Sunteți pe pagina 1din 39

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1

privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3


contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 1 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

Nr._______/30.12.2011

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente privind Semnatura


responsabilii/ Numele si Functia Data
operatiunea prenumele
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Contabil sef 30.12.2011

1.2. Verificat 30.12.2011

1.3 Aprobat 30.12.2011

1
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 2 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Data de la care
Componenta
Modalitatea se aplica
Editia/ revizia revizuita
reviziei prevederile
in cadrul editiei
editiei sau
reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia 1 x x
2.2. Revizia 1 LEGISLATIE Inlocuirea 01.06.2011
documentelor
2.3 Revizia 2 LEGISLATIE – RUTE Inlocuirea si 01.01.2012
DEPLASARI completarea
documentelor

2
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 3 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale

Scopul Exemplar Compartiment Nume si Data


Functia Semnatura
difuzarii nr. prenume primirii

1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 1 Profesori Inspector 30.12.2011
scolar
general
adjunct
3.2. Aplicare 2 Contabilitate Contabil sef 30.12.2011
3.3. Aplicare 3 Tehnic- Expert 30.12.2011
Administrativ investitii
3.4. Aplicare 4 Plan-Salarizare Sef Birou 30.12.2011
3.5. Aplicare 5 Personal/Resurse Inspector 30.12.2011
umane
3.6. Aplicare 6 Management/Retea Inspector 30.12.2011
Scolara
3.7. Aplicare 7 Juridic Jurist 30.12.2011
3.8. Aplicare 8 Audit Auditor 30.12.2011
3.9 Informare 9 Informatizare Informatician 30.12.2011
3.10 Evidenta 10 Contabilitate Contabil 30.12.2011
3.11 Arhivare 10 Contabilitate Contabil 30.12.2011
3.12 Arhivare 10 Contabilitate Contabil 30.12.2011
3.13 Alte
scopuri

3
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 4 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

4. SCOP
4.1. Prezenta procedura documentează activităţile privind decontarea si evidenta contabila a
deplasărilor
4.2. In procedura sunt cuprinse atat deplasările externe cat şi cele interne efectuate in interesul
___________

4
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 5 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

5. DOMENIU
5.1. Procedura se aplica de către Serviciul Contabilitate
5.2. La Procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate
5.3. In procedura sunt incluse deplasarile tuturor persoanelor care au raporturi de munca cu
___________ precum si persoanele care nu au raporturi de munca, dar care se deplaseaza la
solicitarea ___________ sau la olimpiade si concursuri nationale cu finantare MECTS conform
calendarului aprobat. Procedura se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2012.

5
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 6 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

6. DOCUMENTE DE REFERINŢA
- L 82/1991 Legea contabilitatii actualizata si republicata;
- OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea
contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de
aplicare a acestuia
- OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenta si
raportarea angajamentelor bugetare si legale
- Legea finantelor publice nr. 500/ 2002
- HG 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului roman trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
- HG 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice
pe perioada delegării şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul
localităţii, în interesul serviciului cu modificarile si completarile ulterioare
- OG 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv
- OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv
- OMFP 912/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv aprobat prin OMF. 522/2003
- Decret nr. 209/1976 pt. aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

6
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 7 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

7. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI

7.1. DEFINIŢII
7.1.1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul
calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie;
7.1.2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează
fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate;
7.1.3. Angajament legal - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din
care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice;
7.1.4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în funcţie
de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează
natura unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă;
7.1.5. Balanţa de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau ori de
cate ori este nevoie, se grupează si se sistematizează informaţiile in conturi, urmarindu-se
respectarea dublei înregistrări (Lista tuturor conturilor soldate si nesoldate in Cartea mare, in care
sunt prezentate, in funcţie de forma, informaţii privind soldurile, rulajele si sumele conturilor);
7.1.6. Bilanţ - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalul propriu al
unei Organizaţii la incheierea exerciţiului financiar, precum si in celelalte situaţii prevăzute de
lege;
7.1.7. Balanţa - Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si
se raportează indicatorii care urmează a fi corelaţi, echilibraţi, pe o anumita perioada;
7.1.8. Buget - document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile
sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice;
7.1.9. Clasificaţie bugetară - gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine
obligatorie şi după criterii unitare;
7.1.10. Cereri de tragere - document pe care debitorul il prezintă băncii creditoare si prin care se
solicita virarea unor sume din creditul contractat;
7.1.11. Control financiar preventiv - activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea
operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de
aprobarea acestora;
7.1.12. Cont - procedeu contabil de urmărire permanenta si sistematica, intr-o forma speciala, in
expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si mişcarea mijloacelor si a surselor acestora,
precum si procesele economice si rezultatele acestora;
7.1.13. Creanţe - valori avansate temporar de o organizaţie terţilor (persoane fizice sau juridice)
pentru care urmează sa primească un echivalent (o suma de bani sau un serviciu);
7.1.14. Credit - partea dreapta a oricărui cont - relaţie băneasca apăruta in legătura cu acordarea
de imprumuturi in bani unor persoane (fizice sau juridice ) sau in legătura cu amânarea plaţii
pentru marfurile/serviciile prestate;
7.1.15. Credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se
pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul
exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot
angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni;

7
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 8 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

7.1.16. Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicată Trezoreriei Statului de către


Ordonantatorul principal de credite in limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare
si plaţi de casa din bugetele locale;
7.1.17. Evidenta contabila = înregistrare sistematica a informaţiilor privind situaţia patrimoniala
si a rezultatelor obţinute de către un agent economico-social, atat pentru necesităţile acestuia cat
si pentru relaţiile cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale si alte
persoane juridice sau fizice ;
7.1.18. Execuţie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii
cheltuielilor aprobate prin buget;
7.1.19. Exerciţiu bugetar - perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aprobă, se
execută şi se raportează bugetul;
7.1.20. Extras de cont - document ce atesta tranzacţiile cu disponibilităţi;
7.1.21. Fise de cont - document contabil unde se înregistrează in ordine cronologica toate
operaţiile economice dupa documentele de evidenta si dupa articole contabile;
7.1.22. Furnizor - datorie a organizaţiei echivalenta valorii bunurilor, lucrărilor si serviciilor
primite de la terţi;
7.1.23. Jurnal - un registru contabil unde se înregistrează toate operaţiunile - mişcările
patrimoniului (economico-financiare) sistematic si in ordine cronologica;
7.1.24. Lege bugetară anuală - lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an bugetar
veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar;
7.1.25. Lege de rectificare - lege care modifică în cursul exerciţiului bugetar legea bugetară
anuală;
7.1.26. Lichidarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa
angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de
exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile
respective;
7.1.27. Nota contabila - document justificativ de înregistrare in contabilitatea sintetica si
analitica, de regula pentru operaţiunile care nu au la baza documente justificative (stornari, virări,
etc);
7.1.28. Obligaţie de plata - raport juridic în virtutea căruia debitorul este ţinut faţă de creditor la a
da o anume suma sub sancţiunea constrângerii;
7.1.29. Ordonanţarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că
livrările de bunuri şi de servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata
poate fi realizată;
7.1.30. Plata cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care
instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi;
7.1.31. Plata - faza din procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia
publică achită obligaţiile sale faţă de terţii creditori (este eliberată de obligaţiile sale faţă de terţii
creditori);
7.1.32. Registru Jurnal - documentul contabil in care se efectuează înregistrarea cronologica a
tuturor tranzacţiilor, evenimentelor si a operaţiilor, prezentând sumele conturilor implicate
debitoare sau creditoare si alte informaţii legate de acestea
7.1.33. Scadentar - document de eşalonare a cheltuielilor ce se efectuează in perioada curenta si
privesc perioadele viitoare si care urmează a se repartiza lunar asupra cheltuielilor;

8
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 9 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

7.2. PRESCURTĂRI

7.2.1. ___________ – ___________ ___________


7.2.2. L - Lege
7.2.3. OMFP - Ordin al Ministrului Finanţelor Publice
7.2.4. DGFP - Direcţia Generala a Finanţelor Publice
7.2.5. OP - Ordin de plata
7.2.6. MECTS – Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
7.2.7. ___________ – ___________ ___________

9
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 10 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Atat angajaţii ___________ cat si profesorii metodisti si alte persoane, efectuează
deplasări, in tara sau străinătate, in interesul si pe cheltuiala totala sau parţiala a ___________ .
Deplasările sunt efectuate ca urmare a apariţiei necesitaţii rezolvării unor probleme ale
___________ , in scopul perfecţionării, instruirii, schimbului de experienţa având in vedere
creşterea gradului de profesionalizare a angajaţilor, profesorilor metodisti si a profesorilor si
elevilor care participa la olimpiade si concursuri nationale finantate partial sau integral de
MECTS. Deplasările au loc atat la iniţiativa ___________ sau MECTS cat si ca urmare a unor
invitaţii din partea unor parteneri, asociaţi, colaboratori din tara sau străinătate care pot suporta
parţial sau in totalitate cheltuielile de necesare in cursul deplasării in speta. Pentru toate
deplasările in care ___________ suporta total sau parţial cheltuieli, este nevoie de o evidenta
contabila a acestora.

Evidenta contabila are in vedere:


• Eliberarea in avans a plaţilor, in lei sau valuta, doar pe baza de Referat si/sau Facturi proforma,
cu încadrarea cheltuielilor in baremurile normate;
• Decontarea cheltuielilor doar pe baza de documente justificative, in termenul stabilit, verificate
si confirmate privind legalitatea si realitatea;
• Efectuarea plaţilor pentru cheltuielile de deplasare cu respectarea baremurile stabilite conform
legilor in vigoare, a incadrarii in limitele bugetare stabilite si a procedurilor de angajare si plata a
cheltuielilor

Responsabil de proces: Sef Serviciu Contabilitate.

8.2. Date de intrare ale procesului:


• Invitaţii de participare la diferite manifestări, cursuri, schimburi de experienţa venite de la
M.E.C.T.S., parteneri, asociaţi, colaboratori, calendarul olimpiadelor si concursurilor nationale
si internationale cu finantare M.E.C.T.S. aprobat anual de catre M.E.C.T.S.;
• Solicitările de efectuare a anumitor deplasări, interne sau externe, in interesul rezolvării unor
probleme decurgând din activitatea ___________ ___________ ;
• Bugetul aprobat al ___________ ___________
• Facturi proforma de la furnizori

8.3. Date de ieşire ale procesului:


• Referate;
• Dispoziţii de plata/incasare;
• Decont de cheltuieli (lei)
• Declaraţie pe propria răspundere
• Decont de cheltuieli (valuta)
• Facturi de la furnizori
• Extrase de cont
• Contract OP
• Ordine de schimb valutar
10
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 11 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

• Note contabile
• Fise de cont pe conturile specifice
• Balanţe de verificări
• Jurnale
• Registru Jurnal
• Execuţie Bugetara
• Diverse situaţii contabile de Balanţa, Bilanţ, Plaţi, Creanţe, etc. cerute de cei interesaţi

8.4. Procesul de evidenta contabila a deplasărilor externe şi interne ale angajaţilor


___________ , a profesorilor metodisti, a profesorilor si elevilor precum si a altor persoane
externe se desfăşoară conform celor descrise mai jos.

8.4.1. Analiza elementelor de intrare:


Inspectorul scolar general (adjunct) al ___________ analizează planificarile pentru
inspectii, solicitările de efectuare a anumitor deplasări, interne sau externe, in interesul rezolvării
unor probleme decurgând din activitatea ___________ , adresele MECTS pentru perfectionari,
olimpiade si concursuri nationale, etc.
Deplasările externe, se fac in cadrul proiectelor cu finantare externa nerambursabila
(Comenius, Socrate, Leonardo etc) pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
reprezentind:
• intalniri de proiect;
• documentare, schimb de experienţa;
• cursuri şi stagii de practica şi specializare sau perfecţionare;
In funcţie de natura evenimentului, sfera de interes a acestuia ca si de modalitatea de
suportare a cheltuielilor, inspectorul scolar general al ___________ aproba efectuarea
deplasării, traseul, obiectivele, durata acesteia, precum si participarea celor nominalizaţi (in cazul
invitaţiilor sau solicitărilor interne nominale) sau nominalizează participanţii care sa reprezinte
___________ precum şi durata de deplasare în raport strict cu necesităţile concrete de realizare
a misiunii sau sarcinii in cauza.
Responsabilitate: Inspectorul scolar general al ___________

8.4.2. Calculul referatului


Fiecare persoana intocmeste un Referat al deplasării interne sau externe preconizat pe
baza baremurilor prevăzute de legislaţie, a adreselor MECTS sau normele interne ale
___________ in vigoare
Pe langa diurna, alte cheltuieli care pot fi luate in calcul pentru o deplasare externa sunt:
• o suma zilnica în valuta, denumita în continuare plafon de cazare, în limita căreia personalul
trebuie sa-şi acopere cheltuielile de cazare
• costul transportului în trafic internaţional, cel între localităţile din ţara în care personalul îşi
desfăşoară activitatea, precum şi pe distanta dus-întors dintre aeroport sau gara şi locul de cazare;
• comisioanele şi taxele bancare, cheltuielile pentru obţinerea vizelor de intrare în ţările
respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de
rezervare a camerelor de hotel şi altele asemenea;
In cazul deplasărilor interne, pe langa diurna, de regula sunt prinse cheltuieli de cazare si
transport.
11
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 12 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

Referatul trebuie semnat de persoana care solicita deplasarea si aprobat de inspectorul


scolar general ___________ ___________ si contabilul sef.

Responsabilitate: solicitant/semnare;
Inspector scolar general /aprobare

8.4.3. Declanşarea operaţiunilor bancare


Pe baza Referatul participanţii la deplasarea in cauza pot incasa in avans, in totalitate sau
parţial, sumele cuvenite pentru transport si cazare ce se preconizează a fi achitate cu numerar. In
anumite situaţii pot fi făcute plaţi in avans si prin virament, atat in lei cat si in valuta, pentru
achitarea anticipata a unor servicii cum ar fi transportul sau cazarea.
Pentru plata avansului prin virament bancar este necesara Propunerea si Angajamentul de
plata plus Ordonantarea de plata semnate de contabil sef si aprobate de inspectorul scolar
general ___________ .
In situaţia in care exista obiecţii in faza de semnare sau aprobare, se reia procedura,
tinandu-se cont de obiecţiile formulate.

Responsabilitate: contabil sef /semnare;


Inspector scolar general ___________ /aprobare

8.4.4. Verificare contabila


Documentele privind efectuarea de operaţiuni bancare aprobate mai sus, ajunse la Seviciul
Contabilitate, se verifica astfel:
- se verifica Bugetul in vigoare al ___________ pentru a vedea daca exista poziţia bugetara
corespunzătoare si aprobarea MECT;
- se verifica Facturile proforma de la furnizori privind serviciile efectuate, a termenelor scadente
de plata si a necesitaţii/legalităţii plaţii in speţa
- se verifica Referatul privind legalitatea si încadrarea in baremurile normate in vigoare.
In cazul in care se constata nereguli in documentaţiile verificate se declanşează acţiunile de
corectare a neregulilor, funcţie de natura lor.
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate

8.4.5. Intocmirea OP (ordin de plata)


Daca documentaţiile sunt in regula se completează ordinul de plata dupa cum urmează:
- daca este o deplasare in tara cu Obligaţii de plata a avansului in lei, se intocmeste OP către
solicitant pentru transferul sumelor necesare in contul solicitantului;
- daca este deplasare externa cu Obligaţii de plata a avansului in valuta, se intocmeste OP către
Trezorerie pentru transferul sumelor necesare la o Banca de schimb valutar pe adresa căreia se
emite un Ordin de schimb valutar, schimb făcut prin licitaţie de Banca in cauza in numele
___________ si apoi a inca unui OP către Banca intermediara pentru schimb valutar, pentru
transferul sumelor corespunzătoare in valuta in Casieria ___________ ;
- daca este necesara plata in valuta, in avans, prin virament, pentru anumite servicii (bilete avion
etc), se intocmeste OP către Trezorerie pentru transferul sumelor necesare la o Banca de schimb
valutar pe adresa căreia se emite un Ordin de schimb valutar (OSV), schimb făcut prin licitaţie de
Banca in cauza, in numele ___________ si apoi a inca unui OP către Banca intermediara
12
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 13 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

pentru schimb valutar, pentru transferul sumelor corespunzătoare in valuta intr-un cont pe
numele furnizorului, la o Banca agreata explicit de acesta din urma
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate/intocmire, transmitere OP, OSV;
Contabil sef /semnare OP, OSV

8.4.6. Incasare avans


Pe baza cecului emis, sumele in cauza sunt preluate de către Casieria ___________ , din
Trezorerie pentru lei, respectiv din Banca intermediara pentru schimb valutar, pentru valuta.
Titularii avansurilor in cauza ridica banii cuveniţi pentru avans de la casierie pe baza de
Dispoziţie de plata/incasare întocmita de Serviciul Contabilitate si semnata de contabil sef .

Responsabilitate: Serviciul Contabilitate/intocmire Dispoziţii de plata/incasare;


Contabil sef /semnare Dispoziţii de plata/incasare

___________ poate acorda avans de deplasare prin casierie sau prin virament bancar
solicitantilor pentru cheltuieli de deplasare in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului
si a cazarii pe timpul deplasarii cu obligatia de a se justifica avansul in termen de cel mult 3 zile
lucratoare de la sosirea din deplasare, exclusiv ziua sosirii. Avansul poate fi acordat cu cel mult 2
zile lucratoare inainte de plecare sau inceperea actiunilor, cu exceptia sumelor solicitate pentru
procurarea biletelor de calatorie cu mijloace de transport cu locuri rezervate, care se pot elibera
cu cel mult 10 zile inainte de data plecarii.
Este interzisa acordarea unui nou avans persoanelor care nu au justificat integral avansul
primit anterior, cu urmatoarele exceptii: in cazul in care in aceeasi perioada au loc mai multe
actiuni, cand avansurile au fost acordate pentru procurarea biletelor de calatorie cu mijloace de
transport cu locuri rezervate, sau a cazurilor prevazute prin normele elaborate de organele
centrale competente.
De asemenea, este interzis transmiterea avansului de la titular la o alta persoana.
Nu se acorda avans pentru diurna, diruna se va vira pe card dupa intoarcea din deplasare,
in functie de sumele disponibile in contul ___________ si numai daca masa nu a fost asigurata
gratuit de catre organizatori.
Sumele necheltuite din avansurile acordate se depun la casierie in cel mult 3 zile
lucratoare de la sosirea din deplasare.
Titularul de avans este obligat ca, in termenele stabilite pentru justificarea avansului, sa
intocmeasca si sa depuna, la compatimentul contabilitate al ___________ decontul de cheltuieli
in care inscrie toate documentele justificative si le anexeaza la acesta.
Compartinemntul contabilitate are obligatia sa mentioneze pe decont data primirii, care se
considera data justificarii avansului.
La primirea decontului de cheltuieli, compartimentul contabilitate verifica legalitatea
documentelor justificative anexate la decont, concordanta lor cu natura si destinatia cheltuielilor
pentru care s-a acordat avansul si respectarea termenului de justificare.
In cazul in care titularii de avansuri intocmesc si prezinta deconturi incomplete sau
anexeaza la acestea documente nevalabile, avansurile se considera justificate numai cu valoarea
documentelor valabile.

13
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 14 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

In cazul in care valoarea decontului de cheltuieli depaseste avansul primit, decontul


verificat de compartimentul financiar-contabil se preda la casierie pentru a efectua plata
diferentei, dupa care titularul de avans semneaza de primirea sumei.
Titularii de avand care nu depun in termen decontarile pentru justificarea avansurilor,
impreuna cu documentele justificative, sau nu restituie in termen sumele ramse necheltuite, vot
plati o penalizare de 0,5% asupra avansului primit pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea de 0,5% pe zi de intarziere se calculeaza si asupra sumelor primite drept
avans, in cazul in care acestea nu au fost restituite cel mai tarziu a doua zi de la data cand
titularul de avans a fost instiintat ca deplasarea a fost revocata sau amanata.
Suma perceputa ca penalizare de intarziere nu va putea depasi debitul datorat.

Pe baza cecului emis, sumele in cauza sunt preluate de către Casieria ___________ , din
Trezorerie pentru lei, respectiv din Banca intermediara pentru schimb valutar, pentru valuta.
Titularii avansurilor in cauza ridica banii cuveniţi pentru avans de la casierie pe baza de
Dispoziţie de plata/incasare întocmita de Serviciul Contabilitate si semnata de contabil sef .

Responsabilitate: Serviciul Contabilitate/intocmire Dispoziţii de plata/incasare;


Contabil sef /semnare Dispoziţii de plata/incasare

8.4.7. Decontarea cheltuielilor de deplasare


La intoarcere se face decontarea cheltuielilor de deplasare de către fiecare dintre
persoanele care au efectuat deplasarea in termenul stabilit comform normativelor legale sau
interne ale ___________ . Decontarea se face pe formulare tipizate la nivel naţional speciale in
funcţie de caracterul deplasării, interna sau externa.
Toate deconturile se fac pe baza documentelor justificative care trebuie sa fie conforme
cu scopul, locul si perioada deplasării fiind necesar sa se incadreze in baremurile legale sau
stabilite intern in vigoare. Pentru diurna, pe baza baremurilor in vigoare, se calculează numărul
de zile in funcţie de orele de plecare si sosire ale mijloacelor de transport (tren, avion) si se
vireaza pe card. In cazul deplasării cu autoturismul, calculul numărului de zile se face pe baza
referatului de pe verso ordinului de deplasare privind plecarea respectiv sosirea din deplasare.
In cazul deplasărilor externe se tine cont si de data si ora trecerii frontierei de stat la
părăsirea respectiv reîntoarcerea in tara. Depăşirea acestor baremuri nu este posibila. In situaţia
in care decontul in cauza nu a fost făcut in termenul de decontare stabilit se aplica penalităţi
pentru intarziere. Penalităţile se calculează conform normelor – Decretul nr. 209/1976 pentru
aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste (coeficent de penalitate
0,5%/zi de depăşire din sumele încasate in avans si nejustificate in termen).
Decontul este certificat pentru legalitate si realitate de către solicitant si verificat de către
Serviciul Contabilitate si se aproba de către contabilul sef. In urma decontului titularul acestuia
restituie sumele necuvenite sau încasează sumele care au depăşit avansul de la Casieria
___________ .
In cazul depăşirii sumelor repartizate pentru deplasare in cauza, pe baza aprobării
inspectorului scolar general se achita diferenta.

Personalul delegat in localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care


isi are locul permanent de munca, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-intors,
14
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 15 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

dupa cum urmeaza:


a) cu avionul, pe orice distanta, clasa economica;
b) cu orice fel de tren, dupa tariful clasei a II-a, pe distante de pana la 300 km, si dupa tariful
clasei I, pe distante mai mari de 300 km;
c) cu navele de calatori, dupa tariful clasei I;
d) cu mijloace de transport auto si transport in comun, dupa tarifele stabilite pentru aceste
mijloace;
e) cu mijloace de transport auto ale unitatilor, daca acestea au asemenea posibilitati, cu
incadrarea in consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
f) cu autoturismul proprietate personala.

Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit este permisa numai in


cazul calatoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distante de peste 300 km si cu aprobarea
prealabila a conducatorului unitatii.

Deplasarea cu autoturismul proprietate personala se poate face numai cu aprobarea


prealabila a ordonatorului de credite, atat pentru posesorul autoturismului, cat si pentru
persoanele din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice care se deplaseaza impreuna cu
acesta. In acest caz, posesorul autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100
km parcursi pe distanta cea mai scurta.

Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza, precum si


comisioanele percepute de agentiile de voiaj intra in cheltuielile de transport care se deconteaza.

Se deconteaza drept cheltuieli de transport si:


a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun la si de la
aeroport, gara, autogara sau port, in cazul in care acestea sunt situate in alta localitate;
b) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport in comun, pe distanta dintre locul de
cazare si locul delegarii sau detasarii.

Cheltuielile de transport se deconteaza pe baza de documente justificative.

Nu se admit la decontare:
a) taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;
b) cheltuielile de transport pentru inapoiere, in cazul in care persoana, dupa terminarea
delegarii sau detasarii, a ramas sa-si efectueze concediul de odihna sau datorita altor cauze de
ordin personal;
c) cheltuielile de transport, in cazul in care salariatul intrerupe timpul aferent delegarii sau
detasarii din cauza unor interese personale.
d) cheltuieli de transport efectuate cu taxiul.

Persoana aflata in delegare sau detasare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de
5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca primeste o indemnizatie zilnica de
delegare sau de detasare de 13 lei.
In situatia in care organizatorul asigura integral masa participantilor, acestia nu
15
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 16 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

beneficiaza de indemnizatia zilnica de delegare


Numarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegare sau detasare se
socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in
localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de
delegare sau detasare.
Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii
de mai multe zile, indemnizatia se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.

Persoana trimisa in delegare pentru mai multe zile intr-o localitate situata la o distanta
mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca are dreptul la
decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, in cazul cazarii
in structurile de primire turistice, pentru o camera cu pat individual sau, in cazul in care unitatea
nu dispune de o astfel de camera, pentru o camera cu doua paturi, a caror clasificare este de
maximum 3 stele sau flori. In cazul actiunilor inteprinse de M.E.C.T.S., cazarea se deconteaza pe
baza documentelor justificative cu incadrarea in suma specificata in adresa M.E.C.T.S.

Responsabilitate: solicitant
Serviciul Contabilitate: verificare
Inspector scolar general ___________ /aprobare

8.4.7.1. DECONTUL IN CAZUL DEPLASARII PENTRU INSPECTIILE DE GRAD

Ordinul de deplasare va fi insotit obligatoriu conform Ordinului 1860/2006 de :


- bon de benzina stampilat in cazul deplasarii cu masina care trebuie sa fie cu maxim 3 zile
inaintea deplasarii sau din ziua deplasarii si sa aiba valoarea decontului sau sau mare;
- bilet de tren/microbuz/autobuz;
- numar de inregistrare al ordinului de deplasare de la ___________ ___________
- semnatura inspectorului scolar general si stampila ___________ ___________ ;
- semnatura inspectorului scolar general si stampila ___________ ___________
(obligatoriu) pentru aprobarea deplasarii cu auto proprietate personala sau la cuseta;
- stampila si semnatura unitatii de invatamant apartinatoare - in partea stanga
- stampila+semnatura unitatii de invatamant unde a fost in deplasare - in partea dreapta.

Mod de completare:
- ordinul de deplasare va fi completat pe fata cu:
o datele de identificare ale persoanei care se deplaseaza (numele si prenumele,
functia, serie si numar CI si scoala de provenienta);
o motivul deplasarii;
o unitatea de invatamant unde se deplaseaza;
o data si ora sosirii si plecarii in si din localitatea de destinatie;
o stampila+semnatura unitatii de invatamant de provenienta;
o stampila+semnatura ISJ;
o stampila+semnatura unitatii de invatamant unde a efectuat deplasarea;
16
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 17 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

o stampila+semnatura ISJ;

- ordinul de deplasare va fi completat pe verso cu:


o data si ora plecarii si sosirii din si in localitatea de provenienta (institutia unde
este angajat);
o se va completa obligatoriu referatul - o scurta descriere a deplasarii (unitatea de
invatamant unde s-a efectuat deplasarea, numarul masinii cu care s-a efectuat
deplasarea, motivul deplasarii) conform model.
o nu se deconteaza deplasarea cu taxiul.

In cazul in care se deplaseaza mai multe persoane la aceeasi institutie, decontarea se va


efectua la capacitatea maxima de locuri a autoturismului cu care se va face deplasarea, adica 4
sau 5 persoane.

Decontarea in cazul deplasarii cu auto proprietate personala se face pe baza kilometrajului


listat de pe site-ul http://www.viamichelin.com/. Nu se deconteaza km efectuati in cadrul
localitatii. Decontarea carburantului folosit se face exclusiv pe baza documentului justificativ –
bon fiscal de carburant semnat si stampilat. Pentru a putea fi decontat, bonul de carburant trebuie
sa aiba cel putin numarul de litri de carburant care reies din calcul. Decontarea se va face la
pretul de pe bonul de carburant. Se va alimenta cu benzina premium de 95 sau motorina euro
diesel. Pe bonul de carburant se va scrie pe fata sau pe verso, in functie de furnizor, numele si
prenumele delegatului precum si numarul de inmatriculare al autoturismului.

Ordinul de deplasare, pentru a fi decontat, trebuie sa fie insotit de delegatia ___________


pentru inspectia de grad si copie dupa adeverinta de la scoala unde s-a efectuat inspectia.
In cazul deplasarii cu trenul sau alt mijloc de transport in comun, pe verso se vor enumera
biletele, data si valoarea (conform anexa)

Ordinul de deplasare va fi depus in termen de 5 zile de la inspectie la I.S.J ___________ –


serviciul contabilitate, verificat de catre serviciul contabilitate (calculat de contabil si verificat de
contabilul sef) aprobat de catre inspectorul scolar general si achitat in numerar in perioada 1-31 a
lunii sau prin prin virament bancar in perioada 24-31 a lunii in masura in care in luna respectiva
exista fonduri pentru aceasta destinatie sau numerar in casierie. In cazul in care nu exista fonduri,
serviciul contabilitate va centraliza deconturile si va face solicitare de fonduri la MECTS pentru
luna urmatoare.

Pentru decontarea ordinului de deplasare sunt necesare urmatoarele documente:


- delegatie ISJ pentru efectuarea inspectiei.
- copie adeverinta de la unitatea de invatamant unde s-a efectuat inspectia
- ordinul de deplasare
17
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 18 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

- documentele justificative (bon de carburant, bilet tren/microbuz/autobuz)

8.4.7.2. DECONTUL IN CAZUL DEPLASARII PENTRU CONCURSURILE SI


OLIMPIADELE NATIONALE

Ordinele de deplasare sunt insotite obligatoriu conform Ordinului 1860/2006 de :


- bon de benzina stampilat in cazul deplasarii cu masina;
- bilet de tren/microbuz/autobuz;
- numar de inregistrare al ordinului de deplasare de la ___________ ;
- semnatura inspector scolar general si stampila ___________ ___________
- semnatura inspector scolar general si stampila ___________ ___________
(obligatoriu) pentru aprobarea deplasarii cu auto proprietate personala nsau la cuseta;
- ordinul de deplasare va fi completat pe fata cu datele de identificare ale persoanei care se
deplaseaza (numele si prenumele, functia, serie si numar CI si scoala de provenienta),
unitatea de invatamant unde se deplaseaza, motivul deplasarii, data si ora sosirii si
plecarii din localitatea de destinatie;
- ordinul de deplasare va fi completat pe verso cu data si ora sosirii si plecarii din localitate
( ___________ sau alta localitate) si o scurta descriere a deplasarii (unitatea de
invatamant/judetul unde s-a efectuat deplasarea, motivul, numarul masinii cu care s-a
efectuat deplasarea, nr si valoarea biletelor de tren, autobuz);
- in cazul in care se deplaseaza mai multe persoane la aceeasi destinatie/unitate de
invatamant/hotel/etc., decontarea se va face la capacitatea maxima de locuri a
autoturismului cu care se va face deplasarea, adica 4 sau 5 persoane, nu se va deconta
deplasarea la fiecare persoana in parte;
- factura de cazare trebuie sa aiba TVA 9% si sa fie semnata si stampilata de emitent la fel
si bonul fiscal/chitanta si semnata de primire (in cazul profesorilor care sunt membrii in
comisia centrala);

- nu se deconteaza deplasarea cu taxiul;

- nu se deconteaza cv masei, se deconteaza numai diurna 13 lei/zi daca sunt 24 de ore/zi cu


exceptia primei si ultimei zi de deplasare daca sunt cel putin 12 ore/zi (in cazul
profesorilor care sunt membrii in comisia centrala);

- nu se deconteaza deplasarea cu autoturismul proprietate personala in cadrul aceleasi


localitati (Ex. ___________ - ___________ ) sau daca localitatea este considerata
cartier a ___________ ului conform HCL;
18
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 19 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

- nu se deconteaza deplasarea cu autoturismul proprietate personala in cadrul aceleasi


localitati (Ex. Iasi - Iasi), se deconteaza doar pe mijloacele de transport in comun pe baza
documentelor justificative (bilete autobuz);

- NU se vor deconta ordinele de deplasare care nu sunt emise, semnate si stampilate


de ___________ ___________
Decontarea in cazul deplasarii cu auto proprietate personala se face pe baza kilometrajului
listat de pe site-ul http://www.viamichelin.com/. Nu se deconteaza km efectuati in cadrul
localitatii. Decontarea carburantului folosit se face exclusiv pe baza documentului justificativ –
bon fiscal de carburant semnat si stampilat. Pentru a putea fi decontat, bonul de carburant trebuie
sa aiba cel putin numarul de litri de carburant care reies din calcul. Decontarea se va face la
pretul de pe bonul de carburant. Se va alimenta cu benzina premium de 95 sau motorina euro
diesel. Pe bonul de carburant se va scrie pe fata sau pe verso, in functie de furnizor, numele si
prenumele delegatului precum si numarul de inmatriculare al autoturismului.

Ordinul de deplasare va fi verificat de catre serviciul contabilitate si achitat de catre


casier numai daca sunt indeplinite toate conditiile de mai sus.
In cazul in care trebuie avans de deplasare, se prezinta referatul semnat de inspectorul
scolar general si contabilul sef al ___________ insotit de adresa M.E.C.T.S., tabel cu elevii
care participa la olimpiada/concurs semnat de catre inspectorul scolar general, cu 10 zile
inainte de ridicarea avansului, la Serviciul Contabilitate al ___________ ___________ sau
cel mai tarziu in ziua in care se primeste adresa M.E.C.T.S. pentru deplasare. In caz contrar
exista riscul de a nu avea numerar in casierie pentru plata avansului de deplasare.
La ridicarea avansului se semneaza o declaratie prin care se aduce la cunostinta persoanei
ca avansul de deplasare trebuie decontat in termen de trei zile lucratoare de la intoarcerea din
deplasare. Dupa trecerea celor trei zile lucratoare se calculeaza penalitati de 0,5% pe zi la
suma luata ca avans.
Avansul de deplasare se poate vira si pe card si cazul in care nu exista disponibil in
casierie dar exista disponibil in cont.
Pentru acordarea avansului sunt necesare urmatoarele documente:
- adresa de la MECTS
- tabel cu elevii aprobat de ISJ
- copie C.I.
- referat aprobat de inspectorul scolar general
- declaratie

19
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 20 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

- ordin de deplasare
8.4.7.3. DECONTUL IN CAZUL DEPLASARII PESONALULUI PROPRIU AL ISJ LA
INSPECTII DE GRAD SAU ALTE DEPLASARI IN INTERES DE SERVICIU

Ordinele de deplasare sunt insotite obligatoriu conform Ordinului 1860/2006 de :


- bon de benzina stampilat in cazul deplasarii cu masina;
- bilet de tren/microbuz/autobuz;
- numar de inregistrare al ordinului de deplasare;
- semnatura inspector scolar general si stampila ___________ ___________
- semnatura inspector scolar general si stampila ___________ ___________
(obligatoriu) pentru aprobarea deplasarii cu auto proprietate personala;
- ordinul de deplasare va fi completat pe fata cu datele de identificare ale persoanei care se
deplaseaza (numele si prenumele, functia, serie si numar CI), unitatea de invatamant unde
se deplaseaza, motivul deplasarii, data si ora sosirii si plecarii din localitatea de
destinatie;
- ordinul de deplasare va fi completat pe verso cu data si ora sosirii si plecarii din localitate
( ___________ sau alta localitate) si o scurta descriere a deplasarii (unitatea de
invatamant/judetul unde s-a efectuat deplasarea, motivul, numarul masinii cu care s-a
efectuat deplasarea, numarul, data si valoarea biletelor de tren, autobuz);
- in cazul in care se deplaseaza mai multe persoane la aceeasi destinatie/unitate de
invatamant/hotel/etc., decontarea se va face la capacitatea maxima de locuri a
autoturismului cu care se va face deplasarea, adica 4 sau 5 persoane, nu se va deconta
deplasarea la fiecare persoana in parte;
- factura de cazare trebuie sa aiba TVA 9% si sa fie semnata si stampilata de emitent la fel
si bonul fiscal/chitanta si semnata de primire (in cazul profesorilor care sunt membrii in
comisia centrala);

- nu se deconteaza deplasarea cu taxiul;

- nu se deconteaza cv masei, se deconteaza numai diurna 13 lei/zi daca sunt 24 de ore/zi cu


exceptia primei si ultimei zi de deplasare daca sunt cel putin 12 ore/zi (in cazul
profesorilor care sunt membrii in comisia centrala);

- nu se deconteaza deplasarea cu autoturismul proprietate personala in cadrul aceleasi


localitati (Ex. ___________ - ___________ ) sau daca localitatea este considerata
cartier a ___________ ului conform HCL;

20
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 21 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

- nu se deconteaza deplasarea cu autoturismul proprietate personala in cadrul aceleasi


localitati (Ex. Iasi - Iasi), se deconteaza doar pe mijloacele de transport in comun pe baza
documentelor justificative (bilete autobuz);

- nu se deconteaza cazare decat daca sunt mai mult de 50 km intre localitatea de destinatie
si Mun. ___________ ;

Decontarea in cazul deplasarii cu auto proprietate personala se face pe baza kilometrajului


listat de pe site-ul http://www.viamichelin.com/. Nu se deconteaza km efectuati in cadrul
localitatii. Decontarea carburantului folosit se face exclusiv pe baza documentului justificativ –
bon fiscal de carburant semnat si stampilat. Pentru a putea fi decontat, bonul de carburant trebuie
sa aiba cel putin numarul de litri de carburant care reies din calcul. Decontarea se va face la
pretul de pe bonul de carburant. Se va alimenta cu benzina premium de 95 sau motorina euro
diesel. Pe bonul de carburant se va scrie pe fata sau pe verso, in functie de furnizor, numele si
prenumele delegatului precum si numarul de inmatriculare al autoturismului.

Ordinul de deplasare va fi verificat de catre serviciul contabilitate si achitat de catre casier


numai daca sunt indeplinite toate conditiile de mai sus.
In cazul in care trebuie avans de deplasare, se prezinta referatul semnat de inspectorul
scolar general si contabilul sef al ___________ insotit de adresa M.E.C.T.S. (daca este cazul),
cu 10 zile inainte de ridicarea avansului, la Serviciul Contabilitate al ___________
___________ sau cel mai tarziu in ziua in care se primeste adresa M.E.C.T.S. (daca este cazul)
pentru deplasare. In caz contrar exista riscul de a nu avea numerar in casierie pentru plata
avansului de deplasare.
La ridicarea avansului se semneaza o declaratie prin care se aduce la cunostinta persoanei
ca avansul de deplasare trebuie decontat in termen de trei zile lucratoare de la intoarcerea din
deplasare. Dupa trecerea celor trei zile lucratoare se calculeaza penalitati de 0,5% pe zi la
suma luata ca avans.
Avansul de deplasare se poate vira se pe card si cazul in care nu exista disponibil in
casierie dar exista disponibil in cont.
Pentru acordarea avansului trebuie sa aveti:
- adresa de la MECTS
- referat aprobat de inspectorul scolar general
- declaratie
- ordin de deplasare

21
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 22 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

8.4.8. Evidenta contabila


Extrasele de cont provenite de la Băncile in cauza in urma transferurilor de fonduri, se
înregistrează in Evidenta contabila informatizata, respectandu-se Instrucţiunile de utilizare ale
Programului de Contabilitate SICO.
In urma procesării datelor introduse se obţin lunar, trimestrial, anual si ori de cate ori sunt
solicitate de cei interesaţi si in drept, următoarele documente:
• Note contabile
• Fise de cont pe conturile specifice
• Balanţe de verificări
• Jurnale
Pe baza jurnalelor se intocmeste Registrul Jurnal ce se păstrează la Serviciul Contabilitate.
Pe langa Documentele de mai sus, se intocmeste si Execuţia Bugetara, document care sta la baza
Analizei execuţiei bugetare efectuata de Compartimentul Contabilitate. In Buget cheltuielile cu
personalul, in speţa diurna este prinsa separat de restul cheltuielilor. Deasemeni pot fi întocmite
la cererea celor interesaţi si in drept Diverse situaţii contabile de Balanţa, Bilanţ, Plaţi, Creanţe,
etc.
Toate Documentele elaborate in cursul acestei proceduri se arhivează conform normelor in
vigoare.
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate

8.4.9. ÎNREGISTRĂRI
- Contract
- Referate
- Dispoziţii de plata/incasare
- Decont de cheltuieli (lei)
- Decont de cheltuieli (valuta)
- Facturi de la furnizori
- Extrase de cont
- OP
- Ordine de schimb valutar
- Note contabile
- Fise de cont pe conturile specifice
- Balanţe de verificări
- Registru Jurnal
- Execuţie Bugetara

9. RESPONSABILITĂŢI

9.1. Inspectorul scolar general ___________


9.1.1. Aproba efectuarea deplasării, traseul, obiectivele precum si durata acesteia
9.1.2. Nominalizează persoanele sau aproba nominalizarea persoanelor solicitate prin invitaţii
personalizate in vederea efectuării deplasării
9.1.3. Aproba Propunerea si Angajamentul de plata plus Ordonantarea de plata corespunzătoare;
22
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 23 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

9.2. Contabilul sef


9.2.1. Pentru deplasările externe coordonează întocmirea si semnează Referatul, Contractul de
colaborare cu terţe Organizaţii in vederea efectuării deplasării, daca este cazul, precum si
Decontul de cheltuieli pentru avansurile luate in valuta
9.2.2. Pentru deplasările externe declanşează operaţiunilor bancare in vederea achitării
Obligaţiilor de plata, in avans sau nu, prin supervizarea intocmirii Propunerii si Angajamentului
de plata plus Ordonantarea de plata corespunzătoare
9.2.3. Certifica privind realitatea si legalitatea Documentelor justificative ale cheltuielilor pentru
deplasările externe.
9.2.4. Coordonează desfăşurarea activităţilor procedurii din compartimentele subordonate.
9.2.5. Verifica si semnează OP, OSV, Dispoziţiile de plata/incasare si toate celelalte documente
contabile rezultate in urma acestei proceduri

9.3. Solicitantii
9.3.1. Pentru deplasările interne din sfera lor de interes, coordonează intocmirea si semnează
Referatului, Contractul de colaborare cu terţe Organizaţii in vederea efectuării deplasării, daca
este cazul, precum si Decontul de cheltuielei pentru avansurile luate in lei
9.3.2. Pentru deplasările interne din sfera lor de interes, declanşează operaţiunilor bancare in
vederea achitării Obligaţiilor de plata, in avans sau nu, prin supervizarea intocmirii Propunerii si
Angajamentului de plata plus Ordonantarea de plata corespunzătoare
9.3.3. Certifica privind realitatea si legalitatea Documentelor justificative ale cheltuielilor pentru
deplasările interne din sfera lor de interes, inclusiv Declaraţiile pe proprie răspundere

9.4. Serviciul Contabilitate


9.5.1. Urmăreste realitatea, conformarea cu clauzele contractuale si legalitatea Referatelor,
Deconturilor si plaţilor.
9.5.2. Executa procedura de evidenta contabila propriu-zisa;
9.5.3. Arhivează inregistrarile rezultate

23
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 24 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

10. ANEXE

Nr. Denumirea Elabor Aprob Nr.de Difuzare Arhivare Alte


anex anexei ator at exemp loc perioa
a lare -da
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ordin de deplasare 10 Contabilitate
(delegatie) Administrativ
Secretariat
Inspectori
Unitati de
invatamant
2 Decont de cheltuieli 10 Contabilitate
pentru deplasari Administrativ
externe Secretariat
Inspectori
Unitati de
invatamant
3 Tabel decontare avans 10 Contabilitate
deplasare olimpiade si Administrativ
concursuri nationale Secretariat
Inspectori
Unitati de
invatamant
4 Model de completare a 10 Contabilitate
ordinului de deplasare Administrativ
pentru de plasarea cu Secretariat
autoturismul personal Inspectori
in cazul inspectiilor de
Unitati de
grad
invatamant
5 Model de completare a 10 Contabilitate
ordinului de deplasare Administrativ
pentru de plasarea cu Secretariat
autoturismul personal Inspectori
in cazul olimpiadelor si
Unitati de
concursurilor nationale
invatamant
6 Model de completare a 10 Contabilitate
ordinului de deplasare Administrativ
pentru de plasarea cu Secretariat
cfr/autobuz Inspectori
Unitati de
invatamant

24
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 25 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

7 Referat deplasari interne 10 Contabilitate


Administrativ
Secretariat
Inspectori
Unitati de
invatamant
8 Declaratie 10 Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Inspectori
Unitati de
invatamant
9 Referat deplasari externe 10 Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Inspectori
Unitati de
invatamant

25
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 26 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

11. Cuprins

Numarul
componentei
in cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
procedurii
operationale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale
6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
8. Descrierea procedurii operationale
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
10. Anexe, inregistrari, arhivari
11. Cuprins

26
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 27 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

Anexa 1

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea ........................ Depus decontul (numarul si data)│
│ ................................│
│ │
│ ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) │
│ Nr. .............................. │
│ │
│ Dl./D-na. ..................................................................│
│avand functia de .............................................................│
│este delegat pentru ..........................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│la ...........................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│ Durata deplasarii de la ..................... la ...........................│
│ Se legitimeaza cu ..........................................................│
│ │
│ Stampila unitatii si semnatura │
│ │
│ Data ...................... │
├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Sosit*) ...............................│Sosit*) ..............................│
│Plecat*) ..............................│Plecat*) .............................│
│Cu (fara) cazare │Cu (fara) cazare │
│ Stampila unitatii │ Stampila unitatii │
│ si semnatura │ si semnatura │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Sosit*) ...............................│Sosit*) ..............................│
│Plecat*) ..............................│Plecat*) .............................│
│Cu (fara) cazare │Cu (fara) cazare │
│ Stampila unitatii │ Stampila unitatii │
│ si semnatura │ si semnatura │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
*) Se va completa ziua, luna, anul si ora. 14-5-4 t2

27
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 28 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

(verso)
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Ziua si ora plecari ...................│Avans spre decontare: │
│Ziua si ora sosirii ...................│- Primit la plecare .............. lei│
│Data depunerii decontului .............│- Primit in timpul │
│Penalizari calculate ..................│ deplasarii ..................... lei│
│ │TOTAL ............................ lei│
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│ CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE │
├───────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┤
│ Felul actului si emitentul │ Nr. si data actului │ Suma │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
├───────────────────────────────────────┴─────────────────────┼────────────────┤
│ TOTAL CHELTUIELI │ │
├───────────────────────────────────────┬─────────────────────┴────────────────┤
│Diferenta de restituit s-a depus cu │ primit │
│dispozitie incasare catre casierie │Diferenta de ───────── lei ...........│
│nr. ........... din ............. │ restituit │
├───────────────┬──────────────┬────────┴───┬────────────────┬─────────────────┤
│ Aprobat │ Control │ Verificat │ Sef │ Titular avans, │
│ conducatorul │ financiar- │ decont, │ compartiment, │ │
│ unitatii, │ preventiv, │ │ │ │
└───────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────────┘

28
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 29 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

Anexa 2

DECONT DE CHELTUIELI
(pentru deplasări externe)

NUME SI PRENUME
INSTITUTIA DE ORIGINE
INSTITUTIA GAZDA
TARA GAZDA
PERIOADA MOBILITATII
NR. ZILE

Document Suma in Curs de Suma in Ordin de


Nr. Descriere justificativ RON schimb EUR plata
Nr. data Nr. Data
Cheltuieli de deplasare
Bilet avion
Asigurare
Total cheltuieli de deplasare
Cheltuieli de sejur
Diurna
Cazare
Total cheltuieli de sejur
Total
mobilitate

Avans primit la plecarea in mobilitate


Diferenta de restituit

De acord, Beneficiar
Coordonator proiect 0
Prof

Verificat
Ec.

Anexa 3
29
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 30 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

TABEL DECONTARE AVANS DEPLASARE OLIMPIADE SI CONCURSURI NATIONALE

PERIOADA___________________JUDETUL________________
OLIMPIADA/CONCURSUL__________________
PROF. INSOTITOR_________________________
DUS
NR. NR BILET/DATA PRETUL
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

INTORS
NR. NR BILET/DATA PRETUL
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

SEMNATURA PROFESOR______________________

Anexa 4
30
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 31 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

MODEL DE COMPLETARE A ORDINULUI DE DEPLASARE PENTRU DE


PLASAREA CU AUTOTURISMUL PERSONAL
IN CAZUL INSPECTIILOR DE GRAD
FATA
___________ Depus decontul (numarul si data)
Se deplaseaza cu auto personal
BV 08 SOD

Ordin de deplasare (delegatie) nr. de la ___________

Domnul POPESCU MIHAI


profesor la Scoala Generala nr.___
avand functia de ___________
este delegat pentru inspectie de grad II etc _______

la Scoala Generala Nr. ______ Prejmer

Durata deplasarii de la 08.12.200o la 08.12.2010


Se legitimeaza cu CI seria BV numarul 298567
Stampila si semnatura unitatii de
provenienta Stampila si semnatura
Scoala Gen.nr.___ ___________ ___________

Data 07.12.2010

Sosit* 08.12.2010 8,30 Sosit*


Plecat* 08.12.2010 13, 00 Plecat*
Cu (fara)
Cu (fara) cazare cazare
Stampila Sc Gen Nr __Prejmer Stampila unitatii
si semnatura si semnatura
Sosit* Sosit*
Plecat* Plecat*
Cu (fara) cazare Cu (fara) cazare
Stampila unitatii
Stampila unitatii
si semnatura
si semnatura

*) se va completa ziua, luna, anul si ora


VERSO

31
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 32 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

Ziua si ora plecarii 08.12.2010 8,00 Ziua si ora plecarii


Ziua si ora sosirii 08.12.2010 13,30 Ziua si ora sosirii
Data depunerii decontului Data depunerii decontului

Penalizari calculate Penalizari calculate


Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate
Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma
Referat: Subsemnatul Popescu Mihai, angajat al Scolii Generale nr.___
___________ , m-am deplasat in data de 08.12.2010 la Scoala Generala nr ___ Prejmer
pentru a efectua inspectia curenta/speciala etc pentru gradul II al dnei Ionescu Ana
specialitatea matematica etc______________
Desplasarea s-a efectuat cu auto personal nr. BV 08 SOD

Bon de carburant (se anexeaza)


258/08.12.201
(PETROM S.A.) 0

Distanta ___________ - Prejmer


17,71 km

___________ - Prejmer -
___________
2 x 17,71 km x 7,5% x ____lei/litru =

TOTAL CHELTUIELI:

Diferenta de restituit s-a depus cu chitanta Diferenta de primit lei


nr.________din________
Se aproba,
Control financiar
conducatorul Verificat decont Sef compartiment Titular
preventiv
unitatii
__________ __________ __________ SEMNATURA
Semnat _ ___________ _ _

Anexa 5

32
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 33 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

MODEL DE COMPLETARE A ORDINULUI DE DEPLASARE PENTRU DE


PLASAREA CU AUTOTURISMUL PERSONAL
LA OLIMPIADE SI CONCURSURI NATIONALE
FATA
___________ Depus decontul (numarul si data)
Se deplaseaza cu auto personal
BV 08 SOD

Ordin de deplasare (delegatie) nr. de la ___________

Domnul POPESCU MIHAI


profesor la Scoala Generala nr.___
avand functia de ___________
este delegat pentru Participare la Olimpiada Nationala de ______
In calitate de profesor insotitor/mebru comisia nationala

la Prahova

Durata deplasarii de la 08.03.2011 la 11.03.2011


Se legitimeaza cu CI seria BV numarul 298567
Stampila si semnatura
___________

Data 07.03.2011

Sosit* 08.03.2011 8,30 Sosit*


Plecat* 11.03.2011 13, 00 Plecat*
Cu (fara)
Cu (fara) cazare cazare
Stampila de la destinatie Stampila unitatii
si semnatura si semnatura
Sosit* Sosit*
Plecat* Plecat*
Cu (fara) cazare Cu (fara) cazare
Stampila unitatii
Stampila unitatii
si semnatura
si semnatura

*) se va completa ziua, luna, anul si ora


VERSO

33
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 34 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

Ziua si ora plecarii 08.03.2011 7,00 Avans spre decontare 100 lei
Ziua si ora sosirii 11.03.2011 14,30 Primit la plecare -
Data depunerii decontului Primit in timpul deplasarii -

Penalizari calculate Total 100 lei


Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate
Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma
Referat: Subsemnatul Popescu Mihai, angajat al Scolii Generale nr.___
___________ , m-am deplasat in perioada 08-11.03.2011 la Ploiesti pentru a participa in calitate
De profesor insotitor/membru comisia nationala la Olimpiada Nationala de __________

Desplasarea s-a efectuat cu auto personal nr. BV 08 SOD

Bon de carburant (se anexeaza)


258/08.03.201
(PETROM S.A.) 1

Distanta ___________ - Ploiesti ____


km

___________ - Ploiesti -
___________
2 x ____ km x 7,5% x ____lei/litru =

TOTAL CHELTUIELI:

Diferenta de restituit s-a depus cu chitanta Diferenta de primit lei


nr.________din________
Se aproba,
Control financiar
conducatorul Verificat decont Sef compartiment Titular
preventiv
unitatii
__________ __________ __________ SEMNATURA
Semnaturi _ ___________ _ _

Anexa 6

34
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 35 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

MODEL DE COMPLETARE A ORDINULUI DE DEPLASARE PENTRU DE


PLASAREA CU CFR/AUTOBUZ
FATA
___________ Depus decontul (numarul si data)

Ordin de deplasare (delegatie) nr. de la ___________

Domnul POPESCU MIHAI


profesor la Scoala Generala nr.___
avand functia de ___________
este delegat pentru Participare la Olimpiada Nationala de ______
In calitate de profesor insotitor/mebru comisia nationala

la Prahova

Durata deplasarii de la 08.03.2011 la 11.03.2011


Se legitimeaza cu CI seria BV numarul 298567
Stampila si semnatura
___________

Data 07.03.2011

Sosit* 08.03.2011 8,30 Sosit*


Plecat* 11.03.2011 13, 00 Plecat*
Cu (fara)
Cu (fara) cazare cazare
Stampila de la destinatie Stampila unitatii
si semnatura si semnatura
Sosit* Sosit*
Plecat* Plecat*
Cu (fara) cazare Cu (fara) cazare
Stampila unitatii
Stampila unitatii
si semnatura
si semnatura

*) se va completa ziua, luna, anul si ora

VERSO

35
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 36 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

Ziua si ora plecarii 08.03.2011 7,00 Avans spre decontare 100 lei
Ziua si ora sosirii 11.03.2011 14,30 Primit la plecare -
Data depunerii decontului Primit in timpul deplasarii -

Penalizari calculate Total 100 lei


Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate
Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma
Referat: Subsemnatul Popescu Mihai, angajat al Scolii Generale nr.____
___________ , m-am deplasat in perioada 08-11.03.2011 la Ploiesti pentru a participa in calitate
de profesor insotitor/membru comisia nationala la Olimpiada Nationala de __________
Desplasarea s-a efectuat cu TRENUL/AUTOBUZUL.

Adulti
258/08.03.201
Bilet tren Bv-Ploiesti 1 25 lei
Bilet tren Ploiesti- Bv 589/11.03.2011 25 lei
Copii
259/08.03.201
Bilet tren Bv-Ploiesti 1 15 lei
Bilet tren Ploiesti- Bv 590/11.03.2011 15 lei

TOTAL CHELTUIELI: 80 lei

Diferenta de restituit s-a depus cu chitanta Diferenta de primit lei 20 lei


nr.________din________ restituit
Se aproba,
Control financiar
conducatorul Verificat decont Sef compartiment Titular
preventiv
unitatii
__________ __________ __________ SEMNATURA
Semnaturi _ ___________ _ _

36
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 37 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

Anexa 7

Aprobat, Avizat,

R E F E R A T

Subsemnatul(a) ______________________________________________________,

angajat(a) al ________________________ in functia de ______________________ va rog sa

aprobati eliberarea unei avans de deplasare in suma de ____________ lei necesar pentru

deplasarea la _________________________________________________________ in perioada

_________________ pentru____________________________________________

Va multumesc!

Data, Semnatura,
_________ ____________________

Anexa 8

37
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 38 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

D E C LA R A T I E

Subsemnatul (a) ____________________________________ avand functia de ________


___________________ la unitatea de invatamant _____________________________________
numar telefon personal_____________________________delegat pentru __________________
_________________________________________la__________________________________
___________________in perioada _____________________________________, am luat la
cunostinta de faptul ca trebuie sa decontez avansul de deplasare in suma de _____________ lei
ridicat de la ___________ in data de _________________2011, in maxim 3 zile lucratoare de la
intoarcearea din deplasare. In cazul in care decontul nu va fi facut in trei zile lucratoare de la
intoarcerea din deplasare se vor calcula penalitati de intarzire de 0,5% pe zi din suma luata ca
avans de deplasare.
Atasez copie dupa cartea de identitate. In cazul in care trebuie sa primesc si diurna atasez
si datele bancare (daca este cazul):

COD IBAN____________________________________________

Banca_________________________________________________

Nota: Bonul de benzina, factura de cazare si bonul fiscal aferent trebuie sa fie semnate
si stampilate de catre emitent.

___________ , Semnatura,
Data________ ____________

Anexa 9

38
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1
privind decontarea si evidenta Nr.de ex.: 3
contabila a deplasarilor Revizia: 2
Nr.de ex. : 10
Unitatea de invatamant Pagina 39 din 39
Cod: P.O. 01. 09
Exemplar nr.: 1

Aprobat, Avizat,

R E F E R A T

Subsemnatul(a) _________________________________________, angajat(a) al

___________ in functia de ______________________ va rog sa aprobati eliberarea unei avans

de deplasare in suma de ____________ EURO necesar pentru deplasarea la

____________________________________ in perioada _________________

pentru______________________________________________________ in cadrul Proiectului

____________________________________________________.

Va multumesc!

Data, Semnatura,
_________ ____________________

39