Sunteți pe pagina 1din 16

CUPRINS Analiza structurii contului de profit si pierdere a intreprinderii...............................................

1
Analiza structurii veniturilor si dinamicii acestora.......................................................................1 Analiza structurii rezultatului exercitiului si dinamicii elementelor componente.......................2 Analiza echilibrului financiar pe baza contului de profit si pierdere...........................................3

Calculul si analiza soldurilor intermediare de gestiune ale intreprinderii..............................5 Analiza corelatiilor de echilibru intre indicatorii valorici.........................................................6 Analiza raportului static (dinamic) intre indicatorii valorici....................................................7 Analiza marjei comerciale............................................................................................................8 Analiza cifrei de afaceri a intreprinderii.....................................................................................9
Analiza dinamicii cifrei de afaceri...................................................................................................9 Analiza structurii cifrei de afaceri..................................................................................................9 Analiza cifrei de afaceri prin metoda abaterilor..........................................................................10 Analiza consecintelor modificarii cifrei de afaceri asupra principalelor performante economico-financiare ale intreprinderii.......................................................................................10

Analiza valorii adaugate a intreprinderii..................................................................................11


Calculul valorii adaugate prin metoda aditiva si analiza structurala a indicatorului...............12 Analiza valorii adaugate a intreprinderii prin metoda abaterilor..............................................13 Consecintele modificarii valorii adaugate asupra principalelor performante economicofinanciare ale intreprinderii..........................................................................................................13

Anexa 1.........................................................................................................................................14

Analiza structurii contului de profit si pierdere a intreprinderii


Analiza structurii veniturilor si dinamicii acestora Indicatori Valoare 1

1. Venituri totale, din care: 1.1. Venituri din exploatare, din care: 1.1.1. Venituri din vanzari (cifra de afaceri) 1.1.2. Variatia stocurilor 1.1.3. Alte venituri din exploatare 1.2. Venituri financiare, din care: 1.2.1. Venituri din dobanzi 1.2.2. Alte venituri financiare 1.3. Venituri extraordinare

2006 2007 Valoare % Valoare 166784 100 277788 162842 97,64 277395 154352 92,55 259220 5336 3,20 15220 3154 1,89 2955 3942 2,36 393 261 0,16 331 3681 2,20 62 -

% 100 99,86 93,32 5,48 1,06 0,14 0,12 0,02 -

Observam o crestere a marimii veniturilor totale in anul 2007 fata de anul 2006, ponderea cea mai mare in aceasta crestere avand-o veniturile din vanzari (93,32%). De aici reiese ca intreprinderea a reusit sa isi fidelizeze clientela si sa atraga noi clienti, imbunatatindusi astfel imaginea in randul consumatorilor. Analiza structurii rezultatului exercitiului si dinamicii elementelor componente Valoare Indicatori 2006 2007 Valoare % Valoare % 1. Rezultatul brut al exercitiului, din care: 11977 100 6443 100 1.1. Rezultatul exploatarii, din care: 17776 148,42 20113 312,17 1.1.1. Rezultatul aferent cifrei de afaceri 16849 140,68 18795 291,71 1.2. Rezultatul financiar -5799 -48,42 -13670 -212,17 1.3. Rezultatul extraordinar Rezultatul aferent cifrei de afaceri se calculeaza astfel: RCA = CA ChCA , unde: RCA rezultatul aferent cifrei de afaceri CA cifra de afaceri ChCA cheltuieli aferente cifrei de afaceri CA Chexp l = ChCA Vexp l 154352 ChCA = 145066 = 137503 RCA = 154352 137503 = 16849 162842 2006 2006 259220 ChCA = 257282 = 240425 RCA = 259220 240425 = 18795 277395 2007 2007 Din analiza structurii rezultatului brut al exercitiului concluzionam urmatoarele: - cea mai mare parte a rezultatului brut al exercitiului este rezultatul din exploatare, care este de natura profitului (in anul 2006 este de 17776, iar in anul 2007 de 20113), intrucat cealalta componenta a rezultatului brut, rezultatul financiar este de natura pierderii (in anul 2006 este de -5799, iar in anul 2007 de -13670). Profitul majoritar al activitatii se obtine din activitatea curenta, astfel in perioada imediat urmatoare probabilitatea obtinerii unui profit apropiat acelui din anul 2007 este mare. - cea mai mare parte a rezultatului din exploatare este rezultatul aferent cifrei de afaceri (in anul 2006 este de 16849, iar in anul 2007 de 18795) ceea ce inseamna ca probabilitatea de infuzie

fiananciara in activitate la nivelul anului 2007 este foarte mare. Observam tendinta de crestere a rezultatului aferent vanzarilor, ceea ce inseamna ca in exercitiul financiar 2007 fiecare leu consumat pentru obtinerea bunurilor, procurarea marfurilor sau realizarea serviciilor facturate tertilor atrage un venit din vanzari mai mare decat in anul 2006, intrucat si cifra de afaceri creste de la un an la celalalt. Analiza echilibrului financiar pe baza contului de profit si pierdere Valoare Indicatori 2006 2007 1. Venituri din exploatare 162842 277395 2. Cheltuieli din exploatare, din care: 145066 257282 2.1. Cheltulieli cu materii prime, materiale 82672 147734 2.2. Cheltuieli privind prestatiile externe 21102 37408 2.3. Cheltuieli cu personalul 33500 55447 2.4. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 1804 2800 2.5. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate 3156 5576 2.6. Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 2832 7636 2.7. Ajustarea valorii activelor circulante 681 3. Venituri financiare 3942 393 4. Cheltuieli financiare, din care: 9741 14063 4.1. Cheltuieli privind dobanzile 4970 9034 4.2. Alte cheltuieli financiare 4771 5029 5. Venituri extraordinare 6. Cheltuieli extraordinare 7. Venituri totale 166784 277788 8. Cheltuieli totale 154807 271345

Indice 170,35 177,36 178,70 177,22 165,51 155,21 176,68 269,63 9,96 144,36 181,77 105,41 166,56 175,28

Din analiza echilibrului financiar deducem urmatoarele: - I VT (166,56%) < I ChT (175,28%) La ansamblul activitatii firmei se constata efectuarea consumurilor de o maniera irationala, adica fiecare leu cheltuit atrage in firma o pierdere financiara. Pentru identificarea cauzelor aprofundam cercetarea pe tipuri de activitati specifice intreprinderii: 1) la nivelul activitatii din exploatare: I V exp l (170,35%) < I Ch exp l (177,36) Se observa o situatie identica la nivelul activitatii din exploatare, indicii veniturilor si cheltuielilor din exploatare fiind aproximativi egali cu indicii veniturilor si cheltuielilor totale. Se va continua cercetarea pe tipuri de activitati specifice exploatarii. Prin urmare: a) I V exp l (170,35%) < I ChMaterii Pr ime (178,70%) Se constata o pierdere financiara relativa importanta generata de activitati specifice care se concretizeaza in consum financiar de tip materie prima, material. Pentru identificarea concreta a cauzelor acestei probleme, investigatia trebuie sa continue pe urmatoatele directii: --activitatea de aprovizionare ar trebui obtinute raspunsuri la urmatoarele probleme: care sunt furnizorii de materii prime si materiale ai intreprinderii, care au fost criteriile de selectie a furnizorilor, care sunt clauzele contractuale specifice, cine suporta transportul amteriilor prime, care este ritmicitatea livrarilor, cate situatii de nerespectare a termenului de livrare au existat, ce impact a avut nerespectarea termenului de livrare asupra rezultatului afacerii. Se stabilesc punctele forte si punctele slabe ale aprovizionarii.

--activitatea de gestiune ar trebui obtinute raspunsuri la urmatoarele probleme: care sunt spatiile de depozitare, exista responsabil de gestiune, se respecta procedurile de miscare a materiilor prime, cum se elibereaz in consum materiile prime, cine solicita eliberarea de materii prime, cine/daca se verifica in ce masura cantitatea de materii prime eliberata in consum se regaseste in produsele finite, care este statistica rebuturilor in firma, care sunt cauzele existentei rebuturilor in firma. Se stabilesc punctele forte si punctele slabe ale activitatii de gestiune. b) I V exp l (170,35%) < I lucrari (177,22%) Consumul de fonduri pe aceasta directie este irrational. Se stabileste structura serviciilor prestate de terti, pentru fiecare lucrare si serviciu se stabileste lista furnizorilor si se apreciaza daca selectia s-a facut dupa criterii economice. Se studiaza partea contractuala si se stabileste daca exista contracte incheiate, care este structura contractelor, ce durata este prevazuta in fiecare contract, care este impactul incheierii contractului inainte de termen asupra situatiei intreprinderii. In cazul lucrarilor incheiate deja pe parcursul exercitiului financiar se verifica cum/daca s-a stabilit comisia de receptie a lucrarilor, care au fost concluziile comisiilor de receptie a lucrarilor si in conditiile in care s-au constatat abateri de la prevederile contractuale ce masuri s-au operat. c) I V exp l (170,35%) > I ChPersonalul (165,51%) Se constata ca la nivelul gestiunii resurselor umane nu exista probleme. Angajatii sunt remunerate pe criterii economice. d) I V exp l (170,35%) > I Ch Im pozite (155,21%) Se respecta conditiile de echilibru, prin urmare materia impozabila este exploatata astfel incat in intreprindere sa fie atrase venituri mai mari decat impozitele si taxele datorate statului. e) I V exp l (170,35%) < I Amortiz (269,63%) In intreprindere politica de investitie este irationala, adica se fac investitii masive care afecteaza rezultatul. 2) la nivelul activitatii financiare I Vfin (9,96%) < I Chfin (144,36%) Se observa consumul irational la nivelul acestei activitati. Din punct de vedere al politicii financiare a intreprinderii putem spune ca intreprinderea se imprumuta si rentabilitatea obtinuta din utilizarea productive a acestor imprumuturi este mai mica decat dobanda platita bancilor, fiecare leu imprumutat atrage o pierdere financiara reprezentand diferenta dintre rentabilitatea economica si procentul de dobanda. 3) intreprinderea nu are activitate extraordinara

Calculul si analiza soldurilor intermediare de gestiune ale intreprinderii


Venituri Denumire Vanzari de marfuri Productia vanduta Prod.stocata(Credit) Productia imobiliz. Marja comerciala Productia exerc. Valoarea adaugata Subventii pt expl. Rez. brut al expl. Venit. proviz. expl. Alte venit. din expl. Rezultatul exploatarii Venituri financiare Rezultatul curent Venit. extraordinare Rezultatul brut Suma (1) 2006 2007 3204 15203 151148 244017 5336 15220 0 0 156484 259237 132 71 156484 259237 156616 259308 55914 89298 0 0 55914 89298 20610 31051 0 136 3154 2955 23764 34142 17776 20113 3942 393 21718 20506 11977 6443 0 0 11977 6443 11977 6443 Cheltuieli Denumire Cost de cump. marfuri Productia stocata (debit) Sold intermediar de gestiune Suma (2) Suma (3=1-2) Denumire 2006 2007 2006 2007 I 3072 15132 Marja comerciala 132 71 53,79 0 0 Productia exercitiului 156484 259237 165,66

Consumuri provenind de la terti Impozite,taxe si vars. asim. Cheltuieli de personal Amortiz. si proviz. Alte cheltuieli de expl. Cheltuieli financiare Cheltuieli extrordinare Impozit pe profit

100702 170010 Valoarea adaugata 1804 33500 2832 3156 9741 0 1916 2800 Rezultatul brut al 55447 exploatarii 8453 Rezultatul exploatarii 5576 14063 Rezultatul curent 0 Rezultatul brut 1031 Rezultatul net al exerc.

55914 20610 17776

89298 159,71 31051 150,66 20113 113,15

11977 11977 10061

6443 6443 5412

53,79 53,79 53,79

MC 2006 + Qex2006 = 132 + 156484 = 156616 MC 2007 + Qex2007 = 71 + 259237 = 259308 259308 I MC +Qex = 100 = 165,57% 156616 89298 I VA = 100 = 159,71% 55914 31051 I Re zBrutExpl = 100 = 150,66% 20610 20113 I Re zExpl = 100 = 113,15% 17776 6443 I Re zCurent = 100 = 53,79% 11977 6443 I Re zBrutExerc = 100 = 53,79% 11977 5412 I Re zNetExerc = 100 = 53,79% 10061 Din analiza soldurilor intermediare de gestiune concluzionam urmatoarele: I MC +Qex (165,57%) > I VA (159,71%) Raportul dintre cheltuielile cu consumurile provenind de la terti si suma marjei comerciale si a productiei exercitiului creste. Trebuie investigate activitatile care genereaza consumuri de la terti pentru a identifica cauzele concrete ale acestei situatii care genereaza pierderi financiare pentru intreprindere. Activitatile ce se vor investiga vor fi: aprovizionarea cu materii prime si materiale, gestiunea materiilor prime si a materialelor, cat si procedurile de contractare, de receptie a lucrarilor effectuate de terti. - I VA (159,71%) > I Re zBrutExpl (150,66%) Aceasta corelatie este inversa decat cea normala din punct de vedere economic, intrucat in structura VA impozitele, taxele, varsamintele assimilate si cheltuielile de personal au o pondere mai mare in anul 2007 decat in aul 2006. - I Re zExpl (113,15%) < I Re zBrutExpl (150,66%) Si aceasta corelatie este inversa decat cea normala din punct de vedere economic, astfel amortizarile au o pondere mai importanta in rezulattul brut din exploatare din anul 2007 comparativ cu anul 2006. - I Re zCurent (53,79%) < I Re zExpl (113,15%) Ponderea cheltuielilor financiare in rezultatul exploatarii este mai mare in anul 2006 comparativ cu anul 2007. - I Re zBrutExerc (53,79%) = I Re zCurent (53,79%) Nu exista cheltuieli extraordinare - I Re zNetExerc (53,79%) = I Re zBrutExerc (53,79%)

Analiza corelatiilor de echilibru intre indicatorii valorici


Nr. Crt. Indicatori Sb. 2 CA Qf Qex An baza (0) 3 151148 160350 156484 An curent P/0 1/0 1/P % % % Previzionat Realizat (P) (1) 4 5 6 7 8 250000 244017 165,40 161,44 97,61 245000 259000 152,79 161,52 105,71 245000 259237 156,57 165,66 105,81

0 1 1. Cifra de afaceri 2. Productia fabricata 3. Productia

exercitiului 4. Valoarea adaugata

VA

55914

70000

89298 125,20 159,71 127,57

Din analiza corelatiilor de echilibru intre indicatorii valorici concluzionam urmatoarele: - I CA ( P / 0 ) (165,40%) > I Qf ( P / 0) (152,79%) Intreprinderea si-a planificat ca in anul 2007 sa depaseasca productia fabricata cu 52,79%, iar vanzarile sa fie mai mari cu 65,40%. Managementul urmareste sa vandal tot ceea ce se produce in anul 2007 si suplimentar 12,61% sa fie vanzari din stocul anului 2006. - I CA(1 / 0 ) (161,44%) < I Qf (1 / 0) (161,52%) Desi productia vanduta a crescut cu 61,44%, faptul ca nu s-a incadrat in procentul planificat a determinat cresterea ponderii productiei stocate in valoarea productiei fabricate pe parcursul anului 2007 cu un procent de 0,08%. Aceasta inseamna imobilizare financiara in stocuri ceea ce genereaza lipsa de lichiditati pentru reluarea activitatii in perioada imediat urmatoare. Aceasta se datoreaza dificultatilor in organizarea activitatii si lipsa activitatii promotionale. - I Qf ( P / 0 ) (152,79%) < I Qex ( P / 0 ) (156,57%) Intreprinderea si-a propus ca in anul 2007 sa reduca ponderea productiei in curs de exercitiu si a productiei imobilizate in totalul productiei exercitiului. - I Qf (1 / 0) (161,52%) < I Qex (1 / 0 ) (165,66%) Intreprinderea nu reuseste sa finalizeze cea mai mare parte a productiei si sa o ofere spre vanzare pe piata. - I VA( P / 0) (125,20%) < I Qex ( P / 0) (156,57%) Intreprinderea si-a propus o crestere a VA cu 25,20% mult sub nivelul productiei exercitiului, ceea ce inseamna ca a estimate o crestere a consumurilor de la terti ca valoare si ca pondere in anul 2007. Aceasta se poate datora intentiilor managementului de a extinde capacitatea de productie pe parcursul unui nou exercitiu financiar. - I VA(1 // 0 ) (159,71%) < I Qex (1 / 0 ) (165,66%) Managementul a estimate correct situatia, consumurile de la terti avand o pondere mai mae in productia exercitiului. Obiectivul firmei de a lansa in productie o noua capacitate productive a fost indeplinita.

Analiza raportului static (dinamic) intre indicatorii valorici


An 2007 Nr. Relatii statice An 2006 crt. Previzionat Realizat 1. 0,94 1,02 0,94 CA Qf 2. 1,02 1 0,99 Qf Qex 3. 0,36 0,29 0,34 VA Qex Cu exceptia primului raport static, celelalte valori previzionate s-au situat sub nivelul anului 2006, datorita faptului ca intreprinderea si-a propus un ritm de crestere a productiei exercitiului superior ritmului de crestere a productiei fabricate si a valorii adaugate. CA Q f Valorile realizate sunt sub nivelul previzionat in cazul relatiilor statice si Q f Qex datorita ritmurilor diferite de crestere a celor trei indicatori. Rezulta ca a crescut gradul de 7

valorificare a productiei fabricate, respectiv s-a redus ponderea stocurilor de produse finite si au crescut consumurile interne ale intreprinderii si stocurile de produse aflate inca in fluxul tehnologic.

Analiza marjei comerciale


Nr.crt. 1. 2. 3. 4. Indicatori Cifra de afaceri Costul de cumparare al mf. Marja comerciala Rata marjei comerciale Simbol CA (venit din vz. de mf.) C.A. MC MC Rmc = CA MC 2006 R Rmc = CA2007 An 2006 An 2007 3204 15203 3072 15132 132 71 0,041 0,001 0,008

5. Rata marjei comerciale recalculate

MC = MC1 MC 0 MC = 71 132 = 61 1 1 1 CA0 Rmc 0 = (CA1 CA0 ) Rmc 0 100 100 100 1 CA = (15203 3204 ) 0,041 = 4,92 100 1 1 1 CA1 Rmc 0 = CA1 ( Rmc 1 Rmc 0 ) 2. Rmc = CA1 Rmc 1 100 100 100 1 Rmc = 15203 (0.001 0.041) = 6,08 100 1 R 2.1. g i = CA1 ( Rmc Rmc 0 ) 100 1 g i = 15203 (0,008 0,041) = 5,02 100 1 R 2.2. Rmc i = CA1 ( Rmc 1 Rmc ) 100 1 Rmc i = 15203 (0,001 0,008) = 1,22 100 1. CA = CA1 Rmc 0 Marja comerciala, a inregistrat, in perioada analizata, o scadere de -61 datorata influentei urmatorilor factori: veniturile din vanzarea marfurilor au inregistrat o crestere de 11999 in anul 2007 fata de anul 2006, dar costul de cumparare al marfurilor a inregistrat o crestere de 12060 in anul 2007 fata de anul 2006. Pentru a imprima o evolutie ascendenta indicatorului marja comerciala trebuie avute in vedere masuri care ar avea drept efect cresterea veniturilor din vanzarea marfurilor intr-o proportie mai mare decat costurile de cumparare al marfurilor, cum ar fi: diversificarea gamei marfurilor oferite pietei, cresterea in structura vanzarilor a ponderii marfurilor care asigura rate ale marjei comerciale semnificative, diminuarea costurilor totale de cumpararea a marfurilor.

Analiza cifrei de afaceri a intreprinderii


Analiza dinamicii cifrei de afaceri Nr. Indicatori crt. 1. Cifra de afaceri 2. Ritmul de crestere a CA cu baza fixa (%) 3. Ritmul de crestere a CA cu baza in lant (%) 4. Cresterea anuala a CA (%) 5. Indicele preturilor (%) 6. Cifra de afaceri corectata (reala) 7. Cresterea reala anuala a CA (%) An R% 2006 2007 154352 259220 102,90 172,81 102,90 167,94 2,90 67,94 1,27 122 110 126518 235655 -15,65 86,26 -2,34

2005 150000 150000 -

Se observa ca ritmul mediu anual de crestere a cifrei de afaceri de +1,27 se datoreaza in exclusivitate inflatiei. Efectuand deflatarea cu indicele mediu al preturilor, valorile reale ale cifrei de afaceri evidentiaza o diminuare a activitatii intreprinderii cu 2,34. Analiza structurii cifrei de afaceri Componente An 2006 Productia vanduta Venituri din vanzarea marfurilor Total Componente Productia vanduta Venituri din vanzarea marfurilor Total

gi 151148 0,9792 0,9588 3204 0,0208 0,0004 154352 1 0,9592 gi 244017 0,9414 0,8862 15203 0,0586 0,0034 259220 1 0,8896 n g i 1
2

gi

An 2007

gi

Coeficientul Gini-Struck se calculeaza dupa urmatoarea formula: 0 < G = G2006 = G2007 ( 2 0,9592 ) 1 = 0,9583 2 1 (2 0,8896 ) 1 = = 0,8827 2 1

n 1

<1

Coeficientul Herfindhal se calculeaza dupa urmatoarea formula: H 2006 = 0,9588 + 0,0004 = 0,9592 H 2007 = 0,8862 + 0,0034 = 0,8896

1 2 < H = gi < 1 n

Intervalul de valori pentru coeficientul Gini-Struck este [0, 1]. In anul 2006 valoarea coeficientului Gini-Struck se apropie de marginea superioara a intervalului. Ponderea cea mai mare in structura cifrei de afaceri din anul 2006 o are productia vanduta (97,92%). Si in anul 2007 valoarea coeficientului Gini-Struck se apropie de marginea superioara a intervalului, dar intr-o proportie mai mica decat in anul 2006. Ponderea productiei vandute in structura cifrei de afaceri din anul 2007 scade fiind de 94,14% deoarece creste ponderea veniturilor din vanzarea marfurilor. 9

1 Intervalul de valori pentru coeficientul Herfindhal este ,1 . In anul 2006 valoarea 2 coeficientului Herfindhal se apropie de marginea superioara a intervalului. Si in anul 2007 valoarea coeficientului se apropie de marginea superioara a intervalului, dar intr-o proportie mai mica fata de anul 2006. Analiza cifrei de afaceri prin metoda abaterilor CA = CA1 CA0 CA = 259220 154352 = 104868 CA = q + p , unde q = q1 p 0 q o p 0 , in care p = q1 p1 q1 p 0

CA 259220 = = 235655 Ip 110% Influenta factorilor: q = r CA CA0 = 235655 154352 = 81303 influenta productiei = +81303
r

q p = CA q p = CA q p = CA
0 0 1 1 1 r 1 0

CA =

p = CA1 r CA = 259220 235655 = 23565 influenta preturilor = +23565 Cifra de afaceri a depasit valoarea anului 2006 cu 104868, aceasta crestere se explica prin influenta urmatorilor factori: cresterea productiei cu 81303 si cresterea preturilor cu 23565. Cifra de afaceri a inregistrat o crestere, contributia factorilor componenti ai fenomenului realizandu-se in acelasi sens, dar cu intensitati diferite. Practic ambii factori contribuie la cresterea vanzarilor, insa cea mai intensa influenta avand-o modificarea productiei. Este vorba de o relatie de proportionalitate factor-fenomen, factorii se modifica in acelasi sens ca si fenomenul. Prin urmare, vorbim de o crestere a productiei si respectiv o crestere a pretului de vanzare unitar al produselor. Faptul ca intreprinderea comercializeaza mai multe produse in conditiile majorarii de pret ne determina a afirman ca este vorba de o firma care are o clientele stabile, fidela si reuseste in acelasi timp sa atraga din clientii concurentei consolidandu-si astfel pozitia pe piata. Analiza consecintelor modificarii cifrei de afaceri asupra principalelor performante economico-financiare ale intreprinderii PN 0 1. Influenta CA asupra profitului: CA = (CA1 CA0 ) r0 , unde r0 = CA0 10061 r0 = = 0,07 154352 CA = (259220 154352 ) 0,07 = 7341 2. Influenta CA asupra ratei rentabilitatii activelor: CA = CA = (259220 154352 ) 0,07 = 0,04 207189 (CA1 CA0 ) ro At1

3. Influenta CA asupra rentabilitatii capitalului: CA =

(CA1 CA0 ) r0 K1

10

CA =

(259220 154352 ) 0,07 = 0,05 145494 S0 S T 0 T , unde T=360 CA1 CA0

4. Influenta CA asupra vitezei de rotatie a stocurilor: CA = CA = 24342 24342 360 360 = 34 57 = 23 259220 154352

5. Influenta CA asupra eficientei muncii: CA = CA = (259220 154352 ) 0,07 = 27,60 266

(CA1 CA0 ) r0 Ns1

6. Influenta CA asupra ratei cheltuielilor fixe: CA = CA =

CF0 CF 1000 0 1000 CA1 CA0

93426 93426 1000 1000 = 360 605 = 245 259220 154352 A0 A 1000 0 1000 CA1 CA0

7. Influenta CA asupa ratei cheltuielilor cu amortizarile: CA = CA = 2832 2832 1000 1000 = 11 18 = 7 259220 154352

Analiza valorii adaugate a intreprinderii


Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Denumire indicatori Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe Cheltuieli cu dobanzile bancare Cheltuieli cu impozite si taxe Rezultatul net al exercitiului Valoarea adaugata Productia exercitiului Valoarea adaugata la 1 leu productia exercitiului Numarul de personal Productivitatea anuala Cifra de afaceri Simbol An 2006 An 2007 Fs 33500 55447 A 2832 7636 D 4970 9034 ITVa 1804 2800 Rn 10061 5412 VA 55914 89298 Qex 156484 259237 0,36 0,34 VA Ns 316 266 W 177 336 CA 154352 259220

VA Ns 55914 W2006 = = 177 316 W =

11

W2007 =

89298 = 336 266 VA Qex

VA = Qex VA VA = VA 2006 = VA 2007

55914 = 0,36 156484 89298 = = 0,34 259237

Calculul valorii adaugate prin metoda aditiva si analiza structurala a indicatorului Metoda aditiva presupune insumarea urmatoarelor componente: - salarii - contributii pentru asigurari si protectie sociala - amortizari - provizioane - cheltuieli cu impozite si taxe (nu include impozitul pe profit) - rezultatul exploatarii - cheltuieli financiare VA2006 = 22826 + 10674 + 2832 + 1804 + 17776 + 9741 = 65653 VA2007 = 40629 + 14818 + 7636 + 681 + 2800 + 20113 + 14063 = 100740 Ratele de remunerare a valorii adaugate determinate ca ponderi ale elementelor componente in total valoare adaugata sunt: Salarii + participatii 100 1. rata de remunerare a personalului: R p = VA 22826 + 10674 R p 2006 = 100 = 51,03% 65653 40629 + 14818 R p 2007 = 100 = 55,04% 100740 2. rata de remunerare a statului: Rs = Rs 2006 = Rs 2007 = 1804 100 = 2,75% 65653 2800 100 = 2,78% 100740 Dobanzi 100 VA Im pozite + taxe 100 VA

3. rata de remunerare a creditorilor: Rc = Rc 2006 = Rc 2007 4970 100 = 7,57% 65653 9034 = 100 = 8,97% 100740

12

4. rata de remunerare a intreprinderii: Ri = Ri 2006 = Ri 2007 10061 100 = 15,32% 65653 5412 = 100 = 5,37% 100740

Pr net 100 VA

5. rata de remunerare a capitalului tehnic: Rk = Rk 2006 = Rk 2007 2832 100 = 4,31% 65653 7636 = 100 = 7,58% 100740

Amortizare 100 VA

Analiza valorii adaugate a intreprinderii prin metoda abaterilor VA = VA1 VA0 Influenta factorilor: 1. influenta modificarii valorii productiei exercitiului Qex = (Qex1 Qex0 ) VA0 Qex = (259237 156484 ) 0,36 = 36991 2. influenta variatiei valorii medii adugate la 1 leu productia exercitiului VA = Qex1 (VA1 VA0 ) VA = 259237 (0,34 0,36) = 5185 Valoarea adaugata a inregistrat o crestere cu 36991 in anul 2006 fata de anul 2007. Din punct de vedere factorial aceasta evolutie se explica astfel: a) cresterea productiei exercitiului a determinat, in conditiile considerarii unei valori adaugate medii un spor de valoare adaugata de 36991. Pentru o apreciere obiectiva a oportunitatii maririi productiei exercitiului, se impune dezvolatarea analizei pe elemente componente (productie vanduta, productie imobilizata, productie stocata). Daca gradul devalorificare a productiei realizate a crescut sau s-a mentinutcel putin la nivelul anului anteriorpolitica adoptata de societate poate fi considerata justa. b) valoarea adaugata la un leu productie a scazut cu 5185. Consecintele modificarii valorii adaugate asupra principalelor performante economicofinanciare ale intreprinderii PN 0 1. Influenta VA asupra profitului: VA = (VA1 VA0 ) r0 , unde r0 = VA0 10061 r0 = = 0,18 55914 VA = (89298 55914 ) 0,18 = 6009 (VA1 VA0 ) ro 2. Influnta VA asupra ratei rentabilitatii capitalului: VA = At1 (89298 55914 ) 0,18 VA = = 0,03 207189

13

3. Influenta VA asupra ratei rentabilitatii capitalului: VA = VA = (89298 55914 ) 0,18 = 0,04 145494

(VA1 VA0 ) r0 K1

4. Influenta VA asupra eficintei muncii: VA = VA = (89298 55914 ) 0,18 = 22,59 266

(VA1 VA0 ) r0 Ns1

Anexa 1 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


14

la data de 31 decembrie 2007


mii Ron Exercitiul financiar 2006 2007 1 2 154352 259220 151148 244017 3204 15203 5336 3154 162842 65541 4506 9553 3072 33500 22826 10674 2832 2832 26062 21102 1804 3156 145066 17776 15220 2955 277395 108344 5990 18268 15132 55447 40629 14818 7636 7705 69 681 748 67 45784 37408 2800 5576 257282 20113 -

Denumirea indicatorului A 1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04) Productia vanduta (ct 701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 2. Variatia stocurilor (ct.711) Sold C Sold D 3. Productia imobilizata (ct.721+722) 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) Venituri din exploatare Total (rd. 01+05-06+07+08) 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413) c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16) a) Salarii (ct. 641+642-7414) b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) 7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19) a.1.) Cheltuieli (ct.6811+6813) a.2.) Venituri (ct.7813) b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22) b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) b.2.) Venituri (ct. 754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+ 621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct.658) Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli(rd.28-29) Cheltuieli (ct.6812) Venituri (ct.7812) Cheltuieli de exploatare Total (rd. 10 la 14+17+20+23+27) Rezultatul din exploatare Profit (rd. 09-30) Pierdere (rd. 30-09) 9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) - din care, in cadrul grupului 10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)

Nr. Rd. B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

15

- din care, in cadrul grupului 11. Venituri din dobanzi (ct.766) - din care, in cadrul grupului Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) Venituri financiare Total (rd. 33+35+37+39) 12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a invetitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43) Cheltuieli (ct.686) Venituri (ct.786) 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666) - din care, in cadrul grupului Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) Cheltuieli financiare Total (rd. 41+44+46) Rezultatul financiar Profit (rd. 40-47) Pierdere (rd. 47-40) Rezultatul curent Profit (rd. 31+48) (rd. 32-48) Pierdere (rd. 32+49) (rd. 31-49) 14. Venituri extraordinare (ct.771) 15. Cheltuieli extraordinare (ct.671) Rezultatul extrordinar Profit (rd. 52-53) Pierdere (rd. 53-52) Venituri totale (rd. 09+40+52) Cheltuieli totale (rd. 30+47+53) Rezultatul brut Profit (rd. 56-57) Pierdere (rd. 57-56) 16. Impozitul pe profit (ct.691) 17. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698) Rezultatul net al exercitiului financiar Profit (rd. 58-60-61) Pierdere (rd. 59+60+61) sau (rd. 60+61-58)

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

261 3681 3942 4970 4771 9741 5799 11977 166784 154807 11977 1916 10061

331 62 393 9034 5029 14063 13670 6443 277788 271345 6443 1031 5412

16

S-ar putea să vă placă și