P. 1
MONOGRAFIE CONTABILA

MONOGRAFIE CONTABILA

|Views: 779|Likes:
Published by arhip_camelia

More info:

Published by: arhip_camelia on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

MONOGRAFIE CONTABILA

La inceputul perioadei, SC ALFA SRL Sascut are urmatoarele solduri initiale:
simbol
cont Sid Sic
1012 200
3024 637
3028 426
34 2!01
401 18406
411 10!00
4423 4112
121 832
311 2430
711 2!01
total
2561
9
2561
9
Sid cont 3024 compus
din: 4 "iltre ulei, la pretul de 1!,2 lei#$uc
Sid cont 3028 compus
din:
0%& 'ar la'a$il la pretul de lei#%& si 10 saci de ciment la
17,60lei#sac(t'a
Sid cont 34 compus
din: )000%& &rau, la pretul de productie de 0,802
Se ac*i+itionea+a cu "actura, materiale au,iliare necesare pentru acti'itatea de productie)

- . 401
1)071,
00
3021
!00
,00
4426
171
,00

La intrarea in ma&a+ie se "ace receptia materialelor au,iliare, intocmindu/se
0ota de 1ntrare/Receptie si Constatare 2i"erente 301R4 si Fisa de ma&a+ie
Se primeste "actura cu com$usti$ilul, repre+ent5nd alimentari in perioada 01/1 a lunii:

- . 401
2)380,
00
3022
2)000,
00
4426
380
,00

Se ac*i+itionea+a piese de sc*im$, pentru auto'e*iculul ce apartine "irmei, si anume,
2 cauciucuri la pretul de 480 lei "iecare3pret "ara
t'a4:

- . 401
1)142,
40
3024
!60
,00
4426
182
,40

La intrarea in ma&a+ie se "ace receptia cauciucurilor, intocmindu/se un 01R si "isa de
ma&a+ie
Se pun cauciucurile noi ac*i+itionate, pe auto'e*icul, eli$er5ndu/se din ma&a+ie, cu $on de
consum,
cele 2 cauciucuri:

6024 . 3024
!60
,00

6e $a+a "oilor de parcurs se 7usti"ica cum a "ost consumat com$usti$ilul alimentat si se
intocmeste
$on de consum:

6022 . 3022
2)000,
00

Se ac*ita prin 'irament $ancar "urni+orul de materiale au,iliare, cu ordin de plata:

401 . 121
1)071,
00

Se ac*i+itionea+a nutreturi com$inate pentru porcii pe care/i creste societatea)
Se intocmeste 01R si "isa de ma&a+ie:

- . 401
1)72,
0
3026
1)40,
00
4426
27
,0

Se ac*i+itionea+a seminte ) Se intocmeste 01R si "isa de ma&a+ie:

- . 401
86
,80
302
720
,00
4426
136
,80

Se ac*i+itionea+a in&rasaminte c*imice, necesare pentru acti'itatea de prelucrare a
pam5ntului)
Se intocmeste 01R si "isa de ma&a+ie:

- . 401
1)17,
2
3028
1)27,
00
4426
242
,2

Se "olosesc in&rasamintele c*imice si se eli$erea+a din ma&a+ie pe $a+a de $on de consum

6028 . 3028
1)27,
00

Se dau in consum semintele si se eli$erea+a din ma&a+ie pe $a+a de $on de consum

602 . 302
720
,00

Se '5nd tone de &rau, la pretul de 0,70lei#%&(t'a:

411 . -
4)16,
00
701
3)00,
00
4427
66
,00

Se descarca din &estiune cele tone de &rau 'andute, "iind in &estiune la pretul de 0,802
lei#%&

711 . 34
2)!01,
00

Se "ace curatenie intr/o *ala de productie si se 'aruieste cu materialele consuma$ile de pe
stoc, si
anume: 'ar la'a$il si ciment, a"late pe stoc la inceputul perioadei

6028 . 3028
426
,00

Se ac*ita cu numerar "actura de
com$usti$il:

401 . 311 2380

Se da in consum nutreturile com$unate si se eli$erea+a din ma&a+ie pe $a+a de $on de
consum

6026 . 3026
1)40,
00

Se re&ulari+ea+a 89A/ul in luna, prin urmatoarea inre&istrare:

- . 4426
1)387,
!
4427
66
,00
4424
722
,!
4423 . 4424
722
,!

Se reparti+ea+a la contul de re+ultate c*eltuielile reali+ate in luna:

121 . -
6)831,
00
6022
2)000,
00
6024
!60
,00
602
720
,00
6026
1)40,
00
6028
1)701,
00

Se reparti+ea+a la contul de re+ultate 'eniturile reali+ate in luna:

701 . 121
3)00,
00

APLICATIE:
Agentul economic ,,ALFA’’ SRL prezinta la inceputul exercitiului urmatoarele solduri
initiale pe aza alantei de !eri"icare la #$%&II '($ si a Situatiilor "inanciare:
SiC $)$* *)) Si+ #)*, -#.
SiC ,)$ $/%,)- Si+ #)*/ ,*-
SiC ,,*# ,%$$* Si+ #,0 *%1)$
Si+ ,$$ $)%1))
Si+ 0$*$ /%#*0
Sid cont #)*, compus din: , "iltre ulei, la pretul de $01,*0 lei2uc
Sid cont #)*/ compus din: 0)3g !ar la!ail la pretul de 0 lei23g si $) saci de ciment la
$.,-)lei2sac4t!a
Sid cont #,0 compus din: 0%)))3g grau, la pretul de productie de ),0/)*
In cursul lunii ianuarie exercitiul ' au loc urmatoarele e!enimente si tranzactii
economice:
1) Se ac5izitioneaza cu "actura, materiale auxiliare necesare pentru acti!itatea de
productie%Se "ace receptia intocmindu(se urmatoarele documente: 'ota de receptie
si, "isa de magazine%
2) Se primeste "actura cu comustiilul, reprezent6nd alimentari in perioada )$($0 ale
lunii%
3) Se ac5izitioneaza piese de sc5im, pentru auto!e5iculul ce apartine "irmei, si
anume, * cauciucuri la pretul de ,/) lei "iecare7pret "ara t!a8% La intrarea in
magazie se "ace receptia cauciucurilor, intocmindu(se: 'ota de receptie si "isa de
magazie%
4) Se pun cauciucurile noi ac5izitionate, pe auto!e5icul, elier6ndu(se din magazie, cu
on de consum 7 cele * cauciucuri8%
) Pe aza "oilor de parcurs se 9usti"ica cum a "ost consumat comustiilul alimentat si
se intocmeste on de consum%
6) Se ac5ita prin !irament ancar "urnizorul de materiale auxiliare, cu ordin de plata nr
*02)1%)$
7) Se ac5izitioneaza nutreturi cominate pentru porcii pe care(i creste societatea%
+ocumente: 'ota de receptie si "isa de magazie%
8) Se ac5izitioneaza seminte % +ocumente: 'ota de receptie si "isa de magazine
!) Se ac5izitioneaza ingrasaminte c5imice, necesare pentru acti!itatea agricola%
+ocumente: 'ota de receptie si "isa de magazie%
10)Se "olosesc ingrasamintele c5imice si se eliereaza din magazie pe aza de on de
consum%
11)Se dau in consum semintele si se eliereaza din magazie pe aza de on de consum%
12)Se !6nd 0 tone de grau, la pretul de ),.)lei23g4t!a%
13)Se descarca din gestiune cele 0 tone de grau !andute, "iind in gestiune la pretul de
),0/)* lei23g%
14)Se reno!eaza 5ala de productie si se !aruieste "olosind urmatoarele materialele
consumaile, a"late pe stoc la inceputul perioadei: !ar la!ail si ciment%
1)Se ac5ita cu numerar "actura de comustiil%
16)Se dau in consum nutreturile cominate si se eliereaza din magazie pe aza de on
de consum%
17)Se regularizeaza T:A(ul in luna%
18)Se inc5id conturile de c5eltuieli realizate in luna% +ocument: Situatie calcul
1!)Se repartizeaza la contul de rezultate !eniturile realizate in luna
E"ectuati :
a8Intocmirea Registrului(9urnal
8Inregistrarea in conturi%
c8Intocmire ;alantei de !eri"icare
Registrul Jurnal pe luna ianuarie N
, $.%)$ ;on de consum
$$2).%)$
Se ec5ipeaza
auto!e5icolul
)#(;C(R'<
-)*, #)*, 1-),)) 1-),))
0 $.%)$ ;on de consum
$*2$.%)$
Consum de
comustiili
-)** #)** *))),)) *))),))
- $/%)$ =P $1.2$/%)$ Se ac5ita
"urnizorul de
mat
consumaile
,)$ 0$*$ $).$,)) $).$,))
. $/%)$ 'ota de receptie
**#2$/%)$
Se ac5izition
nutreturi
>
#)*-
,,*-
,)$
$,0),))
*.0,0)
$.*0,0)
/ $/%)$ 'ota de receptie
**#2$/%)$
Se
ac5izitioneaza
seminte
>
#)*0
,,*-
,)$
.*),))
$#-,/)
/0-,/)
1 $/%)$ 'ota de recxeptie
**#2$/%)$
Se ac5izit
Ingrasaminte
c5imice
>
#)*/
,,*-
,)$
$*.0,))
*,*,*0
$0$.,*0
$) **%)$ ;on de consum
$#2**%)$
Se dau in
consum
ingrasamintele
-)*/ #)*/ $*.0,)) $*.0,))
$$ **%)$ ;on de consum
$#2**%)$
Se dau in
consum
semintele
-)*0 #)*0 .*),)) .*),))
$* *#%)$ Factura "iscala
nr$/.0,2*#%)$
Se !and 0t de
grau
,$$ >
.)$
,,*.
,$-0,))
#0)),))
--0,))
$# *#%)$ Se descarca
gestiunea
.$$ #,0 *1)$,)) *1)$,))
$, *#%)$ ;on de trans"er ? Consum pt
reno!are 5ala
-)*/ #)*/ ,*-,)) ,*-,))
$0 *-%)$ C5itanta ? Se ac5ita "actura
de comustiil
,)$ 0#$$ *#/),)) *#/),))
$- *-%)$ ;on de consum
$,2*-%)$
Se dau in
consum
nutreturi
-)*- #)*- $,0),)) $,0),))
$. #)%)$ Situatie calcul? Regularizare t!a >
,,*.
,,*,
,,*-
--0,))
.**,10
$#/.,10
,,*# ,,*, .**,10 .**,10
$/ #)%)$ Situatie calcul? repartizare
c5eltuieli
$*$ >
-)**
-)*,
-/#$,))
*))),))
1-),))
Nr.
Op.
Data.
Ex.N
.
Document Explicatie Conturi
corespondent
e
Sume
D C D C
1. $)%)$ 'ota de receptie
**$2)-%)$
Se
ac5izitioneaza
mat consumaile
>
#)*$
,,*-
,)$
1)),))
$.$,))
$).$,))

2. $0%)$ Factura nr
S'$*0,2)-%)$
Alimentare
cucomustiil
>
#)**
,,*-
,)$
*))),))
#/),))
*#/),))
3 $0%)$ 'ota receptie
***2$0%)$
Se ac5izitionea(
za piese de
sc5im
>
#)*,
,,*-
,)$
1-),))
$/*,,)
$$,*,,)
-)*0
-)*-
-)*/
.*),))
$,0),))
$.)$,))
$1 #)%)$ Situatie calcul ? Repartizare
!enituri
.)$ $*$ #0)),)) #0)),))
Total #/,/*,/0 #/,/*,/0
Cartea / :are
2 3021 C 2 1012 C
Sid 0
200
,00 Sic

!00
,00


Rd
!00
,00

/ Rc Rd /

/ Rc
8sd
!00
,00

/
8s
c 8sd /
200
,00 8Sc

S"d

!00
200
,00 S"c


2 3022 C 2 401 C
Sid 0 18406 Sic

1)071
,00
2)000
,00
2)000,
00 1)071,00
2)380
,00
2)380,00
1)142
,40

1)72
,0

86
,80

1)17
,2

Rd Rc Rd 3)41,00
8)6!2
,! Rc
8sd
2)000
,00
2)000,
00 8sc 8sd 3)41,00
27)0!8,
! 8Sc

S"d

/
23)647,
! S"c


2 3024 C 2 4423 C
Sid
637
,00 4112,00 Sic

!60
,00
!60
,00 722,!


Rd
!60
,00
!60
,00 Rc Rd 722,! 0 Rc
8sd
1)!7
,00
!60
,00 8sc 8sd 722,!
4)112
,00 8Sc

S"d
637
,00
3)38!
,0 S"c


2 302 C 2 4424 C
Sid 0 0 Sic

720
,00
720
,00 722,!
722
,!Rd
720
,00
720
,00 Rc Rd 722,!
722
,! Rc
8sd
720
,00
720
,00 8sc 8sd 722,!
722
,! 8Sc

S"d

/ S"c


2 3026 C 2 4426 C
Sid 0 0 Sic

171
,00
1)40
,00
1)40,
00
380
,00

182
,40
1)387,!
27
,0

136
,80

242
,2Rd
1)40
,00
1)40,
00 Rc Rd 1)387,!
1)387
,! Rc
8sd
1)40
,00
1)40,
00 8sc 8sd 1)387,!
1)387
,! 8Sc

S"d

/ S"c


2 3028 C 2 4427 C
Sid
426
,00 0 Sic

1)27
,00
426
,00 66,00
66
,00

1)27,
00

Rd
1)27
,00
1)701,
00 Rc Rd 66,00
66
,00 Rc
8sd
1)701
,00
1)701,
00 8sc 8sd 66,00
66
,00 8Sc

S"d

/


2 34 C 2 6022 C
Sid 2!01 Sid 0


2)!01,
00 2)000,00
2)000
,00


Rd 0
2)!01,
00 Rc Rd 2)000,00
2)000
,00 Rc
8sd
2)!01
,00
2)!01,
00 8sc 8sd 2)000,00
2)000
,00 8Sc

S"d

/


2 411 C 2 6024 C
Sid
10)!00,
00 Sid 0

4)16
,00 !60,00
!60
,00


Rd
4)16
,00 Rc Rd !60,00
!60
,00 Rc
8sd
1)06,
00

/ 8sc 8sd !60,00
!60
,00 8Sc

S"d
1)06,
00


2 121 C 2 602 C
Sid
8)32
,00 Sid 0

720,00
720
,00

1)071,
00

Rd
1)071,
00 Rc Rd 720,00
720
,00 Rc
8sd
8)32
,00
1)071,
00 8sc 8sd 720,00
720
,00 8Sc

S"d
7)24
,00


2 311 C 2 701 C
Sid 2430 Sic


2)380,
00
3)00,00
3)00
,00

Rd
2)380,
00 Rc Rd 3)00,00
3)00
,00 Rc
8sd
2)430
,00
2)380,
00 8sc 8sd 3)00,00
3)00
,00 8sc

S"d

0,00

/


2 6026 C 2 121 C
Sid 0 Sic

1)40
,00
1)40,
00 6)831,00
3)00
,00
Rd
1)40
,00
1)40,
00 Rc Rd 6)831
3)
00 Rc
8sd
1)40
,00
1)40,
00 8Sc 8sd 6)831
3)
00 8sc

S"d 3)331
pierdere

2 6028 C 2 711 C
Sid 0 2!01 Sic

2)!01
426 426
,00 ,00

Rd

426

426 Rc Rd 2)!01

/ Rc
8sd

426

426
8s
c 8sd 2)!01
2)
!01 8Sc

S"d

/

/ S"c


SC ALFA SRL SASC;8
<alanta de 'eri"icare la s"arsitul
perioadei
sim$ol
cont Sid Sic Rd Rc 8sd 8sc S"d S"c
1012
200
,00

/

/

/
200
,00

/
200
,00
121
6)83
1,00
3)0
0,00
6)831
,00
3)00
,00
3)331
,00

/
3021
!0
0,00
!00
,00

/
!00
,00

/
3022
2)00
0,00
2)00
0,00
2)000
,00
2)000
,00

/

/
3024
63
7,00
!6
0,00
!6
0,00
1)!7
,00
!60
,00
637
,00

/
302
72
0,00
72
0,00
720
,00
720
,00

/

/
3026
1)4
0,00
1)4
0,00
1)40
,00
1)40
,00

/

/
3028
42
6,00
1)27
,00
1)70
1,00
1)701
,00
1)701
,00

/

/
34
2)!0
1,00

/
2)!0
1,00
2)!01
,00
2)!01
,00

/

/
401
18)406,
00
3)4
1,00
8)6!
2,!
3)41
,00
27)0!8,
!

/
23)647,
!
411
10)!00
,00
4)16
,00

/
1)06,
00

/
1)06,
00

/
4423 4)112 72 722 4)112 3)38!
,00 2,! / ,! ,00 / ,0
4424
72
2,!
72
2,!
722
,!
722
,!

/

/
4426
1)38
7,!
1)38
7,!
1)387
,!
1)387
,!

/

/
4427
66
,00
66
,00
66
,00
66
,00

/

/
121
8)32
,00

/
1)07
1,00
8)32
,00
1)071
,00
7)24
,00

/
311
2)43
0,00

/
2)38
0,00
2)430
,00
2)380
,00

0,00

/
6022
2)00
0,00
2)00
0,00
2)000
,00
2)000
,00

/

/
6024
!6
0,00
!6
0,00
!60
,00
!60
,00

/

/
602
72
0,00
72
0,00
720
,00
720
,00

/

/
6026
1)4
0,00
1)4
0,00
1)40
,00
1)40
,00

/

/
6028
1)70
1,00
1)70
1,00
1)701
,00
1)701
,00

/

/
701
3)0
0,00
3)0
0,00
3)00
,00
3)00
,00

/

/
711
2)!01
,00
2)!0
1,00

/
2)!01
,00
2)!01
,00

/

/

2)61!
,00
2)61!,
00
38)48
2,8
38)48
2,8
64)101,
8
64)101,
8
27)237,
00
27)237,
00

Se primeste factura cu combustibilul. 00 380 . pentru autovehiculul ce apartine firmei.380. cele 2 cauciucuri: 960 6024 = 3024 .142.40 La intrarea in magazie se face receptia cauciucurilor.00 182 . % 3022 4426 = 401 00 2. % 3024 4426 = 401 40 960 .00 Pe baza foilor de parcurs se justifica cum a fost consumat combustibilul alimentat si se intocmeste bon de consum: .00 Se achizitioneaza piese de schimb. intocmindu-se un NIR si fisa de magazie Se pun cauciucurile noi achizitionate. eliberându-se din magazie. 2 cauciucuri la pretul de 480 lei fiecare(pret fara tva): 1.000. si anume. reprezentând alimentari in perioada 01-15 a lunii: 2. cu bon de consum. pe autovehicul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->