2012 cu contracte
individuale de munca pe perioada nedeterminata.
Drepturile angajaţilor şi alte raporturi de munca sunt reglementate prin Contractul
Colectiv de Munca. Pentru 38% din angajaţi aceste drepturi sunt susţinute de către Sindicatul
Zentiva S.A.
Nu au fost înregistrate conflicte de munca intre conducere şi salariaţi.
Drepturile salariaţilor au fost achitate la zi, iar salariul minim respecta prevederile legale.
Salariul maxim este confidenţial şi este în conformitate cu grila de salarizare impusa de
S.C. ZENTIVA S.A..
Societatea este la zi cu plata obligaţiilor către bugetul statului referitoare la salariaţi.

2.1.6. Registrele şi evidentele contabile

Societatea tine evidenta contabila în lei, întocmeşte bilanţul şi contul de profit şi pierderi,
având în vedere Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se publica în Monitorul Oficial.

2.1.7. Situaţia datoriilor şi creanţelor

La data de 31.12.2012 societatea avea un sold creditor de 53.841.322 mii. lei.


De asemenea, la aceea data societatea avea un sold debitor de 202.180.057 mii. lei.
Apreciem ca atât debitele cat şi creditele se păstrează în limite normale, curente şi nu
sunt de semnalat probleme deosebite.
Societatea este la zi cu obligatiile datorate către bugetul statului.

2.1.8. Licenţe, emblema, marca de comerţ, brevete, etc.

Pana la aceasta data firma a reuşit ca pe baza unor relaţii corecte sa-şi atraga parteneri
care i-au încredinţat lucrări care includ importuri, multe indirecte, iar o parte din produse au fost
fabricate cu încredinţarea şi sub protecţia de marca a unor firme din exterior.

11
2.1.9. Litigii
La data de 31 decembrie 2012, Societatea este implicata în următoarele litigii legate de
drepturi de proprietate asupra activelor corporale: Litigiul cu o persoana fizica pentru un teren
situat în Comuna Voluntari .
Conducerea Societăţii considera ca acest litigiu nu va avea un impact semnificativ asupra
operaţiunilor şi poziţiei financiare a Societăţii.

2.1.10. Autorizaţii de funcţionare


Documentele de reglementare aplicabile din punct de vedere al protecţiei mediului au
fost actualizate în anul 2012, astfel:
- Autorizaţia de mediu 234/ 7.5.2012, cu valabilitate de 10 ani
- Acord de preluare a apelor uzate 1521/31.08.2012.cu valabilitate nelimitata.
În urma inspecţiilor Gărzii de Mediu nu au fost înregistrate penalităţi.
Zentiva şi-a îndeplinit obiectivele privind valorificarea şi reciclarea deşeurilor de
ambalaje puse pe piaţa.
Documentul de certificare a sistemului de management de mediu (EN ISO 14001:2004) a
fost menţinut în urma auditurilor de supraveghere Lloyd's.

2.1.11.Puncte tari şi puncte slabe ale diagnosticului juridic

Puncte tari:
- Societatea este organizata şi functioneaza în conformitate cu legislaţia romana în vigoare
şi cu statutul propriu
- Existenta drepturilor de proprietate, astfel încât nu exista riscul de litigii patrimoniale sau
revendicări de daune datorate nerespectării clauzelor contractuale
- Existenta tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionari a societăţii
- Absenta litigiilor, indiferent de natura lor
- Lipsa creditelor nerambursate la timp
- Climatul social este armonios şi propice desfăşurării activităţii normale a societăţii

Puncte slabe:
- Existenta unui litigiu.

12
2.3. DIAGNOSTIC OPERATIONAL

Obiectivul diagnosticului operaţional sau de exploatare este de a analiza în ce măsura


societatea comerciala este dotata din punct de vedere tehnic şi material pentru a-şi îndeplini
scopul propus prin obiectul de activitate.
Viabilitatea firmei în mediul sau concurenţial este determinată de măsura în care aceasta
dispune de un potenţial material al cărui parametrii tehnici şi funcţionali sunt adaptaţi exigentelor
unei economii concurenţiale.

INDICATORI 2011 2012


Instalaţii tehnice şi maşini 8 655 195 16 646 046
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 1 857 513 1 963 305
Total 10 512 708 18 609 351

Se constata ca pe intervalul analizat ponderea cea mai mare în capitalul fix o au


echipamentele tehnologice.

Eficienta utilizării capitalului fix în perioada 2010-2012


INDICATORI 2010 2011 2012
Profitul brut(RON) 68,981,215 44,065,751 39,021,319
Valoarea neta a capitalului fix 13,528,483 10,512,708 18,609,351
Eficienta utilizării capitalului fix 5.10 4.19 2.10

Eficienta utilizării capitalului fix se calculează ca raport intre valoarea producţiei şi


valoarea capitalului fix.
În 2010 SC ZENTIVA SA obţinea la 1 leu capital fix un profit brut de 5.10 lei, în 2011
obţinea la 1 leu capital fix un profit brut de 4.19 lei,iar 2012 obţinea un profit brut de 2.10 lei.

13
2.3.1. Puncte tari şi puncte slabe ale diagnosticului operaţional

Puncte tari
- Structura capitalului fix este adecvata naturii şi dimensiunii activităţii desfăşurate de către
firma.

Puncte slabe
- Scăderea productivităţii datorate utilizării ineficiente a capitalului fix.

2.4. DIAGNOSTIC COMERCIAL

2.4.1. Mediul

Produsele Zentiva S.A. sunt destinate în special pieţei autohtone (97% din total vânzări în
2010). Exporturile (care totalizează 5.7 milioane lei) s-au îndreptat în special către tarile din
Comunitatea Statelor Independente.

2.4.2. Produsele şi serviciile societăţii

Portofoliul de produse Zentiva cuprinde peste 280 de produse în 550 de forme


farmaceutice de prezentare, dintre care aproximativ 180 sunt produse eliberate pe baza de
prescripţie medicala şi 100 sunt disponibile ca OTC-uri sau suplimente alimentare.
Pe lângă produse generice şi suplimente alimentare, Zentiva produce de asemenea şi
substanţe active.

14
2.4.3. Piaţa şi clienţii

Zentiva S.A. a desfăcut produsele prin distribuitori pentru produsele destinate farmaciilor
şi, în paralel, prin propria reţea de distribuţie pentru clienţii - spitale.
Principalii distribuitori ai Zentiva S.A., după ponderea din totalul vânzărilor valorice,
sunt: Dita Import-Export SRL, Relad, Farmexpert şi Fildas.

2.4.4. Furnizorii
Prin politica Zentiva S.A. se caută în permanenta furnizori care oferă materii prime de
calitate.
Departamentul Asigurarea Calităţii evalueaza permanent producătorii potenţiali dar şi
producătorii existenţi. Se au în vederea atât documentaţia de calitate furnizata de către aceştia,
care este necesara pentru autorizare, cat şi calitatea produselor furnizate şi comportarea acestora
în procesul tehnologic.

2.4.5. Concurenta

Concurenţii la nivel national sunt Antibiotice Iaşi, Biofarm, GSKEuropharm,Terapia


Cluj, Ozone, Labormed, conform datelor Cegedim.

2.4.6. Organizarea activităţii comerciale

O firma nu poate supravieţui şi nu se poate dezvolta intr-o economie concurenţiala decât


daca este capabila sa răspundă durabil nevoilor pieţei.
Portofoliul de produse Zentiva cuprinde peste 280 de produse în 550 de forme
farmaceutice de prezentare, dintre care aproximativ 180 sunt produse eliberate pe baza de
prescripţie medicala şi 100 sunt disponibile ca OTC-uri sau suplimente alimentare.
Portofoliul companiei acoperă o gama larga de arii terapeutice, concentrându-se în
principal asupra bolilor cardiovasculare, stărilor inflamatorii, bolilor infecţioase, durerii,
afecţiunilor neurologice sau asupra bolilor tractului gastrointestinal şi urinar.
Pe lângă produse generice şi suplimente alimentare, Zentiva produce de asemenea şi
substanţe active.

15
2.4.7. Politica de preturi
Politica de preturi Zentiva România a dezvoltat o politica de preţ cu discount-uri aplicate
în funcţie de diverşi factori cum ar fi volumul achiziţiilor.

2.4.8. Situaţia sectorului

INDICATORI 2010 2011 2012


SC Ramura SC SC SC ZENTIVA Ramura
ZENTIVA ZENTIV ZENTIV SA
SA A SA A SA
VA la 1000 lei CA 1,893.398 1,885.000 1,985.812 2,120.000 1,941.641 2,103.000
VA la 1000 lei Qe 1,945.536 1,953.000 1,789.737 1,816.000 1,836.364 1,825.000
EBE la 1000 lei CA 1,661.855 1,724.000 1,718.944 1,704.000 1,725.694 1,812.000
EBE la 1000 lei Qe 1,707.617 1,715.000 1,549.219 1,641.000 1,632.126 1,723.000

VA la 1000 lei CA = valoare adăugata la 1000 lei cifra de afaceri


VA la 1000 lei Qe = valoare adăugata la 1000 lei producţie exerciţiu
EBE la 1000 lei Qe = excedent brut din exploatare la 1000 lei producţie exerciţiu
EBE la 1000 lei VA = excedent brut din exploatare la 1000 lei valoare adăugata

Analizând datele din tabelul de mai sus putem concluziona ca în anul 2010 întreprinderea
a înregistrat valori apropiate de cele ale ramurii, în 2011 cu toate ca a înregistrat o reducere a
cifrei de afaceri de 20,996,211 lei, s-a produs o creştere a valorii adăugate realizate pe seama
reducerii cheltuielilor cu materiile prime şi a celor cu terţii. În aceasta perioada primul indicator
a avut valori superioare ramurii.
Excedentul brut din exploatare la 1000 lei valoare adăugata s-a redus în 2011.
În anul 2012 cifra de afaceri a avut o evoluţie, în sensul creşterii, dar inferioara valorii
adăugate datorita unei mai slabe productivităţi a muncii şi aceasta a dus totuşi la o diminuare a
valorii adăugate la 1000 lei cifra de afaceri fata de anul precedent. Tendinţa celorlalţi indicatori
s-a menţinut relative constanta fata de ramura fără diferenţe foarte mari.

16
RATE DE 2010 2011 2012
STRUCTURA - CA SC ZENTIVA SA Ramura SC ZENTIVA SA Ramura SC ZENTIVA SA Ramura
Producţia exerciţiului 249.766.708 250.766.763 261.464.614 260.464.612 262.391.680 261.459.106
Cheltuieli cu 45.417.271 46.417.326 43.876.016 42.876.014 44.387.797 43.455.223
personalul
EBE 426.505.861 429.256.302 405.066.061 427.256.245 428.256.247 427.323.673
Rezultat brut al 68.981.215 69.981.270 44.065.751 43.065.749 39.021.319 38.088.745
exerciţiului
Impozite taxe şi 14.006.920 15.006.975 19.010.889 18.010.887 9.202.500 8.269.926
vărsăminte asimilate
Valoarea adăugata 485.930.052 486.930.107 467.952.966 466.952.964 481.846.544 480.913.970

RATE DE STRUCTURA - CA 2010 2011 2012


%
SC ZENTIVA SA Ramura SC ZENTIVA SA Ramura SC ZENTIVA SA Ramura
Producţia exerciţiului 97,32% 97,71% 110,96% 110,53% 105,73% 105,36%
Cheltuieli cu personalul 17,70% 18,09% 18,62% 18,19% 17,89% 17,51%
EBE 167,50% 167,26% 185,10% 181,31% 176,61% 172,19%
Rezultat brut al exerciţiului 26,88% 27,27% 18,70% 18,28% 15,72% 15,35%
Impozite taxe şi vărsăminte 5,46% 5,85% 8,07% 7,64% 3,71% 3,33%
asimilate
Valoarea adăugata 189,34% 189,73% 198,58% 198,16% 194,16% 193,79%

Din punct de vedere al indicatorilor calculaţi pentru perioada 2010-2012 şi calculaţi în


tabelul de mai sus vin sa întărească cele spuse anterior, scoţând în evidenta scăderea rezultatului
brut al exerciţiului de la 26.88 % la 15.72 %. Ceilalţi indicatori au avut o evoluţie relative
asemănătoare cu cea a întregii ramuri.

2.4.9. Concluzii privind situaţia ofertei şi a pieţii

Concluzia analizei efectuate este ca societatea SC ZENTIVA SA este viabila din punctul
de vedere al activităţii comerciale, şi a demonstrat posibilitatea de adaptare la condiţiile dificile
impuse de criza economica în domeniul produselor farmaceutice şi ale unei puternice presiuni
concurenţiale, fiind capabila de a-şi adapta oferta de mărfuri şi servicii şi de a identifica un sector
de piaţa care, abordat cu profesionalism şi promptitudine poate fi stabilizat şi chiar dezvoltat.
Concurenţii la nivel national sunt Antibiotice Iaşi, Biofarm, GSKEuropharm, Terapia
Cluj, Ozone, Labormed, conform datelor Cegedim.

17
2.4.10. Puncte tari şi puncte slabe ale diagnosticului comercial

Puncte tari:
- · menţinerea clienţilor.
- · selectarea continua şi atenta a furnizorilor pe criterii de piaţa.

Puncte slabe:
- · promovare redusa.
- · existenta unui număr mic de distribuitori.

2.5. DIAGNOSTICUL DE ORGANIZARE, MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE

2.5.1. Organizarea societăţii şi structura


În conceptul modern al întreprinderii,resurselor umane li se atribuie un rol deosebit în
asigurarea performantelor economico-financiare ale acesteia.
Problemele principale ale analizei resurselor umane sunt:analiza efectivului de salariaţi
din punct de vedere cantitativ,structural şi calitativ: analiza stabilităţii efectivului de
salariaţi,analiza utilizării timpului de munca şi a efectelor economico-financiare,analiza
eficientei utilizării resurselor umane.
În concordanta cu Statutul Companiei, Zentiva S.A. este condusa de către Consiliul de
Administraţie, ai căror membri, persoane fizice, sunt aleşi de Adunarea Generala a Acţionarilor
pentru o perioada de 4 ani, re-eligibili.
A.G.A. a validat Consiliul de Administraţie cu următoarea componenta:
Consiliul de Administraţie (C.A.):
- 1 Preşedinte al C.A.
- 4 membri
Structura managementul
 director general
 director economic
 director divizie farmaceutica
 director divizie chimica
 director resurse umane
Comitetul de Direcţie are componenta:

18
Director general - Preşedinte;
Director general - Vicepresedinte;
Director economic - Vicepreşedinte;
Director comercial - Vicepreşedinte;
Director tehnic - Vicepreşedinte.

2.5.2. Conducerea societăţii

Consiliul de Administraţie
Componenta Consiliului de Administraţie la 31.12.2012 era următoarea:
 Preşedinte: Jacques Nathan
 Membri: Gabriel Ioan Prada, Margareta Tanase, Simona Cocos, David Sanchez-Mendez.
Conducerea executiva
Membrii conducerii executive la 31 Decembrie 2012:
 Director General: Simona Cocos
 Director de Operaţiuni Industriale: Margareta Tanase
Pe baza informaţiilor disponibile la nivelul Societăţii menţionam ca nu exista litigii sau
proceduri administrative în care sa fie implicaţi membrii Consiliului de Administraţie sau cei ai
conducerii executive

2.5.3. Personalul
Personalul firmei este împărţit în doua mari categorii:
 Personal direct productive
 Personal administraţie şi indirect productiv
Numărul mediu scriptic al personalului a avut o evoluţie relativ constanta intre anii 2010-
2012.

PERSONAL 2010 2011 2012


Nr. mediu de salariaţi 585 555 560

Din punct de vedere al principalelor categorii de angajaţi peste 80% este reprezentat de
personalul administrativ şi indirect productiv ,iar restul de personalul direct productiv.

19
PERSONAL 2010 2011 2012
Personal direct productiv 120 114 107
Personal administrativ şi indirect productiv 465 441 453
Total 585 555 560

În ceea ce priveste profitul pe salariat se constata o scădere în ultimii trei ani de la 117
916.61 lei/salariat în anul 2010 pana la 69 680.93 lei/salariat în anul 2012,în timp ce numărul de
salariat a înregistrat de asemenea o uşoară scădere fata de anul 2010.

INDICATOR 2011/2010(%) 2012/2011(%)


Dinamica efectivului mediu 94,87 100,90

Se constata o creştere a efectivului mediu pe intervalul de analiza. În 2011 fata de 2010


se înregistrează o scădere uşoara a efectivului mediu de salariaţi,iar în anii următori se
înregistrează o creştere. Scăderea poate fi explicata prin faptul ca firma a făcut numeroase
investiţii în utilaje performante care înlocuiesc necesarul de forţa de munca. Un alt motiv este
faptul ca în acesta perioada au fost ridicate şi standardele de calitate pentru produsele
fabricate,ceea ce a necesitat o selecţie mai riguroasa a angajaţilor,lucru care a influenţat ieşirile
de personal.

INDICATORI 2010 2011 2012


Cifra de afaceri 259,644,377 235,648,166 248,164,630
Nr. salariaţi 585 555 560
Productivitatea medie anuala 443.836,54 424.591,29 443.151,13

20
Productivitatea medie are o evoluţie descrescătoare pe intervalul de timp 2010-
2011,atingând nivelul minim de 424591.29 lei/salariat în 2011,după care a urmat o evoluţie
ascendenta pe intervalul de timp 2011-2012. Productivitatea maxima pe intervalul de timp
analizat a fost înregistrata în anul 2010 de 443836.54 lei/salariat.

2.5.4. Puncte tari şi puncte slabe ale diagnosticului de organizare, management şi


resurse umane
Puncte tari

- Structura forţei de munca este adecvata domeniului de activitate şi cerinţelor tehnice


implicate.

- Forţa de munca este experimentata,având o calificare ridicata şi o experienţa bogata.

Puncte tari

- Scăderea numărului mediu de salariaţi.

2.6. ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARA

Pentru efectuarea analizei economico financiare s-au calculat indicatori şi indici de


structura, evoluţie şi eficienta pe perioada 2010 – 2012.

2.6.1. Analiza financiar-patrimoniala

2.6.1.1. Analiza bilanţului


Elementele de activ

21
Ponderea imobilizărilor totale la sfârsitul anului 2012 este de 26,56 %, din totalul
activelor, din care 26.36% imobilizări corporale, 0.13% imobilizări necorporale şi 0.02%
imobilizări financiare. Imobilizările corporale au înregistrat o uşoara creştere în anul 2012 de 75
320 lei, în timp ce imobilizările necorporale au scăzut cu 305 522 lei.
Ponderea stocurilor în total active este de 9,18% în anul 2012 şi este relativ constanta în
timp, societatea înregistrând o creştere a stocurilor de 4 315 347 lei fata de 2011.
Ponderea cea mai mare în totalul activelor revine creanţelor, astfel ca de la 24.33% în
2010, acestea au ajuns în 2011 la 65.06%, iar apoi au scăzut pana la 62.61% în 2012.
Valoarea disponibilităţilor a scăzut în ultimii ani, astfel de la 51.84% în 2010 a scăzut la
2.94% în 2011, iar în 2012 societatea prezintă o valoarea a disponibilităţilor de 5 533 631 lei,
reprezentând 1.71% din totalul activelor.

Elemente de pasiv
Se observa faptul ca mai mult de jumătate din capitalul utilizat este din surse proprii,
capitalurile proprii având o pondere de 60.12% în total pasiv.
Conform tabelului de mai jos putem observa ca societatea a înregistrat în cursul anului
2012 un profit aferent exerciţiului de 30,362,521 lei şi are un capital social de 41,696,115 lei .
De asemenea şi rezultatul reportat este în valoare de 1,412,974 lei.
În ceea ce priveste nivelul datoriilor atrase societatea prezintă o pondere de 32.09% a
datoriilor curente, reflectând faptul ca societatea îşi acoperă nevoile curente din datoriile curente.
Ponderea datoriilor pe termen lung este foarte mica de 5.07% din total pasiv, ca urmare a
faptului ca societatea nu a realizat investiţii în anul 2012.
Bilanţ 2012 % 2011 % 2010 %
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări corporale 85.124.896 26,36% 85.049.576 24,48% 72.400.386 18,30%
Imobilizări necorporale 415.234 0,13% 719.756 0,21% 472.238 0,12%
Imobilizări financiare 54.002 0,02% 54.002 0,02% 54.002 0,01%
TOTAL ACTIVE 85.594.132 26,50% 85.823.334 24,70% 72.926.626 18,43%
IMOBILIZATE
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri 29.634.065 9,18% 25.318.718 7,29% 21.365.086 5,40%
Creanţe 202.180.05 62,61% 226.033.20 65,06% 96.262.280 24,33%
7 1
Disponibilităţi 5.533.631 1,71% 10.227.387 2,94% 205.144.00 51,84%
7
TOTAL ACTIVE 237.347.75 73,50% 261.579.30 75,30% 322.771.37 81,57%
CIRCULANTE 3 6 3
Cheltuieli în avans 164.917   353.098   578.500  
TOTAL ACTIVE 323.106.80 100,00 347.755.73 100,00 396.276.49 100,00
2 % 8 % 9 %
DATORII CURENTE
Datorii comerciale şi similare 53.841.322 100,00% 78.422.153 100,00% 46.178.290 100,00%

22
TOTAL DATORII CURENTE 53.841.322 32,09% 78.422.153 46,43% 46.178.290 81,12%
DATORII PE TERMEN LUNG
Subvenţii pentru investiţii 62.713 0,38% 78.724 0,61% 94.735 0,17%
Provizioane 16.301.717 99,62% 12.859.023 99,39% 10.652.940 18,71%
TOTAL DATORII TL 0 5,07% 0 3,72% 0 18,88%
TOTAL DATORll 53.841.322 39,88% 78.422.153 38,47% 46.178.290 14,37%
CAPITAL ŞI REZERVE
Capital social 41.696.115 16,49% 41.696.115 16,26% 41.696.115 12,29%
Rezerve din reevaluare 23.938.827 9,47% 23.938.827 9,34% 21.952.325 6,47%
Rezerve 145.626.92 57,58% 145.626.92 56,80% 213.177.31 62,82%
9 9 3
Prime de capital 9.863.684 3,90% 9.863.684 3,85% 9.863.684 2,91%
Rezultat reportat 1.412.974 0,56% 1.412.974 0,55% -4.716.351 -1,39%
Rezultatul exerciţiului 30.362.521 12,01% 33.857.309 13,21% 57.377.448 16,91%
TOTAL CAPITALURI 252.901.05 60,12% 256.395.83 61,53% 339.350.53 85,63%
PROPRII 0 8 4
TOTAL CAP ŞI DATORII 323.106.80 100,00 347.755.73 100,00 396.276.49 100,00
2 % 8 % 9 %

2.6.1.2. Analiza performantelor întreprinderii pe baza ratelor financiare

Ratele financiare reprezintă indicatori de sinteza ai situaţiilor financiare cu putere de


explicaţie foarte ridicata. Ratele de rotaţie arata cât de mare este rotaţia unui element de activ sau
de pasiv prin cifra de afaceri. Viteza de rotaţie semnifica de cate ori se cuprind elementele
bilanţiere în cifra de afaceri.
Durata de rotaţie arata de cate zile din cifra de afaceri avem nevoie pentru a finanţa un
element de activ sau pasiv.
DURATA DE ROTATIE/VITEZA 2010 2011 2012
DE ROTATIE Dz Nr. Dz Nr. Dz Nr.
Active totale 555,05 0,65 530,73 0,68 468,48 0,77
Active circulante totale 452,76 0,80 399,62 0,90 344,31 1,05
Creanţe comerciale şi similare 135,03 2,67 345,31 1,04 293,29 1,23
Stocuri 29,97 12,01 38,68 9,31 42,99 8,37
Datorii comerciale şi similare 64,78 5,56 113,69 3,17 78,10 4,61
Datorii totale 79,85 4,51 244,89 1,47 243,37 1,48

În 2012 durata de rotaţie a activului total a scăzut uşor fata de anii 2010-2012 , în prezent
având nevoie de 468,48 zile din cifra de faceri pentru a finanţa activul total al societăţii SC
ZENTIVA SA.
În 2012 durata de rotaţie pentru activul circulant a scăzut fata de anii precedenţi, în
prezent având nevoie de 344,31 zile din cifra de afaceri pentru a finanţa activul circulant total al
societăţii.

23
Analizând durata de rotaţie a creanţelor observam ca societatea are o durata de încasare a
creanţelor de 293,29 zile în anul 2012 în scădere fata de anul 2011 cu 52,02 zile.
Analizând durata de rotaţie a datoriilor comerciale şi similare, observam ca societatea are
o durata de achitare a furnizorilor de 78,10 zile în anul 2012 în scădere fata de anul 2011.
În comparaţie cu nivelul duratei de achitare al furnizorilor, cel al încasării creanţelor este
mult mai mare fapt care indica o situaţie nefavorabila a companiei.
Indicatorul numărul de rotaţii arata de cate ori se cuprinde un element în cifra de afaceri.

2.6.1.3. Analiza capacitaţii de autofinanţare

INDICATORI 2010 2011 2012


Cap de rambursare a dat financiare EBE/ Datorii pe TL 39.6835465 31.30885625 26.16994585
3
Rata de acoperire a excedentului brut CAF/EBE *100 27% 19% 16%
Rata de acoperire a rezultatului exerciţiului CAF/REx*100 220% 230% 229%
Capacitatea de autofinanţare = RN-chelt+venituri 117,113,472 77,923,060 69,383,840

Capacitatea de rambursare a datoriilor financiare are valori foarte mari în perioada


analizata deoarece valoarea împrumuturilor nu a fost foarte mare, atât pe termen mediu şi lung
cat şi pe termen scurt.
Excedentul brut din exploatare măsoară surplusul monetar potenţial furnizat de
activitatea curenta. Rata de acoperire a excedentului brut are valori pozitive în toţi anii deoarece
cheltuielile înregistrate în aceşti ani au fost devansate de valoarea veniturilor, veniturile din
exploatare având cea mai mare influenta în cazul rezultatului obţinut.
Rata de acoperire a rezultatului exerciţiului a urmat acelaşi trend, ceea ce reprezintă o
situaţie favorabila pentru întreprindere

2.6.1.4. Analiza corelaţiei creanţe-obligaţii

INDICATORI 2010 2011 2012


lei % lei % lei %
CA 254.628.541 - 218.836.656 86% 242.491.029 111
%
Creanţe 96.262.280 - 226.033.201 235% 202.180.057 89%
Obligaţii 46.178.290 - 74.422.152 161% 53.841.322 72%
Raportul creanţe/obligaţii 2,08 3,04 3,76

24
Unul dintre obiectivele analizei financiare este de a urmări evoluţia raportului creanţe-
datorii în scopul de a constata în ce măsură întreprinderea are posibilitatea ca din creanţele pe
care le înregistrează să-şi acopere datoriile pe termen scurt. Pentru a reflecta influenţa nivelului
activităţii asupra evoluţiei raportului creanţe-datorii, acesta se analizează prin referire la cifra de
afaceri.
În anul 2011 creanţele (235%) şi obligatiile (161%) au crescut intr-un ritm mult superior
celui aferent cifrei de afaceri (86%), ceea ce influenţează nefavorabil fluxul de disponibilităţi.
În anul următor se înregistrează o îmbunătăţire a situaţiei, cifra de afaceri având o
evoluţie mult mai accentuata (111%), în sensul creşterii, fata de creanţe (89%) şi obligaţii (72%).
Acest lucru va duce la reducerea gradului de imobilizare a capitalului firmei, ceea ce presupune
o situaţie favorabila pentru întreprindere.

INDICATORI 2010 2011 2012


Durata de imobilizare a creanţelor 136 372 300
Durata de folosire a surselor atrase 65 122 80

Mărimea şi evoluţia indicatorilor confirma concluzia stabilita anterior, în sensul ca, deşi
creanţele înregistrează creşteri substanţiale, imobilizarea fondului de rulment este suplinita de
sursele atrase suplimentar.
În perioada analizata, din punct de vedere al vechimii obligaţiilor, cea mai mare pondere
o au cele cu o vechime de pana la 90 de zile, ceea ce asigura o frecventa corespunzatoare a
plaţilor.
În ceea ce priveste durata de încasare a creanţelor, se constata o întârziere a încasării
acestora, ceea ce presupune o influenta nefavorabila, deoarece duce la sporirea gradului de
imobilizare a capitalului firmei, cea mai mare durata de imobilizare a creanţelor fiind înregistrata
în anul 2011 (372 zile).

2.6.1.5. Analiza corelaţiei FR – NFR

În realizarea corelaţiei fond de rulment-necesar fond de rulment este folosit bilanţul. Anii
luaţi În considerare pentru aceasta analiza sunt 2010, 2011, 2012 pentru care calculam fondul de
rulment permanent, nevoia de fond de rulment şi trezoreria neta.
INDICATORI 2010 2011 2012
Fond de rulment (FR) -255.676.233 -157.634.757 -150.942.488
Necesar de fond de rulment (NFR) 71.449.076 176.929.767 177.972.800

25
Trezoreria neta (TN) -327.125.309 -334.564.524 -328.915.288
Cifra de afaceri 256.644.377 235.648.166 248.164.630
Viteza de rotaţie a FR (zile) 359 241 219
Viteza de rotaţie a NFR (zile) 100 270 258

În urma analizei observam ca fondul de rulment a fost negativ ceea ce semnifica faptul
ca o parte a datoriilor pe termen scurt au fost utilizate pentru procurarea de active imobilizate,
această stare definind o abatere de la echilibrul financiar,respectiv societatea nu dispune de
suficiente resurse permanente pentru acoperirea imobilizărilor.
Nevoia de fond de rulment este pozitiva pentru fiecare an , ea semnifica un surplus de
nevoi temporare, în raport cu resursele temporare posibile de mobilizat. Aceasta situaţie
evidenţiază decalajul nefavorabil intre lichiditatea stocurilor şi creanţelor, pe de-o parte, şi
exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de alta parte, respectiv încetinirea încasărilor şi
urgentarea plaţilor. Acest lucru indica o ieşire a numerarului din societate iar daca acest lucru
continua, acesta se va confrunta cu probleme de lichiditate.
Trezoreria neta negativa e rezultatul întregului echilibru financiar al întreprinderii. Este
rezultatul creşterii volumului împrumutului pe termen scurt şi al diminuării. Analiza arata ca
societatea nu respecta echilibrul financiar.

Creditele bancare pe termen scurt ţinând cont de costul acestora sunt utilizate pentru
finanţarea nevoii de active circulante respectând regula de finanţare potrivit căreia la nevoi cu
termene de lichiditate sub un an se alocă surse de finanţare cu termene de exigibilitate sub un an.
INDICATORI 2010 2011 2012
Rata autonomiei financiare 96,93% 95,20% 93,92%
Rata de finanţare a stocurilor -11,9670 -6,2260 -5,0935
Rata de autofinanţare a activelor 85,76% 73,80% 78,31%
Rata datoriilor 0,1677 0,6252 0,6634

În urma analizei indicatorilor din tabelul de mai sus constatăm ca societatea nu apelează
la datorii, finanţându-se în majoritatea cazurilor din surse proprii.
Rata de finanţarea a stocurilor este negativa pe toţi anii analizaţi datorita fondului de
rulment negativ, ceea ce înseamnă ca societatea nu-şi poate acoperi stocurile din fondul de
rulment de care dispune.
Rata de autofinanţare a activelor este una favorabila iar rata datoriilor (levierul financiar)
ne indica o situaţie favorabila, societatea fiind una fără datorii mari.

26
2.6.1.6. Analiza lichidităţii şi a solvabilităţii

INDICATORI 2010 2011 2012


Rata lichidităţii generale 6,9897 3,5148 4,4083
Rata lichidităţii curente (intermediara) 6,5270 3,1746 3,8579
Rata lichidităţii imediate 4,4424 0,1374 0,1028
Rata solvabilităţii patrimoniale (rata de 85,76% 73,80% 78,31%
finanţare a activelor)
Rata solvabilităţii generale 6,9511 2,1672 1,9249

Ratele de lichiditate arata capacitatea societăţii de a face fata plaţilor scadente pe termen
scurt.

 Lichiditatea generala = (Stocuri + Creanţe + Disponibilităţi)/Total datorii curente

Aceasta rata trebuie sa fie > 1, lucru care este respectat de societatea analizata pe toţi cei
3 ani, în concluzie acesta dispune de suficiente lichidităţi pentru achitarea plaţilor scadente pe
termen scurt

 Rata de lichiditate curenta sau redusa = (Creanţe + Disponibilităţi)/Total datorii


curente

Aceasta rata arata capacitatea societăţii de a face fata datoriilor scadente pe termen scurt,
prin intermediul creanţelor şi disponibilităţilor sale. Rata de lichiditate curenta este în scădere în
2012 fata de 2011 şi 2010.

 Rata de lichiditate imediata sau testul acid = Disponibilităţi/Total datorii curente

Aceasta rata evidenţiază partea din datoriile scadente pe termen scurt ce poate fi acoperita
prin intermediul disponibilităţilor societăţii. Rata prezintă o scădere din 2010 până în 2012,
valorile din 2011 şi 2012 sunt sub valoarea unitara ceea ce demonstrează ca societatea nu poate
sa acopere datoriile pe termen scurt din disponibilităţi.
Solvabilitatea patrimoniala reprezintă ponderea capitalurilor proprii în pasivul total. Este
echivalentul ratei de finanţare a activelor şi inversul gradului de îndatorare, societatea analizata
prezintă o situaţie favorabila în toţi cei trei ani.
Solvabilitatea generala ne arata posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active. Valoric
este egala cu activul net contabil, respectiv, capitalurile proprii. Societatea analizata prezintă o
valoare mare a indicatorului, situaţie favorabila.

27
2.6.2. Analiza Rentabilităţii

2.6.2.1. Analiza contului de profit şi pierdere

Din analiza contului de profit şi pierdere al SC ZENTIVA SA pe anii 2011-2012,


observam ca cifra de afaceri a crescut cu 5,31 % în anul 2012 , respectiv cu 12,516,464 lei.
Profitul brut este de 39,021,319 lei, cu 5,044,432 lei mai puţin decât anul trecut,
înregistrând o scădere de 11,44 % fata de anul 2011 cand a fost 44,065,751 lei.

ELEMENTE CPP 2010 2011 2012


Venituri din vânzări(CA) 254.628.541 235.648.166 248.164.630
Variaţia stocurilor de produse finite şi a prod în curs de execuţie 7.303.395 1.922.425 2.970.015
Venituri din producţia de imob şi investiţii imobiliare 361.602 265.170 0
Alte venituri din exploatare 8.942.729 14.833.819 12.217.597
Venituri din exploatare totale 256.629.478 252.669.580 263.352.242
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 21.575.837 25.976.370 34.610.275
Alte cheltuieli materiale 15.813.224 17.910.440 19.656.059
Alte cheltuieli externe 4.675.471 4.979.402 5.803.462
Cheltuieli privind mărfurile 18.805.562 24.180.412 22.906.304
Cheltuieli cu personalul 45.417.271 43.876.016 44.387.797
Ajustări de valoare privind imob corporale şi necorporale 9.380.293 9.803.296 8.686.657
Ajustări de valoare privind activele circulante 583.602 (4.472.895) 850.315
Alte cheltuieli de exploatare 85.691.203 90.190.014 86.948.307
Ajustări privind provizioanele (3.226.230) 2.206.083 3.442.694
Cheltuieli din exploatare totale 198.716.231 214.649.138 227.291.870
Profit din exploatare 57.913.246 38.020.442 36.060.372
Venituri din acţiuni deţinute la filiale 0 0 28.544
Venituri din diferenţe de curs valutar 1.523.198 1.132.414 1.129.190
Venituri din dobânzi 6.573.468 6.851.153 3.427.007
Venituri financiare totale 8.096.666 7.983.567 4.584.741
Cheltuieli financiare totale 2.044.533 1.938.258 1.668.793
Profitul sau pierderea financiara 6.052.132 6.045.309 2.915.948
Venituri totale 264.726.143 260.653.147 267.981.981
Cheltuieli totale 200.760.765 216.587.396 228.960.662
Profit brut 63.965.378 44.065.751 39.021.319
Impozitul pe profit 10.817.284 10.208.442 8.658.798
Profit net 53.148.094 33.857.309 30.362.521

După scăderea din profitul brut a cheltuielilor cu impozitul pe profit în valoare de


8,658,798 lei, cu 15,18 % mai mici decât cele înregistrate în anul 2011, obţinem un profit net de
30,362,521 lei cu 10,32 % mai mic decât în anul precedent, reprezentând o situaţie nefavorabila
pentru societate.

28
2.6.2.2. Analiza cheltuielilor întreprinderii

INDICATORI 2010 2011 2012


VA 485.930.052 467.952.966 481.846.544
Nr. Sal 585 555 560
Profit Brut 63.965.378 44.065.751 39.021.319
Cheltuieli cu personalul 45.417.271 43.876.016 44.387.797
Cheltuieli calculate 200.760.765 216.587.396 228.960.662
VA/Nr. Sal 830.650 843.158 860.440
PrBrut/Nr. Sal 109.343 79.398 69.681
Ch cu personalul/VA 9,35% 9,38% 9,21%
Ch cu personalul/Ch tot 22,62% 20,26% 19,39%
Ch cu personalul/Nr. Sal 77.636 79.056 79.264

Valoarea adăugata pe salariat a evoluat crescător în 2011 fata de 2010 cu 1,5%,


înregistrând o creştere în 2012 fata de 2011 cu 2,04%.
Profitul brut reactualizat pe salariat a înregistrat o scădere importanta în 2011 cu 27,38%,
datorita reducerii profitului cu 31,10% fata de numărul salariaţilor care s-a redus doar cu 5,12%.
În 2012 acest indicator a înregistrat de asemenea o scădere cu 12,23%.
Ca şi la analiza ponderii valorii adăugate în total venituri, ponderea descrescătoare a
salariilor în totalul cheltuielilor în anul 2011 are ca prima cauza sporirea ponderii cheltuielilor
legate de achiziţionarea materiilor prime. Astfel în 2011 cheltuielile cu materialele reprezintă
11,99 %, iar în 2012 ele reprezintă 15,12%. O alta cauza o reprezintă creşterea ponderii seviciilor
de la terţi, de la 27,89% în 2011 la 30,97% în 2012.
Cheltuielile salariale reactualizate raportat la numărul de salariaţi au înregistrat o creştere
uşoara, de la 77,636 lei în 2010 la 79,056 lei în 2011, în 2012 creşterea fiind nesemnificativa .
INDICATORI 2010 2011 2012
Profit brut-lei 63965378 44065751 39021319
Variaţie profit brut realizat - -31,11% -11,45%

Profitul brut reactualizat a înregistrat o scădere vertiginoasa în 2011 fata de 2010, şi a


înregistrat o revenire relativa în 2012.

INDICATORI 2010 2011 2012


Cheltuieli privind mărfurile 0,09% 11,16% 10,00%
Cheltuieli materiale totale 20,95% 22,56% 26,24%
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 10,75% 11,99% 15,12%
Cheltuieli cu energia şi apa 2,33% 2,30% 2,53%
Alte cheltuieli materiale 7,88% 8,27% 8,58%

29
Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi 34,08% 27,89% 30,97%
Cheltuieli cu personalul totale 22,62% 20,26% 19,39%
Cheltuieli cu remuneraţiile 17,97% 15,97% 15,28%
Cheltuieli privind asigurările şi protecţia sociala 4,65% 4,29% 4,10%
Cheltuieli cu amortizări şi provizioane 4,96% 2,46% 4,17%
exploatare
Cheltuieli financiare 1,02% 0,89% 0,73%

Din punct de vedere al structurii costurilor rezulta: cea mai mare pondere o au cheltuielile
cu lucrările şi serviciile executate de terţi, urmate de cheltuielile materiale, reprezentând o
situaţie normala având în vedere specificul activităţii de producţie, cele cu personalul
înregistrând cam aceeaşi pondere cu a cheltuielilor materiale, apogeul fiind înregistrat în anul
2010, cand societatea avea numărul cel mai mare de angajaţi, 585 salariaţi. Se recomanda
adoptarea de masuri în ceea ce priveste diminuarea cheltuielilor cu serviciile executate de terţi.
Ponderea celorlalte cheltuieli se încadrează în limite normale în toţi cei trei ani analizaţi.

2.6.2.3. Analiza indicatorilor de activitate

INDICATORI 2010 2011 2012


Indicele cifrei de afaceri 145% 86% 111%
Remunerarea factorului munca = Cheltuieli cu pers *100/VA 9,35% 9,38% 9,21%
Remunerarea macroeconomiei = Cheltuieli cu impozite şi 2,88% 4,06% 1,91%
taxe*100/VA
Remunerarea capitalului împrumutat = Cheltuieli cu 0,01% 0,00% 0,00%
dobânda*100/VA
Remunerarea întreprinderii = Rezultatul exploatării*100/VA 11,92% 8,12% 7,48%

Remunerarea factorului munca se reflecta în echilibrul financiar al întreprinderii, prin


valorile scăzute în cei trei ani analizaţi, care nu pun în pericol remunerarea celorlalţi factori
participanţi la realizarea valorii adăugate, având o pondere relativ constanta în VA.
Indicatorul remunerarea macroeconomiei (a statului), care defineşte gradul de fiscalitate
care apăsa asupra întreprinderii a avut o evoluţie ascendenta de la 2,88% în 2010, la 4,06% în
2011, înregistrând o scădere drastica pana la 1,91% în anul 2012.
Remunerarea capitalului împrumutat, indicator ce arata ponderea costului capitalului
împrumutat în valoarea adăugata, are o valoare foarte mica în 2010: 0,01%., respectiv valoarea
zero în ultimii doi ani deoarece întreprinderea nu are contractate credite. Acesta este un lucru
bun, deoarece nu foloseşte pentru finanţarea activităţii curente şi a investiţiilor credite bancare.

30
Remunerarea întreprinderii, indicator care arata ponderea rezultatului exploatării în
valoarea adăugata, destinata acoperirii capacitaţii de autofinanţare, a cunoscut o evoluţie buna în
anul 2010: 11,92%. În 2011 acest indicator a înregistrat o scădere de 3,8 puncte procentuale,
datorata scăderii valorii adăugate, care a devansat scăderea rezultatului exploatării. Evoluţia
acestui indicator este fluctuanta şi nu se poate estima o evoluţie clara în viitor.

2.6.2.4. Analiza indicatorilor de rentabilitate

INDICATORI 2010 2011 2012


Rentabilitatea comerciala bruta 26,88% 18,70% 15,72%
Rentabilitatea financiara 17,43% 12,68% 12,08%
Rentabilitatea economica 16,91% 13,21% 12,01%

Prin rata de rentabilitate comerciala bruta se observa ce parte din cifra de afaceri
reprezintă profitul net şi anume 26,88% din CA este profitul net în 2010, în 2011 18,70% iar în
2012 15,72%. Raportul creste în 2012 cu 2,98%
Rentabilitatea financiara reprezintă rata de remunerare a capitalului acţionarilor.
Rentabilitatea financiara este randamentul societăţii raportat la capitalurile proprii, aceasta
înregistrând o scădere în ultimii trei ani analizaţi.
Rentabilitatea economica exprima eficienta utilizării activelor, adică gradul în care
societatea este rentabila în raport cu resursele alocate. Rentabilitatea economica a scăzut la
12,01% în 2012, ceea ce denota o scădere a eficientei utilizării activelor.

INDICATORI FORMULA INDICATORI 2010 2011 2012


Randament brut al Profit brut/ Capital propriu % 18,85% 17,19% 15,43%
capitalului
Randament net al Profit net/ Capital propriu % 15,66% 13,21% 12,01%
capitalului

Urmărind aceşti indicatori se observa un nivel bun, insa în scădere astfel ca în 2011 şi
2012 au înregistrat valori inferioare fata de 2010 fapt datorat creşterii CP intr-un ritm superior
Profitului brut, respectiv Profitului net. În anul 2011 aceşti indicatori de randament ai capitalului
au înregistrat o scădere cu 1,66% pentru cel brut, şi respectiv o scădere cu 2,45% pentru cel net.
Acelaşi trend îl prezintă şi anul 2012.
În aprecierea acestor randamente trebuie sa ţinem seama şi de riscurile asociate activităţii
coroborate cu dificultăţile economico-financiare Nationale şi internaţionale, cum ar fi: condiţiile
economice globale existente din ultimii ani, creşterea puterii concurenţilor de pe piaţa şi a

31
exigentelor calitate/preţ ale pieţei. Şi în acest context putem aprecia randamentul ca fiind
satisfăcător.

2.6.2.5. Diagnostic factorial al rezultatului exploatării

Ca model de analiza pentru diagnosticul factorial al rezultatului exploatării s-a folosit:


RE=V(1-Ch/V)

INDICATORI 2010 2011 2012


Venituri din exploatare 256.629.478 252.669.580 263.352.241
Cheltuieli din exploatare 198.716.231 214.649.138 227.291.869
Cheltuieli la 1 leu venituri 0,77 0,85 0,86
Rezultatul exploatării 57.913.247 38.020.442 36.060.372

SPECIFICATIE 2010-2011 2011-2012


Modificarea rezultatului -19.892.805 100% -1.960.070 100%
Influenta veniturilor -893.625 4% 1.602.399 -82%
Influenta cheltuielilor la 1 leu venituri -18.999.180 96% -3.562.469 182%

În primul caz, 2010-2011, modificarea rezultatului exploatării, în sensul scăderii cu


19,892,805 lei s-a obţinut în principal pe baza creşterii cheltuielilor la 1 leu venituri cu 10,38%.
În al doilea caz, rezultatul exploatării a scăzut cu 1,960,070 lei datorita creşterii
cheltuielilor la 1 leu venituri cu 0,01 lei, care au determinat scăderea rezultatului în perioada
analizata cu 3,562,469 lei.
Un alt model folosit în analiza diagnostic a rezultatului exploatării este:
RE=N*Mf/N*Qe/Mf*V/Qe*RE/V

INDICATORI 2010 2011 2012


Număr salariaţi(N) 585 555 560
Înzestrare tehnica(Mf/N) 123.761 153.242 152.009
Randamentul mijl fixe(Qe/Mf) 3,2141 3,0485 3,0475
Gradul de valorificare a Qe(V/Qe) 1,1376 1,0053 1,0330
Rentabilitatea veniturilor din exploatare(RE/V) 0,2188 0,1459 0,1346
Rezultatul exploatării 57.913.247 38.020.442 36.060.372

INFLUENTE 2010-2011 2011-2012


Modificarea rezultatului -19.892.805 100% -1.960.070 100%
Număr salariaţi(N) -2.969.910 14,93% 342.527 -17,48%
Înzestrare tehnica(Mf/N) 13.088.029 -65,79% -308.856 15,76%
Randamentul mijl fixe(Qe/Mf) -3.504.952 17,62% -12.460 0,64%
Gradul de valorificare a Qe(V/Qe) -7.504.203 37,72% 1.047.817 -53,46%
Rentabilitatea veniturilor din exploatare(RE/V) -19.001.769 95,52% -3.029.098 154,54%

32
Numărul de salariaţi exercita o influenta pozitiva în valoare de 342,527 lei asupra
rezultatului exploatării în perioada 2011-2012 datorita creşterii numărului de angajaţi în 2012
(560 sal).
Investiţiile puse în funcţiune au asigurat creşterea productivităţii muncii şi implicit a
volumului producţiei în perioada 2010-2011, înregistrând o influenta nefavorabila asupra
rezultatului în perioada 2011-2012, în valoare de 308,856 lei.
Randamentul mijloacelor fixe a avut o influenta nefavorabila asupra rezultatului în
ambele perioade analizate, aceasta diminuându-se în perioada 2011-2012.
Gradul de valorificare a producţiei exerciţiului, a avut influente negative asupra
rezultatului în prima perioada, în valoare de 7,504,203 lei.
Modificarea rentabilităţii veniturilor din exploatare a contribuit cel mai mult la
diminuarea rezultatului în perioada 2010-2011, determinând scăderea acestuia cu 19,001,769 lei.
Aceasta influenta nefavorabila este atenuata în perioada ulterioara, determinând o scădere a
rezultatului de 3,029,098 lei.

2.6.2.6. Analiza-diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate

a) Rata rentabilităţii veniturilor

Rv=∑qv*r/100

unde:
qv= structura veniturilor
r = rata rentabilităţii pe categorii de venituri

ACTIVITATI STRUCTURA VENITULUI(%) RATA RENTABILITATII


2010 2011 2012 2010 2011 2012
Exploatare 96,9415% 96,9371% 98,27% 0,25 0,17 0,15
Financiara 3,0585% 3,0629% 1,73% 7,90 5,52 8,43
Extraordinara 0 0 0 0 0 0
TOTAL 100% 100% 100% 0,24 0,17 0,15

Reducerea rentabilităţii pe categorii de venituri a determinat o micşorare a nivelului de


rentabilitate în anul 2011 cu 0,07 ,acelaşi trend înregistrându-se şi în anul 2012, rentabilitatea
înregistrând o scădere de 0,08, ceea ce a constituit o înrăutăţire a activităţii.

33
b) Rata rentabilităţii economice a activului

Modelul folosit este:


Rec=V/A*P/V*100

INDICATORI 2010 2011 2012


Total activ 322.941.885 347.402.640 395.697.999
Profit brut 63.965.378 44.065.751 39.021.319
Venituri 264726143 260.653.147 267.981.981
Viteza de rotaţie a activelor(V/A) 0,819733071 0,75029121 0,677238656
Rentabilitatea veniturilor(Pb/V) 24% 17% 15%
Rentabilitatea activului(Pb/A) 20% 13% 10%

INDICATORI 2010-2011 2011-2012


Modificarea rentabilităţii activului -7% -3%
Influenta vitezei de rotaţie -2% -1%
Influenta rentabilităţii veniturilor -5% -2%

În cele doua perioade analizate tendinţa rentabilităţii activului a fost de micşorare, fiind
influenţata de reducerea vitezei de rotaţie a activelor, prin creşterea soldului conturilor de creanţe
şi creşterea investiţiilor care functioneaza sub parametrii proiectaţi.

c) Rata rentabilităţii financiare a capitalului propriu

Modelul folosit este:


Pn/KPr=(V/A*A/KPr*Pn/V)*100
Kpr = capital propriu
Pn = profit net

INDICATORI 2010 2011 2012


Rentabilitatea financiara a KPr = PrNet/KPr 16% 13% 12%
Viteza de rotaţie a activelor(V/A) 0,819733071 0,75029121 0,677239
Pârghia financiara(A/KPr) 0,951646904 1,354946487 1,564636
Rentab neta a veniturilor(Pn/V) 20% 13% 11%

SPECIFICATIE 2010-2011 2011-2012


Modificarea rentabilităţii financiare a KPr -2,46% -1,20%
Influenta vitezei de rotaţie -1,33% -1,29%
Influenta pârghiei financiare 6,08% 1,84%
Influenta rentabilităţii nete a veniturilor -7,20% -1,76%

Rata rentabilităţii financiare a capitalului propriu în perioada 2010-2011 s-a redus pe


baza vitezei de rotaţie a activului şi a eficientei activităţii de exploatare, a cărei modificări a

34
determinat scăderea rentabilităţii financiare cu 7,20% . Modificarea vitezei de rotaţie a activului
a influenţat negativ şi ea prin diminuarea rentabilităţii financiare cu 1,29%. Aceasta influenta
nefavorabila este contrabalansata de influenta favorabila a pârghiei financiare, a cărei modificări
a determinat o creştere a rentabilităţii financiare de 6,08%.
Deşi în perioada următoare rentabilitatea financiara a continuat sa scadă, dar intr-o
proporţie mai mica, aceasta rămâne la o valoare acceptabila de 12%, în anul 2012. În aceasta
perioada viteza de rotaţie a activului a avut o influenta nefavorabila, scăzând cu 0,0730522
rotaţii, aceasta influenta fiind contrabalansata de influenta favorabila a pârghiei financiare, care a
crescut de la 1,35 în 2011 la 1,56 în 2012.

Puncte tari şi puncte slabe ale analizei economico-financiare

Puncte tari :

- Activitatea societăţii nu depinde de credite.

- Solvabilitatea şi lichiditatea generala a societăţii sunt favorabile.

Puncte slabe :

- Termenul lung de încasare a creanţelor.

- Scăderea cifrei de afaceri.

35
CAPITOLUL III – EVALUAREA S.C. ZENTIVA S.A.

3.1. METODA FLUXURILOR FINANCIARE ACTUALIZATE

Prezentarea generala a metodei

DCF este una dintre cele mai corecte şi complexe metode de evaluare, ce se aplica atât în
cazul evaluării unei afaceri, dar şi în cazul evaluării activelor necorporale.
Actualizarea este o procedura indispensabila pentru asigurarea unei corecte viziuni
dinamice în aplicarea metodelor de evaluare şi, de asemenea, pentru luarea în calcul a fluxurilor
de rezultate considerate în timp. Mai precis, actualizarea este o operaţie prin care o suma care va
fi încasata sau plătita în viitor este transformata în valori de azi. Necesitatea acestei operaţiuni
deriva din faptul ca unităţile monetare de mâine nu sunt echivalente cu unităţile monetare de azi
(fără a lua în calcul inflaţia).
Prin aceasta metoda cash-flow-ul este estimat pentru fiecare din anii unei perioade
explicite de previziune şi apoi convertite în valoare prin aplicarea unei rate de actualizare.
Premisele aplicării metodei DCF sunt:
- definirea condiţiilor normale de exploatare şi funcţionare pe baza tendinţelor extrase din
rezultatele analizei diagnostic;
- deducerea din profitul net degajat din exploatare a cheltuielilor de investiţii (ca
imobilizări sau fond de rulment), necesare susţinerii capacitaţii beneficiare considerate;
- valoarea rezultata exprima rezultatul utilizării acelor elemente de patrimoniu care
participa la desfăşurarea activităţii, excluzând activele în afara exploatării şi incluzând
valoarea elementelor intangibile, de good - will;
- continuitatea managementului, a sistemului de organizare, a structurii şi activităţii
societăţii.
Fluxul de disponibilităţi este cel care rezulta din totalitatea operaţiunilor, respectiv
modificarea trezoreriei nete pe durata exerciţiului.
Parametrii necesari calculului se refera la previzionarea veniturilor, cheltuielilor,
dobânzilor, amortizărilor, investiţiilor, structurii capitalului şi a valorii reziduale

Rata de actualizare

36
Potrivit acestei metode, costul capitalului este determinat realizând o comparaţie între
alternativele investiţionale şi performanţele pieţei în general.
Costul capitalului propriu se determină astfel:

unde:
CKpr - costul capitalului propriu,
Rf - rata rentabilităţii fără risc,
Rm - rentabilitatea medie a pieţei,
Rm-Rf - prima de piaţă (de risc a pieţei bursiere),
β - coeficient de evaluare a riscului sistematic.
Coeficientul β reprezintă calea de evaluare a “riscului sistematic” prin compararea
mişcării cursului acţiunii firmei analizate cu evoluţia indicelui general al pieţei bursiere. Prin
acest coeficient se ia în considerare situaţia firmei analizate, alături de celelalte două componente
din model (rata de baza şi prima de piaţă). Coeficientul β înregistrează valori diferite în diverse
ramuri economice.
Riscul nesistematic exprimă variabilitatea preţului acţiunilor firmei determinate exclusiv
de viaţa firmei (de exemplu, scufundarea unei nave din cauza furtunii în cazul unei companii de
transport, contaminarea accidentală a produselor unei firme alimentare, o lovitură de stat pe una
din pieţele externe, decesul unui om cheie etc.) Modalitatea uzuală de reducere a riscului
nesistematic o reprezintă diversificarea portofoliului de investiţii.
Riscul sistematic depinde de activitate desfăşurată în mod normal de către întreprindere.
Prima de risc de piaţa este influenţată de:
- variaţia din cadrul economiei naţionale. Prima de piaţă este mai ridicată în economiile mai
volatile, respectiv în cele cu o piaţă financiară în dezvoltare, cu rată ridicată de creştere şi risc
economic ridicat.
- riscul politic. Prima de risc este mai ridicată în economiile care sunt caracterizate de
instabilitate politică, acesta putând determina instabilitate economică.
- structura pieţei. Pe unele pieţe financiare prima de risc este scăzută datorită faptului că
firmele listate sunt reprezentate de companii mari, stabile, cu activitate diversificată . În
general, atunci când pe piaţă cotează multe firme mici şi mijlocii, prima de risc pentru
investiţiile în acţiuni este ridicat.

37
Determinarea ratei de actualizare utilizata în calculele aferente metodei, s-a făcut
utilizând modelul CAPM.

a= Rf+(Rm-Rf) x β =11,39%
Rf- rata rentabilităţii fără risc = 5,85%
Rm-Rf– prima de piaţa= 7,80%
β = 0,71
Alegerea duratei de 5 ani (2013-2017) pentru scenariile de previziune are în vedere
următoarele considerente:
 cererea pentru produsele pe care le poate comercializa societatea va înregistra modificări
în aceasta perioada, în contextul evoluţiei oscilante generale a economiei;
 perioada normală de recuperare a unei investiţii în sector;
 durata necesară pentru a se putea construi o imagine completă a evoluţiei societăţii
comerciale, luând în considerare elementele necesare precum existenţa lichidităţilor,
stabilizarea performanţelor, etc.

Pentru determinarea valorii fluxurilor financiare de disponibilităţi s-au avut în vedere


următoarele scenarii de dezvoltare pe perioada 2013-2017.
La construirea scenariului de evoluţie, s-au avut în vedere următoarele:
 Previziunile cifrei de afaceri au avut în vedere condiţiile manifestate pe piaţă şi anume o
reducere uşoară a acesteia cu aproximativ 1% în anul 2013, o creştere de 5% în perioada
2014-2017.
 Pentru perioada de previziune se va considera constantă ponderea veniturilor din
vânzarea mărfurilor în total cifră de afaceri.
 Rata rentabilităţii comerciale determinată prin intermediul rezultatului exploatării va
creşte cu un punct procentual anual în perioada 2013-2017.
 Raportul procentual dintre cheltuielile cu amortizarea şi cheltuielile de exploatare se va
menţine la nivelul anului 2012.
 Rezultatul financiar se prevede a rămâne constant la nivelul anului 2012, ca urmare a
unor previziuni în monedă constantă.
 Investiţiile de menţinere a potenţialului sunt la nivelul cheltuielilor anuale cu amortizarea
plus 15% din profitul brut.
 În următorul an se va încetini viteza de rotaţie a stocurilor cu o zi, după care se va
înregistra o accelerare cu o zi anual.

38
 În următorul an se va încetini viteza de rotaţie a creanţelor cu 2 zile, după care se va
înregistra o accelerare cu trei zile anual.
 Viteza de rotaţie a obligaţiilor se va accelera cu o zi anual
 Valoarea reziduală se va determina pe bază de venit prin capitalizarea profitului net din
anul 2017.
 Rata de creştere anuală „g” va fi de 0,5%
 Necesarul de fond de rulment s-a determinat pe baza duratelor de rotaţie a elementelor de
activ şi pasiv care intră în componenţa acestuia.

Viteza de rotaţie a componentelor NFR în anul 2012


Nr. crt. Denumire UM Valoare
1. Stocuri zile 42,99
2. Creanţe zile 293,29
3. Obligaţii pe termen scurt zile 78,10
4. Necesar de fond de rulment zile 258,18
5. Necesar de fond de rulment lei 177.972.800

 Echilibrul financiar se realizează prin trezorerie netă pozitivă. Pentru îndeplinirea


scenariului nu se prelimină apelarea la credite pe termen lung
 S-a avut în vedere impozitarea actuală a profitului brut cu 22,22 %, datorită existenţei
cheltuielilor nedeductibile.

39
Evoluţia cifrei de afaceri
Denumire 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Modificarea anuală a cifrei de afaceri   -1% 5% 5% 5% 5%
Cifra de afaceri - lei 248.164.630 245.682.984 257.967.133 270.865.490 284.408.764 298.629.202

Determinarea rezultatului din exploatare


Denumire 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rata rentabilităţii comerciale 14,53% 15,53% 16,53% 17,53% 18,53% 19,53%
Rezultatul din exploatare - lei   38.156.598 42.644.099 47.484.959 52.703.295 58.324.752

Estimarea cheltuielilor cu amortizarea


Denumire 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pondere ch. am. în ch. de expl. 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82%
Cheltuieli cu amortizarea - lei 8.686.657 7.931.258 8.229.231 8.537.173 8.855.336 9.183.973

Previzionarea contului de profit şi pierdere - lei


Denumire 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cifra de afaceri 248.164.630 245.682.984 257.967.133 270.865.490 284.408.764 298.629.202
Alte elem de venituri 15.187.612 - - - - -
Venituri din exploatare 263.352.242 245.682.984 257.967.133 270.865.490 284.408.764 298.629.202
Cheltuieli de exploatare 227.291.870 207.526.386 215.323.034 223.380.530 231.705.469 240.304.451
Rezultat din exploatare 36.060.372 38.156.598 42.644.099 47.484.959 52.703.295 58.324.752
Rezultat financiar 2.915.948 2.915.948 2.915.948 2.915.948 2.915.948 2.915.948
Profit brut 38.976.320 41.072.546 45.560.047 50.400.907 55.619.243 61.240.700
Impozit pe profit 8.658.798 9.124.486 10.121.408 11.196.831 12.356.112 13.604.949
Profit net 30.362.521 31.948.060 35.438.639 39.204.076 43.263.130 47.635.751

40
Determinarea vitezei de rotaţie a necesarului de fond de rulment - zile
Denumire 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Viteza de rotaţie a stocurilor 42,99 43,99 42,99 41,99 40,99 39,99
Viteza de rotaţie a creanţelor 293,29 295,29 292,29 289,29 286,29 283,29
Viteza de rotaţie a OTS 78,10 77,10 76,10 75,10 74,10 73,10
Viteza de rotaţie a NFR 258,18 262,18 259,18 256,18 253,18 250,18

Determinarea variaţiei necesarului de fond de rulment


Denumire 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cifra de afaceri - lei 248.164.630 245.682.984 257.967.133 270.865.490 284.408.764 298.629.202
Viteza de rotaţie a NFR - zile 258,18 262,18 259,18 256,18 253,18 250,18
NFR - lei 177.972.800 178.922.883 185.719.301 192.748.054 200.015.383 207.527.576
Variaţia NFR - lei   950.083 6.796.418 7.028.753 7.267.330 7.512.192

Determinarea valorii investiţiilor de menţinere a capacităţii de producţie


Denumire 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cheltuieli cu amortizarea - lei 8.686.657 7.931.258 8.229.231 8.537.173 8.855.336 9.183.973
Profit brut - lei 38.976.320 41.072.546 45.560.047 50.400.907 55.619.243 61.240.700
15% din profitul brut - lei   6.160.882 6.834.007 7.560.136 8.342.886 9.186.105
Total investiţii - lei   14.092.140 15.063.238 16.097.309 17.198.223 18.370.078

41
Determinarea fluxurilor de numerar actualizate - lei
Denumire 2013 2014 2015 2016 2017
Profit net 31.948.060 35.438.639 39.204.076 43.263.130 47.635.751
Amortizare 7.931.258 8.229.231 8.537.173 8.855.336 9.183.973
Variaţie NFR 950.083 6.796.418 7.028.753 7.267.330 7.512.192
(I) CF exploatare 38.929.236 36.871.452 40.712.497 44.851.137 49.307.531
Investiţii active 14.092.140 15.063.238 16.097.309 17.198.223 18.370.078
Vânzări active 0 0 0 0 0
(II) CF investiţii -14.092.140 -15.063.238 -16.097.309 -17.198.223 -18.370.078
Intrări credite 0 0 0 0 0
Rambursări credite 0 0 0 0 0
(III) CF finanţare 0 0 0 0 0
Cash flow total 24.837.095 21.808.214 24.615.187 27.652.914 30.937.453
Rata de actualizare 11,39%        
Factorul de actualizare 0,8978 0,8060 0,7236 0,6496 0,5832
CF actualizat 22.297.820 17.576.941 17.810.985 17.963.348 18.042.326
Rata de creştere - g 0,50%        
Valoarea reziduală         437.506.893
Valoarea reziduală actualizată         255.148.412
Valoarea afacere 348.839.831        

42
Estimarea valorii întreprinderii prin metoda actualizării fluxurilor de disponibilităţi
(DCF), se bazează pe următoarea relaţie de calcul.

unde: VDCF - valoarea întreprinderii prin metoda DCF

CF - cash – flow disponibil pentru acţionari (dacă se estimează valoarea


capitalului acţionarilor) sau pentru furnizorii de capital (dacă se estimează
valoarea capitalului investit).

a - rata de actualizare (costul capitalului)

Vr - valoarea reziduală

i - anul de previziune

n - intervalul de previziune (număr de ani).

Valoarea întregii afaceri S.C. ZENTIVA S.A. obţinută prin actualizarea


fluxurilor de numerar este de 348.839.831 lei, rotunjit 348,84 mil. lei.

Avantaje şi dezavantaje ale aplicării metodei DCF

Avantaje:

- Din punct de vedere teoretic este cea mai corecta

- Este utilizata pe scara larga pe pieţele financiare pentru a estima preţul unei acţiuni şi pe
aceasta baza a orienta deciziile de investire/dezinvestire

- Metoda capătă o tot mai mare înţelegere şi acceptare din partea justiţiei şi fiscului

Dezavantaje:

- Dificil de explicat unui auditoriu fără cunoştinţe financiare de baza;

- Este o metoda laborioasa, ce necesita realizarea unor proiecţii economico-financiare,


fapt care poate naşte controverse

- Necesita estimarea costului capitalului, de asemenea un subiect ce poate deveni


controversat.

43
3.2. METODA CAPITALIZARII PROFITULUI

Fluxul reproductibil utilizat la aplicarea metodei este profitul net.


Având în vedere faptul ca nu avem suficiente informaţii de piaţa despre rata de
capitalizare, aceasta s-a calculat pe baza ratei de actualizare de (11,39% determinata în
Capitolul III) şi a ratei de creştere (2%).

Valoarea afacerii = Profit 2012/ (k-g)

Valoarea afacerii = 30.362.521 / (11,39%-2%) = 323.418.417 lei

Valoarea întregii afaceri S.C. ZENTIVA S.A. obţinută prin capitalizarea


profitului este de 323.418.417 lei, rotunjit 323,42 mil. lei.

3.3. SINTEZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZII

Valoarea întregii afaceri S.C. ZENTIVA S.A. obţinută prin actualizarea


fluxurilor de numerar este de 348.839.831 lei, rotunjit 348,84 mil. lei.

Valoarea întregii afaceri S.C. ZENTIVA S.A. obţinută prin capitalizarea


profitului este de 323.418.417 lei, rotunjit 323,42 mil. lei.

Valorile de randament reflecta eforturile societăţii de a continua activitatea, chiar în


condiţiile unei concurente puternice, prin identificarea de noi furnizori şi clienţi, realizarea de
noi produse.
Din aceste motive, consideram oportun sa acordam o pondere mai mare valorii de
randament.
Valoarea totala a societăţii este de 348.839.831 lei având în vedere viabilitatea
întreprinderii, continuitatea activităţii, şi posibilitatea acesteia de a genera profit.
Valoarea unei acţiuni este valoarea care rezulta din raportarea valorii totale a
societăţii la numărul de acţiuni, deci :

Valoare acţiune = 348.839.831 lei / 416,961,150 acţiuni = 0,8366 lei/acţiune

44
BIBLIOGRAFIE

 Dragotă Victor , Anamaria Ciobanu, Laura Obreja, Mihaela Dragotă „Management


financiar-Analiză financiară şi gestiune financiară operaţională „, vol.1 Editura
Economică, 2003
 Maria Niculescu, „Diagnostic economic”, Editura Economică, Bucureşti, 2003
 Petrescu Silvia, “Diagnostic economic-financiar, Metodologie, studii de caz” Editura
Sedcom Libris, anul 2004
 Vasile Ilie, “Gestiunea financiară a întreprinderii”, Editura Meteor Press, Bucureşti,
2008
 Vintila, Georgeta – “Gestiunea financiară a întreprinderii”, Editura Didactică şi
Pedagogică , Bucureşti 2006
 Dumitrescu, D., Ciobanu, A., “Evaluarea întreprinderilor”, Ed. Economică, Bucureşti,
2002;
 Dumitrescu, D., Dragotă, V., “Evaluarea întreprinderii : lucrări aplicative, studii de
caz”, Ed. Economică, Bucureşti, 2000
 Robu, V., Anghel, I., Serban, C., Tutui, D., ‘’Evaluarea întreprinderii’’

45

S-ar putea să vă placă și