Sunteți pe pagina 1din 20

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI


PROIECT LOGISTIC
SISTEMUL LOGISTIC LA S.C. LACTOVIT
S.A.

Nechifor Loredana Gabriela
Gr!a "#$%
Seria B
$&"%
CUPRINS
CAP.I Prezentarea societii comerciale LACTOVIT S.A.
CAP.II Analiza activitii de asigurare i distriuie
!." Prezentarea #rinci#alelor categorii de resurse materiale$ cantiti$
#reuri$ gra%ice &evoluia 'n tim#(
!.! Ti#ul i gama mr%urilor o%erite
!.) Aria teritorial vizat
!.* Canale de distriuie+ concurena$ #reuri$ analiza trans#orturilor
!., Logistica de distriuie+ trans#ortul$ stocarea$ de#ozitarea$ mani#ularea$
%lu-ul in%ormaional
CAP.III Concluzii si #ro#uneri de imunatatire a activitatii logistice la S.C.
LACTOVIT S.A.
2
CAPITOLUL I
Pre'en(area )eneral* a Socie(*+ii Co,erciale LACTO-IT S.A.
1.1Scurt istoric
La data de 10.03.1990, dupa parcurgerea etapelor de infiintare si ntocmirea
documentelor de mai jos prevazute de Legea nr. 31/1990, Monitorul ficial nr. 33!/1990 se
constituie ".#. L$#%&'% ".$.
".#. L$#%&'% ".$. este o societate rom(n), cu capital integral rom(nesc, avand o
durat) de functionare nelimitat). ".#. Lactovit ".$. are *
"ediul in "tr. Muncii, nr.+, jud ,i-or
.r. de inregistrare la /egistrul #omertului 0/+0/32!+/1991
#od fiscal nr. /3311331
,anca #omerciala /om(n) ,i-or
#ont nr. +0100+1!2000
".#. L$#%&'% ".$. s3a format prin asocierea a ! actionari care au su4scris un
capital social in valoare de 100.000 /., divizat in 10.000 ac5iuni, cu o valoare nominal) de
10 /./ac5iune. 6iecarui ac5ionar ii revine un anumit procent din 7", procent care sta4ile8te
drepturile si o4liga5iile fiecaruia 9 astfel inc(t *
1. Mi-ai :etrea, domiciliat in ,i-or, pe str. :altinis nr. 3, a su4scris si aportat un capital
social in sum) de 2!.000 /..
2. $mariei ;umitru cu domiciliul in ,i-or pe str. .icolae ,)lcescu nr.2, a su4scris si
aportat un capital social n valoare de 1!.000 /..
3. 'uga Liliana, domiciliat) in ,i-or, pe str Lung) nr. 10, a su4scris si aportat un capital
social in sum) de 30.000 /..
+. Laz)r &asile, domiciliat in ,i-or, pe str. :utna nr. 11, a su4scris si aportat !.000 /..
!. "arm) <lena, domiciliat) in ,i-or pe str. M."e4astian nr. 9, a su4scris si aportat un
capital social in valoare de 2!.000 /.
%oate modific)rile, reglement)rile care afecteaz) ".#. L$#%&'% ".$. se -ot)r)sc prin
intermediul 8edin5ei $.=.$. :rocentul de5inut de fiecare ac5ionar in parte, se poate o4serva din
aceasta diagram) :
3
Procentul actiunilor detinute de actionarii
SC LACTOVIT SA
Iuga Liliana
30%
Lazar Vasile
5%
Mihai Petrea
25%
Sara !lena
25%
Aariei "uitru
#5%
1.2 Obiectul de activitate
>n urma -ot)r(rii $.=.$., ".#. L$#%&'% ".$. are ca o4iect principal de activitate
produc5ia de lactate. =ama de produse semnific) grupul de produse nrudite prin destina5ia lor
comun) n consum 8i prin caracteristicile esen5iale n ceea ce prive8te * materia prim) folosit) la
o45inerea lor 8i te-nologia de fa4rica5ie aleas). =ama de produse oferit) de ".#. L$#%&'%
".$. este format) din 3 linii de fa4rica5ie* lapte 8i conserve din lapte, produse lactate si
4r(nzeturi.
4iectul firmei de activitate, func5ioneaza conform reglement)rilor legale surprinse n
codul #$<. din Monitorul ficial nr. 902/13 decem4rie 1990. #odul CAEN *1!!1 6a4ricarea
produselor lactate si a 4ranzeturilor.
".#. L$#%&'% ".$. a nregistrat n general un trend ascendent ajung(nd ca n 2001 sa
nregistreze o cifr) de afaceri de ! !10 103 lei si un profit net de 10+ 0+9 lei utiliz(nd active de
1 +39 291 lei 8i un num)r de 11+ angaja5i comparativ cu 21+ 3?1 lei 8i 133? lei reprezent(nd
cifra de afaceri si profitul net nregistrate de firm) n 2000 utiliz(nd active totale n valoare de
92 320 lei 8i un num)r de +? de angaja5i.
1.3 Structura organizatoric a S.C. LACTOVIT S.A.
Structura organizatoric a ntreprinderii reprezint) ansam4lul persoanelor 8i
compartimentelor de munc) te-nice, economice si administrative, modul cum acestea sunt
constituite 8i grupate, precum si principalele legaturi ce se sta4ilesc intre ele n vederea
realiz)rii,n c(t mai 4une condi5ii, a o4iectivelor activita5ii economice a acesteia9 reflect(nd
a8adar ,,anatomia ntreprinderii@@.
#onducerea societ)5ii poate fi caracterizat) ca una dinamic) 8i eAperimentat),
capa4il) s) fac) fa5) caracterului specific al activit)5ii firmei.
+
1.3.1 Organigraa S.C. LACTOVIT S.A.
1.3.2 !lu"urile in#ora$ionale %ntre de&artaente
=ruparea activit)5ilor n compartimente tre4uie sa se fac) cu mare aten5ie 9 urm)rindu3se
proiectarea unor compartimente just dimensionate care s) nglo4eze activit)ti omogene sau
complementare. #ompartimentele deose4it de i&ortante vor fi su4ordonate directorului sau
directorilor pe func5iuni ai intreprinderii, asigur(ndu3se astfel condi5iile unei o4iectivit(ti
depline n luarea -otar(rilor Bcum este cazul departamentului de control al calita5iiC
1
.
Managerii sunt reprezenta5i de ac5ionarii firmei 9 ei av(nd un rol deose4it de important
n conducerea societ)5ii 9 celelalte departamente su4ordon(ndu3li3se lor. <i -otarasc #< 8i #D%
s) se produc), av(nd rolul de a organiza, coordona 8i comanda desfa8urarea activit)5ilor din
intreprindere 5inand cont, nsa de dorin5ele, op5iunile 8efilor departamentelor din su4ordine. En
alt rol al acestora const) n faptul c) ei urm)resc reglement)ri legale care nu afecteaz)
activitatea de produc5ie.
Prospectarea, cercetarea, dezvoltarea : acestea tre4uie sa conceap) produsele
corespunz)tor cerin5elor calitative sta4ilite, s) aleag) materialele, s) sta4ileasc) caracteristicile
de calitate si toleran5). ;ocumenta5ia constructiv) se va determina dup) efectuarea pro4elor
asupra prototipului. :entru realizarea acestor o4iective, departamentul ".#. L$#%&'% ".$.
8i rezerv) timp n scopul nt(lnirii cu clien5ii c)rora le solicit) p)reri, sugestii. ;e asemenea,
speciali8tii n cercetare3dezvoltare consider) 4inevenit) implicarea compartimentelor de
marFeting, produc5ie 8i v)nz)ri n cadrul fiecarui proiect nou.
:rincipalul o4iectiv al departamentului de aprovizionare se concretizeaz) n asigurarea
complet) 8i compleA) a firmei cu resursele 8i ec-ipamentele te-nice corespunz)toare calitativ,
la locul, la termenele solicitate 8i cu un cost minim. :entru realizarea acestui o4iectiv, ".#
Lactovit ".$ 8i caut) mai degra4) pe cei mai 4uni furnizori, n loc s)3i aleag) dintre cei ce38i
ofer) serviciile9 astfel c) firma a reusit sa38i creeze rela5ii pe termen lung cu furnizori mai
1
!
Manageri
:rospectare
#ercetare
;ezvoltare
MarFeting $provizionare :roductie :ersonalul
6inanciar3
#onta4il
6inante
#onta4ilitate :lanificarea G
#ontrolul
productiei
#ontrolul
calitatii
;esfacere
pu5ini, dar care sunt de ncredere 8i ofer) produse de 4un) calitate. "e poate afirma c),
aprovizionarea reprezint) prima opera5ie din cadrul circula5iei m)rfurilor prin depozite.
Marketing-ul are o importan5) at)t de mare, nc)t nu poate fi tratat ca o func5ie separata.
<l reprezint) ntreaga afacere privit) din punctul de vedere al rezultatului fiscal, adic) prin
prisma clientului 9 c)ci succesul unei afaceri nu e determinat de produc)tor, ci de client. $v(nd
n vedere aceste aspecte, compartimentul de marFeting al ".#. L$#%&'% ".$. are o serie de
atri4u5ii de ndeplinit 9 astfel incat acesta tre4uie sa studieze nevoile 8i dorin5ele clien5ilor din
cadrul unor segmente de pia5) 4ine definite 8i s) ela4oreze oferte atrag)toare pentru ace8tia.
Producia, compartiment foarte important, acesta tre4uie sa se desfasoare cu respectarea
stricta a condi5iilor de calitate. Heful acestuia i3a contact n permanen5) cu managerii, furniz(nd
date 8i informa5ii privind volumul 8i structura produc5iei planificate, e8alonarea fa4rica5iei n
timp 8i spa5iu. 6or5a de munc) a societa5ii este dispus) sa presteze ore suplimentare atunci c(nd
acest lucru este important pentru respectarea angajamentelor luate fa5) de clien5i 9 iar 5elul
acestora este sa realizeze produse cu ,,zero defecte@@.
Planificarea & controlul produciei.$cest departament manifest) un rol considera4il
pentru ".#. L$#%&'% ".$. Heful acestuia urmare8te fa4ricarea unor produse care s) asigure
o folosire ra5ionala a resurselor materiale, astfel incat consumurile specifice sa fie minime.
Controlul calitii tre4uie sa urm)reasc) calitatea materiei prime 8i a materialelor
intrate n fa4rica5ie,s) verifice opera5iile 8i lucr)rile eAecutate pe fluAul de produc5ie, s)
controleze conformitatea produselor finite cu prevederile din "%$"3uri, norme interne,
contracte, sa eAecute masur)tori 8i s) asigure valorificarea datelor statistice privind calitatea, s)
analizeze re4uturile 8i s) sta4ileasc) ac5iunile de remediere.
Personalul. ".#. L$#%&'% ".$. cuprinde salaria5i ncadrati permanent sau temporar,
prezen5i la lucru, afla5i n concediu sau n deplasare, precum 8i salaria5i a4sen5i motivat sau
nemotivat. >ns), singura garan5ie n privin5a locului de munc) pentru personalul companiei
noastre deriv) din calitate, productivitate ridicat) si satisfac5ia clien5ilor no8tri. $stfel, angaja5ii
tre4uie sa nteleag) c), de fapt, ei sunt Iproprietarii intreprinderiiI prin faptul c) ei poart) direct
r)spunderea prosperit)5ii firmei 9 datoria lor fiind de a o45ine cu mijloacele de care dispun,
cre8terea continu) a eficien5ei economice, fapt ce va avea drept consecin5a cre8terea nivelului
de trai al individului 8i al societ)5ii.
;epartamentul de vnzri livreaz) m)rfurile 8i produsele finite din depozitele firmei,
str)duindu3se s) ofere clientului ,,cea mai 4un) solu5ie@@9 comunic)nd nevoile 8i ideile clien5ilor
celor ins)rcina5i cu crearea unor noi produse.
;epartamentul financiar-contabil este important pentru ".#. L$#%&'% ".$.9 4a,
c-iar mai mult, putem spune ca este o func5ie3c-eie n intreprindere, aceasta ntrucat
departamentul financiar rezolv) o gam) variat) de pro4leme 8i are n componen5a sa, de
regul), urmatoarele colective de lucru * casierie, plan financiar 8i analize economice3financiare,
pre5uri3calcula5ii, eviden5a mijloacelor 4ane8ti 8i a mprumuturilor, eviden5a de4itorilor 8i
clien5ilor. ;epartamentul contabilitaii se ocup) n general de pro4lemele conta4ilit)5ii,
eAist(nd urmatoarele colective de lucru n cadrul acesteia * mijloace fiAe 8i investi5ii, materiale3
o4iecte de inventar 8i produse, m)rfuri 8i am4alaje, c-eltuieli de produc5ie 8i de circula5ie,
conta4ilitate generala.
1.' (radul de i&licare in activitati logistice
?
$ctivitatea de produc5ie se desf)8oar) n patru unit)5i BfilialeC pe teritoriul jude5ului
,i-or* 6iliala ,i-or, 6iliala $rad,. "ocietatea are desc-ise 13? puncte de colectare 8i 10
puncte de colectare 8i prelucrare a laptelui pe raza jude5ului ,i-or. ;in acestea, 13! puncte de
colectare 8i cele 10 puncte de colectare 8i prelucrare sunt nc-iriate de la produc)tori
individuali.
>n prezent societatea folose8te pentru desfacerea produselor sale sistemul distri4u5iei
intensive, folosind un num)r mare de intermediari independen5i. $ce8tia efectueaz) acte de
comer5 n nume propriu, firma neav(nd nici un control asupra pre5urilor practicate, asupra
locurilor 8i modalit)5ilor de comercializare a produselor. :e l(ng) ace8ti intermediari, firma
dispune de 2 unit)5i de desfacere proprii, situate pe teritoriul jude5ului ,i-or.
6olosirea acestui tip de distri4u5ie este impus n primul r(nd de specificul produselor
comercializate de c)tre firm). :rodusele lactate fiind 4unuri de larg consum, de cerere curent),
este necesar) o eApunere maAim) a lor n fiecare unitate n care ele ar putea fi c)utate de clien5i,
iar datorit) faptului c) sunt puternic perisa4ile, presupun o comercializare direct) sau prin
canale scurte.
#onform clasific)rii lui $. %ordjman, produsele ".#. L$#%&'% ".$. fac parte din
categoria 4unurilor 4anale, realiz(ndu3se n produc5ie de mas), necesit(nd pu5ine sfaturi de
utilizare, deci nu au nevoie de o distri4u5ie specializat), ci de una de mas) 8i dispersat)
geografic. $v(nd n vedere clasificarea f)cut) de $spinJall, produsele lactate se pot include n
categoria produselor ro8ii, cu o rat) de nlocuire ridicat), cu o cerin5) de ajustare a ofertei la
nevoile consumatorului, o durat) de consum 8i un timp de c)utare sc)zut.
%oate aceste caracteristici afirm) din nou, c) forma cea mai adecvat) de distri4uire este
cea intensiv), care apeleaz) la un num)r mare de intermediari, ace8tia form(nd canale lungi
numai n cazul laptelui praf, celelalte produse fiind puternic perisa4ile 8i necesit(nd condi5ii de
transport 8i depozitare specifice, ceea ce ngreuneaz) situa5ia acelor intermediari care doresc s)
practice comer5 en3gros cu aceste produse.
.um)rul intermediarilor cu care cola4oreaz) firma n procesul de distri4u5ie este eAtrem
de mare 8i prezint) o tendin5) continu) de cre8tere datorit) dezvolt)rii sectorului privat 8i a
apari5iei numeroaselor firme, de regul) de dimensiuni mici, care sunt specializate n
comercializarea produselor alimentare. .um)rul lor eAact nu a putut fi sta4ilit din cauza
faptului c) numai circa 30K din rela5iile comerciale cu ace8ti parteneri m4rac) forma
contractual), restul de 10K fiind format din clien5i permanen5i, dar necontracta5i 8i clien5i
ocazionali.
Majoritatea distri4uitorilor contracta5i sunt firme de dimensiuni mici, din sectorul privat
B circa 90K din totalul firmelor care solicit) produse de la ".#. L$#%&'% ".$.C care de
o4icei se ocup) cu v(nzarea cu am)nuntul a 4unurilor de larg consum.
alt) categorie de clien5i este reprezentat) de produc)torii industriali, de unit)5ile de
administra5ie pu4lic) 8i de unele institu5ii guvernamentale Bde eAemplu9 unit)5i militare, spitaleC
c)rora li se desfac cantit)5i importante de produse.
/e5eaua de distri4u5ie este vast), cuprinz(nd ntregul jude5 8i c(teva zone limitrofe , n
cazul laptelui de consum, 4r(nzeturilor 8i laptelui praf.
"ocietatea comerciala, intentioneaza ca in perspectiva sa isi consolideze gama de clienti
la nivel intregii tari. 'n momentul de fata societatea nu realizeaza activitati de eAport, insa in
perspectiva, in functie de oportunitatile care ar putea aparea, in special pe piata tarilor Eniunii
<uropene sau a statelor din #"', va fi posi4ila realizarea de eAporturi ale produselor realizate in
cadrul societatii.
1
#-iar dac) num)rul intermediarilor folosi5i este mare, actualul sistem nu reu8e8te s)
comercializeze integral produsele fa4ricate. $cest fenomen se eAplic) astfel* produc5ia de lapte,
ca materie prim), se caracterizeaz) printr3o sezonalitate accentuat), cantit)5ile eAistente n
lunile mai3septem4rie fiind aproAimativ de 2 ori mai mari dec(t n lunile de iarn). %otodat)
eAist) 8i un nivel mai sc)zut al cererii pentru aceste produse, datorit) n primul r(nd cre8terii
ofertei produc)torilor 5)r)ne8ti, a micilor fermieri, care n aceste luni produc n gospod)riile
proprii ca8 8i 4r(nz) proasp)t) din lapte de oaie pe care le v(nd la pre5uri mai mici dec(t ".#.
LL$#%&'% ".$. , iar n al doilea r(nd sc)derii generale a cererii pentru produse lactate,
sezonul de var) oferind cump)r)torilor o gam) mai larg) de produse alimentare Blegume,
fructeC.
>n prezent, produsele realizate de societate ajung la marii distri4uitori B/eJe,#ora,
7aufland, "elgros, #arrefourC cu care societatea are contracte ferme de distri4utie si relatii de
cola4orare eAcelente.
CAPITOL.L.II
Analiza activitii de asigurare i distriuie
2.1 )rezentarea &rinci&alelor categorii de resurse ateriale* cantit$i* &re$uri*
gra#ice +evolu$ia %n ti&,
!urnizorii
:rincipalele materii prime prelucrate de societate sunt laptele de vac) 8i ca8ul de oaie
Bpentru fa4ricarea 4r(nzeturilor fermentateC. $ctivitatea de ac-izi5ionare a laptelui 8i a ca8ului
de oaie se realizeaz) n 13? de puncte de colectare 8i 10 de colectare 3 prelucrare dispuse n
localit)5ile jude5ului, n propor5ie de 99K de ia produc)tori particulari. ntruc(t, datorit)
specificului reliefului jude5ului produc5ia de lapte are o sezonalitate pronun5at)B 2003220K C n
perioada mai 3 august fa5) de perioada octom4rie 3 aprilie, iar cererea de produse lactate este
relativ constant) sau c-iar mai ridicat) n perioada de iarn), n aceste luni apar dificult)5i n
aprovizionarea ntreprinderii cu materii prime.
$m4alajele sunt ac-izi5ionate at(t din import, c(t 8i din 5ar)* pungile de 1 litru folosite
pentru lapte 8i pa-arele din plastic pentru produsele proaspete din Engaria, -(rtia special)
pentru mpac-etarea untului din ,u8teni, "uceava, sacii din plastic 8i de -(rtie pentru
am4alarea laptelui praf se cump)r) de la un produc)tor din .)s)ud, Mase :lastice "./.L.,
navetele, l)zile de plastic de la r)8tie, radea 8i %imi8oara.
Intermediarii ntlnii pe piaa de aprovizionare
>n cazul ac-izi5ion)rii materiilor prime firma nu apeleaz) la intermediari,
colectarea laptelui f)c(ndu3se direct de la produc)torii particulari.
>n ceea ce prive8te ac-izi5ionarea de am4alaje , intermediarii care se interpun ntre
firm) 8i furnizorii materialelor de am4alat sunt ni8te societ)5i profilate pe opera5ii comerciale
2
de import3eAport 8i de comercializare cu ridicata a 4unurilor importate. :ungile 8i cutiile
plastice sunt cump)rate de la "intomet ".$. Miercurea #iuc Bimport EngariaC.
2.2 Ti&ul -i gaa r#urilor o#erite
#alitatea produselor este asigurat) prin eAisten5a standardelor din ramur), care prev)d
indicatori fizico 3 c-imici , organoleptici, micro4iologici pe care tre4uie s)3i ai4) fiecare
sortiment fa4ricat, inclusiv termenul de garan5ie 8i vala4ilitate a produselor. #onform acestor
documente, societatea 8i asum) r)spunderea pentru realizarea acestor indicatori la toate
produsele fa4ricate.
.ivele nregistrate de poluarea aerului, solului 8i su4solului se ncadreaz) n limitele
admise, agentul economic nu polueaz) atmosfera.
;atorit) nsu8irilor deose4ite ale laptelui ca 8i cerin5elor mereu cresc(nde ale
consumatorilor, ".#. L$#%&'% ".$. realizeaz) n prezent o gam) sortimental) variat) de
produse lactate.
A. La&tele
!ortimentul comercial de lapte : :entru alimenta5ie se folose8te laptele de vac) si de
4ivoli5) n stare pasteurizat). ;upa con5inutul n gr)sime se deose4esc urmatoarele sorturi 8i
tipuri de lapte *
lapte integral
lapte normalizat
lapte smant(nit
>n cadrul sec5iilor productive ale ".# Lactovit ".$, se realizeaz) 8i produse cu durat)
lung) de p)strare B? luni3 1 anC cum sunt*
.. Conservele din la&te :
lapte concentrat
lapte praf
C. )roduselor lactate realizate de societate* se nuar :
"# Produsele lactate dietetice :
lapte 4atut
lapte acidofil
c-efirul
iaurtul eAtra
iaurtul o4isnuit
iaurtul din lapte de 4ivoli5).
9
=andindu3se si la cei mai mici dintre consumatorii sai, ".#. Lactovit ".$. prepar) 8i
produsul numit crem) de iaurt, cu gem de diferite fructe.
$# Produse de smntnire :
s/nt/na care, n func5ie de con5inutul n gr)sime se deose4esc urm)toarele sortimente
de sm(nt(n) *
fri8ca
sm(nt(n) culinar)
sm(nt(n) superioar)
sm(nt(n) eAtra.
untul cu urm)toarele sortimente*
unt eAtra
unt superior
unt de mas) calitatea '
unt calitatea a '' a Bn 4locuriC
>ntreprinderea este specializat) 8i n fa4ricarea anumitor tipuri de
%# &rnzeturi ca de eAemplu*
4r(nzeturi proaspete* 4r(nz) de vaca
4r(nzeturi fermentate * 4r(nz) telemea
4r(nzeturi fr)m(ntate *4r(nza de 4urduf
4r(nzeturi semitari* 4r(nza %rapist,,r(nza landa
4r(nzaturi tari * "vai5erul
)roduc$ia si des#acerea &rinci&alelor &roduse lactate
Lapte de consum 8i produse proaspete B 0lC
6ig. 2.2.1 .ivelul produc5iei 8i desfacerii la lapte de consum n anul 2012
10
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
IAN FEB MAR APRI MAI IUN IUL AU !EP" #$" N#% &E$
PR#&U$"IE
&E!FA$ERE
;in graficul prezentat, reiese c) nu sunt diferen5e ntre produc5ie 8i desfacere, n cazul
acestor produse. 'n lunile de iarn), produc5ia 8i implicit desfacerea sunt mai ridicate.
Ent BtoneC
6ig. 2.2.2 .ivelul produc5iei 8i desfacerii la unt n anul 2012
>n luna ianuarie putem constata v(nz)ri superioare nivelului de produc5ie, acoperit) din
stocul r)mas din anul precedent.
>n luna aprilie este un volum al desfacerilor mai mare, eAplica4il prin faptul c),
ntreprinderea, dorind s)38i elimine stocul destul de ridicat r)mas din acest produs , a redus mult
su4 nivelul general volumul produc5iei.
"e nregistreaz) o produc5ie mai mare n lunile de var) c(nd volumul desfacerilor
este mai mic, eAist(nd o produc5ie pe stoc, care va fi desf)cut) iarna, c(nd nivelul produc5iei
va fi mai sc)zut datorit) lipsei materiei prime.
"tocurile nu au putut fi eliminate complet, la finele anului r)m(n(nd !2 de tone
nevalorificate, ceea ce reprezint) 11K din produc5ia total) a anului respectiv.
11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
IAN FEB MAR APRI MAI IUN IUL AU !EP" #$" N#% &E$
PR#&U$"IE
&E!FA$ERE
,r(nzeturi BtoneC
6ig. 2.2.3 .ivelul produc5iei 8i desfacerii la 4r(nzeturi n anul 2012
"e o4serv) c), n general, au loc v(nz)ri din stoc n sezonul rece 8i produc5ie pe stoc n
lunile mai calde, iar varia5ia produc5ie3desfacere este destul de accentuat). La finele anului au
r)mas pe stoc ?2 de tone.
Lapte praf BtoneC
Tabelul 2.2.1
1ivelul &roduc$iei -i des#acerii la la&te &ra# %n anul 2212
ianuarie #ebruarie artie a&rilie ai iunie
p
prod
d
desf
p
prod
d
desf
p
prod
d
desf prod desf
p
prod
d
desf
p
prod desf
Lapte praf 20 100 12 ? 1+ 2+ 1! 1! !+ ++ 123 11
;egresat 19 ?1 ! ! ! 1 ! ! +! 31 +1 +0
normalizat 1 33 13 1 9 11 10 10 9 1 22 31
iulie august se&tebrie octobrie noiebrie decebrie
prod desf prod desf prod desf prod desf prod desf prod desf
Lapte praf 101 ?9 ?? 1! !! 12 +3 21 19 21 2 10
;egresat 1! 20 2 ? 3 3 1 3 2 2 3 3
normalizat 2? +9 ?+ ?9 !! 12 +2 21 11 2! 2 10
12
0
10
20
30
40
50
60
'0
PR#&U$"IE
&E!FA$ERE
2.3 Aria teritorial vizat
'n distri4uirea produselor sale, ".#. L$#%&'% ".$. apeleaz) la un num)r mare de
intermediari, ea urm)rind o eApunere maAim) a produselor sale n toate unit)5ile n care
consumatorii ar putea c)uta aceste produse. $stfel, ea cola4oreaz) cu unit)5ile specializate n
comercializarea cu am)nuntul a produselor alimentare 8i, n special, a produselor lactate,
unit)5ile de alimenta5ie pu4lic), farmacii etc.
'ntermediarii cu care conlucreaz) firma sunt din jude5 n marea lor majoritate, dar n
cazul anumitor produse i n judee nvecinate.
:entru unt 8i 4r(nzeturi B mai ales 4r(nza de 4urduf care are o calitate superioar)C
sunt conecta5i intermediari din jude5ul ,i-or, Munedoara, #luj, Mure8.
:entru lapte praf, pe l(ng) distri4uitorii jude5eni mai sunt 8i distri4uitori n jude5ele $rad
, #luj, #onstan5a 8i "i4iu. Majoritatea intermediarilor sunt firme mici 8i mijlocii, cele mai
semnificative fiind*
entru lapte consum, produse proaspete, unt, 4r(nzeturi* ".#. L/omanaN ".$.
,i-or lulia, ".#. L;aciaN ".$. ,i-or lulia, ".#. L;r)ganaN ".$. #ugir,
".#.NMermes L ".$. "e4e8, ".#. L$rdealul #ornN ".$. ,laj, ".#. L,ruclaN ".$.
$iud, #ommiAt cna Mure8, ".#. L "traja &ulcanN ".$. &ulcan, ".#.
L.enadoturN
"./.L. &ulcan, ".#. L:etrozanaN "./.L. :etro8ani9
:entru lapte praf* ".#. LMarem 'mpeA :"#N "./.L. $rad, ".#. L$lpin !1 LuAN
"./.L "e4e8, ".#. LLiliput #L7%;N "./.L. #onstan5a, ".#. L6atolN "./.L.
#luj, ".#. L.icuNs Mol 7ereON "./.L. "i4iu.
:e plan eAtern societatea nu are rela5ii tradi5ionale cu 4eneficiari.
;in analizele f)cute in su4capitolul 2.2 putem constata c) pro4leme de desfacere apar
mai ales n cazul 4r(nzeturilor, ns), n general, sistemul actual de distri4u5ie nu poate face fa5)
comercializ)rii volumului complet de produc5ie.
>n ceea ce prive8te structura aparatului de distri4u5ie a ".#. L$#%&'% ".$. n
prezent ea include urm)toarele tipuri de canale*
canale directe de forma*
produc)tor 3333consumator sau utilizator final
canale indirecte scurte, de forma*
produc)tor 3333 comerciant cu am)nuntul 3333 consumator
canale indirecte lungi, de forma*
produc)tor PPPP comerciant cu ridicata 3333 comerciant cu am)nuntul
3333consumator.
13
<Aist) trei categorii de consumatori pentru produsele ".#. LL$#%&'%N "$, 8i
anume*
consumatori de 4unuri de consum, adic) persoane 8i familii care
ac-izi5ioneaz) produsele de la comercian5ii cu am)nuntul sau de la magazinele
produc)torului 8i utilizeaz) aceste produse pentru satisfacerea nevoilor personale 8i a
celor gospod)re8ti. <vident, sunt cea mai numeroas) categorie.
consumatori industriali, adic) ntreprinderi care cump)r) produse pentru fa4ricarea
altor produse, prin v(nzarea c)rora tind s) o45in) profit. n aceast) categorie
putem aminti* ".#. LMarem 'mpeA L"./.L. $rad, ".#. L6atolN "./.L. #luj.
institu5ii 8i agen5ii guvernamentale non profit, care cump)r) produse pentru a fa4rica
altele noi sau a le transfera unor categorii de persoane care au nevoie de ele. $stfel de
institu5ii sunt unit)5i militare din ,i-or 'ulia, $4rud, r)8tie, ;irec5ia "anitar) 0ude5ean)
,i-or etc.
2.' Canale de distribu$ie: concuren$a* &re$uri* analiza trans&orturilor
;eoarece pia5a agro3alimentar) este nc) dominat) de capacit)5i de industrializare a
laptelui concentrate, de regul) monopoliste ia nivel de jude5e, societatea nu are concuren5i
foarte puternici n jude5ul ,i-or, n timp ce n celelalte p)r5i ale 5)rii ea tre4uie s) se
confrunte cu prezen5a societ)5ilor jude5ene de industrializare a laptelui, acestea av(nd o
putere economic) semnificativ). $ceste ntreprinderi jude5ene similare concur) firma mai ales
n domeniul untului, ng-e5atei.
;up) anul 1990 , ini5iativa privat) s3a dezvoltat foarte mult 8i unul din domeniile n
care se manifest) deja foarte pregnant concuren5a dintre produc)torii mari, majoritatea de stat
sau foste ntreprinderi de stat, 8i micii produc)tori este pia5a produselor lactate.
#ompetitia cea mai puternica vine insa din eAterior prin importurile realizate din "tatele
Eniunii <uropene. $numiti distri4uitori prefera sa importe produse lactate Bin special maturateC
datorita unui pret de ac-izitie mai 4un Bproducatorii de produse lactate si crescatorii de animale
fiind stimulati financiar de statele in care isi desfasoara activitateaC si de multe ori dupa spusele
lor datorita calitatii mai 4une a produselor lactate importate fata de cele auto-tone. >n ceea ce
prive8te pre5ul de ac-izi5ie la litru de lapte materie prim), acesta a fost n anul 2010 de ? 000
lei/l, n anul 2011 de ? !00 lei/l ajung(nd n anul 2012 la 1 000 lei/l.
;in produsele lactate pe care le produce ".#. L$#%&'% ".$.concuren5a cea mai
mare o au 4r(nzeturile. $ceast) concuren5) se manifest) din partea micilor produc)tori de
produse lactate din jude5 3 2+ 3 8i din partea unor produc)tori mari din alte jude5e cum ar fi
".#. L6riesland ".$. #luj .apoca sau 6riesland din %(rgu Mure8. ,r(nzeturile aduse de
ace8tia n jude5 sunt de acela8i tip ca 8i produsele oferite de ".#. LL$#%&'% ".$. dar joac)
rolul unor produse su4stitui4ile 8i ofer) varietate.
"#. L6riesland "$. aduce 8i ng-e5at), produs la care eAceleaz) prin calitate. :roduc5ia
de ng-e5at) de la ".#. L$#%&'% ".$. nu este ns) foarte mare, deci pia5a societ)5ii la acest
produs nu se poate considera amenin5at).
En concurent tradi5ional este pia5a li4er) agro3alimentar). 'n jude5ul ,i-or oferta pe
aceast) pia5) este mic), deci nu este un concurent serios. $menin5area cea mai serioas) ns),
1+
care vine de la produc)torii mici din jude5 8i de la pia5a li4er) este sc)derea cantit)5ii de lapte 3
materie prim) la care are acces societatea.
La unt 8i lapte praf concuren5a este reprezentat) at(t de importatorii acestor produse,
c(t 8i de produc)torii rom(ni.
>n ultimul r(nd, o alt) component) a concuren5ei o reprezint) produsele din import.
$cestea au ns), n majoritatea cazurilor, pre5uri ridicate 8i desfacerea lor se face pe o scar)
mult mai sc)zut) dec(t a produselor indigene.
#alitatea produselor fa4ricate de ".#. L$#%&'% ".$. se ncadreaz) n standardele
interne n vigoare, fiind compara4ile cu produse similare fa4ricate de ceilal5i furnizori din
5ar). #omparativ cu produsele realizate pe plan mondial, calitatea produselor realizate de ".#.
L$#%&'% ".$. poate fi apreciat) la nivelul standardelor interna5ionale, cu posi4ilit)5i de
a se ridica la nivelul unor cerin5e superioare pentru unii parametrii, cum ar fi modernizarea 8i
rete-nologizarea.
2.4 Logistica de distribu$ie: trans&ortul* stocarea* de&ozitarea* ani&ularea* #lu"ul
in#ora$ional
pro4lem) important) a fiec)rei structuri organizatorice este coordonarea
variantelor activit)5ii desf)8urate. :rin organizarea lor ra5ional) pot fi o45inute unele avantaje
competitive, care pot asigura firmei pozi5ii pe pia5) mai avantajoase 8i pot fi eliminate unele
c-eltuieli neproductive. $ctivit)5ile desf)8urate de ".#. L$#%&'% ".$. sunt urm)toarele*
'ransportul
%ransportul laptelui materie prim) de la centrele de colectare se realizeaz) cu
mijloace de transport proprii. $ceste mijloace sunt specializate n transportul materialelor
puternic perisa4ile, fiind dotate cu instala5ii frigorifice B autocisterne frigorifice, autocisterne
izoterme C.
La solicitarea clientului, deplasarea produselor finite de la locurile de produc5ie c)tre
locurile de v(nzare 8i consum se face de c)tre societate, aceasta dispun(nd de mijloace de
transport adecvate.
,r(nzeturile 8i ca8cavalurile se transport) n navete speciale, care se factureaz) odat)
cu marfa, iar la restituire firma va factura contravaloarea lor.
!tocarea (i depozitarea
>n politica de stocuri practicat) de ".#. L$#%&'% ".$.eAist) dou) situa5ii* c(nd
sortimentele se fa4ric) pe 4aza unor comenzi ferme, caz n care eAist) o corelare perfect)
ntre cantitatea fa4ricat) 8i cea livrat), 8i c(nd produsele se fa4ric) pe stoc, f)r) a avea
comenzi ferme pentru ntreaga activitate, situa5ie n care produsele vor fi v(ndute n func5ie
de cump)r)torii poten5iali.
;atorit) faptului c) produc5ia este mai mare n sezonul de var) perioad) n care
cererea este relativ sc)zut), stocurile au nivel maAim n lunile iunie3august, nivel ce va sc)dea
pe parcursul lunilor de iarn)3prim)var). .ivelul ridicat al stocurilor n perioada de var) poate fi
1!
considerat un aspect negativ al activit)5ii firmei, deoarece implic) o serie de costuri
suplimentare.
;epozitarea produselor se face n incinta cl)dirilor de produc5ie sau n centre
frigorifice din fa4ric), unde fiecare sortiment n parte este p)strat n tancuri izotermice,
rezervoare 8i l)zi frigorifice.
Manipularea
;eplasarea materiilor prime 8i a produselor fa4ricate n interiorul depozitelor 8i ntre
su4unit)5ile ntreprinderii se realizeaz) cu mijloace specifice* pompe din o5el inoAida4il, vase
izolate, macarale
-idraulice, palete cu montan5i pentru 4r(nz) etc. $ctivit)5ile de manipulare sunt n cea mai
mare parte mecanizate.
Procesul de comand (i de pregtire a loturilor de livrare
#omenzile pentru lapte 8i produse proaspete sunt luate zilnic de la 4eneficiarii
pentru care firma livreaz) produse n fiecare zi. $ceste comenzi sunt centralizate la ,irouQ
;esfacere al firmei 8i sunt onorate imediat. ncas)rile sunt f)cute zilnic, odat) cu livr)rile.
>n cazul 4r(nzeturilor 8i untului, comenzile tre4uie depuse cu cel pu5in trei zile naintea
momentului de livrare dorit, iar n cazul laptelui praf cu o s)pt)m(n).
$ceste comenzi sunt centralizate tot de ,iroul ;esfacere, dup) care solicit)rile sunt
onorate fie din produc5ia curent), fie din stoc.
)mbalarea
".#. L$#%&'% ".$. este dotat) cu ma8ini moderne de dozat 8i am4alat n pungi unt,
4r(nzeturi, care au fost cump)rate de la firm). "unt utilizate am4alaje din material plastic
pentru produsele proaspete 8i laptele de consum B pungi de 1 litruC, pa-are din plastic, folie de
uz alimentar pentru 4r(nzeturi, cutii de carton 8i saci pentru lapte praf. $m4alajele sunt de
4un) calitate, majoritatea fiind din import, ns) ele ndeplinesc mai mult func5ia de protejare a
produsului n timpul depozit)rii, transportului, manipul)rii, dec(t cea de reclam) 8i
promovare, designul fiind simplu.
;in cele prezentate mai sus se poate constata c) din activit)5ile logistice desf)8urate de
firm) lipsesc n totalitate cea de prognoz) a cererii 8i cea a serviciilor c)tre clien5i, lipsa lor
put(nd fi considerat) un aspect negativ.
*unctia de informare, realizata prin fluAul de informatii al intreprinderii de la
producator catre consumator si invers9 este una din cele trei functii majore ale distri4utiei. "unt
utilizate atat informatii interne cat si eAterne.
1?
CAPITOLUL III
Concluzii si &ro&uneri de ibunatatire a activitatii logistice a
S.C. LACTOVIT S.A
;in datele cuprinse n capitolele anterioare s3au conturat activit)5ile n care firma se
dovede8te a fi competitiv), dar 8i punctele sla4e cu care se confrunt). 'dentificarea
sl)4iciunilor firmei reprezint) primul pas ce tre4uie realizat de aceasta n vederea
determin)rii posi4ilit)5ilor de m4un)t)5ire a activit)5ilor de distri4u5ie practicate de ".#.
L$#%&'% ".$.
$. punctele forte ale societ)5ii*
pozi5ia ocupat) pe pia5) n jude5ul ,i-or, unde societatea este leader n
domeniul s)u de activitate 8i unde nu este concurat) de nici o firm) puternic).
%re4uie avut n vedere c) acest lucru se datoreaz) faptului c) n momentul de
fa5) pia5a agroalimentar) e nc) dominat) de capacit)5i de industrializare a
laptelui concentrate ia nivel de jude5e9 un personal eAperimentat 8i 4ine preg)tit
din punct de vedere profesional, al ,iroului de ;esfacere 8i o ec-ip)
managerial) format) din oameni cu studii superioare, capa4il) s) fac) fa5)
caracterului specific al activit)5ii firmei9
v(nzarea ntregii produc5ii de lapte de consum 8i produse proaspete. /e5eaua de
distri4u5ie pentru aceste produse este 4ine organizat) 8i cu o arie destul de larg)
de acoperire a pie5ei9
proprietatea asupra unui larg parc de mijloace de transport 8i manipulare
adaptate cerin5elor specifice de transport impuse de particularit)5ile
eficiente, capa4ile s) satisfac) cerin5ele clien5ilor.
renta4ilitatea activit)5ii firmei, firma realiz(nd profit n tot decursul
perioadei analizate.
,. :unctele sla4e ale societ)5ii sunt*
lipsa compartimentului de marFeting n structura organizatoric) a
ntreprinderii, fapt care afecteaz) activitatea societ)5ii, deoarece f)r) marFeting
eficient managementul este practic paralizat. $v(nd n vedere c) n viitor firma
va tre4ui s) se confrunte cu o concuren5) n continu) cre8tere, lipsa persoanelor
specializate n pro4lemele de marFeting va avea influen5e negative asupra
profita4ilit)5ii, sta4ilit)5ii 8i elasticit)5ii func5ionale a firmei*
nepracticarea unor metode de stimulare a distri4uitorilor, ceea ce odat) cu
cre8terea concuren5ei poate duce la sc)derea interesului acestora pentru
produsele firmei. :entru a o45ine succes pe pia5), este necesar) o motivare
11
permanent) a lor, practica dovedind c) la toate nivelele de distri4u5ie eAist) u
corela5ie clar) 'ntre motiva5ia intermediarilor 8i volumul v(nz)rilor9
ineAisten5a unei comunic)ri continue ntre intermediari, produc)tor,
consumator9
lipsa din cadrul activit)5ilor logistice ntreprinse a prognozei cererii, pe 4aza
c)reia s3ar putea identifica nevoi nesatisf)cute, care ar putea deveni 5inta
activit)5ii viitoare a societ)5ii9
oscila5ie a num)rului de clien5i, 11,+1K fiind clien5i ocazionali, care
solicit) produsele firmei doar n sezonul rece, c(nd cererea pentru acest tip de
produse este mai mare, iar produc5ia este insuficient) datorit) lipsei materiei
prime* laptele9
lipsa unor activit)5i promo5ionale intense, care ar determina clien5ii deja
eAisten5i s) l)rgeasc) gama produselor comercializate. ;intre cei
intervieva5i doar 13,33K
doresc s) l)rgeasc) gama produselor comercializate cu alte produse ale
".#. L$#%&'% ".$. acest lucru se datoreaz) faptului c) majoritatea
firmelor partenere ale ".#. L$#%&'% ".$. au un poten5ial de
distri4u5ie sc)zut 8i nu au posi4ilitatea de a38i eAtinde rela5iile
comerciale cu societatea prin includerea unor produse noi n oferta lor9
incapacitatea sistemului actual de distri4u5ie de a comercializa volumul
complet al produc5iei de unt 8i 4r(nzeturi.
)ro&uneri &rivind %bunt$irea activit$ii de distribu$ie a societ$ii
Lu(nd n considerare lipsurile cu care se confrunt) societatea n momentul de fa5), vom
ncerca determinarea unor c)i de solu5ionare a pro4lemelor, de m4un)t)5ire a sistemului de
distri4u5ie a produselor lactate.
$cest lucru este important at(t pentru distri4uitor, pe care3l ajut) la recuperarea su4
form) 4)neasc) a mijloacelor investite n produc5ie, c(t 8i pentru intermediar, care va putea
oferi pe pia5) eAact produsele de care consumatorii au nevoie, la locui 8i momentul potrivit, n
cantitatea solicitat).
#ei mai important pas n m4un)t)5irea activit)5ii de distri4u5ie l reprezint) organizarea
unui compartiment de marFeting su4ordonat direct managerului general, cu un personal t(n)r,
calificat 8i 4ine preg)tit profesional, fleAi4il, care s) se ocupe de fundamentarea unui program
de marFeting.
$cest lucru ar ajuta at(t atingerea o4iectivelor strategice din cadrul politicilor de pre5,
distri4u5ie, promovare, c(t 8i realizarea o4iectivelor glo4ale ale societ)5ii 8i coordonarea
activit)5ilor desf)8urate n ntreaga ntreprindere
%recerea la economia de pia5) impune firmelor care doresc s) r)m(n) via4ile
accelerarea procesului de constituire a unor structuri organizatorice adecvate, capa4ile s)
orienteze desf)8urarea activit)5ilor economice pe 4aza concep5iilor de marFeting.
12
:ro4lemele actuale constatate n societate sunt* incapacitatea de a comercializa
ntregul volum de unt 8i 4r(nzeturi produse 8i lipsa unor activit)5i promo5ionale intense, care
s) dezvolte re5eaua actual) de distri4u5ie.
"olu5ionarea desfacerii 4r(nzeturilor s3ar putea face n mai multe feluri*
eAtinderea comercializ)rii acestora n alte zone ale 5)rii n care produc5ia de
lapte este mai sc)zut)9
comercializarea produselor pe pie5ele eAterne
diversificarea produc5iei prin 4r(nzeturi speciale, cu am4alaj atractiv, sau
determinarea clien5ilor actuali s) se aAeze pe comercializarea acestor produse.
cale de m4un)t)5ire a comercializ)rii untului ar fi distri4uirea direct) n satele n
care eAist) centre de colectare a laptelui, multe sate confrunt(ndu3se cu dificult)5i de
aprovizionare cu produse alimentare.
alt) solu5ie de rezolvare a pro4lemelor este desc-iderea de noi magazine generale
de prezentare, c-iar dac) situa5ia financiar) nu permite investirea unor sume mari.
"e impune, de asemenea, organizarea verific)rii de8eurilor, n prezent zerul fiind
v(ndut persoanelor particulare care nu acoper) ntreaga cantitate eAistent).
:entru a m)ri eficacitatea activit)5ii, se impune o adaptare mai mare a produc5iei 8i
distri4u5iei ia cerin5ele 8i nevoile clien5ilor. $cest lucru se poate realiza prin organizarea
unor cursuri de perfec5ionare n domeniul managementului 8i a marFetingului pentru
personalul de conducere. prin angajarea unor speciali8ti n marFeting 8i, nu n ultimul r(nd,
prin crearea unui compartiment de marFeting care ar cerceta nevoile clien5ilor
:entru m4un)t)5irea 8i permanentizarea comunica5iei dintre clien5i 8i ".#.
L$#%&'% ".$. se impune utilizarea unor modalit)5i de studiu a pie5ei* c-estionarul 8i
luarea n considerare a recomand)rilor 8i a8tept)rilor consumatorilor.
19
BIBLIOGRAFIE
Surse interne S.C. LACTOVIT S.A.
Nicolescu Ovidiu-,,Managementul intreprinderii mici si
mijlocii,!ditura !conomica,"ucuresti #$$%
20

S-ar putea să vă placă și