Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA PIATRA NEAMT APROB

Director ,

prof. IOAN AISACHIOAEI

REGISTRUL RISCURILOR
LA NIVELUL COMPARTIMENTIULUI CONTABILITATE DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA PIATRA NEAMT

1
Risc rezidual la data ultimei O
Risc inerent
revizuiri b
s
Circumstante Strategia adoptata pentru Eventu
Respon e
Nr care risc/ Actiunea de Data ultimei alele
sabil cu Instrumente de Termenul de r
.cr Obiective Descrierea riscurilor favorizează minimizare a reviziuri si riscuri
gestionare Probabi Impa Expu control intern punere in opera Expu- v
t. aparitia riscului/riscurilor stadiul actiunii Probabilitate Impact secun
a riscului -litate ct -nere nere a
riscului inerent/inerente dare
t
i
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Registrul- 1. Inexistenţa unor proceduri Modificări Contabilul Intocmirea procedurilor Supervizare/
jurnal scrise/ monografii privind legislative sef scrise privind modul de Monitorizare
R R Mare 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
modul de întocmire a intocmire a Registrului -
Registrului-jurnal Jurnal
2. Neactualizarea Registrului- Modificări Contabilul Actualizarea Registrului – Supervizare/
S S Mic 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
jurnal legislative sef jurnal Monitorizare
3. Completarea eronată a Modificări Contabilul Completarea corecta a Supervizare/
Registrului-jurnal cu ajutorul legislative sef Registrului-jurnal cu ajutorul Monitorizare
sistemelor informatice de R R sistemelor informatice de 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
Mare
prelucrare automată a datelor prelucrare automată a
datelor
2. Registrul- 4. Inexistenţa unor proceduri Modificări Contabilul Intocmirea procedurilor Supervizare/
inventar scrise/monografii privind modul legislative sef scrise privind modul de Monitorizare
R R Mare 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
de întocmire a Registrului- intocmire a Registrului -
inventar inventar
5. Nedesemnarea persoanei Modificări Contabilul Desemnarea persoanei Supervizare/
responsabile cu conducerea legislative sef S S Mic responsanile cu condcerea Monitorizare 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
Registrului-inventar Registrului-inventar
6. Completarea incorectă a Modificări Contabilul Completarea corectă a Supervizare/
R R Mare 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
Registrului-inventar legislative sef Registrului-inventar Monitorizare
7. Neactualizarea sistematică a Modificări Contabilul Actualizarea sistematică a Supervizare/
S S Mic 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
Registrului-inventar legislative sef Registrului-inventar Monitorizare
3. Registrul 8. Inexistenţa unor proceduri Modificări Contabilul Intocmirea procedurilor Supervizare/
Cartea Mare scrise/monografii privind modul legislative sef scrise privind modul de Monitorizare
R R Mare 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
de întocmire a registrului intocmire a registrului
Cartea Mare Cartea Mare
9. Completarea incorectă a Modificări Contabilul Medi Completarea corectă a Supervizare/
M M 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
registrului Cartea Mare legislative sef u registrului Cartea Mare Monitorizare
10. Nedesemnarea persoanei Modificări Contabilul Desemnarea persoanei Supervizare/
Medi
responsabile cu conducerea legislative sef M M responsabile cu conducerea Monitorizare 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
u
registrului Cartea Mare registrului Cartea Mare
4. Contabilitate 11. Inexistenţa unor proceduri Modificări Contabilul Intocmirea procedurilor Supervizare/
a scrise/monografii privind legislative sef scrise privind evidenta Monitorizare
S S Mic 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
imobilizărilor evidenţa contabilă a contabilă a imobilizărilor şi
şi investiţiilor imobilizărilor şi investiţiilor investiţiilor
12. Procedurile/ monografia Modificări Contabilul Personalul desemnat va Supervizare/
privind evidenţa contabilă a legislative sef instruit in vederea Monitorizare
imobilizărilor şi investiţiilor nu Medi cunoasterii
M M 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
este cunoscută de personalul u procedurilor/monografiilor
desemnat privind evidenţa contabilă a
imobilizărilor şi investiţiilor
13. Nedesemnarea Modificări Contabilul Desemnarea persoanelor Supervizare/
persoanelor responsabile cu legislative sef Medi responsabile cu conducerea Monitorizare
M M 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
conducerea evidenţei contabile u evidenţei contabile a
a imobilizărilor şi investiţiilor imobilizărilor şi investiţiilor
14. Evidenţierea eronată a Modificări Contabilul Evidenţierea corecta a Supervizare/
plăţilor/cheltuielilor efectuate legislative sef plăţilor/cheltuielilor efectuate Monitorizare
cu achiziţionarea imobilizărilor cu achiziţionarea
sau construirea unor obiective S S Mic imobilizărilor sau construirea 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
(custodii, recepţii parţiale şi unor obiective (custodii,
finale etc.) recepţii parţiale şi finale
etc.)
5. Contabilitate 15. Inexistenţa unor proceduri Modificări Contabilul Intocmirea unor proceduri Supervizare/
a materiilor, scrise/monografii privind legislative sef scrise/monografii privind Monitorizare
materialelor evidenţa contabilă a materiilor, Medi evidenţa contabilă a
M M 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
inclusiv a materialelor inclusiv a celor de u materiilor, materialelor
celor de natura obiectelor de inventar inclusiv a celor de natura
natura obiectelor de inventar
obiectelor de 16. Procedurile/monografia Modificări Contabilul Personalul desemnat va Supervizare/
inventar privind evidenţa contabilă a legislative sef instruit in vederea Monitorizare
materiilor, materialelor inclusiv cunoasterii
S S Mic 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
a celor de natura obiectelor procedurilor/monografiilor
de inventar nu este cunoscută privind
de personalul desemnat
17. Nedesemnarea Modificări Contabilul Desemnarea persoanelor Supervizare/
persoanelor responsabile cu legislative sef responsabile cu conducerea Monitorizare
conducerea evidenţei contabile Medi evidenţei contabile
M M 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
materiilor, materialelor inclusiv u materiilor, materialelor
a celor de natura obiectelor inclusiv a celor de natura
de inventar obiectelor de inventar
18. Evidenţierea eronată a Modificări Contabilul Evidenţierea corecta a Supervizare/
plăţilor/cheltuielilor efectuate legislative sef plăţilor/cheltuielilor efectuate Monitorizare
cu achiziţionarea materiilor, Medi cu achiziţionarea materiilor,
M M 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
materialelor inclusiv a celor de u materialelor inclusiv a celor
natura obiectelor de inventar de natura obiectelor de
inventar
19. Evidenţierea eronată a Modificări Contabilul Evidenţierea corecta a Supervizare/
costurilor de achiziţie, de legislative sef costurilor de achiziţie, de Monitorizare
prelucrare şi a valorii de ieşire, prelucrare şi a valorii de
S S Mic 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
prin nerespectarea principiului ieşire, prin nerespectarea
permanenţei metodelor de principiului permanenţei
evaluare metodelor de evaluare
6. Contabilitate 20. Inexistenţa unor proceduri Modificări Contabilul Intocmirea procedurilor Supervizare/
a datoriilor si scrise/monografii privind legislative sef scrise privind evidenţa Monitorizare
S S Mic 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
creanţelor evidenţa contabilă a datoriilor contabilă a datoriilor şi
şi creanţelor creanţelor
21. Procedurile/ monografia Modificări Contabilul Personalul desemnat va Supervizare/
privind evidenţa contabilă a legislative sef instruit in vederea Monitorizare
2
datoriilor şi creanţelor nu este cunoasterii
cunoscută de personalul procedurilor/monografiilor
desemnat în conducerea S S Mic privind evidenţa contabilă a 30.06.2012 31.12.2012 S S S - -
acesteia datoriilor şi creanţelor
INTOCMIT,
ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. FLORENTA FILIMON