Sunteți pe pagina 1din 31

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

SIBIU

PROIECT

Disciplina: Metodologia evaluării întreprinderii

Studiu de caz: S.C. Zentiva S.A.– Raport de evaluare

Coordonator științific

Lectoruniv. dr. Mârza Ștefan Bogdan

Student

Deneșan Cristina

Glăvan Maria Andreea

Huraială Sorina Maria

Roșu Ioana-Maria

Tudor Ana Cătălina

2015
REZULTATELE EVALUĂRII

Pentru stabilirea valorii societății Zentiva S.A.au fost aplicate: activul net corectat,
valoarea de rentabilitate, valoarea bazată pe fluxurile de disponibilități și valoarea de rentabilitate
pe bază de P.E.R.

Rezultatele acestora, din care a fost selectată opinia evaluatorului, sunt prezentate în
continuare:

Nr. crt. Categorii de metode Metode propriu-zise Valori obținute


1 Abordare patrimonială Activul net corectat 265.261.926
2 Abordare prin actualizare Valoarea de rentabilitate Y
3 Valoarea bazată pe fluxurile de disponibilități Z
4 Abordare prin piață Valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R. 913,080,735
VALOAREA DE PIAŢĂ ESTIMATĂ

În reconcilierea rezultatelor obținute în prezentul raport se ține cont de:

- scopul evaluării
- faptul că societatea are în patrimoniu active cu vechime relativ mică
- BVB este o piață în curs de maturizare astfel încât informațiile de piață nu sunt relevante.

În această situație, valoarea de piaţă estimată a societății este de….

2
1. PREMISELE EVALUĂRII

1.1. OBIECTUL EVALUĂRII. SCOPUL EVALUĂRII

Obiectul evaluării îl constituie S.C. ZENTIVA S.A.


Baza evaluării realizate în prezentul raport este „valoarea de piață în condițiile
continuării activității prezente”, așa cum este definită în Standardele ANEVAR.
Scopul evaluării este estimarea unei valori de piață a societății în vederea vânzării.
Comitetul Internațional pentru Standarde de Evaluare (TIAVSC) a adoptat în 1993
Standardul IVS 1, cu următoarea definiție a valorii de piață:
"Valoarea de piață este mărimea estimată pentru care o proprietate ar fi schimbată la data
evaluării, între un vânzător hotărât și un cumpărător hotărât, într-o tranzacție echilibrată, după un
marketing adecvat, în care fiecare parte a acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără
constrângeri".
Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA) a adoptat Standardul GN - 1 cu
următoarea definiție a valorii de piață:
" Valoarea de piață trebuie să însemne prețul la care un interes într-o proprietate ar putea fi
vândut în mod rezonabil printr-o înțelegere privată la data evaluării presupunând :
a) un vânzător hotărât;
b) o perioadă de timp rezonabilă pentru a negocia vânzarea, ținând cont de natura proprietății și
de situația pieței;
c) valoarea rămâne statică pe perioada menționată mai sus;
d) proprietatea este supusă liber pieței cu o publicitate rezonabilă, și
e) nu se iau în considerare ofertele unor cumpărători cu interese speciale."
Din 1995 în toate țările Uniunii Europeneeste în vigoare o definiție a valorii de piață pentru
bunurile imobiliare, continută în Directiva 91/674 EEC referitoare la asigurări, și anume:
" Valoarea de piață va însemna prețul la care terenul și construcțiile ar putea fi vândute prin
contract privat între un vânzător hotărât și un cumpărător hotărât într-o tranzacție echilibrată la data
evaluării, presupunând că proprietatea este expusă public pieței, că piața permite o vânzare
normalăși că o perioadă normală, în funcție de natura proprietății, este disponibilă pentru negocierea
vânzării".
Definițiile prezentate au deosebiri numai de nuanță, dar și similarități importante precum:
 valoarea este estimată în sensul că duce la prețul cel mai probabil;
 trebuie să existe o piață liberă (vânzător și cumpărător hotărât, marketing adecvat, tranzacție
echilibrată);
 evaluarea nu are termen de valabilitate (tranzacția ar avea loc la data evaluării).

3
1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR

Evaluarea a fost realizată de:

1. Deneșan Cristina, domiciliată în Sibiu, expert evaluator, posesor al legitimației


de evaluator nr. 233 emisă de ANEVAR Sibiu;

1.3 BAZELE EVALUĂRII. TIPUL VALORII ESTIMATE

Evaluarea executată conform prezentului raport în concordanță cu cerințele beneficiarului


reprezintă o estimare a valorii de piață a firmei ZENTIVA GROUP cu particularitățile prezentate
în conținutul raportului.

Baza evaluării o reprezintă Standardele Internaționale de Evaluare.

Metodele de evaluare aplicate în vederea atingerii scopului propus au fost: metoda


activului net corectat, metoda valorii substanțiale nete, metoda valorii de rentabilitate, valoarea
bazată pe fluxurile de disponibilități, metoda de rentabilitate pe bază de PER.

1.4. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE

Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza urmatoarelor ipoteze:

 nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situației juridice sau a


considerațiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este valabil și
proprietatea poate fi vândută dacă nu se specifică altfel;
 proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini dacă nu se specifică altfel;
 se presupune o stăpânire responsabilă și o administrare competentă a proprietății;
 informațiile furnizate sunt considerate a fi autentice dar nu se dă nici o garanție
asupra preciziei lor;
 toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile și materialul
grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-și facă o imagine asupra
proprietății;
 se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietății, structurii
ce ar avea ca efect o valoare mai mică sau mai mare. Nu se asumă nici o responsabilitate
pentru asemenea situații sau pentru obținerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru
descoperirea lor;
 se presupune că proprietatea este în deplină concordanță cu toate reglementările
locale și naționale privind mediul înconjurător;
 se presupune că proprietatea este conformă cu toate reglementările și restricțiile
urbanistice;
 se presupune că toate autorizațiile, certificatele de funcționare și alte documente
solicitate de autoritățile legale sau administrativ locale sau naționale sau de organizații sau
instituții private, au fost sau pot fi obținute sau reînnoite pentru oricare din utilizările pe care
se bazează estimările din cadrul raportului;
 se presupune că utilizarea terenului și a construcțiilor corespunde cu hotarele
descrise și nu există alte servituți, altele decăt cele descrise în raport;

4
 în afara cazurilor descrise în acest raport, nu a fost observată de evaluator
existența de materiale periculoase care pot sau nu să fie prezente pe proprietate. Evaluatorii
nu au cunostință de existența unor asemenea materiale;
 valoarea de piață este valabilă la data evaluării. Întrucât piața, condițiile de pe
piață se pot schimba, valoarea de piață poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt
moment;
 evaluatorii consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de
evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării;
 evaluatorii au utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-au avut la
dispoziție fiind posibilă existența și a altor informații de care evaluatorii nu aveau cunoștință;
 raportul de evaluare nu poate fi folosit în instanță fiind o expertiză extrajudiciară;
 evaluatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate în
prezentul raport de evaluare.

Acest raport de evaluare a fost elaborate în următoarele condiții generale limitative:

 orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăți și orice divizare sau
distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în
care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;
 deținerea acestui raport sau a unei copii a acestuia nu dă dreptul de a-l face public;
 potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorii nu au solicitat să acorde consultanță
ulterioară sau să depună mărturie în instanță în afara cazului când aceasta a fost convenităîn
scris în prealabil;
 conținutul acestui raport, atât în totalitate sau în parte (în special concluziile,
identitatea evaluatorilor sau a firmelor cu care au colaborat) nu va fi difuzat în public prin
publicitate, relații publice, știri sau prin alte medii de informare fără aprobarea scrisă și
prealabilă a evaluatorilor;
 evaluatorii declară pe propria răspundere că nu au nici un interes direct sau
indirect, prezent sau viitor în legătură cu obiectul și scopul evaluării și nu au fost omise în
mod deliberat informații care după cunoștința evaluatorilor sunt corecte și rezonabile pentru
întocmirea prezentului raport.

1.5. DATA EVALUĂRII

La baza evaluării au stat informațiile privind situația patrimoniului, nivelul prețurilor,


etc., corespunzătoare la 31.12.2015, dată la care se consideră valabile ipotezele luate în
considerare și valorile estimate de către evaluatori.

Evaluarea a fost finalizată la data de 20.01.2017.

1.6. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITĂ

Pentru estimarea valorii de piață a firmei ZENTIVA GROUP evaluatorii au reținut trei
abordări recunoscute și anume:

1) abordarea pe bază de active;


2) abordarea prin actualizare;
abordarea prin piață.

5
3)
1.7. RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE TERȚI

Prezentul raport de evaluare a fost realizat exclusiv pe baza informațiilor furnizate de


către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.

Valorile estimate de către evaluatori sunt valabile la data prezentată în raport și încă un
interval limitat de timp după această dată, în care condițiile specifice ale pieței nu suferă
modificări semnificative care afectează opiniile estimate.

Opiniile evaluatorilor trebuiesc analizate în contextual economic general în care are loc
operațiunea de evaluare. Dacă acesta se modifică în viitor, evaluatorii nu sunt responsabili decât
în limita informațiilor valabile și cunoscute de aceștia la data evaluării.

Acest raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat și numai
pentru uzul clientului și partea implicată în tranzacție, respectiv cumpărătorul.

1.8. SURSELE DE INFORMAȚII

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii prezentului raport de evaluare au fost:

informații cu privire la situația juridică a societății comerciale și a proprietăților


deținute;
lista activelor imobilizate deținute de către firmă;
informații privind starea actuală a proprietăților deținute;
bilanțurile contabile pe ultimii doi ani (2014-2015);
informații existente în literatura de specialitate privind piața de profil și evoluția
acesteia;
alte informații necesare existente în bibliografia de specialitate.

2. PREZENTAREA DATELOR

2.1. GENERALITĂȚI
2.1.1. SCURT ISTORIC

Zentiva România are sediul în București, Bd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3 și este
înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/363/1991 și are codul
fiscalAR336206.
În 1962 s-a înfiintat Uzina de Medicamente București având ca amplasament zona
industrială Dudești. SC Sicomed s-a constituit ca societate pe acțiuni în baza Legii 15/1990,
denumirea societății provenind de la abrevierea specificului de activitate Sinteze – Condiționări –
Medicamente.
Începând cu august 1998, compania este cotată la Bursa de Valori București, ca emitent
SicomedS.A., fiind de multe ori cea mai tranzacționată societate de la Categoria a II-a. În anul
6
1999, în urma unei succesiuni de tranzacții constând într-o creştere de capital și un plasament
privat, pachetul majoritar de acțiuni (58.41% din capitalul social) a fost preluat de către grupul
deinvestitori instituționali format din Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Fundația
Post-Privatizare, GED Eastern Fund, Euromerchant Balkan Fund, Black See Fund și Galenica
North East, prinintermediul companiei cipriote Venoma Holdings Limited. Societatea Sicomed
S.A. a devenit 100% privată în august 2000. În octombrie 2005 a avut loc transferul acțiunilor
Venoma către Zentiva N.V., Olanda., în termenii șicondițiile prevăzute în cadrul contractului
definitiv încheiat de către Venoma Holdings Limited și Zentiva N.V. la data de 14 Septembrie
2005. În 23 ianuarie 2006, s-a înregistrat la Registrul Comerțului schimbarea denumirii din
Sicomed în Zentiva.

Societatea are o emblemă compusă din denumirea „ZeNTIVA”, asa cum aceasta a fost
rezervată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 11.043 din data de 13.01.2006.

Capitalul social subscris al Societății ComercialeZENTIVA S.A. are o valoare de


41.696.115 RON fiind constituit din aporturi în numerar și în natură. Capitalul social al societății
este împărțit în 416.961.150 acțiuni nominative la valoare de 0,1 RON fiecare.
Structura capitalului social este următoarea:

Actionari Numar de actiuni Procente (%)


Persoane Juridice
 Venoma Holdings Limited 212.570.480 50,9809
 Zentiva NV 99.771.169 23,9282
 Sanofi-Aventis Europe 27.870.503 6,6842
 Alte persoane juridice 40.202.218 9,6417
Persoane Fizice 36.546.780 8,7650
Total 416.961.150 100 %

2.1.2.OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate al Societății este:


CAEN 211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază.
Activitatea principală a Societății este:
CAEN 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice.
Activitățile secundare ale societății sunt:
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
Activități de servicii anexe silviculturii;
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton;
Fabricarea altor articole din hârtie şi carton;

7
Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
Fabricarea altor produse chimice;
Fabricarea produselor farmaceutice de bază;
Fabricarea de sticlărie tehnică;
Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice.

2.2. ASPECTE JURIDICE

A. Dreptul comercial
În acest domeniu, au fost verificate următoarele documente:
- contractul de societate;
- statutul și modificările ulterioare înființării;
- registrul Adunării Generale a Acționarilor;
- registrul acționarilor și registrul acțiunilor;
În urma verificărilor, s-a constatat corectitudinea și completitudinea informațiilor
cuprinse în actele puse la dispoziție de către societate.

B. Dreptul civil
Au fost analizate și verificate actele și contractele privind:
- dreptul de proprietate asupra construcțiilor;
- dreptul de proprietate asupra terenurilor;
- contractele de închiriere existente pentru anumite spații deținute de societate;
- dreptul de proprietate asupra imobilizărilor necorporale de natura brevetelor, licențelor,
mărcilor înregistrate;
- împrumuturile primite, a garanțiilor constituite;
- contracte de asigurare;
- contracte de achiziții de materii prime, materiale, servicii, etc.;
- contracte de vânzare a produselor finite;
- litigii privind contractele comerciale.
În urma analizei documentelor amintite mai sus, au fost constatate următoarele:
- societatea prezintă venituri din chirii din contractele de leasing;
- în luna septembrie a anului 2013 societatea a încheiat un contract de cash pooling cu
Sanofi S.A., Franța. La data de 31 decembrie 2013, contul de cash pooling prezintă sold
debitor de 34.606.358 Ron;
- compania deține scrisori de garanție bancară în favoarea unor terți pentru care are
depozite colaterale de 3.310,98 Euro și 5.783 Ron;
- provizionul pentru litigii în anul 2013 a crescut ca urmare a posibilității pierderii
terenurilor revendicate de Chimopar, terenuri de aproximativ 7500 mp;
- compania prezintă la sfârșitul anului 2013 datorii către societățiile afiliate în valoare de
16.388.815 Ron;
- societatea are un contract de închiriere spațiu pentru birouri de o perioadă de un an, cu o
valoare totală de 914.405 Ron.
Societatea la data de 31 decembrie 2013 este implicată în mai multe litigii după cum
urmează:

8
a. Litigiul cu o persoană fizică pentru un teren situat în Comuna Voluntari cu o suprafață
de 25.000 mp, cu o va1oarc contabilă netă de 991.003 RON.
b. Litigiul cu Omniasig - reclamanta solicită atât Zentivei cât și APP Finance daune în
valoare de 72.935 Euro; SC Zentiva SA consideră pretențiile reclamantului ca fiimd
nefondate;
c. Litigiul cu APP Finance - se solicită societății Zentiva plata sumei de 181.936 RON
reprezentând în principal contravaloarea folosinței autovehiculelor utilizate de către
Zentiva în calitate de locator conform contractelor de leasing operațional. SC Zentiva SA
consideră cerința nefondată, folosirea autovehiculelor fiind acoperită de rata precedentă,
deja achitată.

- societatea nu prezintă datorii pe termen lung.

C. Dreptul mediului
Societatea deține autorizațiile de mediu necesare desfășurării activități, după cum
urmează:
 Autorizația de mediu 234/7.05.2012 cu o valabilitate de 10 ani;
 Autorizația de preluare a apelor uzate 1521/31.08.2012 cu valabilitate nelimitată;
 Autorizația de Gospodărire a Apelor 351 B/25.11.2013 cu o valabilitate până la data de
30.11.2015.
Nu au fost înregistrate penalități în urma inspecțiilor Gărzilor de Mediu,iar de menționat
este performanța procesului de management al deșeurilor prin aplicarea de soluții de eliminare a
acestora.

2.3. ASPECTE OPERAȚIONALE

Diagnosticul operațional presupune o analiză detaliată a factorilor tehnici de producție, a


tehnologiilor de fabricație a produselor, precum și a organizării producției și a muncii.
Astfel, în legatură cu activele fixe incluse în patrimoniul societății, precum și a celor pe
care le folosește fără a fi proprietatea ei, expertul tehnic a analizat următoarele aspecte:
 starea de funcționare a mașinilor, utilajelor, gradul de uzură fizică;
 performanțele acestora în raport cu cele care se produc pe plan mondial;
 posibilitățile de utilizare în viitor;
 mijloacele fixe care nu mai pot fi utilizate în viitor datorită schimbărilor intervenite în
structura producției;
 oportunitatea trecerii în conservare a unor active fixe; condițiile pentru care s-a făcut
aceasta și perspectivele de punere în funcțiune;
 valoarea investițiilor în curs de execuție, stadiul lor în raport cu graficele de execuție,
posibilitățile de finalizare și influența lor asupra potențialului tehnico-productiv sau a
prestațiilorde servicii;

9
 posibilitățile pe care le are societate de a-și asigura utilitățile necesare pentru desfășurarea
normală a activității; gradul de dependență față de utilitățile furnizate de regiile autonome
sau companiile de profil.
În urma analizelor efectuate au rezultat următoarele:
 utilajele au o stare de uzură ușoară;
 metoda degresivă este utilizată pentru amortizarea mijloacelor fixe începând cu data de 1
ianuarie 1998
 programele informatice au o durată de utilizare de 3 ani, mașinile de producție au o
durată de viață cuprinsă între 5 și 20 de ani, iar cele deținute de SC ZENTIVA SA sunt
ușor uzate, ceea ce presune un cost de întreținere scăzut;
 utilitatile necesare derulării activității, cum ar fi energia, gazul metan, apa și canalizarea
sunt asigurate de regiile și companiile naționale de profil. Utilitățile de natura aburului și
aerului comprimat sunt asigurate de către întreprindere prin intermediul instalațiilor
specifice.
În ceea ce privește clădirile și terenurile am constatat următoarele:
 terenurile și clădirile sunt evaluate la valoarea justă din care se scade amortizarea,
precum și deprecierile de valoare cunoscute la data evaluării;
 evaluărille sunt efectuate periodic pentru a asigura că valoarea justă a activelor evaluate
nu diferă semnificativ de valoarea contabilă;
 amortizarea este calculată folosind metoda liniară pentru clădiri, mijloace fixe
achiziționate în leasing financiar și pentru mijloace fixe existente în funcțiune la
31.12.1997.

Caracterizarea sintetică a potențialului tehnic se efectuează prin intermediul următorilor


indicatori:
I. Ponderea mașinilor și a utilajelor în total active fixe
= Masini si utilaje / Total active fixe * 100

Pondere Pondere
Valoare de Valoare
Pozitie active fix valoare de valoare
inventar ramasa
inventar ramasa
Terenuri 10.814.525 12 10.814.525 12.3
Constructii 46.041.230 51 44.090.962 50.3
Instalatii tehnice si masini 16.521.022 18 15.444.033 17.6
Alte instalatii, utilaje si mobilier 1.052.191 1 859.191 1.1
Imobilizari corporale in curs de executie 16.379.152 18 16.379.152 18.7
Total 90.808.120 100 % 87.587.863 100 %

10
Se poate observa ponderea mare pe care o dețin clădirile în total active fixe, în cazul
valorii de inventar, cât și în cazul valorii rămase.La un nivel egal se află instalațiile tehnice și
mașinăriile împreună cu imobilizările în curs de execuție.Pe când utilajele, mobilierul și alte
instalații au o pondere minimalistică de 1%.

II. Gradul de uzură a activelor fixe


= Amortizarea cumulata/Valoarea de inventar *100

Valoare de Amortizarecumulata Grad de


Imobilizari corporale
inventar(lei) (lei) uzura (%)

Terenuri 10.814.525 - -
Constructii 46.041.230 1.950.268 4.2
Instalatii tehnice si masini 16.521.022 1.076.989 6.5
Alte instalatii, utilaje si mobilier 1.052.191 193.000 18.3
Imobilizari corporale in curs de -
16.379.152
executie
Total 90.808.120 3.220.257 3.5

Se poate observa gradul ridicat de uzură al construcțiilor, instalațiilor tehnice și


mașinăriilor care este de aproximativ 60%, iar gradul general de uzura este de 10 %.

III. Gradul de reînnoire a activelor fixe


= Valoarea mijloacelor fixe noi/Valoarea de inventar*100

Pondere
Achizitii
Imobilizari corporale Valoare de inventar (lei) mijloace fixe
mijloace fixe (lei)
noi (%)
Terenuri 10.814.525 - -
Constructii 46.041.230 - -
Instalatii tehnice si masini 16.521.022 - -
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 1.052.191 - -
Imobilizari corporale in curs de executie 16.379.152 8.890.276 54.3
Total 90.808.120 8.890.276 9.8

11
În acest caz se poate observa achiziții de mijloace fixe s-au făcut numai în cazul
imobilizărilor în curs de execuție, având o pondere de 9,8% în valoarea totală de inventar.

2.4. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE

În diagnosticarea resurselor umane ale unei firme în vederea evaluării se impune folosirea
unui sistem de indicatori privind, pe de o parte dimensiunea, structura și comportamentul, iar pe
de altă parte eficiența potențialului uman.
Dimensiunea potențialului uman poate fi caracterizată prin următorii indicatori:
a) Numărul mediu de salariați (cu contract de muncă) care se determină ca o medie
aritmetică simplă a numărului zilnic de angajați.
În cazul societății noastre, numărul scriptic de angajați în 2015 a fost de 531 persoane.
b) Numărul maxim de salariați, care reprezintă limita superioară stabilită în funcție de
volumul efectiv de activitate și productivitate a muncii prevăzută.

2014 2015
N 531 484
CA 242.491.029 290.362.752
Putem deduce și fără a mai calcula numărul maxim de salariați, necesari pentru a obține
CA din 2015, că firma și-a gestionat bine resursa umană deoarece numărul de angajați a scăzut în
anul 2015 comparativ cu anul 2014 și cu toate astea societatea a înregistrat creștere a CA.
Creșterea CA în anul 2015 este de 1,19.
1,19
Creșterea reală a CA în 2015 = 1,0398 = 1,14.

Pentru a avea o creștere a CA de 1,14 ar trebui să avem 605 angajați însă numărul de
angajați din anul 2015 a scăzut comparativ cu anul 2014 la 484 angajați, demonstrând încă o dată
buna gestionare a resursei umane.
Structura resurselor umane poate fi apreciată pe baza următoarelor criterii:

a. După principalele categorii de salariați:


Peste 80% este reprezentat de personalul administrativ și indirect productiv, iar restul de
personalul direct productiv.

Categorii de salariați Număr scriptic 2015 Pondere


Personal direct productive 97 20%
Personal indirect productive 369 76%
Personal administrative 18 4%
Total 484 100%

b. După vechimea în întreprindere


Vechimea medie a personalului este de 20 ani-25 ani, dar sunt și angajați care lucrează de
43 de ani.
12
De asemenea, societatea a demarat un proiect mergând pe o strategie de recrutare care
vizează în principal elevii și absolvenții de facultate, pe care îi pregătește pentru piața muncii.
Prin această structură societatea denotă încercarea de a stabiliza personalul.

c. După calificare
Politica societății pune accent pe nivelul de pregătire în domeniu. Marea majoritate a
angajaților având studii superioare.
Analiza comportamentul personalului, din punct de vedere al conflictualătății, denotă
că nu au existat forme colective de conflict în ultimii 3 ani.
Analiza eficienței utilizării resurselor umane se realizează cu ajutorul sistemului de
indicatori de reflectare a productivității muncii.Pentru a urmări dinamica productivitatii muncii la
nivel de intreprindere, precum si a comparatiei cu alte firme din aceeasi ramura de activitate se
folosesc indicatori valorici, construiti ca raport efect/efort. În calitate de efect se pot avea în
vedere: cifra de afaceri, producția exercitiului, veniturile de exploatare sau valoarea adăugată, în
funcție de specificul activității societății. În calitate de efort se pot folosi indicatorii: numărul
mediu de personal, timpul total de muncă exprimat în zile sau timpul total de muncă exprimat in
ore.
În cazul societății analizate, productivitatea medie anuală pe angajat în funcție de CA este
reprezentată astfel:
𝐶𝐴
̅̅̅̅
𝑊𝑎 =
𝑁
CA
- productivitatea medie zilnică: ̅̅̅̅
Wz= Tz
CA
̅̅̅̅̅ =
- productivitatea medie orară: 𝑊ℎ Th
2014 2015
CA 242.491.029 lei 290.362.752 lei
N 531 484
̅̅̅̅
𝑊𝑎 anuală/persoană 456.669 lei 599.923 lei
𝑊𝑎 zilnică/persoană 2.057 lei 2.702 lei
𝑊𝑎 orară/persoană 257 lei 337 lei

Analizând în ansamblu, scăderea numărului de personal de la un an la altul poate fi


explicate prin faptul că firma a făcut numeroase investiţii în utilaje performante care înlocuiesc
necesarul de forţă de muncă. Un alt motiv este faptul că în această perioadă au fost ridicate și
standardele de calitate pentru produsele fabricate ,ceea ce a necesitat o selecţie mai riguroasă a
angajaţilor, lucru care a influenţat ieşirile de personal.

2.5. ANALIZA MANAGERIALĂ

Managerii societății Zentiva sunt persoane ce au o vechime în firmă de peste 10 de ani.


Vârsta acestora este cuprinsă între 40ani-50ani
Criteriile de performanță pe baza cărora se poate analiza activitatea managerială sunt
prezentați în cele ce urmează:

13
1. Rata profitului
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡
= * 100
𝐶𝐴

În cazul societății Zentiva, rata profitului rezultă după cum urmează:

CA (lei) 290.362.752
Profitul brut (lei) 51.767.956
Rata profitului 5.61 %

2. Profitabilitatea acțiunilor

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒+𝑃𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒


= * 100
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

În cazul societății Zentiva, profitabilitatea acțiunilor rezultă în conformitate cu tabelul


de mai jos:
Dividende (lei) 18.585.312
Prelevari din profit pentru dezvoltare (lei) 2.300.000
Capital social (lei) 41.696.115
Profitabilitatea actiunilor 50 %

3. Potențialul de dezvoltare/creștere

𝑃𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑝𝑡 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒+𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒−𝑐ℎ.𝑝𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑖


= * 100
𝐹𝑜𝑛𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡
Potențialul de dezvoltare este determinat după cum se prezintă în tabelul de mai jos:

Prelevări din profit pentru investiții 2.300.000


Amortizare 63.532
- Cheltuieli cu investiții 0
Total 2.363.532
Fond de rulment 202.567.069
Potențial de dezvoltare/creștere 1.17 %

4. Perioada de recuperare a creanțelor (zile)


𝑆𝑜𝑙𝑑𝑢𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑜𝑟
= * 365
𝐶𝐴

Perioada de recuperare a creanțelor rezultă în conformitate cu datele înscrize în tabelul


de mai jos:

Soldul creanțelor (lei) 170.945.300


CA (lei) 290.362.752
Perioada de recuperare a creanțelor (zile) 215

5. Perioada de rambursare a obligațiilor pe termen scurt (zile)

14
𝑆𝑜𝑙𝑑𝑢𝑙 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎ț𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟
= *365
𝐶𝐴

Perioada de rambursare a creditelor rezultă în conformitate cu datele înscrise în tabelul


de mai jos:

Soldul obligațiilor(lei) 43.387.655


CA(lei) 290.362.752
Perioada de rambursare a obligațiilor pe termen scurt (zile) 55

6. Rotația stocurilor (nr. rotații)

𝐶𝐴
=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑢𝑟𝑖

Tabelul următor conține parametrii și rezultatul calculului rotației stocurilor.

CA(lei) 290.362.752
Total stocuri (lei) 49.779.547
Nr. rotații 5,83

2.6.ASPECTE COMERCIALE

Diagnosticul comercial vizează operațiunile de vânzare-cumpărare, piața de desfacere a


produselor întreprinderii și piața ei de aprovizionare.

2.6.1.ANALIZA EVOLUȚIEI VÂNZĂRILOR

În activitatea de evaluare a unei firme interesează vânzările de bunuri, lucrări și servicii,


care formează obiectul activității, ceea ce este definit ca fiind cifra de afaceri.
Cifra de afaceri, pe care o regăsim în contul de profit și pierdere este evaluată în unități
monetare curente. Pentru o corectă apreciere a performanțelor comerciale ale firmei în timp se
impune corectarea acesteia cu indicele prețurilor domeniului de activitate, respectiv evaluarea ei
în prețuri comparabile.
Relația de calcul a cifrei de afaceri în prețuri comparabile este:

CA reală = CA în prețuri curente * Indicele mediu al prețurilor


În cazul societății ZENTIVA SA evoluția cifrei de afaceri în prețuri comparabile rezultă
din tabelul de mai jos:

2014 2015 Indicele de creștere a CA


CA în prețuri curente 242.491.029 290.362.752 1,19
IPC 1,0333 1,0398
CA în prețuri comparabile 250.565.980 301.919.190 1,20

15
Se observă că, atunci când este exprimată în unități monetare curente, CA crește cu
1,19pp, pe când în prețuri comparabile indicele de creștere este de 1,20pp.
Indicele de creștere supraunitar denotă o creștere reală a vânzărilor.

2.6.2. ANALIZA STRUCTURALĂ A VÂNZĂRILOR PE PRODUSE ȘI PIEȚE DE DESFACERE

Vânzările unei întreprinderi se impun a fi studiate de către evaluator pe produse sau grupe
de produse omogene, tinând seama în același timp de piețele unde se desfac acestea. Scopul
acestui mod de analiză a cifrei de afaceri îl reprezintă necesitatea furnizării de informații pentru
fundamentarea proiectiilor în perioada de previziune.
83% din portofoliul Zentiva puse la dispoziţia românilor este reprezentat de produsele
fabricate local, restul fiind fabricate în alte departamente de producţie ale Grupului Sanofi.
Compania şi-a extins continuu portofoliul de medicamente generice - combinând mărci
internaţionale de succes cu mărci tradiţionale de referinţă.
Cel mai bine vândut produs din portofoliul Sanofi este algocalminul.
În 2014, exporturile reprezintă aproximativ 9% din producția locală (17 produse) în 13
tări europene.
În 2015, exporturile reprezintă peste 16% din producţia locală în termeni de valoare şi
10% în termeni de volum. Compania exportă peste 25 produse pe 15 pieţe europene, printre care
Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Portugalia.
Restul produselor se comercializează pe piața internă.
Analizând evoluția procentului exporturilor din producția locală, observăm că produsele
Zentiva S.A. sunt destinate în special pieţei autohtone însă întreprinderea urmărește extinderea
pe piețele europene.

2.6.3 ANALIZA CLIENȚILOR ÎNTREPRINDERII

Clienții sunt reprezentați în principal de către: - Sistemul sanitar


- Exporturi

Zentiva S.A. a desfăcut produsele prin distribuitori pentru produsele destinate farmaciilor
şi, în paralel, prin propria reţea de distribuţie pentru clienţii - spitale.
Principalii distribuitori ai Zentiva S.A., după ponderea din totalul vânzărilorvalorice:
1) Dita Import-Export SRL
2) Relad
3) Harmexpert
4) Fildas.

Aceștia au totalizat 56% din valoarea totală a vânzărilor brute.

Gradul de independență față de anumiți clienți:


16
Zentiva România are peste 2500 de cliență fideli, din toate categoriile, uniform repartizați
pe teritoriul României. Dintre aceștia 80% sunt farmacii, 15% spitale iar restul distribuitori
secundari sau alte tipuri de clienți.
Lista clienților:
o INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE PARHON
o SPITALUL UNIVERSITAR
o S.R.I. SPITALUL MILITAR AGRIPPA IONESCU
o SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI
o SPITALUL CLINIC NR. 1 JUDEȚUL TIMIȘOARA
o SPITALUL JUDEȚEAN TG. MUREȘ FARM.1
o SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ CLUJ

Distribuția

Durata de la comanda oricărui client până la distribuirea efectivă este de aproximativ 6


ore. În cazuri special durata scade la 2 ore.Comenzile sunt preluate continuu și direcționate către
oficiul de facturare prin tele-sales, apeluri telefonice de la client sau ca urmare a vizitelor
agenților comerciali în farmacii și spitale. Strategia principal în ceea ce privește distribuția este
menținerea unei rețele de client fideli, de calitate.

2.6.4. ANALIZA FURNIZORILOR ÎNTREPRINDERII

Piața de aprovizionare a firmei reprezintă un punct semnificativ în diagnosticul


commercial pentru evaluare. Principalele aspecte urmărite de evaluator vizează:
- gruparea acestora în furnizori de utilități și furnizori de materii prime și materiale;
- structurarea furnizorilor, în special a celor de materii prime și materiale în funcție de
cantitatea și valoarea aprovizionărilor;
- analiza numărului de furnizori pentru un tip de resursă aprovizionată și a calității
aprovizionarilor;
- aprecierea dependenței față de anumiți furnizori și care sunt implicațiile gradului de
dependență
- determinat;
- durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligațiile față de furnizori.
Prin politica Zentiva S.A se caută în permanent furnizori care oferă materii prime de calitate.
Departamentul Asigurarea Calității evaluează permanent producătorii potențiali, dar și
producătorii existenți. Se au în vedere atât documentația de calitate furnizată de către aceștia,
care este necesară pentru autorizare, cât și calitatea produselor furnizate și comportarea acestora
în procesul tehnologic.
Principalii furnizori ai Zentiva S.A, după ponderea valorică în total aprovizionări sunt:
FURNIZORI EXTERNI dintre care pot fi menționați:

- SELECT CHEMIE
- ROCHE
- TOCELO
- K INDUKERN CHEMIE A.G

17
Care au totalizat 65% din valoarea totală a aprovizionărilor.
Principalii furnizori interni pentru substanța activă sunt:
- CHIMPROD ORADEA
- CHIMPROD BUCUREȘTI
- TERAPIA CLUJ-NAPOCA

Care au totalizat 35% din totalul aprovizionărilor.

2.7. ASPECTE ECONOMICO – FINANCIARE

Unul dintre cele mai importante demersuri realizate în vederea finalizării raportului de
evaluare a întreprinderii vizează diagnosticul economico-financiar. Acest are un rol cheie în
procesul de evaluare datorită rolului jucat în cadrul raportului și anume:

 rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic;


 rolul de asigurare a coerenței în cadrul relației diagnostic și aplicarea metodelor de
evaluare.

2.7.1. Diagnosticul patrimoniului net

Patrimoniul net se determină ca diferență dintre activele totale și datoriile totale ale
întreprinderii, reflectând activele firmei negrevate de datorii la un moment dat. În esență,
patrimoniul net reprezintă averea întreprinderii la o anumită dată.
Determinarea patrimoniului net al întreprinderii Zentiva s-a efectuat în conformitate
cutabelul de mai jos:

Preturi istorice (lei) Preturi comparabile (lei) Variatii


31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 %
IMOBILIZARI NECORPORALE 415.234 362.758 415.234 373.640 -10
Terenuri 12.985.446 10.814.525 12.985.446 11.138.960 -14
Constructii 46.041.230 46.041.230 46.041.230 47.422.467 3
Instalatii tehnice si masini 16.646.039 16.521.022 16.646.039 17.016.652 2.2
Imobilizari in curs de executie 7.488.876 16.379.152 7.488.876 16.870.527 125
Alte instalati,utilaje si mobilier 1.963.305 1.052.191 1.963.305 1.083.757 -45
IMOBILIZARI CORPORALE 85.124.896 90.808.120 85.124.896 93.532.363 9.9
IMOBILIZARI FINANCIARE 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 85.540.130 91.170.878 85.540.130 93.906.003 9.8
Stocuri 29.634.065 49.779.547 29.634.065 51.272.933 73
Creante 196.133.230 170.945.300 196.133.230 176.073.660 -10
Alte creante 6.090.918 8.692.794 6.090.918 8.953.577 47
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Disponibilitati 5.533.632 39.162.615 5.533.632 40.337.493 629
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 237.391.845 268.583.256 237.391.845 276.640.753 16.5
Datorii pe termen scurt 52.154.363 66.325.878 52.154.363 68.315.654 31
Credite 0 0 0 0 0
TOTAL OBLIGATII 52.154.363 66.325.878 52.154.363 68.315.654 31
Cheltuieli in avans 164.917 309.691 164.917 318.983 93
18
TOTAL ACTIV NET 270.942.529 293.737.947 270.942.529 302.550.085 11.7
Prov.Risc. si Cheltuieli 19.038.447 21.623.397 19.038.447 22.272.098 17
Conturi de regularizare 0 0 0 0 0
Capital social 41.696.115 41.696.115 41.696.115 41.696.115 0
Rezerve 141.563.938 153.745.014 141.563.938 158.357.364 12
Profit/Pierdere neta 32.181.076 40.297.608 32.181.076 41.506.536 29
Repartizarea profitului 0 0 0 0 0
CAPITAL PROPRIU 251.857.380 272.064.614 251.857.380 280.226.552 11

Evoluția componentelor activului net are la bază următoarele observații:

 stocurile au crescut cu 68% în 2015 față de 2014 ceea ce denotă o slabă valorificare
a producției;
 nivelul clienților neîncasați a crescut cu 27%;
 disponibilitățile s-au multiplicat de aproximativ 6 ori față de anul precedent;
 capitalul propriu a crescut cu 8% pe seama rezervelor.

2.7.2. Diagnosticul capacității de autofinanțare

Capacitatea de autofinanțare (CAF) este formată din ansamblul surselor interne de


finanțare generate de activitatea întreprinderii, surse necesare pentru a se autofinanța și pentru a
asigura capacitatea de a distribui dividende acționarilor.
CAF reprezintă în esență fluxul potențial de lichidități aferent întregii activități a firmei,
fiind diferența între veniturile monetare totale (care presupun încasările) și cheltuielile monetare
totale (care presupun plățile). Diferența dintre CAF și profitul net este determinat de veniturile și
cheltuielile firmei care nu presupun încasări, respectiv plăți (provizioane, amortizare, reluări de
provizioane, etc.).
În cazul societății Zentiva, CAF calculată prin metoda diferenței:

2014 2015
Rezultatul exercitiului 32.181.076 40.297.608
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele 8.708.366 + 4.027.686 7.447.155 + 2.403.861
Valoarea neta a activelor cedate 0 0
- Venituri din provizioane 498.992 1.453.274
- Venituri din vanzarea activelor 0 0
- Venituri din subventii 0 0
CAF 44.418.136 48.695.350

Rolul principal al CAF este de a permite întreprinderii să mențină și să dezvolte


potențialul tehnico-productiv, să remunereze acționarii și să asigure rambursarea împrumuturilor.

2.7.3. Diagnosticul corelației FR – NFR – TN

Fondul de rulment: FR = capitalul permanent - activele imobilizate

19
Dacă diferența este pozitivă atunci fondul de rulment reprezintă acea parte a capitalului
permanent destinată finanțării activității curente. În situația în care este negativă, întreprinderea
se confruntă cu un deficit de fond de rulment.
Nevoia de fond de rulment:NFR = active circulante (exclusiv disponibilitățile) –
obligații pe termen scurt (exclusiv creditele pe termen scurt)
În cazul în care diferența este pozitivă, această reprezintă activele circulante de natura
stocurilor și creanțelor ce urmează a fi finanțate din fondul de rulment. Atunci când diferența este
negativă, are loc o degajare de surse atrase.
Trezoreria neta:TN = FR – NFR

Nr. Crt. Indicatori 2014 2015


1. Capital propriu 251.857.380 272.064.614
2. Datorii pe termen mediu si lung+ 46.702 + 49.936 +
Provizioane 19.038.447 21.623.397
3. Capital permanent (1+2) 270.942.529 293.737.947
4. Active imobilizate 85.540.130 91.170.878
5. Fond de rulment (3-4) 185.402.399 202.567.069
6. Active circulante + 237.391.845 + 268.583.256 +
Ch in avans 164.917 309.691
7. Disponibilitati si plasamente 5.533.632 39.162.615
8. Active circulante (exclusiv 232.023.130 229.730.332
disponibilitati)
9. Datorii pe termen scurt 52.154.363 66.325.878
10. Credite pe termen scurt - -
11. Obligatii pe termen scurt (9-10) 52.154.363 66.325.878
12. Nevoia de fond de rulment (8-11) 179.868.767 163.404.454
13. Trezoreria neta (5-12) 5.533.632 39.162.615
În estimarea unor elemente necesare în cazul aplicării metodei de evaluare bazate pe
fluxul de lichidități sunt necesari și indicatorii: viteza de rotație a FR și viteza de rotație a NFR.
Relațiile de calcul a vitezei de rotație exprimată ca durată sunt:
FR
Viteza de rotatie a FR =CA x T
NFR
Viteza de rotatie a NFR = CA x T

În cazul societății Zentiva, vitezele de rotație definite anterior sunt determinate conform
tabelului de mai jos:

2014 2015
FR (lei) 185.402.399 202.567.069
NFR (lei) 179.868.767 163.401.454
CA (lei) 242.491.029 290.362.752
T (zile) 365 365
Viteza de rotatie a FR 279,07 254,64
Viteza de rotatie a NFR 270,74 205,40
20
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
FR (lei) NFR (lei) CA (lei) T (zile) Viteza de Viteza de
rotatie a rotatie a
FR NFR

2.7.4. Diagnosticul corelației creanțe – obligații

În cadrul diagnosticului se cercetează evoluția creanțelor și obligațiilor în raport cu cifra


de afaceri pentru a pune în evidență raportul dintre imobilizarea capitalului firmei și folosirea
surselor atrase.
Asemenea aspecte pot fi puse în evidență cu ajutorul indicatorilor:

a) Durata de imobilizare a creanțelor (Di)


Sd*365
Di = , unde: Sd = soldul debitor al creanțelor
CA

b) Durata de folosire a surselor atrase (Df)


Sc*365
Df = , unde: Sc = soldul creditor al conturilor de obligații
CA

Valorile efective înregistrate de societatea Zentiva sunt prezentate în tabelul de mai jos:

2014 2015
Sd (lei)
Sc (lei)
Ca (lei) 242.491.029 290.362.752
Di (zile)
Df (zile)

2.7.5. Diagnosticul lichidității și solvabilității

Lichiditatea reprezintă proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani.


Solvabilitatea reprezintă capacitatea firmei de a face față obligațiilor sale la

21
termenelescadente.
Pentru a caracteriza lichiditata unei întreprinderi se folosesc următorii indicatori:
Active circulante
1. Rata lichidității generale: Lg = Datorii curente

Se apreciază că situația lichidității generale este satisfăcătoare în condițiile încadrării în


intervalul 1,2 - 1,8.
Active circulante-Stocuri
2. Rata lichidității curente: Lc = Datorii curente

Se apreciază că situația lichidității curente este satisfăcătoare în condițiile încadrării în


intervalul 0,65 – 1.
Disponibilitati
3. Rata lichidității imediate : Li = Datorii curente
Capital propriu
4. Rata solvabilității patrimoniale : Sp =Capital propriu+Credite totale

Valoarea minimă a ratei solvabilității patrimoniale se apreciază că trebuie să se încadreze


în limitele 0.3 – 0.5, iar peste 0.5 situația poate fi considerată normală.
Active totale
5. Rata solvabilității generale: Sg = Datorii totale

Această rată indică în ce masură datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate și
active circulante. Cu cât valoarea ratei solvabilității generale este mai mare decât 1, cu atât
situația financiară de ansamblu a întreprinderii este mai bună.
Rezultatele concrete în cazul societății Zentiva, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

2014 2015
Stocuri (lei) 29.634.065 49.779.547
Disponibilitati (lei) 5.533.632 39.162.615
Active circulante (lei) 237.391.845 268.583.256
Active totale (lei) 322.931.975 359.754.134
Datorii curente (lei) 52.154.363 66.325.878
Credite (lei) 0 0
Datorii totale (lei) 52.201.065 66.375.814
Capital propriu (lei) 251.857.380 272.064.614
Lg 4,55 4,05
Lc 3,98 3,30
Li 0,11 0,59
Sp 1 1
Sg 6,19 5,42

2.7.6. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar

Echilibrul financiar al firmei reprezintă un sistem de corelații prin care se stabilesc


anumite proporționalități în cadrul și între diferite fluxuri financiare. El reprezintă o premisă, dar
și o consecință a desfășurării normale a activității firmei.
22
Pentru exprimarea sintetică a multiplelor corelații implicate de echilibrul financiar, în
practică se utilizează cu precădere următorii indicatori:

a) Rata autonomiei financiare:


Capital propriu
Raf = Capital propriu+Capital imprumutat

b) Rata de finanțare a stocurilor:


Fond de rulment
Rfs = Stocuri

c) Rata de finanțare a activelor circulante:


Fond de rulment
Rfac = Active circulante

d) Rata de finanțare a necesarului de fond de rulment:


Fond de rulment
Rfnfr = NFR

e) Rata de autofinanțare a activelor:


Capital propriu
Raa = Active fixe+Active circulante

În cazul societății Zentiva, valorile indicatorilor definiți anterior sunt calculați conform
datelor din tabelul de mai jos:

2014 2015
Capital propriu (lei) 251.857.380 272.064.614
Capital imprumutat (lei) 0 0
FR (lei) 185.402.399 202.567.069
Stocuri (lei) 29.634.065 49.779.547
Active circulante (lei) 237.391.845 268.583.256
Active fixe (lei) 85.124.896 90.808.120
NFR (lei) 179.868.767 163.401.454
Raf 1 1
Rfs 6,26 4,07
Rfac 0,78 0,75
Rfnfr 1,03 1,24
Raa 0,78 0,75

3. ANALIZA DATELOR ȘI CONCLUZIILOR

3.1. ABORDARE PATRIMONIALA


3.1.1. Activul Net Contabil Corectat
Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat are la baza

23
elementele de bilant ale societatii la data de 31.12.2014.
Pentru evaluarea terenurilor se identifică suprafețele aflate în proprietatea societății. Se
apreciază amplasarea acestuia, forma, utilitățile disponibile (apă, canalizare, rețele electrice, termice,
gaze naturale, telefonie). De asemenea se apreciază gradul de ocupare a terenului cu construcții. În
funcție de prețul unitar de pornire stabilit de metodologia de evaluare, prin aplicarea corecțiilor
privind caracteristicile terenului și variația cursului de schimb de la data prețului de pornire și data
evaluării, se obține un preț pe unitatea de suprafață.
Pentru localitățile unde există dezvoltată o piață a terenurilor, se poate efectua un studiu
privind tranzactiile efectuat in ultimele 6 luni (sau alta perioada relevanta). Tranzactiile trebuie să
vizeze terenuri asemanatoare ca suprafață, destinație, grad de ocupare. Se determină astfel o
valoarea de piață a terenului.
Valoarea luată în calcul la corectarea imobilizărilor corporale se poate obține prin utilizarea
uneia dintre valorile teoretica sau de piață și prin ponderarea celor două valori.
Cladirile vor fi evaluate în funcție de suprafața desfășurată, soluția constructivă și gradul de
uzură estimat. Valoarea teoretică se obține calculând devizul estimativ pentru construirea unei
clădiri identice cu cea evaluată. În condițiile în care există o piață imobiliară a clădirilor de tipul
studiat, se pot analiza tranzacțiile cu bunuri imobiliare în zona de amplasare a cladirii. Valoarea
utilizată pentru corectarea poziției bilantiere de imobilizari corporale poate fi una din valorile
teoretica sau de piață și o valoare ponderată a celor două.
Pentru evaluarea echipamentelor se va identifica o valoare de înlocuire (de nou) a utilajului.
Ulterior se va identifica un grad de uzură efectivă, un grad de uzură morală și se va aprecia utilitatea
utilajului în cadrul procesului tehnologic desfășurat în întreprindere.
Pentru identificarea valorii de înlocuire se vor identifica întreprinderile care comercializează
echipamente asemanatoare, din producția internă sau externă. Dacăgama caracteristicilor tehnice nu
include utilajul evaluat se va aplica o echivaluare a caracteristicilor tehnice a echipamentelor.
Valoarea reală a utilajului se determină prin aplicarea corecțiilor privind gradul de uzură
fizică și morală la valoarea de înlocuire a echipamentului.
Obligațiile față de terți se preiau la costul de înregistrare în contabilitate, pornind de la
premisa că fiecare își va onora obligațiile așa cum s-a angajat.
Două sunt situațiile în care pot apărea corecții:
- obligațiile care au fost contractate într-o altă moneda decât cea națională vor fi
actualizate la cursul de schimb de la data evaluării;
- creditele contractate la un nivel al dobânzii diferit de nivelul practicat curent pe

24
piață, vor fi reconsiderate în funcție de diferența dintre cele două niveluri.
Un aspect important în cadrul evaluării obligațiilor este identificarea acelor obligații
potențiale, care nu au fost înregistrate în contabilitate. Este vorba despre:
- potențiale litigii de natură fiscală;
- potentiale cheltuieli legate de reclamații în domeniul protecției mediului sau
protecției consumatorilor;
- eventuale amenzi, penalități iminente;
- anumite clauze contractuale privind unele avantaje acordate salariaților și alte
situații din această categorie.
Abordarea bazată pe active, cunoscută și sub denumirile de abordare patrimonială,
abordarea pe bază de costuri și abordarea prin costul de înlocuire, constă în corectarea (ajustarea)
valorilor contabile ale activelor individuale și datoriilor întreprinderii în sensul transformării
acestora în valori de piață. Ideea fundamentală a metodei patrimoniale este aceea că valoare
întreprinderii este echivalentă cu valoarea patrimoniului pe care îl deține. Aceasta presupune o
identificare a bunurilor de evaluat și nu are în vedere rezultatul potential asociat activității
viitoare.
În această abordare este inclusă metoda activului net corectat.
În cadrul societății următoarele corecții au fost efectuate pe elemente de bilanț:
Poziția bilanțieră analizată Observații Corecții
Terenuri Societatea a vândut în anul (6.855.755)
2015 o suprafață de teren de
2000 mp
Cheltuieli inregistrate în avans La data de 31.12.2014, (309.691)
Zentiva are înregistrate în
contabilitate cheltuieli
anticipate (ct.471)
reprezentand contravaloarea
impozitelor aferente anului
2012 care urmeaza a fi
repartizate trimestrial asupra
cheltuielilor curente ale
exercitiului. Corecțiile
efectuate constau în
eliminarea acestor cheltuieli
anticipate din activ și
introducerea în capitalul
propriu
Capitalul propriu Având în vedere introducerea 309.691
cheltuielilor înregistrate în
avans în capitalul propriu,

25
aceasta a suferit modificări
În urma corecțiilor efectuate, bilanțul se prezintă astfel:

31 decembrie 2015 Corecții 31 decembrie 2015


corectat
Imob. necorp. 362.758 - 362.758
Terenuri și construcții 56.855.755 (6.855.755) 50.000.000
Instalații tehnice și 16.521.022 - 16.521.022
mașini
Alte instalații, utilaje și 1.052.191 - 1.052.191
mobilier
Imob. corp. în curs 16.379.152 - 16.379.152
Total imob. corp. 90.808.120 (6.855.755) 83.952.365
Imob. Financiare 0 0 0
Total active imob. 91.170.878 (6.855.755) 84.315.123
Stocuri 49.779.547 - 49.779.547
Creanțe 179.638.094 - 179.638.094
Alte creanțe 0 0 0
Disponibilități 39.165.615 - 39.165.615
Total active circulante 268.583.256 - 268.583.256
Cheltuieli înregistrate în 309.691 (309.691) 0
avans
Datorii pe termen scurt (66.325.878) - 66.325.878
Credite 49.936 49.936
Total obligații (66.375.814) - (66.375.814)
Provizioane pt riscuri și (21.623.397) - 21.623.397
cheltuieli
Total active net 272.064.614 (7.165.446) 265.261.926
Capital social (301.243.930) - (301.243.930)
Prime de capital (24.964.505) - (24.964.505)
Rezerve (153.745.014) - (153.745.014)
Reserve din reevaluare (1.736.452) - (1.736.452)
Profit/pierdere 40.297.608 (309.691) 39.987.917
Repartizarea profitului 0 0 0
Capital propriu (272.064.614) 309.691 (265.261.926)

Comparabilitatea situațiilor financiare

Prognoza situațiilor financiare s-a efectuat în prețurile anului de baza – 2015.


Anul de baza reprezintă anul zero al prognozei, anul pentru care s-au preluat performantele
financiare ale societății asa cum sunt inscrise în bilanțul încheiat la 31.12.2015.
Bilanțul anului de bază: în prognozarea bilanțului s-a pornit de la bilanțul corectat.
Corecțiile bilantului au fost effectuate ca urmare a analizei efectuate asupra pozițiilor bilanțiere asa
cum sunt prezentate anterior.
Contul de profit și pierdere al anului zero: ca urmare a analizei prezentate în tabel nu au fost
operate corecții asupra contului de profit și pierderi.
Observație: corectarea bilanțului și contului de profit și pierderi aferente anului de bază nu a
avut în vedere ajustarea la inflație conform prevederilor IAS 29.
Ipotezele planului de afaceri:
a. Prognoza veniturilor
Plecând de la structura de producție a anului 2014 și 2015 (tabelul 3.1) ca urmare a acestei

26
investiții, variația cantităților de produse specifice este prezentată în tabelul 3.2.
În perioada de prognoză variația cantităților produse este după cum urmează:
 analgezicele cresc cu 50%
 antiinflamatoare cu 60%
 suplimente alimentare 100%;

Celelalte categorii de produse nu suferă variații cantitative semnificative, nefiind identificate


în viitor elemente ce vor modifica esențial parametrii anului de bază.

Structura veniturilor din vânzări tabel 3.1


2012 2013
Cantitate Valoare Pret unitar Pondere Cantitate Valoare Pret unitar Pondere
(cutii) (lei) (Lei/cutie) valoare (cutii) (lei) (Lei/cutie) valoare
(%) (%)
Analgezice 50.000 378.000 7,56 9 65.000 539.500 8,3 7,5
Antiinflamatoare 25.000 262.500 10,5 6,3 50.000 600.000 12 8,3
Suplimente 100.000 2.900.000 29,0 69,7 160.000 5.280.000 33 73
alimentare
Cosmetice 10.000 12,5 12.000 9,4
- creme 5000 270.000 54,0 6,5 5500 319.000 58 4,4
- produse de igiena 2000 40.000 20,0 1 2500 62.500 25 0,8
corporală
- parfumuri 3000 210.000 70,0 5 4000 304.000 76 4,2
Substanțe active 15.000 97.500 6,5 2,5 15500 111.600 7,2 1,8
Total 4.158.000 100 7.216.600 100

Prognoza structurii veniturilor tabel 3.2


2016 2017 2018 2019 2020
Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare
(cutii) (lei)
Analgezice 92.500 832.500 138.750 1.248.750 208.125 1.873.125 312.188 2.809.692 468.282 4.214.538
Antiinflam 80.000 1.120.000 128.000 1.792.000 204.800 2.867.200 327.680 4.587.520 524.288 7.340.032
atoare
Suplimente 320.000 11.200.000 640.000 22.400.000 1.280.000 44.800.000 2.560.000 89.600.000 5.120.000 179.200.000
alimentare
Cosmetice 12.000 700.000 12.000 720.000 12.000 750.000 12.000 730.000 12.000 720.000
Substante 16.000 112.000 16.000 120.000 16.000 118.000 16.000 117500 15500 110.000
active
Total 13.964.500 26.280.750 50.408.325 97.844.712 191.584.570

Evoluția costului cu personalul

Datorită eficienței resurselor umane și a tehnologiei moderne implementate nu este necesară


creșterea numărului de salariați. Personalul necesar operării este asigurat de 484 de salariați, numărul
acestora fiind majorat în anul 2019, când se dorește deschiderea unei noi linii de producție.
Salariile angajaților vor fi majorate cu 5% începand cu anul 2018 datorită productivității
muncii.
În tabelul urmator (3.3) sunt prezentate evoluțiile numărului personalului, a salariului mediu

27
și al costului total cu personalul.
Tabel 3.3
An Nr persoane Salarii anuale Cost asigurari Cost personal Cost unitar cu
sociale personalul
2015 484 35.414.142 9.947.494 45.361.636 93.722,38
2016 484 35.414.142 9.947.494 45.361.636 93.722,38
2017 484 35.414.142 9.947.494 45.361.636 93.722,38
2018 484 35.414.142 9.947.494 45.361.636 93.722,38
2019 509 36.000.691 11.704.000 47.704.691 93.722,38
2020 509 36.000.691 11.704.000 47.704.691 93.722,38

Ca urmare a valorificării superioare a potențialului tehnic și uman s-a prognozat reducerea


duratei de încasare a creanțelor, reducerea duratei de achitare a datoriilor și cresterea productivității
muncii.
În tabelul 3.4 se prezintă bilanțul previzionat (forma scurtă), iar în tabelul 3.5 este prezentată
previzionarea bugetelor de venituri și cheltuieli.

Bilanțuri previzionate Tabel 3.4


31 decembrie 2016 2017 2018 2019 2020
2015 corectat
Imob. necorp. 362.758 362.758 362.758 362.758 362.758 362.758
Terenuri și construcții 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Instalații tehnice și 16.521.022 16.521.022 16.521.022 16.521.022 16.521.022 16.521.022
mașini
Alte instalații,utilaje și 1.052.191 1.052.191 1.052.191 1.052.191 1.300.000 1.300.000
mobilier
Imob. corp. în curs 16.379.152 16.890.350 17.000.000 17.120.324 17.670.954 17.670.954
Total imob. Corp. 83.952.365 84.463.563 84.573.213 84.693.537 85.244.167 85.244.167
Imob. financiare 0 0 0 0 0 0
Total active imob. 84.315.123 84.826.321 84.935.971 85.056.295 85.606.925 85.606.925
Stocuri 49.779.547 49.779.547 39.823.638 31.858.910 25.487.128 25.487.128
Creanțe 179.638.094 179.638.094 179.638.094 179.638.094 179.638.094 179.638.094
Alte creanțe 0 0 0 0 0 0
Disponibilități 39.165.615 43.082.177 47.390.395 52.129.435 57.342.379 63.076.617
Total active 268.583.256 272.499.818 266.852.127 263.626.439 262.467.601 268.201.839
circulante
Cheltuieli înregistrate 0 0 0 0 0 0
în avans
Datorii pe termen scurt (66.325.878) (66.325.878) (63.009.584) (59.859.105) (56.866.150) (56.866.150)
Credite 49.936 20.000 0 0 0 0
Total obligații (66.375.814) (66.345.878) (63.009.584) (59.859.105) (56.866.150) (56.866.150)
Provizioane pt riscuri (21.623.397) (15.154.765) (5.165.318) 0 0 0
și cheltuieli
Conturi de 0 138.288.537 138.288.537 122.306.954 111.236.522 96.103.439
regularizare
Total active net 265.261.926 432.592.299 421.901.733 411.130.583 402.444.898 393.046.053
Capital social (301.243.930) (301.243.930) (301.243.930) (301.243.930) (301.243.930) (301.243.930)
Prime de capital (24.964.505) (24.964.505) (24.964.505) (24.964.505) (24.964.505) (24.964.505)
Rezerve (153.745.014) (146.057.763) (139.146.980) (132.376.147) (125.690.156) (118.278.092)
Reserve din reevaluare (1.736.452) (1.736.452) (1.736.452) (1.736.452) (1.736.452) (1.736.452)
Profit/pierdere 39.987.917 41.410.351 45.190.134 49.190.451 51.190.145 53.176.926
Repartizarea profitului 0 0 0 0 0 0
Capital propriu (265.261.926) 432.592.299 421.901.733 411.130.583 402.444.898 393.046.053

28
Previzionarea bugetelor Tabel 3.5
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Venituri totale 304.792.959 315.096.100 331.750.195 346.395.654 362.205.539 378.176.178
Ven. din productia 259.808.279 272.798.693 286.438.628 300.760.559 315.798.587 331.588.516
vanduta intern
Ven. Vanz. mărf. 30.554.488 31.471.122 32.415.256 33.387.714 34.389.345 35.421.025
Ven. Prod. stocată 5.025.619 5.025.619 5.025.619 5.025.619 5.025.619 5.025.619
Ven. Alte activități 6.594.608 5.890.321 4.890.547 4.120.872 3.781.230 2.890.147
Ven. Finan. 2.809.965 2.910.345 2.980.145 3.100.890 3.210.761 3.250.871
Ven. Extraord. 0 0 0 0 0 0
Chelt. totale 253.025.002 245.451.681 251.461.820 253.392.269 252.109.996 203.149.131
Materii prime 65.918.424 74.761.230 73.897.150 75.190.621 86.901.170 86.901.170
Materiale
Cost mărfuri 26.097.669 37.109.387 38.160.312 38.890.091 39.209.167 39.209.167
Comb.,energie,apă 5.548.478 10.895.360 16.100.000 6.754.910 10.000.300 10.000.000
Serv. executate de 0 0 0 0 0 0
terți
Salarii 35.414.142 40.414.142 40.414.142 40.414.142 50.000.691 50.000.691
CAS,șomaj 9.947.494 10.519.170 10.519.170 10.519.170 11.704.000 11.704.000
Amortizare/Ajustare 8.363.665 8.790.412 8.890.542 8.910.345 8.960.421 8.990.899
Impozite, taxe, 1.562.970 1.630.780 1.670.654 1.720.876 1.812.896 1.875.341
vărsăminte
Alte cheltuieli 77.364.475 50.342.000 60.890.765 70.112.900 42.100.900 41.453.900
Chelt. din diferențe 0 0 0 0 0 0
de curs
Chelt. finan. 1.620.075 1.560.876 1.490.761 1.450.890 1.420.451 1.400.890
Chelt. extraord. 0 0 0 0 0 0
Profit brut/ pierdere 51.767.957 69.644.419 80.288.375 93.003.385 110.095.543 110.095.543
Impozit pe profit 10.021.515 11.143.107 12.846.140 14.880.542 17.615.286 17.615.286
Impozit pe profitul 1.448.834 0 0 0 0 0
amânat
Profit net/pierdere 40.297.608 58.501.312 67.442.235 78.122.843 92.480.257 92.480.257

Rata de actualizare și de capitalizare

În cazul societății analizate, rata de actualizare se poate calcula dupa următorul model:

Rata de baza si treptele de riscuri Punctaj Explicație


Rata de bază 5% Rata reală a dobânzii la obligațiunile guvernamentale
(de stat)
Riscul din exteriorul întreprinderii:
- creșteri posibile ale prețului utilităților și 3% - Prețul gazului natural și al energiei electrice se va
combustibilului; alinia la prețul pe piața mondială;

- reglementări antipoluante; 2% - Se află în faza de proiect o reglementare care va limita


nivelul noxelor, fapt ce va afecta întreprinderea
- riscului de preț și a riscului valutar; 2% evaluată;
- Datorită fluctuațiilor cursului valutar, deprecierea sau

29
- dependența de furnizorii de materii prime. 3% aprecierea leului;
- Preponderența furnizorilor externi.
Riscuri din interiorul întreprinderii
- calitatea produselor; 1% - Nu exista riscuri în ceea ce privește sistemul de
asigurare a calității;
- dotarea tehnică și tehnologică; 2% - Societatea se bucură de o dotare tehnică și tehnologică
relativ nouă, astfel gradul de uzură este destul de scăzut
- Previziunile se bazează pe un scenariu optimist;
- riscul aferent previziunilor; 2%
- Singura sursă de finanțare este profitul;
- structura de finanțare; 2%
- Există un risc semnificativ ca unora dintre salariați să
-riscurile generate de factorul uman; 2% le înceteze contractul de muncă;
- Existența unei posibilități de apariție a riscului
- riscurile aferente provizioanelor. 2% provizionat.

Total 21% Rata de actualizare

3.3. ABORDARE PRIN PIAȚĂ - valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.


Această valoare se bazează pe multiplicarea profitului estimat cu raportul preț/câstig pe
acțiune realizat în ultimul an. Acest raport (cursul acțiunii/profit pe acțiune) semnifică
îmbogățirea teoretică a acționarilor în cursul unui an. Deși nu tot profitul net se repartizează ca
dividend, el constituie un element esențial pentru aprecierea valorii unei acțiuni și implicit a
întreprinderii.
Metoda se aplică pentru întreprinderile cotate, ceea ce nu exclude posibilitatea utilizării
ei, cu anumite corective, și pentru cele necotate la bursă.
Pentru determinarea valorii respective se foloseste relația:
V=P*PER

Pe baza datelor societătii evaluate, sumele rezultate din aplicarea acestei metode sunt
prezentate în tabelul de mai jos:

Semnificație Valoare [lei]


Capital social 41.696.115
Valoarea nominală 0,1
Număr de acțiuni 416.961.150
Cursul acțiunii 1,8370
Profitul net realizat în anul de referință 40.297.608
Profitul pe acțiune 0,096
Raport preț/profit (PER) 19,01
Profit mediu previzionat 48.031.601
Valoarea întreprinderii 913,080,735

În esență, acest raport arată cât de scumpă este o acțiune față de profitul pe care îl aduce

30
(se face abstracție de faptul că nu întreg profitul net se distribuie ca dividend).
31