Sunteți pe pagina 1din 7

Tema 6: Accizele

Curs teoretic – 2 ore.


1. Accizele – caracteristică generală.
2. Obiectele impunerii şi cotele accizelor
3. Metode de determinare a accizelor şi termene de plată.
4. Modul de trecere în cont şi restituire a accizelor.
5. Marcarea cu timbre de acciz.
Bibliografie:
1. Codul Fiscal al RM, Titlu IV. MO al RM ediţie specială din 08.02.2007 cu
modificările în redacţia existentă la 13.01.2012
2. Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV al CF nr. 1054-XIV din 16.06.2000.
MO al RM 2007,ediţie specială din 08.02.2007 cu modificările în redacţia existentă la
13.01.2012
3. Regulament privind restituirea accizelor. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
1123 din 28.09. 2006
4. Regulament privind modul de solicitare a cerificatului de acciz, de completare a
declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate
(transportate) din antrepozitul fiscal. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 833 din
18.12.2009

Accizele — caracteristica generală


Accizele reprezintă taxele de consumaţie pe produs. De obicei ele sunt aşezate asupra
produselor cu cerere neelastică. Tipurile de produse cu aşa o cerere sunt foarte diverse şi diferă
de la o ţară la alta. În RM sunt supuse accizului o gamă largă de produse şi mărfuri: băuturile
spirtoase tari, vinurile, tutunul, metalele preţioase, blănurile de lux, parfumeria, audio şi video
aparatura, autoturismele ş.a.
Conform Codului Fiscal al RM accizele este un impozit general de stat.
Suma accizului reprezintă un impozit indirect, care este inclus în preţul produselor.
Reieşind din cotele sale, această taxă de consumaţie poate mări considerabil preţul.
Subiecţii impunerii care produc sau preconizează să producă mărfuri accizate sunt
obligaţi să se înregistreze în calitate de plătitori de accize şi să primească certificatul de acciz.
Certificatul de acciz reprezintă un document eliberat de organul Serviciului fiscal de
Stat subiectului impunerii, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua
tranzacţii cu mărfurile supuse.
Pentru obţinerea certificatului de acciz, agenţii economici care sunt obligaţi a se
înregistra ca subiecţi impozabili se adresează la Serviciul Fiscal de Stat teritorial în raza căruia

1
activează cu o cerere de solicitare a certificatului de acciz. In cererea de solicitare se indică
denumirea (numele, prenumele), adresa juridică (domiciliu) a locului principal de desfăşurare a
activităţii economice şi datele cu privire la licenţa eliberată de organele de resort.
Agenţii economici care urmează a fi înregistraţi în calitate de subiecţi impozabili
declară antrepozitul fiscal. antrepozitul fiscal reprezintă totalitatea locurilor ce aparţin
subiectului impunerii, inclusiv clădirile, încăperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care
sunt situate separate, determinate în certificatul de acciz, unde mărfurile supuse accizelor se
prelucrează şi sau se fabrică, se expediază (se transportă) de către subiecţii impunerii.
Subiectul impozabil cu accize poate avea doar un singur antrepozit fiscal.
Ex. Fabrica de producere a băuturilor alcoolice „X" dispune de linii de prelucrare
arendate în municipiul .,A", secţii de producere proprii în municipiul „B", depzit în localitatea
„C" a municipiului „B", depozit nr.2 în localitatea „.D'' a municipiului „A". Toate aceste locuri
în ansamblul lor, vor forma antrepozitul fiscal propriu-zisă a agentului economic, înregistrat
sau care urmează a fi înregistrat ca plătitor de acciz, precum şi vor fi incluse de ultimul în
schema (planul) de amplasare a lor împreună cu blocul administrativ care se anexează la
cerere.
In cazul în care cererea de solicitare a certificatului de acciz conţine informaţii
verificabile şi autentice, SFS eliberează persoanei, care a înaintat cererea, certificatul de acciz a
agentului economic înregistrat ca subiect impozabil cu acciz. Certificatul de acciz se eliberează
în termen maxim de 2 zile din momentul primirii cererii de solicitare a acestuia.
În cazul apariţiei unor modificări sau completări în documentele de constituire (cu
excepţia schimbării codului fiscal), condiţionate de:
1. reorganizarea formei organizatorico-juridice;
2. schimbarea adresei juridice (inclusiv transferarea la un ah SFS teritorial sau oficiu fiscal);
3. modificarea denumirii agentului economic;
4.modificarea informaţiei cu privire la locul încăperii de acciz etc.,
certificatul de acciz se înlocuieşte.

Obiectele impunerii şi cotele accizelor


Ca obiecte ale impunerii cu acciz sunt mărfurile supuse accizelor, specificate în anexa
la titlul IV a CF a RM.
Baza de calcul a accizelor, în dependenţă de cotele lor o constituie:
1) pentru mărfurile supuse accizelor:

2
a) volumul în expresie naturală (litru, tona, litru alcool absolut, bucăţi, cm3), daca cotele
accizelor, inclusiv in cazul importului, sunt stabilite în suma absoluta la unitatea de măsură a
marfii:
b) valoarea mărfurilor, determinată în preţuri fără accize si T.V.A., daca pentru aceste mărfuri
sunt stabilite cote procentuale
c) volumul în expresie naturală şi valoarea mărfurilor, determinată în preţuri fără accize si
T.V.A, dacă sunt stabilite cote duble, atît fixe, cît şi procentuale.
d) valoarea m vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţei vamale, precum şi
impozitele si laxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, cu excepţia accizelor si
T.V.A., dacă pentru mărfurile în cauză sunt stabilite cote procentuale.
Cotele accizului pot fi stabilite în cote fixe pe o unitate de produs şi în cote procentuale
asupra preţului de vânzare. Aceste cote pot fi utilizate separat sau combinat.
Lista mărfurilor, unităţile de măsură şi cotele accizelor sunt stabilite în anexa nr. 1 al titlului IV
al CF. (de gasit pe site-ul www.sfs.md le includeti în tabelul care urmează )

Extras din lista de mărfurilor supuse accizelor pentru anul 2021

Poziţia Denumirea mărfii Unitatea de Cota accizului


tarifară măsură

Conform CF sunt prevăzute următoarele înlesniri la plata impozitului:


a) Accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum
personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;
b) Accizele nu se achită la importarea următoarelor mărfuri:
- definite ca ajutor umanitar, stabilite de Guvern;
- destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republica Moldova de către
organizaţiile internaţionale în limita acordurilor la care aceasta este parte;
- destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în
Republica Moldova;
c) Accizele nu se achită la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi
plasarea acestora în regimurile vamale de tranzit, depozit vamal, nimicire sau renunţare în
folosul statului, precum şi magazin duty free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import etc;

3
Metoda de determinare şi termenele de plată
Volumul (obiectul impozabil) se determină ca volumul fizic de realizare în unităţile de
măsură, la care sunt stabilite cotele. Calcularea obiectului impozabil şi a sumei accizului este
pusă în sarcina plătitorului, pentru mărfurile indigene, şi în sarcina departamentului controlului
vamal, pentru mărfurile de import. Dacă volumul fizic de realizare este stabilit în unităţi de
măsură, ce nu corespund cotelor stabilite ale accizelor, impozitarea se efectuează prin 2 metode:
- prima metodă I care constă în aplicarea cotelor aprobate la volumul fizic de realizare,
recalculat în unităţi de măsură convenţionale, la care sunt stabilite cotele:
ex. Accizele la berea din malţ este de 2,76 lei/l. Au fost vîndute 5000 sticle cu volumul de 1,5 l.
Rezolvare:
1. recalculăm volumul fizic în unităţi convenţionale
5000 st *1,5 l. = 7500 l.
2. calculam suma accizelor
7500 l. * 2,76 lei/l. = 20 700 lei
- cea de-a doua metodă este aplicarea cotelor recalculate la unitatea de măsură reală:
ex. Accizele la berea din malţ este de 2,76 lei/l. Au fost vîndute 5000 sticle cu volumul de 1,5 l.
Rezolvare:
1. recalculăm cota pentru unitatea reală de măsură
2,76 lei/l * 1,5 l./st = 4,14 lei/st.
2. calculam suma accizelor
5000 st. * 4,14 lei/st. = 20 700 lei
Una din aceste două metode poate fi utilizată, reieşind din Legislaţia Fiscală în vigoare.
Actualmente (anul 2021) se utilizează metoda de recalculare a volumului fizic de realizare.
Suma accizelor ce urmează a fi vărsată la buget se stabileşte în conformitate cu
cantitatea produselor vîndute determinată în unităţi convenţionale.
Ex. Întreprinderea producătoare a expediat din antrepozitul fiscal 20 000 sticle de
bere cu capacitatea de 0,5 litri. Cota accizului pentru l litru de bere este de 2,76 lei. Prin
urmare, suma accizelor datorate va fi de 27.600 lei (20000 sticle x 0,5 litri =10.000 litri ;
10.000 litri x 2,76 lei).
Pentru persoanele fizice şi juridice, subiecţi ai impunerii cu accize, obligaţia fiscală
cu privire la calcularea şi achitarea accizelor la buget apare la momentul expedierii (transportării)
mărfurilor supuse accizelor din antrepozitul fiscal.
Expediere (transportare) - se consideră deplasarea, transmiterea mărfurilor supuse
accizelor din antrepozitul fiscal.

4
Obligaţia fiscală la accize nu apare în cazul când întreprinderea efectuează mişcarea
internă de mărfuri supuse accizelor, adică când mărfurile se deplasează de la un loc al încăperii
de acciz în altul (din secţia de producere la depozit).
Pentru persoanele fizice şi juridice care importă mărfuri supuse accizelor obligaţia
fiscală apare concomitent cu termenul stabilit de legislaţie pentru achitarea taxelor vamale.
Livrările de mărfuri supuse accizelor la export, efectuate de subiecţii impunerii, sunt
livrări scutite de acciz, însă obligaţia fiscală este valabilă pînă la momentul repatrierii
mijloacelor băneşti şi prezentării documentelor justificative:
1. contractul de export,
2. documentele de plată şi extrasul băncii care confirmă încasarea de facto a mijloacelor valutare,
3. declaraţia vamală de export certificată de conducătorul întreprinderii şi contabilul şef, cu
menţiunile organului vamal al Republicii Moldova.
În cazul neprezentării în termenele stabilite a documentelor specificate mai sus subiectul
impunerii achită accizele, amenzile prevăzute la art. 260 alin. 5 (15 % din valoarea mărfurilor
pentru care nu s-a respectat termenele de repatriere) şi penalităţle în mărimea şi modul prevăzut
art.228 alin 2 din Codul Fiscal (Se calculează în baza ratei aplicate la operaţiunile de politică
monetară pe termen scurt stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent, majorată cu 5
puncte. Calculul se efectuează pentru fiecare zi de întîrziere reieşind din rata anuală şi 365 zile în
an).
Obligaţia de a prezenta SFS teritoriale Declaraţia privind accizele este pusă în sarcina
plătitorilor de accize, cu excepţia persoanelor fizice şi juridice care efectuează import de
mărfuri.
Declaraţia privind accizele se prezintă lunar pînă în ultima zi a lunii următoare
perioadei fiscale.

Modul de trecere în cont şi restituire a accizelor.

Persoanele fizice şi juridice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor,
înregistrate ca subiecţi ai impunerii, au dreptul la trecerea în cont a accizelor achitate la
mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea
altor mărfuri supuse accizelor.

Trecerea în cont se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor,


folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor, expediate ulterior din antrepozitul fiscal, în

5
cazul prezenţei documentelor confirmative cu privire la achitarea accizelor la buget pentru
materia primă utilizată.
Suma trecerii în cont a accizelor se determină de subiectul impunerii de sine stătător, la
momentul expedierii mărfurilor din antrepozitul fiscal.
Suma trecerii în cont a accizelor este formată din sumele accizelor achitate de subiectul
impunerii:
 pentru materia primă accizată utilizată pentru producerea mărfurilor supuse
accizelor,
 la importul materiei prime accizate, utilizate la producerea mărfurilor supuse
accizului.

Restituirea accizelor de la buget agenţilor economici se efectuează numai în cazul


exportului de marfă accizată, pentru care la producere s-a utilizat materie primă supusă accizului.
Livrările de mărfuri, supuse accizelor, exportate de subiecţii impunerii, sînt livrări scutite de
accize.
Pentru a confirma exportul de mărfuri supuse accizelor, subiectul impunerii trebuie să
dispună de documente de confirmare a exportului, cum ar fi:
- contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin cu privire la
livrarea mărfurilor;
- documentele de plată şi extrasul băncii, care confirmă încasarea de facto a
mijloacelor, rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor, pe contul subiectului;
- declaraţia vamală sau copia ei, certificată de conducătorul si de contabilul-şef ai
subiectului impunerii, cu menţiunile organului vamal care a eliberat marfa la export.
In cazul existenţei documentelor de confirmare a exportului şi repatrierii mijloacelor
pentru el în termen de până la 90 zile, volumul (valoarea) mărfurilor exportate, precum şi suma
accizelor solicitată spre restituire se declară informativ în perioada fiscală când a avut loc
repatrierea totală a mijloacelor aferente.
Restituirea accizelor se înfăptuieşte în termen de 45 zile din momentul prezentării
documentelor justificative corespunzătoare, aplicând mecanismul de restituire a sumelor
accizelor.

Marcarea cu timbre de acciz

Timbru de acciz este un marcaj tipărit de unitatea specializată, autorizată de Ministerul


Finanţelor.

6
Mărfurile supuse accizelor cum ar fi votca, lichiorurile, vinurile, divinurile şi alte
băuturi spirtoase, articolele de tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul
Republicii Moldova precum şi importate sunt supuse marcării obligatorii cu timbre de acciz.
Marcarea se efectuează în timpul fabricării mărfurilor supuse accizelor, până la importarea
acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - până la momentul
expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal.
Nu sunt marcate obligatoriu cu timbru de acciz vinurile spumoase şi spumante,
divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de până la 0,25 litri, de l .5, 3 şi 6 litri, mărfurile
supuse accizelor plasate în regimurile vamale de tranzit, depozit vamal, admitere temporară.
magazin duty free, precum şi mărfurile supuse accizelor fabricate pe teritoriul Republicii
Moldova şi destinate pentru export.
Pentru mărfurile supuse marcării cu timbru de acciz sunt prevăzute următoarele
marcaje:
1. Şampanie, vinuri spumante şi vinuri spumoase;
2. Vinuri;
3. Băuturi alcoolice;
4. Divinuri (coniacuri);
5. Articole de tutun;
6. Articole de tutun provenite din import.
Valoarea timbrelor de acciz nu include accizele datorate bugetului de stat.
Achiziţionarea lor de către agenţii economici producători şi importatori, facându-se la un preţ ce
reprezintă costul si profitul aferent tipăririi. Timbrele de acciz procurate nu se vând, nu se
transmit altor persoane şi nu se înstrăinează în alt mod, cu excepţia restituirii lor Serviciului
Fiscal de Stat (SFS).

7
Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

S-ar putea să vă placă și