Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2023
Chișinău

Cu privire la propunerea transmiterii unor bunuri imobile


(din proprietatea orașului Otaci în proprietatea statului)
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea
publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (2)
lit. b), art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se propune Consiliului orășenesc Otaci, transmiterea, cu titlu gratuit, din


proprietatea orașului Otaci, raionul Ocnița, în proprietatea statului, administrarea
Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General al Poliției de
Frontieră), a bunului imobil (construcție) cu suprafața de 1183,6 m2 (numărul
cadastral 6203108.187.01), amplasat în raionul Ocnița, orașul Otaci, str. Ștefan cel
Mare și Sfânt, nr. 35.

2. Se propune Consiliului orășenesc Otaci, transmiterea, cu titlu gratuit, din


proprietatea orașului Otaci, raionul Ocnița, în proprietatea statului, administrarea
Agenției Proprietății Publice (gestiunea Inspectoratului General al Poliției de
Frontieră), a bunului imobil (teren) cu suprafața de 0,5455 ha (numărul cadastral
6203108.187), amplasat în raionul Ocnița, orașul Otaci, str. Ștefan cel Mare și
Sfânt, nr. 35, și a bunului imobil (teren) cu suprafața de 0,1434 ha (numărul
cadastral 6203108.188), amplasat în raionul Ocnița, orașul Otaci, str. Ștefan cel
Mare și Sfânt.

Y:\200\2023\HOTĂRÂRI\3927\3927 - redactat (ro).docx


2

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco

Y:\200\2023\HOTĂRÂRI\3927\3927 - redactat (ro).docx


NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului
privind propunerea transmiterii unor bunuri imobile
(din proprietatea orașului Otaci în proprietatea statului)
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea
proiectului
Proiectul hotărârii Guvernului privind propunerea transmiterii unor bunuri
imobile (din proprietatea orașului Otaci în proprietatea statului) a fost elaborat
de către Ministerul Afacerilor Interne.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și
finalitățile urmărite
Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 523/1999
cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările
ulterioare, al art. 9 alin. (2) lit. b), art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, şi al
art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii
publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, art. 279).
Actualmente, bunurile imobile ce se propun a fi transmise sunt utilizate de
către Poliţia de Frontieră. Construcția și terenurile sunt utilizate în calitate de
sediu pentru Sectorul poliției de frontieră „Otaci” al Direcției regionale Nord.
Totodată, este important să menționăm că acest sediu este într-o stare
nesatisfăcătoare și necesită a fi reconstruit.
Partenerii de dezvoltare și-au arătat disponibilitatea de a acorda suport
financiar pentru reconstrucția sediului Sectorul poliției de frontieră „Otaci” al
Direcției regionale Nord, însă pentru materializarea acestuia este necesar a
deține dreptul de proprietate asupra acestor bunuri (obiect al reconstrucției).
Menționăm că anterior, din discuțiile purtate de factorii de decizie din
cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu reprezentanții
administrației publice locale vizate, aceștia din urmă au reiterat disponibilitatea
pentru transmiterea bunurilor imobile.
Astfel, prin aprobarea proiectului actului normativ se urmărește
îmbunătățirea infrastructurii subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției
de Frontieră, în particular, posibilitatea reconstruirii sediului Sectorului Poliției
de Frontieră „Otaci”, fapt care va contribui substanțial la sporirea condițiilor de
muncă a angajaților Poliției de Frontieră, respectiv alinierea acestora la
standardele europene.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul prevede propunerea transmiterii, cu titlu gratuit:
1) din proprietatea orașului Otaci, raionul Ocnița, în proprietatea statului,
administrarea Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră), a bunului imobil (construcție) cu suprafața de 1183,6
m.p. (număr cadastral 6203108.187.01), amplasat în raionul Ocnița, orașul
Otaci, strada Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 35.
2) din proprietatea orașului Otaci, raionul Ocnița, în proprietatea statului,
administrarea Agenției Proprietății Publice (gestiunea Inspectoratului General al
Poliției de Frontieră), a bunului imobil (teren) cu suprafața de 0,5455 ha
(numărul cadastral 6203108.187), amplasat în raionul Ocnița, orașul Otaci,
strada Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 35, și a bunului imobil (teren) cu suprafața de
0,1434 ha (numărul cadastral 6203108.188), amplasat în raionul Ocnița, orașul
Otaci, strada Ștefan cel Mare și Sfânt.
Totodată, proiectul prevede intrarea în vigoare a acestuia la data publicării
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, acest aspect fiind dictat de
necesitatea demarării neîntârziate a reconstrucției sediului Sectorului Poliției de
Frontieră „Otaci”, în acest sens fiind necesar de a îndeplini întreg spectrul de
criterii pentru a obține calitatea de eligibilitate, conform cerințelor partenerilor
de dezvoltare.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare
suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Urmare aprobării proiectului nu va fi necesară modificarea și/sau
completarea altor acte normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența
în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina-web oficială a
Ministerului Afacerilor Interne în rețeaua Internet www.mai.gov.md, la
compartimentul „Transparența”, secțiunea „Consultări publice”, rubrica
„Consultări publice” și pe pagina-web www.particip.gov.md. Totodată, proiectul
a fost supus procedurii de avizare, în cadrul căreia:
- Agenția Proprietății Publice nu a înaintat obiecții și propuneri la proiect;
- Ministerul Finanțelor a venit cu unele propuneri, care s-au luat în
considerare la definitivarea proiectului.
7. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul a fost supus expertizei anticorupție, drept rezultat, nu s-au
constatat factori care să genereze apariția riscurilor de corupție.
8. Constatările expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei juridice, drept rezultat, nu s-au constatat
obiecții de ordin juridic.

Secretar general al ministerului Serghei DIACONU

S-ar putea să vă placă și