Sunteți pe pagina 1din 18

03/11/2021

Agenda – Sesiunea 3
1. Misiuni de asigurare
C AUDIT, REVIZUIRE, ALTE SERVICII DE 2. Recapitulare
E
C
ASIGURARE SI SERVICII CONEXE 3. Intrebari despre proiect
C Suport de curs / Anul II
A Semestrul II
R
Autor suport: Mirela Paunescu, PhD, ACCA, MBA
2
0
2
1

1 2

Cadrul international pentru misiunile de asigurare


Cadrul international pentru misiunile de asigurare • emis pentru a facilita întelegerea elementelor si obiectivelor unei
misiuni de asigurare si a misiunilor în care se aplica ISA, ISRE si ISAE.
• nu reprezinta un standard si în consecinta, nu stabileste cerinte (sau
principii de baza sau proceduri esentiale) pentru desfasurarea
auditului, revizuirilor sau altor misiuni de asigurare.

Stagiu C E C C A R 2018 2021


CECCAR
S ta giu 3

3 4

1
03/11/2021

Conditii preliminare acceptarii/continuarii


Aspecte analizate misiunii
• Introducere: Cadrul trateaza misiunile de asigurare efectuate de • Rolurile si responsabilitatile partilor adecvate (partea responsabila, persoana
practicieni. care efectueaza masurarea sau evaluatorul, partea contractanta) sunt
adecvate în circumstantele date; si
• Descrierea misiunilor de asigurare: Descrie misiunile de asigurare si • Misiunea prezinta toate caracteristicile de mai jos:
face distinctia dintre misiunile directe si cele de atestare si dintre • Subiectul implicit este corespunzator;
misiunile de asigurare rezonabila si cele de asigurare limitata. • Criteriile pe care practicianul se asteapta sa le aplice la întocmirea informatiilor specifice
sunt adecvate circumstantelor misiuni si sunt relevante, exhaustive, credibile, neutre si
• Domeniul de aplicare a Cadrului: Face distinctia între misiunile de inteligibile;
asigurare si alte misiuni, precum misiunile de consultanta. • Criteriile applicate la întocmirea informatiilor specifice sunt disponibile pentru utiliza-
torii vizati;
• Conditii preliminare pentru o misiune de asigurare: Prezinta conditiile • Practicianul se asteapta sa poata sa obtina probele necesare pentru fundamentarea
preliminare care trebuie îndeplinite înainte de acceptarea unei concluziei practicianului;
misiuni de asigurare. • Concluzia practicianului, sub forma corespunzatoare, fie a unei misiuni de asigurare
rezonabile, fie a unei misiuni de asigurare limitate, urmeaza a fi inclusa într-un raport
• Elementele unei misiuni de asigurare scris; si
• Are un scop rational, inclusiv, în cazul unei misiuni de asigurare limitate, faptul ca
• Alte aspecte: Discuta responsabilitatile privind comunicarea, altele practicianul se asteapta sa poata sa obtina un nivel de asigurare semnificativ.
decât prin raportul de asigurare, si implicatiile asocierii unui
practician cu un subiect implicit sau cu informatiile specifice.

5 6

Elementele unei misiuni de asigurare Relatia tripartita

1. o relatie tripartita

Practicianul Partea Utilizatorii


2. un subiect implicit; responsabila vizati
3. criterii;

4. probe; si

5. un raport de asigurare.

7 8

2
03/11/2021

Subiectul implicit Probe


• Anexa 4 aici • Scepticismul profesional
• Rationamentul profesional
• Suficienta si gradul de adecvare a probelor sunt corelate. Suficienta
este masura cantitatii probelor.
• Gradul de adecvare este masura calitatii probelor; mai precis, a
relevantei si credibilitatii lor pentru furnizarea de sprijin pentru
concluzia practicianului.
• Credibilitatea probelor este influentata de sursa si natura lor si
depinde de circumstantele individuale în care sunt obtinute.

9 10

Factori care influenteaza cantitatea sau calitatea


probelor disponibile Pragul de semnificatie
• Caracteristicile subiectului implicit si ale informatiilor specifice. De exemplu, • Pragul de semnificatie este relevant pentru planificarea si executarea
se pot astepta probe mai putin obiective când informatiile specifice sunt mai misiunii de asigurare, inclusiv pentru determinarea naturii, plasarii în
degraba proiectate în viitor, decât istorice; si
timp si amplorii procedurilor si pentru evaluarea masurii în care
• Alte circumstante, cum ar fi indisponibilitatea probelor care ar trebui, în mod informatiile specifice sunt lipsite de denaturari.
rezonabil, sa existe din cauza, de exemplu, plasarii în timp a numirii
practicianului, politicii entitatii cu privire la pastrarea documentelor,
sistemelor informatice neadecvate sau unei restrictii impuse de partea
responsabila.

11 12

3
03/11/2021

Riscul misiunii Tipuri de riscuri


• Riscul misiunii este riscul ca practicianul sa exprime o concluzie
necorespunzatoare, atunci când informatiile specifice sunt
denaturate semnificativ. Riscuri pe care • Susceptibilitatea ca informatiile specifice sa fie denaturate semnificativ,
• Riscul misiunii nu se refera si nu include riscurile aferente activitatii practicianul nu le
înainte de a lua în considerare orice controale aferente aplicate de catre
partea (partile) adecvata(e) (riscul inerent); si
practicianului, cum ar fi pierderile din litigii, publicitate negativa sau • Riscul ca o denaturare semnificativa care se produce în informatiile
alte evenimente care se produc în legatura cu informatiile specifice. influenteaza în mod specifice sa nu fie prevenita, sau detectata si corectata, la timp de catre
direct controlul intern al partii (partilor) adecvate (riscul de control)
• Risc egal cu 0? NEVER / Niciodata
Riscuri pe care • Riscul ca procedurile realizate de catre practician sa nu detecteze o
practicianul le denaturare semnificativa (riscul de nedetectare); si
• În cazul unei misiuni directe, riscurile asociate cu masurarea sau evaluarea
influenteaza în mod realizata de catre practician pentru subiectul implicit în raport cu criteriile
(riscul de masurare sau evaluare).
direct

13 14

Procedurile de obtinere a probelor Diferente

I n s p ectia; Misiunea de asigurare rezonabila Misiunea de asigurare limitata

Ob s e rva tia; • Pe baza unei întelegeri a subiectului implicit si a • Pe baza unei întelegeri a subiectului implicit si a
celorlalte circumstante ale misiunii, identificarea si celorlalte circumstante ale misiunii, identificarea
evaluarea riscurilor ca informatiile specifice sa fie domeniilor în care este posibil sa apara o denaturare
Co n fi rm a rea; denaturate semnificativ; semnificativa a informatiilor specifice;
• Proiectarea si aplicarea de proceduri ca raspuns la • Proiectarea si aplicarea de proceduri pentru
I n te rvi evarea. riscurile evaluate si obtinerea unei asigurari abordarea respectivelor domenii si pentru a obtine o
rezonabile care sa sustina concluzia practicianului; si asigurare limitata care sa sustina concluzia
• Evaluarea suficientei si a gradului de adecvare a practicianului; si
Re ca lcu lare a; probelor obtinute în contextul misiunii si, daca • În cazul în care practicianul ia cunostinta de un
circumstantele o impun, încercarea de a obtine aspect (aspecte) care îl determina sa considere ca
Re p e tarea execu tarii; probe subsecvente. informatiile specifice ar putea fi semnificativ
denaturate, proiectarea si aplicarea de proceduri
suplimentare pentru a obtine noi probe.
Pro ce d u ri a nalitice

15 16

4
03/11/2021

Raportul de asigurare Alte aspecte


• Comunicarea
• Documentarea
nivelul de asigurare

tipul misiunii

Forma
criteriile folosite pentru subiect
depinde de

probele obtinute

concluziile la care a ajuns

17 18

Ce sunt?
Misiuni de asigurare, altele decât auditurile sau revizuirile • Misiunile de asigurare sunt misiunile în care practicianul îsi propune
sa obtina suficiente probe adecvate pentru a exprima o concluzie
informatiilor financiare istorice – ISAE 3000 menita sa sporeasca gradul de încredere al utilizatorilor vizati, altii
decât partea responsabila, în legatura cu informatiile specifice.
Pentru aceste misiuni de asigurare IAABS a emis o serie de standarde
( ISAE) care acopera ?n general misiunile de asigurare ( spre exemplu
ISAE 3000) dar si ?n mod particular un anumit subiect ( ISAE 3400
pana la ISAE 3420).
• In plus, exista un cadru general publicat de IAASB pentru misiunile de
asigurare, cadru de care auditorul trebuie sa tina cont.

Stagiu C E C C A R 2018 2021


CECCAR
S ta giu 19

19 20

5
03/11/2021

Misiune de asigurare rezonabila


– O misiune de asigurare în care
practicianul reduce riscul
misiunii la un nivel acceptabil de
scazut, în circumstantele
misiunii, ca baza pentru
Misiuni de concluzia sa.
asigurare
Na tu ra , p lasarea în timp
si a m p loare a p roce-
Misiune de asigurare limitata –
I n fu n cti e d e gra dul practicianul reduce riscul d u ri l or e fectuate în tr-o
d e a s igu rare misiunii la un nivel acceptabil în m i s iu ne d e a sigu rare
circumstantele misiunii, dar l i m itata su nt lim itate în
acest risc este mai mare decât în co m p a ratie cu ce l e
cazul unei misiuni de asigurare n e ce sare într-o m isiun e
In functie de cine rezonabila, ca baza pentru d e a s igu rare re zo nabila,
In functie de masoara sau exprimarea unei concluzii într-o
în s a o biectivu l e ste
forma care transmite daca, pe
gradul de asigurare evalueaza baza procedurilor efectuate si a o b ti n erea u n ui n ivel d e
a s igu rare care , p otrivi t
subiectul probelor obtinute, practicianul a
luat cunostinta de anumite ra ti o nam en tului
aspecte care îl face(fac) sa p ro fe sion al al
creada ca informatiile specifice p ra cti cian ului, e ste
sunt denaturate semnificativ. p e rti n ent.

21 22

21 22

Misiune de atestare –Una


dintre parti, alta decât
practicianul, masoara sau
Concluzia abordeaza problema
existentei sau nu a denaturarii
Diferente si asemanari
evalueaza subiectul semnificative în ceea ce
implicit în raport cu priveste informatiile specifice
criteriile si prezinta si poate fi formulata în ceea ce
priveste:
• Într-o misiune de asigurare limitata, practicianul efectueaza proceduri care
informatiile specifice sunt limitate în comparatie cu cele necesare într-o misiune de asigurare
rezultate într-un raport Subiectul implicit si criteriile
aplicabile; rezonabila, si totusi, sunt planuite în vederea obtinerii unui nivel de
sau într-o declaratie. Cu
toate acestea, în unele Informatiile specifice si asigurare pertinent ( pertinent inseamna ca trebuie sa sporeasca încrederea
cazuri, informatiile criteriile aplicabile; sau utilizatorilor vizati în informatiile specifice într-o masura care este evident
In functie de cine specifice pot fi prezentate Declaratie emisa de mai mult decât neînsemnata).
partea/partile adecvata/e.
masoara sau de practician în raportul
• Printre factorii care ar putea fi relevanti pentru stabilirea tipului de asigurare
de asigurare.
evalueaza care va fi oferit, se numara, spre exemplu:
subiectul • Ca ra cteristi cile s ubiectului i mplicit si a le criteri ilor.
Misiune directa –
Practicianul masoara sau Co n cl u zia • Ins tructiunile di n pa rtea pa rtii contracta nte pri vind na tura a sigura rii pe ca re
evalueaza subiectul p ra cti cian ului pa rtea contra ctanta îsi doreste s a o obti na practicianul.
implicit în raport cu a b o rd eaza rezultatul • Pra cti ca genera la a ccepta ta, da ca exi sta, în ceea ce pri veste mi s i unile de a s i gurare
criteriile aplicabile si ra p o rta t al m asu rarii pentru a numi te i nforma tii s pecifice, s a u i nformati i s pecifice s i milare s a u conexe.
prezinta informatiile
specifice rezultate ca parte s a u e valuarii • Nevoi l e i nforma ti onale a l e uti lizatorilor vi zati , ca grup. În genera l , cu câ t s unt ma i
din, sau supliment care s u b ie ctului i m plicit în gra ve cons eci ntel e ca uti lizatorii vi zati s a pri mea sca o concl uzie nea decvata în
însoteste, raportul de ra p o rt cu cri te riile. ca zul în ca re i nforma tiile s pecifice s unt dena turate, cu a tâ t ma i mul te el emente a r
asigurare. fi neces a re pentru ca a s i gurarea s a fi e perti nenta pentru ei .
• Di vers e res tri ctii de ti mp si de cos turi

23

23 24

6
03/11/2021

Obiectivele practicianului într-o misiune de


Misiuni conform ISAE 3000 asigurare
• Misiuni privind sustenabilitatea – O astfel de misiune implica obtinerea
asigurarii asupra unui raport pregatit de conducere sau de expertul
conducerii (persoana care efectueaza masurarea sau evaluatorul) asupra
sustenabilitatii evolutiei entitatii.
• Misiuni privind conformitatea cu legislatia sau reglementarile – O astfel de Sa obtina fie asigurare rezonabila, fie asigurare limitata, ?n functie de tipul misiunii, în ceea ce
misiune implica obtinerea asigurarii asupra unei declaratii a unei alte parti priveste faptul ca informatiile privind aspectele specifice nu contin denaturari semnificative
(persoana care efectueaza masurarea sau evaluatorul) privind conformitatea
cu legislatia sau reglementarile relevante.
• Raportul calitate-pret – O astfel de misiune implica obtinerea asigurarii Sa exprime o concluzie cu privire la rezultatul masurarii sau evaluarii subiectului implicit printr-
asupra masurarii sau evaluarii raportului calitate-pret de catre o alta parte un raport scris care comunica fie o concluzie de asigurare rezonabila, fie una de asigurare
(persoana care efectueaza masurarea sau evaluatorul). limitata si care descrie baza concluziei
• In Rom?nia gasim des rapoarte despre actele juridice încheiate de catre
societatile listate pe bursa cu administratorii, angajatii, actionarii care
detin controlul, precum si cu persoanele cu care acestia actioneaza Sa comunice mai departe, în conformitate cu cerintele relevante din standardele care au relevanta
concertat, acte a carui valoare cumulata reprezinta cel putin echivalentul în pentru misiunea sa
lei a 50.000 de euro .
• Tot in Romania gasim rapoarte pe ISAE 3000 in legatura cu proiectele
financiate din fonduri europene.

25 26

ISQC1 Etape
• ISAE 3000 pleaca de la premiza ca:
• Membrii echipei misiunii si inspectorul din partea firmei pentru controlul
calitatii misiunii (pentru acele misiuni unde s-a numit unul) se supun Partilor 1. Acceptare (decizia ca practicianul poate desfasura
A si B din Codul IESBA cu privire la misiunile de asigurare, sau altor cerinte activitatea si decizia de a accepta sau reaccepta
profesionale sau cerinte stipulate în lege sau reglementaricel putin la fel de clientul)
stricte; si
• Practicianul care efectueaza misiunea este membru al unei firme care 2. Planificare (cunoasterea clientului si a factorilor
respecta ISQC 1, sau alte cerinte profesionale sau cerinte stipulate în lege sau relevanti)
reglementari, cu privire la raspunderea firmei privind propriul sistem de 3. Desfasurare ( discutia cu
controlul calitatii, care sunt cel putin la fel de stricte ca ISQC1. conducerea/guvernanta despre estimarile sau
aspectele semnificative, cererea de ajustari daca e
nevoie SI compilarea)
4. Raportare (managementul/guvernanta
trebuie sa aprobe situatiile financiare, APOI
practicianul emite raportul )

27 28

7
03/11/2021

Acceptarea angajamentului Acceptarea angajamentului


Partenerul misiunii poate accepta o misiune de asigurare daca sunt ?ndeplinite Partenerul misiunii trebuie sa se asigure ca procedurile firmei privind
conditiile preliminare, cu alte cuvinte, daca: acceptarea si continuarea relatiilor cu clientul au fost urmate si:
• S-au stabilit rolurile si responsabilitatile partilor corespunzatoare, corelate cu • nu are motiv sa creada ca nu vor fi îndeplinite cerintele etice, inclusiv de
circumstantele (acest lucru se face, de regula, prin scrisoarea de angajament independenta;
sau a misiunii; si
• Misiunea prezinta toate caracteristicile urmatoare: • este convins ca persoanele care urmeaza sa lucreze împreuna la misiune
• Subi ectul i mpl icit es te cores punzator; dispun de competentele si capacitatile necesare; si
• Cri teri i le pe ca re pra cti cianul i ntentionea za s a l e a plice l a pregatirea i nforma tiilor • baza pe care se va efectua misiunea a fost convenita, prin:
s peci fi ce cores pund ci rcumsta ntel or mi siunii, prezentâ nd i nclusiv urma toarele
ca ra cteristici: Rel eva nta , Integralita te, Credi bilitate, Neutra l ita te, Intel igibilitate. • Sta bi l irea fa ptului ca s e îndepl ines c conditiile prel imi na re pentru o mi s i une de
• Cri teri i le pe ca re pra cti cianul i ntentionea za s a l e a plice l a pregatirea i nforma tiilor a s i gura re; si
s peci fi ce vor fi pus e l a di spoziti a uti lizatorilor vi zati; • Confi rma rea ca practicianul si pa rtea contra cta nta s -au întel es pe ma rgi nea
• Pra cti cianul s e a stea pta s a poa ta obti ne probel e neces a re pentru a jus tifica termeni l or mi s i unii, i nclusiv a res ponsabilita tilor de ra porta re a l e practicianului.
concl uzia practi cianului;
• Concl uzi a practicianului, în forma cores punzatoa re fi e unei mi s iuni de a s igura re
rezona bi la, fi e unei mi s iuni de a s igura re l imi tata, urmea za s a fi e i nclusa într-un • Orice limitare asupra ariei de aplicare a activitatii practicianului care ar putea
ra port s cris; si avea drept rezultat ca practicianul sa îsi decline raspunderea privind
• Un s cop rezona bil ca re s a i ncluda, în ca zul unei mi s iuni de a s i gurare l i mitata , concluzia referitoare la informatiile specifice, trebuie sa duca la concluzia ca
fa ptul ca pra cticianul s e a stea pta s a poata obti ne un ni vel de a s i gurare perti nent.
nu poate fi acceptata o asemenea misiune de asigurare, cu exceptia cazului
în care legea sau reglementarile impun acest lucru.

29 30

Acceptarea angajamentului Convenirea termenilor si conditiilormisiunii

• Dace se descopera dupa acceptarea misiunii ca una sau mai multe • Practicianul trebuie sa convina cu partea contractanta asupra
dintre conditiile preliminare pentru o misiune de asigurare nu sunt termenilor si conditiilor misiunii într-o scrisoare de angajament (de
îndeplinite, practicianul trebuie sa discute acest aspect cu partile misiune) sau într-o alta forma corespunzatoare de acord scris ( multe
adecvate, si sa stabileasca: firme de audit folosesc un model complex de contract care
• Daca aspectul se poate solutiona într-un mod satisfacator pentru practician; ?ncorporeaza si termenii detaliati ai misiunii).
• Daca este adecvata continuarea misiunii; si • Pentru misiunile recurente, practicianul trebuie sa evalueze daca
• Daca este cazul si cum sa fie comunicat respectivul aspect în raportul de circumstantele impun revizuirea termenilor si conditiilor misiunii si
asigurare. daca este nevoie sa reaminteasca partii contractante termenii si
• Daca se descopera dupa acceptarea misiunii ca anumite criterii nu conditiile existente ale misiunii. Consideram ca este recomandabil ca
sunt potrivite sau ca o parte din subiectul implicit nu este adecvat scrisoarea de angajament sa fie revizuita anual si retransmisa partii
pentru o misiune de asigurare, practicianul trebuie sa considere contractante pentru a-i aminti de responsabilitatile at?t ale
retragerea din misiune, daca legislatia permite acest lucru. auditorului c?t si ale ei.
• Daca se continua misiunea, practicianul trebuie sa exprime o
concluzie cu rezerve sau contrara sau imposibilitatea exprimarii unei
concluzii, dupa cum impun circumstantele.

31 32

8
03/11/2021

Responsabilitatile partenerului de misiune


• Pentru ca un practician sa poata fi partener de misiune el trebuie: Acceptarea si continuarea unei relatii cu
clientul
• Sa fie membru al unei firme care aplica standardul ISQC 1 sau alte cerinte
profesionale cel putin la fel de stricte ca ISQC 1;
• Sa fie competent în ceea ce priveste abilitatile si tehnicile de asigurare, Planificarea si efectuarea misiunii
dob?ndite prin instruire si aplicatii practice considerabile; si
Partenerul de
• Sa fie suficient de competent în ceea ce priveste subiectul implicit si misiune este Mentinerea documentatiei adecvate a
masurarea sau evaluarea acestuia, pentru a putea accepta sa îsi asume misiunii
responsabil
raspunderea pentru concluzia de asigurare. pentru calitatea Efectuarea revizuirilor în conformitate cu
generala a politicile si procedurile de revizuire ale firmei
misiunii
Coordonarea si supervizarea

Consultarea adecvata de catre echipa misiunii


pe probleme dificile sau contencioase

34

33 34

Planificarea misiunii Planificarea misiunii


• Pentru a ?ntelege mai bine subiectul implicit, practicianul trebuie sa • Pe parcursul unei misiuni de asigurare limitata practicianul poate
intervieveze reprezentantii partilor responsabile în ceea ce priveste: selecta mai putine elemente pentru analiza sau poate efectua mai
• Daca li s-a adus la cunostinta orice denaturare sau neconformitate putine proceduri. Spre exemplu, se pot efectua numai procedurile
intentionata, reala, suspectata sau banuita, cu legile si reglementarile care au analitice pe c?nd, într-o misiune de asigurare rezonabila, atât
impact asupra informatiilor specifice; procedurile analitice, cât si alte proceduri, ar fi efectuate.
• Daca detine o functie de audit intern. Daca exista functia de audit intern,
practicianul efectueaza intervievari ulterioare pentru a întelege activitatile si • În cazul unei misiuni de asigurare rezonabila, procedurile analitice
principalele constatari ale functiei de audit intern în legatura cu informatiile efectuate ca raspuns la riscul misiunii implica dezvoltarea unor
specifice; si asteptari care sunt suficient de exacte pentru a putea identifica
• Daca a utilizat orice experti pentru pregatirea informatiilor specifice. denaturarile semnificative. În cazul unei misiuni de asigurare limitata,
procedurile analitice pot fi proiectate pentru a justifica asteptarile
Nevoia de scepticism profesional legate de directia tendintelor, relatiilor si rapoartelor, mai degraba
decât pentru a identifica denaturarile, cu nivelul de precizie care este
de asteptat la o misiune de asigurare rezonabila.

35 36

9
03/11/2021

Scepticism profesional Pragul de semnificatie


• La proiectarea si efectuarea procedurilor, practicianul trebuie sa ia în
considerare relevanta si credibilitatea informatiilor folosite ca probe. • Pragul de semnificatie trebuie luat ?n considerare la:
Daca probele obtinute din surse diferite sunt inconsecvente sau daca • Planificarea si efectuarea misiunii de asigurare, inclusiv la stabilirea naturii, plasarii
exista îndoieli referitoare la credibilitatea informatiilor ce urmeaza sa în timp si amplorii procedurilor; si
fie utilizate ca probe, practicianul trebuie sa stabileasca ce modificari • Evaluarea existentei sau nu a denaturarii semnificative a informatiilor specifice.
si suplimentari ale procedurilor sunt necesare pentru a rezolva
aspectul respectiv, si trebuie sa ia în considerare efectul aspectului • Intr-un audit al situa?iilor financiare, pragul de semnificatie este exprimat în termeni
respectiv asupra celorlalte aspecte legate de misiune. monetari ?i are ca scop stabilirea nivelului sub care/ peste care o eventuala
denaturare financiara poate fi acceptata sau este inacceptabila pentru utilizatori.
• Într-o misiune de asigurare în cadrul misiunilor de asigurare, punctul de plecare
pentru determinarea pragului de semnificatie este mai pu?in evident, ISAE 3000
nevenind cu multe detalii legate de stabilirea acestuia.
• Practicianul trebuie sa în?eleaga toate circumstan?ele specifice angajamentului pentru
a determina un prag de semnificatie corect si adecvat misiunii.

37 38

Utilizarea unui expert sau a auditului intern al


Pragul de semnificatie partii responsabile
• Materialitatea ?ntr-o misiune de asigurare trebuie stabilita în • Expertul partii responsabile
contextul urmatorilor factori:
• afirmatiilor semnificative facute în cadrul subiectului; informa?iilor privind
subiectul; • Daca informatiile ce urmeaza a fi utilizate ca probe au fost pregatite
• circumstan?ele specifice de angajamentului: folosind activitatea expertului partii responsabile sau al persoanei
• scopul sau; care efectueaza masurarea sau evaluatorului, practicianul trebuie sa:
• natura, • Evalueze competenta, capacitatea si obiectivitatea respectivului expert;
• interesele ?i a?teptarile utilizatorilor viza?i, • Înteleaga activitatea expertului; si
• scopul ?n care se va utiliza raportul. • Evalueze gradul de adecvare a activitatii expertului drept probe.

39 40

10
03/11/2021

Expertul propriu Auditul intern


• În acest caz, practicianul trebuie sa: • Daca practicianul intentioneaza sa utilizeze activitatea functiei de
• Evalueze daca expertul sau dispune de competentele, capacitatile si audit intern a partii responsabile, acesta trebuie sa evalueze:
obiectivitatea necesare pentru atingerea obiectivelor practicianului. • Daca statutul organizational al functiei de audit intern si politicile si
Evaluarea obiectivitatii trebuie sa includa intervievarea expertului cu privire procedurile relevante atesta obiectivitatea auditorilor interni;
la interesele si relatiile care ar putea crea o amenintare la adresa • Nivelul de competenta al functiei de audit intern;
obiectivitatii sale ?n relatie cu partea responsabila.
• Daca functia de audit intern aplica o abordare sistematica si disciplinata,
• Înteleaga suficient domeniul de expertiza al expertului practicianului; inclusiv controlul calitatii; si
• Se se puna de acord cu expertul privind natura, domeniul de aplicare si • Daca activitatea functiei de control intern este adecvata pentru obiectivele
obiectivele activitatii expertului; si misiunii.
• Sa evalueze adecvarea activitatii practicianului în raport cu obiectivele
practicianului.

41 42

Declaratiiscrise Declaratiiscrise
• Practicianul trebuie sa solicite partii responsabile o declaratie scrisa: • Daca parte din declaratiile scrise cerute nu sunt oferite, daca exista
• Conform ca rei a a cea sta a oferi t pra cticianului toa te i nforma tiile rel evante pentru
mi s i une de ca re a di s pus; îndoieli serioase legate de competenta, integritatea, valorile etice sau
• Ca re confi rma ma s urarea s au eva luarea s ubiectului impl icit în ra port cu criteriile diligenta celor care semneaza declaratiile scrise, sau daca declaratiile
a pl i ca bile, i nclusiv fa ptul ca toa te a s pectel e rel evante s unt refl ecta te în scrise nu sunt credibile, practicianul trebuie sa:
i nforma ti ile s pecifice;
• Lega te de a l te s ubi ecte cons iderate rel evante pentru i nforma tiile s pecifice de • Discute acest aspect cu partea responsabila;
ca tre pra cti cian. • Reevalueze integritatea celor carora li s-au solicitat declaratiile sau de la care
a primit declaratiile si sa evalueze efectul pe care acestea le-ar putea avea
• Data declaratiilor scrise trebuie sa fie cât mai apropiata posibil, dar fara a asupra credibilitatii declaratiilor (verbale sau scrise) si a probelor, în general;
depasi, data raportului de asigurare. si
• Ia masurile adecvate, inclusiv stabilirea potentialului efect asupra concluziei
• Pentru declaratiile scrise care se refera la aspecte semnificative pentru raportului de asigurare.
informatiile specifice, practicianul trebuie sa:
• Eva l ueze ca racterul rezonabil si conformita tea cu a lte probe obti nute, i ncl usiv cu
a l te decl a rati i (verbale s a u s crise); si
• Ia în cons i derare ma s ura în ca re s emna ta rii decl ara tiilor s unt bi ne i nformati cu
pri vi re l a res pectivele a s pecte.

43 44

11
03/11/2021

Evenimente ulterioare Alte informatii


• În cazul în care este relevant pentru misiune, practicianul trebuie sa
ia în considerare efectul asupra informatiilor specifice si a raportului
de asigurare al evenimentelor anterioare datei raportului de • Daca documentele care contin informatii specifice si raportul de
asigurare si sa reactioneze corespunzator faptelor care îi sunt aduse asigurare aferent include alte informatii, practicianul trebuie sa citeasca
la cunostinta ulterior datei raportului de asigurare, care, daca ar fi respectivele informatii, în vederea identificarii contradictiilor
fost cunoscute de catre practician la data raportului, l-ar fi semnificative cu informatiile specifice continute în raportul de asigurare
determinat pe practician sa aduca modificari raportului de asigurare. • Practicianul trebuie sa discute acest aspect cu partea/partile adecvate si
Cât de mult vor conta evenimentele ulterioare depinde de potentialul sa ia masuri ulterioare considerate corespunzatoare daca, citind
acestora de a afecta informatiile specifice si de gradul de adecvare a informatiile respective:
• Identifica o inconsecventa semnificativa între celelalte informatii si informatiile
concluziei practicianului. specifice sau raportul de asigurare; sau
• Cu toate acestea, practicianul nu are nicio responsabilitate de a • Ia cunostinta de o denaturare semnificativa a unui fapt prin celelalte informatii,
efectua orice proceduri referitoare la infomatiile specifice dupa data denaturare care nu are legatura cu aspectele care apar în informatiile specifice
din raportul de asigurare,
raportului de asigurare.

45 46

Documentatia Documentatia
• Practicianul trebuie sa pregateasca în timp util documentatia aferenta • Dupa compilarea dosarului final al misiunii, practicianul nu trebuie sa
misiunii, care ofera o evidenta a bazei raportului de asigurare care stearga sau sa arunce documentatia de orice natura aferenta misiunii,
este suficienta si adecvata pentru a putea sa îi permita unui înainte de expirarea termenului de pastrare.
practician cu experienta, care nu a mai avut legatura cu misiunea în • În cazul în care practicianul considera necesar sa aduca
trecut, sa înteleaga: amendamente documentatiei misiunii deja existente sau sa adauge o
• Natura, plasarea în timp si amploarea procedurilor efectuate pentru noua documentatie ulterior finalizarii compilarii dosarului final al
conformitatea cu standardele relevante si cu cerintele legale si de
reglementare aplicabile; misiunii, practicianul, indiferent de natura amendamentelor si
• Rezultatele procedurilor efectuate si probele obtinute; si
adaugirilor, trebuie sa documenteze:
• Motivele specifice pentru efectuarea amendamentelor si adaugirilor; si
• Aspectele semnificative aparute pe parcursul misiunii, concluziile la care s-a
ajuns si rationamentele profesionale semnificative care s-au facut în vederea • Când, si de catre cine, au fost acestea facute si revizuite.
atingerii acestor concluzii.
• Practicianul trebuie sa colecteze documentatia misiunii într-un dosar • Desi ISAE 3000 nu precizeaza un termen maxim în care dosarul sa fie
al misiunii si sa finalizeze procesul administrativ de compilare a formalizat, recoandabil este ca acesta sa se finalizeze c?t mai aproape
dosarului final al misiunii în timp util, dupa data raportului de de finalul misiunii (care în general e acceptat ca fiind predarea
asigurare. raportului) dar nu mai t?rziu de 60 de zile de la data raportului,
functie si de politicile firmei.

47 48

12
03/11/2021

Întocmirea raportului de asigurare Întocmirea raportului de asigurare


• Raportul de asigurare trebuie sa fie în format scris si sa exprime clar • Daca nu reuseste sa obtina probe suficiente si adecvate, exista o
concluzia practicianului pe marginea informatiilor specifice. limitare a ariei de aplicare, iar practicianul trebuie sa formuleze o
• Practicianul trebuie sa formuleze o concluzie cu privire la masura în concluzie cu rezerve, sa îsi decline raspunderea privind concluzia, sau
care informatiile specifice sunt denaturate semnificativ. La sa se retraga din misiune, în cazul în care legea sau reglementarile
formularea acestei concluzii, practicianul ia în calcul concluzia privind permit retragerea.
suficienta si gradul de adecvare a probelor obtinute, dar si stabileaste
daca denaturarile necorectate sunt semnificative, atât fiecare în • Concluzia practicianului trebuie sa fie separata clar de informatiile
parte, cât si cumulate. sau explicatiile prin care nu se intentioneaza sa se influenteze
• Practicianul trebuie sa evalueze suficienta si gradul de adecvare a concluzia practicianului, inclusiv orice Evidentiere a unor aspecte,
probelor obtinute în contextul si în circumstantele date ale misiunii. Alte aspecte, constatarile legate de aspecte particulare ale misiunii,
El trebuie sa ia în considerare toate probele relevante, indiferent recomandari sau informatii suplimentare incluse în raportul de
daca acestea par sa coroboreze sau sa contrazica masurarea sau asigurare.
evaluarea subiectului implicit în raport cu criteriile aplicabile. Daca nu • Formularea utilizata trebuie sa clarifice ca o Evidentiere a unor
reuseste sa obtina probele suplimentare necesare, practicianul
trebuie sa ia în considerare implicatiile în ceea ce priveste concluzia aspecte, Alte aspecte, constatarile, recomandarile sau informatiile
exprimata ?n raport. suplimentare nu sunt menite sa modifice concluzia practicianului.

49 50

Practicianul trebuie sa exprime o concluzie


nemodificata atunci când conchide: Concluzie modificata
• Practicianul trebuie sa acumuleze denaturarile necorectate
identificate pe parcursul misiunii, altele decât cele care sunt evident
În cazul unei misiuni de asigurare În cazul unei misiuni de asigurare nesemnificative. Daca denaturarile necorectate depasesc nivelul
rezonabile limitate pragului de semnificatie, auditorul ?si va modifica concluzia exprimata
?n raportul sau.
• ca subiectul implicit este întocmit, • ca, pe baza procedurilor efectuate
sub toate aspectele semnificative, si a probelor obtinute, niciun • Concluzia modificata poate fi exprimata doar:
în conformitate cu criteriile aspect nu i-a fost adus la • În cazul în care, conform rationamentului profesional al practicianului, exista
aplicabile cunostinta practicianului, care sa îl o limitare a domeniului de aplicare si efectul acestui aspect poate fi
determine sa considere ca semnificativ. În asemenea cazuri, practicianul trebuie sa exprime o concluzie
informatiile specifice nu sunt cu rezerve sau imposibilitatea exprimarii concluziei respective.
întocmite, sub toate aspectele • În cazul în care, conform rationamentului profesional al practicianului,
semnificative, în conformitate cu informatiile specifice prezinta denaturari semnificative. În asemenea cazuri,
criteriile aplicabile practicianul trebuie sa exprime o concluzie cu rezerve sau o concluzie
contrara.

51 52

13
03/11/2021

Concluzii modificate Concluzie cu rezerve


• Practicianul trebuie sa exprime o concluzie cu rezerve daca, conform
rationamentului sau profesional, efectele, sau posibilele efecte ale
unui aspect nu sunt semnificative si grave în asemenea masura încât
sa impuna o concluzie contrara sau imposibilitatea exprimarii unei
Motiv modificare Semnificativa dar nu grava Semnificativa si grava concluzii.
Denaturare ( eroare sau Cu rezerve Contrara • O concluzie cu rezerve trebuie exprimata ca fiind šcu exceptia o
frauda) efectelor, sau posibilelor efecte, ale aspectului la care se refera
Limitare a probelor de audit Cu rezerva Imposibilitate de a emite rezerva.
concluzia
• În cazul în care practicianul exprima o concluzie modificata din cauza
unei limitari a ariei de aplicare, însa este totodata constient de unul
sau mai multe aspecte care genereaza denaturarea semnificativa a
informatiilor specifice, acesta trebuie sa includa în raportul de
asigurare o descriere clara atât a limitarii ariei de aplicare cât si a
apectului sau aspectelor care determina denaturarea semnificativa a
informatiilor specifice.

53 54

Concluzie cu rezerve Retragerea din misiune


• Daca declaratia facuta de partea/partile corespunzatoare a identificat • În toate cazurile în care nu se poate obtine asigurare, fie rezonabila,
si descris corespunzator faptul ca informatiile specifice sunt denatu- fie limitata, iar concluzia cu rezerve din raportul de asigurare al
rate semnificativ, practicianul trebuie sa procedeze dupa cum practicianului este insuficienta în circumstantele date în vederea
urmeaza: raportarii catre utilizatorii vizati, practicianul trebuie sa îsi decline
• Sa exprime o concluzie cu rezerve sau o concluzie contrara în ceea ce priveste raspunderea asupra concluziei sau sa se retraga din misiune, daca
subiectul implicit si criteriile aplicabile; sau legislatia si reglementarile aplicabile permit retragerea.
• Daca i se cere expres prin termenii si conditiile misiunii sa formuleze
concluzia ca declaratie facuta de partea/partile adecvate, sa exprime o
concluzie nemodificata, însa va include un Paragraf de evidentiere a unor
aspecte în raportul de asigurare, în care va face referire la declaratie facuta
de partea/partile corespunzatoare care identifica si descrie/descriu adecvat
faptul ca informatiile specifice sunt denaturate semnificativ.

55 56

14
03/11/2021

Paragrafe suplimentare Raportul de asigurare


• Raportul de asigurare este usor diferit în functie de natura misiunii: de
asigurare limitata sau rezonabila. Astfel, în cazul unei misiuni de asigurare
limitata, o apreciere privind natura, plasarea în timp si amploarea
Pa ra graf de evi denti ere a unor a s pecte Pa ra graf privind a l te a specte procedurilor efectuate este vitala pentru întelegerea concluziei si, ca atare,
este prezentata în raport.
• Pri n ca re s e a tra ge a tenti a uti lizatorilor • Pri n ca re s e comuni ca un a spect, în • În cazul în care informatiile specifice contin mai multe aspecte, se pot oferi
vi za ti a s upra unui a spect prezenta t în a fa ra celor prezenta te în i nformati ile concluzii separate pentru fiecare aspect. Nu este nevoie ca toate concluziile
i nforma ti ile s pecifice, ca re, conform s peci fi ce ca re, conform separate de acest gen sa aiba acelasi nivel de asigurare, ci fiecare concluzie
ra ti ona mentului practicianului, es te de ra ti ona mentului practicianului, es te trebuie exprimata în forma corespunzatoare fie unei misiuni de asigurare
i mporta nta funda menta la pentru ca rel eva nt pentru ca uti l izatorii vi zati s a rezonabila, fie unei misiuni de asigurare limitata.
uti l i zatorii viza ti s a întel ea ga întel ea ga mi s i unea , res ponsabilitatile
• Daca practicianul face referire în raportul de asigurare la activitatea ex-
i nforma ti ile s pecifice pra cti cianului s au ra portul de pertului practicianului, formularea respectivului raport nu trebuie sa
• un a s emenea pa ra graf trebuie s a s e a s i gura re, sugereze ca raspunderea practicianului pentru concluzia asumata a respec-
refere doa r l a i nformati ile prezenta te tivului raport este redusa prin implicarea acelui expert.
s a u des cris e în i nforma tiile s peci fice.
• Data raportului de asigurare trebuie sa fie anteriora datei la care practicianul
a obtinut probele pe care se bazeaza concluzia practicianului, inclusiv
anterioara datei la care persoanele responsabile si-au asumat raspunderea
asupra informatiilor specifice.

57 58

Raportul de asigurare cerut de lege sau


Structura raportului reglementari
• Depinde de tipul misiunii • Uneori legea precizeaza formatul sau formularile precise ale unui
raport de asigurare. În aceste conditii, practicianul trebuie sa
• Misiune de asigurare limitata – click aici evalueze:
• Misiune de asigurare rezonabila – click aici • Daca utilizatorii vizati ar putea intelege gresit concluzia misiunii de asigurare;
si
• În caz afirmativ, daca explicatiile suplimentare incluse în raportul de asigurare
ar putea atenua posibila întelegere gresita.
• Daca practicianul concluzioneaza ca explicatiile suplimentare incluse
în raportul de asigurare nu pot atenua posibila întelegere gresita,
acesta nu trebuie sa accepte misiunea, cu exceptia cazului în care
legea îi impune acest lucru.
• Daca practicianului i se cere prin lege sau reglementari sa utilizeze un
anumit format sau anumite formulari în raportul de asigurare,
raportul de asigurare trebuie sa faca referire la standardele relevante
numai daca raportul de asigurare include, cel putin, fiecare element
dintre cele identificate anterior.

59 60

15
03/11/2021

Alte responsabilitatide comunicare Documentatia


• Practicianul trebuie sa stabileasca daca, în urma termenilor misiunii • Întocmirea documentatiei referitoare la revizuire furnizeaza probe
sau altor circumstante ale misiunii, practicianul a luat cunostinta de conform carora misiunea a fost efectuata în conformitate ISAE 3000 si
vreun aspect care ar trebui comunicat partii responsabile, persoanei cu cerintele legale si de reglementare relevante, precum si o
care efectueaza masurarea sau evalutorului, partii contractante, documentare suficienta si adecvata a bazei pentru raportul prac-
ticianului.
persoanelor responsabile cu guvernanta sau altora.
• Practicianul trebuie sa documenteze urmatoarele aspecte ale misiunii
în timp util, suficient de detaliat pentru a îi permite unui practician cu
experienta, care nu are nicio legatura anterioara cu misiunea, sa
înteleaga:
• Natura, plasarea în timp si amploarea procedurilor efectuate în vederea
conformitatii cu cerintele unei misiuni de revizuire a situatiilor financiare si
cu cerintele legale si de reglementare aplicabile;
• Rezultatele obtinute în urma procedurilor si concluziile practicianului,
formulate pe baza acelor rezultate; si
• Aspectele semnificative care decurg în urma misiunii, concluziile formulate
de practician cu privire la acestea si rationamentele profesionale
semnificative exercitate în formularea acelor concluzii.

61 62

Documentatia
• În documentarea naturii, plasarii în timp si amplorii procedurilor
efectuate, prevazute de cerintele misiunii, practicianul trebuie sa
consemneze:
• Cine a efectuat activitatea si data la care aceasta a fost finalizata; si
• Cine a revizuit activitatea efectuata în scopul controlului calitatii aferent
misiunii, si data si amploarea revizuirii.
• Totodata practicianul trebuie sa documenteze discutiile cu conducerea, cu
persoanele responsabile cu guvernanta si cu alte persoane, dupa cum este
relevant pentru desfasurarea revizuirii, referitoare la aspectele semnificative EXEMPLU
aparute pe parcursul misiunii, inclusiv natura acestor aspecte.
Click aici
Click aici

63 64

16
03/11/2021

Suplimentar - Alte misiuni de asigurare


• Tot din familia ISAE
• Cerere in crestere C
E
• Cateva cuvinte
C
C Recapitulare tipuri de misiuni
A
R

2
0
2
1

65 66

Misiuni pe baza procedurilor convenite Misiuni de compilare


• Obiectivul unei misiuni pe baza procedurilor convenite îl constituie efectu-
area de catre auditor a unor proceduri ce tin de natura unui audit, conve-
nite de catre auditor, entitate si orice parti terte adecvate si raportarea • Misiunile de compilare sunt definite ca fiind misiunile în care practicianul îsi
asupra constatarilor efective. aplica cunostintele si experienta contabila si de raportare financiara pentru a
asista conducerea în întocmirea si prezentarea informatiilor financiare ale unei
entitati, în conformitate cu un cadru de raportare financiara aplicabil, si pentru a
• Deoarece auditorul furnizeaza doar un raport asupra constatarilor efective raporta conform prevederilor ISRS 4410.
aferente procedurilor convenite, nu este exprimata nicio asigurare. În
schimb, utilizatorii raportului evalueaza ei însisi procedurile si constatarile
raportate de catre auditor si îsi formuleaza propriile concluzii pe baza • Se pot compila informatii istorice dar nu numai (proforma, nefinanciare etc.)
activitatii auditorului.

• Raportul este restrictionat la acele parti care au convenit asupra


procedurilor ce trebuie efectuate, dat fiind ca alte parti, necunoscând
motivele care au stat la baza procedurilor, pot interpreta eronat
rezultatele.

67 68

17
03/11/2021

Misiunile de revizuire Misiuni de asigurare


• Sunt misiuni de asigurare limitata ce permit auditorului sa exprime o • Misiunile de asigurare sunt misiunile în care practicianul îsi propune
concluzie menita sa întareasca gradul de încredere al utilizatorilor sa obtina suficiente probe adecvate pentru a exprima o concluzie
vizati cu privire la întocmirea situatiilor financiare ale unei entitati, în menita sa sporeasca gradul de încredere al utilizatorilor vizati, altii
conformitate cu un cadru de raportare financiara identificabil si decât partea responsabila, în legatura cu informatiile specifice.
aplicabil. Pentru aceste misiuni de asigurare IAABS a emis o serie de standarde
• Raportul prezinta concluzia profesionistului, ofera o asigurare ( ISAE) care acopera ?n general misiunile de asigurare ( spre exemplu
limitata si include o descriere a naturii unei misiuni de revizuire, ISAE 3000) dar si ?n mod particular un anumit subiect ( ISAE 3400
pentru a furniza cititorilor contextul raportului care sa permita pana la ISAE 3420).
întelegerea concluziei. • In plus, exista un cadru general publicat de IAASB pentru misiunile de
• Standarde - ISRE asigurare, cadru de care auditorul trebuie sa tina cont.

69 70

INTREBARI SI
RASPUNSURI MULTUMESC
PENTRU ATENTIE!

71 72

18