Sunteți pe pagina 1din 23

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA SECTIA ......................................................................

-PROIECT DE PRACTICA -

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 BUCURESTI

NUME:

BUCURESTI
2011

I. PREZENTARE GENERALA
1. IDENTIFICAREA INSTITUTIEI Denumirea ins i u iei !i a "#m$ar imen u%ui:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, SERVICIUL JURIDIC

A&resa: Bucuresti, Bd Poligrafiei, nr 4, sector 1 Pr#'i%u% &e a" i(i a e: activiti de admini t!a!e a d"mni#$#i %#&$ic O)ie" &e a" i(i a e $r#'esi#na%a: Obiectul de acti itate al !d"inistratiei
#o"eniului Public$Sector 1, consta, in %rincinci%al, in ur"atoarele&

a' ad"inistrarea do"eniului %ublic %e ra(a sectorului 1 si asigurarea


e identei %atri"oniului acestuia)

b' intretinerea si curatenia s%atiilor er(i si a"ena*are acestora) c' %lantarea "aterialului dendro$floricol) d' intretinerea stra(ilor secundare, intrari si alei) e' intretinerea retelei stradale a sectorului 1) f' a"ena*area de noi %arcuri si (one de agre"ent) g' des(a%e(irea unitatilor %ublice de %e ra(a sectorului 1 in %erioada de iarna) +' infiintarea de locuri de %arcare de resedinta, 2. OBIECTIVELE DEPARTAMENTULUI IN CARE SE EFECTUEAZA STAGIUL DE PRACTICA
Ser iciul -uridic are ca obiecti e & re%re(entarea intereselor !d"inistratiei #o"eniului Public Sector 1 .n fa/a instan/elor *udec0tore1ti 1i a autorit0/ilor %ublice, organi(area de licitatii desc+ise, solutionarea %etitiilor re%arti(ate ser iciului *uridic,

3. DETALII DESPRE COORDONATORUL STAGIULUI DE PRACTICA


Seful Ser iciului Resurse U"ane, i"%reuna cu %ersonalul ser iciului %e care il conduce are ur"atoarele atributii& *+ asigur0 recrutarea 1i anga*area %ersonalului %e ba(0 de co"%eten/0,confor" %re ederilor legale %rin concurs sau e2a"en si acordarea dre%turilor cu enite %ersonalului institutiei) 2

,+ organi(ea(0 confor" legisla/iei .n igoare concursurile %entru ocu%area %osturilor acante din a%aratul %ro%riu 1i erific0 .nde%linirea de c0tre %artici%an/i a condi/iilor %re 0(ute de lege) -+ anali(ea(0 %ro%unerile de restructurare a co"%arti"entelor institutiei 1i %reg0te1te docu"enta/ia necesar0 .n ederea su%unerii de(baterii 1i a%rob0rii de c0tre Consiliul 3ocal a organigra"ei institutiei) .+ %reg0te1te docu"enta/ia necesar0 elabor0rii Regula"entului de Organi(are 1i 4unc/ionare, Regula"entului de Ordine Interioar0, a statului de functii si de %ersonal 1i al altor docu"ente necesare bunei func/ion0ri a institu/iei) /+ /ine e iden/a fi1elor de %ost 1i r0s%unde de corelarea acestora cu atribu/iile din Regula"entul de Organi(are 1i 4unc/ionare) 0+ colaborea(a cu #irectia Econo"ic in ederea .ntoc"irii docu"enta/iei necesare acord0rii %re"iilor anuale 1i a celor lunare din fondul de %re"iere) 1+ /ine e iden/a condicilor de %re(en/0) 2+ asigur0 co"%letarea 1i eliberarea legiti"a/iilor de control 1i ur"0re1te recu%erarea acestora la %lecarea din institu/ie a salaria/ilor care au beneficiat de astfel de legiti"a/ii) 3+ .ntoc"e1te 1i eliberea(0 legiti"a/ii de ser iciu) *4+ .ntoc"e1te ra%ort0ri statistice %ri ind acti itatea de %ersonal din institutie) **+ colaborea(a cu 5inisterul 5uncii 1i Solidarit0/ii Sociale, 5inisterul 4inan/elor Publice %entru a%licarea corect0 a %re ederilor legale .n do"eniul salari(0rii) *,+ r0s%unde de asigurarea necesarului de %ersonal %e func/ii 1i s%ecialit0/i %entru institutie) *-+ controlea(0 res%ectarea disci%linei "uncii si ras%unde de organi(area %otri it %re ederilor legale a Co"isiei de #isci%lina) *.+ intoc"este %rogra"ul anual de instruire a intregului %ersonal i"%licat in acti itati ce influentea(a calitatea ser iciilor %restate sau "ediul incon*urator) */+ %ri"e1te si anali(ea(a ofertele %entru cursuri de %reg0tire %rofesional0 de la institu/iile abilitate .n do"eniu) *0+ r0s%unde de organi(area 1i /inerea la (i a e iden/ei %ersonalului) *1+ .ntoc"e1te docu"entatia legat0 de .ncadrarea, %ro"o area, definiti area, deta1area sau .ncetarea contractului de "unc0 al %ersonalului institutiei) *2+ /ine e iden/a concediilor de odi+n0, a concediilor "edicale, a concediilor f0r0 %lat0 1i a sanc/iunilor) *3+ r0s%unde de re(ol area recla"a/iilor, sesi(0rilor 1i conflictelor de "unc0 care re in .n co"%eten/a ser iciului) ,4+ /ine gestiunea carnetelor de "unc0 %entru %ersonalul institutiei 1i o%erea(0 .n acestea "odific0rile de dre%turi salariale deter"inate de inde20ri, %ro"o 0ri .n func/ii 1i .n grade %rofesionale, salarii de "erit, etc in confor"itate cu %re ederile legale,) ,*+ eliberea(0 la cerere, ade erin/e %ri ind calitatea de salariat) ,,+ asigura 1i controlea(a cunoa1terea 1i a%licarea de c0tre to/i lucr0torii a "0surilor %re 0(ute .n %lanul de %re enire 1i de %rotec/ie stabilit, %recu" 1i a %re ederilor legale .n do"eniul securit0/ii 1i s0n0t0/ii .n "unc0, %rin lucr0torii dese"na/i, %rin resursele %ro%rii sau %rin ser icii e2terne) ,-+ asigura e aluarea riscurilor de accidentare 1i ."boln0 ire %rofesional0 la locurile de "unc0, %recu" 1i ree aluarea riscurilor ori de c6te ori sunt "odificate condi/iile de "unc0) ,.+ asigura auditarea securit0/ii 1i s0n0t0/ii .n "unc0 la ni elul unitatii ori de c6te ori sunt "odificate condi/iile de "unc0 1i stabileste ni elul de securitate) auditarea %resu%une anali(a acti it0/ii 1i stabilirea gradului de confor"itate cu %re ederile actelor nor"ati e .n igoare

,/+ ia "0surile cores%un(0toare %entru ca, .n (onele cu risc ridicat 1i s%ecific, accesul s0 fie %er"is nu"ai lucr0torilor care au %ri"it 1i 1i$au .nsu1it instruc/iunile adec ate, ,0+ btine autori(atia de functionare din %unct de edere al securitatii si sanatatii in "unca, inainte de ince%erea oricarei acti itati, confor" %re ederilor legale) ,1+ asigura si reali(ea(a instruirea %ri ind res%ectarea nor"elor de %rotectie a "uncii, %entru %ersonalul anga*at, in confor"itate cu dis%o(itiile legale) ,2+ stabileste %rin fisa %ostului , atributiile si ras%underile ce re in salariatilor in do"eniul securitatii si sanatatii in "unca, cores%un(ator functiilor e2ercitate) ,3+ erifica %eriodic sau ori de c6te ori este ne oie, dac0 ni elul no2elor se .ncadrea(0 .n li"itele de noci itate ad"ise %entru "ediul de "unc0) %e ba(a "0sur0torilor efectuate de c0tre organis"ele sau laboratoarele abilitate %ro%une "0suri te+nice 1i organi(atorice de reducere a acestora, acolo unde este ca(ul) -4+ elaborea(a lista cu%rin(and dotarea %ersonalului cu ec+i%a"ente indi iduale de %rotec/ie 1i de lucru, %artici%a la rece%/ia "i*loacelor de %rotec/ie colecti 0 1i a ec+i%a"entelor te+nice .nainte de %unerea lor .n func/iune) -*+ %artici%a la cercetarea accidentelor de "unc0 1i /ine e iden/a acestora) -,+ colaborea(a cu ser iciul "edical de "edicina "uncii, %entru cunoa1terea la (i a situa/iei ."boln0 irilor %rofesionale, efectuarea de controale co"une la locurile de "unc0, %entru identificarea factorilor de risc de ."boln0 ire %rofesional0 1i %ro%unerea "0surilor de securitate cores%un(0toare) --+ %ro%une sanc/iuni sau sti"ulente econo"ice %entru "odul .n care se res%ect0 cerin/ele de securitate a "uncii .n organi(area 1i desf01urarea %roceselor te+nologice la toate locurile de "unc0) -.+ "onitori(ea(a starea de s0n0tate a anga*a/ilor %rin & $ e2a"ene "edicale la anga*area .n "unc0) $ e2a"en "edical de ada%tare) $ control "edical %eriodic) $ e2a"en "edical la reluarea acti it0/ii) -/+ .ndru"a acti itatea de reabilitare %rofesional0, recon ersia %rofesional0, reorientarea %rofesional0 .n ca( de accident de "unc0, boal0 %rofesional0 sau du%0 afec/iuni cronice) -0+ co"unica e2isten/a riscului de ."boln0 ire %rofesional0 c0tre to/i factorii i"%lica/i .n %rocesul "uncii, -1+ asigura dotarea ser iciilor , birourilor si for"atiilor cu "i*loace si instalatii S,U, si buna functionare a acestora, %rin resursele %ro%rii sau %rin contracte cu tertii) -2+ asigura instruirea %ersonalului unitatii in %ri inta "odului de folosire si e2%loatare a "i*loacelor S,U,) -3+ ia "0surile necesare %entru acordarea %ri"ului a*utor, stingerea incendiilor 1i e acuarea lucr0torilor, ada%tate naturii acti it0/ilor 1i "0ri"ii unit0/ii) .4+ solicita si obtine a i(ele si autori(atiile de securitate la incendiu,%re a(ute de lege) .*) propune spre aprobare, fondurile necesare realizrii msurilor de aprare mpotriva incendiilor; .,+ informeaza si pregateste preventiv salariatii cu privire la pericolele la care sunt expusi, masurile de
autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie ce trebuie puse la dispozitie, obligatiile ce le revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;

II. DESCRIEREA INSTITUTIEI PRIMITOARE


4

*.

PLASAREA INSTITUTIEI IN SISTEMUL ADMINISTRATIV ROMANESC SI RELATIILE CU ALTE INSTITUTII SAU ORGANIZATII EUROPENE

!d"inistra/ia #o"eniului Public sector 1, func/ionea(0 ca institu/ie %ublic0 de interes local, cu %ersonalitate *uridic0 .n subordinea Consiliului 3ocal al Sectorului 1, !,#,P, asigur0 .ntre/inerea 1i cur0/enia s%a/iilor er(i, a"ena*area 1i rea"ena*area lor %recu" 1i %lantarea "aterialului dendro 8 floricol, re%ararea 1i .ntre/inerea dru"urilor aflate .n ad"inistrarea Consiliului 3ocal al Sectorului 1, C+eltuielile %entru acti it0/ile desf01urate de !,#,P, .n .nde%linirea atribu/iilor ce 8 i re in se finan/ea(0 de la bugetul local %entru lucr0rile efectuate .n do"eniul %ublic,

O)ie" i(e 'un&amen a%e:


Obiecti ele funda"entale ur"arite constau in reali(area si i"%le"entarea unui "anage"ent %erfor"ant, "odern ,ca%abil sa duca la crestarea eficientei si a calitatii %recu" si a ra%iditatii solu/ion0rii %roble"elor cetatenilor, Un "anage"ent ba(at %e calitate, cu obiecti e bine stabilite care sa duca la i"bunatatirea rela/iilor de "unca din cadrul institu/iei si totodat0 la .nde%linirea obiecti elor %lanificate referitoare la %rogra"ele de acti itate ce se or derula in cadrul institu/iei,

,. PREZENTAREA GENERALA A MISIUNII5 OBIECTIVELOR COMPARTIMENTULUI UNDE A FOST EFECTUAT STAGIUL DE PRACTICA
Ser iciul -uridic are ca atributii %rinci%ale ur"atoarele& *+ re%re(int0 interesele !d"inistratiei #o"eniului Public Sector 1 in fata instantelor *udecatoresti, a altor organe de *urisdictie, a organelor de ur"arire %enala, a notariatelor %recu" si in ra%orturile cu %ersoanele *uridice si %ersoanelor fi(ice, %e ba(a delegatiei dat0 de conducerea institu/iei) ,+ /ine e identa cau(elor aflate %e rolul instantelor *udecatoresti co"%etente) -+ redactea(a actiuni *udecatoresti, .ntoc"este .nt6"%in0ri, %ro"o ea(a c0ile ordinare si e2traordinare de atac) .+ r0s%unde la adrese si interogatorii, /+ for"ulea(a r0s%unsuri la %eti/iile si "e"oriile re%arti(ate s%re solutionare de c0tre conducere) 0+ ia "asurile necesare %entru reali(area crean/elor %rin obtinerea titlurilor e2ecutorii si %unerea in e2ecutare a acestora) 1+ asigur0 .nde%linirea tuturor %rocedurilor %re a(ute de lege %entru buna conducere a %roceselor in care !d"inistratia #o"eniului Public Sector 1 este %arte) 2+ %artici%a alaturi de organele de conducere la negocierea %roiectelor de contracte) 3+ %artici%0 la di erse co"isii colabor6nd cu toate ser iciile si birourile din cadrul institutiei in %roble"e de natur0 *uridic0 contractual0)

*4+ for"ulea(0 %ro%uneri in sensul a i(arii, re(ilierii:re(olutiunii ori "odificarii contractelor inc+eiate intre institutie si di erse %ersoane fi(ice sau *uridice) **+ a i(ea(0 %entru legalitate docu"entele .ntoc"ite .n cadrul %rocedurii de atribuire a contractelor de ac+i(itii %ublice ;in ita/ii de %artici%are, for"alit0/ile de %ublicitate, co"unic0ri de re(ultate, eliberarea garan/iilor de %artici%are, r0s%unsuri la contesta/ii, etc,') *,+ elaborea(0 i"%reun0 cu Ser iciul Te+nic 8 !c+i(itii Publice, in regie %ro%rie sau %rin inter"ediul unor societati co"erciale de %rofil, docu"enta/ia de atribuire ;%roiecte de e2ecutie, caiete de sarcini, etc,' a contractelor de ac+i(i/ii %ublice) *-+ erific0 i"%reuna cu Ser iciul Te+nic $ !c+i(itii Publice docu"enta/iile %ri"ite si %ro%une organi(area %rocedurilor de ac+i(itie %ublica) *.+ .ntoc"e1te contractele de ac+i(itii %ublice si le certific0 din %unct de edere al legalit0/ii acestora) *0+ intoc"este i"%reuna cu Ser iciul Te+nic $ !c+i(itii Publice %rocesul$ erbal de desc+idere a ofertelor si %rocesul$ erbal de atribuire a contractului de ac+i(itie %ublica) *1+ co"unica i"%reuna cu Ser iciul Te+nic $ !c+i(itii Publice ofertantilor %artici%anti, re(ultatele %rocedurii de ac+i(itie %ublic0) *2+ ur"0re1te ."%reun0 cu Ser iciul Te+nic 8 !c+i(itii Publice , "odul de %re(entare 1i de inregistrare al ofertelor de%use in cadrul %rocedurilor de ac+i(itii %ublice, la registratura institutiei) *3+ .ntoc"e1te dosarul ac+i(itiei %ublice i"%reuna cu Ser iciul Te+nic 8 !c+i(itii Publice) ,4+ gestionea(a i"%reuna cu Ser iciul Te+nic 8 !c+i(itii Publice, ba(a de date cu %ri ire la %rocedurile de ac+i(itie %ublica organi(ate) ,*+ ."%reun0 cu Ser iciul Te+nic 8 !c+i(itii Publice, ia "0suri .n ederea ra%ortarii anuale a situatiei contractelor de ac+i(itii %ublice .nc+eiate de institutie) ,,+ %artici%0 la discu/ii %reli"inare .n ederea .nc+eierii contractelor, %recu" si la .nc+eierea oric0ror con entii, %rotocoale de colaborare etc,) ,-+ for"ulea(0 %uncte de edere cu %ri ire la di erse cereri referitoare la clau(ele contractuale si .ncadrarea lor confor" legislatiei) ,.+ r0s%unde scrisorilor %eti/ionarilor si diferitelor institu/ii cu %ri ire la stadiul solutionarii dosarelor e2istente in ar+i a) ,/+ certific0 legalitatea deci(iilor e"ise de #irectorul <eneral al !,#,P, Sector 1, a ordinelor si instructiunilor %recu" si a oricaror alte acte cu caracter ad"inistrati , care sunt in legatura cu atributiile si acti itatea institutiei) ,0+ certific0 legalitatea notelor de funda"entare care stau la ba(a elaborarii %roiectelor de +otarari ale Consilul 3ocal Sectorul 1 .n legatur0 cu acti it0/ile ce /in de co"%eten/a !,#,P, Sector 1) ,1+ e2ecut0 orice alte sarcini trans"ise de #irectorul !d"inistratiei #o"eniului Public Sector 1, in do"eniul sau de acti itate) ,2+ i(ea(a asu%ra legalitatii contractelor de "unca, incetarea ra%orturilor de "unca, alte %roiecte de acte cu efect *uridic, %recu" si asu%ra legalitatii oricaror "asuri care sunt in "asura sa anga*e(e ras%underea %atri"oniala a ad"inistratiei, ori sa aduca atingerea dre%turilor sau intereselor legiti"e ale acesteia sau ale %ersonalului) ,3+ .ntoc"e1te deci(ii, regula"ente, ordine si instructiuni, %recu" si orice acte cu caracter ad"inistrati care sunt in legatura cu atributiile si acti itatea ad"inistratiei) -4+ /ine e identa actelor nor"ati e si asigura aducerea la cunostinta si a%licarea intoc"ai de catre %ersonalul cu atributii in a%licarea acestor %re ederi)

-*+ co"unica %ersoanelor interesate co%ii du%a dis%o(itii, regula"ente, ordine si instructiuni, %recu" si du%a orice alte acte cu caracter nor"ati , care sunt in legatura cu atributiile si acti itatea ad"inistratiei) -,+ for"ulea(0 a i(e scrise la solicitarea conducerii) --+ .ntoc"e1te 1i funda"entea(0 %roiectele de +ot0r6ri ale Consiliului 3ocal al Sectorului 1 1i %roiectele de dis%o(i/ii ale Pri"arului Sectorului 1 .n do"eniul s0u de acti itate)

III. JURNALUL STAGIULUI DE PRACTICA


Pre6en area Ins i u iei
S ru" ura Or7ani6a #ri"a a C#m$ar imen e%#r &in "a&ru% A.D.P. Se" #r * #irectorul <eneral coordonea(a direct sau %rin inter"ediul #irectorilor <enerali !d*uncti, #irectorului Econo"ic res%ecti #irectorului Econo"ic !d*unct %otri it deleg0rii de co"%eten/e, ur"0toarea structur0 organi(atoric0 & In su)#r&inea Dire" #ru%ui Genera% : SERVICIUL INSPEC8IE ZONAL9 - Biroul Sesi(ari - Biroul Inter en/ii #o"eniu Public SERVICIUL TE:NIC $ Biroul Rece%/ii SERVICIUL AC:IZI8II $ Biroul #e i(e SERVICIUL MANAGEMENT CALITATE MEDIU BIROUL SECRETARIAT ;I RELA8II CU PUBLICUL BIROUL AUDIT INTERN SERVICIUL <URIDIC SERVICIUL RESURSE UMANE SERVICIUL SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA In su)#r&inea &ire" #ru%ui Genera% A&=un" SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE $ 4or"atia Intretinere Cladiri $ 4or"atia Re%aratii Cladiri SERVICIUL MECANIZARE TRANSPORT $ 4or"atia Coloana auto $ 4or"atia Re%aratii !uto $ 4or"atia 1 #otari #o"eniu Public $ 4or"atia 2 #otari #o"eniu Public SERVICIUL PARCA<E In su)#r&inea &ire" #ru%ui Genera% A&=un"

>

SERVICIUL PRODUC8IE MATERIAL DENDRO-FLORICOL SERVICIUL SPA8II VERZI SERVICIUL DRUMURI In su)#r&inea Dire" #ru%ui E"#n#mi" $ #irectorul Econo"ic !d*unct $ Ser iciul Patri"oniu $ Biroul <estiune #e%o(it Central In su)#r&inea Dire" #ru%ui E"#n#mi" A&=un" $ Biroul 4inanciar$ Salari(are $ Biroul Contabilitate $ Biroul Buget

Cir"ui u% &#"umen e%#r "u "ara" er =uri&i"


?n "o"entul %ri"irii cererii se stabile1te "odul de .nregistrare fie ca %eti/ie confor" O<R 2>:2002 %ri ind regle"entarea acti it0/ii de solu/ionare a %eti/iilor, fie ca infor"a/ie de interes %ublic confor" 3egii 944:2001 %ri ind liberul acces la infor"a/iile de interes %ublic, ?nregistrarea %eti/iei se face scri%tic .ntr$un registru general de intr0ri $ ie1iri, ?nregistrarea solicit0rilor se face .ntr$o ba(0 de date creat0 de Ser iciul Registratur0, Rela/ii cu Publicul 1i scri%tic .n registrul s%ecial #u%0 .nregistrare se reali(ea(0 re%arti(area %eti/iilor:solicit0rilor de catre ordonatorul secundar de credite confor" con/inutului cu %reci(area ter"enului de tri"itere a r0s%unsului #u%0 %ri"irea re(olu/iei se se%ar0 lucr0rile %e co"%arti"entele institu/iei 1i cele %entru redirec/ionare, 3ucr0rile %entru redirec/ionare se sortea(0 %e institu/iile carora ur"ea(0 s0 fie e2%ediate, Se .ntoc"e1te adresa de .naintare c0tre institu/ia unde este re%arti(at0 lucrarea 1i .n1tiin/area %etentului des%re redirec/ionarea %eti/iei:solicit0rii sale, Se %ri"esc r0s%unsurile la %eti/ii:solicit0ri de la ser iciile c0rora au fost re%arti(ate s%re solu/ionare, Se a%lic0 1ta"%ila de confir"are a %ri"irii 1i e2%edierii r0s%unsului dat %etentului ca ur"are a %eti/iei:solicit0rii adresate institu/iei, Se scade r0s%unsul scri%tic .n registrul de intr0ri$ie1iri a %eti/iilor adresate confor" O<R 2>:2002 %ri ind regle"entarea acti it0/ii de solu/ionare a %eti/iilor res%ecti a solicit0rilor %ri ind liberul acces la infor"a/iile de interes %ublic confor" 3egii 944:2001, R0s%unsurile %eti/iilor se ar+i ea(a .n ordinea .nregistr0rii acestora ,

S#%u i#narea $e i ii%#r re$ar i6a e ser(i"iu%ui =uri&i"


@

Petitiile:solicitarile re%arti(ate s%re solutionare Ser iciului Contencios !d"inistrati , -uridic sunt inregistrate in registrul intern de intrari$iesiri, #u%0 .nregistrare, %etitiile sunt re%arti(ate de catre #irector:Seful de Ser iciu %ersonalului din subordine s%re a fi solutionate, Se "entionea(a in registrul intern de intrari$iesiri nu"ele anga*atului caruia i$a fost re%arti(ata %etitia s%re a fi solutionata, Petitiile cu docu"entatia ane2ata ;du%a ca( la ca(' sunt anali(ate, Se studia(a legislatia s%ecifica obiectului %etitiei, du%a care se for"ulea(a si redactea(a ras%unsul, Ras%unsul a fi "oti at, In situatia nedetinerii infor"atiilor, sau, cand infor"atiile detinute nu sunt suficiente, se for"ulea(a adrese catre institutiile:ser iciile co"%etente, Petentului i se co"unica in scris o instiintare des%re de"ersurile efectuate, #u%a %ri"irea infor"atiilor solicitate se redactea(a ras%unsul final catre %etent, 4or"ularea si redactarea ras%unsurilor la %etitiile care necesita i"%licarea "ai "ultor co"%arti"ente in ederea solutionarii, se reali(ea(a %otri it %re ederilor #is%o(itiei Pri"arului Sectorului 1 nr, nr,122=:2009, "odificata %rin #is%o(itia Pri"arului Sectorului 1 nr,47>:200A, Ras%unsurile finali(ate ;2 e2e"%lare' sunt inaintate %entru a fi erificate si se"nate sefilor ierar+ici su%eriori ;sef ser iciu, director, secretar, %ri"ar', res%ectandu$se, astfel, %re ederile art,17 din Ordonan/a <u ernului Ro"6niei nr, 2>:2002, "odificata si co"%letata, #u%a ce au fost se"nate, ras%unsurile in original sunt e2%ediate catre %etenti, E2%edierea se reali(ea(a %otri it Instruc/iunilor %ri ind e iden/a, circula/ia 1i %0strarea docu"entelor .n cadrul Pri"0riei Sectorului 1, a%robate %rin #is%o(i/ia Pri"arului Sectorului 1 nr,122=:2009, "odificata, #u%a ce au fost trans"ise ras%unsurile Ser iciului Registratura, Relatii cu Publicul %entru a fi descarcate in registrul de intrari$iesiri din Registratura <enerala si %entru a fi e2%ediate catre %etenti, acestea sunt sca(ute scri%tic .n registrul intern de intr0ri$ie1iri cu "entionarea datei de e2%ediere, In final, se %rocedea(a la ar+i area %etitiilor solutionate, Petitiile nou %ri"ite de la acelasi %etent, cu acelasi obiect, du%a e2%edierea ras%unsului se clasea(a la %etitia initiala, "entionandu$se des%re fa%tul ca s$a ras%uns,

Re$re6en area in erese%#r A&minis ra iei D#meniu%ui Pu)%i" Se" #r * >n 'a?a ins an?e%#r =u&e"@ #re! i !i a au #ri @?i%#r $u)%i"e
$ Consilierul *uridic asigur0 re%re(entarea .n instan/0 .n %rocesele .n care autorit0/ile %ublice sunt %arte, confor" re%arti(0rii s0%t0"6nale a dosarelor $ i"ediat du%0 re%arti(area unui dosar de c0tre director:1ef ser iciu, se a erifica dac0 acesta se afl0 %e rolul instan/ei la care a asigura re%re(entarea, %recu" 1i dac0 coincide ti%ul de co"%let ;di"inea/0 : du%0$a"ia(0', ?n ca( contrar .l a anun/a i"ediat %e director %entru corectarea re%arti(0rii dosarelor, $ du%0 re%arti(area dosarelor, cu cel %u/in o (i .nainte de re%re(entarea .n instan/0, se a erifica dac0 "ai sunt necesare .nscrisuri sau infor"a/ii, fie c0 acestea au fost solicitate de instan/0, fie c0 reies din logica a%0r0rii $ .n ca(ul .n care trebuie asigurat0 re%re(entarea la "ai "ulte co"%lete : sec/ii ale acelea1i instan/e .n %aralel, se a face tot %osibilul %entru %re(en/0 .n toate dosarele, ?n ca(ul .n care acest lucru nu este %osibil, se a asigura %re(en/a .n cele "ai i"%ortante dosare, Criteriile de A

de%arta*are cele "ai i"%ortante sunt& i"%ortan/a dosarului din %unctul de edere al i"aginii sau interesului %ublic, aloarea %atri"onial0, interesul .n solu/ionarea unor %eti/ii etc, Pentru orientare, consilierul *uridic se a %utea consulta cu directorul sau 1eful de ser iciu fie .nainte de instan/0, fie %e loc ;%rin telefon', #e ase"enea, se or a ea .n edere indica/iile directorului sau 1efului de ser iciu, $ consilierul *uridic are obliga/ia de a studia te"einic dosarul .nainte de instan/0, erific6nd .n s%ecial ur"0toarele as%ecte& a%0r0rile : %reten/iile noastre, e2ce%/iile ridicate, adnot0rile f0cute de consilierii *uridici anteriori %e fi1ele de ter"en sau %e co%erta interioar0 sau .n alt "od, legisla/ia rele ant0 etc, $ consilierul *uridic are obliga/ia de a sus/ine oral %unctul nostru de edere, %un6nd conclu(ii in e2tenso, at6t %e e2ce%/ii, c6t 1i %e fond, $ du%0 ter"inarea 1edin/ei, a co"%leta o fi10 de ter"en, %e care se or face toate "en/iunile cerute, c6t 1i cele s%ecifice fiec0rui dosar, 4i1a a fi .nsu1it0 %rin se"n0tur0 1i a fi datat0 .n "od obligatoriu, $ i"ediat du%0 .ntoarecerea la birou, fi1a de ter"en a fi %re(entat0 directorului, care a dis%une "0surile necesare, du%0 ca(, !cesta a face adnot0rile necesare sau a "en/iona fa%tul c0 a fost 0(ut0, 4i1ele de ter"en ce nu %oart0 aceast0 "en/iune or fi considerate c0 nu au fost %re(entate,

Or7ani6area &e %i"i a?ii &es"Aise


#u%0 a%robarea bugetului, res%ecti definiti area Planului anual al ac+i(i/iilor %ublice, se de"area(0 %rocedura de ac+i(i/ie %ublic0, I. Elaborarea o!"#e$%a&'e' e ar'b"'re #ocu"enta/ia de atribuire trebuie s0 cu%rind0, far0 a se li"ita la cele ce ur"ea(a, cel %u/in& a+ "aie u% &e sar"ini) )+ "erin?e%e minime &e "a%i'i"are, %recu" 1i docu"entele care ur"ea(0 s0 fie %re(entate de ofertan/i:candida/i %entru do edirea .nde%linirii criteriilor de calificare) "+ infor"a/ii detaliate si co"%lete %ri ind "ri eriu% &e a ri)uire a%licat %entru stabilirea ofertei c61tig0toare, cores%un(0tor %re ederilor legislati e .n igoare) &+ Fi!a &e &a e a a"Ai6i?ieiB e+ infor"a/ii referitoare la "%au6e%e "#n ra" ua%e obligatorii) '+ '#rmu%are%e !i m#&e%e a'eren e, Cerin/ele stabilite %entru derularea %rocedurii de atribuire a contractului de ac+i(i/ie %ublic0 de in obligatorii at6t %entru autoritatea contractant0, c6t 1i %entru candida/i:ofertan/i %e toat0 %erioada de a%licare a %rocedurii %entru atribuirea contractului de ac+i(i/ie %ublic0, a+ E%a)#rarea "aie u%ui &e sar"ini, !cesta a cu%rinde toate s%ecifica/iile te+nice& cerin/e, %rescri%/ii 1i caracteristici te+nice cu a*utorul c0rora sunt descrise %rodusele, ser iciile sau lucr0rile .n func/ie de s%ecificul 1i necesarul fiec0rui co"%arti"ent de acti itate, S%ecifica/iile te+nice %ot defini, du%0 ca(, caracteristici referitoare la ni elul calitati , te+nic 1i de %erfor"an/0, cerin/e %ri ind i"%actul asu%ra "ediului .ncon*urator, siguran/a .n e2%loatare, di"ensiuni, ter"inologie, si"boluri, teste 1i "etode de testare, a"balare, etic+etare, "arcare 1i instruc/iuni de utili(are a %rodusului, te+nologii 1i "etode de %roduc/ie, %recu" 1i siste"e de

10

asigurare a calit0/ii 1i condi/ii %entru certificarea confor"it0/ii cu standarde rele ante sau altele ase"enea, ?n ca(ul contractelor %entru lucr0ri, s%ecifica/iile te+nice %ot face referire, de ase"enea, 1i la %rescri%/ii de %roiectare 1i de calcul al costurilor, la erificarea, ins%ec/ia 1i condi/iile de rece%/ie a lucr0rilor sau a te+nicilor, %rocedeelor 1i "etodelor de e2ecu/ie, ca 1i la orice alte condi/ii cu caracter te+nic %e care autoritatea contractant0 este ca%abil0 s0 le descrie, .n func/ie 1i de di erse acte nor"ati e 1i regle"entari generale sau s%ecifice, .n legatur0 cu lucrarile finali(ate 1i cu "aterialele sau alte ele"ente co"%onente ale acestor lucr0ri, S%ecifica/iile te+nice trebuie s0 %er"it0 oricarui ofertant accesul egal la %rocedura de atribuire 1i nu trebuie s0 aib0 ca efect introducerea unor obstacole ne*ustificate de natur0 s0 restrang0 concuren/a .ntre o%eratorii econo"ici, Se inter(ice definirea .n caietul de sarcini a unor s%ecifica/ii te+nice care indic0 o anu"it0 origine, surs0, %roduc/ie, un %rocedeu s%ecial, o "arc0 de fabric0 sau de co"er/, un bre et de in en/ie, o licen/0 de fabrica/ie, care au ca efect fa ori(area sau eli"inarea anu"itor o%eratori econo"ici sau a anu"itor %roduse, Sarcina elabor0rii caietului de sarcini re ine %ersonalului din Ser iciul !c+i(i/ii 5 .n colaborare cu s%eciali1tii din ser iciile:birourile de s%ecialitate 1i se erific0 1i a%rob0 de c0tre 1eful Ser iciului !c+i(i/ii, )+ S a)i%irea "ri erii%#r &e "a%i'i"are %resu%une stabilirea acelor condi/ii 1i:sau cerin/e "ini"e i"%use, ce trebuie .nde%linite de c0tre o%eratorul econo"ic care dore1te s0 de in0 %arte intr$un contract de ac+i(i/ie %ublic0, Criteriile de calificare se refer0 la situa/ia %ersonal0 a candidatului sau ofertantului) ca%acitatea de e2ercitare a acti it0/ii %rofesionale) situa/ia econo"ic0 1i financiar0) ca%acitatea te+nic0 1i:sau %rofesional0) standarde de asigurare a calit0/ii) standarde de %rotec/ie a "ediului *. Si ua?ia $ers#na%@ a #'er an u%ui. Situa/ia %ersonal0 a ofertantului %oate fi stabilit0 %e ba(a ur"atoarelor docu"ente& dec$a!aie %!ivind e$i'i&i$itatea ;("!m#$a!#$ )', Orice candidat care %artici%0 la %rocedura de atribuire a unui contract de ac+i(i/ie %ublic0 trebuie s0 fac0 do ada c0 nu se .ncadrea(0 .n situa/ia de a fi fost conda"nat .n ulti"ii 9 ani %rintr$o +otar6re *udec0toreasc0 definiti 0 %entru& $ %artici%are la acti ita/i ale unei organi(a/ii cri"inale, $ coru%/ie, $ fraud0, $ s%0lare de bani, dec$a!aie %!ivind ne*ncad!a!ea *n %!evede!i$e a!t+ 1,1 din O+U+-+ )./0112 ;("!m#$a!#$ .', Orice candidat care %artici%0 la %rocedura de atribuire a unui contract de ac+i(i/ie %ublic0 trebuie s0 fac0 do ada c0& a. nu este .n stare de fali"ent ori lic+idare, afacerile .i sunt conduse de un ad"inistrator *udiciar) ). acti it0/ile sale co"erciale nu sunt sus%endate ori fac obiectul unui aran*a"ent cu creditorii) ". nu face obiectul unei %roceduri legale %entru declararea a .n una dintre situa/iile de

11

"ai sus) &. 1i$a .nde%linit obliga/iile de %lat0 a i"%o(itelor 1i ta2elor 1i contribu/iilor de asigur0ri sociale c0tre bugetul general consolidat) e. nu a fost conda"nat, in ulti"ii 7 ani, %rin +ot0r6rea definiti 0 %entru o fa%t0 care a adus atingere eticii %rofesionale sau %entru co"iterea unei gre1eli in "aterie %rofesional0 '. nu %re(int0 infor"a/ii false sau nu %re(int0 infor"a/iile solicitate de c0tre autoritatea contractant0. ce!ti3icat de ate ta!e 3i ca$ %entru %ersoane *uridice ce!ti3icat de ate ta!e 3i ca$ %!ivind im%"4ite$e 5i ta6e$e $"ca$e .n ca(ul %ersoanelor *uridice ce!ti3icat de ca4ie! 3i ca$ ,. Ca$a"i a ea &e eCer"i are a a" i(i @?ii $r#'esi#na%e) Pentru a$1i de"onstra ca%acitatea de e2ercitare a acti it0/ii %rofesionale candidatul a %re(enta docu"ente edificatoare %rin care s0 do edeasc0& for"a de .nregistrare ca %ersoan0 fi(ic0 sau *uridic0 ;certificat de .nregistrare e"is de Ser iciul Registrului Co"er/ului' !i5 dac0 este ca(ul, atestarea ori a%artenen/a din %unct de edere %rofesional ;ceretificat constatator eliberat de Ser iciul Registrului Co"ertului, autori(0ri e"ise de organele de stat abilitate 8 4or"ularul 10' -. Si ua?ia e"#n#mi"a !i 'inan"iar@ Pentru a$1i de"onstra situa/ia econo"ic0 1i financiar0 candidatul a %re(enta docu"ente edificatoare cu" ar fi& bilan/ul contabil sau e2trase de bilan/, i(at 1i .nregistrat de organele fiscale) declara/ie %ri ind cifra de afaceri global0 sau, dac0 este ca(ul, %ri ind cifra de afaceri .n do"eniul de acti itate aferent obiectului contractului .ntr$o %erioad0 anterioar0 care i(ea(0 acti itatea din cel "ult ulti"ii 7 ani sau scrisoare de bonitate e"is0 de banca) declara/ie %ri ind lic+idiatea general0 "edie din ulti"ii trei ani ;("!m#$a!#$ .A') declara/ii %ri ind sol abilitatea %atri"oial0 "edie %e ulti"ii trei ani ; ("!m#$a!#$ .A') obliga/ii contractuale .n desf01urare ;("!m#$a!#$ 7', .. Ca$a"i a ea eAni"@ !iDsau $r#'esi#na%@ este un alt indicator de care se /ine sea"a %entru ca un candidat s0 %oat0 fi considerat calificat %entru .nde%linirea contractului de ac+i(i/ie %ublic0 res%ecti 1i %oate fi de"onstrat %rin& e2%erien/0 si"ilar0 ;("!m#$a!#$ 2' liste a %rinci%alelor li r0ri de %roduse efectuate .n ulti"ii 7 ani, con/in6nd alori, %erioade de li rare, beneficiari) o list0 a %rinci%alelor ser icii %restate .n ulti"ii 7 ani, con/in6nd alori, %erioade de %restare, beneficiari) o list0 a lucr0rilor e2ecutate .n ulti"ii 9 ani, .nso/it0 de certific0ri de bun0 e2ecu/ie %entru cele "ai i"%ortante lucr0ri 1i care or con/ine alori, %erioada 1i locul e2ecu/iei lucr0rilor, "odul de inde%linire a obliga/iilor, beneficiari)

12

"ostre, descrieri 1i:sau fotografii: fi1e te+nice: cataloage a c0ror autenticitate trebuie s0 %oat0 fi de"onstrat0 .n ca(ul .n care se solicit0 acest lucru) reco"and0ri din %artea altor beneficiari %entru contracte a 6nd ca obiect %roduse:ser icii:lucr0ri si"ilare ;("!m#$a!#$ 8') infor"a/ii referitoare la resursele u"ane declara/ie %ri ind efecti ele "edii anuale ale %ersonalului anga*at si ale cadrelor de conducere .n ulti"ii 7 ani ;("!m#$a!#$ ,') infor"a/ii referitoare la studiile, %reg0tirea %rofesional0 1i calificarea %ersonalului de conducere, %recu" 1i ale %ersoanelor res%onsabile %entru inde%linirea contractului) infor"a/ii referitoare la resursele te+nice declara/ie referitoare la utila*ele, instala/iile, ec+i%a"entele te+nice de care dis%une candidatul .n ederea .nde%linirii cores%un(atoare a contractului ;("!m#$a!#$ ,A') infor"a/ii %ri ind e entualii subcontractan/i 1i %ro%or/ia .n care contractul de ser icii:lucr0ri ur"ea(0 s0 fie .nde%linit de c0tre subcontractan/i 1i s%eciali(area acestora ;dac0 este ca(ul' ;("!m#$a!#$ 11') autori(are %entru li rarea %roduselor declara/ie de confor"itate a %roduselor certificate de calitate 1i garan/ie a %roduselor

1, S an&ar&e. Se %ot solicita certificate care s0 ateste asigurarea calit0/ii 1i %rotec/ie a "ediului la standarde Euro%ene sau interna/ionale .n do"eniu, certificate de organis"e confor"e cu legisla/ia co"unitar0 ori cu standardele Euro%ene sau interna/ionale %ri ind certificarea, #u%0 ce se stabilesc criteriile de calificare, se .ntoc"e1te N# a =us i'i"a i(a &e a%e7ere $ri(in& "erin e%e minime re'eri #are %a si ua ia e"#n#mi"a si 'inan"iara #ri %a "a$a"i a ea eAni"a siDsau $r#'esi#na%a a #$era #ri%#r e"#n#mi"i5 %rin care se "oti ea(0 conditiile "ini"e %e care trebuie sa le inde%lineasca o%eratorii econo"ici in ederea calificarii in %rocesul de atribuire a contractului de ac+i(itie %ublica res%ecti , 1i care este se"nat0 de 1eful Ser iciului !c+i(i/ii 1i 1eful Ser iciuliui -uridic 1i este a%robat0 de #irectorul <eneral, "+ S a)i%irea "ri eriu%ui &e a ri)uire a "#n ra" u%ui &e a"Ai6i?ie $u)%i"@ Criteriul de atribuire a contractului de ac+i(i/ie %ublic0, %oate fi& #'er a "ea mai a(an a=#as@ &in $un" &e (e&ere eAni"#-e"#n#mi" $ c6nd oferta stabilit0 ca fiind c61tig0toare este oferta care .ntrune1te %uncta*ul cel "ai "are re(ultat din a%licarea unui siste" de factori de e aluare, Siste"ul de factori de e aluare cu%rinde di er1i factori obiecti i %ri itori nu"ai la ofert0, %recu" si %onderile relati e stabilite %entru fiecare dintre ace1tia sau un algorit" de calcul s%ecific, !l0turi de %re/, %ot fi considera/i ca factori de e aluare a ofertei& caracteristici %ri ind ni elul calitati , te+nic sau func/ional caracteristici de "ediu, costuri de func/ionare, ra%ortul cost:eficien/a, ser icii %ost$ an(are si asisten/0 te+nic0, 17

ter"en de li rare sau de e2ecu/ie, alte ele"ente considerate se"nificati e %entru e aluarea ofertelor, Pentru fiecare factor de e aluare trebuie stabilit0 o %ondere care s0 reflecte .n "od corect& i"%ortan/a caracteristicii te+nice sau func/ionale considerate a re%re(enta un a anta* calitati .n ra%ort cu cerin/ele "ini"e 1i care %oate fi %unctat0 su%li"entar fa/0 de acest "ini") #ri cuantu"ul aloric al a anta*elor de natur0 financiar0 %e care ofertan/ii le %ot oferi %rin asu"area unor anga*a"ente su%li"entare .n ra%ort cu cerin/ele "ini"e %re 0(ute .n caietul de sarcini sau .n "od e2clusi , $re?u% "e% mai s"@6u - c6nd oferta stabilit0 ca fiind c61tig0toare este acea ofert0 ad"isibil0, a c0rei %ro%unere te+nic0 ras%unde la toate cerin/ele "ini"e obligatorii solicitate 1i a c0rei %ro%unere financiar0 con/ine %re/ul cel "ai sc0(ut, Criteriul de atribuire odat0 stabilit nu %oate fi sc+i"bat %e toat0 durata de a%licare a %rocedurii de atribuire, #u%0 ce se stabile1te criteriul de atribuire, se .ntoc"e1te N# a =us i'i"a i(@ $ri(in& a%e7erea 'a" #ri%#r &e e(a%uare5 %rin care se "oti ea(0 "odul .n care a fost stabilit0 %onderea factorilor de e aluare, 1i care este se"nat0 de 1eful Ser iciului !c+i(i/ii 1i 1eful Ser iciuliui -uridic 1i este a%robat0 de #irectorul <eneral, &+ C#m$%e area Fi!ei &e &a e a a"Ai6i?iei. 4i1a de date a ac+i(i/iei ;4or"ularul A' con/ine infor"a/ii care se refer0 la a%licarea %rocedurii %entru atribuirea contractului de ac+i(i/ie %ublic0, care sunt destinate %oten/ialilor ofertan/i interesa/i s0 %artici%e la %rocedura a%licat0 %entru atribuirea contractului, 4i1a de date a ac+i(i/iei este erificat0 1i a%robat0 de Beful Ser iciului !c+i(i/ii 1i Beful Ser iciului -uridic 1i cu%rinde infor"a/ii 1i instruc/iuni %ri ind& &a e &es$re au #ri a ea "#n ra" an @, .n s%ecial cu %ri ire la& denu"ire, adresa inclusi telefon, fa2, e$"ail, %ersoane de contact, "i*loace de co"unicare etc,, cod fiscal, cont sursele de finan/are a contractului de ac+i(i/ie %ublic0 ce ur"ea(0 s0 fie atribuit s"#$u% a$%i"arii $r#"e&urii: obiectul contractului de ac+i(i/ie %ublic05 %rocedura de ac+i(i/ie %ublic0 a%licat05 durata contractului de ac+i(i/ie %ublic0 ;%erioada de alabilitate'5 adresa de unde se %oate %rocura docu"enta/ia de atribuire &a a %imi @ &e &e$unere Eora:(i:luna:an', %#"u% &e &e$unere 1i ce alte '#rma%i @?i re)uie >n&e$%ini e >n %e7a ur@ "u $ar i"i$area %a $r#"e&ura &e %i"i a?ie &es"Ais@ in'#rma?ii $ri(in& m#&u% &e e%a)#rare !i $re6en are a #'er ei: li"ba de redactare a ofertei, nu"ar de e2e"%lare .n co%ie a ofertei, "odul de nu"erotare 1i se"nare a %aginilor ofertei ;.n original 1i co%ie' ora, data si locul de desc+idere a %ac+etelor ce con/in oferta 1i docu"entele de calificare necesare $eri#a&a &e (a%a)i%i a e a #'er ei #ra &a a !i %#"u% &e &es"Ai&ere a $a"Ae e%#r "ere "#n?in #'er a !i &#"umen e%e&e "a%i'i"are

14

&#"umen e%e "are >ns#?es" #'er a& scrisoarea de .naintare ;("!m#$a!#$ 1', ."%uternicirea %rin care se"natarul este autori(at s0 anga*e(e ofertantul .n %rocedura %entru atribuirea contractului de ac+i(i/ie %ublic0 ;("!m#$a!#$ 0' instruc/iuni %ri ind m#&u% &e e%a)#rare !i &e $re6en are a $r#$unerii eAni"e !i 'inan"iareB "erin?e%e minime &e "a%i'i"are "ri eriu% a$%i"a $en ru e(a%uarea #'er e%#r "uan umu% !i m#&u% &e "#ns i uire a 7aran?iei &e )una eCe"u?ie a "#n ra" u%ui in'#rma?ii re'eri #are %a "%au6e%e "#n ra" ua%e #)%i7a #rii infor"a/ii referitoare la 7aran?ia &e $ar i"i$are la %rocedura de atribuire ; ("!m#$a!#$ 11' m#&u% &e #)?inere a "%ari'i"@ri%#r !i a a% #r in'#rma?ii) $#si)i%i @?i &e m#&i'i"area !i re ra7ere a #'er ei a""e$ areaD nea""e$ area &e #'er e a% erna i(eB a""e$ areaD nea""e$ area &e #'er e "#muneB m#&u% &e a)#r&are a #'er e%#r >n Fr6ia e m#&u% &e s#%u?i#nare a %i i7ii%#rB m#&u% >n "are se (a 'ina%i6a $r#"e&ura) instruc/iuni %ri ind "odul de utili(are a "@i%#r &e a a" $#si)i%i @?i &e "#re" are a #'er ei e+ S a)i%irea "%au6e%#r "#n ra" ua%e #)%i7a #rii. Se face de catre Ser iciul -uridic care redactea(a for"ularul de contract, '+ S a)i%ire '#rmu%are !i m#&e%e #ocu"enta/ia de atribuire con/ine 1i for"ularele stabilite de institu/ie %e ba(a "odelelor %re 0(ute .n legisla/ie, #ocu"enta/ia de atribuire trebuie s0 con/in0 ur"0toarele for"ulare& 4i1a de date a ac+i(i/iei 4or"ularul de ofert0 4or"ularul de contract 4or"ularul de scrisoare de garan/ie, dac0 se solicit0, II. Elaborarea (' )"bl'!area a$"$&"l"' e )ar%'!')are+ O regul0 de ba(0 de care se a /ine cont .n desf01urarea oric0rei %roceduri de atribuire a unui contract este aceea c0 orice co"unicare, solicitare, infor"are, notificare 1i altele ase"enea trebuie s0 se trans"it0 .n scris sau electronic, ?n "o"entul trans"iterii, orice docu"ent scris trebuie s0 aib0 nu"0r de .nregistrare ;de ie1ire din institu/ia care .l trans"ite', iar .n "o"entul %ri"irii se .nregistrea(0 la Biroul Registratur0 ; a %ri"i un nu"0r de intrare .n institu/ie' 1i a fi %arte ane20 la dosarul de ac+i(i/ie, Orice cores%onden/0 electronic0 se %rintea(0 1i se ata1ea(0 ca ane20 la dosarul de ac+i(i/ie %ublic0, Eta%a ur"0toare %entru atribuirea unui contract de ac+i(i/ie %ublic0 %rin licita/ie desc+is0 este elaborarea 1i %ublicarea unui anun/ de %artici%are, !nun/ul de %artici%are se trans"ite %e SE!P utili(6nd .n acest sens a%lica/ia dis%onibil0 %e Internet la adresa GGG.e-%i"i a ie.r#, ?n anun/ul de %artici%are se s%ecific0 "odalitatea .n care %oate fi ob/inut0 docu"enta/ia de atribuire, !d"inistra/ia #o"eniului Public Sector 1

19

Pentru acele contracte %entru care este obligatorie erificarea %rocedural0, la cel "ult o (i du%0 %ublicarea anun/ului de %artici%are %e SE!P5 se trans"ite anun/ul 1i la Unitatea %entru Coordonarea 1i Cerificarea !c+i(i/iilor Publice din cadrul 5inisterului 4inan/elor Publice .nso/it de 4i1a de %re(entare a anun/ului de %artici%are care este se"nat0 de 1eful Ser iciului !c+i(i/ii 1i 1eful Ser iciului -uridic 1i a%robat0 de #irectorul <eneral, III. N"#'rea !o#'*'e' e e+al"are a o,er%elor (' #o "l e l"!r" al a!e*%e'a Prin deci(ie, #irectorul <eneral nu"e1te "#misia &e e(a%uare a #'er e%#r, de obicei dintre anga*a/ii din cadrul Ser iciului !c+i(i/ii, Pre1edinte al acestei co"isii este 1eful Ser iciului !c+i(i/ii, Persoanele fi(ice care sunt i"%licate direct .n %rocesul de erificare sau e aluare a candidaturilor, res%ecti ofertelor, nu au dre%tul s0 fie& $ candidat, $ ofertant, $ ofertant asociat $ subcontractant, sub sanc/iunea e2cluderii din %rocedura de atribuire, Du au dre%tul s0 fie i"%lica/i .n %rocesul de erificare, res%ecti e aluare a candidaturilor, res%ecti ofertelor, ur"0toarele %ersoane& so/:sotie, rud0 sau afin, %6n0 la gradul al %atrulea inclusi , cu %ersoane care fac %arte din consiliul de ad"inistra/ie:organul de conducere sau de su%er i(are a unuia dintre ofertan/i:candida/i) %ersoane care de/in %0r/i sociale, %0r/i de interes sau ac/iuni din ca%italul subscris al unuia dintre ofertan/i:candida/i) %ersoane aflate .ntr$o situa/ie care, .n "od obiecti , induce dubii cu %ri ire la asigurarea i"%ar/ialit0/ii %e %arcursul %rocesului de erificare:e aluare a candidaturilor: ofertelor, To/i "e"brii co"isiei de e aluare au obliga/ia s0 dea o declara/ie de interese, i"%ar/ialitate 1i confiden/ialitate ;("!m#$a!#$ 10', 5odul de lucru al co"isiei de e aluare este stabilit de c0tre %re1edintele co"isiei, de co"un acord cu "e"brii acesteia, Orice deci(ie a co"isiei de e aluare trebuie s0 .ntruneasc0 otul a cel %u/in 2:7 dintre "e"brii s0i, #ac0 e2ist0 di ergen/e de %0reri .ntre "e"brii co"isiei de e aluare 1i deci(ia nu .ntrune1te otul a 2:7 dintre "e"brii s0i, atunci %re1edintele co"isiei a solicita reanali(area %unctelor de di ergen/0, ?n ca(ul .n care co"isia de e aluare nu a*unge la un acord, deci(ia final0 se ado%t0 cu "a*oritate si"%l0, 5e"brii co"isiei de e aluare care nu sunt de acord cu deci(ia ado%tat0 au obliga/ia de a$1i %re(enta %unctul de edere .n scris, elabor6nd .n acest sens o Dot0 indi idual0 care se ata1ea(0 la Ra%ortul %rocedurii de atribuire, IV. P"$erea la '*)o-'&'e a o!"#e$%a&'e' e a%r'b"'re Institu/ia are obliga/ia de a %une docu"enta/ia de atribuire la dis%o(i/ia oric0rui o%erator econo"ic interesat, #ocu"enta/ia de atribuire %oate fi ob/inut0 .n "od gratuit %rin accesarea direct0 1i nerestric/ionat0 a unui fi1ier electronic, care este dis%onibil .n SE!P ;res%ecti , la rubrica #ocu"enta/ie 1i clarific0ri', V. Pr'#'rea *ol'!'%.r'lor )e$%r" !lar','!.r' (' %ra$*#'%erea r.*)"$*"r'lor Orice o%erator econo"ic interesat are dre%tul de a solicita clarific0ri %ri ind docu"enta/ia de atribuire, Se r0s%unde .n "od clar, co"%let 1i f0r0 a"biguit0/i .n cel "ult 7 (ile lucr0toare de la

1=

%ri"irea unei solicit0ri de clarific0ri, dar cu cel %u/in = (ile .nainte de data li"it0 de de%unere a ofertelor, Toate r0s%unsurile $ .nso/ite de .ntreb0rile aferente 8 se %ostea(0 .ntr$un fi1ier %e SE!P ;res%ecti , la rubrica #ocu"enta/ie 1i clarific0ri', VI. Pr'#'rea (' /$re0'*%rarea o,er%elor Pentru &e$unerea #'er e%#r se acord0 o %erioad0 de la data %ublic0rii anun/ului de %artici%are, data 1i ora li"it0 de de%unere fiind s%ecificate .n anun/ul de %artici%are 1i .n docu"enta/ia de atribuire, Institu/ia %oate decala data li"it0 %entru de%unerea ofertei, cu condi/ia de a co"unica .n scris noua dat0 li"it0 tuturor o%eratorilor econo"ici interesa/i, O%eratorul econo"ic %oate trans"ite oferta& %rin %o1t0 de%unere direct la sediul institu/iei Ofertele sunt %ri"ite 1i .nregistrate la Biroul Registratur0, cu %reci(area datei 1i orei la care au fost de%use, ulterior fiind trans"ise la Ser iciul !c+i(i/ii, VII. De*!1' erea o,er%elor #esc+iderea ofertelor se a face de c0tre co"isia de e aluare la data 1i .n locul indicate .n 4i1a de date a ac+i(i/iei, Ofertele or fi e2a"inate de c0tre co"isia de e aluare la sediul institu/iei, 3a 1edin/a de desc+idere %ot %artici%a re%re(entan/i ai oric0rui ofertant, Pentru acele contracte %entru care este obligatorie erificarea %rocedural0, %ot %artici%a 1i re%re(entan/i ai U,C,C,!,P, dese"na/i .n calitate de obser atori, ?n cadrul 1edin/ei de desc+idere a ofertelor, co"isia de e aluare erific0 "odul de res%ectare a regulilor for"ale de de%unere 1i %re(entare a ofertelor 1i a docu"entelor care le .nso/esc, Dici o ofert0 nu %oate fi res%ins0 la desc+idere, cu e2ce%/ia ofertelor care& au fost de%use du%0 data si ora li"ita de de%unere sau la o alt0 adres0 dec6t cele stabilite in anun/ul de %artici%are) nu sunt .nso/ite de garan/ia de %artici%are, astfel cu" a fost solicitat0 .n docu"enta/ia de atribuire, Ofertele res%inse la desc+idere, se returnea(0 nedesc+ise, Pentru ofertele care nu au fost res%inse, %re1edintele co"isiei de e aluare a desc+ide %licurile 1i a anun/a& denu"irea ;nu"ele' ofertan/ilor) "odific0rile 1i retragerile de oferte) e2isten/a garan/iilor de %artici%are) orice alte detalii 1i %reci(0ri %e care co"isia de e aluare le consider0 necesare, situa/ia %ersonala a ofertantului) ca%acitatea de e2ercitare a acti it0/ii %rofesionale) situa/ia econo"ic0 1i financiar0, ca%acitatea te+nic0 1i:sau %rofesional0, Orice deci(ie cu %ri ire la calificarea ofertan/ilor, res%ecti candida/ilor sau, du%0 ca(, cu %ri ire la e aluarea ofertelor, a fi luat0 de c0tre co"isia de e aluare .n cadrul unor 1edin/e ulterioare 1edin/ei de desc+idere a ofertelor, Orice ofertant care .nde%line1te cerin/ele "ini"e cores%un(0toare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat, VIII. 2$%o!#'rea )ro!e*"l"' 3 +erbal e e*!1' ere a o,er%elor Co"isia de e aluare a .ntoc"i un %roces$ erbal de desc+idere a ofertelor care este se"nat de c0tre to/i "e"brii co"isiei, c6t 1i de c0tre re%re(entan/ii ofertan/ilor care sunt %re(en/i la

1>

desc+iderea ofertelor, 5odelul %rocesului 8 erbal de desc+idere a ofertelor %ri ind 1edin/a de desc+idere a ofertelor este cel %re a(ut de ("!m#$a!#$ n!+ 1), Co"isia de e aluare are obliga/ia de a trans"ite un e2e"%lar al %rocesului erbal de desc+idere a ofertelor tuturor o%eratorilor econo"ici %artici%an/i la %rocedura de atribuire, indiferent daca ace1tia au fost %re(en/i sau nu la 1edin/a de desc+idere 1i, c0tre U,C,C,!,P,, dac0 au %artici%at obser atori dese"na/i din %artea acestui organis", I4. E5a#'$area (' e+al"area o,er%elor Co"isia de e aluare are obliga/ia de a desf01ura acti it0/ile de e2a"inare 1i e aluare nu"ai la sediul autorit0/ii contractante, ?n ur"a e2a"in0rii ofertelor, co"isia de e aluare a stabili dac0 %ro%unerea te+nic0 1i:sau financiar0 con/in o"isiuni sau erori, #e ase"enea, se a stabili dac0 sunt necesare clarific0ri %entru e aluarea fiec0rei oferte, 1i care sunt acestea, %recu" 1i %erioada acordat0 %entru trans"iterea clarific0rilor, Singura "odificare %er"is0 .n ofert0, este corectarea e entualelor erori arit"etice, Erorile arit"etice se corectea(0 du%0 cu" ur"ea(0& a' dac0 e2ist0 o discre%an/0 .ntre %re/ul unitar 1i %re/ul total, trebuie luat .n considerare %re/ul unitar, iar %re/ul total a fi corectat .n "od cores%un(0tor) b' dac0 e2ist0 o discre%an/0 .ntre litere 1i cifre, trebuie luat0 .n considerare aloarea e2%ri"at0 .n litere, iar aloarea e2%ri"at0 .n cifre a fi corectat0 .n "od cores%un(0tor, Co"isia de e aluare are dre%tul de a corecta erorile arit"etice nu"ai cu acce%tul ofertantului, #ac0 ofertantul nu acce%t0 corectarea acestor erori, oferta sa a fi considerat0 neconfor"0, ?n ur"a e2a"in0rii, se res%ing ofertele& ire%e(an e >n ra$#r "u #)ie" u% "#n ra" u%ui ina""e$ a)i%e, res%ecti , ofertele care se afl0 .ntr$una din ur"0toarele situa/ii& a fost de%us0 du%0 data 1i ora li"it0 de de%unere a ofertelor) a fost de%us0 la o alt0 adres0 dec6t cea stabilit0 .n anun/ul de %artici%are) nu a fost .nso/it0 de garan/ia de %artici%are a1a cu" a fost solicitat0 .n docu"enta/ia de atribuire) a fost de%us0 de un ofertant care nu .nde%line1te cerin/ele "ini"e de calificare) constituie o alternati 0 la %re ederile caietului de sarcini, alternati 0 care nu %oate fi luat0 .n considerare din ur"0toarele "oti e& .n anun/ul de %artici%are nu este %reci(at0 .n "od e2%licit %osibilitatea de%unerii unor oferte alternati e sau, res%ecti a ofert0 alternati 0 nu res%ect0 cerin/ele "ini"e %re 0(ute .n caietul de sarcini) con/ine .n %ro%unerea financiar0 un %re/ care de%01e1te aloarea fondurilor care %ot fi dis%onibili(ate %entru .nde%linirea contractului de ac+i(i/ie %ublic0 res%ecti ) %re(int0 un %re/ neobi1nuit de sc0(ut .n ra%ort cu ceea ce ur"ea(0 a fi furni(at, e2ecutat sau %restat, iar *ustific0rile %ri"ite nu au fost concludente, ne"#n'#rme, res%ecti , ofertele care se afl0 .ntr$una din ur"0toarele situa/ii& nu satisface cerin/ele caietului de sarcini) con/ine %ro%uneri referitoare la clau(ele contractuale care sunt .n "od e ident de(a anta*oase %entru autoritatea contractant0) con/ine .n cadrul %ro%unerii financiare %re/uri care nu sunt re(ultatul liberei concuren/e 1i care nu %ot fi *ustificate, !tunci c6nd co"isia res%inge o ofert0 trebuie s0 trans"it0 o notificare .n acest sens, !utorit0/ii Da/ionale %entru Regle"entarea 1i 5onitori(area !c+i(i/iilor Publice,

1@

E aluarea ofertelor se reali(ea(0 de c0tre co"isia de e aluare a 6nd .n edere .ncadrarea .n %erioada de alabilitate a ofertelor, %recu" 1i criteriul a%licat %entru atribuirea contractului de ac+i(i/ie %ublic0, ?n ca(ul .n care atribuirea contractului se face %e ba(a criteriului E#'er a "ea mai a(an a=#as@ &in $un" &e (e&ere e"#n#mi"E se reali(ea(0 un %uncta* re(ultat ca ur"are a a%lic0rii algorit"ului de calcul stabilit .n 4i1a de date a ac+i(i/iei, ?n ordinea descresc0toare a %uncta*ului acordat, co"isia de e aluare a .ntoc"i clasa"entul %e ba(a c0ruia se stabile1te oferta c61tig0toare, ?n ca(ul .n care atribuirea contractului se face %e ba(a criteriului E $re?u% "e% mai s"@6u E, e aluarea ofertelor se reali(ea(0 %rin co"%ararea %re/urilor .n lei f0r0 T,C,!,, a fiec0rei oferte .n %arte 1i .ntoc"irea, .n ordine descresc0toare a %re/urilor res%ecti e, a clasa"entului %e ba(a c0ruia se stabile1te oferta c61tig0toare, Ofertantul nu are dre%tul de a influen/a sau de a .ncerca s0 influen/e(e co"isia de e aluare .n %rocesul de e2a"inare 1i e aluare a ofertelor sau .n deci(ia de stabilire a ofertei c61tig0toare, sub sanc/iunea e2cluderii acestuia de la %rocedura a%licat0 %entru atribuirea contractului de ac+i(i/ie %ublic0, Dici un ofertant nu are dre%tul de a contacta co"isia de e aluare asu%ra nici unei %roble"e legate de oferta sa, din "o"entul desc+iderii ofertelor %6n0 .n "o"entul atribuirii contractului de ac+i(i/ie %ublic0, Ofertantul are dre%tul de a aduce clarific0ri la ofert0 1i:sau la docu"entele care .nso/esc oferta nu"ai ca ur"are a unei solicit0ri scrise din %artea co"isiei de e aluare, Co"isia de e aluare are obliga/ia de a e2clude orice ofertant .n ca(ul .n care se do ede1te c0 acesta a fost sau este anga*at .n %ractici coru%te ori frauduloase .n leg0tur0 cu %rocedura a%licat0 %entru atribuirea contractului de ac+i(i/ie %ublic0, 4. S%ab'l'rea o,er%e' !6(%'0.%oare !tunci c6nd criteriul a%licat %entru atribuirea contractului de ac+i(i/ie %ublic0 este E #'er a "ea mai a(an a=#as@ &in $un" &e (e&ere e"#n#mi"E, iar co"isia de e aluare a acordat acela1i %uncta* %entru dou0 sau "ai "ulte oferte, atunci se a .nc+eia contractul de ac+i(i/ie %ublic0 cu ofertantul a c0rui oferta are cel "ai "ic %re/, #ac0 1i %re/urile ofertate sunt egale, co"isia are dre%tul& fie, de a solicita oferta/tilor care au oferit cel "ai "ic %re/ o nou0 %ro%unere financiar0 .n %lic .nc+is, ca( .n care contractul a fi atribuit ofertantului a c0rui nou0 %ro%unere financiar0 are %re/ul cel "ai sc0(ut) fie, de a atribui contractul de ac+i(i/ie %ublic0 unuia dintre ofertan/ii care au oferit cel "ai "ic %re/, %e ba(a a%lic0rii unor criterii su%li"entare cu caracter e2clusi te+nic, !tunci c6nd criteriul a%licat %entru atribuirea contractului de ac+i(i/ie %ublic0 este E $re?u% "e% mai s"@6u E iar dou0 sau "ai "ulte oferte con/in, .n cadrul %ro%unerii financiare, acela1i %re/, co"isia are dre%tul& fie, de a solicita ofertan/ilor care au oferit cel "ai "ic %re/ o nou0 %ro%unere financiar0 .n %lic .nc+is, ca( .n care contractul a fi atribuit ofertantului a c0rui nou0 %ro%unere financiar0 are %re/ul cel "ai sc0(ut) fie, de a atribui contractul de ac+i(i/ie %ublic0 unuia dintre ofertan/ii care au oferit cel "ai "ic %re/, %e ba(a a%lic0rii unor criterii su%li"entare cu caracter e2clusi te+nic, Oferta care a fost stabilit0 c61tig0toare nu %oate fi "odificat0 1i constituie %arte integrant0 a contractului de ac+i(i/ie %ublic0 %e care institu/ia ur"ea(0 s0 .l .nc+eie,

1A

!utoritatea contractant0 are dre%tul de a anula a%licarea %rocedurii %entru atribuirea contractului de ac+i(i/ie %ublic0 nu"ai dac0 ia aceast0 deci(ie, de regul0, .nainte de data trans"iterii co"unic0rii %ri ind re(ultatul a%lic0rii %rocedurii de atribuire 1i, oricu", .nainte de data .nc+eierii contractului, 1i nu"ai .n ur"0toarele ca(uri& a' nu a fost %osibil0 asigurarea unui ni el satisf0c0tor al concuren/ei, res%ecti nu"0rul de o%eratori econo"ici este "ai "ic dec6t cel "ini" %re 0(ut %entru fiecare %rocedur0) b' au fost de%use nu"ai oferte inacce%tabile 1i:sau neconfor"e) c' nu a fost de%us0 nici o oferta sau au fost de%use oferte care, de1i %ot fi luate .n considerare, nu %ot fi co"%arate din cau(a "odului neunifor" de abordare a solu/iilor te+nice 1i:sau financiare) d' abateri gra e de la %re ederile legislati e afectea(0 %rocedura de atribuire sau este i"%osibil0 .nc+eierea contractului, Co"unicarea se face %rin fa2 tuturor %artici%an/ilor la %rocedura de atribuire 1i face referire at6t la .ncetarea obliga/iilor %e care ace1tia si le$au creat %rin de%unerea de oferte, c6t 1i la "oti ul concret care a deter"inat deci(ia de anulare, 4I. 2$%o!#'rea Pro!e*"l"'7 +erbal e e+al"are a o,er%elor (' a Ra)or%"l"' )ro!e "r'' e a%r'b"'re Co"isia de e aluare a .ntoc"i un Proces$ erbal de e aluare a ofertelor care este se"nat de c0tre to/i "e"brii co"isiei care se trans"ite %artici%antilor si c0tre UCC!P, dac0 au %artici%at obser atori dese"na/i din %artea acestui organis", #e ase"enea, "e"brii co"isiei intoc"esc Ra%ortul %rocedurii de atribuire ;("!m#$a!#$ 1.+5 care este inaintat #irectorului <eneral s%re a%robare, !cestea or constitui docu"ente .n dosarul de ac+i(i/ie al contractului res%ecti , 4II. A%r'b"'rea !o$%ra!%"l"' e a!1'-'&'e )"bl'!. *. N# i'i"are re6u% a !utoritatea contractant0 a infor"a .n cel "ult 7 (ile lucr0toare candida/ii:ofertan/ii des%re deci(iile referitoare la& atribuirea contractului de ac+i(i/ie %ublic0 ?n ca(ul ofertan/ilor res%in1i sau a c0ror ofert0 nu a fost declarat0 c61tig0toare, autoritatea contractant0 are obliga/ia de a infor"a asu%ra "oti elor care au stat la ba(a deci(iei res%ecti e du%0 cu" ur"ea(0& %entru fiecare ofert0 res%ins0, detaliindu$se argu"entele .n te"eiul c0rora oferta a fost considerat0 inacce%tabil0, neconfor"0 sau necores%un(atoare, .ndeosebi ele"entele ofertei care nu au cores%uns cerin/elor de func/ionare 1i %erfor"an/0 %re 0(ute .n caietul de sarcini, fiec0rui ofertant care a %re(entat o ofert0 acce%tabil0, confor"0 1i cores%un(0toare, dar care nu a fost declarat0 c61tig0toare, caracteristicile 1i a anta*ele relati e ale ofertei c61tig0toare .n ra%ort cu oferta sa, %recu" 1i nu"ele ofertantului c0ruia ur"ea(0 s0 i se atribuie contractul de ac+i(i/ie %ublic0, ?n ca(ul ofertantului c61tig0tor co"unicarea a %reci(a fa%tul c0 oferta sa a fost declarat0 c61tig0toare 1i c0 acesta este in itat .n ederea .nc+eierii contractului, dac0 este ca(ul, anularea %rocedurii de atribuire 1i e entuala ini/iere ulterioar0 a unei noi %roceduri, 5odelul de co"unicare %ri ind re(ultatul %rocedurii de atribuire ;("!m#$a!#$ n!+12+ este se"nat de 1eful Ser iciului -uridic 1i #irectorul <eneral, ,. Peri#a&a &e a! e$ are in (e&erea s#%u i#narii e(en ua%e%#r "#n es a ii Contractul de ac+i(i/ie %ublic0 se se"nea(0 cu ofertantul a c0rui ofert0 a fost stabilit0 ca fiind c61tig0toare de c0tre co"isia de e aluare du%0 o %erioad0 de a1te%tare, Perioada de a1te%tare %oate

20

fi utili(at0 de candida/i:ofertan/i %entru a contesta %rocedura de ac+i(i/ie %ublic0, ?n acest ca(, nu se %oate .nc+eia contractul de ac+i(i/ie %ublic0 %6n0 la solu/ionarea contesta/iilor, Co"%eten/a de solu/ionare contesta/ii este dat0 de o%/iunea %0r/ii 0t0"ate& fie, Consiliului Da/ional de Solu/ionare a Contesta/iilor) fie, instan/ei de *udecat0, O co%ie a contesta/iei 1i a .nscrisurilor ata1ate, dac0 acestea sunt dis%onibile, a fi trans"is0 de c0tre contestator autorit0/ii contractante, !utoritatea contractant0 are obliga/ia de a trans"ite la Consiliu c6t 1i contestatorului %unctul s0u de edere asu%ra contesta/iei, #e ase"enea, autoritatea contractant0 trebuie s0 trans"it0 in co%ie #a e &#"umen e%e aflate .n dosarul ac+i(i/iei %ublice c0tre Consiliul Da/ional de Solu/ionare a Contesta/iilor, dac0 aceasta se solicit0, -. Semnare "#n ra" . Procedura de atribuire a contractului se finali(ea(0 %rin se"narea contractului de ac+i(itie %ublic0, .. Transmi ere s$re $u)%i"are anun? &e a ri)uire In ter"en de 4@ de (ile se %ublica un anunt de atribuire a contractului se face folosind a%licatia electronica SE!P, 4III. De,'$'%'+area o*ar"l"' e a!1'-'%'e )"bl'!a #osarul ac+i(itiei %ublice cu%rinde toate acti itatile desfasurate in cadrul unei %roceduri de atribuire, res%ecti toate docu"entele necesare %entru derularea %rocedurii, #osarul de ac+i(itie %ublica Fse .ntoc"e1te %entru fiecare contract de ac+i(itie %ublica atribuit, Fse %0stra(0 atat ti"% cat contractul de ac+i(itie %ublica %roduce efecte *uridice, cel %utin 9 ani de la data finali(arii acestuia) F &a"a es e s#%i"i a %oate fi %us la dis%o(itia& $ oricarei autoritati %ublice interesate s%re consultare, cu conditia ca nici o infor"atie sa nu fie de( aluita daca de( aluirea ei ar fi contrara legii, ar i"%iedica a%licarea legii, ar afecta interesul %ublic, ar %re*udicia interesul co"ercial legiti" al %artilor sau ar afecta libera concurenta ) $ organelor abilitate de a ridica docu"ente care %ot ser i la do edirea fraudelor, contra entiilor sau infractiunilor ) !tunci cand este solicitat dosarul de ac+i(itie %ublica, se in"anea(a o co%ie a acestuia, iar originalul ra"ane in institutie, #osarul de ac+i(itie %ublica se %une la dis%o(itia celor interesati %e ba(a de %roces$ erbal de %redare %ri"ire, care trebuie sa contina un o%is al docu"entelor continute, %recu" si nu"arul de file al fiecarui docu"ent, 9are caracter de docu"ent %ublic.

IV. COMENTARIUL STAGIULUI DE PRACTICA


21

Stagiul de %ractica desfasurat la !d"inistratia #o"eniului Public Sector 1 in %erioada 2@,02,2011$07,0=,2011 a a ut ca finalitate dobandirea de e2%erienta in do"eniul *uridic, #e ase"enea s$a ur"arit ca studentul care a %artici%at la %ractica sa se fa"iliari(e(e cu "odul de lucru in ad"inistratia %ublica si sa constienti(e(e necesitatea studiului a%rofundat al "ateriilor legate de acest do"eniu in ederea aducerii %e iitor a unui a%ort care sa i"bunatateasca i(ibil ser iciile oferite de sectorul %ublic, Relatia dintre colegii de %ractica a fost una ba(ata %e intelegere si a*utor reci%roc, desi acestia au %ro enit de la uni ersitati diferite, S$a "i(at %e sc+i"bul de infor"atii, astfel incat fiecare student sa asi"ile(e cat "ai "ulte cunostinte teoretice, dar si %ractice, In ceea ce %ri este atitudinea %ersonalului de lucru, aceasta a fost una de s%ri*in si incura*are, O %arte dintre salariatii care au absol it facultati cu s%eciali(are in do"eniul ad"inistratiei %ublice au stabilit cu studentii o co"unicare "ai stransa, facand sc+i"b de infor"atii, de %areri si discutand anu"ite stari de fa%t care au inter enit de$a lungul ti"%ului in de( oltarea conce%tului de ad"inistratie %ublica in Ro"ania, S$a a*uns la conclu(ia ca este necesara continua %erfectionare in acest do"eniu in ederea atingerii unor standarde euro%ene la care inca nu s$a a*uns,

V. CONCLUZII
Salariatii din cadrul !d"inistratiei #o"eniului Public sector 1 folosesc in desfasurarea acti itatii lor %rogra"e infor"atice, Utili(area %rogra"elor infor"atice duce la eficienti(area acti itatii %ersonalului, la reducerea ti"%ului de reali(are a sarcinilor si la o "ult "ai %recisa re(ol are a datoriilor fata de cetateni, Totusi, in cadrul !d"inistratiei #o"eniului Public sector 1 ulti"ele a%aritii, In ciuda fa%tului ca in cadrul !,#,P, se folosesc siste"ele infor"atice, nu"arul salariatilor care nu utili(ea(a siste"ele este destul de "are, fiind necesar0 o instruire a %ersonalului .n acest do"eniu, !cti itatea din cadrul !,#,P, sect,1 este ingreunata din cau(a fa%tului ca unele co"%arti"ente au locatii diferite, ceea ce face "ai dificila co"unicarea ra%ida dintre acestea, O "odalitate de re(ol are a acestei %roble"e este ca din cadrul fiecarui astfel de co"%arti"ent s0 fie dese"nat un re%re(entant care s0 .1i desf01oare acti itatea la sediul institu/iei, facilit6nd astfel co"unicarea .n cadrul institu/iei 1i cu %ersoanele din afar0, siste"ele infor"atice si %rogra"ele infor"atice nu sunt de ulti"a ora, necesitand aduceri la curent cu

22

?n cadrul !#P Sector 1 se ur"0re1te res%ectarea regle"ent0rilor legale la ni elul fiec0rui co"%arti"ent, %un6ndu$se accentul .n %ri"ul r6nd %e desc+iderea fa/0 de %roble"ele cet0/enilor cu care se interac/ionea(0, .n a1a fel .nc6t s0 se eli"ine efectele negati e ale birocra/iei caracteristice siste"ului ad"inistrati ,

27

S-ar putea să vă placă și