Sunteți pe pagina 1din 51

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

HOTARARE
privind aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Recuperare ~i Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Pojodita din structura Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i
Protectia Copilului a Judetului Suceava

Consi1iu1 Judetean Suceava;


Avand In vedere:
- Referatul de aprobare nr.30 144110.12.2019 a1 domnu1ui Marin - Gheorghe NITA,
Vicepre~edinte a1 Consi1iu1ui Judetean Suceava;
- Raportu1 nr.30145/ 10.12.2019 a1 Serviciului resurse umane ~ i relatii cu institutiile
publice din cadrul Directiei organizare a Consiliului Judetean Suceava;
- Raportul Comisiei pentru lnvatamant, cultura, cercetare ~tiintifica, sanatate, protectie
sociala ~i protectia copilului;
- Raportu1 Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finante, societati
comerciale, regii autonome ~i servicii;
- A vizu1 Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati nr. 11844/6706/7883/
ANPD/DGDPD/ 21 .10.2019;
- Adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului
Suceava nr.123220/ 14. 11.20 19;
- Prevederile art.51 alin.(1), (3), (4), (6) lit.a), (10) ~i ale art. 54 din Legea nr.448/2006
privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificari1e
~i completarile u1terioare, ale art.II alin.(3) ~i (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.69/2018 pentru modificarea ~i comp1etarea Legii nr.448/2006 privind protectia ~i promovarea
drepturi1or persoanelor cu handicap, ale Legii asistentei sociale nr.292/2011 , cu modificarile ~i
completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.867/2015 pentru aprobarea
Nomenc1atoru1ui servicii1or sociale, precum ~i a regu1amentelor-cadru de organizare ~i
functionare a serviciilor sociale, cu modificari1e ~i completarile ulterioare, precum ~i ale art.l2 ~i
art.25 din Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidentiale pentru
persoanele adulte cu handicap, aprobata prin Decizia Pre~edintelui Autoritatii Nationale pentru
Persoanele cu Dizabilitati nr.878/20 18;
In temeiul art. 173 alin.(5) lit.b) ~i a! art.182 alin.(l) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare,
HOTARA~TE:
Art.l. - Se aproba Planul de restructurare al Centrului de Recuperare ~i Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Pojorata din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i
Protectia Copilului a Judetului Suceava, a~a cum a fost avizat de catre Autoritatea Nationala
pentru Persoanele cu Dizabilitati prin Avizul nr. 11844/6706/7883/ANPD/DGDPD/2 1.1 0.2019,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Serviciul resurse umane ~i relatii cu institutiile publice din cadrul Directiei
organizare a Consiliului Judetean Suceava ~i Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia
Copilului a Judetului Suceava vor aduce Ia lndeplinire prevederile prezentei hotarari.

,ului,

. -:'-'

Suceava, 19 decem. ,; .;:" .·..


Nr.245
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

Nr. 93290 din 16.07.2019


Revizuit cu nr. 103483 din 05.09.2019

PLANUL DE RESTRUCTURARE
A CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU
HANDICAPPOJORATA

I. 1. Prezentarea situatiei
, actuale a centrului rezidential
'
Centrul de Recuperare ~i Reabilitare Persoane cu Handicap Pojorata fumizeaza servicii sociale in
doua locatii, dupa cum urmeaza:
-in localitatea Pojorata, str. lzvorul Giumalaului nr. 789, judetul Suceava, e-mail
cia_pojorata@yahoo.com, tel./fax. 0230236256, cod serviciu social 8790 CR-D-II conform HG nr.
867/2015;
- in localitatea Falticeni, str.Ple~e~ti Gane, nr.19, jud. Suceava, prin Compartimentul pavilionar de
recuperare ~i reabilitare persoane cu handicap.

2. Scurt istoric: anul fondarii/infiintarii, evolufia in timp a destinafiei


In anul 1949 Ministerul Muncii ~i Prevederilor Sociale a infiintat Caminul de ba.trani ce a
functionat in cladirea fostei Asocia!ii "Cercul de gospodine" Pojorata ce oferea ingrijire de tip clasic
rezidential, avand o capacitate normata de 66 locuri ~i un numar de 71 persoane internate, majoritatea varstnici.
Din anul 1991 cand Centrul a trecut in subordinea Inspectoratului de Stat Tentorial pentru
Handicapati, in cadrul unitatii au fost luate o seama de masuri privind imbunatatirea conditiilor de locuit
ale asistatilor precum ~i a conditiilor de lucru ale salariatilor prin renovarea pavilioanelor in exterior ~i
interior, construirea unor anexe la Pavilionul I (grup social ~i baie), renovarea blocului alimentar,
crearea unui spatiu pentru sala de mese (~i dotarea acestuia cu mese, scaune ~i vesela), dotarea
saloanelor cu mobilier.

1
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

In anul 1997 a fost aprobata investitia privind introducerea mcalzirii centrale, iar in anul 1998 a
fost data in folosinta centrala, astfel asigurandu-se conditii optime ~i civilizate persoanelor internate in
unitate.
In anul 1999 se transforma in Centru de Ingrijire ~i Asistenta ~i funqiona in doua pavilioane ~i
cateva anexe, spat].ile rezidentiale fiind construite in 1928, respectiv 1935. Cele doua cladiri se gaseau la
o distanta de 300m, fiind despartite prin ~osea dar ~i printr-o cale ferata. Pavilionul doi asigura rezidenta
a 39 de femei ~i 8 barbati ~i care a fost retrocedat proprietarului in luna octombrie 2008, iar pavilionul
unu asigura rezidenta unui numar de 24 persoane.
In anul 2009 se da in folosinta un nou pavilion (construit din fonduri de la Consiliul Judetean
Suceava, D.G.A.S.P.C. Suceava, donatie din partea Hilfsverein Nymphenburge V Munchen -
Germania), cu o capacitate de 50 de locuri.
In anul 2010, conform Hotararii Consiliului Judetean Suceava nr. 31, i~i schimba denumirea ~i
statutulin Centrul de Recuperare ~i Reabilitare Neuropsihiatrica cu o capacitate de 72 de locuri.
La 30 ianuarie 2015, conform Hotararii Consiliului Judetean Suceava nr. 11, se transforma in
Centrul de Recuperare ~i Reabilitare Persoane cu Handicap cu o capacitate aprobata de 72 de locuri.
In 2015 se mare~te capacitatea la 81 de locuri prin infiintarea Compartimentului pavilionar de
recuperare ~i reabilitare pentru persoane cu handicap Falticeni (conform HCJ nr. 183/30.10.2015 ),
datorita faptului cii beneficiarii Casei "Nada Florilor" Falticeni s-au adultizat ~i necesitau transferul in
sistemul de protectie pentru persoane adulte. Avand in vedere afectiunea de care suferii (HIV-SIDA), nu
puteau fi admise intr-un centru rezidential unde asistatii nu au acest diagnostic.
3. Coordonarea/in subordinea, conducere
Centrul de Recuperare ~i Reabilitare Persoane cu Handicap Pojorata, cod serviciu social 8790 CR-
D-II, se afla in structura, administrarea ~i coordonarea Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i

Protectia Copilului a Judetului Suceava, avand ca ~ef centru pe dornnul economist Raia loan.
4. Situapa juridica a chidirii/locatiei
Pavilionul central de la CRRPH Pojorata este dat in folosinta gratuita de ciitre Consiliul Local
Pojorata la DGASPC Suceava. Pavilionul nou este in domeniul privat al DGASPC Suceava, iar cladirea
din localitatea Falticeni este in domeniul privat al DGASPC Suceava.

2
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.I6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523 .337 /UCiff\.Vet

e-mail: office@dpcsv.ro

5. Capacitate aprobata ~i existenta


Prin Hotarirea Consiliului Judetean Suceava nr. 54 /30 martie 2018 se aproba capacitatea centrului
de 78 de locuri, 72 pentru locatia de Ia Pojorata ~i 6 locuri pentru Compartimentul pavilionar de
recuperare ~i reabilitare persoane cu handicap de Ia Falticeni.
6. Condipi de cazare: numar de camere/dormitor, numar de paturi in cameraldormitor,
numar de grupuri sanitare separate pentru femei, separate pentru barbati, separate pentru
personal
In localitatea Pojorata activitatea unitatii se des:fa~oara intr-un complex de cladiri cu urmatoarea
componenta:
• Pavilionul central format din S+P+E pe o suprafata construita de 331 mp ~i suprafata des:f'fu?urata
de 825 mp avand in componenta blocul alimentar ~i sala de mese, clubul - atelier ergoterapie, cabinetul
medical, 5 dormitoare , grupuri sanitare ~i baie;
Un dormitor cu 5 paturi , unul cu 6 paturi, unul cu 3 paturi, unul cu 4 paturi ~i unul cu 3 paturi.
Cele cinci dormitoare sunt dotate cu o singura baie ~i doua grupuri sanitare care sunt folosite doar de
beneficiari. De asemenea Ia etaj se afla ~i un oficiu pentru personal, precum ~i doua magazii pentru
lenjerie ~i imbracaminte.
• Pavilionul nou este compus din :
- demisol - 5 saloane cu cate 3 paturi, 3 magazii, 3 grupuri sanitare;
- parter- 4 saloane cu cate 4 paturi ~i o rezerva, oficiu infmnier, 4 grupuri sanitare;
- etaj I - 4 saloane cu cite 4 paturi ~i o rezerva, izolator , 4 grupuri sanitare;
- mansarda- 3 birouri (cabinet ergoterapie, masaj, psihologic) ~i 2 grupuri sanitare.
• Anexe - cladire pentru spalatorie, cu un singur nivel, lenjerie, arhiva cladire in care se afla
magazia de alimente, imbracaminte, garaj, atelier tamplarie ~i camera mortuara.
Locatia de Ia Falticeni este pe un singur nivel (parter) ~i are in componenta 3 domitoare a cate 3
paturi, 2 grupuri sanitare , unul pentru beneficiari ~i unul pentru personal, o camera de zi, spatiu pentru
personal, o bucatarie, curte, beci ~i doua magazii.
7. Conditii de admitere
Admiterea beneficiarilor in centro rezidential se realizeaza in baza deciziei de admitere emisa de
catre Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Suceava.
3
ROMANIA

f:~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.l6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 IUCfet_Vet.:-=-=-:-=:-:--:-:--:-
ICO:~~sn.n.r .n.n~1:.-~:-: :~r:<.:t.AV1
e-mail: office@dpcsv.ro I A'-F\ ·\ L:d;Y. \RA;tf.f,
~; .. . .-·Jblf5jJOJL.
In vederea adrniterii in centre publice rezidentiale, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al
acesteia va depune ~i va inregistra o cerere in acest sens, la primaria in a carei raza teritoriala i~i are
domiciliul sau re~edinta persoana cu handicap, primaria urmand sao transmita, in termen de maximum 5
zile lucratoare, la registratura DGASPC, (exista ~i posibilitatea de a depune cererea direct Ia registratura
DGASPC Suceava) insotita de urmatoarele documente:
- copie de pe actele de identitate ale persoanei cu handicap (buletin sau carte de identitate - cu
domiciliulin judetul Suceava), certificate de na~tere, certificate de casatorie - dupa caz;
- copii ale actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate,
certificatul de n~tere, de casatorie sau de deces al apaqinatorului);
- copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;
- acte medicale ~i recomandare de internare in centru rezidential de Ia medicul specialist;
- documente doveditoare a situatiei locative;
- raportul de ancheta sociala eliberat de primaria de domiciliu a persoanei cu handicap, cu
propunere de institutionalizare, in care va fi prezentata situatia acesteia (persoanei asistate), a
sotului/sotiei, a parintilor ~i copiilor, dupa caz;
- rapoarte de anchete sociale eliberate de primariile de domiciliu pentru sustinatori legali: sot/sotie,
parintii, copii, dupa caz;
- investigatii paraclinice (HIV p§.na la 65 de anr VDRL; raza pulmonara, examen
'
coproparazitologic; medic de familie - nu este in evidenta cu boli infecto-contagioase, nu este parazitat
intern ~i extern) in momentul in care internarea este certa;
- dovada eliberata de serviciul specializat al primariei in a carei raza teritoriala i~i are domiciliul
sau re~edinta persoana cu handicap, prin care se atesta ca acesteia nu i s-au putut asigura protectia ~i

ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din comunitate;


- copii dupa buletine sau caqi de identitate, certificate de na~tere ~i de casatorie ale sotului/sotiei,
parintilor ~i copiilor dupa caz;
- declaratie privind lipsa sustinatorilor legali, dup caz;
- acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinte de salariu, taloane de pensie, adeverinte
de venit eliberate de organele financiare teritoriale, pentru persoana asistata, sotfsotie, parinti, copii,
dupa caz;
4
ROMANIA

~\.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1

D.G.~?.&..
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
8-dul George Enescu, nr.l6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro
/UCfi\Vet
""P.:.In .n·nn<.~:o._:.LCJ:.. "vl
L
A'\F·,:;.! .ri(· ! \!t,~l:.A
Nr..... ;)#/)Olr. -
1

- copii dupa hotarari judecatore~ti prin cares-au stabilit obligatii de intretinere ale unor persoane In
favoarea sau in obligatia persoanei asistate, daca este cazul;
- copii dupa hotarari judecatore~ti, dupa caz, prin care cei care datoreaza plata contributiei lunare
de lntretinere au datorii ~i fata de alte persoane.
Toate persoanele admise in centrele rezidentiale aflate in subordinea DGASPC Suceava trebuie sa
detina un certificat de incadrare cu grad de handicap. in cazul CRRN-urilor tipul de handicap va fi
neuropsihiatric, iar in cazul CRRPH-urilor toate tipurile de handicap cu exceptia HIV/SIDA.
Durata minimii ~i maximii de solufionare a unei cereri de admitere
Solutionarea cererii de admitere in centru se realizeaza In termen de eel mult 15 zile de la data
inregistrarii dosarului, in lirnita locurilor disponibile.
8. Intrari-ie~iri in perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2018, motivele ie~irilor;

Motivul ie~irilor
Transfer
Luna Intrari le~iri Reintegrare
Deces in alt
in familie
centru
Ianuarie 1 0 0
Februarie 6 1 1
Martie 1 1 1
Aprilie 1 2 1 1
Mai 2 0 0
Iunie 1 0 0
Iulie 1 0 0
August 0 2 1 1

9. Descriere din punct de vedere al pozifionarii in comunitate, al proximitapi cailor de acces


~i al mijloacelor de transport, al distanfelor fata de ora~ul eel mai apropiat
Centrul se afUi amplasat in centrul comunei Pojorata, la 200 m de gara, 100 m de la strada
principala, 200 m pana Ia statia de autobuz ~i Ia 7 km de municipiul Campulung Moldovenesc.
Deplasarea beneficiarilor la investigatiile medicale de specialitate ~i pentru activitatile de
socializare se face cu ma~ina unitatii.

5
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.I6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520. 172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

I
Compartimentul pavilionar de recuperare ~i reabilitare pentru persoane cu handicap se afla
amplasat in centrul municipiului Falticeni avand acces la toate rnijloacele de transport terestre (feroviar
~i rutier).
10. Descrierea relafiilor cu comunitatea ~i a modului in care persoanele adulte cu handicap
asistate in centru beneficiaza de serviciile din comunitate (spital, policlinica, dispensar, ~coala,

frizerie/coafura, biserica etc.)


Amplasarea locatiilor centrului in centrul localitatilor (com. Pojorata ~i mun. Falticeni) permite
accesul beneficiarilor la toate resursele ~i facilitatile existente (sanatate, educatie, munca, petrecerea
timpului liber, relatii sociale). Centrul !ncurajeaza ~i sprijina beneficiarii pentru a mentine relatii cu
familia ~i prietenii; pune la dispozitia beneficiarilor mijloace de comunicare cu membrii de familie ~i

prietenii (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii ~i primirii corespondentei prin po~ta) . Zilnic, beneficiarii
!nsotili de personal merg la cumparaturi la magazinele din proxirnitatea centrului. Beneficiarii
deplasabili participa la evenimentele organizate in comunitate duminica ~i la sarbatori, la slujbele
religioase la biserica din comuna aflata !n aproprierea centrului. Pentru cei imobilizati vine preotul paroh
~i oficiaza slujbe religioase in centru atunci cand este solicitat.
11. Descriere din punct de vedere al gradului de adaptare/accesibilizare: ponderea spafiilor
adaptate fata de cele neadaptate din cladire, specificarea spafiilor total inaccesibile persoanelor
care utilizeaza fotoliu rulant sau prezinta deficiente senzoriale
Gradul de adaptare al pavilionului nou este de 70% comparativ cu pavilionul central unde
ponderea de adaptabilitate este de 30 %. La pavilionul central (vechi) accesulla dorrnitoare se face pe
scan de lemn, nu exista rampa pentru persoanele imobilizate !n scaun rulant.
Accesul !n cladirea Compartimentului pavilionar de recuperare ~i reabilitare pentru persoane cu
handicap din localitatea Falticeni se realizeaza la acela~i nivel cu trotuarul, astfel nefiind necesara rampa
de acces.

6
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.l6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

12. Date statistice referitoare Ia beneficiari: grupe de varsta, sex, grade ~i tipuri de
handicap, provenienfa (din judef sau din alte judefe, conform adresei de domiciliu/re~edinfa), Ia
data de 30.06.2018

Tip
de Fizi Viz Mi Ps Aso HIV/SI Judet de
handicap provenienta
c ual ntal ihic ciat DA
Total 79 18 2 28 23 4 4
beneficiar
Grad de
handicap 1 n m rv I II Ill IV I II Ill IV I II Ill IV IUIIIIV lliiUIV
Total 33 I 2 11 I 8 1 3 6 3 1 2 3
Feminin
18-19 ani
20-24 ani
25-29 ani 4 1 3 sv
30-34 ani 2 1 1 sv
35-39 ani 1 1 sv
40-44 ani 1 1 sv
45-49 ani 1 1 sv
50-54 ani 1 1 sv
55-59 ani 3 1 1 1 sv
60-64 ani 4 1 2 1 sv
65-69 ani 2 1 1 sv
70-74 ani 5 1 1 11 1 sv
75-79 ani 3 1 1 1 sv
80-84 ani 4 2 1 1 sv
85 si peste 2 1 1 sv
Total 46 7 7 1 5103 2 9 1 1
Masculin
18-19 ani
20-24 ani 1 1
25-29 ani 0 sv
30-34 ani 4 1 1 1 1 sv
35-39 ani 4 1 1 2 sv
40-44 ani 2 1 1 sv
45-49 ani 2 1 1 SV
50-54 ani 6 2 2 2 sv
55-59 ani 3 1 2 sv
60-64 ani 8 2 2 1 1 1 1 SV
65-69 ani 5 3 1 1 sv
70-74 ani 4 1 2 1 sv
75-79 ani 2 1 1 sv
80-84 ani 1 1 sv
85 si peste 4 1 1 1 1 sv
7
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr .16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

13. Situatia privind intervenfiile medicale specializate pentru beneficiari;


1. tipuri de interventii specializate: psihiatrice, boli cronice, IDV/SIDA, boli rare, altele;
-numar de beneficiari pe fiecare tip de interventie specializata, pentru perioada 1 ianuarie- 30
iunie 2018 (detaliat pe fiecare luna in parte);

~
specialitate
Luna
Medicina intema
lanuarie

26
Februarie

35
Martie

31
Aprilie

39
Mai

27
Iunie

42
Neurologie 1 1 0 0 2
Psihiatrie 3 58 53 59 57 54
Boli metabolice 0 0 2 0 2 3

2. numar de beneficiari pe fiecare tip de interventie specializata, pentru perioada 1 ianuarie


-30 iunie 2018;
La recomandarea medicului de familie ~i a medicului de specialitate, benefeciarii au efectuat in
perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2018 ~i investigatii paraclinice, dupa cum urmeaza:

~
e Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai lunie

a
Analize laborator 1 2 1 2
Ecografie generala 2 4 3 4 3 2
Tomografie computerizata 1 1
EKG 5 4 3 4 5 4

3. numar de beneficiari din perioada 1 ianuarie- 31 august 2018 pentru care s-a depa~it

perioada de 90 de zile de spitalizare in unitati spitalice~ti pentru tratarea bolilor cronice, in Spitale
de psihiatrie sau spitale pentru boli psihice, altele specializate;
Nu au fost beneficiari intemati la care perioada de spitalizare sa depa~easca 90 de zile.
4. situatia medicamentelor din punct de vedere al frecvenfei cu care se schimba medicatia.
Beneficiarilor li se asigura medicatia exclusiv in baza prescriptiei medicale emisa de medicul de
familie sau medicii speciali~ti. Marea majoritate a medicamentelor sunt prescrise pe retete electronice,

8
ROMANIA

~~-
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIA LA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-du1 George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 /UCfetVet
e-mail: office@dpcsv.ro

costul lor fiind suportat de CAS Suceava, iar prescriptiile cu plata sunt achizitionate
Suceava.
Periodicitatea exarninarilor clinice ~i paraclinice se face conform criteriilor stabilite pentru fiecare
grup de afectiune, dupa cum urmeaza:
- boli cardiovasculare ~i neurologice-ritmicitatea consultului medical este anual;
- boli ale aparatului respirator, ale ficatului, endocrine, psihice- ritrnicitatea consultului medical
este semestrial;
- boli metabolice, maligne-ritmicitatea consultului medical este trimestrial.
Controalele medicale se efectueaza ori de cate ori este nevoie, frecventa acestora poate fi crescuta
in funcpe de simptomatologia prezentata de fiecare beneficiar. Modificarile frecvente, survenite in urma
controalelor medicale, sunt la dozele de medicarnente ~i nu la numarul acestora.
In cazul 1n care medicatia prescrisa este eficienta, se ajunge in situatia ca un beneficiar sa urmeze
tratament pentru un interval mare de timp.
Frecventa cu care s-a schimbat medicatia beneficiarilor, 1n perioada ianuarie-august 2018.

Specialitate Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August


medicala 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Psihiatrie 1 3 2 1
Interne 1 2
Boli 1
metabolice
Neurologie 1

14. Prezentare structura de personal ~i calificare (numar personal de specialitate, numar


personal de asistenta ~i ingrijire, numar personal de intretinere/administrativ)
CRRPH Pojorata (!?i la Falticeni) functioneaza cu un numar de 61 total posturi, conform
prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Suceava nr.11/2018 !?i nr. 89/2018 din care:
a) personal de conducere: ~ef de centru - 1 post;
9
ROMANIA

~12.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 IUCffilVC\
e-mail: office@dpcsv.ro

b) compartiment tehnico-administrativ SSM ~i PSI- 23,5 posturi;


c) birou de asistenta medico-sociala ~i terapie ocupationala: 36,5 de posturi;
*compartiment de asistenta medicala- 22,5 posturi;
*compartiment de asistenta sociala ~i terapie ocupationala- 14 posturi.

15. Prezentarea tipurilor de instruiri/formari care au fost realizate in perioada 2017-2018 ~i

numarul personalului care a beneficiat: tema instruiriilformarii, tipul de certificare (certificat de


participare, certificat competente sociale ~i civice, alte tipuri);

Data la care a avut Numar T ema instruirii/formarii Tipul de certificare


loc cursul curs anti (certificat de
participare, certificat
competente sociale ~i
civice, alte tipuri)
23.05.2018 3 Planificarea propriei activitati Certificat de
competente
profesionale
..,
25.05.2018 .) Reintegrarea beneficiarului 1n comunitate Certificat de
competente
profesionale
17.09- 13.11.2018 16 1. Abordarea diferentiata a persoanelor cu Adeverinta de
afectiuni neuropsihice din centrele rezidentiale participare la cursuri de
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati. formare profesionala
interna pentru
2. Ingrijiri paleative. personalul care lucreaza
3. Comunicarea cu beneficiarul adult cu handicap direct cu beneficiarul
neuropsihic. adult

3. Managementul stresului in centrele rezidentiale


destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.
4. Lucrulm echipa ~i medierea conflictelor.
5. Tehnici de modelare comportamentala pentru
persoane adulte cu dizabilitati.

10
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

II Evaluarea beneficiarilor ~i prelucrarea datelor -

II. 1. Organizarea ~i desla~urarea evaluarii nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu


handicap din centrul rezidential de tip vechi
Urmare a demararii procesului de reorganizare a centrelor rezidentiale pentru persoanele adulte cu
handicap din structura DGASPC Suceava, in perioada 22 - 28 noiembrie 2018, s-a efectuat evaluarea
bene:ficiarilor din CRRPH Pojorata (inclusiv beneficiarii din Compartimentul pavilionar FiHticeni), din
punct de vedere medico-psiho-social, pe baza Fi~ei-standard de evaluare a beneficiarului.
intr-o prima etapa a fost constituita comisia de evaluare, cu speciali~tii din cadrul CRRPH
Pojorata desemnati prin dispozitia directorului executiv a DGASPC Suceava nr. 2099/22.11.2018, din
componenta careia au !acut parte:
- Psiholog, Carloanta Ana Maria;
- Asistent medical, Raia Mirela Mariana;
- Ergoterapeut, Carloanta Cristina.
La momentul evaluarii, capacitatea aprobata a CRRPH Pojorata era de 78 de locuri, in centru fiind
institutionalizati un numar de 73 beneficiari (69 in locatia de la Pojorata ~i 4 1n locatia de la Falticeni),
incadrati 1n grad de handicap.
S-a initiat corespondenta cu reprezentantii legali ai celor 5 beneficiari pentru care s-a instituit
tutela, fiind invitati sa participe la evaluarea beneficiarilor.
Evaluarea s-a realizat cu participarea beneficiarilor, care au raspuns 1ntrebarilor speciali~tilor ~i ~1-

au exprimat dorintele ~i nevoile (acolo unde starea de sanatate psiho-somatica a permis), au fost
consultate dosarele medicale, sociale ~i cele ce contin planurile individuale de interventie ~i fi~ele de
monitorizare. Informatii suplimentare referitor la nevoile beneficiarilor, programele recuperatorii ~i

gradul de implicare a asistatilor in activitatile propuse au fost oferite ~i de catre al!i speciali~ti din cadrul
centrului, care lucreaza direct cu ace~tia. Pe 1ntreg procesul de evaluare, speciali~tii s-au asigurat ca
beneficiarii se simt confortabil, asigurandu-le un mediu familial ~i 1ncurajandu-i sa-~i exprime opinia in
conditii de confidentialitate.

11
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.l 6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520. 172, Fax: 0230-523.337 /!1Cf8\_VC\
e-mail: office@dpcsv.ro

Analizand fi~ele de evaluare ale beneficiarilor din CRRPH Pojorata,


stabilite in chestionar referitor la nevoia acestora de sprijin ~i suport, s-au obtinut urmatoarele rezultate,
pentru fiecare modul in parte.
11.2 Prelucrarea datelor ~i informatiilor obtinute din evaluarea beneficiarilor
Prelucrarea datelor obtinute in urma evaluarii s-a realizat de catre membrii echipei de evaluare,
impreuna cu personalul de specialitate din cadrul Compartimentului de protectie de tip rezidential
persoane adulte din cadrul DGASPC Suceava Toate datele au fost cuprinse intr-un raport sintetic care a
constituit baza planifi.carii etapelor de restructurare.

Raport sintetic intocmit ca urmare a finalizarii activitatii de evaluare a

beneficiarilor rezidenti ai CRRPH Pojorata

Modulull. Date demografice

Grupa de varsta Femei Barbati


20-24 0 1
25-29 4 0
30-34 2 3
35-39 1 4
40-44 1 2
45-49 1 3
50-54 1 6
55-59 3 3
60-64 3 1
65-69 2 5
...,
70-74 5 .)

75-79 3 2
80-84 4 1
85- peste 2 2
TOTAL 32 41

12
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel. : 0230-520.172, Fax: 0230-523 .337
e-mail: office@dpcsv.ro

Majoritatea beneficiarilor fie nu sunt ~colarizati, fie au terminat ~coal


sunt de religie ortodoxa ~i etnie romana. Din punct de vedere a starii civile s-a constatat ca predomina
cei necasatoriti, iar 1n ceea ce prive~te statutul profesional multi beneficiari sunt tara ocupatie ~i venit
dar sunt ~i pensionari pe caz de boala sau limita de varsta.

Modulul2. Asistenta pentru sanatate


Consultand dosarele medicale ale beneficiarilor, majoritatea au atat diagnostic psihiatric cat ~i

somatic, necesitand asistenta ~i monitorizare medicala zilnica. Principalele interventii medicale de


specialitate de care ace~tia au nevoie sunt cele psihiatrice, neurologice, cardiologice, stomatologice,
dermatologice, medicina interna etc. Periodic, sau ori de cate ori este nevoie, se fac investigatii
paraclinice: analize medicale, EKG, ecografie generala, etc.
Rezurnand nevoia de asistenta medicala a beneficiarilor, mentionam ca:
- 44 beneficiari necesita asistenta medicala continua 1n locatia de la Pojorata ~i 1 in locatia de la
Falticeni;
- 14 beneficiari necesita asistenta medicala regulat 1n locatia de la Pojorata ~i 3 in locatia de la
Falticeni;
- 8 beneficiari necesita asistenta medicala secvential!n locatia de la Pojorata;
- 3 beneficiari necesita asistenta medicala minim in locatia de la Pojorata.

Modulul3. Nevoia de servicii psibologice ( consiliere psihologica, terapii de suport)


Evaluarea a evidentiat faptul ca toti beneficiarii au nevoie de consiliere psihologica pentru a face
fata atat situatiilor survenite in procesul de relationare cu cei din jur (combaterea tendintei la izolare,
exprimarea adecvata a trairilor etc), cat ~i 1n ceea ce prive~te (re)stabilirea echilibrului psiho-afectiv
(cre~terea tolerantei la frustrare, managerierea afectelor inadecvate, imaginea de sine etc). Din punct de
vedere a gradului ~i complexitatii ~edintelor de consiliere, beneficiarii CRRPH Pojorata au nevoie de
suport, astfel:
- 39 de beneficiari au nevoie de sedinte de consiliere mtr-un mod sustinut, pentru o paleta larga ~i
complexa de tulburari psiho-afective;

13
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.l 6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523 .337
e-mail: office@dpcsv.ro
#:lc.
/UCft;tV'\

- 14 beneficiari necesita consiliere psihologica pentru anumite dezechilibre psiho-emotionale sau


dificultati de adaptare ~i relationare, in locatia de la Pojorata ~i 3 beneficiari in locatia de la Falticeni;
-16 beneficiari beneficiaza de ~edinte de consiliere pentru situatii punctuale sau pentru a fi
sprijiniti in a-~i dezvolta deprinderi de viata (semi)independenta, in locatia de la Pojorata ~i un beneficiar
ill locatia de la Falticeni.

Modulul 4. Menfinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive


Potentialul restant al beneficiarilor de a-~i putea dezvolta, cu sprijinul speciali~tilor din centru,
aptitudinile cognitive este ill stransa legatura cu afectiunea psihica cu care a fost diagnosticat.
Pentru un numar de 21 beneficiari dezvoltarea/mentinerea unor functii cognitive nu se mai poate
realiza, in locatia de la Pojorata ~i pentru 2 beneficiari in locatia de la Falticeni. Ace~tia sunt
diagnosticati cu intarziere mentala severa sau profunda, cu nedezvoltarea limbajului sau sunt
diagnosticati cu afectiuni psihice degenerative sau somatice grave.
Pentru 18 beneficiari s-a stabilit, in urma evaluarii, ca prezinta un potential restant care le permite,
pe anumite paliere, mentinerea functiilor cognitive, cu sprijin sustinut din partea speciali~tilor, ill locatia
de la Pojorata ~i 2 beneficiari in locatia de la Falticeni.
Pentru ceilalti 30 beneficiari, s-a constatat ca aptitudinile cognitive se pot dezvolta, cu suport
paqial din partea speciali~tilor.

Modulul 5. Menfinerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice


Evaluarea beneficiarilor a evidentiat faptul ca majoritatea acestora cunosc programul zilnic ~i a
orelor raportat la regularitatea cu care se des:fii~oara activitatile din centru (micul dejun e asociat orelor
7-8, orelor 12-13 este asociat pranzului, orele dupa-arniezei sunt asociate programului de odihna etc).
Mentionam faptul ca, 31 beneficiari au capacitatea de a face fata situatiilor de criza sau
con:flictuale ~i necesita un suport minim ill implicarea activitatilor din programul zilnic, in locatia de la
Pojorata ~i un beneficiar in locatia de la Hilticeni, 26 de beneficiari ~i-au pierdut capacitatea de a face
fata programului zilnic sau situatiilor de criza, fiind nevoie de ingrijire ~i sprijin permanent din partea
personalului, ill locatia de la Pojorata ~i 2 beneficiari in locatia de la Falticeni.

14
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.l6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

Pentru un numar de 12 beneficiari se pot dezvolta partial deprinderile zilnice, rezultate pozitive
putandu-se obtine in ceea ce prive~te implicarea acestora in activitatile recuperatorii ~i mai putin in
managerierea situatiilor de criza, in locatia de la Pojorata ~i pentru un beneficiar in locatia de la
Falticeni.
Modulul 6. Menfinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare
Din punct de vedere a capacitatii beneficiarilor de a-~i dezvolta ~i mentine deprinderile de
comunicare, fie verbale, fie nonverbale sau a capacitatii de a initia ~i sustine (cantitativ ~i calitativ) un
dialog cu anturajul, beneficiarii din CRRPH Pojorata prezinta urmatoarele nevoi de mgrijire ~i sprijin:
- datorita afectiunilor psihice ~i somatice grave (afectiuni degenerative, mtarzieri mentale grave
sau profunde, sechele post AVC, diferite tipuri de pareze etc) pentru un numar de 17 beneficiari,
dezvoltarea acestor capacitati nu se mai poate realiza in locatia de la Pojorata ~i pentru un beneficiar 1n
locatia de la Falticeni.
- pentru un numar de 44 beneficiari din locatia de la Pojorata, care prezinta diferite stadii ale
tulburarilor de vorbire, fiindu-le afectata functia comunicarii partial, se poate mentine sau stimula
anurnite paliere ale acesteia, iar in cazul beneficiarilor din locatia de la Hllticeni, acest lucru se poate
realiza in cazul a 3 beneficiari;
- un nurnar de 8 beneficiari nu prezinta tulburari evidente 1n sfera comunicarii, avand nevoie de un
minim suport din partea personalului in a comunica cu cei din jur, astfel putandu-se dezvolta aceasta
functie, 1n locatia de la Pojorata.

Modulul 7. Mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate


Capacitatea de a mentine sau de a dezvolta deprinderile motrice ~i de mobilitate in cazul
beneficiarilor evaluati in cadrul CRRPH Pojorata se afla in stransa relatie atat cu starea somatidi
(prezenta unor afectiuni care nu au permis dezvoltarea normala a acestei functii sau care au afectat
motricitatea 1n timp) dar ~i tipul de afectiune psihica. Astfel, pentru un nurnar de 22 beneficiari s-a
constatat pierderea totala sau mtr-o mare masura a motricitatii ~i mobilitatii (mentinerea corpului,
motricitate tina, mers, capacitate de a se deplasa singur cu mijloace de transport) fiind dependenti de
personalul din centru, in locatia de la Pojorata ~i pentru 2 beneficiari 1n locatia de la Falticeni.

15
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

La un numar de 10 beneficiari evalua!i din loca!ia de la Pojorata ~i la 1 beneficiar din loca!ia


Hilticeni, s-a constatat pastrarea partiala a func!iilor motrice ~i ale mobilita!ii sau prezenta unor
deficiente ce permit mentinerea acestora, cu sprijin din partea speciali~tilor (inclusiv la capacitatea de a
se deplasa pe anumite rute sau cu mijloace de transport, unde trebuie inso!i!i), iar 37 beneficiari nu
prezinta deficiente ale functiilor motrice sau de mobilitate ~i pentru care nevoia de suport din partea
personalului este redusa, in locatia de la Pojorita ~i in cazul unui beneficiar din locatia de la Falticeni.
Modulul8. Menfinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoingrijire
In ceea ce prive~te nevoia de ingrijire sau/~i suport in dezvoltarea deprinderilor de autoingrijire, un
numar de 21 beneficiari din locatia Pojorata ~i 2 beneficiari din locatia de la Falticeni au autonomia
personala pierduta, personalul asigurandu-le serviciile de baza deoarece ~i-au pierdut capacitatea de
autoingrijire sau de a face fata nevoilor de zi cu zi, nevoia de suport fiind permanenta.
Un numar de 23 beneficiari prezinta autonomie partial pastrata in locatia din Pojorata ~i un
beneficiar 1n locatia din Falticeni, avand nevoie de stimulare in dezvoltarea deprinderilor de ingrijire
personala, iar un numar de 25 beneficiari, din locatia Pojorata, ~i-au pastrat intr-o mai mare masura
autonomia personala ~i un beneficiar din locatia de la Falticeni, avand nevoie de suport din partea
speciali~tilor doar situa!ional.

Modulul 9. Menfinerea/dezvoltarea deprinderilor de ingrijire a propriei sanatati


Evaluarea modului in care beneficiarii manifesta interes fata de propria stare de sanatate, a
evidentiat faptul ca 16 beneficiari din locatia Pojorata ~i 2 beneficiari in locatia de la Falticeni, mai ales
in cazul celor cu afectiuni psihice ~i/sau neurologice, nu au con~tiinta bolii, prezentand totodata episoade
frecvente de autoagresivitate sau heteroagresivitate, in cazul acestora nevoia de ingrijire ~i suport fiind
permanenta.
In cazul a 40 beneficiari, anumite manifestari de tip vagabondaj, autoranire sau agresiune fata de
cei din jur sunt rare, cu potential de corectie, necesita sprijin contextual din partea speciali~tilor, din
locatia Pojorata ~i 2 beneficiari din locatia de la Falticeni. Beneficiarii din locapa de la Pojorata, care nu
au prezentat niciodata comportamente de tip auto ~i heretoagresiv, fiind con~tienti de propria sanatate
sunt in numar de 13.

16

I
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel. : 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

ModulullO. Menfinerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodarire


Evaluarea deprinderilor de autogospodarire, precurn ~i a interesului beneficiarilor de a se irnplica
ill aceste activitati, a aratat faptul ca un nurnar de 10 beneficiari din locatia Pojorata, prezinta un
potential ridicat de a dobandi noi abilitati, avand nevoie de un minim de suport din partea speciali~tilor
in activitatile zilnice. In cazul a 42 beneficiari din locatia Pojorita ~i 3 beneficiari din locatia de la
Falticeni s-a constatat nevoia de suport sustinut, avand nevoie de stirnulare ill dezvoltarea deprinderilor
gospodare~ti sau de mentinere a celor deja dobandite. Beneficiarii care nu manifesta nici un interes
pentru irnplicarea in activitati gospodare~ti sau care ~i-au pierdut deprinderile datorita afectiunilor psiho-
somatice ~i pentru care nevoia de lngrijire ~i suport este permanenta sunt ill nurnar de 17 In locatia
Pojorata ~i un beneficiar din locatia de la Falticeni.

Modululll. Menfinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacfiune/de relafii interpersonale


Modul In care beneficiarii interactioneaza cu mediul, cu persoanele din jur ~i adera la normele
sociale se afla in stransa legatura cu nivelul de dezvoltare psiho-afectiv ~i cu natura afectiunii psihice cu
care sunt diagnosticati. S-a constatat ca 25 beneficiari din locatia Pojorata nu prezinta tulburari majore
in modulin care ace~tia interactioneaza cu anturajul, avand nevoie de un suport doar situational. Nevoia
de sprijin sustinut sau axat pe anurnite paliere ale interactiunii sociale s-a constatat la 22 benefiari, din
locatia Pojorata ~i un beneficiar din locatia de la Falticeni.La 22 beneficiari din locatia Pojorata ~i 3
beneficiari din locatia de la Falticeni, deprinderile de interactiune nu s-au dezvoltat sau s-au degradat,
avand nevoie permanent de suportul personalului.

Modulul12. Menfinerea/dezvoltarea deprinderilor de a realiza tranzacfii economice


S-a constatat ca 9 beneficiari din locatia Pojorata cunosc ~i pot realiza orice tip de tranzactie
economica (au utilizat un card bancar, sunt capabili sa-~i tina evidenta banilor ~i sa faca autonom
curnparaturi). In cazul a 31 beneficiari din locatia Pojorata ~i un beneficiar din locatia de la Falticeni, s-a
constatat ca au abilitatea de a face curnparaturi, cunosc valoarea banilor dar au nevoie de sprijin in
utilizarea cardului bancar. Pentru un nurnar de 17 beneficiari din locatia Pojorata ~i 2 beneficiari din
locatia de la Falticeni, s-a constatat ca sunt capabili sa recunoasca banii dar nu ~i valoarea lor, fiind
permanent insotiti la curnparaturi de catre personal. in cazul a 12 beneficiari din locatia Pojorata ~i un

17
ROMANIA

&~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 IUCfi:\V'\
e-mail: office@dpcsv.ro

sau au fost pierdute, avand nevoie de suport permanent.

Modulul13. Mentinerea/dezvoltarea
,
abilWitilor
' sociale
Din punctul de vedere al gradului de implicare 1n activitatile de socializare !n comunitate
(participare la evenimente culturale, civice, recreative), dar ~i 1n ceea ce prive~te manifestarea unor
hobby-uri (lectura, muzica, desen etc), la un numar de 9 beneficiari din locatia din Pojonlta ~i la un
beneficiar din locatia Falticeni s-a remarcat prezenta acestor preocupari. In cazul a 48 de beneficiari, din
locatia Pojorita ~i a 3 beneficiari din locatia Falticeni, interesul pentru acest tip de activitati este partial
~i presupune stimulare din partea personalului de specialitate, iar pentru 12 beneficiari antrenarea 1n
majoritatea activitatilor de socializare nu se poate realiza datorita afec!iunilor de care sufera.

Modulul14. Interesul pentru activitap lucrative


Interesul ~i implicarea !n activitati lucrative a beneficiarilor CRRPH Pojorata se poate rezuma
astfel:
- beneficiarii care se implica :f'ara asistenta 1n activitati, manifesta interes ~i potential pentru a-~i

dezvolta deprinderile sunt 1n numar de 10 beneficiari !n locatia Pojorata;


- beneficiarii care au nevoie de asistenta minima !n a se implica 1n activitati lucrative sunt 1n
numar de 33 beneficiari din locatia Pojorata ~i un beneficiar din locatia din Falticeni;
- 1n cazul a 14 beneficiari din locatia Pojorata ~i 3 beneficiari din locatia din Falticeni s-a constatat
ca implicarea se poate realiza doar cu asistenta intensiva;
- beneficiarii care nu au manifestat niciodata interes pentru activitati lucrative sunt !n numar de 12
din locatia Pojorata.

CONCLUZIILE EVALUARII
In urma aplicarii fi~ei de evaluare, pentru fiecare beneficiar !n parte ~i a prelucrarii datelor obtinute
s-au propus masuri ~i recomdari de servicii ~i activitati care sa raspunda nevoilor individuale
identificate. Activitatile propuse tin cont de nevoile particulare a fiecarui beneficiar, de gradul de

18
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENT A SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.I6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

autonomie personala, de elementele afectiunii psiho-somatice cu care sunt diagnosticati ~~

sprijin din partea personalului.


In acest sens, pentru cei 9 beneficiari, din cadrul actualei locatii din CRRPH Pojotata cu un
potential personal redus, identificati ca avand nevoie de sprijin continuu sau/~i regula!, s-au recomadat
serviciile ~i activitatile specifice centrului de asistenta ~i Yngrijire.
In cazul a 57 de persoane cu dizabilitati, din actuala locatie a CRRN Pojorata s-a identificat nevoia
de sprijin regula! $ilsau secven{ial ~i pentru 50 de beneficiari, s-au recomandat serviciile specifice unui
centru de abilitare ~i reabilitare, iar Yn cazul a 3 beneficiari s-a identificat posibilitatea transferului 1n
centre rezidentiale publice sau private organizate de catre autoritatile publice locale care sa raspunda,
prin serviciile sociale furnizate, nevoilor individuale ale persoanelor adulte cu dizabilitati.
Pentru cele 4 persoane cu dizabilitati diagnosticate cu HIV-SIDA , doua persoane avand nevoie de
sprijin continuu ~i /sau regulat ~i doua de sprijin regulat ~i /sau secvenpal, s-au recomandat serviciile ~i

activitatile furnizate Yn cadrul unui centru de recuperare destinat persoanelor cu HIV-SIDA, pnn
contractarea de servicii sociale de la furnizori privati, conform nevoilor individuale identificate.
In urma evaluarii, 1n cazul a 7 beneficiari, s-a constatat ca prezinta un grad de autonomie personala
ridicata, avand nevoie de sprijin minim sau deloc, cu un mare potential de dezvoltare a unor deprinderi
de viata independenta astfelrncat sa poata fi reintegrati Yn familie.
Astfel se propone restroctorarea Centroloi de Recoperare ~i Reabilitare Persoane co
Handicap Pojorata prin inf"Iintarea onoi Centro de abilitare ~i reabilitare pentro persoane adolte
co dizabilitati ~i a onoi Centro de ingrijire ~i asistenta pentro persoane adolte co dizabilitati.
Prelucrarea datelor ~i informatiilor obtinute din evaluarea beneficiarilor ~i concluziile evaluarii au
fost incluse Yntr-un raport sintetic Ynaintat conducerii DGASPC Suceava ~i sta la baza planificarii
etapelor de restructurare.

III. Actualizarea planurilor individuate de interventie

Scopul principal al procesului de restructurare este acela de a asigura persoanelor adulte cu


dizabilitati, gazduite Yn CRRPH Pojorata, serviciile specifice Yn concordanta cu nevoile identificate 1n

19
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel. : 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

etapa de evaluare, servicii sigure din punct de vedere al securitatii personale, ln. vederea integrarii In
comunitate ~i participarii la viata sociala a acestora.
Dupa finalizarea procesului de evaluare a nevoilor individuale ale beneficiarilor, echipa
multidisciplinara din cadrul CRRPH Pojorata, a actualizat planurile individuale de interventie/Planurile
Personalizate pentru fiecare beneficiar In parte, pornind de la nevoile individuale ale beneficiarilor ~i de
la propunerile de masuri, servicii ~i activitati.
Avand In vedere faptul ca numarul persoanelor cu dizabilitati institutionalizate In centrul
rezidential este de 691n locatia din Pojorata ~i 41n locatia din Falticeni, se vor lnfiinta, pe actuala locatie
din Pojorata un centru de abilitare ~i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati cu o capacitate de
50 locuri ~i In actuala locatie a Compartimentul pavilionar de recuperare ~i reabilitare pentru persoane
cu handicap Falticeni se va lnfiinta un centru de lngrijire ~i asistenta pentru persoane adulte cu
dizabilitati cu 9 beneficiari proveniti din locatia din Pojorata.
in functie de nevoile persoanelor cu dizabilitati, identificate ca urrnare a evaluarilor periodice,
activitatiile din Planul Personalizat urmeaza a fi revizuite periodic, la interval de eel putin 6 luni.
Obiectivele stabilite In planurile personalizate vor viza, pe de o parte pregatirea beneficiarilor pentru
realizarea eventualelor transferuri In serviciile propuse, pe de alta parte implicarea beneficiarilor In
activitati de lngrijire ~i asistenta, de abilitare ~i reabilitare sau de dezvoltare a deprinderilor de viata
independenta, In functie de nevoile individuale. in sectiunea destinata planificarii etapelor de
restructurare sunt prezentate propunerile de dezvoltare a urmatoarelor servicii sociale:
- 1 centru de abilitare/reabilitare (50 beneficiari);
- 1 centru de lngrijire ~i asistenta (9 beneficiari);
- contractarea de servicii sociale pentru 4 beneficiari diagnosticati cu HIV -SIDA;
- reintegrare In familie (a 7 beneficiari);
- alte servicii rezidentiale (3 beneficiari vor fi transferati In centre rezidentiate organizate de catre
autoritati publice locale (unitati medico-sociale).
in procesul de contractare de servicii sociale, pentru cele 4 persoane cu dizabilitati diagnosticate
cu HIV -SIDA, cat ~i In cazul eel or 7 persoane cu dizabilitati reintegrate ln. familie, dar ~i a eelor 3
persoane cu dizabilitati care vor fi transferati In centre organizate de catre autoritatile publice locale, se

20
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr .1 6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro
8::1.
IUCfetVet

va avea 1n vedere ca la nivelul comunitatii sa fie dezvoltate


serviciilactivitati specializate, care sa acopere nevoile persoanelor cu dizabilitati.
Managerul de caz se va asigura ca persoana cu dizabilitati beneficiaza de activitatile mentionate
1n planul individual de interventie (planul personalizat) pnn completarealverificarea
completarii/actualizarea fi$ei de monitorizare a beneficiarului (fi~ei beneficiarului). Planurile
personalizate, care vor fi reactualizate 1n urmatoarea perioada, vor include pe parcursul concretizarii
noilor servicii, obiective specifice pentru pregatirea transferului, adaptate nevoilor individuale ale
beneficiarilor.
Procesul de restructurare este centrat pe nevoile specifice ale beneficiarilor, identificate In urma
evaluarii acestora, iar activitatile propuse pentru dezvoltarea deprinderilor de trai independent sau
mentinerea potentialului persoanal vor respecta standardele de calitate In vigoare.
infiintarea unui centru de abilitare ~i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati, prin
restructurarea CRRPH Pojorata, ce urneaza a functiona prin reorganizarea spatiului aferent actualului
centru, cu o capacitate de 50 locuri.
lnfiintarea unui centru de ingrijire ~i asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati, se va face
ca urmare a restructudirii CRRN Pojorat, prin reorganizarea spatiului aferent actualului Compartiment
pavilionar de recuperare $i reabilitare pentru persoane cu handicap Falticeni cu capacitate de 9locuri.
Referitor la persoanele cu dizabilitati propuse a fi transferate catre centre rezidenfiale
organizate de catre APL, precizam faptul ca, In judetul Suceava, functioneaza 5 unitati medico-sociale
unde sunt asistati atat pacienti cu afectiuni cronice c1t ~i cazuri sociale:
- unitatea medico-sociala Bro$teni - 25 paturi;
- unitatea medico-sociala Malini- 20 paturi;
- unitatea medico-sociala Vicovu de Sus- 25 paturi;
- unitatea medico-sociala Dumbraveni- 25 paturi;
- unitatea medico-sociala Zvor1$tea- 25 paturi.
Aceste persoane cu dizabilitati sunt propuse pentru transfer In centre rezidentiale organizate de
APL-uri pentru a diminua capacitatea centrelor rezidentiale aflate 1n structura DGASPC Suceava.

21
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCI ALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.I6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

in ceea ce prive~te persoanele cu dizabilWiti diagnosticate cu HIV-SIDA, pentru care se


interntioneaza contractarea de servicii sociale, au fost identificate la nivel national un numar de 4
furnizori de servicii sociale care ofera servicii acestui grup populational.

IV. Plani.ficarea etapelor restructuriirii 2019-2021

IV.l Analizand concluziile obtinute ~i 1n urma prelucrarii datelor evaluarii nevoilor beneficiarilor,
principalele probleme identificate, constrangerile ~i oportunitatile, ca etapa preliminara stabilirii
obiectivelor specifice necesare implementarii procesului de restructurare, sunt:

Probleme identificate
• lmplicare redusa a societatii civile in problematica persoanelor cu dizabilitati, numar redus de
organizatii neguvernamentale, resurse limitate;
• Lipsa unui sistem de monitorizare post-externare din centrele rezidentiale dar ~1 cu rol de
interventie ~i suport pentru familiile ce au un membru cu dizabilitati;
• Dependenta unei categorii de persoane de sistemul de sprijin ~i asistenta sociala;
• Probleme de finantare a serviciilor ~i a activitatilor in domeniul protectiei persoanei cu
dizabilitati;
• Scaderea nivelului de trai general ~i cre~terea saraciei populatiei;
• Accesibilitati insuficiente a mediului fizic, ceea ce conduce la izolarea persoanelor cu dizabilitati
~i neparticiparea la viata publica.

Oportunitap
• Programe de finantare nerambursabile;
• Cadru legislativ coerent ~i politici publice care sa vina in sprijinul nevoii de servicii sociale
alternative;
• Metode de bune practici ce pot fi aplicate la nivel judetean;

22
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERA LA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr . 16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

• Con~tientizarea de catre membrii comunitatii ~i de catre speciali~tii din cidrul autoritatilor


administratiei publice locale a necesitatii 1mbunatatirii sistemului de protect].e a persoanelor adulte cu
handicap, a restructurarii centrelor de tip vechi ~i necesitatea 1nfiintarii de servicii alternative.

Constrangeri
• Perioade de instabilitate economica ~i politica Ia nivel national, marcate de schimbari
institut].onale ~i de cre~terea vulnerabilitatii grupurilor de populatie defavorizate;
• Numar redus de speciali~ti care sa se implice 1n programe adresate protectiei persoanelor cu
dizabilitati, la nivel rural;
• Slaba deschidere sau lipsa de interes a potentialilor ofertanti pentru contractarea de servicii
sociale;
• Insuficiente resurse financiare la nivelul bugetelor locale ~i Ia nivelul bugetului judetean.

23
ROMANIA

~~-
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEA VA
8-dul George Enescu, nr.l6, cod 72023 1 Suceava
Tel.: 0230-520.1 72, Fax: 0230-523.337 /UC«(\Vf\
e-mail: office@dpcsv.ro

IV.2 Aspecte tehnice ~i operationale pentru perioada 2019 -2021

ACTIVITATI Trim Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. TRIM. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim.
I II III IV I II III IV I II III IV
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021
Revizuirea Planului Personalizat pentru 7 X X X X
persoane cu dizabilitati In vederea reintegrarii
In familie, cu activitatile specifice nevoilor
identificate, conform Modulului IV standard 1-
15 din Ordinul Ministrului Muncii ~i Justitiei
Sociale nr 82/2019
Desra~urarea de activitati 1n centru rezidential X X X X X X X X
conform planurilor personalizate revizuit,
pentru 7 persoane cu dizabilitati care vor fi
transferati in familie
Pregatirea beneficiarilor pentru transfer in X X X X X X X X
familie pnn desra~urarea de activitati de
asistenta ~i suport pentru luarea unei decizii
pentru 7 persoane cu dizabilitati care vor fi
reintegrati in familie.
Monitorizarea de catre managerul de caz a X X X X X X X
activitatilor cuprinse in planurile personalizate
Pregatirea autoritati pub lice locale pentru X X X X X X X X
reintegrarea In familie ~ i/sau a dezvoltarii de
servicii in comunitate
Stabilirea responsabilitatilor ~i modul de X X X X X X X X
actiune cu familia ~i cu comunitatea pentru 7

24
ROMANIA

#::~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECT! A COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.l6, cod 72023 I Suceava
Tel.: 0230-520. 172, Fax: 0230-523.337 /UCft\YI\
e-mail: office@dpcsv.ro

persoane cu dizabilitati care vor fi reintegrate in


familie
Transferul a 7 persoane cu dizabilitati care vor X X X X X X
fi reintegrate in familie
Monitorizarea de catre managerul de caz a celor X X X X X X X X X
7 persoane cu dizabilitati transferate in familie
Reviziurea planurilor personalizate pentru 4 X X X
persoane cu dizabilitati, diagnosticate cu HIV-
SIDA, pentru care se vor contracta servicii
sociale, cu activitatile specifice nevoilor
identificate, conform Modulului IV standard 1-
15 din Ordinul Ministrului Muncii ~i Justitiei
Sociale m. 82/2019
Des:Ia~urarea de activitati in centru rezidential X X X X X X X X
conform planurilor personalizate revizuit,
pentru 4 persoane cu dizabilitate cu HIV -SID A
pentru care se vor contracta servicii sociale
Pregatirea beneficiarilor, pentru care se vor X X X X X X X X
contracta servicii sociale, prin desfii~urarea de
activitati de asistenta ~i suport pentru luarea
unei decizii pentru 4 persoane cu dizabilitati cu
HIV-SIDA I
P!ani fi carealpregati rea (inclusiv consultarea X X X X X X X X I
hartii sociale la nivel national cu furnizori
privati) in vederea contracHirii de servicii
sociale
Organizarea procedurii privind contractarea de X X X X
servicii sociale $i atribuirea contractului
Plasarea a 4 persoane cu dizabilitati in centru X
rezidential privat in urma contractarii de l...- ---

25
ROMANIA

#::~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
DIRECTIA GENERALA DE AS ISTENTA SOCIALA ~ I
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEA VA
8 -dul George Enescu, m.l 6, cod 72023 1 Suceava
Te!.: 0230-520. 172, Fax: 0230-523.337 /UUf\Vf\
e-mail: office@dpcsv.ro

servicii sociale,
Monitorizarea de catre managerul de caz a X X X X X X X X
activitatilor cuprinse In planurile personalizate
revizuite
Revizuirea planurilor personalizate pentru 3 X X X X
persoane cu dizabilitati care vor fi transferate In
centre rezidentiale organizate de catre autorWl.ti
publice locale (uniH1ti medico-sociale), cu
activitatile specifice nevoilor identificate,
conform Modulului IV standard 1-15 din
Ordinul Ministrului Muncii ~i Justitiei Sociale
m. 82/20 19
Desfa~urarea de activiHiti In centrul rezidential X X X X X X X X X
conform planurilor personalizate revizuite,
pentru 3 persoane cu dizabilitati care vor fi
transferate In centre rezidentiale organizate de
ditre autorittitile publice locale (unitati medico-
sociale)

~ :.
? Consultarea hartii sociale la nivel judetean, X X X X X X X X X
pregatirea autoritatilor pub lice locale In
(1,

~~e.
vederea transferului celor 3 beneficiari
Ui:~ Identificarea centrelor rezidentiale organizate X X X X X X X X X
~~.~· de catre autoritatile publice locale (unitati

rU~j
:_ l" medico-sociale)
1'1
Pregatirea beneficiarilor pentru transfer In X X X X X X X X X
- centre rezidentiale organizate de catre
autoritatile pub lice locale (unitati medico-
sociale), prin desfa~urarea de activiHiti de
asistenta ~i suport pentru luarea unei decizii
pentru 3 persoane cu dizabilitati.
26
ROMANIA

#:i.
CONSILIUL JUDETEAN SUC EAVA
DrRECTIA GENERALA DE A SISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULU! A JUDETULU I SUCEA VA
8-dul George Enescu, nr. 16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 /UCfi\Vf\

e-mail: office@dpcsv.ro

Monitorizarea de catre managerul de caz a X X X X X X X X X


activitatilor din planurile personalizate pentru 3
de beneficiari
Stabilirea responsabilitatilor ~i a modului de X X X
actiune a centrului rezidential cu furnizorii publici
sau privati ~i cu comunitatea pentru 3 persoane
cu dizabilitati In vederea transferului acestora
Transferul a 3 persoane cu dizabilitati In centru X
rezidential organizate de catre autoritatile publice
locale (unitati medico-sociale)
Monitorizarea celor 3 beneficiari transferati In X X X X
centru rezidential organizate de catre autoritatile
publice locale (unitati medico-sociale)
Reviziurea planurilor personalizate pentru 9 X X X X X
persoane cu dizabilitati care vor fi transferate In
noul Centru de lngrij ire ~i asistenfa (organizat In
actuala locatie a Compartimentului pavilionar de
recuperare ~i reabilitare persoane cu handicap
Falticeni), cu activitatile specifice nevoilor
identificate, conform Modulului IV standard 1-15
din Ordinul Ministrului Muncii ~i Justitiei Sociale
nr 82/2019
Desta~urarea de activitati In centrul rezidential X X X X X X X X X X X
conform planurilor personalizate In vederea
dezvoltarii potentialului personal/sau mentinerii
pentru 9 persoane cu dizabilitati care vor fi
transferati 1n centrul de lngrijire ~i asistenfa
(organizat In actuala locatie a Compartimentul
pavilionar de recuperare ~i reabilitare pentru
persoane cu handicap Falticeni)
27
ROMANIA

#:~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $I
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEA VA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 72023 1 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 I UCEf\Vf\
e-mail: office@dpcsv.ro

Desra~urarea activitatii de asistenta ~i suport X X X X X X X X X X


pentru luarea unei decizii pentru 9 persoane cu
dizabilitati care vor fi transferate In centrul de
lngrijire ~i asistenta (Compartimentul pavilionar
de recuperare ~i reabilitare persoane cu handicap
Falticeni)
Monitorizarea de catre managerul de caz a X X X X X X X X X
activWitilor din planurile personalizate
XI
Realizarea unor lucrari de investitii, lnlocuire X
lnvelitoare - acoperi~ I

Realizarea unor lucrari de igienizare a locapei X I


I

unde va functiona centrul de lngrijire ~i asistenta


pentru persoane adulte cu dizabilitati
Acreditarea centrului de lngrijire ~i asistenta X
(organizat In actuala locatie a Compartimentul
pavilionar de recuperare ~i reabilitare persoane cu
I
handicap Falticeni)
Stabilirea responsabilitatilor ~i a modului de X X X X
actiune a centrului rezidential cu comunitatea
pentru 9 beneficiari care vor fi transferati In
centrul de lngrijire $i asistenta
Transferul a 9 persoane cu dizabilitati care vor fi X
transferati In centrul de lngrijire ~i asistenta
Reviziurea PP pentru 50 persoane cu dizabilitati X X X X X
care vor fi transferate In CAbR (organizat In
actuala locatie a CRRPH Pojorata), cu activitatile
specifice nevoilor identificate, conform
Modulului IV standard 1-15 din Ordinul
Ministrului Muncii $i Justitiei Sociale m. 82/2019

28
ROMANIA

~~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECT! A COP! LULU! A JUDETULUI SUCEA VA
B-dul George Enescu, nr. l6, cod 72023 I Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 /UCEf\Vf\
e-mail: office@dpcsv.ro

Desla~urarea de activitati 'in centrul rezidential X X X X X X X X X


conform planurilor personalizate 'in vederea
dezvoltarii potentialului personal sau mentinerii
pentru 50 persoane cu dizabilitati care vor fi
transferati 'in CAbR (organizat 'in actuala locatie a
CRRPH Pojorata)
Desfii~urarea activitatii de asistenta ~i suport X X X X X X X X X
pentru luarea unei decizii pentru 50 persoane cu
dizabilitati care vor fi transferate in CAbR
(organizat 'in actuala locatie a CRRPH Pojorata)
Monitorizarea de catre managerul de caz a X X X X X X X X X X
activitatilor din planurile personalizate
Lucrari de interventie ~i amenajari pentru X X X
obtinerea autorizatiei ISU
Acreditarea CAbR (organizat 'in actuala locatie a X X
CRRPH Pojorata)

29
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel. : 0230-520. 172, Fax: 0230-523 .337
e-mail: office@dpcsv.ro

IV.3. CRRPH Pojorata nu are obligatii privind sustenabilitatea sau alte conditii legate de
onorarea angajamentelor stabilite prin contracte de finantare incheiate anterior procesului de
reorganizare (POR, PIN, PNDL altele).

IV.4. Din analiza harfii de servicii sociale de la nivelul judetului Suceava au fost identificate
servicii sociale din comunitate care vor prelua persoanele adulte cu handicap din CRRPH Pojorata
propuse pentru transferul in centre rezidentiale (a 7 beneficiari). In acest sens, au fost identificate
urmatoarele unitati de asistenta sociala care, prin servicii sociale pe care le furnizeaza, raspund nevoilor
acestor persoane cu handicap:
Servicii sociale furnizate de catre ONG-uri
- Asociatia "Sfantul loan eel Nou de la Suceava" este licentiata pentru acordare serv1cu de
ingrijire la domiciliu persoanelor cu dizabilitati, varstnice ~i cu grad ridicat de dependenta;
- Fundatia Umanitara "Egger Hause" Siret, acorda servicii sociale licentiate in cadrul une1
locuinte protejate persoanelor adulte cu dizabilitati;
- Fundatia "0 Noua Viata" Siret este licentiata pentru acordarea de servicii sociale in cadrul une1
Locuinte protejate cu o capacitate de 14 locuri ~i pentru un Centru de zi.
In ceea ce prive~te persoanele cu dizabilitati diagnosticate cu HIV -SIDA, pentru care se
intentioneaza contractarea de servicii sociale, au fost identificate la nivel national urmatorii furnizori
care ofera servicii acestui grup populational:
- Asociatia Romana Anti - SID A Bucure~ti;
- Asociatia Speranta pentru Ocrotirea Bolnavilor cu SIDA din Constanta - Locuinta protejata
pentru persoane cu nevoi speciale: Casa Ashitanoie /Luxemburg;
- Fundatia MGH pentru Copii Bolnavi de SIDA Constanta - Locuinta protejata pentru tinerii
infectati HIV/SIDA ~i Module de tip familial pentru copii aflati in dificultate ~i infectati HIV/SIDA;
- Fundatia Bambini in Emergenza Giurgiu - Casa de tip familial Casa Sfanta luliana pentru copii
afectati de infectia cu HIV I SIDA ~i Casa de tip familial Casa Andreea pentru copii afectati de infectia
cu HIV I SIDA.

30
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $!
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail : office@dpcsv.ro

IV.5 In urma evaluarii individuale a beneficiarilor au fost identificate cazuri 1n care se poate
realiza reintegrare in familie, iar 1n acest sens DGASPC Suceava va face urmatoarele demersuri:
- informarea ~i consilierea apartinatorilor cu privire la drepturile pe care persoana cu dizabilitati le
are ca cetatean al comunitatii, accesulla un loc de munca etc.
- sprijinirea ~i responsabilizarea speciali~tilor din cadrul serviciilor publice de asistenta sociala 1n
vederea monitorizarii post-extemare, facilitarea la servicii medicale, juridice, de consiliere psihologica
etc.
- acordarea, de catre AJPIS a indemnizatiei de persoana cu handicap;
- acordarea de beneficii sociale de catre autoritatile publice locale.

IV.6 Unitati medico-sociale organizate la nivelul judetului Suceava care pot acorda servicii socio-
medicale de 1ngrijire, servicii medicale ~i servicii psiho-sociale sunt:
- unitatea medico-sociala Bro~teni - 25 paturi;
- unitatea medico-sociala Malini- 20 paturi;
- unitatea medico-sociala Vicovu de Sus- 25 paturi;
- unitatea medico-sociala Dumbraveni- 25 paturi;
- unitatea medico-sociala Zvor1~tea- 25 paturi.
De asemenea, 1n judet functioneaza 4 centre de permanenta, 1n relatii contractuale cu CAS a
judetului Suceava: Centru de permanenta Vicovu de Sus, Centru de permanenta Cajvana, Centrul de
permanenta fix ,Medfarm Bucovina Nord" ~i Centrul de permanenta fix , Obcinele Bucovinei".

31
ROMANIA

~~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECT IA GENERA LA DE ASISTENTA SOCIA LA $1
PROTECT IA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.l6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 tUCfc:tVI\
e-mail: office@dpcsv.ro

IV.7 Planificarea solutiilor in termenii de ie~iri, activitati, efecte ~i impact

IE~IRI ACTIVITATI EFECTE IMPACT


Revizuirea planurilor personalizate pentru 7 persoane cu Nevoia de personal de a) asupra beneficiarului -
dizabilitati In vederea reintegriirii in familie, cu activitatile specialitate pentru desfii~urarea interventie individualizatii:
specifice nevoilor identificate, in conformitate cu Modulul activitatilor, conform Modului mentinerea/dezvoltarea/con
IV standardele 1-15 din Ordinul 82/20 19; IV din Ordinul 82/20 19; solidarea potentialului
fieciirei persoane cu
Desfii~urarea de activiHiti specifice in centru rezidential, Includerea activitatilor de dizabiliHiti;
conform planului personalizat pentru 7 beneficiari care vor asistenta ~i suport in Planul
fi transferati in familie; Personalizat; Sustinerea procesului de
Reintegrarea In adaptare in comunitate ~i
familie a 7 Pregatirea beneficiarilor pentru transfer in familie pnn Desfii~urarea activiHitilor de mediu familial a persoanei
persoane cu desfii~urarea de activitati de asistenta ~i suport pentru luarea asistenta ~i suport acordate de cu dizabiliHiti;
dizabilitati unei decizii penh·u 7 persoane cu dizabilitati care vor fi catre personalul de
reintegrate in familie; specialitate; b)asupra comunitatii -
crearealdezvoltarea de
Stabilirea responsabilitatilor ~i modul de actiune cu familia servicii de sprijin pentru
~i cu comunitatea pentru 7 persoane cu dizabilitati care vor fi Asigurarea monitorizarii din viatii independentii ~i
reintegrate in familie; prevemrea
punct de vedere al evolutiei
institutionalizarii;
Transferul persoanelor cu dizabilitati in fami lie; situatiei beneficiarului de ciitre
managerul de caz. c) asupra personalului de
Monitorizarea a 7 beneficiari transferati in familie. specialitate - se
pozitioneazii ca facilitator
al integdirii persoanei cu
dizabilitati;

32
ROMANIA

d::~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECTIA COPILULUI A JUDET ULUI SUCEA VA
8-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 023 0-523.337 IUCff\.Vf\
e-mail : office@dpcsv.ro

d) asupra practicilor de
lucru- trecerea de la
abordarea pe grup Ia cea
individuala.

Revizuirea planurilor personalizate pentru 4 persoane cu Nevoia de personal de a) asupra beneficiarului:


dizabilitati 'in vederea transferului intr-un centru rezidential specialitate pentru desfii~urarea - interventie
public/privat in urma contractarii de servicii sociale, cu activitatilor, conform Modulul individualizata:
activitatile specifice nevoilor identificate, in conformitate cu IV din Ordinul Ministrului mentinerea/dezvo Itarea/con
Modulul IV standardele 1-15 din Ordinul Ministrului Muncii Muncii ~i Justitiei Sociale solidare potetialului
Contractarea de ~i Justitiei Sociale 82/20 19; 82/20 19; fiecarei persoane cu
servicii sociale dizabilitati;
pentru 4 persoane Desfii~urarea de activitati specifice 'in centrul rezidential, Includerea activitatilor de - sustinerea
cu dizabiliHiti conform planului personalizat pentru 4 beneficiari care vor asistenta ~i suport in PP; procesului de adaptare I
diagnosticate cu fi transferati intr-un centru rezidential public/privat 'in urma integrare 'in comunitate ~i
HIV-SIDA contractarii de servicii sociale;
mediul familial al
Desra~urarea activitatilor de persoanei cu dizabilitati;
Pregatirea beneficiarilor pentru transferul 'in CR pnn
contractarea de servicii sociale, prin desfii~urarea de activitati asistenta ~i suport acordate de b) comunitate
de asistenta ~i suport pentru luarea unei decizii pentru 4 catre personalul de - crearea/dezvoltarea
persoane cu dizabilitati cu HIV-SIDA; specialitate; de servicii de sprijin pentru
viata independenta ~i
Planificarea/pregatirea (inclusiv consultarea hartii sociale la Asigurarea monitorizarii din prevenirea
nivel national cu furnizori privati) in vederea contractarii de punct de vedere al evolutiei institutionalizarii;
servicii sociale; situatiei beneficiarului de catre c) personalul de
managerul de caz. specialitate se pozitioneaza
Organizarea procedurii privind contractarea de servicii · ca facilitator a! integrarii
sociale ~i atribuirea contractului; persoanei cu dizabilitati;
d) practici de lucru -
Monitorizarea implementarii contractului de catre furnizorul trecerea de Ia abordarea__Q_e
33
ROMANIA

~~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEA VA
B-dul George Enescu, nr.l 6, cod 72023 1 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 IUUflVI\
e-mail: office@dpcsv.ro

privat; grup la cea individuala.

Plasarea a 4 persoane cu dizabilitati In centru rezidential


public/privat in unna contractarii de servicii sociale.
Revizuirea PP pentru 3 persoane cu dizabilitati care vor fi Nevoia de personal de a) asupra beneficiarului:
Transferul a 3 specialitate pentru desra~urarea
transferati In centre rezidentiale organizate in comunitate, cu
persoane cu activitatile specifice nevoilor activitatilor, conform Modulul - interventie
identificate, conform
dizabiliHiti in centre individualizata:
Modulului IV standardele 1-1 5 din Ordinul Ministrului IV din Ordinul Ministrului mentinerea/dezvo Itarea/con
rezidentiale
organizate de catre Muncii ~i Justitiei Sociale nr 82/20 19; Muncii ~i Justitiei Sociale solidarea potentialului
APL(unitati 82/2019; fiedirei persoane cu
medico-sociale) Desra~urarea de activitati in CR conform PP revizuit, pentru dizabilitati;
I
3 persoane cu dizabilitati care vor fi transferate in centre Includerea activitatilor de
b) comunitate
rezidentiale organizate In comunitate; asistenta ~i suport in PP;
- crearea/dezvoltarea de
Consultarea hartii sociale la nivel judetean, pregatirea APL- Desra~urarea activiHitilor de servicii de sprijin pentru
urilor ~i/sau ONG-urilor In vederea transferului celor 3 asistenta ~i suport acordate de viata independenta ~i
beneficiari; catre personalul de prevemrea
specialitate; institutionalizarii;
Identificarea centrelor rezidentiale organizate In comunitate;
Pregatirea beneficiarilor pentru transfer in centre rezidentiale Asigurarea monitorizarii din c) personalul de
organizate In comunitate prin desra~urarea de activitati de punct de vedere al evolutiei specialitate se pozitioneaza
asistenta ~i suport pentru luarea unei decizii pentru · 3 situatiei beneficiarului de catre ca facilitator al integrarii
persoane cu dizabilitati; managerul de caz. persoanei cu dizabilitati;

d) practici de lucru -
Stabilirea responsabilitatilor ~i a modului de actiune a CR cu trecerea de la abordarea pe
furnizorii publici sau privati ~i cu comunitatea pentru 3 grup la cea individuala.

34
ROMANIA

~12.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECT lA COPILULUI A JUDETULUI SUCEA VA
B-dul George Enescu, nr. l 6, cod 72023 I Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 IUCtftV'\
e-mail: office@dpcsv.ro

persoane cu dizabilitati in vederea transferului acestora;

Transferul a 3 persoane cu dizabilitati in CR organizate in


comunitate;

Monitorizarea celor 3 beneficiari transferati in CR organizate


in comunitate.
Transferul a 59 de Reviziurea PP pentru 59 persoane cu dizabilitati care vor fi Nevoia de personal de a) asupra beneficiarului:
beneficiari in centre transferati In CAbR/CIA, cu activitatile specifice nevoilor specialitate pentru des!a~urarea
rezidentiale nou identificate, conform Modulului IV standardele 1-15 din activitatilor, conform Modulul - interventie
infiintate, astfel: individualizata:
- 9 beneficiari in Ordinul Ministrului Muncii ~i Justitiei Sociale m. 82/20 19; IV din Ordinul Ministrului
mentinerealdezvol tarea/con
CIA (organizat in Muncii ~i Justitiei Sociale solidarea potentialului
actuala locatie a Des!a~urarea de activitati in CR conform PP In vederea I 82/20 19; fiecarei persoane cu
Compartimentului dezvoWirii/sau mentinerii potentialului personal pentru 59 dizabilitati
pavilionar de persoane cu dizabilitati care vor fi transferati in CAbR/CIA; I Includerea activitatilor de
recuperare ~~ b) comunitate
reabilitare pentru asistenta ~i suport in PP;
persoane cu Des!a~urarea activitatii de asistenta ~i suport pentru luarea - crearealdezvoltarea de
handicap Falticeni) unei decizii pentru 59 persoane cu dizabilitati care vor fi Des!a~urarea activitatilor de servicii de sprijin pentru
- 50 beneficiari in transferate In CAbR/CIA; asistenta ~i sup01t acordate de viata independenta ~i
CAbR (organizat in catre personalul de prevemrea
actuala locatie a specialitate; institutionalizarii
~ Acreditarea CAbR/CIA;
~
CRRPH Pojodita)
Asigurarea monitorizarii din c) personalul de
Stabilirea responsabilitatilor ~i a modului de actiune a CR cu punct de vedere al evolutiei specialitate se pozitioneaza
comunitatea pentru 59 beneficiari care vor fi transferati In situatiei beneficiarului de catre ca facilitator al integrarii
CAbR/CIA; managerul de caz.
35
ROMANIA

t:~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel. : 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 IUCfetVet
e-mail: office@dpcsv.ro

Transferul a 59 persoane cu dizabilitati care vor fi preluate persoanei cu dizabiliUiti;


in CAbR/CIA;
d) practici de lucru -
trecerea de la abordarea pe
Monitorizarea eel or 59 de beneficiari transferati in grup la cea individuala.
CAbR/CIA.

36
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

II. 8 Estimarea resurselor financiare ~i materiale necesare

Centrul rezidential Buget estimat in Lei aferent Buget estimat in Lei Buget estimat in Lei aferent
anului 20 19/an, din care: aferent anului 2020/an, anului 2021/an, din care:
din care:

Cheltuieli Bunuri ~i Cheltuieli Bunuri ~i Cheltuieli Bunuri ~i


personal servicii personal servicii personal serv1cn

centru de ingrijire 463.351 478.314 484.146


si asistentii
' '
(organizat in
actuala locatie a
Compartimentului 382.420 80.931 396.235 82.079 401.067 83.079
pavilionar de
recuperare ~i
reabilitare pentru
persoane cu
handicap Falticeni )
cu o capacitate de 9
locuri
centru de abilitare 2.992.737 3.113.350 3.151.350
~i reabilitare
pentru persoane
adulte cu
dizabilitiifi (pe 2.464.316 528.421 2.579.099 534.251 2.610.578 540.772
actuala a CRRPH
Pojon1ta, cu o
capacitate de 50 de
locuri)

37
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr. I 6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520. I 72, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

IV.9 Estimare resurse umane necesare

Numar
Tip personal
Centrul rezidenpal personal necesar

centru de fngrijire fi Medic Y:z de norma


asisten(ii (organizat in (din care 2 ore/zi)
actuala locape a
Compartimentului Asistent social 1 norma (din
pavilionar de care 2 ore/zi)
recuperare ~i reabilitare
pentru persoane cu Psiholog 1 norma (din
handicap Fiilticeni) cu care 2 ore/zi)
o capacitate de 9 locuri
Asistent medical 2

Maseur 1 norma (din


care 2 ore/zi)

Asistent balneofiziokinetoterapeut 1 norma (din


care 2 ore/zi)

Instructor ergoterapie 1

Pedagog de recuperare 3

Infirmier 1

centru de abilitare si Sefcentru * 1


'
reabilitare pentru
Asistent balneofiziokinetoterapeut 1 norma (din
persoane adulte cu
care 6 ore/zi)
dizabilitiifi (pe actuala
a CRRPH Pojorata, cu Psiholog 1 norma (din
o capacitate de 50 de care 6 ore/zi)
locuri)
Asistent medical 6

Instructor ergoterapie 1

38
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.l6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

Maseur 1 norma (din


care 6 ore/zi)

Infirmieri 12

Pedagog de recuperare 7

Tehnico-administrativ SSM ~i PSI 20,5

Medic 1 norma (din


care 2 ore/zi)

Asistent social 1 norma (din


care 6 ore/zi)

* ~eful de centru va deservi cele doua centre rezidentiale nou infimtate

39
ROMANIA

~i.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $ I
PROTECT! A COPILULUI A JUDETULUI SUCEA VA
8-dul George Enescu, m.l6, cod 72023 1 Suceava
Tel. : 0230-520. 172, Fax: 0230-523 .337 IUCEf\Vf\
e-mail: office@dpcsv.ro

IV.lO Planificarea necesarului de instruire/formare a personalului

2019 2020 2021

TipuiiModulele Frecventa TipuVModulele Frecventa TipuiiModulele Frecventa


Categoria de personal cursuluilinstruiriil cursuluilinstruiri il cursului/instruiri il cursuluilinstruiri il cursu lui/instruiri il cursului/instruiri il
formarii personalului formarii personalului formarii formarii formarii personalului formarii
personalului personalului personalului
I
Personal de specialitate Sesiuni de Sesiuni anuale Sesiuni anuale Curs perfectionare Sesiuni anuale I
(asistent social, psiholog, perfectionare Curs perfectionare organizat de catre
organizate de catre organizat de catre :
kinetoterapeut, pedagog formatorul autorizat
formator autorizat
de recuperare, instructor formatorul autorizat din cadrul DGASPC I
din cadrul
ergoterapie, terapeut din cadrul DGASPC I DGASPC I Module de instruire
recuperare) Module de instruire Module de instruire privind
privind imbunatatirea privind asistenta imbunatatirea
servi ciilor sociale, sociala a servici ilor sociale in
aplicarea legislatiei in persoanelor cu domeniul protectiei
vigoare ~ i a dizabilitati. sociale a persoanelor
standardelor minime cu dizabilitati;
de calitate.
Module de instruire
privind tehnici ~ i
metode de
recuperare.

Sesiuni de instruire Sesiuni anuale Sesiuni de Sesiuni trimestriale Sesiuni de informare Ses iuni
!
organizate de ditre informare organizate din cadru l
--

40
ROMAN IA

d::~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE AS ISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
8-dul George Enescu, nr. 16, cod 72023 1 Suceava
Tel. : 023 0-520.172, Fax: 0230-523.337 /UCEf\Vf\
e-mail: office@dpcsv.ro

formator autorizat organizate de ditre DGASPC I Module trimestria le


din cadrul DGASPC I formatoru l de instruire privind
Module de instruire autorizat din aplicarea standardelor
privind comunicarea, cadrul DGASPC I minime de calitate in
negocierea Module de instru ire domeniu, pe diferite
conflictelor, privind aplicarea teme de interes
dezvoltarea standardelor (drepturile
minime de calitate beneficiarilor,
personala etc.
in domeniu, pe respectarea ~ i
Module de instruire diferite teme de rapot1area formelor
privind tehnici ~i interes (drepturile de abuz, neglijare,
metode de recuperare beneficiarilor, exploatare, forme de
etc. respectarea ~ i abil itarelreabilitare,
rapm1area formelor forme de terapi i etc).
de abuz, neglijare,
exploatare, forme
de
abil itare/reabil itare,
forme de terapii
etc).

Personalul medical ~i de Sesiuni de instruire Sesiuni anuale Ses iuni de instruire Sesiuni anuale Ses iuni de instruire Sesiuni anuale
ingrijire organizate de ditre organ izate de ditre organizate de catre
formatorul autorizat formatori autorizati formatori autorizat
din cadrul DGASPC I din cadrul din cadrul DGASPC
Module de instruire DGASPC I Module I Module de instruire
privind de instruire privind privind ingrij ire ~i
-- --

41
ROMANIA

~~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULU! A JUDETULUI SUCEA VA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 72023 1 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 /UCEf\VI\
e-mail: office@dpcsv.ro

lmbuniWitirea lmbunatatirea recuperarea persoanei I

serviciilor medicate ~ i serviciilor medicate cu dizabilitate


de lngrij ire acordate ~i de lngrijire psihica. i

beneficiarilor din a cordate


centrele rezidentiale. beneficiarilor din
centrele
rezidentiale.

Ses iuni de instruire ~ i Ses iuni trimestriale Sesiuni de instruire Sesiuni trimestriale Sesiuni de instruire ~ i Sesiuni
formare organizate ~ i formare formare organizate trimestriale
de catre formatori organizate de catre de catre formatori
autorizati din cadrul formatori autorizati autorizati di n cadru l
DGASPC I Module din cadrul DGASPC I Mod ule '

de instruire privind DGASPC I de instruire privind I

ega litatea de ~anse; Module de instruire egalitatea de ~anse;


prevenirea, privind egalitatea prevenirea,
recu noa~terea ~i de ~anse; recunoa~terea ~ i
raportarea formelor prevenirea, rapottarea formelor
de exploatare, recunoa~terea ~i de exploatare, I
I
violenta ~i abuz; rap01tarea formelor violenta ~i abuz; !

respect pentru de exploatare, respect pentru '

diversitate; respect ~i violenta ~i abuz; d iversitate; respect ~ i I

lncurajare pentru respect pentru lncurajare pentru


autonomia diversitate ; respect autonomia
individuala ~i ~ i lncurajare pentru ind ividuala ~ i
independenta autonomia independenta
persoanelor cu individuala ~i persoanelor cu
d izabilitati. independenta d izabilitati.
persoanelor cu
dizabilitati.
-- --- - -

42
ROMANIA
CONSILIUL niDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A niDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

IV.ll Evidentierea potenpalelor dificultati de implementare /factori de rise

• Nerespectarea termenelor prevazute pentru fiecare etapa in vederea realizarii lucarilor necesare
autorizarii ISU ~i de igienizare in spatiile unde vor functiona centrele rezidentiale.
• Numarul insuficient de centre rezidentiale sau de locuri in centrele rezidentiale destinate
persoanelor cu dizabilitati diagnosticate cu HIV-SIDA, organizate de catre furnizorii publici sau privati
din tara.
• Intarzieri in derularea procedurii de contractarea serviciilor sociale.
• Dificultati de adaptare a beneficiarilor in centrele organizate in comunitate de catre furnizorii
publici sau privati, unde vor fi transferati.
• Lipsa de cooperare din partea familiei/apaf!inatorilor beneficiarilor propu~i pentru reintegrare in
familie.
• Dificultati de adaptare ~i integrare a persoanei cu dizabilitati in familie ~i!sau comunitate.
• Resurse financiare insuficiente la nivellocal, pentru a acoperi serviciile sociale alternative.

IV.12 Evidentierea modalitatilor de comunicare astfel incat sa fie evitate interpretari eronate
cu privire Ia beneficiari sau personal
Pe intreg procesul de restructurare a centrului, personalul de specialitate se va as1gura ca
beneficiarii sunt informati, in mod complet ~i accesibil, in format clasic sau adaptat, utilizand metode de
abordare, comunicare ~i relationare cu beneficiarii, in functie de particularitatile psiho-comportamentale
ale acestora.
Informarea opiniei publice, cu privire la responsabilitatea civica a membrilor comunitatii fata de
persoanele cu dizabilitati, precum ~i posibilitatile de valorificare a potentialului aptitudinal ~i relational
acestor persoane in folosul comunitatii.

IV.13 Identificarea de solutii in caz de e~ec/nereu~ita alia unor solutii propose


• Stabilirea ~i urmarirea consecventa a unei metodologii de lucru care sa permita des!a~urarea in
bune conditii a activitatilor necesare obtinerii avizului ISU, in actuala locatie a CRRPH Pojorata, ~i de

43
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOClALA SI
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.l6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

igienizare a spatiului unde va functiona Centrul de ingrijire ~i asistenta. Beneficiarullucrarii va avea in


vedere respectarea graficul de lucrari. Vor fi initiate 1ntainiri periodice de lucru pentru a monitoriza
derularea lucrarilor dar ~i un plan lunar de 1ndeplinire a activitatilor potrivit graficului.
• In situatia in care nu vor fi identificati furnizori privati interesati sa contracteze servicii sociale se
vor 1ntreprinde urmatoarele demersuri:

- consultarea haqii cu serviciile sociale de la nivel national in vederea identificarii de centre


rezidentiale publice care ar putea prelua persoanele diagnosticate cu HIV-SIDA;

- identificarea apart:inatorilor ~i sustinerea acestora, prin acordarea de servicii de informare,


consiliere ~i suport, in vederea integrarii in farnilie a persoanelor cu dizabilitati diagnosticate cu HIV-
SIDA.

• Pentru persoanele cu dizabilitati din cadrul CRRPH Pojorata - locatia din comuna Pojorata - se
are in vedere, ca solutii altervative celor propuse:

- transferul in centrele rezidentiale pentru persoanele adulte cu dizabilitati aflate in structura


DGASPC;

- identificarea persoanelor interesate sa devina asistenti personali profesioni~ti, atestarea, formarea


~i angajarea acestora, in vederea plasarii persoanelor cu dizabilitati Ia ace~tia.

• Includerea 1ntr-un program de consiliere ~i suport a beneficiarilor centrului rezidential care


prezinta dificultati de adaptare in urma transferului in alte unitati de asistenta sociala, in vederea cre~terii
gradului de adaptabilitate.

• Informarea ~i consilierea apart:inatorilor persoanelor cu dizabilitati propuse pentru integrare in


familie, din partea speciali~tilor din centrele rezidentiale ~i a personalului din cadrul prirnariilor de
domiciliu.

• Acordarea de suport din partea personalului de specialitate din cadrul primariilor de domiciliu
~i!sau identificarea de servicii sociale alternative in comunitate.

V. Promovarea unei atitudini pozitive ~i suportive a personalului ~i comunitiifii


fafii de beneficiari
V.l. In vederea implementarii politicilor sociale, a strategiei in domeniul protectiei persoanelor
adulte cu dizabilitati, precum ~i a planului de restructurare in vederea dezvoltarii de noi servicii
alternative DGASPC Suceava se afla in relatie de parteneriat/colaborare cu urmatoarele structuri:

44
ROMANIA

~~-
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr. l6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 IUCff\Vf\

e-mail: office@dpcsv.ro

- DGASPC Suceava se afla in subordinea Consiliul Judetean Suceava ~i cele doua institutii
indeplinesc rolul de parteneri-cheie ill elaborarea/dezvoltarea/aprobarea ~i implementarea strategiilor,
Planului de actiune ~ide restructurare in domeniul protectiei persoanelor adulte cu dizabilitati, la nivelul
judetului Suceava.

- DGASPC Suceava colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ~i institutiilor


care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, respectiv Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale,
Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, Agentia Judeteana pentru Plati ~i Inspectie
Sociala carora le transmite spre avizare strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel judetean,
planurile de actiune situatiile statistice, datele, informatiile, indicatorii care privesc serviciile sociale
organizate ~i acordate la nivelul judetului.

- Totodata, DGASPC Suceava, 1n procesul de furnizare de servicii sociale, colaboreaza ~i cu alte


institutii de la nivel judetean precum Casa Judeteana de Pensii, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate,
Inspectoratul de Politie Suceava, Spitalul Judetean Suceava, spitalele municipale din judetul Suceava,
Spitalul de Psihiatrie Cfunpulung Moldovenesc, Spitalul de Psihiatrie Siret, precum ~i cu cele 114
servicii publice locale de asistenta sociala din judet.
DGASPC Suceava a incheiat parteneriate cu institufii ~i organizatii neguvernamentale ~i
reprezentantii societatii. Astfel, au fost incheiate contracte de colaborare cu:

- Fundatia "Eagle House" Siret, cu scopul dezvoltarii de proiecte educative, sociale ~i activitati de
terapie ocupationala care sa vizeze dezvoltarea ~i stimularea participarii persoanelor aflate ill nevoie la
aceste activitati, precum ~i o intelegere aprofundata a problemelor ce tin de sanatatea rnintala a fiecaruia,
a nevoii de protectie a persoanelor cu dizabilitati ~i a necesitatii implicarii active in rezolvarea
problemelor sociale din comunitate.

- Filiala Suceava a Asociatiei Profesionale Neguvemamentale de Asistenta pentru toti - Accesul


persoanelor cu dizabilitafi la ocuparea de servicii , care i~i propune sa colaboreze 1n vederea sprijinirii
persoanelor cu dizabilitati in procesul de integrare pe piata muncii prin: facilitarea accesului persoanelor
cu dizabilitati la serviciile sociale ~i de ocupare; promovarea la nivel local a Centrului de lncluziune
Sociala ce va fi deschis 1n cadrul Proiectului de catre Filiala Suceava a Asociatiei Profesionale
Neguvemamentale de Asistenta Sociala ASSOC.

- Fundatia pentru Dezvoltarea Asociatiilor de Ajutor Mutual cu sediul in Cluj Napoca care prin
Proiectul ,Inclusiv- Retea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii in 6
regiuni din Romania" ~i-a propus cre~terea nivelului de calificare a persoanelor apaqinand grupurilor
vulnerabile (persoane cu dizabilitati, persoane de etnie roma, persoane care provin din familii cu mai

45
ROMANIA

~~.
CONSILIUL IUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A IUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.l6, cod 720231 Suceava
Tel. : 0230-520.172, Fax: 0230-523 .337 IUCfC\_V'\
e-mail: office@dpcsv.ro

mult de 2 copii sau monoparentale ~i care sunt expuse riscului de excluziune sociala, persoane afectate
de boli ocupationale, persoane Ia.ra adapost, etc.) prin furnizarea de programe integrate de consiliere ~i

formare profesionala in vederea integrarii pe o piata a muncii flexibila ~i incluziva.


- Fundatia "0 noua viata" Siret care ofera in cadrul parteneriatului incheiat cu DGASPC Suceava
servicii de gii.zduire, de ingrijire personala, de recuperare ~i de integrare - reintegrare sociala ~i alte
servicii necesare functionarii Centrului rezidential "0 noua viata" din cadrul Serviciilor sociale pentru
copii cu dizabilitati al Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie "Blijdorp- 0 noua viata", pentru
un numiir de 20 de beneficiari cu dizabilitati pentru care s-a instituit masura de protectie speciala .
- Asociatia Biroul de Servicii Generale ale Alcoolicilor Anonimi din Romania (G.S.O) cu sediul in
Timi~oara ~i Grupul AA Speranta Suceava.
Pe intreg parcursul procesului de restructurare se va avea in vedere dezvoltarea colaborarii intre
institutiile publice ~i organizatiile nonguvemamentale locale implicate in protectia ~i promovarea
drepturilor persoanelor cu dizabilitati, deoarece atingerea obiectivelor propuse se poate realiza doar daca
toti actorii sociali se implica real in acest demers. In acest sens, primiiria comunei Cacica pune la
dispozitie terenul necesar infiintiirii celor trei locuinte maxim protejate ~i o cliidire unde va functiona
centrul de zi. La constituirea retelei de asistenti personali profesioni~ti, DGASPC va colabora cu
autoritatile locale din judet in vederea identificarii persoanelor interesate in a fi formate ~i autorizate ca
asistent personal profesionist.
V.2. Pentru a facilita schimbul "de idei", , bune practici" ~i identificarea de solutii, pe parcursul
procesului de restructurare, se vor organiza sesiuni de lucru cu organizatiile nonguvemamentale care
activeaza in domeniul protectiei persoanelor adulte cu dizabilitati. in domeniul protectiei persoanelor
adulte cu dizabilitati. Speciali~tii din cadrul DGASPC Suceava.
-
V.3. In cadrul procesului de restructurare se va avea in vederea organizarea de campanii de
informare, con~tientizare ~i sensibilizare a comunitatii cu privire la problematica persoanelor cu
dizabilitati, a nevoilor acestora, in vederea sustinerii procesului de (re)integrare sociala a acestora,
printr-o serie de actiuni:
- diseminarea informatiilor cu privire la obiectivele ~i masurile propuse, in vederea cre~terii

potentialului persoanelor cu dizabilitati de a activa in comunitate;

46
ROMANIA

~-
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 72023 1 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 IUC€1\_VI\

e-mail: office@dpcsv.ro

- cre~terea gradului de con~tientizare a opiniei publice privind rolul pe care persoanele cu


dizabilitati 11 pot juca 1n dezvoltarea viitoare a comunitatii ~i combaterea formelor de discriminare ~i

excludere sociala.
Aceste actiuni se vor realiza prin organizarea de campanii de informare, educare, comunicare
adresate la toate nivele de interes: persoana cu handicap, familia persoanei cu handicap, comunitatii In
care tdiiesc, autoritatile locale, administratiei locale.
Campaniile vor sublinia mesajul precum ca persoanele cu dizabilitati sunt persoane cu acelea~i

drepturi ~i obligatii ca ~i ceilalti, acest lucru justificand lnlaturarea tuturor obstacolelor din calea deplinei
lor participari la viata societatii. Se va lncuraja o proiectare pozitiva a imaginii persoanelor cu
dizabilitati 1n mass media, 1n colaborare cu organizatiile persoanelor cu handicap.
Persoanele cu handicap, familiile ~i sustinatorii acestora trebuie sa aiba acces la toate informatiile
referitoare la diagnoza, drepturi, servicii ~i programe disponibile, In toate stadiile acestora. Asemenea
informatii vor fi prezentate lntr-o forma accesibila ~i pentru difuzarea lor se vor folosi toate mijloacele
posibile (tiparituri, online, audio, audio-vizuale ~i vizuale precum ~i prin alte mijloace de informare).
V.4. 0 alta masura menita sa creasca calitatea serviciilor sociale furnizate persoanelor cu
dizabilitati se refera la organizarea anuala de sesiuni de instruire a personalului anjagat ~i formarea
asistentilor personali profesioni~ti ~i a personalului de specialitate nou angajat. Sesiunile de informare
vor viza lntreg personalul actualului CRRPH Pojorata ~i vor avea In vedere:
- informarea ~i implementarea standardelor minime de calitate In domeniu, organizate la inceputul
anului 2019 cu implicarea lntregului personal;
- realizarea ~i implementarea noilor proceduri ~i instrumente de evaluare, planificare ~1

monitorizare a serviciilor sociale furnizate, axate pe nevoile individuale ale fiecarui beneficiar, se vor
organiza sesiuni de instruire la 'inceputul anului 2019 ~i trimestrial pe 'intreaga perioada de implementare
a planului de restructurare. Beneficiarii sesiunilor de instruire vor fi personalul de specialitate implicat
In furnizarea serviciilor sociale;
- sesiuni de instruire privind dezvoltarea de noi servicii !?i activitati furnizate beneficiarilor in
cadrul centrului, la care va participa personalul de specialitate din cadrul centrului;
- sesiuni anuale de perfectionare continua a personalului medical !?1 de lngrijire in vederea
'imbunatatirii serviciilor medicale !?ide ingrijire acordate beneficiarilor.
47
ROMANIA

&:~.
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr .16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337 /UCfi\Vf\
e-mail: office@dpcsv.ro

V .5 Incepand cu anul 2018, scopul campaniei "Porti Deschise" a fest implicarea comunitatii in
proiectele de voluntariat, care sa conduca la o mai buna insertie sociala a adultilor din sistemul de
protectie in cadrul comunitatii, s-au 'incurajat, intr-o mai mare masura, activitatile de voluntariat.
In urma acestei campanii numarul membrilor comunitatii care au optat pentru voluntariat ca forma
de implicare in viata persoanei cu dizabilitati institutionalizate a crescut constant. Astfel, voluntarii s-au
implicat in activitati de socializare ~i viata activa, organizarea unor evenimente ~i antrenarea
beneficiarilor in activitati recreative in comunitate.
In cadrul planului de restructurare a CRRPH Pojonlta voluntarii vor fi implicati in urmatoarele
activitati:
-campaniile de informarea!con~tientizarea membrilor comunitatii asupra necesitatii dezvoltarii de
servicii sociale in localitatile in care traiesc;
-activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta a beneficiarilor;
-implicarea in activitatile destinate insertiei sociale a beneficiarilor, cre~terea gradului de adaptare
~i relationare cu anturajul, activitati recreative etc.
V.6 Pentru realizarea unei atitudini pozitive ~i suportive fata de persoanele adulte cu handicap se
v-a mentine o colaborare permanenta cu mass-media !ocala, prin participarea la dezbateri la posturile
locale TV pe tema problematicii persoanelor cu dizabilitati ~i articole scrise in vederea informarii ~i
sensibilizarii populatiei. Totodata, se vor organiza 'intillniri periodice de lucru intre reprezentantii
DGASPC ~i SPAS.
Se ve incuraja participarea la spectacole ~i concursuri la care vor participa persoanele adulte cu
handicap, in centre dar ~i in afara lor, cum ar fi: concursul national "Europe Affiche-Fluvii ~i rauri care
traverseaza Europa"- Jocurile "Disabled Persons' Olympics", participarea cu un program artistic la
evenimentul "Deschide ochii.. Deschide inima... " organizat cu ocazia Zilei Intemationale a Persoanelor
cu Dizabilitati la Iulius Mall Suceava, spectacole de teatru, targuri ~i expozitii cu obiecte artizanale
confectionate de beneficiari etc.

VI. Prevenirea (re)institufionaliziirii


Masurile ~i actiunile propuse 'in vederea prevenirea (re)institutionalizarii vizeaza:
- DGASPC Suceava va 'indruma metodologic speciali~tii din cadrul serviciilor autoritatilor publice
locale (manageri de caz) pentru a monitoriza fiecare persoana cu dizabilitati integrata in familie, pe o
perioada de 6 luni;
- Familiile/apartinatorii persoanelor adulte cu handicap vor fi consiliate de catre asistentii sociali
din cadrul autoritatilor publice locale, cu sprijinul speciali~tilor din cadrul DGASPC Suceava, in vederea
prevenirii situatiilor de (re) institutionalizare;
- Acordarea de beneficii sociale persoanei cu dizabilitati ~i familiei acesteia pentru a sustine un trai
decent;
48
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.l6, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

- Furnizarea de servicii de consiliere sociaHi, juridica ~I de informare a


persoanelor adulte cu dizabilitati ~i a farniliilor acestora, in vederea prevenirii institutionalizarii;
- Facilitarea accesului persoanei adulte cu handicap ~i a apartinatorilor Ia serviciile din comunitate
precum unitati medicale, institutii publice, unitati culturale, unitati comerciale, in vederea obtinerii unui
loc de munca etc;
- Promovarea compartimentului de asistenti personali profesioni~ti, organizat Ia nivelul DGASPC
Suceava, Ia nivelul comunitatii;
- Monitorizarea ~i controlul activitatii asistentului personal profesionist;
- Promovarea voluntariatului in des~urarea activitatilor specifice prevenirii institutionalizarii ~i
post externare;
In vederea implementarii obiectivelor ~i masurilor stabilite in cadrul planului de restructurare,
precum ~i a actiunilor propuse pentru prevenirea (re)institutionalizarii DGASPC Suceava va stab iii
relatii cu serviciile sociale din comunitate, astfel:
- Mentinerea unui dialog permanent cu speciali~tii din cadrul serviciilor de asistenta sociala din
cadrul autoritatilor publice locale;
- Colaborarea cu AJOFM Suceava pentru identificarea unor locuri de munca compatibile cu
potentialul functional restant al persoanelor cu handicap;
- Indrumarea comunitatilor locale in vederea lnfiintarii de servicii sociale alternative la nivellocal;
- Implicarea presei ~i a comunitatii locale, in procesul de promovare a imaginii ~i a drepturilor
persoanelor adulte, a serviciilor existente ~i a modului de accesare a acestora;
- Incheierea de protocoale/parteneriate intre institutiile implicate in implementarea programelor de
restructurare;
- Acordarea suportului metodologic ONG-urilor, in vederea dezvoltarii ~i asigurarii de servicii
alternative pentru persoanele adulte ~i familiile acestora, prevenirii institutionalizarii, cuno~terea ~i
aplicarea legislatiei;
- Mentinerea unei colaborari permanente cu ONG-urile care activeaza in domeniul protectiei
persoanelor adulte cu handicap in vederea schimbului de experienta ~i "bune practici", in procesul de
restructurare.

Evaluare ~i monitorizare

Conducerea DGASPC Suceava va emite o dispozite, prin care va desemna membrii echipei de
evaluare ~i monitorizare a obiectivelor stabilite in Planului de restructurare, precum ~i a atributiilor
acestora. Evaluarea ~i monitorizarea implementarii Planului de restructurare (PP) va consta in verificarea
atingerii obiectivelor ~iva avea in vedere elaborarea unor instrumente de evaluare ~i monitorizare, ~i

49
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEA VA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

fixarea unor indicatori calitativi ~i cantitativi. Echipa de evaluare va efectua, 'in baza unei planifidiri, dar
~i ori de cate ori este necesar, monitorizari privind gradul de implementare a obiectivelor ~i masurilor,
precum ~i a gradului de implementare a Standardelor minime de calitate 'in domeniu, astfel !neat
beneficiarii serviciilor sociale sa aiba asigurate servicii specifice corespunzatoare nevoilor identificate.
Concluziile fiecarei sesiuni de monitorizare se vor regasi 'in rapoarte care vor fi 'inaintate conducerii
DGASPC Suceava.

Director executiv adjunct, Director executiv adjunct

TEANU Margareta ISAILA


~jf} c,/

so