Sunteți pe pagina 1din 22

Investete n oameni ! Proiect cofinanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!

elor Umane "##$ % "#&' Axa prioritar 2 ( Corelarea in atarii pe tot parcur!ul ietii cu piata muncii( Domeniul major de intervenie ")& *+ranzitia de la !coala la iata acti a( Titlul proiectului: , PRAC+ICA % -AR.A +A DE PROFI+ / Contract Nr)0 POSDRU1&#21")&1314&56'

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

CAIET DE PRACTIC - model orientativ


Disciplina: Practic de specialitate Anul 3, Semestrul , Anul universitar: !" ! !" 3 Coodonator: Con#$univ$ dr$ $$$$$$$$$$$$$$ Tutore practica: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %umele &i prenumele studentului:''''' An ( Serie ( )rup*:''''''$$

+ucure&ti !" !

CUPRINS ....

I. DESCRIERE DE ANSAMBLU

Total de ore de practic: ," practica Perioada de de !a "rare de la data "-( (!" ! Pana la "-( !(!" ! Fir#a Ga$d % "&de 'a de !a "rat practica de pecialitate - denumire : ''''''''''''''''''''''''''''''' - adresa : ''''''''''''''''''''''''''''''' - persoan* de contact: ''''''''''''''''''''''''''''''$$$ - date de contact .nume, #unctie, tele#on, adresa de contact/: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ II. DESCRIERE DE CON(INUT

O)iecti*e
01iective 2enerale: cunoa&terea or2ani3*rii &i modului de des#*&urare a activit*4ilor 5ntr-o entitate .societate comercial*, institu4ie pu1lic*, institu4ie #inanciar-1ancar*, etc$/ 5n care se e#ectuea3* practica, cunoa&terea activit*4ilor speci#ice compartimentelor #unc4ionale #inanciarconta1ile &i 5ntocmirea unui proiect de practic*$ 01iective speci#ice vi36nd competen4e materiali3ate 5n: - Competen4e co2nitive: do16ndirea de cuno&tin4e practice cu privire la activitatea des#*&urat* &i instrumentele utili3ate 5n entitatea respectiv* re#eritoare la respectarea re2lement*rilor &i standardelor care o 2uvernea3*$ - Competen4e te7nice &i pro#esionale: de3voltarea de a1ilit*4i cu privire la utili3area instrumentelor de 2estiune 5n entitatea aleas* pentru des#*&urarea practicii$ Competen4e a#ectiv-valorice: #ormarea deprinderilor de a or2ani3a activit*4i speci#ice 5n domeniul conta1ilit*4ii, auditului, anali3ei economice &i in#ormaticii de 2estiune$ -8amiliari3area studentului cu politicile conta1ile utili3ate de entitate 5n vederea ela1or*rii situa4iilor #inanciare -Asimilarea criteriilor de

evaluare a calit*4ii raport*rii #inanciare asi2urat* de entit*4i -Anali3a modului de valori#icare a in#orma4iei conta1ile 5n procesul deci3ional

Co&ti&"t
$ Elemente ale cadrului le2islativ relevant pentru conta1ilitate, audit, anali3* economic* &i in#ormatic* de 2estiune$ !$ Aspecte te7nice &i conceptuale privind conta1ilitatea, auditul, anali3a economic* &i in#ormatica de 2estiune$ 3$ Aspecte metodolo2ice re#eritoare la identi#icarea, evaluarea &i 2estionarea riscurilor 5n activitatea #inanciar-conta1il* &i ela1orarea produselor in#ormatice$ 9$ 8lu:urile in#orma4ionale speci#ice activit*4ilor #inanciar-conta1ile des#*&urate la nivelul unei entit*4i$ ;$ Studii de ca3 privind conta1ilitatea, auditul, anali3a economic* &i in#ormatica de 2estiune$ -identi#icarea re2lement*rilor conta1ile &i(sau a standardelor conta1ile &i pro#esionale utili3ate 5n ela1orarea &i valori#icarea situa4iilor #inanciare de c*tre entitate -identi#icarea &i anali3a politicilor conta1ile utili3ate entitate 5n vederea ela1or*rii situa4iilor #inanciare< -anali3a procedurilor de colectare &i de prelucrare a in#orma4iei conta1ile -anali3a sistemului de control intern -anali3a sistemului de audit intern -anali3a mecanismelor de 2uvernan4* corporativ* -anali3a raportului anual sau a situatiilor #inanciare #*cute pu1lice de entit*4i din perspectiva con#ormit*4ii cu cerin4ele de in#ormare &i(sau cu principiile conta1ile stipulate de standardele &i re2lement*rile conta1ile aplica1ile

III. APRECIEREA DIN PARTEA REPRE+ENTANTULUI FIRMEI GA+D,

$$$$$$$$$$$$$$$$$

$=odul de constituire si #unctionare a entitatii economice< etapele constituirii, modul de #unctionare si di3olvare(lic7idare$ Societatea ,,S0CIETATEA S>> S$R?$ a luat #iinta 5n data de $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %umarul si data inre2istrarii la Re2istrul Comertului este @ $$$$$$$$$$$$$$$$$$ Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TAA , avand C0DB? B%IC de $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ In pre3ent isi des#asoara activitatea de productie si van3are in Tecuci 5ndeplinind cu succes o1iectivele sta1ilite de patronat$ Actul constitutiv al societatii ,,S0CIETATEA S>> S$R?$ cuprinde: a/ 80R=A @BRIDICA : 8orma Curidica a societatii este de Societate cu Raspundere ?imitata$ 1/ DE%B=IREA S0CIETATII : %umele dat este : ,,S0CIETATEA S>> SEDIB? S0CIA? : Sediul social se sta1ileste in $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ c/ DBRATA S0CIETATII : Durata de #unctionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Re2istrul Comertului$ d/ 0+IECTB? S0CIETATII : Activitatea principala a societatii consta in: ;"3" - Comert cu piese si accesorii pentru autove7icule e/ CAPITA?B? S0CIA? : Capitalul su1scris si varsat este de $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ R0% $ Capitalul social su1scris si varsat in valoare de $$$$$$$$$$$$$$$$ parti sociale , detinute in totalitate de asociatul unic$ #/ AD=I%ISTRAREA SI PREDE%TAREA : Societatea este administrata, pe durata nelimitata , de o persoana #i3ica , cetatean roman$ +E%E8ICII SI PIERDERI : Asociatul unic incasea3a in totalitate 1ene#iciile si suporta in totalitate eventualele pierderi$ 2/ 80RTA DE =B%CA: Societatea va putea an2aCa personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului =uncii si re2imului de asi2urari sociale$Are in pre3ent $$$$$$$$$$ salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si $$$$$$$ salariati cu contract de munca suspendat$ 7/ DID0?AAREA SI ?ICEIDAREA : Societatea se di3olva prin vointa asociatului unic, imposi1ilitatea reali3arii o1iectului de activitate, #aliment sau micsorarea capitalului su1 limita le2ala$

!$ 0r2ani3area si tinerea conta1ilitatii$ 0r2ani2rama or2ani3atorica si #unctionala a unitatii la care se e#ectuea3a practica< dia2rama de relatii a compartimentului #inanciar-conta1il cu celelalte compartimente ale unitatii$ Conta1ilitatea , in cadrul S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$, se tine in compartiment distinct , cu personal an2aCat cu pre2atire de specialitate $ 0r2ani3area si tinerea conta1ilitatii revine Directorului Economic, care coordonea3a activitatea economica in cadrul societatii si dispune de lic7iditatile #irmei$ 0R)A%I)RA=A 0R)A%IDAT0RICA SI 8B%CTI0%A?A A B%ITATII : - DIRECT0R )E%ERA?<

0R)A%I)RA=A C0=PARTI=E%TB?BI 8I%A%CIAR C0%TA+I? : - DIRECT0R EC0%0=IC - Se# serviciu #inanciar - Se# serviciu conta1ilitate Dia2rama de relatii a compartimentului #inanciar cu celelalte compartimente: - personal -aprovi3ionare -van3ari -altele 3$Re2istrele de conta1ilitate$ Datele consemnate 5n documentele Custi#icative sunt 5nre2istrate 5n ordine cronolo2ica si 2rupate 5n re2istrele conta1ile$ Acestea se pre3inta su1 #orma unor re2istre le2ate, #ise si situatii ale caror continut si #orma corespund scopului pentru care se tin$ Principalele re2istre ce se #olosesc, o1li2atoriu, 5n conta1ilitate sunt: Re2istrul-Curnal, Cartea-mare si Re2istrul-inventar$ a/ Re2istrul-Curnal este documentul conta1il o1li2atoriu 5n care se 5nre2istrea3a, prin articole conta1ile, 5n mod cronolo2ic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de 5ntocmire sau intrare a acestora 5n unitate$ In cadrul #irmei S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$ acest Curnal este emis de pro2ramul de conta1ilitate, pe 1a3a inre2istrarilor e#ectuate 3ilnic$ Se listea3a la s#arsitul lunii , iar totalurile .rulaCul/ se inscrie manual in re2istrul Curnal .#ormularul tipi3at/ snuruit si inre2istrat la Administratia #inantelor pu1lice la data in#iintarii #irmei$ 1/ Re2istrul FCartea-mareF este un document conta1il o1li2atoriu 5n care se 5nscriu lunar, direct sau prin re2rupare pe conturi corespondente, 5nre2istrarile e#ectuate 5n re2istrul-Curnal, sta1ilindu-se situatia #iecarui cont, respectiv soldul initial, rulaCele de1itoare, rulaCele creditoare si soldurile #inale$ 8ormularele #olosite drept re2istru FCartea-mareF pot 5m1raca diverse #orme, cum ar #i: #ise de cont pentru operatiuni diverse, #ise de cont sa7 sau pe conturi corespondente, #orma FCartea-mareF centrali3atoare$

8orma #olosita drept re2istru: Cartea-mare, de #irma SC S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$ este cea de #ise de cont pentru operatiuni diverse$ Aceasta #isa .cartea mare/ este emisa din pro2ramul de conta1ilitate si se listea3a si ar7ive3a odata pe an - la s#arsitul anului$ c/ Re2istrul-inventar este documentul conta1il 5n care se 5nre2istrea3a toate elementele de activ si de pasiv, 2rupate 5n #unctie de natura lor, con#orm posturilor din 1ilantul conta1il, inventariate potrivit normelor le2ale$ Elementele patrimoniale 5nscrise 5n Re2istrul-inventar au la 1a3a listele de inventariere sau alte documente care Custi#ica continutul #iecarui post din 1ilantul conta1il$ Re2istrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului$ Gn cadrul recapitulatiei, datele preluate din listele de inventariere sunt 2rupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv$ Acest re2istru in cadrul #irmei S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$, se completea3a odata pe an avand la 1a3a inventarele intocmite in #iecare 2estiune.materii prime , materiale au:iliare, mar#uri si produse/ si in #iecare departament.miCloacele #i:e si o1iectele de inventar/$ d/ Re2istrul 2eneral de evidenta a salariatilor$ Se numerotea3a pe #iecare pa2ina si poarta o1li2atoriu pe toate pa2inile stampila inspectoratului teritorial de munca$ An2aCatorul are o1li2atia completarii re2istrului in ordinea inc7eierii contractelor individuale de munca$ Re2istrul cuprinde elementele de identi#icare a tuturor salariatilor , data inc7eierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modi#icarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii in ore(3i, respectiv codul acesteia potrivit Clasi#icarii ocupatiilor din Romania .C$0$R$/, salariul de 1a3a la data inc7eierii contractului, data incetarii contractului si temeiul le2al al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care #ace inscrierea$ In ca3ul S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$, Re2istrul se completea3a si se pastrea3a la sediul central al an2aCatorului, in cadrul departamentului de Resurse Bmane$ e/ Re2istrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor des#asurate la contri1ua1il de catre toate or2anele de control speciali3ate, in domeniile : #inanciar-#iscal, inspectia muncii, sanitar, #itosanitar, ur1anism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii preva3ute de le2e S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$il are in cadrul serviciului 8inanciar-Conta1ilitate$ #/ Re2istrul de evidenta #iscala are ca scop inscrierea tuturor in#ormatiilorcare au stat la determinarea pro#itului impo3a1il si a calculului impo3itului pe pro#it cuprins in declaratia privind o1li2atiile de plata la 1u2etul 2eneral consolidat$ In#ormatiile din Re2istrul de evidenta #iscala sunt inre2istrate in ordine cronolo2ica si corespund cu operatiunile #iscale si cu datele privind impo3itul pe pro#it din declaratia privind o1li2atiile de plata la 1u2etul 2eneral consolidat$ Re2istrul de evidenta #iscala se pastrea3a la sediul #iscal al S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$, in cadrul serviciului 8inanciar-Conta1ilitate , unde se #ac si inre2istrarile in acesta$ 9$ Sistemul de documente privind or2ani3area conta1ilitatii imo1ili3arilor$ Evidenta operativa a imo1ili3arilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in #unctie de cate2oria din care #ac parte si locul unde se a#la, se tine cu aCutorul re2istrului numerelor de inventar$ 8iecarui miCloc #i: i se acorda un numar de inventar , in ordine cronolo2ica, pe 1a3a documentelor primite$Este intocmit de seviciul 8inanciarConta1ilitate , pe 2rupe de miCloace #i:e, prin inre2istrarea cronolo2ica a miCloacelor #i:e

intrate in unitate$ a/ 8isa miClocului #i: serveste ca document pentru evidenta analitica a miCloscelor #i:e$ Se intocmeste de serviciul 8inanciar-Conta1ilitate , intr-un e:emplar, pentru #icare miCloc #i:$ 1/ +onul de miscare a miClocului #i: c/ Procesul-ver1al de punere in #unctiune a miClocului #i: se intocmeste pentru utilaCele si instaltiile care necesita montaC si pro1e te7nolo2ice , precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese te7nolo2ice, acestea considerandu-se puse in #unctiune la terminarea pro1elor te7nolo2ice$Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea o1iectivului de investitii , in pre3enta mem1rilor comisiei care este #ormata din : presedinte, specialisti-consultanti,asistenti la receptie$ d/ Procesul-ver1al de scoatere din #unctiune a miCloculi #i: serveste ca - Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din #unctiune a miCloscelor #i:e, de scoatere din u3 $ - Document de consemnare a scoaterii e#ective din #unctiune a miCloacelor #i:e$ - Document Custi#icativ de inre2istrare in evidenta ma2a3iilor .depo3itelor /si in conta1ilitate$ ;$ Sistemul de documente privind or2ani3area conta1ilitatii materialelor$ a/ %$I$R$-ul serveste ca : document pentru receptia 1unurilor aprovi3ionate, document Custi#icativ pentru incarcare in 2estiune, act de pro1a in liti2iile cu carausii si #urni3orii, pentru di#erentele constatte la receptie, document Custi#icativ de inre2istrare in conta1ilitate$ Circula la 2estiune, pentru incarcarea in 2estiune a 1unurilor materiale receptionate , la compartimentul #inanciar-conta1il, pentru intocmirea #ormelor privind re2lementarea di#erentelor constatate , precum si pentru inre2istrarea in conta1ilitatea sintetica si analitica , atasata la documentele de livrare.#actura sau avi3ul de insotire a mar#ii/$Se ar7ivea3a la compartimentul #inanciar-conta1il$ 1/ +onul de consum Serveste ca: - document de eli1erare din ma2a3ie pentru consum a unui sin2ur material, respectiv mai multor materiale, dupa ca3< - document Custi#icativ de scadere din 2estiune< - document Custi#icativ de 5nre2istrare 5n evidenta ma2a3iei si 5n evidenta conta1ila 5n partida simpla$ Se 5ntocmeste 5n doua e:emplare, pe masura lansarii, respectiv eli1erarii materialelor din ma2a3ie pentru consum$ Circula: - la persoanele autori3ate sa semne3e pentru acordarea vi3ei de necesitate - CE%TRE?E DE PR08IT .am1ele e:emplare/< - la ma2a3ia de materiale, pentru eli1erarea cantitatilor preva3ute, semnandu-se de predare de catre 2estionar si de primire de catre dele2atul care primeste materialele .am1ele e:emplare/< - la compartimentul #inanciar-conta1il, pentru e#ectuarea inre2istrarilor in conta1ilitatea

sintetica si analitica .am1ele e:emplare/$ Se ar7ivea3a la compartimentul #inanciar-conta1il$ c/ Avi3 de insotire a mar#ii : 8ormular tipi3at cu re2im special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie , e:ecutat pe 7artie autocopiativa securi3ata$ Serveste ca : $ Document de insotire a mar#ii pe timpul transportului < $ Document ce sta la 1a3a intocmirii #acturii #iscale < $ Dispo3itie de trans#er al valorilor materiale de la o 2estiune la alta . #olosit in cadrul S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$ pentru insotirea mar#urilor trans#erate/ < $ Document de primire in 2estiunea cumparatorului sau in 2estiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in ca3ul trans#erului < Circula la : H #urni3or < H la dele2atul unitatii care #ace transportul sau al clientului , pentru semnare de primire .e:$ / < H la compartimentul #inanciar-conta1il , atasat la #actura.e:$ 3/ < H la cumparator < H la ma2a3ie , pentru incarcarea de 2estiune a produselor, mar#urilor sau altor valori materiale primite, dupa e#ectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea re3ultatelor.e:$ / < H la compartimentul #inanciar-conta1il, pentru inre2istrarea in conta1ilitate sintetica si analitica, atasat la #actura .e:$ / < d/ Dispo3itie de livrare Serveste ca : $ Document pentru eli1erarea din ma2a3ie a produselor, mar#urilor sau a altor valori materiale destinate van3arii < $ Document Custi#icativ de scadere din 2estiunea ma2a3iei predatoare $ Document de 1a3a pentru intocmirea avi3ului de insotire a mar#ii sau a #acturii #iscale , dupa ca3 $ Circula la : H =a2a3ie, pentru eli1erarea produselor , mar#urilor sau altor valori materialesi pentru inre2istrarea in evidenta ma2a3iei, semnandu-se de catre 2estionarul predator pentru cantitatile livrate $ Se ar7ivea3a la : ma2a3ie.e:$ / < la departamentul van3ari .e:$!/ e/ 8ise de ma2a3ie Serveste ca: - document de evidenta la locul de depo3itare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale< - sursa de in#ormatii pentru controlul operativ curent si conta1il al stocurilor de valori materiale$ Se 5ntocmeste 5ntr-un e:emplar, separat pentru #iecare #el de material, si se completea3a de 2estionar sau de persoana desemnata, care completea3a coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc$ 8isele de ma2a3ie se tin la #iecare loc de depo3itare a valorilor materiale, pe #eluri de materiale ordonate pe 2rupe, eventual su12rupe, sau 5n ordine al#a1etica$ Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau 5n custodie se 5ntocmesc

#ise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii$ Gnre2istrarile 5n #isele de ma2a3ie se #ac document cu document$ Stocul se poate sta1ili dupa #iecare operatiune 5nre2istrata, dar 5n mod o1li2atoriu 3ilnic$ #/ 8ise de ma2a3ie a #ormularelor cu re2im special 8ormular tipi3at cu re2im special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, e:ecutat pe carton securi3at$ Serveste ca : $ Document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de #ormulare, care au un re2im special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire < $ Document de evidenta a #ormularelor anulate < $ Sursa de in#ormatii pentru controlul operativ curent si conta1il al stocurilor de #ormulare$ Se intocmeste intr-un e:emplar , separat pentru #iecare #el de #ormular cu re2im special, de catre 2estionar$ %u circula, #iind document de inre2istrare si se ar7ivea3a la compartimentul #inanciarconta1il$

I$ Sistemul de documente privind or2ani3area conta1ilitatii miCoacelor 1anesti$ a/ 8oaia de varsamant .#ormular tipi3at, speci#ic #iecarei 1anci ,cu aCutorul caruia se depun la 1anca 1anii care depasesc pla#onul 3ilnic sta1ilit de le2e $ Se intocmeste de casiera in doua e:emplare , unul insoteste 1anii la 1anca iar celalalt .vi3at de 1anca / ramane la re2istrul de casa$ 1/ CEC-ul de numerar $ Este CEC-ul cu aCutorul caruia se ridica 1anii din 1anca pentru e#ectuarea di#eritelor plati .salarii, #urni3ori , avansuri de tre3orerie etc/$Se completea3a de casiera si cu apro1area .semnatura directorului economic si stampila unitatii/ Directorului Economic se pre3inta la 1anca pentru ridicarea de numerar$ c/ Dispo3itia de plata ( incasare $Este un #ormular tipi3at cu aCutorul caruia se ridica sau se depun 1anii in casierie $ Se intocmeste de conta1ilul care tine evidenta Avansurilor de tre3orerie pe 1a3a unui RE8ERAT semnat in preala1il de directorul economic sau in urma decontului de c7eltuieli .ordinului de deplasare/$ Se inre2istrea3a intr-un re2istru de numere .cu evidenta avansurilor de tre3orerie/ si se semnea3a de conta1ilul care l-a intocmit, de conta1ilul se# si directorul economic$ In 1a3a documentului ast#el intocmit casiera eli1erea3a plateste sumele de 1ani . Dispo3itia de plata/ sau eli1erea3a c7itanta pentru sumele de 1ani incasate .dispo3itia de incasare/ $Acestea raman la Re2istrul de casa ca documente Custi#icative$ d/ C7itanta $Se eli1erea3a de casiera in momentul in care incasea3a sume de 1ani , se semnea3a de casiera si se stampilea3a cu stampila casieriei $Cu aCutorul c7itantei se platesc sume de 1ani catre #urni3ori .in acest ca3 c7itanta este emisa de #urni3or/$ e/ Re2istrul de casa lei si valuta$ Este un #ormular tipi3at cu aCutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor 3ilnice , in numerar.lei sau valuta/$Se intocmeste de casiera , 3ilnic, in doua e:emplare : un e:emplar ramane la casierie iar celalalt se ar7ivea3a in compartimentul #inancia-conta1il unde se si operea3a inre2istrarile in evidenta conta1ila a unitatii$

-$ Sistemul de documente privind or2ani3area conta1ilitatii drepturilor salariale$ a/ stat de salarii lic7idare .su1 #orma de #luturas/$ Se semnea3a de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se ar7ivea3a ;" de ani$Acest #luturas se distri1uie salariatilor , prin se#ii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri si2ilate$ 1/ lista de avans c7en3inal . su1 #orma de #luturas/ $Se semnea3a de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se ar7ivea3a ;" de ani$ c/ stat de salarii -lic7idare- cu toate datele con#orm le2ii .care se depune la IT=/$ Bn e:emplar se semnea3a de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se ar7ivea3a ;" de ani , iar alt e:emplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la IT= $ d/ stat de concedii de odi7na$ Se semnea3a de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata , unde ramane ca act Custi#icativ pentru inre2istrarea in re2istrul de casa$ e/ #isa individuala $ Esta #isa care contine toate datele le2ate de salarii pe un an de 3ile $ Pentru #icare salariat se 2enerea3a o #isa individuala care se ar7ivea3a la s#arsitul anului$ #/ 0rdin de deplasare.dele2atie/ Serveste ca : $ Dispo3itie catre persoana dele2ata sa e#ectue3e deplasarea, $ Document pentru decontarea de catre titularul de avans a c7eltuielilor e#ectuate, $ Document pentru sta1ilirea di#erentelor de primit sau de restituit de titularul de avans, $ Document Custi#icativ de inre2istrare in conta1ilitate$ Se intocmeste de persoana care urmea3a a e#ectua deplasarea , intr-un e:emplar , se semnea3a de se#ul departamentului.daca este nevoie de avans de deplasare se semnea3a si de directorul economic care apro1a eli1erarea din casierie a respectivei sume/$ ?a Custi#icarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii , ordinul de deplasare se semnea3a si de catre directorul economic$

J$ Sistemul de documente privind or2ani3area conta1ilitatii c7eltuielilor si veniturilor$ a/ @urnal de van3ari 8ormulat tipi3at #ara re2im special$ Serveste ca : $ @urnal au:iliar pentru inre2istrarea van3arilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii, $ Document de sta1ilire lunara a ta:ei pe valoarea adau2ata colectata, $ Document de control a unor operatii de inre2istrare in conta1ilitate, Se intocmeste intr-un sin2ur e:emplar , in care se inre2istrea3a 3ilnic elementele necesare pentru determinarea TAA colectata datorata$ Acest document se emite de pro2armul de conta1ilitate si are la 1a3a #acturile emise si 1orderoul de van3are 3ilnic, de la casele de marcat$ Circula la compartimentul #inanciar-conta1il pentru veri#icarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispo3itiilor le2ale re#eritoate la ta:a pe valoarea adau2ata $ Se ar7ivea3a la

compartimentul #inanciar-conta1il si sta la 1a3a intocmirii Decontului de TAA$ 1/ @urnal de cumparari 8ormulat tipi3at #ara re2im special$ Serveste ca : $ @urnal au:iliar pentru inre2istrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii, $ Document de sta1ilire lunara a ta:ei pe valoarea adau2ata deducti1ila, $ Document de control a unor operatii de inre2istrare in conta1ilitate, Se intocmeste intr-un sin2ur e:emplar , in care se inre2istrea3a 3ilnic elementele necesare pentru determinarea TAA deducti1ila$ Acest document se emite de pro2armul de conta1ilitate si are la 1a3a #acturile de la #urni3ori .#acturi cu care s-au ac7i3itionat valori materiale sau prestari de servicii/$ Circula la compartumentul #inanciar-conta1il pentru veri#icarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispo3itiilor le2ale re#eritoate la ta:a pe valoarea adau2ata $ Se ar7ivea3a la compartimentul #inanciar-conta1il si sta la 1a3a intocmirii Decontului de TAA$ c/ 8actura.#urni3or ( client/ Este un #ormular tipi3at cu re2im special de tiparire, inseriere si numerotare , comun pe economie, e:ecutat pe 7artie autocopiativa securi3ata$ Serveste ca : $ Document de 1a3a caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si mar#urilor , a lucrarilor e:ecutate sau a serviciilor prestate < $ Document de insotire a mar#ii pe timpul transportului < $ Document de incarcare in 2estiunea primitorului < $ Document Custi#icativ de inre2istrare in conta1ilitatea #urni3orului si a cumparatorului$ In cadrul #irmei S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$#acturile sunt intocmite de Departamentul van3ari in trei e:emplare .e:emplarul al1astru mer2e la client , cel verde in conta1ilitate iar cel rosu ramane la 2estiunea care l-a emis/$ S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$este #irma platitoare de TAA si deci #oloseste #actura #iscala cod 9-9- "(A$ Se ar7ivea3a : la #urni3or < la departamentul van3ari.e:$ !/ < la compartimentul #inanciarconta1il.e:$ / < la cumparator < la compartimentul #inanciar-conta1il.e:$ 3/ $ 0peratiunile de e:port sunt consemnate in 8actura #iscala .cod 9-9- "-A$ Atunci cand #actura nu se poate intocmi in momentul livrarii, datorita unor conditii o1iective si cu totul e:ceptionale, produsele si mar#urile livrate sunt insotite , pe timpul transportului de avi3ul de insotire a mar#ii$ Pentru 1unurile livrate cu avi3 de insotire a mar#ii , #actura #iscala tre1uie emisa in termen de cel mult ; 3ile lucratoare de la data livrarii, #ara a depasi #inele lunii in care a avut loc livrarea$

,$ Sistemul de documente privind or2ani3area conta1ilitatii 2enerale$ a/ +alanta de veri#icare In cadrul S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$ se #oloseste 1alanta de veri#icare cu patru e2alitati , este emisa de pro2ramul de conta1ilitate si raspunde de e:actitatea inre2istrarilor se#ul conta1il$$ Serveste la : $ Aeri#icarea e:actitatii inre2istrarilor $ Controlul concordantei dintre conta1ilitatea sintetica si analitica

$ Intocmirea situatiilor #inanciare %u ,circula #iind document de sinte3a$ Se ar7ivea3a la compartimentul #inanciar-conta1il$

"$ Sistemul de documente privind or2ani3area inventarierii patrimoniului$ Inventarierea este un procedeu al metodei conta1ilitatii , comun si altor stiinte economice , care repre3inta ansam1lul operatiunilor prin care se constata e:istenta cantitativa si valorica sau numai valorica , dupa ca3 , a elementelor de activ si de pasiv a#late in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se e#ectuea3a$ Principalele documente utili3ate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : a/ Deci3ia de inventariere < Deci3ia de inventariere este emisa de se#ul conta1il cu acordul scris al conducerii compartimentului #inanciar-conta1il - Directorul Economic$ Se emit ast#el de deci3ii o sin2ura data pe an pentru toate 2estiunile .de re2ula la s#arsitul anului/ , in ca3ul sc7im1arii 2estionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului$ 1/ Declaratia de inventar < Serveste ca declaratie scrisa a 2estionarului raspun3ator de 2estionarea valorilor materiale si 1anesti, pe care o pre3inta comisiei de inventariere$Se intocmeste intr-un e:emplar, de 2estionar, dupa si2ilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si 1anesti de care raspunde 2estionarul respectiv, sau, acolo unde este posi1il acest lucru, inainte de inceperea operatiei de inventariere, si se semnea3a de acesta c/ ?ista de inventariere < Serveste ca : $ document pentru inventarierea 1unurilor a#late in 2estiunile societatii, $ document pentru sta1ilirea lipsurilor si plusurilor de 1unuri, $ document Custi#icativ de intre2israre in evidenta ma2a3iilor si in conta1ilitate a plusurilor si minisurilor constatte, $ document pentru intocmirea re2istrului Curnal, $ document centrali3ator al operatiunilor de inventariere Se listea3a din pro2ramul de conta1ilitate , listele de inventariere #ara cantitati.doar cu sim1olul si denumirea /$ Aceste liste se completea3a cu nr$ De 1ucati 2asite in timpul inventarului , KlaLuo< #aptic KraLuo< in 2estiune si la s#arsit se constata plusurile si minusurile$ ?istele sunt semnate pe #iecare #ila de catre 2estionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul ver1al .intocmit de comisia de inventariere cu conclu3iile inventarului/ se predau la compartimentul #inanciar-conta1il pentru inre2istrarea in conta1ilitate si ar7ivare$ d/ Deci3ia de imputare < Serveste ca : $ Document de imputare a valorii pa2u1ei produse de persoanele incadrate in munca, $ Titlu e:ecutoriu in momentul comunicarii, $ Document de inre2istrare in conta1ilitate$

Se intocmeste de catre serviciul Personal , pe 1a3a documentatiei pre3entate de conta1ilul se# .in ca3ul lipsurilor in 2estiune re3ultate in urma inventarierii / $se intocmeste in trei e:emplare : e:emplarul pentru compartimentul #inanciar-conta1il pentru punerea in aplicare .retinerea pe stat/, e:emplarul ! pentru salariat si e:emplarul 3 la dosarul de personal al salariatului$ e/ An2aCamentul de plata < Acest document serveste ca : $ an2aCament e plata , a unei sume ce repre3inta o pa2u1a adusa unitatii patrimoniale, $ titlu e:ecutoriu pentru recuperarea pa2u1elor , $ titlu e:ecutoriu pentru e:ecutarea silita , in ca3 de nerespectarea an2aCamentului$ Se intocmeste intr-un e:emplar , de persoana care isi ia an2aCamentul.in urma unui proces ver1al sau a unui re#erat din care re3ulta pa2u1a adusa societatii/ si se ar7ivea3a in compartimentul #inanciar-conta1il$ Acest an2aCament se da in #ata Curistului societatii , care are sarcina de a respecta le2ile si al semna$ #/ Re2istrul-inventar : Acest re2istru in cadrul #irmei S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$se completea3a odata pe an avand la 1a3a liste de inventariere intocmite in #iecare 2estiune.materii prime , materiale au:iliare, mar#uri si produse/ si in #iecare departament.miCloacele #i:e si o1iectele de inventar/$

$ )estionarea, #olosirea si evidenta #ormularelor cu re2im special$ In cadrul S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$, evidenta #ormularelor cu re2im special se tine la 2estiunea de materiale #olosind pentru #iecare tip de #ormular F8ise de ma2a3ie a #ormularelor cu re2im specialF$ De 2estionarea si #olosirea acestor #ormulare raspunde conta1ilul se# $ %u se eli1erea3a din 2estiune asemenea #ormulare pana nu se pre3inta conta1ilului se# un raport in care se consemnea3a cum s-au #olosit #ormularele ridicate anterior$ !$ ?ucrari de sinte3a si raportare #inanciar-conta1ila$ Situatii #inanciare$ Situatiile #inanciare in cadrul S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$ se intocmesc de directorul economic si are la 1a3a 1alanta de veri#icare si listele de inventariere$ S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$ aplica Re2lementarile conta1ile armoni3ate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Conta1ilitate$ Situatiile #inanciare anuale se compun din : $ 1ilant, $ cont de pro#it si pierdere, $ situatia modi#icarilor capitalului propriu, $ situatia #lu:urilor de tre3orerie, $ politici conta1ile $ note e:plicative$ Situatiile #inanciare sunt supuse auditului #inanciar e#ectuat de catre auditori #inanciari,persoane Curidice autori3ate$ Se depun la Directia )enerala a 8inantelor Pu1lice 5n termen de ;" de 3ile de la 5nc7eierea e:ercitiului #inanciar$

Se pu1lica dupa apro1are si se pastrea3a timp de ;" de ani $

CAPIT0?B? : Caracteri3area 2enerala a unui element de activ si a unui element de pasiv$ CAPIT0?B? !: 0r2ani3area conta1ilitatii sintetice a unui element de activ ( pasiv$ CAPIT0?B? 3: 0r2ani3area conta1ilitatii analitice a unui element de activ ( pasiv$ CAPIT0?B? 9: 0peratii privind intrarea, miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv$ CAPIT0?B? ;: +alanta< 8isa conturilor.cartea mare/ <Re2istrul Curnal < Situatii #inanciare$ CAPIT0?B? Caracteri3area 2enerala a unui element de activ si a unui elemnt de pasiv C0%TB? 9! : PERS0%A? - remuneratii datorate< Drepturile de personal repre3inta drepturile 1anesti si in natura cuvenite personalului.salariatilor/ pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat$ Remuneratia salariala este datorata lunar, ceea ce asi2ura o sta1ilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii$ 8ormele de salari3are practicate de o unitate patrimoniala care #oloseste personal salarial pot #i: acordul direct < acordul indirect < acordul pro2resiv < salari3area pe 1a3a de tari#e sau cote procentuale din veniturile reali3ate < salari3are in re2ie sau dupa timp < alte #orme de salari3are concepute de #iecare intreprindere$ 8orma de salari3are, care se utili3ea3a la #iecare loc de munca , este preva3uta in contractul individual de munca .sau contractul colectiv de munca inc7eiat la nivelul #iecarei unitati/$ Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu, care e#ectuea3a plata , o c7eltuiala de e:ploatare$ Salariul 1rut impo3a1il cuprinde salariul 1rut de 1a3a la care se adau2a sporurile , primele si alte adaosuri de acest #el$ Salariul 1rut impo3a1il diminuat cu retinerile din salariu repre3inta salariul net de plata .restul de plata /$ Retinerile din salarii sunt : impo3itul pe salariu < asi2urari sociale individuale - "$;M < asi2urari de sanatate individuale- ;$;M < contri1utia individuala la constituorea #ondului pentru aCutorul de somaC "$;M $ Re#lectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se reali3ea3a prin intermediul contului 9! < PERS0%A? - remuneratii datorate, care se creditea3a cu o1li2atia #ata de salariati la nivelul #ondului de salarii 1rute si se de1itea3a cu retinerile din salarii , salariile nete ac7itate personalului si sumele neridicate de personal in termenul le2al$Soldul creditor al contul 9! - PERS0%A? - remuneratii datorate< indica salariile datorate salariatilor$ Documentul Custi#icativ care sta la 1a3a inre2istrarilor in conta1ilitate a salariilor este Statul de plata$ C0%TB? ;3 - CASA I% ?EI< Casa si conturi la 1anci sunt repre3entate de valorile care 5m1raca e#ectiv #orma de 1ani, #iind separate disponi1ilitatile 5n devi3e de cele 5n lei$ Gn structura disponi1ilitatilor se includ: Conturi la 1anci< Casa< Acreditive< Avansurile de tre3orerie$

Casa delimitea3a disponi1ilitatile 1anesti 5n lei si devi3e a#late 5n casieria 5ntreprinderii si alte valori, cum sunt: tim1re #iscale si postale, 1ilete de tratament si odi7na, tic7ete si 1ilete de calatorie$ Conta1ilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar- lei se evidentia3a cu aCutorul contului ;3 < CASA I% ?EI$ Toate incasarile in numerar.lei/ se evidentia3a in de1itul contului ;3 -CASA I% ?EI< si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor$ Platile se o2lindesc in creditul contului ;3 - CASA I% ?EI, in corespondenta cu de1itul conturilor care evidentia3a destinatia platilor$ Documentul de inre2istrare 3ilnica in conta1ilitate a operatiunilor de casa este Re2istrul de casa, la care se ane:ea3a documentele Custi#icative de incasari si plati$ Sumele in numerar a#late in casieriile proprii ale persoanelor Curidice nu pot depasi la s#irsitul #iecarei 3ile pla#onul de ;""" lei.R0%/$ Se admite depasirea acestui pla#on numai cu sumele a#erente platii salariilor si a altor drepturi de personal, precum si altor operatiuni pro2ramate, pe 1a3a de documente Custi#icative, cu persoane #i3ice pentru perioada de 3 3ile lucratoare de la data preva3uta pentru plata acestora$ CAPIT0?B? ! 0r2ani3area conta1ilitatii sintetice a unui element de activ ( pasiv$ C0%TB? 9! - FPERS0%A? - SA?ARII DAT0RATE Este un cont de Pasiv Cu aCutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in 1ani , inclusiv a 1onusurilor si premiilor ac7itate din #ondul de salarii$ In CREDITB? contului 9! - PERS0%A? - SA?ARII DAT0RATE, se inre2istrea3a : $ Salariile si alte drepturi cuvenite personalului .prime, 1onusuri, adaosuri/ , prin de1itul contului I9 $ In DE+ITB? contului 9! - PERS0%A? - SA?ARII DAT0RATE, se inre2istrea3a : $ Retinerile din salarii repre3entand : H Avansuri acordate salariatilor .avans salariu - cota de 9" M din salariul 1rut pe data de !I ale lunii si Concedii de 0di7na platite c#$ ?e2ii cu ; 3ile inainte/ , in corespondenta cu creditul contului 9!; < H Contri1utia individuala de asi2urari sociale .cota de ,$;M/ , in corespondenta cu creditul contului 93 ! < H Contri1utia individuala de asi2urari de sanatate .cota de I$;M/ , in corespondenta cu creditul contului 93 9 < H Contri1utia individuala la constituirea #ondului pentru aCutorul de somaC .cota de M /, in corespondenta cu creditul contului 93-! < H Impo3itul pe salarii , in corespondenta cu creditul contului 999 < H )arantii .2estionare/ retinute 2estionarului .pe 1a3a Contractului de 2arantie/ , in corespondenta cu creditul contului 9!J! < H Coti3atii de sindicat , in corespondenta cu creditul contului 9!- < H Alte retineri su1 #orma de popriri si pensii alimentare , in corespondenta cu creditul contului 9!-! < $ Drepturi de personal neridicate in termen , in corespondenta cu creditul contului 9!I < $ Salarii nete ac7itate personalului , in corespondenta cu creditul conturilor de 1anca sau casa .;3 < ; ! 3/ < S0?DB? contului 9! - PERS0%A? - SA?ARII DAT0RATE, repre3inta drepturile salariale datorate$

C0%TB? ;3 - CASA I% ?EI< Este un cont de activ$ Cu aCutorul acestui cont se tine evidenta numerarului a#lat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia , ca urmare a incasarilor si platilor e#ectuate$ In DE+ITB? contului ;3 - CASA I% ?EI< se inre2istrea3a : $ Sumele ridicate de la 1anci , in corespondenta cu creditul contului ;J < $ Sumele incasate de la clienti , in corespondenta cu creditul contului 9 $9 ,< $ Sumele incasate de la asociati , in corespondenta cu creditul contului 9;; < $ Sumele incasate repre3entand decontari in cadrul 2rupului si decontari privind interese de participare , in corespondenta cu creditul contului 9; ,9;! < $ Sumele incasate repre3entand aport la capitalul social , in corespondenta cu creditul contului 9;I < $ Sumele incasate de la de1itori , in corespondenta cu creditul contului 9!J - de1itori salariatii si 9I - de1itori diversi < $ Sumele incasate de la creditori diversi , in corespondenta cu creditul contului 9I! < $ Sumele restituite in numerar repre3entand avansuri de tre3orerie neutili3ate , in corespondenta cu creditul contului ;9! < $ Sumele incasate repre3entand imo1ili3ari #inanciare pe termen scurt cedate , in corespondenta cu creditul conturilor ;" ,;"!,;"3,;"I,;"J < $ Sumele incasate di prestari servicii , van3area de mar#uri si alte activitati , in corespondenta cu creditul conturilor -"9, -"- si TAA-ul colectat a#erent -cont 99!- < $ Sumele incasate din despa2u1iri si alte venituri din e:ploatare , in corespondenta cu creditul contului -;J < In CREDITB? contului ;3 - CASA I% ?EI, se inre2istrea3a : $ Depunerile de numerar la 1anci , in corespondenta cu de1itul contului ;J < $ Platile e#ectuate catre #urni3ori , in corespondenta cu de1itul contului 9" , 9"9< $ Aaloarea avansurilor acordate pentru livrari de 1unuri, prestari de servicii sau e:ecutari de lucrari , in corespondenta cu de1itul contului 9",< $ Sumele ac7itate personalului , in corespondenta cu de1itul conturilor 9! , 9!3, 9!;, 9!I, 9!J< $ Sumele ac7itate tertilor repre3entand retineri sau popriri din salarii , in corespondenta cu de1itul contului 9!- < $ Sumele ac7itate repre3entand decontari in cadrul 2rupului si decontari privind interese de participare , in corespondenta cu de1itul contului 9; ,9;! < $ Sumele restituite asociatilor , in corespondenta cu de1itul conturilor 9;;, 9;I < $ Dividendele platite actionarilor sau asociatilor , in corespondenta cu de1itul contului 9;- < $ Sumele ac7itate diversilor creditori , in corespondenta cu de1itul contului 9I! < $ Avansurile de tre3orerie acordate , in corespondenta cu de1itul contului ;9! < $ Platile in numerar repre3entand alte valori ac7i3itionate , in corespondenta cu de1itul contului ;3! < $ Platile e#ectuate repre3entand alte c7eltuieli de e:ploatare , in corespondenta cu de1itul contului I;J < S0?DB? contului ;3 - CASA I% ?EI - repre3inta numerarul e:istent in casieria unitatii$ CAPIT0?B? 3 0r2ani3area conta1ilitatii analitice a unui element de activ ( pasiv

C0%TB? 9! - FPERS0%A? - SA?ARII DAT0RATE In cadrul S$C$ AASIC0%T SR? evidenta salariilor se tine cu aCutorul unui pro2ram ac7i3itionat si 2estionat de o #irma particulara$ 8orma de salari3are care se aplica este salari3area in re2ie sau dupa timp $ Pro2ramul de salarii tine evidenta salariatilor pe sectii$ Prin urmare: Pro2ramul de calcul si evidenta a salariilor 2enerea3a urmatoarele documente: a/ stat de salarii lic7idare .su1 #orma de #luturas/$ Se semnea3a de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se ar7ivea3a ;" de ani$ Acest #luturas se distri1uie salariatilor , prin se#ii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri si2ilate$ 1/ lista de avans c7en3inal . su1 #orma de #luturas/ $Se semnea3a de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se ar7ivea3a ;" de ani$ c/ stat de salarii cu toate datele con#orm le2ii .care se depune la IT=/$ Bn e:emplar se semnea3a de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se ar7ivea3a ;" de ani , iar alt e:emplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la IT= $ d/ stat de concedii de odi7na$ Se semnea3a de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata$ e/ #isier de carduri - pentru plata salariilor pe card.avans , lic7idare si concedii de o7i7na/$ Bn e:emplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la +anca pentru plata salariilor in carduri , iar alt e:emplar se ar7ivea3a impreuna cu statele de salarii .#luturasi/ ;" de ani$ #/ stat de salarii con#idential pentru plata salariilor la casierie $Pana se emit cardurile de catre +anca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul , numele si prenumele , restul de plata si loc pentru semnatura.o #ila pentru #iecare salariat/$ Acesta ramane ca act Custi#icativ la re2istrul de casa$ 2/ recapitulatii .pentru avans si lic7idare /$ Recapitulatia pentru plata salariilor .lic7idare contine si calculul tuturor contri1utiilor si #ondurilor datorate de unitate/ $ 7/ #isa individuala $ Esta #isa care contine toate datele le2ate de salarii pe un an de 3ile $ Pentru #icare salariat se 2enerea3a o #isa individuala care se ar7ivea3a la s#arsitul anului$ i/ #isa #iscala $ ?a #iecare s#arsit de an sau in momentul lic7idarii salariatului ,se 2enerea3a #isa #iscala $ 8isele #iscale se listea3a si se ar7ivea3a la s#arsitul anului $ Tot la s#arsitul anului , mai 1ine 3is cel tar3iu la data de !J #e1ruarie al anului urmator pentru anul inc7eiat, se depun la Administratia 8inanrelor Pu1lice Deasemenea pro2ramul de salarii 2enerea3a toate raportarile care se #ac catre Institutiile statului : a/ Declaratia ! Pro2ramul de salarii tine evidenta analitica .nominala/ a avansurilor acordate salariatilor su1 #orma de avans c7en3inal si concedii de odi7na$ C0%TB? ;3 - CASA I% ?EI< S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$ tine evidenta conta1ila .e:clusiv salariile/ cu aCutorul pro2ramului de conta1ilitate A:el< $ In cadrul S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$ operatiunile cu numerar se evidentia3a cu aCutorul contului ;3 $

Re2istrele de casa din punctele de lucru .intocmite pe #ormulare tipi3ate ac7i3itionate de la #urni3ori/ se inre2istrea3a in conta1ilitate la sediul central , si se intocmeste Re2istrul de casa centrali3at.3ilnic - tot pe #ormulare tipi3ate/$ Documentele Custi#icative ,care stau la 1a3a inre2istrarii in Re2istrul de casa , #olosite in cadrul S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$sunt : a/ 8oaia de varsamant .#ormular tipi3at, speci#ic #iecarei 1anci ,cu aCutorul caruia se depun la 1anca 1anii care depasesc pla#onul 3ilnic sta1ilit de le2e $ Se intocmeste de casiera in doua e:emplare , unul insoteste 1anii la 1anca iar celalalt .vi3at de 1anca / ramane la re2istrul de casa$ 1/ CEC-ul de numerar $ Este CEC-ul cu aCutorul caruia se ridica 1anii din 1anca pentru e#ectuarea di#eritelor plati .salarii, #urni3ori , avansuri de tre3orerie etc/$Se completea3a de casiera si cu apro1area .semnatura/ Directorului Economic si stampila unitatii ,se pre3inta la 1anca pentru ridicarea de numerar$ c/ Dispo3itia de plata ( incasare $Este un #ormular tipi3at cu aCutorul caruia se ridica sau se depun 1anii in casierie $ Se intocmeste de conta1ilul care tine evidenta Avansurilor de tre3orerie pe 1a3a unui RE8ERAT semnat in preala1il de directorul economic sau in urma decontului de c7eltuieli .ordinului de deplasare/$ Se inre2istrea3a intr-un re2istru de numere .cu evidenta avansurilor de tre3orerie/ si se semnea3a de conta1ilul care l-a intocmit, de conta1ilul se# si directorul economic$ In 1a3a documentului ast#el intocmit casiera eli1erea3a plateste sumele de 1ani . Dispo3itia de plata/ sau eli1erea3a c7itanta pentru sumele de 1ani incasate .dispo3itia de incasare/ $Acestea raman la Re2istrul de casa ca documente Custi#icative$ d/ C7itanta $Se eli1erea3a de casiera in momentul in care incasea3a sume de 1ani , se semnea3a de casiera si se stampilea3a cu stampila casieriei $ Cu aCutorul c7itantei se platesc sume de 1ani catre #urni3ori .in acest ca3 c7itanta este emisa de #urni3or/$ e/ State de plata .pentru salarii , prime, concedii odi7na , avans c7en3inal/$ Se intocmesc de conta1ila care tine evidenta salariilor in unitate si se semnea3a .apro1a la plata/ de catre Directorul Economic$ Statele semnate se predau casierei ,de conta1ilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte Custi#icative la re2istrul de casa$ #/ ?istele cu evidenta salariatilor care 1ene#icia3a ,con#orm contractului colectiv de munca , de plata contravalorii unui a1onament de transport in comun pe o linie ur1ana. suma se sta1ileste in contractul colectiv de munca/$ ?istele se intocmesc de conta1ila care tine evidenta salariilor , se semnea3a de directorul economic pentru apro1area platii si de catre salariati la primirea sumelor$ ?istele raman ca documente Custi#icative la intocmirea re2istrului de casa$ 2/ =onetarul este actul #iscal cu care ma2a3inul #irmei depune 1anii in casierie la s#arsitul #iecarei 3ile.incasati pe 1a3a 1onului #iscal - van3are cu amanuntul/$ CAPIT0?B? 9 0peratii privind intrarea, miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv
A$ Situatia activului si pasivului patrimoniului la inceputul perioadei de 2estiune." $",$!" !/ : Sim1ol Elemente patrimoniale .denumirea conturilor/ &#&" capital !ocial ar!at 7 &5)822)5## "&&& terenuri 7 ")$&8)44'

"&" con!tructii 7 &8)6&')8"$ "&' in!talatii te9nice: 7 &4)"&6)&58 "&'' mi;loace de tran!port 7 &")$8" "&5 mo<ilier: aparatura <irotica 7 8&4)4'$ "4&" amortizarea con!tructiilor 7 &&)'54)'48 "4&' amortizarea in!talatiilor: mi;) De tran!port 7 &&)$4')4'8 "4&5 amortizarea altor imo<ilizari corporale 7 "85)5'5 &"& profit 1 pierdere 7 # '#"& materiale au=iliare 7 2)##' 5#& furnizori interni 7 ")6#& 5&&& clienti interni 7 ")82# 5"&& per!onal>!alarii datorate 7 8)2#5 5"6 a an!uri acordate per!onalului 7 8## 5'&& Contri<)de a!ig)!oc)> anga;ator ?cota de &2)6# @A 7 &)2#4 5'&" Contri<)indi id)de a!ig)!oc) > a!igurati ?cota de 2)6@A 7 44' 5'&' Contri<)pt)a!ig)!oc)de !anatate > anga;ator ?cota de 8@A 7 8$8 5'&5 Contri<)pt)a!ig)!oc)de !anatate > a!igurati ?cota de 8)6@A 7 8"$ 5'&6 Contri<)de a!ig)pt)accid)de munca !i <oli prof)> anga;ator?cf) CAEN &)82$@A 7 &85 5'&$ Contri<)pt)concedii !i indemnizatii de la P. !au PF ?#:46@A 7 $" 5'$& Contri<)de a!ig)pt)!oma; > anga;ator ?cota de ")"6@A 7 "5" 5'$" Contri<)indi id)de a!ig)pt)!oma; > a!igurati ?cota de &@ A 7 24 55& impozitul pe profit 7 # 55"' +BA de plata 7 # 55"8 +BA deducti<ila 7 # 55"$ +BA colectata 7 # 555 impozitul pe enituri de natura !alariilor 7 &)&52 55$& Comi!ionul I+- ?#:"6@A 7 "5 6&"& cont <anca > lei 7&2)5## 6'&&& ca!a in lei >+ECUCI > 7 ")##8 65" a an!uri de trezorerie 7 '6# 64& Biramente interne 7 # 8'6& c9elt) Cu alte impozite !i ta=e > !alarii 7 # 85& c9elt) Cu !alariile per!onalului 7 # 856& Contri<utia unitatii la a!igurarile !ociale 7 # 856" Contri<utia unitatii pentru a;utorul de !oma; 7 # 856' contr) Anga;atorului ptr) A!ig) Soc) De !anatate 7 # 82& c9elt) Cu impozitul pe profit 7 # $#$# enituri din anzarea marfurilor 7 # +otal acti 1 pa!i 7 '4)&&&)'#5 1 '4)&&&)'#5 +$ In cadrul SC ,,S0CIETATEA S>> S$R?$la s#arsitul lunii pe 1a3a pontaCelor intocmite de Serv$ Personal se intocmesc statele de plata.de catre conta1ilitate/ $ Statele de plata se centrali3ea3a intr-o recapitulatie in 1a3a careia se inre2istrea3a in conta1ilitate notele conta1ile in pro2ramul$ Sa consideram totalul statului de plata ane:at .ane:a / ca #iind recapitulatia la salarii : a/ Data < " $"I$!""- <C7eltuiala cu salariile 1rute reali3ate : I9 N 9! - ,II lei 1/ Data : " $"I$!""- <Retinerile din salarii : - Contri1$individ$de asi2$soc$ - asi2urati .cota de "$;M/ 9! N 93 ! - JJ3 lei - Contri1$pt$asi2$soc$de sanatate - asi2urati .cota de ;$;M/ 9! N 93 9 - I!- lei - Contri1$individ$de asi2$pt$somaC - asi2urati .cota de "$;M / 9! N 93-! - ,J lei - Impo3itul pe salarii 9! N 999 - 9, lei c/ Data : " $"I$!""- < Contri1$de asi2$soc$- an2aCator .cota de !"$J" M/ I9; N 93 - ,"J lei d/ Data : " $"I$!""- < Contri1$pt$asi2$soc$de sanat - an2aCator .cota de ;$;M/ I9;3 N 93 3 - I-I lei e/ Data : " $"I$!""- < Contri1$de asi2$pt$somaC - an2aCator .cota de "$;M/ I9;! N 93- - !9! lei #/ Data : " $"I$!""- < Contri1$de asi2$pt$accid$de munca si 1oli pro#$- an2aCator.c#$ CAE% ;"3"/ I9; N 93 ; I9 lei

2/ Data : " $"I$!""- < Contri1$pt$conc$ si indemni3$ de la P@ sau P8 .",J;M/ I9; N 93 - - -! lei 7/ Data : " $"I$!""- <Comisionul IT= : I3; N 99- - !9 lei

C$ Dilnic in re2istrul de casa de la sediul central al S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R? se inre2istrea3a : i/ Data ";$"I$!""- :Incasari cu c7it de la clienti c#$ C7itantei nr$3-I ! ": ;3 N9 - !";9 lei C/ Data "I$"I$!""- :Depunerea 1anilor la 1anca : ;J N ;3 - 3""" lei si ; ! N ;J - 3""" lei O/ Data "I$"I$!""- < Incasari din di#erente neconsumate din avansurile de tre3orerie , pe 1a3a dispo3itiei de incasare nr$ -PERS0A%A $Se eli1erea3a c7it cu nr$3-I ! : ;3 N ;9! - 3"! lei l/ Data : $"I$!""- < Incasarea de la clienti , pe 1a3a monetarului cu nr$ !"I " cu suma de !"""" lei cu TAA !9M inclus$ =onetarul este actul #iscal cu care ma2a3inul #irmei depune 1anii in casierie la s#arsitul #iecarei 3ile.incasati pe 1a3a 1onului #iscal -van3are cu amanuntul/ : ;3 N M - !"""" lei -"-" - IJ"- lei 99!- 3 ,3 lei m/ Data : $"I$!""- : Plati de avansuri de tre3orerie pe 1a3a dispo3itiei de plata nr ! -PERS0A%A: ;9! N ;3 - ;"" lei n/ Data : $"I$!""- : Plata #acturii nr$J-,-,"- -CE%TRB? DE PRE)ATIRE PE%TRB PERS0%A?B? DI% C0%STRBCTII - #urni3or de materiale au:iliare in valoare de 3;" lei cu TAA !9M inclus $C7itanta nr:J;!IJ;-$ -pentru plata #acturii ,este necesara inre2istrarea mai intai a #acturii in conta1ilitate : M N 9" - 3;" lei 3"! - !,9 lei 99!I - ;I lei - plata propriu 3isa : 9" N ;3 - 3;" lei o/ Data : $"I$!""- : Plata concedii de odi7na salatiatului : 9!; N ;3 - 9"" lei p/ Data : $"I$!""- : Plata salarii a#erente lunii mai !""- .lic7idarea lunii mai !""-/ : 9! N ;3 - I,"9 lei L/ Data : !$"I$!""- : depunerea 1anilor la 1anca cu #oaie de varsamant : ;J N ;3 - """" lei si ; ! N ;J - """" lei D$ Data : 3"$"I$!""- :Se inc7id conturile de TAA : 99!- N 99!I -;I lei - re3ulta TAA de plata .99!- P 99!I/ : 99!- N 99!3 - 3 3- lei E$ Data !,$"I$!""- :Se inc7id conturile de venituri si c7eltuieli cu aCutorul contului de pro#it si pierdere : ! N M - !-9- lei I9 - ,II lei I9; - ! 99 lei I9;! - !9! lei I9;3 - I-I lei I3; !9 lei SI -"-" N ! - IJ"- lei 8$ Data : 3"$"I$!""- :Se calculea3a impo3itul pe pro#it si re3ulta un pro#it 1rut in valoare de 9"I" lei : - se calculea3a impo3itul pe pro#it Pro#itul Impo3a1il N Aenituri - C7eltuieli Q C7eltuieli %ededucti1ile-Deduceri #iscale IJ"- - !-9- N 9"I" Cota de impo3itare N I M - 9"I" H IM N I;" lei I, N 99 - I;" lei si ! N I, - I;" lei

CAPIT0?B? ; +alanta < 8isa conturilor.cartea mare/ <Re2istrul Curnal < Situatii #inanciare S$C$ ,,S0CIETATEA S>> S$R?$ IB%IE !""-

+A?A%TA ?B%ARA DE AERI8ICARE A C0%TBRI?0R $$$$$$


S$C$ ::SOCIE+A+EA SCC S)RL) FISA CON+ PEN+RU OPERA+IUNI DIBERSE SI-DOL CON+ PERIOADA #&1#21"#&" '#1#21"#&" 85& >SI-DOL DA+A EEPLICA+II CON+ DEDI+ CREDI+ D1C SOLD AN "##$ CORES) SOLD INI+IAL # '#1#81"##$ DRU+ SALARII 5"& 288& C >2)88& '#1#81"##$ INCFIDERE CON+ CFEL+UIALA &"& 2)88& D # +O+AL RULA.E 2)88& 2)88& #

S-ar putea să vă placă și