Sunteți pe pagina 1din 137

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Alexandru ARMEANIC
Alina CODREANU Eugen POPOVICI
DREPT FISCAL
Suport didactic
Ciclul I Licen !"

Editura ASEM
C#i in!u$%&'(
2
C)U (*+,+(-(.',+'(&+.,/"
A /&
Suportul didactic pentru Ciclul I (Licen), a fost
examinat i aprobat pentru editare la edina Catedrei Drept
ublic! (roces"#erbal nr$ % din 2& martie 2'&() i la edina
Comisiei )etodico"*tiinifice a +acultii ,conomie
-eneral i Drept! (roces"#erbal nr$ . din 2/ martie 2'&()$
Re0eren1i- Dr$ 0n drept Victor Carau, a#ocat asociat 0n
cadrul 122 3 Institutul de 4eforme enale5
Conf$uni#$dr$ Tudor Pacaneanu, a#ocat 0n
cadrul 1I2 3 1iroul Indi#idual de 2#ocai
De2crierea CIP a Ca3erei Na1ionale a C!r1ii
Ar3eanic4 Alexandru,
Drept fiscal6 Suport didactic6 Ciclul & (Licen) 7
2lexandru 2rmeanic, 2lina Codreanu, ,u8en opo#ici5
2cad$ de Studii ,con$ a )oldo#ei$ 3 C9iinu6 2S,),
2'&($ 3 &(' p$
/' ex$
IS1: ;<=";;</"</"%./"<$
(.<$<(6(/&$<&(('</$=)
2 ='
>Autori-
Conf$uni#$dr$ Alexandru Armeanic, coordonator
Lect$uni#$ Eugen Popovici
2sist$uni#$ Alina Codreanu
IS5N 6+/$66+.$+.$7*.$+
Departa3entul Editorial$Poligra0ic al ASEM
(
CUPRINS
INTRODUCERE .
Progra3! analitic! <
Modulul I, DREPTUL FISCAL 8I LE9ISLA:IA
FISCAL; =
Modulul II, TEORIA 9ENERAL; PRIVIND
IMPUNEREA &=
Modulul III, E<ECUTAREA O5LI9A:IEI FISCALE (&
Modulul IV, PROCEDURA E<ECUT;RII SILITE A
O5LI9A:IEI FISCALE ..
Modulul V, RE9LEMENTAREA =URIDIC; A
IMPO)ITULUI PE VENITURILE
PERSOANELOR CE PRACTIC;
ACTIVITATEA
DE ANTREPRENORIAT
/<
Modulul VI, IMPO)ITUL PE VENITURILE
PERSOANELOR FI)ICE CE NU
PRACTIC; ACTIVITATE DE
ANTREPRENORIAT <2
Modulul VII, IMPUNEREA VENITULUI DIN
CIRCULA:IA AVERII <;
Modul VIII, RE9LEMENTAREA =URIDIC; A
IMPO)ITELOR INDIRECTE =(
Modulul I<, TA<ELE PERCEPUTE >N FONDUL
RUTIER ;/
Modulul <, IMPO)ITELE 8I TA<ELE LOCALE ;=
Modulul <I, ADMINISTRAREA FISCAL;
&&
&
Exe3plu de te2t pentru e?aluarea 0inal! exa3en"
&2
%
5I5LIO9RAFIE
&2
=
.
/
INTRODUCERE
re?enta lucrare, publicat sub titlul Drept fiscal. Suport
didactic pentru Ciclul I, licen, este destinat, preponderent,
studenilor specialitii Drept!$ @n lucrare, sunt descrise
tendinele tiinei fiscale i abordat re8lementarea Auridic
fiscal din 4epublica )oldo#a$ 2ceasta 0ntrucBt, dreptul fiscal,
fiind un ansamblu coerent i unitar de norme Auridice, #i?ea?
nu orice acte i operaiuni, ci numai pe acelea care alctuiesc
ramura dreptului fiscal propriu"?is$
Disciplina Drept fiscal! anali?ea?, prin ea 0nsi,
raporturile Auridice de ordin fiscal, acestea fiind raporturi de
autoritate, iar cursul dat contribuie, 0n mare parte, la explicarea,
anali?a i operaionali?area fundamentelor didacticii aplicate i
a metodelor, procedeelor i proiectelor de or8ani?are a
procesului de predare"0n#are a disciplinelor Auridice 0ntr"o
instituie de 0n#mBnt superior$
2cest suport didactic constituie o anali? a
re8lementrilor le8ale ale relaiilor din sfera dreptului fiscal i
este necesar pentru aplicarea practic a le8islaiei fiscale 0n
#i8oare pentru #iitorii Auriti ce #or acti#a 0n sfera fiscal$
Cotodat, suportul didactic respecti# #ine 0n aAutorul
#iitorilor specialiti 0ntru reali?area participrii acestora 0n
domeniul fiscalitii, la diferite controale fiscale i repre?entare
0n instan pe dosare din sfera fiscal$
De altfel, studierea ramurii de drept fiscal ofer
ar8umente persuasi#e pentru moti#area studierii disciplinei de
speciali?are Drept fiscal!, 0n care se anali?ea? toate
instituiile acestei ramuri de drept, necesare pentru obinerea
re?ultatelor scontate prin e#aluarea cunotinelor i a
deprinderilor, constituind, astfel, o perspecti# asupra
sistemati?rii acestei materii$
Suportul didactic Drept fiscal! #ine cu obiecti#ul de
referin ce #i?ea? formarea personalitii autonome a
%
studentului, #iitorului Aurist, cu un comportament propriu de
eficien metodic i etic profesional$ Scopul principal al
elaborrii pre?entului curs const 0n sistemati?area materiei,
inclusi# a celei cu referire la instituiile dreptului fiscal, precum
i or8ani?area coerent a disciplinei date$
Dbiecti#ul principal al disciplinei const 0n studierea
re8lementrii Auridice fiscale 0n #i8oare prin prisma aspectelor
teoretice i practice$ 2stfel, aspectele teoretice sunt tratate 0n
tandem cu pre#ederile le8islaiei fiscale i ale tuturor
modificrilor i completrilor la Codul fiscal al 4epublicii
)oldo#a$ @n acelai timp, aspectele practice sunt e#ideniate
prin propunerea de spee specifice i soluionarea corect a
acestora$
>n con2ecin1!4 2tuden1ii ?or do@Andi-
Competene de cunoatere. Eor putea s anali?e?e
elementele de indi#iduali?are ale impo?itelor i taxelor,
s stabileasc semnele distincti#e ale impo?itelor i
taxelor, procedura fiscal i de executare silit5 s
cunoasc obiectul de studiu al dreptului fiscal, s
identifice i?#oarele dreptului fiscal, s specifice
cate8oriile de norme ale dreptului fiscal$
Competene de conducere a activitilor. Eor putea s
contienti?e?e importana aplicrii conforme a le8islaiei
fiscale 0n timp i spaiu, s interprete?e coninutul
normelor le8ale de natur fiscal i s stabileasc natura
Auridic a obli8aiei fiscale, prin difereniere de alte tipuri
de obli8aii Auridice$
Competene de gestionare a informaiei. Eor putea s
explice esena aplicrii impo?itelor i taxelor 0n relaiile
dintre subiecii raportului Auridic fiscal5 s determine
etapele procedurii fiscale5 s elabore?e cereri de c9emare
0n Audecat 0n ca?ul aplicrii neconforme a le8islaiei
fiscale$
Competene etice. Const 0n perceperea oportunitilor pe
<
care le ofer cunoaterea materiei dreptului fiscal i
natura raporturilor Auridice ale subiecilor de drept public$
Competene de cercetare. 4e?id 0n soluionarea
problemelor 0n sistemul procedural al dreptului fiscal,
precum i 0ncadrarea Auridic a faptelor s#Brite de
contribuabil 0n sfera fiscal$
2adar, re?ultatele 0n#rii #or forma abiliti 0ntru
cunoaterea temeinic a instituiilor Auridice fiscale, pentru
prestarea calitati# de asisten Auridic 0n practica din
domeniul dat$
=
Progra3! analitic!
SEC:IA )I STUDIUL CU * ANI
Nr,
crt,
Modulul
OreB
cur2
Se3inar
e
Total
B ore
I, Dreptul 0i2cal Ci legi2la1ia 0i2cal!
% % *
II,
Teoria general! pri?ind
i3punerea Ci taxele % % *
III, Executarea o@liga1iei 0i2cale
% % *
IV,
Procedura execut!rii 2ilite a
o@liga1iei 0i2cale * * /
V, Regle3entarea Duridic! a
i3poEitului pe ?eniturile
per2oanelor ce practic!
acti?itatea de antreprenoriat * * /
VI, I3poEitul pe ?eniturile
per2oanelor 0iEice ce nu
practic! acti?itate de
antreprenoriat * * /
VII,
I3punerea ?enitului din
circula1ia a?erii ' ' %
VIII
,
Regle3entarea Duridic! a
i3poEitelor indirecte * * /
I<,
Taxele percepute Fn 0ondul
rutier ' ' %
<, I3poEitele Ci taxele locale
% % *
<I, Ad3ini2trarea 0i2cal!
% % *
Total-
(& (& 7&
;
Modulul I, DREPTUL FISCAL I LE9ISLA IA
FISCAL;
', Apari1ia Ci e?olu1ia i2toric! a i3poEitelor
%, Conceptul Ci o@iectul de regle3entare a dreptului
0i2cal
(, Nor3ele Duridice 0i2cale
*, Conexiunea dreptului 0i2cal cu alte ra3uri de drept
., Raporturile Duridice 0i2cale
7, IE?oarele dreptului 0i2cal
+, Aplicarea legii 0i2cale Fn ti3p Ci 2pa1iu
O@iecti?ele de re0erin1!-
Identificarea principalelor reforme fiscale 0n diferite
perioade istorice5
osibilitatea indi#iduali?rii obiectului de re8lementare
a dreptului fiscal5
Specificarea elementelor structurale ale raportului
Auridic fiscal5
2nali?area rolului dreptului fiscal 0n sistemul dreptului5
Identificarea raporturilor i i?#oarelor dreptului fiscal5
Indi#iduali?area aciunii le8islaiei 0n timp i spaiu$
5i@liogra0ia 3odulului-
&$ 2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, 4otaru 2$, alade Iu$,
-uAuman C$, Cetelea ,$, Drept fiscal, ,ditura
)useum!, C9iinu 2''&, p$ &&"2($
2$ 2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, Drept fiscal, ,ditura
2S,), C9iinu 2''&, p$ ;"2%$
($ 2rmeanic 2$, Fiscalitatea n statele contemporane,
,ditura C, FS)!, C9iinu 2''(, p$ /"=$
.$ -li8a I$, Drept financiar public, ,ditura 2LL!,
1ucureti &;;., p$ &&&"&&2$
&'
/$ )inea )$ *t$, Dreptul finanelor publice, ,ditura
2ccent!, CluA":apoca, &;;;, p$ &<$
%$ GHIJKLMNO P$Q$, !"# # $!"!%!& '(%!,
RJSLTUMVWTXY POLMNTNZL [HUWW!, \YWZXL &;;<,
WTH$ %'$
<$ [U]UM^UX _$ `$, !"!%!& '(%!, RJSLTUMVWTXY
Ra bGc [de__!, \YWZXL 2''', WTH$ /."/<$
Acte nor3ati?e-
&$ Constituia 4epublicii )oldo#a5
2$ Codul fiscal, aprobat prin Le8ea &&%("fIII din
2.$'.$&;;<$
', Apari1ia Ci e?olu1ia i2toric! a i3poEitelor
1.1. Perioada antic
Impo?itele sunt cunoscute din antic9itate i se presupune
c au aprut pe parcursul e#oluiei societii umane 0n cadrul
primelor formaiuni statale, fiind determinate de necesitile
0ntreinerii materiale a acelor ce exercitau fora public
0ndeplinind atribuiile autoritare de conducere statal$
Despre e#oluia impo?itelor este cunoscut din istoria
statelor antice, 8rec i roman$ @n republicile antice 8receti,
principalul impo?it era pretins de la proprietarii de terenuri i
alte bunuri, urmau apoi impo?itele asupra #eniturilor
meseriailor, taxelor pentru #Bn?are 0n pia a produselor
a8ricole, precum i de impo?itul extraordinar pe #eniturile
cetenilor bo8ai perceput 0n #reme de r?boi, ca o 0ndatorire
de onoare a acestor ceteni$
@n statul roman antic, 0n toate etapele de e#oluie istoric,
sistemul fiscal era format din mai multe impo?ite (aproximati#
2''), denumit printr"un sin8ur concept 3 tributum (contribuie)$
Iniial, acest sistem era perceput numai de la locuitorii
pro#inciilor cucerite, fiind stabilite6 fie pe #aloarea pmBntului
&&
stpBnit 0n mod indi#idual, fie ca o ?ecime din produsul brut$
Flterior, tributum)ul a fost extins ca impo?it cetenesc
permanent datorat de toi cetenii statului roman care a#eau
proprieti imobiliare, iar mai tBr?iu i pe bunurile mobile$
Concomitent, se percepea i un impo?it pe succesiuni, un
impo?it asupra #Bn?rilor de bunuri, pe meteu8uri i, de
asemenea, s"a aplicat temporar un impo?it pe numrul scla#ilor,
i impo?itul datorat de celibatari$
1.. Perioada Evului !ediu
Impo?itele erau diferite de la un stat la altul, 0n funcie de
de?#oltarea social"economic diferit, precum i de concepiile
i tradiiile proprii$
@n 2n8lia, timp 0ndelun8at, impo?itul principal era datorat de
ctre proprietarii de pmBnt6 la 0nceput, 0n raport cu suprafaa, iar,
ulterior, 0n funcie de #enitul obinut prin exploatare proprie ori
arend$ Concepional, prin *a+na Carta ,ibertatum, 0n &2&/, s"a
inter?is instituirea impo?itelor de ctre monar9 fr aprobarea
arlamentului$ @n acelai secol, a fost introdus un impo?it pe #enit
difereniat pentru cler, nobili i rani, iar 0n secolele urmtoare, au
fost instituite impo?itele pe cldiri, pe #eniturile meteu8arilor,
precum i impo?itele incluse 0n preul de #Bn?are al srii,
crbunelui, pieilor i altor bunuri$
Fn sistem ori8inal de impo?itare i or8ani?are fiscal a
fost aplicat 0n 4epublica +lorena din Italia 0n secolele fII"fE$
2adar, exista un impo?it pe #eniturile cetenilor bo8ai, care
se percepea 0n ba?a unei scri pro8resi#e, mai existau impo?ite
pe succesiuni i taxe #amale la intrarea mrfurilor 0n republic$
Flterior, impo?itul pe #eniturile cetenilor a fost moderni?at i
denumit estimo (estimare), fiind introdus o e#iden
denumit ,,re+istro del estimo (re8istru de estimri)$ Dac se
constatau inexactiti, atunci contribuabilii erau sancionai cu
radierea din lista #otanilor la ale8erea or8anelor comunale$
Dup trei secole, estimo a fost modificat conform cerinelor de
&2
impunere a a#erii mai ales aplicat comercianilor i banc9erilor,
care erau e#aluate separat de mai muli a8eni fiscali$ @n aceeai
perioad, la +lorena, se mai pstrau impo?itele pe succesiuni,
pe #Bn?area unor bunuri, precum i taxele #amale$
1.". Epoca modern i contemporan
@n aceast perioad, un exemplu mai con#in8tor l"a oferit
+rana, 0n care monar9ii au pstrat, pBn la 4e#oluia de la
&<=;, dreptul de a institui impo?ite 0n mod arbitrar, dup bunul
lor plac$ Datorit numrului mare i di#ersificrii exa8erate a
impo?itelor, 2dunarea Constituant, 0ntrunit dup 4e#oluia
+rance? de la &<=;, a decis reforma sistemului fiscal prin
0nlocuirea pri#ile8iilor a#ute pBn atunci de nobilime i cler,
desfiinarea unor impo?ite pe #Bn?ri ale bunurilor de consum$
@n acest sens, Constituia france? din &<;( a dispus c6 niciun
cetean nu este dispensat de onorabila obli8aiune de a
contribui la acceptarea sarcinilor publice, dar condiionat de
consimmBntul la aceste contribuii!$
2adar, instituirea impo?itelor cu consimmBntul
cetenilor i"a re8sit expresia i 0n staturile constituionale ale
constituiilor moderne, inclusi# 0n Constituia 4epublicii )oldo#a
ca 0ndatorire fundamental ceteneasc (art$/= din Constituie)$
%, Conceptul Ci o@iectul de regle3entare ale dreptului 0i2cal
Cunoaterea re8lementrilor Auridice din domeniul fiscal
nu este suficient pentru 0nele8erea i interpretarea
complexelor fenomene 0n aceast sfer, care presupune, sub
aspect fiscal, atBt condiiile de re8lementare, cBt i pe cele de
stabilire a politicii fiscale a statului 0n funcie de oportunitile
necesare pri#ind acumularea #eniturilor fiscale$ @n acest sens,
dreptul fiscal este format din totalitatea normelor Auridice, care
re8lementea? mecanismele de percepere pentru acumularea la
bu8et a #eniturilor publice prin specificul fiscal al impo?itelor
i taxelor$
&(
O@iectul dreptului 0i2cal este determinat prin
re8lementrile cuprinse 0n Codul fiscal, 0n con#eniile
internaionale pri#ind e#itarea dublei impuneri fiscale, precum i
alte acte le8islati#e i normati#e, cu referin la domeniul fiscal$
2adar, Dreptul fiscal se pre?int ca un ansamblu coerent
i unitar de norme Auridice, 0ntrucBt el nu #i?ea? orice acte i
operaiuni, ci doar pe cele ce constituie ramura dreptului fiscal
art, ' alin, (" Cod 0i2cal",
(, Nor3ele Duridice 0i2cale
".1. #tructura logico$%uridic
Structura lo8ico"Auridic cuprinde trei elemente6
&$ IpoteEa 3 pre#ede condiiile sau 0mpreAurrile 0n care
urmea? s se aplice dispo?iiile cuprinse 0n aceste norme
Auridice$ De exemplu, 0n interpretarea art$ % alin$ (&') din
Codul fiscal, se pre#ede c impo?itele i taxele sunt surse
ale bu8etului de stat, bu8etelor unitilor administrati#"
teritoriale, a#Bnd ca scop acumularea acestor #enituri la
fondurile bu8etare$
2$ Di2poEi1ia-
a) &nerativ denu3it! Ci i3perati?!" G impune, 0n
mod obli8atoriu, respectarea normelor fiscale (art$ =
alin$ (2) Cod fiscal)5
b) Pro'i(itiv G inter?ice efectuarea anumitor acte i
operaiuni fiscale (art$ 2. alin$ (/) Cod fiscal)5
c) Permisive G permit efectuarea actelor i operaiunilor
fiscale (art$ 2. alin$ (&/) Cod fiscal)$
($ Sanc1iunea G ca sanciuni specifice dreptului fiscal sunt
remarcate urmtoarele forme6 rspunderea penal
(,#a?iunea fiscal a 0ntreprinderilor, instituiilor i
or8ani?aiilor 3 art$ 2.. Cod penal), rspunderea
contra-enional (@nclcarea re8ulilor de efectuare a plilor
0n numerar 3 art$ 2;( Codul contra#enional), precum i
&.
rspunderea fiscal pre#?ut de Codul fiscal, titlul E,
materiali?at prin ma.orarea de nt/r0iere 1penalitatea G art$
22= Cod fiscal) i amend (art$ 2(% Cod fiscal)$
".. )egislaia fiscal
4e8lementarea Auridic fiscal cuprinde dou cate8orii de
norme Auridice6
a$ 2orme pri-ind obiectul 3i subiectele debitoare ale
impo0itelor 3i ta4elor 3 aceste cate8orii de norme
Auridico"fiscale au un coninut de drept material,
preci?Bndu"se obiectul i subiectul impo?abil sau taxabil,
cota de impunere, termenele i e#entual alte condiii de
plat ale acestora$
b$ 2orme pri-ind procedura fiscal a stabilirii 3i ncasrii
impo0itelor 3i ta4elor, precum 3i a soluionrii liti+iilor
dintre contribuabili 3i or+anele fiscale ale statului.
2lturat acestora, le8islaia fiscal este completat cu acte
le8islati#e care re8lementea? sanciunile aplicabile
contribuabililor ce nu declar corect obiectul impo?abil sau
s#Bresc alte fapte ilicite, crora li se aplic sanciuni 0n funcie
de 8ra#itatea faptei$
Datorit obiectului propriu de re8lementare Auridic,
re8lementarea fiscal se distin8e de celelalte norme de drept prin
specificul lor de a re8lementa impo?ite i taxe, i procedura
fiscal, fapt prin care s"a aAuns s se susin autonomia ramurii de
drept fiscal nu numai de dreptul financiar, dar i 0n cadrul
ramurilor dreptului public (art$ ( Cod fiscal).
*, Corela1ia dreptului 0i2cal cu alte ra3uri de drept
Dintre ramificaiile dreptului, este cunoscut opinia
Aurisconsultului Flpian din statul antic roman, care a expus
di#i?iunea dreptului 0n cel public i pri#at$ 2adar, dreptul
fiscal are conexiune cu alte ramuri ale dreptului public$
&/
5elaia dreptului fiscal cu dreptul constituional se
datorea? staturilor constituionale ale unor concepte
fundamentale pentru domeniul dreptului fiscal 1art. 67 alin. 189
din Constituia 5epublicii *oldo-a9.
5elaia dreptului fiscal cu dreptul financiar este
e#ideniat prin faptul c impo?itele i taxele sunt sursele
fiscale principale ce asi8ur partea de #enituri bu8etare ale
bu8etului de stat i bu8etelor unitilor administrati#"teritoriale
(art, 7 alin, '&" din Codul 0i2cal)$
5elaia dreptului fiscal cu dreptul administrati- rele# 0n
cuprinsul normelor referitoare la or8ani?area i funcionarea tuturor
or8anelor de control fiscal i administraiei fiscale 0n 8eneral$
5elaia dreptului fiscal cu dreptul penal reiese din
dispo?iiile referitoare la constatarea infraciunilor 0n domeniul
fiscal de ctre or8anele de control fiscal$
5elaia dreptului fiscal cu dreptul internaional public
este prefi8urat prin existena con#eniilor interstatale,
determinate de necesitatea e#itrii dublei impuneri (impo?itri)
a #eniturilor i capitalurilor art, * Cod 0i2cal)$
., Raporturile Duridice 0i2cale
Sunt cunoscute trei elemente fundamentale6
&$ #u(iecii participani6
a9 :r+anul fiscal 3i or+anele cu atribuii fiscale 1Ser-iciul
Fiscal de Stat, Ser-iciul ;amal, perceptorii fiscali9<
b) Contribuabilii = persoane fi?ice i Auridice, indiferent
de forma de proprietate, care desfoar acti#iti de
antreprenoriat, salariale sau alte acti#iti economice$
o?iia autoritar de repre?entant al intereselor fiscale de
stat ale primului subiect participant este o expresie a re8imului
de drept public, ceea ce are ca finalitate aplicarea uniform a
normelor fiscale.
2$ Con1inutul 0l constituie drepturile i obli8aiile pri#ind plata
i 0ncasarea impo?itelor i taxelor$ 2cestea sunt inconfunda"
&%
bile cu alte raporturi Auridice (art, /4 '& Ci '' Cod 0i2cal)$
($ O@iectul 0l repre?int sumele de bani ce se
indi#iduali?ea? i se 0ncasea? ca obli8aie fiscal prin
impo?ite i taxe$ 2lturat acestora, obiectul raportului
Auridic fiscal 0l repre?int aciunile sau operaiunile de
executare silit, precum i plata 0n natur ca miAloc
excepional de stin8ere a obli8aiei fiscale$
7, IE?oarele dreptului 0i2cal
I?#oarele dreptului fiscal sunt urmtoarele6
,e+ile = fie c sunt constituionale sau or8anice, acestea sunt
cele mai importante acte le8islati#e emise de ctre arlament, care
stabilesc, conform art. 1" din Constituia Repu@licii Moldo?a,
prin le8e, stabilirea impo?itelor i taxelor$
>cordurile 1con-eniile9 internaionale pri-ind e-itarea
dublei impuneri sunt i?#or de drept, cu condiia ca 4epublica
)oldo#a s fie parte la aceste acorduri i s fie ratificate de
ctre arlament (art. *, art. + Constituia ,epu(licii !oldova
i art. * Cod fiscal9.
?otr/rile @u-ernului = se emit pentru executarea le8ilor i,
deci, sunt acte normati#e, prin care se instituie norme Auridice
necesare pentru executarea dispo?iiilor 8enerale ale Codul fiscal$
Instruciunile *inisterului de Finane = sunt acte
normati#e care comentea? i explic cuprinsul dispo?iiilor
8enerale din Codul fiscal$
+, Aplicarea legii 0i2cale Fn ti3p Ci 2pa1iu
-.1. Aplicarea legii fiscale .n timp
2ceasta este Austificat de principiul anualitii
impo?itelor i taxelor$ 2adar, art, ( alin, *" din Cod 0i2cal
enun c6 impo?itarea se efectuea? 0n ba?a Codului fiscal i
altor acte normati#e adoptate 0n conformitate cu acesta, publicat
0n mod oficial i care este 0n #i8oare pe perioada stabilit pentru
ac9itarea impo?itelor i taxelor$ Din acest articol, se mai
&<
desprinde ideea c re8lementarea impo?itelor i taxelor au o
aplicabilitate nelimitat 0n timp, fiind, totui, determinate de
anualitatea e4erciiului bu+etar$
-.. Aplicarea .n spaiu a legii fiscale
2ceasta este 8u#ernat de principiul teritorialitii al
impo?itelor i taxelor, coordonat cu cerina de e#itare a impunerii
duble, a #eniturilor i capitalurilor, care, dup obinerea pe
teritoriul unui stat de ctre persoane strine, sunt transferate 0n alte
state i, 0n consecin, s fie supuse impunerii atBt pe teritoriul
statului 0n care a fost obinut #enitul sau capitalul, cBt i de statul 0n
care a fost transferat #enitul sau capitalul reali?at$
TEST
I, Citi1i atent Ci alege1i ?arianta cea 3ai potri?it!,
', Cel 3ai i3portant i3poEit4 Fn Ro3a antic!4 a 0o2t-
a) la taille5
b) tributum5
c) estimo$
%, >n E?ul Mediu4 Fn Anglia4 i3poEitul principal Fl datorau-
a) proprietarii de pmBnt5
b) meteu8arii5
c) celibatarii$
(, >n epoca 3odern!4 cele 3ai 3ulte i3poEite erau
percepute Fn-
a) Italia5
b) 2n8lia5
c) +rana$
*, Nor3ele de drept 0i2cal au un caracter-
a) 8eneral, personal, se refer la un numr determinat de
subieci5
b) special, impersonal, se refer la un numr
nedeterminat de subieci5
c) 8eneral, impersonal, se refer la un numr
nedeterminat de subieci5
&=
d) special, personal, se refer la un numr nedeterminat
de subieci$
., Dreptul 0i2cal e2te o ra3ur! a-
a) dreptului pri#at5
b) dreptului public5
c) dreptului financiar$
7, IE?oarele dreptului 0i2cal 2unt-
a) Constituia 4epublicii )oldo#a5
b) Codul fiscal5
c) Codul financiar5
d) Instruciunile )inisterului +inanelor5
e) gotrBrile -u#ernului5
f) 2cordurile internaionale, la care 4$ )oldo#a nu este
parte$
II, Continua1i enun1urile,
'$ 2plicarea 0n timp a le8ii fiscale este Austificat de
principiulhhhhhhhhhh$
%$ Constituia 4epublicii )oldo#a pre#ede c cetenii au
obli8aia s contribuie prinhhhhhhhhhhhhhi
hhhhhhhhhhhhla c9eltuielile publice$
($ Drept sanciuni specifice dreptului fiscal sunt
recunoscute6hhhhhhhhhhh i hhhhhhhhhhhhhhhhhhh $
*$ hhhhhhhhhhhhhhhrepre?int totalitatea normelor Auridice
ce re8lementea? modalitile de reali?are la bu8et a
#eniturilor publice, prin acumulare de impo?ite i taxe$
R!2pun2-
I, &$ b5 II, &$ rincipiul anualitii5
2$ a5 2$ Impo?ite i taxe5
($ c5 ($ 2menda i maAorarea de 0ntBr?iere5
.$ c5 .$ Drept fiscal$
/$ b5
%$ a, b, d, e$
&;
Modulul II, TEORIA 9ENERAL; PRIVIND
IMPUNEREA
', No1iunea de i3poEit
%, Caracteri2ticile i3poEitului
(, No1iunea de tax!
*, Cla2i0icarea i3poEitelor
., Principiile cla2ice Ci 3oderne ale i3punerii 0i2cale
7, Concep1iile cla2ice Ci 3oderne pri?ind i3poEitele
Ci i3punerea
+, Principiile politicii 0i2cale
/, Sta@ilirea i3poEitelor Ci taxelor
O@iecti?ele de re0erin1!-
Identificarea conceptului de impo?ite i taxe5
Clasificarea impo?itelor i taxelor5
Specificarea principiilor i concepiilor pri#ind
impunerea fiscal5
2nali?area stabilirii impo?itelor i taxelor i a rolului
acestora$
5i@liogra0ia 3odulului-
&$ 2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, 4otaru 2$, alade Iu$,
-uAuman C$, Cetelea ,$, Drept fiscal, ,ditura )useum!,
C9iinu 2''&, p$ 2(".&$
2$ 2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, Drept fiscal, ,ditura
2S,), C9iinu 2''&, p$ 2<"/'$
($ 2rmeanic 2$, Fiscalitatea n statele contemporane,
,ditura C, FS)!, C9iinu 2''(, p$ ;"2<$
.$ -li8a I$, Drept financiar public, ,ditura 2$L$L$!,
1ucureti &;;., p$ &&&"&&2$
/$ )inea )$ *t$, Dreptul finanelor publice, ,ditura
2ccent!, CluA":apoca, &;;;, p$ &<$
%$ GHIJKLMNO P$ Q$, !"# # $!"!%!& '(%!,
RJSLTUMVWTXY iPOLMNTNZL [HUWWj, \YWZXL &;;<, WTH$
2'
/<$
<$ [U]UM^UX _$ `$, !"!%!& '(%!, RJSLTUMVWTXY iRa
bGc [de__j, \YWZXL 2''', WTH$ .&, /&"/.$
=$ )inea )$ *t$, 5e+imul .uridic al finanelor publice din
5om/nia, ,ditura 2r8onaut!, CluA":apoca &;;=, p$ &'("
&'.$
;$ Condor I$, Drept fiscal 3i financiar, ,ditura Cribuna
,conomic!, 1ucureti &;;%, p$ &.2"&%=$
Acte nor3ati?e-
&'$ Constituia 4epublicii )oldo#a5
&&$ Codul fiscal, aprobat prin Le8ea &&%("fIII din
2.$'.$&;;<$
', No1iunea de i3poEit
/mpo0itul este o prele#are (contribuie) obli8atorie fa de
stat 0n scopul acoperirii c9eltuielilor publice stabilite prin le8e
i fr nicio contraprestaie direct i imediat datorat de
persoanele fi?ice i Auridice pentru #eniturile pe care le obin
sau bunurile pe care le posed (noiunea le8al a impo?itului 3
#e?i art, 7 alin, '" Cod 0i2cal)$
%, Caracteri2ticile i3poEitului
Caracteristicile impo?itului sunt urmtoarele6
'" For3a pecuniar! a i3poEitului
Spre deosebire de statele scla#a8iste i feudale, unde
impo?itarea a#ea loc preponderent 0n natur (a#Bnd 0n #edere i
caracterul natural al economiei acestor state), 0n statele
moderne i contemporane, impo?itul a de#enit o contribuie
bneasc (pecuniar)$
,xcepiile de la aceast re8ul sunt rare, 0n sensul c au
fost i situaii excepionale, 0n care statele s"au #?ut ne#oite s
impun contribuii 0n natur, prin obli8area productorilor
a8ricoli s cede?e o anumit parte din producia anual de
cereale sau alte produse a8ricole$ 2ceast msur de impo?itare
2&
0n natur, desi8ur, a#ea un caracter protecionist, fiind
practicat, 0n mod excepional, 0n anumite perioade, marcate de
secet sau alte calamiti naturale$
%" Caracterul legal al i3poEitelor
@n dreptul fiscal, se aplic principiul nullum
impositum sine le8ae!$ Din acest principiu, decur8e caracterul
le8al al impo?itului, 0n sensul c nicio contribuie bneasc cu
acest titlu nu poate fi impus decBt prin aplicarea unei dispo?iii
le8ale$ @n acest mod, sunt eliminate #ec9ile practici, cunoscute
0n special 0n ,#ul )ediu, 0n conformitate cu care impunerea se
fcea, de cele mai multe ori, 0n mod arbitrar i abu?i#$ 2stfel,
impunerea nu se mai face 0n mod discreionar de ctre anumii
a8eni publici, ci 0n ba?a unor norme le8ale, care 0i au i?#orul
0n Constituie i 0n celelalte acte le8islati#e elaborate de
arlament, ca unica putere le8iuitoare$
(" I3poEitul e2te 2ta@ilit Fn 3od autoritar Ci unitar
a" Stabilirea autoritar are 0n #edere aplicarea, 0n mod
imperati#, a normelor fiscale de ctre or8anele de stat crora li s"a
atribuit competene fiscale$ 2adar, perceperea impo?itelor a fost
0ntotdeauna ca un act de autoritate (acte Auridice i aciuni), o
obli8aie prin constrBn8ere care reiese din noiunea de impo?it$
@" 5e+lementarea unitar a normelor fiscale are 0n
#edere aplicarea lor pe 0ntre8 teritoriul statului i pentru toi
contribuabilii$ 2plicarea unitar mai implic i aplicarea
metodolo8iei unice de calculare i plat a impo?itelor$
*" I3poEitele au caracter nera3@ur2a@il
Caracterul nerambursabil sau definiti# al impo?itului,
re?id din lipsa obli8aiei din partea statului de a restitui
contribuabililor sumele percepute cu acest titlu$ Din momentul
#irrii ctre bu8etul statului, sursele bneti, astfel atrase, sunt
utili?ate exclusi# pentru finanarea unor utiliti publice (social"
culturale, militare etc$), adic 0n reali?area unui interes de ordin
8eneral, i nu a unor interese particulare sau de 8rup$
22
." I3poEitul e2te o prele?are 0!r! ?reo contrapre2ta1ie
direct! Ci i3ediat!
articularitatea impo?itelor de a fi datorate fr un
ec9i#alent direct i imediat 0n folosul pltitorilor de impo?ite se
explic prin rolul lor de principale #enituri publice, de miAloc
financiar de formare a fondurilor bneti publice$
2cest element se 0nele8e diferit de aa"numita
re?er2i@ilitate! a lor$
5e-ersibilitatea impo0itelor este efectuat 0n folosul
tuturor cetenilor, prin modul de 0ntrebuinare a fondurilor
bneti constituite cu aAutorul impo?itelor i celorlalte #enituri
bu8etare$ ,ste de remarcat faptul c re#ersibilitatea impo?itelor
este 8eneral, deoarece beneficiarii ei sunt toi cetenii unui
stat, fr a se recunoate #reo #ocaie deosebit a pltitorilor de
impo?ite 0n ceea ce pri#ete accesul la 0n#mBntul de stat, la
aciunile de sntate public, protecie social etc$ 2adar,
statul, a#Bnd obli8aii aprute din raportul Auridic constituional,
nu face 8ratuiti sau donaii (?eEi 7 alin, '" Cod 0i2cal), el
aloc surse bneti pentru cate8oriile de persoane fi?ice i
Auridice, care, de fapt, pot s nu fie contribuabili, adic 0n
funcie de necesitate pentru societate (a nu se confuda
conceptul de contribuabil cu ceteanul, persoana fi?ic sau
Auridic)$ e lBn8 acesta, impo?itele percepute au calitatea de a
fi depersonali0ate, ceea ce ar 0nsemna c, 0n final, nu putem
identifica beneficiarul alocaiei bu8etare6 fie c este
contribuabil, fie c nu a contribuit cu nimic la formarea acestor
#enituri bu8etare, dar beneficia? de resurse bu8etare$
(, No1iunea de tax!
2lturi de impo?ite, taxele repre?int o alt surs
principal de #enituri ale bu8etelor publice$ Spre deosebire de
impo?ite, taxele sunt de dou cate8orii6
a) taxe fiscale5
2(
b) taxe nefiscale$
Taxele 0i2cale sunt prele#ri, contribuii obli8atorii incluse 0n
preul de #Bn?are a mrfurilor, a prestrii ser#iciilor, sau la importarea
produselor i ser#iciilor$ 2ceste taxe constituie pli bneti ce se
ac9it 0n contul bu8etului statului ca #enituri bu8etare (de exemplu,
Caxa pe Ealoarea 2du8at, 2cci?ele, Caxe #amale)$
De remarcat c nu exist diferen de finalitate 0ntre
impo?ite i taxe fiscale, deoarece ele au un scop comun6
acumularea resurselor financiare ale statului$ ,le difer doar
dup modul de percepere6 impo?itele se percep direct, iar taxele
fiscale se percep indirect$ 2adar, ca exemplu6 art, 6( alin, '"
Cod 0i2cal stabilete c6 Aa4a pe ;aloarea >du+at este un
impo?it 8eneral de stat care repre?int o form de colectare la
bu8et$$$!$ e de alt parte, art, 7 alin, %" Cod 0i2cal4 la
noiunea de ta4, stabilete c taxa este o plat obli8atorie cu
titlu 8ratuit, care nu este impo?it!$
Taxele ne0i2cale repre?int o plat efectuat de persoanele
fi?ice sau Auridice pentru anumite ser#icii prestate acestora de
ctre or8anele de stat sau instituii publice$ 2ceste taxe sunt i ele
pli bneti, datorate de cei ce beneficia? de anumite ser#icii,
prestri ori alte acte sau acti#iti ale unor or8ane sau instituii
publice$ Fn exemplu 0l constituie taxa de stat, taxa de
0nmatriculare a auto#e9iculului, taxele percepute de poliia rutier
etc$
*, Cla2i0icarea i3poEitelor
@n teoria 8eneral a impo?itelor, clasificarea impo?itelor
este determinat dup mai multe criterii, dintre care cele mai
importante pot fi considerate6 forma plii, obiectul 3i modul de
percepere.
1. 1up forma plii, impo?itele se clasific 0n impo?ite
0n natur! i pecuniare @ani"$
Dac impo?itele 0n natur au fost caracteristice unei
anumite perioade istorice, 0n epoca modern i contemporan,
impo?itele sunt percepute, 0n marea lor maAoritate, 0n bani, iar
2.
0n natur doar 0n mod excepional$
. 1in punct de vedere al o(iectului, impo?itele sunt
clasificate 0n dou cate8orii-
A, I3poEite-
per2onale (stabilite 0n funcie de caliti i situaii
personale ale contribuabilului 3 obiectul impunerii
este fiina uman, ex$ capitaia, impo?itul pe
celibatar)5
reale (impo?itarea bunurilor reale 3 impo?itul pe
terenuri, pe cldiri)$
5, I3poEite pe-
?enituri (stabilite 0n funcie de #enitul reali?at 3
obiectul impunerii este #enitul reali?at din
a8ricultur, comer, industrie etc$)5
a?ere (impo?itarea bunurilor imobile, impo?itarea
acti#elor de capital, succesiuni, donaii 3 obiect al
impunerii constituie #aloarea bunurilor mobile i
imobile)5
0apte de con2u3 (impo?ite incluse 0n preul de
#Bn?are a bunurilor de consum6 taxa pe #aloarea
adu8at, acci?ele, produse monopoli?ate, taxe
#amale)$
($ 1up modul de percepere, impo?itele sunt6 directe i
indirecte$
a) Impo0itele directe se stabilesc i se pltesc 0n cadrul
unui raport Auridic direct 0ntre contribuabilul debitor
i or8anele de stat de specialitate fiscal (impo?itul
pe #enit, impo?itul pe bunurile imobiliare etc$)$
b) Impo?itele indirecte sunt cele care se percep asupra
#Bn?rii unor bunuri sau prestrii unor ser#icii$ Ceea
ce caracteri?ea? aceast cate8orie de impo?ite este
perceperea indirect, adic includerea lor 0n preurile
2/
bunurilor i 0n tarifele ser#iciilor$ @n aceste condiii,
potri#it normelor le8ale, impo?itele indirecte se rein
de ctre comerciani, productori, executani de
lucrri i se suport de ctre beneficiarii acestora,
fapt ce Austific denumirea de impo?ite indirecte$
., Principiile cla2ice Ci 3oderne ale i3punerii 0i2cale
Principiile cla2ice dup! Ada3 S3it#"-
a$ Principiul de %ustiie = cetenii trebuie s contribuie 0n
funcie de #eniturile pe care le reali?ea?$
b$ Principiul de certitudine = impo?itul trebuie s fie
prestabilit, adic s fie cert pentru contribuabili$
c$ Principiul comoditii = impo?itele trebuie s fie ridicate
la locul i timpul con#enabil contribuabilului$
d$ Principiul economiei = c9eltuielile de percepere
(strBn8ere) a impo?itelor trebuie s fie mai mici decBt
ceea ce se strBn8e 0n tre?oreria statului$
Principiile 3oderne dup! Maurice Allia2"-
a$ /ndividualitatea G fiscalitatea trebuie s repre?inte unul
din miAloacele asi8urrii deplinei de?#oltri a
personalitii corespun?tor propriei aspiraii$
b$ 2ediscriminarea = adic promo#area unor re8uli unitare
#alabile pentru toi$
c$ /mpersonalitatea = are 0n #edere faptul c fiina uman
nu poate fi obiect al impunerii, de aceea, impo?itele
trebuie s fie ae?ate asupra #eniturilor reali?ate de
persoana fi?ic sau Auridic$
d$ 2eutralitatea impo0itelor = trebuie s fie neutru
(ec9idistant), ca s nu periclite?e eficiena economic sau
s diferenie?e impunerea pentru a crea condiii uniforme
tuturor subiecilor de drept$
e$ )egitimitatea = face distincie 0ntre #eniturile le8itime i
nele8itime 0n funcie de care fiscalitatea trebuie adoptat
0n mod corespun?tor$
f$ )ipsa ar(itrarului = presupune perceperea unor impo?ite
2%
ae?ate pe ba?a unor principii simple i clare, care s nu
dea natere abu?urilor din partea or8anelor fiscale$
7, Concep1iile cla2ice Ci 3oderne pri?ind i3poEitele Ci
i3punerea
e parcursul de?#oltrii umane, s"au conceptuali?at
urmtoarele teorii6
Aeoria or+anic = presupune c dreptul de a institui
sistemul de impunere repre?int un produs necesar de
de?#oltare istoric a popoarelor, 0ntrucBt 0nsui statul s"a
nscut din natura omeneasc$ 2a fiind, dreptul de impunere
se Austific prin necesitatea or8ani?rii #ieii de stat, care
presupune constituirea fondurilor bneti necesare susinerii
respecti#ei acti#iti de interes 8eneral comun$
Aeoria sociolo+ic = statul este stpBnul absolut i
repre?int fora brutal a minoritii or8ani?ate 0n #ederea
impunerii 0mpotri#a maAoritii stpBnite$ Deci, #oina
deintorilor puterii ec9i#alea? dreptul, pentru c aceasta
eman de la ei i, prin urmare, #oina su#eranului
determin normele de conduit (comportament) social$
Aeoria contractului social = susine c dreptul de a
institui impo?ite este un atribut recunoscut statului de
ctre indi#i?i pentru 0nsui contractul social care a dat
natere statului ori c statul fiind un produs al interesului
social, al solidaritii sociale i naionale, impo?itele
repre?int contribuii pecuniare pe care cetenii le
accept i le suport 0n #irtutea acestei solidariti$
Aeoria ecBi-alenei = sunt preuri stabilite prin
constrBn8ere pentru ser#iciile 8u#ernamentale$ 2adar,
puterea de impunere se exercit 0n ba?a presupunerii unui
ec9i#alent restituit contribuabilului prin protecia
persoanei i a proprietii sale prin crearea i meninerea
unor a#antaAe publice de care el profit$
2<
Aeoria si+uranei = impo?itele sunt considerate ca prime de
asi8urare pentru #iaa i bunurile cetenilor, iar acetia
datorea? 0n sc9imb impo?ite ca un fel de prim de
asi8urare$
Aeoria sacrificiului = se susine c raiunea impo?itelor este
Austificat de 0nsi natura statului, 0n sensul c acesta este
un produs necesar al de?#oltrii istorice$ Dreptul statului de
a stabili i percepe impo?ite repre?int consecina direct a
obli8aiilor sale de a 0ndeplini funcii i sarcini de stat$ @n
acest sens, necesitatea recunoaterii unei or8ani?ri statale
determin i recunoaterea dreptului de impunere$
+, Principiile politicii 0i2cale
rincipiile politicii fiscale sunt6
13 Principiul politicii ec'ita(ile = ec9itatea 0n materie de
impo?it a fost interpretat 0n mod diferit 0n funcie de
dou concepte6
" C+alitatea n faa impo0itelor<
" C+alitatea prin impo0it.
rimul concept presupune c impunerea trebuie s se fac
0n acelai mod pentru toate persoanele fi?ice i Auridice,
indiferent de locul unde domicilia? sau 0i are sediul$ 2adar,
conceptul de e8alitate 0n faa impo?itelor presupune
contribuirea e8al i uniform a tuturor contribuabililor$
2l doilea concept presupune, dimpotri#, diferenierea
sarcinii fiscale de la o persoan la alta 0n funcie de anumite
criterii economice i sociale, cum ar fi capacitatea contributi#,
#eniturile reali?ate, numrul copiilor etc$
3 Principiul politicii financiare = la introducerea unui
impo?it se urmrete ca acesta s aib un randament
fiscal ridicat, s fie stabil i elastic$ Impo?itul este
considerat elastic atunci cBnd este ne#oie de a se adapta
ne#oilor bu8etare, adic s poat fi maAorat 0n ca?ul
creterii c9eltuielilor bu8etare i s poat fi diminuat
2=
atunci cBnd c9eltuielile se reduc$
"3 Principiul politicii economice = impo?itele se manifest
ca instrumente de stimulare sau de frBnare a unor acti#iti
economice a consumului anumitor mrfuri sau ser#icii$
/, Sta@ilirea i3poEitelor Ci taxelor
La stabilirea impo?itelor i taxelor, sunt luate 0n
consideraie urmtoarele elemente6
', Su@iec1ii i3poEa@ili 3 persoane fi?ice i persoane
Auridice pre#?ute de norme Auridice referitor la impo?ite
i taxe, crora le re#in obli8aia de a plti impo?ite i taxe$
%, O@iectul i3poEa@il 3 este bunul, #enitul pentru care se
datorea? impo?itele directe, precum i #Bn?area,
punerea 0n circulaie a unor produse, prestarea unor
ser#icii 0n ca?ul impo?itelor indirecte$ @n literatura de
specialitate, se face distincie 0ntre obiectul impo?abil
i materia impo?abil, unii afirmBnd c acestea sunt
sinonime (doctrina romBneasc)$
Fn alt punct de #edere (doctrina rus) deosebete aceti
doi termeni$ @n acest sens, prin materia impo0abil = se 0nele8e
un bun real (automobil, apartament), iar prin obiect impo0abil
sau al impunerii = fapta Auridic, adic condiiile (aciunile,
e#enimentele, strile) cu care norma Auridic asocia?
sur#enirea consecinelor Auridice$ @n sens fiscal, aceste condiii
repre?int existena materiei impo?abile, iar consecinele 3
obli8aia la plat a impo?itelor$
(, Cotele i3poEitelor Ci taxelor sunt stabilite 0n sume
fi4e sau procente$
Cotele stabilite n sume fi4e repre?int o sum de bani
prestabilit de le8e, care se pltete la scaden sau 0n condiiile
stabilite de le8e (de exemplu, plata acci?ului pentru
automobilul adus 0n ar cu capacitate cilindric de peste ('''
cm
(
3 se pltete (,/' euro pentru fiecare cm
(
)$
Cotele procentuale sunt de trei cate8orii i anume6
proporionale, pro+resi-e 3i re+resi-e.
2;
Cota proporional crete 0n funcie de procentul care se
calculea? din suma impo?itului proporional sumei de bani,
creia i se aplic cota procentual (de exemplu, =k din #enitul
reali?at)$
Cota pro+resi- sunt procentele ce se stabilesc 0n cretere,
0n funcie de #enitul reali?at (de exemplu, %k pBn la &' '''
lei, &'k de la &'''& pBn la 2'''' lei i 2'k de la 2'''& lei)$
Cota re+resi- cuprind trane #alorice, care sunt aranAate
0n ordine descresctoare (de exemplu, 2'k, &/k, &'k)$
*, Modurile de ac#itare a i3poEitelor Ci taxelor
,xist urmtoarele moduri6
', )etoda plii directe, adic se pltete direct de la
contribuabil$
%, )etoda reinerii i #rsrii, care se reine de persoane
intermediare i se #ars la bu8et$
(, )etoda de aplicare de timbre fiscale este folosit 0n
cadrul acci?elor aplicate pe produsele supuse
consumului$
., Ter3enul de ac#itare
La stabilirea termenului de plat, se are 0n #edere
0ncasarea ritmic la bu8etul statului a #eniturilor, cBt i a
posibilitilor de plat a deintorilor de obiecte impo?abile$
Cermenul se fixea? sub forma unui inter#al de timp (an,
trimestru, semestru, lun etc$), 0n cadrul crora, sumele datorate
trebuie #rsate la bu8et, situaie 0n care scadena (data"limit)
este ultima ?i a perioadei respecti#e sau o ?i fix a plii, cBnd
atBt scadena, cBt i termenul de plat coincid$
Cu pri#ire la termenul de plat, trebuie menionat c
momentul plii la bu8etul de stat a unui #enit nu coincide
0ntotdeauna cu cel al naterii obli8aiei pltitorului$ Dbli8aia
pltitorului se nate 0n momentul cBnd acesta a intrat 0n posesia
obiectului impo?abil, iar stin8erea are loc la ac9itarea 0n termen
a obli8aiei fiscale (de re8ul, la scaden)$
7, Facilit!1i pri?ind i3poEitele Ci taxele
('
+acilitile sunt pre#?ute de le8e sub form de reduceri,
deduceri, cote reduse, reducerea obiectului impo?abil, amBnri
i ealonri, scutiri (art, ((4 (*4 (. Cod 0i2cal) i alte forme de
facilitare i au 0n #edere anumite situaii deosebite 0n care
anumii pltitori reali?ea? #enituri i au dreptul la sc?minte
din #enitul reali?at ca apoi suma rmas s fie supus impunerii
sau la amBnarea, sau ealonarea, pe un termen determinat, a
obli8aiilor fiscale neac9itate la scaden (?eEi art, . alin, (("H
art, 7 alin, 6" lit, IgJH art, '6 Cod 0i2cal etc,)$
TEST
I, Alege1i r!2pun2ul corect,
', I3poEitele pe 0aptele de con2u3 2unt-
a) Caxele #amale5
b) CE25
c) 2cci?ele5
d) Impo?itul pe a#ere5
e) Caxa de stat$
%, Principiile politicii 0i2cale 2unt-
a) principiul politicii financiare, principiul politicii
economice, principiul teritorialitii5
b) principiul impunerii ec9itabile, principiul
anualitii, principiul politicii financiare5
c) principiul politicii economice, principiul politicii
financiare, principiul impunerii ec9itabile$
(, Suportatori ai i3poEitelor indirecte 2e con2ider!-
a) contribuabilii5
b) an8aAatorii5
c) salariaii5
d) cumprtorii bunurilor #Bndute5
e) beneficiarii anumitor lucrri5
f) beneficiarii anumitor ser#icii$
(&
*, Cota progre2i?! de i3punere cuprinde-
a) un sin8ur procent5
b) mai multe procente5
c) nu exist o astfel de cot$
., Su@iect i3poEa@il poate 0i-
a) persoanele fi?ice i persoanele Auridice5
b) subiectul taxabil5
c) suportatorul impo?itului$
7, Taxa 2e deo2e@eCte de i3poEit prin 0aptul c!-
a) taxa este o plat pentru anumite ser#icii prestate
de instituiile statului5
b) taxa are un caracter Auridic5
c) taxa nu se deosebete de impo?it5
d) taxa presupune mereu o contraprestaie$
II, Co3pleta1i enun1urile-
', Principiul hhhhhhhhhhhhhhpresupune ca
impunerea s se fac 0n acelai mod pentru toate persoanele$
%, hhhhhhhhhhh este o prele#are obli8atorie fa de
stat 0n scopul acoperirii c9eltuielilor publice, stabilite prin le8e$
(, 5unurile4 #eniturile pentru care se datorea?
impo?ite sau #Bn?area, punerea 0n circulaie a unor produse,
ser#icii alctuieschhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh$
*, I3poEitele se deosebesc de taxe printr"un element
esenial numithhhhhhh$
R!2pun2-
I, ', a, b, c5 II, '$ oliticii ec9itabile5
%, c5 %, Impo?itul5
(, d, e, f5 (, Dbiect impo?abil5
*, b5 *, lata fr #reo
contrapresta ie$
., a, b, c5
7, a, d$
(2
((
Modulul III, E<ECUTAREA O5LI9A IEI FISCALE
', No1iunea Ci etapele de calculare a i3poEitelor Ci
taxelor
%, Per2oanele care calculeaE! i3poEitele 2au taxele
(, Actele 0i2cale
*, Modi0icarea o@liga1iei 0i2cale 2ta@ilite ini1ial
., Modalit!1i de plat! a i3poEitelor Ci taxelor
7, Mo3entul pl!1ii i3poEitelor Ci taxelor
+, Condi1ia pl!1ii indi?iduale a i3poEitelor Ci taxelor
/, Procedura a3An!rii Ci eCalon!rii pl!1ilor
6, Stingerea o@liga1iei 0i2cale
'&, Ter3enele de pre2crip1ie
'', Conte2ta1iile
O@iecti?ele de re0erin1!-
Identificarea conceptului, etapelor, persoanelor i
documentelor fiscale5
Indi#iduali?area modalitilor de plat a impo?itelor5
Specificarea momentului plii impo?itelor5
2nali?area reinerii, amBnrii, ealonrii i restituirii
plilor5
Compararea modurilor de stin8ere a obli8aiei fiscale5
Indi#iduali?area termenelor de prescripie i a
contestaiilor din sfera fiscal$
5i@liogra0ia 3odulului-
&$ 2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, 4otaru 2$, alade Iu$,
-uAuman C$, Cetelea ,$, Drept fiscal, ,ditura
)useum!, C9iinu 2''&, p$ 2(".&$
2$ *a8una D$ D$, Iliescu S$, *o#a D$ C$, Drocedura
fiscal, ,ditura Dscar rint!, 1ucureti &;;%$
($ GHIJKLMNO P$ Q$, !"# # $!"!%!& '(%!,
(.
RJSLTUMVWTXY iPOLMNTNZL [HUWWj, \YWZXL &;;<,
WTH$ 2%', (2&"(22$
.$ *a8una D$ D$, Drept financiar 3i fiscal, ,ditura
Dscar rint!, 1ucureti &;;<, #ol$ II, p$ &.&"&.2$
Acte nor3ati?e-
&$ Constituia 4epublicii )oldo#a5
2$ Codul fiscal, aprobat prin Le8ea &&%("fIII din
2.$'.$&;;<$
', No1iunea Ci etapele de calculare a i3poEitelor Ci taxelor
Di#ersitatea i #arietatea procedeelor i metodelor de
calcul al impo?itelor i taxelor necesit, 0n mod obiecti#,
sistemati?area i anali?a lor, fapt care permite delimitarea 0n
cadrul relaiilor fiscale a unui sistem de re8lementri, care mai
este denumit procedur fiscal,
Procedura 0i2cal! repre?int totalitatea procedeelor,
miAloacelor i metodelor stabilite de le8islaie, care determin
modul de executare a obli8aiilor fiscale de contribuabili sau
alte persoane, constBnd 0n calcularea i plata impo?itelor i
taxelor 0n bu8etul de stat$
Procedura 0i2cal! 2e F3parte Fn dou! 0aEe-
a) Calcularea impo0itelor re?id 0ntr"o totalitate de acte
(acte Auridice i aciuni) ale persoanei care calculea?
impo?itul sau taxa, #i?Bnd determinarea sumei
impo?itului sau taxei, care urmea? a fi pltiteH
b) Plata impo0itelor const 0n totalitatea aciunilor
0ntreprinse de contribuabil sau alt subiect al raporturilor
Auridice fiscale, 0n scopul ac9itrii reale (efecti#e) a
impo?itelor i taxelor 0n contul bu8etului de stat$
%, Per2oanele care calculeaE! i3poEitele 2au taxele
@n funcie de cel care le calculea?, impo?itele sau taxele
pot fi6
&$ /mpo0ite sau taxe calculate de organele fiscale sau
(/
vamale, care se finali?ea? cu 0ntocmirea de ctre acestea a
unui document, a#i?, 0ntiinare de plat, somaie etc$ (ex$6
taxa pentru folosirea drumurilor 4epublicii )oldo#a de
ctre auto#e9iculele ne0nmatriculate 0n 4epublica
)oldo#a)5
2$ /mpo0ite sau taxe calculate de contri(ua(il personal.
Contribuabilul este obli8at s calcule?e de sine stttor
sumele impo?itelor ce urmea? a fi pltite (ex$6 impo?itul
pe #enit, taxa pentru extra8erea mineralelor utile etc$)5
($ /mpo0ite sau taxe calculate de alte persoane 4ageni
fiscali3. Dbli8aia de calcul al impo?itelor re#ine 0n
sarcina a8enilor fiscali, adic a persoanelor care au
calitatea i dreptul de a reine anumite sume i de a le
transfera 0n contul bu8etului statului (reinerea la sursa de
plat a impo?itului pe #enit al an8aAailor, dobBn?ilor i
rolaltl, reinerile din plile nere?idenilor, reinerile din
plile aferente acti#itii de 0ntreprin?tor, reinerilor 0n
ca?ul plii di#idendelor5 plilor efectuate 0n cadrul
efecturii faptelor de consum6 reinerea CE2"ului i
acci?elor la cumprarea produselor)$
ltind impo?itul 0n numele su i din contul
contribuabililor, pltitorul, efectuBnd reinerea la sursa de plat,
are rolul unui a8ent fiscal (art, '/'4 '/% Cod 0i2cal)$ 28enii
fiscali nu pot fi indentificai cu contribuabilii, cu toate c ei au
doar obli8aia de reinere i #rsare, sau ac9itare a sumelor
bneti proprii sau acumulate, acetia posed practic aceleai
drepturi i obli8aii$
(, Actele 0i2cale
Actele fiscale sunt acte Auridice 0ntocmite 0n scopuri
fiscale, care fixea? procesul calculrii impo?itului sau taxei,
suma impo?itului sau taxei i 0ntinderea obli8aiilor fiscale$ @n
literatura de specialitate, aceste acte Auridice poart denumirea
de titluri de crean fiscal.
(%
,xist dou tipuri de acte fiscale explicite i i3plicite,
2ctele explicite sunt acelea care se 0ntocmesc exclusi# 0n
scopul de a constata obli8aia unui contribuabil, de a plti o
anumit sum ctre bu8et indi#iduali?Bnd astfel obli8aia
acestuia (a#i?ul de impo?itare, declaraia de impunere,
declaraia #amal de import $a$)$
2ctele i3plicite sunt acte Auridice, ce se 0ntocmesc 0n alt
scop, dar conin, totodat, i informaii care contribuie la
indi#iduali?area obli8aiilor de plat$ De exemplu6
a$ Statele de plat a salariilor sau a altor drepturi
salariale impo?abile5
b$ Documentele ce constat plata ctre asociai sau
acionari a di#identelor cu#enite$
*, Modi0icarea o@liga1iilor 0i2cale 2ta@ilite ini1ial
)odificarea obli8aiei fiscale inter#ine 0ntr"una din
urmtoarele situaii6
a$ Modi0icarea ele3entelor Fn raport cu care 2$a 0!cut
indi?idualiEarea 2a4 0n urma admiterii contestaiei
pri#ind modificarea obli8aiei fiscale, fie de or8anul
fiscal, fie de instana de Audecat 0n sensul reducerii
obli8aiei iniiale, acordarea unor 0nlesniri, neaplicrii
unor sanciuni sau reducerea acestora5
b$ Modi0icarea 2itua1iei Duridice a 2u@iectului pl!titor
const 0n reor8ani?area contribuabilului prin di#i?are,
comasare, fu?iune sau 0n ca?ul lic9idrii acestuia pe
parcursul anului fiscal5
c$ Acordarea Fnle2nirilor pre?!Eute de lege inter#ine atunci
cBnd se solicit acordarea unor 0nlesniri (amBnri sau
ealonri) i obli8aia fiscal iniial #a fi modificat 0n
pri#ina termenelor de executare a obli8aiei, fie 0n pri#ina
cuantumului (mrimii) sumei care face obiectul obli8aiei5
d$ Modi0icarea actelor legi2lati?e 0i2cale sunt 0ntodeauna de
imediat aplicare, ele modificBnd obli8aiile fiscale nscute
(<
0nainte de intrarea lor 0n #i8oare, dar neaAunse la scaden
(exemplu6 conform art, + alin %" Cod 0i2cal modificarea
obli8aiei fiscale pe parcursul anului fiscal se permite
numai concomitent cu modificarea bu8etului de stat)$
., Modalit!1i de plat! a i3poEitelor Ci taxelor
Plata impo0itului sau taxei const 0n totalitatea aciunilor
0ntreprinse de contribuabil sau alt subiect al raporturilor Auridice
fiscale, 0n scopul ac9itrii reale, efecti#e a impo?itelor i taxelor 0n
bu8et$
*odalitile de plat constau 0n anumite procedee te9nice
utili?ate pentru ac9itarea efecti# a impo?itelor i taxelor 0n
bu8etul de stat$
Le8islaia 4epublicii )oldo#a pre#ede dou modaliti de
ba?6
2$ Dlata pecuniar a impo0itelor 3i ta4elor care se poate
reali?a prin ac9itarea acestora 0n6
moned naional,
fie 0n #alut strin, condiionat de efectuarea ulterioar
a sc9imbului #alutar, recalculat 0n moned naional
la cursul oficial al 1ncii :aionale a )oldo#ei la
data tran?aciei5
1$ Drin intermediul e4ecutrii silite a cotelor contribuabililor
i repre?int calea subsidiar i excepional de
constrBn8ere necondiionat de executare a plilor
obli8atorii 0n ca?ul neac9itrii impo?itelor i taxelor$
7, Mo3entul pl!1ii i3poEitelor Ci taxelor
@n teoria i practica actual, s"a pus problema momentului
stin8erii obli8aiei de plat$ 2stfel, s"au cristali?at trei opinii 0n
ceea ce pri#ete stin8erea obli8aiilor de plat i anume6
&) 0n momentul pre?entrii la banc a dispo?iiei de plat5
2) 0n momentul transferrii de pe contul pltitorului a
miAloacelor bneti 0n contul ac9itrii impo?itului5
(=
() 0n momentul 0ncasrii efecti#e a sumelor contribuabililor
0n contul bu8etului de stat$
@ncasarea miAloacelor de pe contul beneficiarului se
reali?ea? numai dup transferarea sumelor respecti#e de pe
contul pltitorului, fiind efectuat, exclusi# prin dispo0iia de
plat dat de pltitor, cu excepia ca?urilor de executare silit$
Di2poEi1ia de plat! repre?int ordinul sau dispo?iia dat de
pltitor bncii care 0l deser#ete, de a transfera beneficiarului o
sum de bani$ @n acest ca?, beneficiarul #a fi bu8etul de stat$ e de
alt parte, sumele de bani nu pot fi 0ncasate pe contul
beneficiarului (bu8etului de stat), deoarece transferarea lor de pe
contul pltitorului se efectuea? de instituiile bancare la ordinul
pltitorului$ Dup transferarea lor, pltitorul nu mai rspunde de
soarta ulterioar a acestor miAloace, pentru c, deAa, s"a produs
preluarea unei pli din proprietatea acestuia, iar rspunderea, 0n
continuare, o #a purta exclusi# instituia bancar$
ractica auto9ton rmBne la prerea c 3o3entul
tran20er!rii 3iDloacelor @!neCti de pe contul pl!titorului
este momentul de stin8ere a obli8aiei pri#ind ac9itarea
impo?itelor i taxelor$
@n ca?ul persoanei fi0ice, momentul plii, parial, difer
de cel al persoanei .uridice. 2stfel, odat cu reinerea la sursa
de plat de ctre pltitor a impo?itelor i altor pli, acest
moment #a fi considerat ca stin8ere a obli8aiei fiscale de ctre
persoana fi?ic$ Flterior, de aceast obli8aie este responsabil
persoana Auridic care a reinut acest impo?it i contribuiile,
fiind obli8at s transfere aceste surse bneti 0n contul bu8etului
de stat art, '/'4 '/% Cod 0i2cal",
+, Condi1ia pl!1ii indi?iduale a i3poEitelor Ci taxelor
Condiia plii indi#iduale a impo?itelor i taxelor este o
pre#edere esenial 0n procedura fiscal i const 0n faptul c
obli8aia de plat a impo?itelor i taxelor este o obli8aie
personal care nu poate fi pus 0n sarcina altor persoane, dac
(;
le8ea nu pre#ede expres acest lucru$
2cest fapt este condiionat de natura administrati# a
relaiilor fiscale, care determin i consider persoana
pltitorului ca fiind o condiie esenial pentru 0ndeplinirea
0ntocmai a obli8aiilor fiscale$
2stfel, spre exemplu, dac le8islaia ci#il admite, de
re8ul, executarea obli8aiei prin cesiune, 0n dreptul fiscal,
aceast instituie nu este aplicabil, conform principiului cu
pri#ire la impo?ite i taxe nu se con#ine!, potri#it creia prile
unui contract nu au dreptul s"i re8lemente?e obli8aiile lor
fiscale prin intermediul unor clau?e sau con#enii 0nc9eiate
0ntre ele$ De re8ul, acest lucru se reali?ea? prin inserarea 0n
contract aa"?iselor clau0e fiscale.
Clau0a fiscal repre?int o stipulare sau o condiie coninut,
de re8ul, 0n contractele comerciale internaionale, cum ar fi, spre
exemplu, contractele despre prestarea unor ser#icii sau cele de
creditare extern, prin care fiecare parte este obli8at s"i
plteasc din contul su toate impo?itele i taxele 0n le8tur cu
executarea respecti#ului contract, pre#?ute 0n ara lor$
Clau?a fiscal ser#ete intereselor exportatorilor i
transmite sau pune 0n sarcina importatorului riscul modificrii
le8islaiei fiscale sau a cotelor impo?itelor sau taxelor$
@n aplicarea i reinerea impo?itelor i taxelor la sursa
plii sau a plii efecti#e, le8islaia pre#ede expres ca?urile
cBnd plata impo?itelor i taxelor se face de ctre alte persoane
art, /&4 //4 /64 6&4 6&
'
4 6&
%
4 6'4 6%4 '/'4 '/% Cod 0i2cal"$
/, Procedura a3An!rii Ci eCalon!rii pl!1ilor
2mBnrile i ealonrile pot fi acordate cu referin la
urmtoarele pli6
&) la sumele restanelor la impo?ite i taxe sau la sumele
restanelor 0n bu8etul asi8urrilor sociale de stat5
2) pentru sumele maAorrilor de 0ntBr?iere aplicate de ctre
or8anele fiscale5
.'
() pentru plile 0n fondurile extrabu8etare, controlul asupra
ac9itrii crora le re#ine or8anelor fiscale$
4e8lementarea 0n #i8oare recunoate urmtoarele ca?uri
excepionale, 0n urma crora pot fi acordate amBnri i
ealonri, fr calcularea maAorrilor de 0ntBr?iere la sumele
amBnate sau ealonate (art, '/& Cod 0i2cal)6
a) calamiti naturale, 0n urma crora contribuabilul a
suportat pa8ube materiale considerabile, pre0ntBmpinarea
crora a fost imposibil5
b) restructurarea 0ntreprinderii 0n ba?a unui acord"memorandum,
0nc9eiat 0ntre contribuabil i Consiliul Creditorilor 0n
conformitate cu atribuiile i drepturile acestuia din urm5
c) alte circumstane pre#?ute de le8islaie (de exemplu6
existena datoriilor pentru c9eltuielile efectuate care
urmea? a fi compensate din bu8et prin finanare direct,
sau pentru producia (lucrrile, ser#iciile) reali?ate
instituiilor bu8etare art, '+. din Codul 0i2cal)$
2mBnrile i ealonrile menionate se acord 0n ba? de
contract"tip 0nc9eiat cu contribuabilul, clau?ele acestuia fiind
aprobate de Inspectoratul +iscal rincipal de Stat$ @n ca?ul
neonorrii obli8aiunilor contractuale de ctre contribuabil,
contractul #a fi lo#it de nulitate$ :u se admite 0nc9eierea unui
nou contract de amBnare sau ealonare a uneia i aceleiai
obli8aii fiscale cu contribuabilul, care nu a 0ndeplinit condiiile
contractului precedent (art, '/& alin, +" Cod 0i2cal)$
6, Stingerea o@liga1iei 0i2cale
Sediul Duridic G art, '76$'/7 Cod 0i2cal
Stin8erea obli8aiei fiscale poate a#ea loc prin urmtoarele
modaliti6
2$ >cBitarea 1art. 1-1 Cod fiscal9 = 0n moneda naional$
2c9itarea poate a#ea loc prin plata direct sau reinere la
surs$ lata direct se face prin #irament, inclusi# prin
intermediul cardurilor bancare, prin folosirea altor
.&
instrumente de plat sau 0n numerar$
1$ >nularea 1art. 1- Cod fiscal9 = se efectuea? prin acte
cu caracter 8eneral sau indi#idual adoptate de
arlamentul 4epublicii )oldo#a$ @n literatura de
specialitate, anularea mai este denumit a3ni2tie 0i2cal!,
iertarea datoriilor (ex6 factorului istoric 3 anularea
datoriilor so#9o?urilor, col9o?urilor etc$)$
C$ Drescripia 1art. 1-" Cod fiscal9 = Dac nu a fost exercitat
0n termenele pre#?ute de art, %7*$%77 Cod 0i2cal, dreptul
statului de a determina obli8aia fiscal sau de a o executa
silit se stin8e prin prescripie$ Concomitent, se stin8e i
obli8aia fiscal a contribuabilului$
D$ Scderea 1art. 1-* Cod fiscal9 = 0n ca?ul contribuabilului
3 per2oan! 0iEic!6
2 decedat5
,ste declarat mort5
,ste declarat disprut fr #este5
,ste declarat lipsit de capacitatea de exerciiu sau cu
capacitatea de exerciiu restrBns$
@n ca?ul per2oanei Duridice4 stin8erea prin scdere a
obli8aiei fiscale are loc 0n urma 0ncetrii acti#itii lui prin
lic9idare, inclusi# pe cale Audiciar sau prin reor8ani?are$
,$ Compensarea 1art. 1-5 Cod fiscal9 3 se efectuea? prin
trecerea, 0n contul restanei, a sumei pltite 0n plus sau a
sumei care conform le8islaiei fiscale urmea? a fi
restituit$ Compensarea se efectuea? la iniiati#a
or8anului fiscal sau la cererea contribuabilului 0n termen
de pBn la (' de ?ile de la apariia circumstanelor
respecti#e sau de la primirea cererii contribuabilului$
Dr8anul fiscal 0ntocmete ordinul de plat i 0l transmite
Cre?oreriei de Stat spre executare$
+$ C4ecutarea silit 4art. 165$1" Cod fiscal3 3 repre?int o
cale excepional de executare a obli8aiilor respecti#e,
.2
fiind o modalitate de re#endicare necondiionat de ctre
stat a drepturilor sale$
'&, Ter3enele de pre2crip1ie
Sediul Duridic G art, %7*$%77 Cod 0i2cal
,xist trei termene de prescripie6
a) Ter3enul de pre2crip1ie pentru deter3inarea
o@liga1iei 0i2cale G * ani de la ultima dat stabilit pentru
pre?entarea drii de seam, plii impo?itelor, taxelor,
maAorrilor de 0ntBr?iere, penalitilor, amen?ilor etc$
b) Ter3enul de pre2crip1ie pentru 2tingerea o@liga1iilor
0i2cale$ Dac determinarea obli8aiilor fiscale a a#ut loc
0n termen sau 0n perioada stabilit conform art, %7* Cod
0i2cal ?eEi lit, IaJ", ea poate fi stins prin executare silit
de ctre or8anul fiscal sau de ctre instana de Audecat,
0ns numai 0n ca?ul, 0n care aciunile or8anului fiscal sau
sesi?area instanei Audectoreti au a#ut loc pe parcursul a
% ani de la determinarea obli8aiilor fiscale$ @n anumite
situaii, termenul de prescripie poate fi suspendat
conform art, %7.4 alin, %" Cod 0i2cal$
c) Ter3enul de pre2crip1ie pentru co3pen2area ori
re2tituirea 2u3elor pl!tite Fn plu2 2au a 2u3elor care4
con0or3 legi2la1iei 0i2cale4 ur3eaE! a 0i re2tituite, fiind
depuse de contribuabil 0n termen de % ani de la data
efecturii i7sau apariiei lor$ Depunerea cererii suspend
cur8erea termenului indicat$ rocedura de restituire a sumei
pltite 0n plus, care, conform le8islaiei, urmea? a fi
restituit este re8lementat 0n art, '+7 al Codului 0i2cal$
'', Conte2ta1iile
Sediul Duridic art, %7+$%+* Cod 0i2cal
Deci?ia or8anului fiscal sau aciunea funcionarului fiscal
poate fi contestat numai de persoana #i?at 0n deci?ie sau
0mpotri#a creia a fost 0ntreprins aciunea ori de repre?entantul ei$
Contestaia poate fi depus 0n termen de (' de ?ile de la data lurii
.(
deci?iei sau a 0ntreprinderii aciunii contestate$ @n ca?ul omiterii
acestui termen, din moti#e 0ntemeiate, acest termen poate fi
restabilit$
Contestaia se depune la or8anul fiscal emitent al deci?iei
sau al crui funcionar a 0ntreprins aciunea$ Deci?ia pe care
or8anul fiscal a emis"o poate fi contestat la Inspectoratul
+iscal rincipal de Stat sau atacat 0n instana de Audecat
competent$ @n ca? de adresare la Inspectoratul +iscal rincipal
de Stat, contestaia este pre?entat or8anului fiscal emitent al
deci?iei, care este obli8at ca, 0n termen de ( ?ile, s o remit
Inspectoratului +iscal rincipal de Stat, anexBnd la ea
materialele de control i deci?iile de ri8oare$
Dr8anul fiscal abilitat examinea? contestaia 0n termen
de (' de ?ile de la data primirii, cu excepia ca?urilor 0n care
conducerea lui emite o deci?ie cu pri#ire la prelun8irea acestui
termen, fapt despre care este 0ntiinat contribuabilul$ Cimpul
cu care se prelun8ete termenul nu #a depi (' de ?ile$ La
examinarea contestaiei, este in#itat contribuabilul pentru a da
explicaii, a#Bnd dreptul s depun documente confirmati#e
(cita1ia G ?eEi art, %%7 Cod 0i2cal)$
TEST-
I, Co3pleta1i,
', Modi0icarea ter3enului de 2tingere a o@liga1iei
0i2cale 2e realiEeaE! prin-
a)
b)
%, Procedura 0i2cal! cuprinde dou! etape-
a)
b)
(, hhhhhhhhhhhhhhhhhha obli8aiei fiscale repre?int o
0ntiinare scris prin care or8anul fiscal sau o alt autoritate cu
atribuii de administrare fiscal cere contribuabilului s stin8
obli8aiile fiscale indicate 0n el$
..
*$ @n ca?ul nerespectrii de ctre contribuabil a
clau?elor contractului de amBnare sau ealonare, or8anul
competent impune contribuabiluluihhhhhhhhhhhhhhhhhhh$
., 2#i?ul de plat a obli8aiei fiscale intr 0n #i8oare
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi este #alabil pBn la
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhsau pBn lahhhhhhhhhhhhhhhhh$
II, Ade?!rat 2au Fal2K
a) A G F, Stin8erea obli8aiei fiscale se reali?ea?
prin urmtoarele modaliti6 ac9itare, anulare,
prescripie, scdere, compensare, executare silit$
b) A G F, Se admite 0nc9eierea unui nou contract
de amBnare sau ealonare a uneia i aceleiai
obli8aii fiscale cu contribuabilul, care nu a
0ndeplinit condiiile contractului precedent$
c) A G F, 28enii fiscali nu pot fi identificai cu
contribuabilii, c9iar dac au, practic, aceleai
drepturi i obli8aii$
III, Alege1i ?arianta corect!,
A, Condi1iile de 3odi0icare prin a3Anare 2au
eCalonare a ter3enelor de 2tingere a o@liga1iei
0i2cale 2unt 2ta@ilite de-
a) )inisterul +inanelor sau or8anele abilitate de
el5
b) arlament sau or8anele abilitate de el5
c) Curtea de Conturi sau or8anele abilitate de el5
5, A3Anarea 2au eCalonarea 0!r! calcularea unei
3aDor!ri de FntArEiere 2e acord!
contri@ua@ilului Fn caEul-
a) preAudicierii lui materiale 0n urma unei
calamiti naturale5
b) preAudicierii din cau?a unor circumstane
excepionale i ine#itabile5
c) beneficierii de scutire personal stabilite
expres de le8islaia fiscal5
./
d) altor circumstane pre#?ute de le8islaia
fiscal$
C. Termenul de prescripie pentru restituirea
sumelor pltite n plus este de:
a) ( ani5
b) . ani5
c) % ani$
D, DeciEia organului 0i2cal 2au ac1iunea
0unc1ionarului 0i2cal poate 0i conte2tat! de-
a) persoana #i?at 0n deci?ie5
c) repre?entantul persoanei #i?ate 0n deci?ie5
b) or8anul fiscal5
d) o ter persoan direct interesat$
E, Modul de 2tingere a o@liga1iei 0i2cale4 e0ectuat!
prin trecerea Fn contul re2tan1ei4 a 2u3ei
pl!tite Fn plu2 2au a 2u3ei care ur3eaE! a 0i
re2tituit!4 2e nu3eCte-
a) ac9itare5 c) scdere5 e) compensare5
b) executare silit5 d) anulare5 f) prescripie$
R!2pun2-
I, ', a) amBnare5 b) ealonare$
%$ a) calcularea impo?itelor5 b) plata impo?itelor$
(, a#i?ul de plat (a#i? de impo?itare)$
*, maAorare de 0ntBr?iere$
., $$$ primirii acestuia de ctre contribuabil5
$$$ stin8erea obli8aiei fiscale5
$$$ anularea acestuia$
II, a" 2de#rat5
@" +als5
c" +als$
III, A, b)5
5, a), b), c), d)5
C, c)5
.%
D, a), c)5
E, e)$
Modulul IV, PROCEDURA E<ECUT;RII SILITE
A O5LI9A IEI FISCALE
', Executarea 2ilit! Fn cadrul raporturilor Duridice 0i2cale
%, Condi1iile declanC!rii execut!rii 2ilite
(, Reguli generale de executare 2ilit!
*, Executarea 2ilit! Fn caEul per2oanelor Duridice
E.8. Fncasarea de mi.loace bne3ti de pe conturile
contribuabilului
E.G. 5idicarea de la contribuabili a mi.loacelor
bne3ti n numerar
E.H. SecBestrarea bunurilor
., Executarea 2ilit! Fn caEul per2oanelor 0iEice
7, Sec#e2trarea @unurilor ca 3odalitate de a2igurare
a execut!rii 2ilite a o@liga1iilor 0i2cale
+, Sec#e2trarea @unurilor contri@ua@ilului care 2e
a0l! la alte per2oane
/, Ridicarea 2ec#e2trului
6, Co3ercialiEarea @unurilor 2ec#e2trate
'&, Ridicarea @unurilor
'', Ur3!rirea datoriei de@itoare
'%, OrganiEarea e?alu!rii @unurilor Ci licita1ia ace2tora
'(, Condi1iile Ci de20!Curarea licita1iei
'*, >nc#eierea contractului de ?AnEare$cu3p!rare Ci
ac#itarea pre1ului lotului
O@iecti?ele de re0erin1!-
Identificarea executrii silite prin prisma staturilor
constituionale5
Indi#iduali?area re8ulilor 8enerale de executare silit5
Specificarea elementelor de executare a persoanelor
Auridice5
.<
Determinarea elementelor de executare a persoanelor
Auridice5
2nali?area specificului de sec9estrare i comerciali?are
a bunurilor$
5i@liogra0ia 3odulului-
&$2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, 4otaru 2$, alade Iu$,
-uAuman C$, Cetelea ,$, Drept fiscal, ,ditura
)useum!, C9iinu 2''&, p$ 2(".&$
2$)inea )$ *t$, Dreptul finanelor publice, ,ditura
2ccent!, CluA":apoca, &;;;, p$ &<$
($)inea )$ *t$, 5e+imul .uridic al finanelor publice din
5om/nia, ,ditura 2r8onaut!, CluA":apoca &;;=, p$
&'("&'.$
.$*a8una D$ D$, Iliescu S$, *o#a D$C$, Drocedura fiscal,
,ditura Dscar rint!, 1ucureti &;;%$
/$*a8una D$ D$, Drept financiar 3i fiscal, ,ditura Dscar
rint!, 1ucureti &;;<, #ol$ II, p$ &<'"&<(, &=."&=%$
%$1alan ,$, Drept financiar, ,ditura 2LL!, 1ucureti
&;;;, p$ &.<, &/."&/%$
Lot!rArile Cur1ii Con2titu1ionale-
&$ gotrBrea nr$. din 2%$'&$&;;= despre controlul
constituionalitii unor articole din Le8ea nr$ %%("
fIII din &'$&&$&;;/ cu pri#ire la modul de urmrire a
impo?itelor, taxelor i altor pli$
Acte nor3ati?e-
&$ Constituia 4epublicii )oldo#a5
2$ Codul fiscal, aprobat prin Le8ea &&%("fIII din
2.$'.$&;;<5
($ gotrBrea -u#ernului nr$((2 din '2$'.$2''. pentru
aprobarea 4e8ulilor de expunere spre #Bn?are la
1ursa Fni#ersal de )rfuri a )oldo#ei a bunurilor
sec9estrate 0n scopul stin8erii obli8aiei fiscale, a
.=
bunurilor confiscate, fr stpBn, sec9estrate uor
alterabile sau cu termen de pstrare limitat, a
corpurilor delicte i a bunurilor trecute 0n posesia
statului cu drept de succesiune5
.$ gotrBrea -u#ernului nr$ /;& din 2'$'/$2''( cu
pri#ire la aprobarea 4e8ulamentului pro#i?oriu de
funcionare a Comisiei 4epublicane permanente
pentru or8ani?area experti?ei, e#alurii i
comerciali?rii bunurilor sec9estrate$
', Executarea 2ilit! Fn cadrul raporturilor Duridice 0i2cale
Executarea 2ilit!4 0n cadrul raporturilor Auridice fiscale,
repre?int o cale excepional de executare a obli8aiilor
respecti#e, fiind o modalitate de re#endicare necondiionat de
ctre stat a drepturilor sale$
Deci, urmrirea datoriilor debitoare fiscale nu poate fi
calificat ca fiind o lipsire a proprietarului de bunuri 0n mod
spontan, ci repre?int o constrBn8ere necondiionat de
executare a plilor ce deri# dintr"o obli8aie constituional, 0n
ba?a unui raport Auridic de natur public, adic impunerea
imperati# a normelor le8ale 0n #i8oare$ :ecesitatea pornirii
executrii silite a creanelor fiscale se impune ca o necesitate 0n
contextul art, '%7$'(% din Con2titu1ie 0n #ederea recuperrii
creanelor fiscale restane, ca o modalitate de percepere a
#eniturilor bu8etare necesare pentru acoperirea c9eltuielilor
publice pre#?ute de le8ea bu8etar anual$
%, Condi1iile declanC!rii execut!rii 2ilite
Sediul Duridic- art, '6(4 '6*4 '6. Cod 0i2cal
Condiiile declanrii executrii silite sunt urmtoarele6
a) ,xistena restanei, inBndu"se cont de pre#ederile art,
%.% din Cod 0i2cal (executarea deci?iei) asupra ca?ului
de 0nclcare fiscal5
b) :eexpirarea termenului de prescripie (art, %7*$%77 Cod
.;
0i2cal)5
c) :econtestarea faptului de existen a restanei i mrimii
ei (art, %7+$%+* Cod 0i2cal)5
d) Contribuabilul nu se afl 0n proces de lic9idare
(di?ol#are) sau de aplicare a procedurilor de depire a
insol#abilitii, conform le8islaiei 0n #i8oare (0ntBi se
lic9idea? prin 9otrBre Audectoreasc, apoi se urmresc
datoriile debitoare)$
(, Reguli generale de executare 2ilit!
Sediul Duridic G art, '67 Cod 0i2cal
,xecutarea silit se face 0n ?ilele lucrtoare 0ntre orele
%$'' i 22$''$
Se admite i 0n alt timp, 0n ca?ul 0n care contribuabilul sau
debitorul lui se esc9i#ea? de la aceast obli8aie$ @n ca?ul 0n
care contribuabilul a fost trecut complet sau parial la e#idena
sau asistena unui alt or8an fiscal, dosarul lui i 9otrBrea de
executare silit se remit acestuia 0n #ederea continurii
procedurii$
Dac bunurile sau debitorii contribuabilului se afl 0n
diferite uniti administrati#"teritoriale, executarea silit o
efectuea? or8anul fiscal de la locul de e#iden sau asisten a
contribuabilului i, dup ca?, cu participarea funcionarului
fiscal de la locul aflrii bunurilor sau de la sediul (domiciliul)
debitorului$
*, Executarea 2ilit! Fn caEul per2oanelor Duridice
*,', 7ncasarea de mi%loace (neti de pe conturile
(ancare ale contri(ua(ilului
Sediul Duridic G art, '6+ Cod 0i2cal
@ncepBnd cu ?iua urmtoare celei 0n care a aprut restana
sau 0n care s"a aflat despre apariia ei, or8anul fiscal este 0n drept
s 0nainte?e ordine inca2o! la conturile bancare ale persoanelor
Auridice, dac acestea dispun de ele i dac or8anul fiscal le
cunoate$ Dac contribuabilul deine 0n contul su bancar miAloace
/'
bneti, instituia financiar este obli8at s execute, 0n limita
acestor miAloace, ordinul inca2o! al or8anului fiscal 0n decursul
?ilei operaionale 0n care a fost primite$
@n ca?ul 0n care contribuabilul nu deine 0n contul su
bancar miAloace bneti, instituia bancar informea? imediat
or8anul fiscal despre lipsa miAloacelor bneti i suspend
operaiunile la contul bancar al debitorului fiscal$ @n ca? de
apariie a miAloacelor bneti pe contul bancar, banca este
obli8at s informe?e imediat or8anul fiscal despre 0nscrierea 0n
contul contribuabilului a miAloacelor bneti care au aprut
dup suspendare$
*,%, ,idicarea de la contri(ua(ili a mi%loacelor (neti
.n numerar
Sediul Duridic G art, '6/ Cod 0i2cal
Se aplic contribuabililor 3 persoane Auridice sau persoane
fi?ice 3 subieci ai acti#itii de 0ntreprin?tor$ entru ridicarea
de la contribuabil a miAloacelor bneti 0n numerar, inclusi# 0n
#alut strin, funcionarul fiscal controlea? locurile i
localurile 0n care contribuabilul pstrea? numerarul precum i
reeaua lui comercial$ La ridicarea miAloacelor bneti 0n
numerar, particip casierul (8estionarul) sau un alt an8aAat care
0l 0nlocuiete$ 2cetia sunt obli8ai s pre?inte documentele
necesare i s asi8ure accesul liber la seiful casei
contribuabilului 0n 0ncperea i?olat a casei, precum i 0n
reeaua lui comercial$
*,(, #ec'estrarea (unurilor
Sediul Duridic G art, '66 Cod 0i2cal
Sec9estrarea bunurilor se efectuea? 0n pre?ena
contribuabilului, a persoanei cu funcie de rspundere$ Dac
contribuabilul, persoana lui cu funcie de rspundere se
esc9i#ea? de a fi pre?eni la sec9estrarea bunurilor, aceasta se
efectuea? fr consimmBntul sau 0n absena lor$ Desc9iderea
fr consimmBntul contribuabilului (repre?entantului
acestuia), al persoanei lui cu funcie de rspundere ori 0n lipsa
/&
acestora a 0ncperilor i a altor locuri 0n care se afl bunurile,
precum i sec9estrarea lor, se efectuea? 0n pre?ena a doi
martori asisteni, fiind 0ntocmit un Act de 2ec#e2tru$
., Executarea 2ilit! Fn caEul per2oanelor 0iEice
Sediul Duridic G art, '66 Cod 0i2cal
Sec9estrarea bunurilor contribuabilului se efectuea? 0n
pre?ena contribuabilului sau a unui membru maAor al familiei lui$
Dac bunurile contribuabilului se afl la domiciliul sau la
reedina lui sau a altor persoane, sec9estrarea bunurilor se #a face
numai cu consimmBntul contribuabilului sau al persoanei creia
0i aparine domiciliul sau reedina$ Dac persoana fi?ic nu
permite accesul 0n domiciliu sau 0n reedina sa, pentru a i se
sec9estra bunurile, funcionarul fiscal consemnea? acest fapt
printr"un Act (de constatare)!$ @n astfel de ca?uri, or8anul fiscal
#a intenta o aciune 0n Austiie dup ce instana Audectoreasc
emite o 9otrBre de executare silit i aceasta este 0ndeplinit 0n
conformitate cu le8islaia de procedura ci#il (Codul de
executare)$
7, Sec#e2trarea @unurilor ca 3odalitate de a2igurare a
execut!rii 2ilite a o@liga1iilor 0i2cale
Sediul Duridic G art, %&& Cod 0i2cal
@n temeiul 9otrBrii or8anului fiscal, pri#ind executarea
silit, sunt pasibile de sec9estrare toate bunurile
contribuabilului, indiferent de locul aflrii lor cu unele excepii
pre#?ute de art, %&&4 al Codului 0i2cal 7"4 ex6 produsele
a8ricole perisabile (uor alterabile), bunurile personale ale
persoanelor fi?ice ce nu pot fi sec9estrate, conform le8islaiei
execuionale ci#ile, bunurile 8aAate etc$
@n ca?ul sec9estrrii bunurilor, funcionarul fiscal
0ntocmete, 0n dou exemplare, lista bunurilor sec9estrate,
fiecare foaie fiind semnat de participanii la sec9estru$ Eor fi
sec9estrate bunuri numai 0n #aloarea necesar i suficient
pentru stin8erea obli8aiei fiscale$
/2
Dup trecerea 0n list, a bunurilor sec9estrate, se 0ntocmete,
0n dou exemplare, >ctul de secBestru$ Actul de 2ec#e2tru
conine somaia (0ntiinarea) c, dac, 0n termen de (' de ?ile
lucrtoare, de la data aplicrii sec9estrului, contribuabilul nu #a
plti restanele, bunurile sec9estrate se #or comerciali?a$
Dac contribuabilul refu? s semne?e actul de sec9estru,
funcionarul fiscal notea? 0n dreptul numelui acestuia a
re0uEat 2! 2e3neEe!$ :ota refu?ului se confirm prin
semntura martorilor asisteni$ Dac martori nu sunt,
funcionarul fiscal semnea? Actul de 2ec#e2tru i expedia?
reco3andat contribuabilului exemplarul doi al actului$
+, Sec#e2trarea @unurilor contri@ua@ilului care 2e a0l! la
alte per2oane
Sediul Duridic art, %&' Cod 0i2cal
1unurile contribuabilului care se afl la alte persoane 0n
ba?a unor contracte de 0mprumut, de arend, de 0nc9iriere, de
pstrare etc$, se includ 0n lista bunurilor sec9estrate 0n ba?a
documentelor referitoare la aceste bunuri$ Dup semnarea
actului de sec9estru, persoanei la care se afl bunurile i se
remite o somaie despre sec9estrarea bunurilor contribuabilului,
despre interdicia de a le transmite contribuabilului sau unor
teri, fr acordul or8anului fiscal$ 1unurile sunt examinate,
dup ca?, la locul aflrii lor$
/, Ridicarea 2ec#e2trului
Sediul Duridic G art, %&% Cod 0i2cal
Sec9estrul de pe bunuri se ridic 0n ca?ul6
a) stin8erii totale sau pariale a obli8aiei fiscale i
recuperrii c9eltuielilor de executare silit5
b) 0nstrinrii sau dispariiei bunurilor5
c) necesitii sec9estrrii altor bunuri solicitate pe pia 0n
#ederea ur8entrii plii restanelor5
d) imposibilitii comerciali?rii bunurilor5
e) emiterii unor deci?ii, 0n acest sens, de ctre autoritatea
/(
care examinea? plBn8erea, dac se 0ncalc procedura de
sec9estrare5
f) 0nc9eierii, cu or8anul fiscal, a contractului pri#ind
modificarea termenului de stin8ere a obli8aiei fiscale$
Dup ridicarea sec9estrului de pe bunuri, or8anul fiscal le
restituie contribuabilului, dac le"a pus la pstrare 0n alt loc$
6, Co3ercialiEarea @unurilor 2ec#e2trate
Sediul Duridic G art, %&( Cod 0i2cal
Comerciali?area bunurilor se efectuea? la licitaii$
Inspectoratul +iscal rincipal de Stat selectea? persoanele care
dispun de licen pentru acti#itatea respecti#, 0nc9eie cu ele
contracte i le reparti?ea? materialele pentru e#aluare$ lata
ser#iciilor prestate de aceste persoane nu poate depi &'k din
miAloacele bneti obinute din comerciali?area bunurilor
sec9estrate$
1unurile sec9estrate se comerciali?ea? la licitaia cu
stri8are$ Dac la licitaia cu stri8are nu s"a 0nscris niciun
participant sau dac bunurile nu au putut fi comerciali?ate,
or8anul fiscal, 0n termen de (' ?ile de la data expirrii
termenului de 0nscriere, #a anuna o licitaie cu reducere$
@n ca?ul 0nscrierii unui sin8ur participant la licitaia cu
stri8are, comerciali?area se efectuea? 0n ba? de contract,
0nc9eiat cu or8anul fiscal la un pre care s nu fie mai mic decBt
preul iniial, iar la licitaia cu reducere comerciali?area se
efectuea? 0n ba?a unui contract similar la un pre redus cu cel
mult &'k fa de preul iniial$
'&, Ridicarea @unurilor
Sediul Duridic G art, %&* Cod 0i2cal
Dup semnarea contractului de #Bn?are"cumprare,
or8anul fiscal #a ridica bunurile sec9estrate spre a le remite
cumprtorului$ Din momentul semnrii Actului de ridicare a
bunurilor sec9estrate, dreptul de proprietate asupra acestora
/.
trece la cumprtor, iar c9eltuielile de pstrare i de
transportare a bunurilor, de perfectare a titlurilor de proprietate
le suport noul proprietar$ Dac contribuabilul contest
re?ultatele licitaiei, bunurile sec9estrate nu se ridic pBn la
soluionarea liti8iului$
Dac bunurile unui contribuabil au fost #Bndute mai multor
cumprtori, ridicarea lor se #a face separat pentru fiecare
cumprtor$ 2supra faptului ridicrii bunurilor sec9estrate se #a
0ntocmi 0n ( exemplare un Act de ridicare!$ 2l treilea exemplar
se remite, contra semntur, contribuabilului (repre?entantului
acestuia, persoanei cu funcie de rspundere)$ 2l doilea exemplar
3 cumprtorului, iar primul exemplar #a rmBne la or8anul fiscal
care a ridicat bunurile$
@n timpul ridicrii bunurilor sec9estrate, 0n cel mult 2. de
ore de la semnarea Actului de ridicare, contribuabilul este
obli8at s remit or8anului fiscal sau nemiAlocit
cumprtorului, toate documentele referitoare la bunurile
sec9estrate, contribuabilul efectuBnd 0nre8istrrile contabile 0n
le8tur cu comerciali?area lor$
'', Ur3!rirea datoriei de@itoare
Sediul Duridic G art, %&.$%&+ Cod 0i2cal
Frmrirea datorei debitoare de la persoanele care au
sediul 0n 4epublica )oldo#a se face 0n ba?a listei debitorilor
pre?entate de contribuabil sau a altor informaii de care dispune
or8anul fiscal$
@n conformitate cu tratatele internaionale ratificate de
4epublica )oldo#a, pot fi urmrite datoriile debitoare de la
persoanele din strintate, precum i de la debitorii auto9toni 0n
beneficiul contribuabililor strini$ Frmrirea datoriei debitoare se
efectuea? atunci cBnd debitorul are restan$ entru urmrirea
datoriei debitoare, contribuabilul este obli8at s pre?inte or8anului
fiscal lista debitorilor semnat de contribuabil$
@n ba?a datelor furni?ate de contribuabil, or8anul fiscal
//
#erific dac datoriile debitoare au de#enit scadente i dac
contribuabilul are dreptul s pretind plata lor$ @n ca?ul 0n care,
dreptul de a cere plata este confirmat, or8anul fiscal remite
debitorului ISo3a1ia! c, la data primirii ei, asupra sumelor pe
care el le datorea?, contribuabilului i s"a aplicat sec9estrul 0n
cuantumul obli8aiei fiscale a acestuia i c debitorul este
obli8at s stin8 obli8aia fiscal$
,xecutarea silit se consider imposibil, dac6
a) ersoana lic9idat nu are succesor5
b) ersoana ce desfoar acti#itatea de 0ntreprin?tor este
declarat insol#abil i nu dispune de bunuri5
c) ersoana fi?ic, ce nu este subiect al acti#itii de
0ntreprin?tor, nu posed bunuri care ar putea fi sec9estrate5
d) ersoana fi?ic, ce nu este subiect al acti#itii de
0ntreprin?tor, i"a prsit domiciliul, nu poate fi 8sit i
nu are bunuri care ar putea fi sec9estrate5
e) ersoana fi?ic a decedat i nu exist alte persoane
obli8ate prin le8e s"i stin8 obli8aia fiscal$
Suma obli8aiilor fiscale a cror executare silit este
imposibil este luat 0ntr"o e#iden special de or8anul fiscal$
'%, OrganiEarea e?alu!rii @unurilor Ci licita1ia ace2tora
Sediul Duridic G art, %&/$%'& Cod 0i2cal
Dr8ani?atori ai licitaiei sunt6
&$ Dr8anul fiscal5
2$ ersoanele cu licen pentru acti#itatea respecti# admise de
Inspectoratul +iscal rincipal de Stat pe ba? de concurs$
@n ba?a materialelor experti?ei i a materialelor de
e#aluare a bunurilor, or8anul fiscal stabilete preul iniial de
comerciali?are, formBnd loturi de bunuri care urmea? s fie
comerciali?ate la licitaie$
entru a or8ani?a comerciali?area bunurilor, expertul
transmite or8anului fiscal dosarele loturilor de bunuri$ 4eferitor la
operaiunea de predare"primire, se 0ntocmete un proces"#erbal$
/%
@n acest sens, or8anul fiscal efectuea? urmtoarele aciuni6
a) ,xaminea? dosarele5
b) 2prob actul preului iniial de licitaie a fiecrui lot5
c) Dispune publicarea comunicatului informati# despre
desfurarea licitaiei5
d) 2prob componena comisiei de licitaie i numete
preedintele5
e) Determin modul de comerciali?are a patrimoniului
sec9estrat5
f) @n ca?ul apariiei liti8iului, desemnea? un repre?entant
pentru aprarea intereselor sale 0n instana de Audecat$
Licitaia urmea? s aib loc la cel puin &/ ?ile de la data
publicrii comunicatului informati# 0n )onitorul Dficial al
4epublicii )oldo#a$ Licitaia se face 0n localitatea de reedin
a Inspectoratului +iscal de Stat Ceritorial, 0n a crui ra? au fost
sec9estrate bunurile$
entru comerciali?area bunurilor sec9estrate, la fiecare
licitaie, se formea? o Co3i2ie4 0n a crei componen intr cel
puin / membri, repre?entani ai or8anului fiscal, autoritilor
publice locale i experii independeni$
'(, Condi1iile Ci de20!Curarea licita1iei
Sediul Duridic G art, %''$%'% Cod 0i2cal
La licitaie, au dreptul s participe persoanele care au
depus la timp Cererea de participare, au pre?entat
documentele necesare i au pltit acontul (a#ans) de &'k din
preul iniial al bunului$ Dac a fost 0nre8istrat un sin8ur
participant, comisia de licitaie #a duce cu acesta, 0n ?iua
licitaiei, ne8ocieri directe i, e#entual, c9iar 0nc9eierea unui
contract de #Bn?are"cumprare$
Licitaia este condus de un licitator, desemnat, pe ba?
de Contract4 de or8ani?atorul licitaiei$
Licitarea fiecrui lot de bunuri la licitaia cu stri8are
0ncepe cu anunarea de ctre licitator a preului iniial i a
/<
pasului de ridicare a preului$
otri#it DeciEiei or8anului fiscal, bunurile nesolicitate la
licitaia cu stri8are #or fi scoase la licitaia cu reducere$
Dac preul redus a fost stri8at de ( ori i niciun
participant nu i"a exprimat dorina de a cumpra lotul,
licitatorul #a reduce preul cu 0nc un pas, declarBnd de fiecare
dat preul nou$ Licitatorul #a reduce preul pBn cBnd unul din
participani #a fi de acord cu preul propus$ 4educerea preului
#a continua pBn se #a aAun8e la ?ero sau o limit stabilit de
or8anul fiscal, dup care lotul se scoate de la licitaie, iar,
ulterior, se #a ridica i sec9estrul de pe bunurile
necomerciali?ate (art, %&( alin, '*" Cod 0i2cal)$
'*, >nc#eierea contractului de ?AnEare$cu3p!rare Ci
ac#itarea pre1ului lotului
Sediul Duridic G art, %'( Cod 0i2cal
La 0nc9eierea licitaiei unui lot, Comisia de licitaie #a
ne8ocia direct cu cBti8torul lotului asupra modului i
termenelor lui de plat, fapt care se consemnea? 0n procesul"
#erbal pri#ind re?ultatele licitaiei$
Dup semnare, un exemplar al procesului"#erbal se remite
0n 2. de ore contribuabilului$
@n ca?ul 0n care Comisia de licitaie i cumprtorul au
con#enit ca ac9itarea preului lotului s se fac printr"o sum
unic, ultimul pltete inte8ral preul lotului 0n termen de < ?ile
de la data semnrii contractului de #Bn?are"cumprare$
reul lotului poate fi pltit i 0n rate (cel puin .'k prima
rat) de ctre persoanele fi?ice i Auridice auto9tone, stabilit 0n
contractul de #Bn?are"cumprare, care nu poate depi %' de
?ile de la data 0nc9eierii licitaiei, cu excepia cetenilor strini
i apatri?ilor sau persoanelor care nu au raporturi cu sistemul
bu8etar al 4epublicii )oldo#a$
/=
TEST
I, Alege1i r!2pun2ul corect,
', Sec#e2trul de pe @unuri 2e ridic! Fn caEul-
a) stin8erii totale sau pariale a obli8aiei fiscale i
recuperrii c9eltuielilor de executare silit5
b) 0nstrinrii sau dispariiei bunurilor5
c) imposibilitii comerciali?rii bunurilor5
d) alte ca?uri pre#?ute de le8islaia fiscal$
%, Din 3o3entul 2e3n!rii Actului de ridicare a
@unurilor 2ec#e2trate4 c#eltuielile de p!2trare Ci
de tran2portare a @unurilor-
a) #or fi acoperite de ctre proprietarul #ec9i5
b) trec la cumprtor5
c) #or fi suportate de or8anul fiscal$
II, Co3pleta1i 2pa1iul lip2!,
A, ,numerai condiiile declanrii executrii silite a
obli8aiei fiscale6
a) c)
b) d)
5, 1unurile sec9estrate se comerciali?ea? la licitaia
hhhhhh sau la ceaMMMMMMMM,
C, MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$ mod de stin8ere a
obli8aiei fiscale ce const din aciuni 0ntreprinse de or8anul
fiscal pentru perceperea forat a restanei$
III, Ade?!rat 2au Fal2K
a) A G F, Datele despre persoanele care au depus
cereri de participare la licitaie i numrul acestora sunt
confideniale$
b) A G F, Licitarea fiecrui lot de bunuri la licitaia
cu stri8are 0ncepe cu examinarea de ctre comisia de licitaie a
documentelor de participare la licitaie$
/;
R!2pun2-
I, ', a), b), c), d)5
%, b)$
II, A, a) existena restanei5
b) neexpirarea termenului de prescripie5
c) necontestarea faptului de existen a restanei i
mrimii ei5
d) contribuabilul nu se afl 0n proces de lic9idare
(di?ol#are) sau de aplicare a procedurilor de
depire a insol#abilitii$
5, cu stri8are$$$, cu reducere$
C, executarea silit a obli8aiei fiscale$
III, a 3 2de#rat5
b 3 +als$
Modulul V, RE9LEMENTAREA =URIDIC; A
IMPO)ITULUI PE VENITURILE PERSOANELOR CE
PRACTIC; ACTIVITATEA DE ANTREPRENORIAT
', No1iuni generale
%, Su@iec1ii i3punerii
(, ReEiden1a
*, O@iectul i3punerii
., Cotele i3poEitului pe ?enit
7, Sur2ele de ?enit nei3poEa@ile
+, Modul Ci ter3enul de ac#itare a i3poEitului
/, Facilit!1i
O@iecti?ele de re0erin1!-
Identificarea specificului impunerii #enitului5
Indi#iduali?area subiectelor impunerii dup modul de
or8ani?are i acti#itatea desfurat5
osibilitatea indi#iduali?rii re?idenei subiectelor
%'
impo?abile5
Specificarea obiectului impunerii5
Specificarea cotelor impo?itului pe #enit5
Identificarea surselor de #enit neimpo?abile5
Cunoaterea modului i termenelor de ac9itare5
2nali?area facilitilor aplicate conform Codului fiscal$
5i@liogra0ia 3odulului-
&$2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, 4otaru 2$, alade Iu$,
-uAuman C$, Cetelea ,$, Drept fiscal, ,ditura
)useum!, C9iinu 2''&, p$<<"&&'$
2$2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, Drept fiscal, ,ditura
2S,), C9iinu 2''&, p$ &'<"&/2$
($2rmeanic 2$, Fiscalitatea n statele contemporane,
,ditura C, FS)!, C9iinu 2''($
.$Ecrel I$, 5elaii financiare internaionale, ,ditura
2cademic!, 1ucureti &;;/, p$ &&' i urm$
/$Condor I$, Drept fiscal 3i financiar, ,ditura Cribuna
,conomic!, 1ucureti &;;%, p$ &%;"22'$
Acte nor3ati?e-
&$ Constituia 4epublicii )oldo#a5
2$ Codul fiscal, aprobat prin Le8ea &&%("fIII din
2.$'.$&;;<5
($ Le8ea cu pri#ire la administrarea impo?itului pe #enit
i pentru punerea 0n aplicare a titlurilor I i II ale
Codului fiscal nr$&&%."fIII din 2.$'.$&;;<5
.$ Citlul E aprobat prin Le8ea nr$ .'<"fE din
2%$'<$2''&$
', No1iuni generale
Sediul Duridic G art, '%$6' Cod 0i2cal
Dat fiind faptul c nu exist o delimitare clar a
#eniturilor i impo?itarea acestora atBt la persoanele fi?ice, cBt
i la cele Auridice, prin instruciunile )inisterului +inanelor, s"a
%&
prefi8urat o alt delimitare, 0n funcie de persoanele care
desfoar acti#itatea de antreprenoriat i persoanele fi?ice ce
nu desfoar aceast acti#itate$ @n acest sens, re8imul Auridic
de re8lementare al impo?itrii #enitului nu se axea? pe
or8ani?area Auridic, ci pe acti#itatea desfurat6 fie desfoar
acti#itatea de antreprenoriat, atBt persoane Auridice, cBt i
persoane fi?ice, fie persoane fi?ice ce au #enituri, dar nu
desfoar acti#iti de antreprenoriat$
%, Su@iec1ii i3punerii
Subieci ai impunerii #enitului sunt persoanele fi?ice i
Auridice re?idente care desfoar acti#itatea de 0ntreprin?tor
pe parcursul perioadei fiscale, obin #enit din orice surse aflate
0n 4epublica )oldo#a, precum i din orice surse aflate 0n afara
4epublicii )oldo#a$ @n aceast cate8orie, aceti subieci sunt
obli8ai s declare #enitul brut obinut din toate sursele (?eEi
art, '( Cod 0i2cal)$ Deci, dup statutul lor Auridic, subiecii ce
desfoar acti#itate de 0ntreprin?tor sunt persoane fr
personalitate Auridic (0ntreprinderile indi#iduale, 8ospodriile
rneti) i persoanele cu statut de persoan Auridic (Societate
0n Comandit, Societate 0n :ume Colecti#, Societatea cu
4spundere Limitat, Societate pe 2ciuni)$
e lBn8 aceasta, Codul fiscal mai pre#ede i re8imuri
speciale aplicate 0n funcie de acti#itatea desfurat, totodat,
i alte re8imuri fiscale speciale6
&$ 28eni economici re?ideni ai ?onei economice libere
(art, *6

Cod 0i2cal"H
2$ Subiecii ce acti#ea? 0n sfera asi8urrilor i reasi8urrilor
(art, .& Cod 0i2cal)5
($ 2utoritile publice i instituiile publice, precum i
instituiile medico"sanitare publice i pri#ate (art, .'4 .'
'
Cod 0i2cal)5
.$ Dr8ani?aiile necomerciale (art, .% Cod 0i2cal)5
/$ @ntreprinderile create de societile orbilor, sur?ilor i
%2
in#ali?ilor, asociaii de economii i 0mprumut,
or8ani?aiile sindicale, or8ani?aiile patronale,
or8ani?aiile statelor strine, or8ani?aiile internaionale i
personalul acestora (art, .(
'
4 .(
%
4 .(
(
4 .* Cod 0i2cal)5
%$ 4e8imul fiscal al a8enilor economici subieci ai
sectorului 0ntreprinderilor mici i miAlocii (art, .*
'
$.*
*
Cod 0i2cal)5
<$ 4e8imul Auridic fiscal 0n ca?ul or8ani?rii, lic9idrii i
reor8ani?rii a8enilor economici (art, .. $ .6 Cod
0i2cal)5
=$ 4e8imul cu pri#ire la societi i fonduri de in#estiii art,
7&$7( Cod 0i2cal"H
;$ Impo?itarea fondurilor nestatale de pensii (art, 7*$76
Cod 0i2cal)5
&'$ Impo?itarea nere?idenilor 0n conformitate cu pre#ederile
speciale pentru tratatele internaionale (art, +&$+6
(
Cod
0i2cal)5
&&$ 4e8imul fiscal pentru di#idende (art, /&4 /&
'
Cod 0i2cal)$
(, ReEiden1a
@n conformitate cu art, .4 alin, ." lit @" Cod 0i2cal4
re0ident se consider orice persoan Auridic sau 0ntreprindere
indi#idual sau 8ospodrie rneasc (de fermier) a crei
acti#itate de 0ntreprin?tor este or8ani?at sau 8estionat 0n
4epublica )oldo#a ori locul de ba? al desfurrii acti#itii 0l
constituie 4epublica )oldo#a$
@n ceea ce pri#ete recunoaterea persoanei Auridice ca
re?ident al unui stat, se procedea? diferit, 0n funcie de anumite
criterii, spre exemplu6
a) @n 2ustria, persoana Auridic poate fi recunoscut
re?ident, dac adresa Auridic sau or8anele de conducere
ale acesteia se afl pe teritoriul 2ustriei$
b) @n Danemarca, compania se consider re?ident, dac a
fost 0nre8istrat conform le8islaiei dane?e sau dac
%(
or8anul principal de conducere al acestei companii se afl
pe teritoriul Danemarcei$
ri#itor la subieci cu statut de persoana fi0ic ce nu
practic acti#itate de antreprenoriat, acestora li se aplic
re8imul Auridic stabilit la art, . alin, ." lit, a" Cod 0i2cal ce
re8lementea? c6 reEidentul G per2oana 0iEic!! este
persoana care se afl pe teritoriul 4epublicii )oldo#a de cel
puin &=( de ?ile pe parcursul anului fiscal$
*, O@iectul i3punerii
Sediul Duridic $ art, '*4 '/ Cod 0i2cal
&(iectul impunerii este #enitul brut, inclusi# facilitile
acordate de patron obinute de persoana fi?ic sau persoana
Auridic din toate sursele aflate 0n 4epublica )oldo#a, cu excepia
deducerilor i scutirilor la care au dreptul aceste persoane$
@n acest sens, facilitile care se includ 0n #enitul brut sunt
faciliti acordate de patron pre#?ute de art, '6 Cod 0i2cal i
nu sunt facilitile sub forma deducerii i scutirii care nu fac
parte din obiectul impunerii (a 2e ?edea art, %($(% Cod 0i2cal4
art, (7 Cod 0i2cal)$
@n #enitul brut, se includ urmtoarele tipuri de #enituri6
a) Venitul pro?enit din acti?itatea de FntreprinE!tor, din
acti#itatea profesional sau de acti#iti similare5
b) Venitul din acti?itatea 2ociet!1ilor4 obinut de ctre
membrii societii i #enitul obinut de ctre acionarii
fondurilor de in#estiii$ Art, 7& alin (" Cod 0i2cal
pre#ede c fiecare component a #enitului se consider ca
distribuit 0ntre membrii societii, indiferent de faptul
dac aceast component a fost sau nu distribuit$ Art, 7(
alin, *" Cod 0i2cal re8lementea? c plile fondurilor de
in#estiii 0n folosul acionarilor si se face proporional de
pe fiecare cont de #enituri i se impo?itea? de la
acionarii fondurilor, ca i cum aceste #enituri ar fi fost
primite de acionar fr participarea fondului$
%.
c) Venitul din c#irie arend!) 3 se poate arenda pmBntul,
resursele naturale, 0ntreprinderile, or8ani?aiile, unitile
0ntreprinderilor i or8ani?aiilor, cldirile, instalaiile,
0ncperile, utilaAele, te9nica a8ricol, miAloacele de
transport etc$
d) CreCterea de capital4 0n urma #Bn?rii, sc9imbului sau
altei forme de 0nstrinare, cu excepia #eniturilor obinute
de persoana fi?ic, ceteni ai 4epublicii )oldo#a de la
0nstrinarea terenurilor cu destinaie a8ricol art, (+4
alin, + Cod 0i2cal)$
e) Venitul o@1inut 2u@ 0or3a de do@And!4 ca re?ultat al6
2cordrii creditelor5
rocurrii obli8aiunilor sau altor #alori imobiliare5
Depunerii miAloacelor bneti la conturile de depo?it
i alte conturi bancare5
Supraplilor la impo?ite, taxe i alte obli8aiuni fa
de bu8et$
f) RoNaltN 3 traducerea noiunii rolaltl! din en8le? 0n
romBn are denumirea de rede?en1!$ 4olaltl se
consider #enitul obinut de pe urma drii 0n folosin a
proprietii nemateriale (patentei, dreptului de autor,
pro8ramelor pentru calculatoare) sau din dreptul de
folosin a acestuia, precum i din dreptul de exploatare a
resurselor naturale din 4epublica )oldo#a$
8) Anuit!1ile (plile succesi#e)4 inclusi#, primite 0n ba?a
tratatelor internaionale la care 4epublica )oldo#a este
parte, sumele i desp8ubirile de asi8urare, primite 0n ba?a
contractelor de asi8urare i coasi8urare i nu sunt reali?ate 0n
ca?ul nerecunoaterii #enitului 0n ca?ul pierderii forate a
proprietii (art, %% Cod 0i2cal)$ ,xcepie fac anuitile sub
form de drepturi de asi8urri sociale ac9itate din bu8etul
asi8urrilor sociale de stat i drepturi de asisten social din
bu8etul de stat, specificate de le8islaia 0n #i8oare (art, %&
%/
lit, a" Cod 0i2cal)$
9) Venitul reEultat din neac#itarea datoriilor de c!tre
agentul econo3ic Fn caEurile expir!rii ter3enului de
pre2crip1ie4 cu excepia ca?urilor cBnd formarea acestei
datorii este o urmare a insol#abilitii contribuabilului$
,xcepie la acest #enit constituie ca?urile cBnd datoria se
formea? ca urmare a insol#abilitii contribuabilului,
declarat prin deci?ia instanei de Audecat$ Cermenul de
prescripie pri#ind ac9itarea datoriilor este re8lementat de
Codul Ci#il al 4epublicii )oldo#a (( ani i & an)$
i) Dota1iile 2tatului4 pri3ele Ci pre3iile care nu 2unt
2peci0icate ca nei3poEa@ile Fn legile prin care 2e
2ta@ile2c ace2te pl!1i$
A) Su3ele o@1inute de pe ur3a acordului con?en1iei" de
neangaDare Fn acti?itatea de concuren1!,
m) Alte ?enituri care nu au fost specificate la literele
menionate$
entru nere0ideni4 exist cate8orii specifice de #enituri
care sunt impo?itate (art, +&$+6
(
Cod 0i2cal)$
@n cate8oria #eniturilor impo?itate 0n 4epublica )oldo#a,
Codul fiscal pre#ede impunerea urmtoarelor surse de #enit
pentru nere0ideni6
Di#idendele pltite de un a8ent economic re?ident$
DobBn?ile pentru creanele or8anului administraiei
publice locale din 4epublica )oldo#a sau ale societii
re?idente$
Eenitul obinut din #Bn?area proprietii imobiliare, aflate
0n 4epublica )oldo#a etc$
., Cotele i3poEitului pe ?enit
@n conformitate cu ultimele modificri ale le8islaiei
fiscale (art, '. Cod 0i2cal"4 impo?itul pe #enitul anual obinut
se percepe conform urmtoarelor cote6
a) entru persoanele Auridice 3 &2k din #enitul impo?abil$
%%
b) entru 8ospodriile rneti (de fermier) 3 0n mrime de
<k din #enitul impo?abil$
c) entru a8enii economici al cror #enit a fost estimat prin
metodele i sursele indirecte de indi#iduali?are a
obli8aiilor fiscale 0n cadrul controlului fiscal (art, %%.
Cod 0i2cal), se #a aplica cota de &/k din depirea
#enitului estimat fa de #enitul brut 0nre8istrat 0n
e#idena contabil a a8entului economic$
d) entru persoanele fi?ice i 0ntreprin?torii indi#iduali 0n
mrime de <k i &=k (?eEi art,'. lit, a")$
7, Sur2ele de ?enit nei3poEa@ile
@n #enitul brut, la calcularea #enitului impo?abil, nu se
includ urmtoarele tipuri de #enit (art, %& Cod 0i2cal)6
a) Di?idendele cu excepia celor primite de la a8eni
economici nere?ideni$ entru e#itarea dublei impuneri,
suma di#idendelor primite, 0n urma obinerii unui pac9et de
aciuni (unei cote"pri), din capitalul social al unui a8ent
economic re?ident, nu se includ 0n componena #enitului
brut, deoarece ele au fost impo?itate cu impo?itul pe #enit
prealabil din di#idende (art, /& Cod 0i2cal)$
b) Contri@u1iile la capitalul agentului econo3ic4 0n
conformitate cu art$ // Cod fiscal. re#ederile acestui
articol se refer la ca?urile efecturii contribuiilor de
capital sub form de transmitere a proprietii$ De
exemplu, S4L 2! a transmis S4L 1!, sub form de
contribuii la capital (participarea la capitalul social ca
fondator), utilaA 0n sc9imbul unui pac9et 3 cote"pri 3 0n
#aloare de .'''' lei, prin care a obinut o cot de
participare 0n capitalul social de =2k$ 1a?a #aloric a
utilaAului transmis constituie (2''' lei$ Deoarece, ca
re?ultat al contribuiilor efectuate, S4L 2! a obinut
controlul (cota de participaie mai mare de ='k) asupra
S4L 1!, #enitul 0n sum de =''' lei (.''''"(2''' lei)
%<
pentru S4L 2! este considerat neimpo?abil$
c) A?erea pri3it! ca dona1ie$ @n scopul impo?itrii, #aloarea
a#erii primite ca donaie nu se include 0n componena
#enitului brut, deoarece pltitorul impo?itului pe #enit este
persoana care efectuea? donaia (donatorul) 0n ba?a art, *%
Cod 0i2cal$ @n e#iden, proprietatea donat se calculea?
pentru destinatar (donatar), ca i cum bunul a fost donat la
un pre ce repre?int mrimea maxim din ba?a #aloric
aAustat sau preul lui de pia, la momentul donrii$
Calcularea #alorii donaiei se face pe fiecare obiect donat$
ersoana care face o donaie, sub form de miAloace bneti,
se consider drept persoan care a obinut #enit 0n mrimea
sumei miAloacelor bneti donate$ (art, %7 Ci (/ alin, '"
Cod 0i2cal)$
d) $ a$ tipuri de #enit pre#?ute de art$ 2'$
+, Modul Ci ter3enul de ac#itare a i3poEitului
@n conformitate cu art, /7 Cod 0i2cal4 fiecare persoan
care obine #enit sau care efectuea? pli impo?abile i se
atribuie cod fiscal, care se indic 0n declaraie, dare de seam
sau alt document pentru a putea fi identificat$
Dreptul de a pre?enta declaraie fiscal cu pri#ire la
impo?itul pe #enit 0l au toi contribuabilii$ Sunt obli8ai s
pre?inte declaraie urmtoarele persoane6
>. 5e0idenii 5epublicii *oldo-aI
a) Societatea pe 2ciuni (S2), Societatea cu
4spundere Limitat (S4L), Societatea 0n
Comandit (SC), Societatea 0n :ume Colecti#
(S:C) @ntreprinderile de Stat (@S) i )unicipale
(@)), inclusi# uniunile acestora5
b) +ondurile de in#estiii i instituiile pri#ate ce
acti#ea? 0n sfera financiar a ocrotirii sntii,
0n#mBntului, tiinei i culturii5
c) 2sociaiile obteti, fundaiile, or8ani?aiile
%=
sindicale, or8ani?aiile reli8ioase, asociaii ale
patronilor, or8ani?aii ale a#ocailor i notarilor,
inclusi# uniunile acestora5
d) @ntreprinderile re?idente cu statut de persoan
fi?ic, 0ntreprinderile indi#iduale i 8ospodriile
rneti (de fermier), precum i persoanele care
administrea? succesiunea 0n conformitate cu art,
'+ Cod 0i2cal4 indiferent de pre?enta obli8aie
pri#ind ac9itarea impo?itului5
e) 4epre?entana permanent a nere?idenilor din
4epublica )oldo#a, indiferent de pre?enta
obli8aie pri#ind ac9itarea impo?itului5
f) alte or8ani?aii pre#?ute de le8islaie$
@n ceea ce pri#ete societatea (art, .4 punctul 6 Cod 0i2cal),
conductorul societii sau alt repre?entant al acesteia este obli8at
s pre?inte un document cu pri#ire la #enitul obinut de societate,
0n anul fiscal, conform art, 7&4 7% Cod 0i2cal$
De la pre?entarea declaraiei, sunt exceptate autoritile
publice i instituiile publice 0n conformitate cu art, .' Cod 0i2cal$
1$ Dersoanele .uridice nere0idente, care au obli8aia de
ac9itare a impo?itului pe #enit reali?at pe teritoriul 4epublicii
)oldo#a, conform art, +&$ +6
(
Ci art, 6' Cod 0i2cal$
/, Facilit!1i
Conform Codului fiscal, persoana ce practic acti#itatea
de antreprenoriat are dreptul la deducere din #enitul obinut 0n
urma acti#itii sale$
Deducerea 3 suma care, la calcularea #enitului
impo?abil, se scade din #enitul brut al contribuabilului$
entru determinarea #enitului impo?abil, din #enitul brut,
se deduc6
C9eltuielile ce in de fabricare5
,xecutarea5
restarea i desfacerea produciei reali?ate5
%;
roducerea i desfacerea mrfurilor, miAloacelor fixe i
altor bunuri precum, c9eltuielile le8ate de obinerea altor
#enituri impo?abile$ Deducerea se permite 0n anul fiscal, pe
parcursul cruia au fost calculate sau suportate c9eltuielile, cu
excepia ca?urilor cBnd aceste c9eltuieli urmea? a fi raportate
la un alt an fiscal, conform art, (% Cod 0i2cal$
2adar, conform Codului fiscal, din #enitul brut, se
deduc6
a) CBeltuielile ordinare, necesare, acBitate sau suportate de
contribuabil, pe parcursul anului fiscal, e4clusi- n
cadrul acti-itii de ntreprin0tor<
b) CBeltuielile le+ate de acti-itile de ntreprin0tor, cu
condiia ca cBeltuielile reali0ate n scopuri de afaceri s
predomine asupra cBeltuielilor personale 1mai mult de
6JK9.
2ceste c9eltuieli mai sunt numite c#eltuieli 3ixte, de
exemplu6 la arenda unei cldiri cu 2 etaAe, unde etaAul I ser#ete
pentru 8estionarea acti#itii de afaceri, iar etaAul al II"lea ca
locuin, c9eltuielile de arend pentru primul etaA alctuiesc
<'k din suma total ctre plat$
2renda se pltete ca o sum unic, din care c9eltuielile
pentru 0nc9irierea spaiului locati# nu se deduc$ 2adar, la
0nc9eierea contractului de 0nc9iriere a spaiului, se #a preci?a
separat plata pentru spaiul locati# sau cel de afaceri$ ,ste
necesar determinarea, prin calcul, a sumei de arend pentru
0ncperea care este$
c) CBeltuielile pentru plata dob/n0ilor, care se refer
e4clusi- la efectuarea acti-itii de ntreprin0tor art, %.
Cod 0i2cal"$
d) L0ura mi.loacelor fi4e$ )iAloacele fixe repre?int
totalitatea #alorilor 0n mrfuri i materiale exploatate 0n
form natural, 0ntr"o perioad 0ndelun8at$
)iAloacele fixe sunt o form de proprietate pe care se
calculea? u?ura, a crei #aloare scade pre?umti#, ca urmare a
<'
u?urii fi?ice i morale i a crei perioad de exploatare este mai
mare de un an, iar #aloarea ei depete suma de &''' lei$
e) CBeltuielile pentru ntreinere, reparaia 3i
recondiionarea proprietii, nu mai mare de 8JK din
-aloarea lor, la nceputul perioadei de +estionare$
La aceste tipuri de c9eltuieli, sunt atribuite c9eltuielile
ac9itate sau suportate 0n le8tur cu efectuarea tuturor
cate8oriilor de reparaii$
f) CBeltuielile le+ate de in-esti+aii 3i cercetri 3tiinifice,
cu e4cepia cBeltuielilor analo+ice le+ate de procurarea
terenurilor (art, %* Cod 0i2cal) i altor bunuri supuse sau
suportate 0n scopul descoperirii sau preci?rii locului de
amplasare a resurselor naturale, determinarea cantitii i
calitii lor$
8) @n cate8oria acti-elor nemateriale, se atribuie mrcile
comerciale, emblemele comerciale de firm, mostrele
industriale, modele, dreptul de autor, dreptul de
marmetin8 i alte obiecte de proprietate intelectual ce
sunt supuse deducerii$
9) CBeltuielile le+ate de e4tracia resurselor naturale$
i) Suma datoriilor compromise n le+tur cu efectuarea
acti-itii de ntreprin0tor 3 datorie debitoare pentru
care termenul de prescripie a aciunii, conform le8islaiei
ci#ile, a expirat, neasi8urat de 8aranii corespun?toare,
pentru care s"au pre?entat re#endicri pri#ind respectarea
0ndeplinirii obli8aiilor i s"a 0naintat o aciune 0n Austiie$
A) 5educerile pentru pierderi la acti-e, an+a.amente
condiionate 3i alte elemente (defalcri de reducere pentru
pierderi la credite (0n fondul de risc))$ Instituiilor
financiare li se permite deducerea defalcrilor de reduceri
pentru pierderi la credite, stabilit prin 4e8ulamentul
1ncii :aionale a )oldo#ei$
m) Defalcri n fondul de asi+urri permise companiilor de
asi8urare stabilite prin gotrBre de -u#ern$
<&
l) Aoate impo0itele cu e4cepia impo0itelor pe -enit$
m) Donaia n scopuri filantropice cu condiia ca aceasta s
nu fie mai mare de &' k din #enitul impo?abil, stabilit
prin gotrBre de -u#ern$
n) CBeltuieli de in-estiii$ La aceast cate8orie, se atribuie
in#estiii de capital din acti#iti financiare, dac aceste
in#estiii nu sunt re8ulate, permanente i substaniale
(e#idena #alorilor mobiliare, e#idena re8istrului
acionarului, ac9itarea pentru 0nre8istrarea aciunilor
cotate la 1ursa de Ealori, alte c9eltuieli)$
o) Dierderile re0ultate din acti-itatea de ntreprin0tor art,
(% Cod 0i2cal"$
p) Diferenele de curs -alutar (art, %' Cod 0i2cal)$
Nu 2e per3it 2pre deducere-
Sumele pltite la procurarea terenurilor5
C9eltuielile neconfirmate documentar5
enalitile i amen?ile5
Impo?itele ac9itate 0n numele altei persoane, alta
decBt a contribuabilului (art, //$/64 6&$6' Cod
0i2cal) etc$
TEST
', Co3pleta1i 2pa1iul lip2!-
Drice persoan fi?ic, care are reedin sau
domiciliu stabil 0n 4epublica )oldo#a sau care se
afl de cel puin &=( de ?ile 0n decursul unui an
calendaristic, poate fi numithhhhhhhhhhhh$
hhhhhhh se consider #enitul obinut de pe urma
drii 0n folosin a proprietii nemateriale
(dreptului de autor, pro8ramelor pentru
calculatoare) sau din dreptul de folosin a acestuia,
precum i din dreptul de exploatare a resurselor
<2
naturale din 4epublica )oldo#a$
(, Alege1i ?arianta corect!-
Sur2e de ?enit nei3poEa@ile pot 0i con2iderate-
a$ a#erea ca donaie5 d$ creterea de capital5
b$ #enitul din c9irie (arend)5
c$ #enitul pro#enit din
acti#itatea de 0ntreprin?tor5
e$ contribuiile la capitalul
a8entului economic5
f$ di#idendele$
Nu 2e per3it 2pre deducere-
a$ penalitile i amen?ile5
b$ diferenele de curs #alutar5
c$ c9eltuielile neconfirmate5
d$ sumele pltite la procurarea terenurilor5
e$ c9eltuielile de in#estiii5
f$ c9eltuielile le8ate de extracia resurselor naturale5
8$ impo?itele ac9itate 0n numele altei persoane, alta decBt a
contribuabilului$
Spe1a '-
ersoana Auridic f a declarat, la (& martie 2'&(, suma
impo?itului pe #enit, reali?at 0n urma acti#itii sale pe
parcursul anului fiscal, de /.2' lei /' bani$ Eenitul brut a
constituit &;(.' lei, suma deducerilor totale fiind de 2(=' lei$
Eerificai dac impo?itul pe #enit a fost calculat corect$
Spe1a %-
-ospodria rneasc 21C a declarat un impo?it pe
#enit, la sfBritul anului fiscal 2'&(, de .;' lei$ Deducerile au
constituit &/'. lei$ Calculai care a fost #enitul total al
8ospodriei rneti pe parcursul anului fiscal$
R!2pun2-
'$ 4e?ident
4olaltl
<(
%$ a, e,f
a, c, d, 8
(, Spe1a ', ReEol?are-
a$ Eenitul brut 3 Deduceri n Eenit impo?abil
b$ Eenit impo?abil o Cota impo?itului pe #enit n
Impo?it pe #enit
c$ Cota impo?itului pe #enit pentru persoanele Auridice
3 &2k (pentru anul 2'&2, conform Codului fiscal al
4))$
A2t0el4 a?e3-
a$ &;(.' lei 3 2(=' lein&% ;%' lei
b$ &%;%' o &2k n 2'(/ lei 2' bani
R!2pun2 0inal6 Impo?itul pe #enit ce trebuia reinut este
de %&(. lei %& @ani4 i nu de /.2' lei /' bani$
Spe1a %, ReEol?are-
a$ Eenitul brut 3 Deduceri nEenit impo?abil
b$ Eenit impo?abil o Cota impo?itului pe #enit n Impo?it
pe #enit
c$ Cota impo?itului pe #enit pentru 8ospodriile rneti
constituie <k (pentru anul 2'&2, conform Codului
fiscal al 4))$
ACadar4
.;' 6 '$'< n <''' 3 #enitul supus impo?itrii
<''' p &/'. n /.&* lei 3 #a repre?enta Eenitul total
(brut) obinut de 8ospodria rneasc pe parcursul unui an
fiscal, ceea ce trebuia calculat 0n spe$
R!2pun2 0inal- /.&* lei,
<.
Modulul VI, IMPO)ITUL PE VENITURILE
PERSOANELOR FI)ICE CE NU PRACTIC;
ACTIVITATE DE ANTREPRENORIAT
', Su@iectul i3poEa@il
%, O@iectul i3poEa@il
(, Cotele i3poEitului
*, Modul Ci ter3enele de ac#itare
., Facilit!1ile acordate
O@iecti?ele de re0erin1!-
Identificarea subiectele impunerii5
osibilitatea indi#iduali?rii re?idenei aplicate
persoanelor fi?ice5
Delimitarea elementelor ce constituie obiectul
impunerii5
Specificarea cotelor impo?itului i surselor de #enit
neimpo?abile5
Identificarea cotelor impo?itului i surselor de #enit
neimpo?abile5
2nali?area modului, termenelor de ac9itare i
facilitilor la impo?itul pe #enit$
5i@liogra0ia 3odulului-
&$2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, 4otaru 2$, alade Iu$,
-uAuman C$, Cetelea ,$, Drept fiscal, ,ditura
)useum!, C9iinu 2''&, p$&&&"&&2$
2$2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, Drept fiscal, ,ditura
2S,), C9iinu 2''&, p$ &/("&//$
($2rmeanic 2$, Fiscalitatea n statele contemporane,
,ditura C, FS)!, C9iinu 2''($
.$Ecrel I$, 5elaii financiare internaionale, ,ditura
2cademic, 1ucureti &;;/, p$ &&' i urm$
</
Acte nor3ati?e-
&$ Constituia 4epublicii )oldo#a5
2$ Codul fiscal, aprobat prin Le8ea &&%("fIII din
2.$'.$&;;<6
($ Le8ea cu pri#ire la administrarea impo?itului pe #enit
i pentru punerea 0n aplicare a titlurilor I i II ale
Codului fiscal nr$&&%."fIII din 2.$'.$&;;<$
', Su@iectul i3poEa@il
Din punct de #edere Auridic, persoanele fi?ice pot fi
subieci impo?abili, indiferent dac au capacitate de exerciiu
ori numai capacitate de folosin, rmBnBnd ca, 0n acest ultim
ca?, actele Auridice necesare 0n exercitarea drepturilor i
0ndeplinirea obli8aiilor de ctre subiectele impo?abile s fie
efectuate de repre?entanii le8ali$
@n ceea ce pri#ete re?idena persoanelor fi?ice, art, .
alin, . Cod 0i2cal, pre#ede urmtoarele condiii pentru a fi
re?ident6
&$ Domiciliu permanent 0n 4epublica )oldo#a, inclusi#
dac persoana se afl la tratament, odi9n, 0n#tur,
deplasare, peste 9otare, ori este persoan cu funcie de
rspundere a 4epublicii )oldo#a, aflat 0n exerciiul
funciunii peste 9otare$
2$ Se afl 0n 4epublica )oldo#a de cel puin &=( de ?ile, pe
parcursul anului fiscal$
ractica le8islaiilor statelor contemporane pre#ede c
persoana an8aAat se identific prin termenul de prestator de
ser#icii dependent (an8aAat)$
@n ceea ce pri#ete prestatorul de ser#icii, 0n ba?a
contractului de prestri de ser#icii, acesta este determinat ca
prestator de ser#icii independent (profesii libere)6 a#ocat,
contabil, actor, cBntre$ @n cate8oria persoanelor fi?ice ce nu
desfoar acti#itatea de 0ntreprin?tor sunt pre#?ui i notarii
publici (art, 76
'
$76
.
Cod 0i2cal)$
<%
%, O@iectul i3poEa@il
ersoana fi?ic ce obine #enit pe parcursul anului fiscal
este impo?itat pentru #eniturile din urmtoarele surse6
a) li pentru munca efectuat i ser#iciile prestate
(inclusi# salariile), facilitile acordate de patron,
onorariile, comisioanele, primele i alte retribuii similare5
b) Eenitul din c9irie5
c) Creterea de capital (conform art, (+ Cod 0i2cal"H
d) Eenitul obinut sub form de dobBnd (pBn 0n 2'&/ nu
se impo?itea?)5
e) 4olaltl (rede#ene)5
f) Di#idende5
8) Eenitul obinut conform le8islaiei ca urmare a aplicrii
clau?ei penale 0n form de desp8ubire, pentru #enitul
ratat, precum i ca urmare a reinerii ar#unei7restituirea
ar#unei5
9) rimele i pensiile care nu sunt specificate ca
neimpo?abile 0n le8ile prin care se stabilesc aceste pli5
i) Eenitul reali?at 0n urma efecturii unui control fiscal
pri#ind estimarea indirect a #eniturilor reali?ate5
A) Eenitul notarului public5
m) Eenitul a#ocailor6
l) 2lte surse de #enit nespecificate mai sus$
(, Cotele i3poEitului
entru persoana fi?ic, conform art, '. Cod 0i2cal,
impo?itul pe #enit se determin 0n mrime de6
<k din #enitul anual impo?abil ce nu depete suma de
2% <'' lei (de la '&$'&$2'&()
&=k din #enitul anual impo?abil ce depete suma de 2%
<'' lei (de la '&$'&$2'&()
4einerea prealabil a impo?itului la sursa plii este
pre#?ut la6
" art, /& Cod 0i2cal G impo?itarea di#idendelor5
<<
" art, // Cod 0i2cal 3 reinerea impo?itelor din salariu5
" art, /6 Cod 0i2cal G impo?itarea dobBn?ilor i rolaltl5
" art, 6&4 6&
'
Cod 0i2cal G plile efectuate 0n folosul
re?idenilor5
" art, 6'4 6% Cod 0i2cal G impo?itarea #eniturilor
nere?idenilor$
4einerea la sursa de plat constituie plata reinut, 0n
prealabil, de la contribuabil, iar recalcularea obli8aiilor fiscale,
conform art, '. Cod 0i2cal4 se #a efectua odat cu depunerea
declaraiei fiscale pBn la data de (& martie a anului urmtor$
*, Modul Ci ter3enele de ac#itare
Impo?itul pe #eniturile persoanei fi?ice se stabilete 0n
ba?a declaraiei fiscale, 0ntocmite de contribuabil pe ba?a
elementelor de care dispune or8anul fiscal$
Introducerea Capitolului ''
'
al Titlului V al Codului
0i2cal 3etodele indirecte de e2ti3are a ?enitului i3poEa@il al
per2oanelor 0iEice" impune metode indirecte de estimare a
#enitului, a#Bnd ca ba? situaia real pe declaraie a persoanei
fi?ice i ac9i?iiile i c9eltuielile efectuate de contribuabil$ Spre
deosebire de persoanele ce practic acti#itatea de antreprenoriat,
acest sistem deAa funcionea?, iar la persoanele fi?ice acest
mecanism de estimare indirect a #eniturilor persoanelor fi?ice
este abia 0n premier art, %%7
'
$%%7
'.
Cod 0i2cal"$
4eferindu"ne la elementele de care dispun or8anele
fiscale, aceste informaii sunt stocate 0n ba?a de date a
or8anului fiscal cu pri#ire la persoanele care au o sin8ur surs
de #enit i #eniturile anuale nu depesc suma de 2% <'' lei$
2ceti contribuabili nu depun declaraia fiscal$
., Facilit!1ile acordate
+acilitile aplicate persoanei fi?ice sunt re8lementate de
art, ((4 (*4 (.4 (7 Cod 0i2cal$
+acilitile sunt urmtoarele6
<=
a) Scutirea personal 3 ;&2' lei7anual (de la '&$'&$2'&()5
b) Scutirea acordat soului7soiei 3 ;&2' lei7anual (de la
'&$'&$2'&()5
c) Scutiri pentru anumite cate8orii de contribuabili 3 &( /%'
lei7anual (de la '&$'&$2'&() art, (( alin, %" Ci art, (*
alin %" Cod 0i2cal"5
d) Scutiri pentru persoanele 0ntreinute 3 2'.' lei7anual (de
la '&$'&$2'&()5
e) C9eltuielile notarului public (art, 76
*
Cod 0i2cal)5
f) Deducerea defalcrilor 0n +ondul republican i fondurile
locale de susinere social a populaiei art, (7 Cod
0i2cal"5
8) Deducerea primelor de asi8urare obli8atorii de asisten
medical art, (7 Cod 0i2cal"5
9) Deducerea contribuiilor obli8atorii 0n bu8etul
asi8urrilor sociale de stat art, (7 Cod 0i2cal",
TEST
', Ade?!rat 2au Fal2K
A G F, ersoana fi?ic care nu are capacitate de
exerciiu nu poate fi socotit subiect al impunerii$
A G F, ersoanele care au o sin8ur surs de #enit i
#eniturile anuale nu depesc suma de 2% <'' lei
(expres pre#?ut de Codul fiscal) nu depun
declaraia fiscal$
%, Alege1i ?arianta corect!-
A, O@iectul i3poEa@il al per2oanelor 0iEice ce nu
practic! acti?itate de FntreprinE!tor include-
a$ lile salariale5 d$ Eenitul din dobBn?i de la
depo?itele bancare5
b$ 4olaltl5 e$ Eenitul din c9irie5
c$ Dnorariile5 f$ ensiile$
<;
', a4 @4 c4 dH (, e4 0H ., a4 @4 c4 e4 0H
%, a4 @4 c4 d4 e4 0H *, a4 @4 c4 d4 eH 7, a4 @4 c4 e,
5, Su@iect i3poEa@il poate 0i-
a) re?identul5 c) suportatorul impo?itului5
b) subiectul taxabil5 d) nere?identul$
', a4 @H (,a4 @4 cH ., a4 @4 c4 dH
%, a4 @4 dH *, @4 c4 dH 7, a4 d,
(, Co3pleta1i 2pa1iul lip2!,
A, MMMMMMMMMMM$ sum din #enit, supus impo?itrii,
dup scderea deducerilor i scutirilor$
5, MMMMMMMMMMM$ sum care, conform le8islaiei, poate fi
sc?ut din #enitul contribuabilului persoan fi?ic$
*, Spe1a '-
@n perioada fiscal 2'&(, re?identul 2C a acumulat o
sum a #eniturilor salariale 0n #aloare de 2% &&=, %& lei$ rimele
de asi8urare obli8atorie de asisten medical au constituit
&&;,&/ lei, contribuiile de asi8urri sociale de stat 3 (.', &2 lei$
Suma impo?itului pe #enit reinut a fost de %%2, (% lei$ Se tie
c re?identul a folosit i scutirea soiei$
a$ Deter3ina1i i3poEitul pe ?enit ce tre@uia re1inut,
b$ Sunte3 Fn preEen1a unui caE de 2upraplat! 2au de
re2tan1! 0i2cal!K Argu3enta1i Ci 2olu1iona1i,
Spe1a %-
Ceteanul q a acumulat, pe parcursul anului fiscal 2'&(,
o sum a #eniturilor salariale 0n #aloare de ./ &&=, %& lei$
rimele de asi8urare obli8atorie de asisten medical au
constituit ./;,&/ lei, contribuiile de asi8urri sociale de stat 3
%.', &2 lei$ Ceteanul are 0n 0ntreinere 2 copii$
Deter3ina1i i3poEitul pe ?enit ce tre@uia re1inut,
='
R!2pun2-
'$ " Fal2, deoarece orice persoan fi?ic, indiferent dac
are sau nu capacitate de exerciiu este socotit subiect al
impunerii$
" Ade?!rat
%$ A, 7, a, b, c, e5
5, ., a, b, c, d
(, A, Eenit impo?abil5
5, Scutire$
*, Spe1a ', ReEol?are-
Eenit brut 3 Deduceri n Eenit impo?abil
Scutirea personal n ;&2' lei (conform Codului fiscal,
anul 2'&()
Scutirea acordat soiei n ;&2' lei (conform Codului
fiscal, anul 2'&()
Impo?itul pe #enit n Eenit impo?abil o Cota de
impunere (pentru persoane fi?ice)
ACadar-
a, 2% &&=, %& 3 &&;, &/ 3 (.', &2 3 ;&2' 3 ;&2' n <.&;
lei (. bani 3 repre?int Eenitul supus impo?itrii
<k constituie cota impo?itului pe #enit de pBn la 2% <''
lei, respecti#, Impo?itul pe #enit ce trebuia reinut constituie
<.&;, (. o <k n .'6 lei (. @ani,
@, 2#em un ca? de supraplat, deoarece impo?itul ce
trebuia reinut este mai mic decBt cel care s"a reinut$ @n aceast
situaie, contribuabilul, printr"o cerere depus la or8anul fiscal,
#a solicita restituirea sumei pltite 0n plus (termen de prescripie
3 % ani) sau o #a lsa 0n cont, pentru stin8erea restanelor fiscale
#iitoare$
Spe1a %
Eenitul (anual) 3 Deduceri n Eenit impo?abil
Scutirea personal n ;&2' lei (conform Codului fiscal,
anul 2'&()
=&
Scutirea pentru persoanele 0ntreinute (2 copii, deci 2'.'
lei o 2 n .'=' lei, conform Codului fiscal, anul 2'&()
Eenit impo?abil n ./ &&=, %& lei 3 ./;, &/ lei 3 %.', &2 lei 3
;&2' lei 3 .'='lei n (' =&;, (. lei
Impo?it pe #enit spre plat n <k din suma de 2% <'' lei n
&=%; lei p&=k din suma de .&&;, (. lei n <.&, .= lei
1diferena dintre HJ 78M, HE lei 3i GN OJJ lei9P GN8J lei
E7 bani
R!2pun2- 2%&' lei .= bani$
Modulul VII, IMPUNEREA VENITULUI DIN
CIRCULA IA AVERII
', I3punerea acti?elor de capital
%, I3punerea dona1iilor
(, I3punerea din tran23iterea propriet!1ii ca ur3are a
dece2ului
O@iecti?ele de re0erin1!-
Identificarea principalelor mecanisme de impunere a
creterii i pierderii de capital5
Indi#iduali?area specificului impunerii acti#elor de
capital5
Descrierea mecanismului de impunere a donaiilor5
2nali?area etapelor de impunere a #enitului aplicat la
transmiterea proprietii ca urmare a decesului$
5i@liogra0ia 3odulului-
&$2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, 4otaru 2$, alade Iu$,
-uAuman C$, Cetelea ,$, Drept fiscal, ,ditura
)useum!, C9iinu 2''&, p$&&("&&%$
2$2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, Drept fiscal, ,ditura
2S,), C9iinu 2''&, p$ &/%"&/;$
=2
($2rmeanic 2$, Fiscalitatea n statele contemporane,
,ditura C, FS)!, C9iinu 2''($
.$Ecrel I$, 5elaii financiare internaionale, ,ditura
2cademic, 1ucureti &;;/, p$&&<$
/$Condor I$, Drept fiscal 3i financiar, ,ditura Cribuna
,conomic!, 1ucureti &;;%, p$22&"2<$
Acte nor3ati?e-
&$ Constituia 4epublicii )oldo#a5
2$ Codul fiscal, aprobat prin Le8ea &&%("fIII din
2.$'.$&;;<5
($ Le8ea cu pri#ire la administrarea impo?itului pe #enit
i pentru punerea 0n aplicare a titlurilor I i II ale
Codului fiscal nr$&&%."fIII din 2.$'.$&;;<$
', I3punerea acti?elor de capital
Sediul Duridic G art, (+$*' Cod 0i2cal
@n cate8oria acti#elor de capital, sunt incluse6
a) 2ciunile i alte titluri de proprietate 0n acti#itatea de
0ntreprin?tor5
b) Citluri de crean5
c) roprietatea pri#at nefolosit 0n acti#itatea de
0ntreprin?tor, care este #Bndut la un pre ce depete
ba?a ei #aloric aAustat5
d) Cerenuri5
e) Dpionul la procurarea sau #Bn?area acti#elor de capital$
Dpionul este caracteri?at ca fiind dreptul de a ale8e (art,
'% alin, /" Cod 0i2cal)$ De exemplu6 2 cumpr de la 1
&' tone de 8rBu, la & ianuarie 2'&', cu executarea
contractului la & iulie 2'&', la preul de & leu7m8$ La &
iulie 2'&', preul unui m8 de 8rBu constituie &,/ lei 3
cretere de capital de ',/ lei$
Suma cre3terii sau pierderilor de capital, pro#enit din
#Bn?are, sc9imb, din alt form de 0nstrinare (scoatere din u?)
a acti#elor de capital, este e8al cu excedentul sumei 0ncasate 0n
=(
raport cu ba?a #aloric a acestor acti#e (art, (+$(/ Cod 0i2cal)$
Suma creterii de capital 0n anul fiscal este e8al cu /'k
din suma excedentar a creterii de capital recunoscute peste
ni#elul oricror pierderi de capital suportate pe parcursul anului
fiscal$
%, I3punerea dona1iilor
@n conformitate cu art, *% Cod 0i2cal, persoana care face
donaie se consider c a #Bndut bunul donat la un pre ce
repre?int mrimea maxim din ba?a lui #aloric aAustat
(preul de pia la momentul donrii)$ Calcularea ba?ei #alorice
aAustate a proprietii, la momentul donaiei, se efectuea?
inBndu"se cont de u?ura bunului donat (art, %7 Codul 0i2cal) i
a ba?ei #alorice a acti#elor materiale (art, (/ alin '" Cod
0i2cal), fiind calculate separat pe fiecare obiect donat$
ersoana care face donaie sub form de miAloace bneti
se consider drept persoan care a obinut #enit 0n mrimea
sumei miAloacelor bneti donate$
@n afara situaiei date, pot exista ca?uri cBnd acest #enit
poate fi impo?itat dublu (de exemplu6 sumele salariale care au
fost deAa impo?itate prin impo?itul pe #enit din #eniturile
salariale i apoi donate, care #or constitui surse de #enit ale
impunerii pe donaii)$
2adar, ac9itarea impo?itului pentru donaie 0i re#ine
donatorului, i nu donatarului$
(, I3punerea din tran23iterea propriet!1ii ca ur3are a
dece2ului
Sediul Duridic 3 art, *( Cod 0i2cal
La data decesului, proprietatea contribuabilului se
transmite prin motenire i se consider ca fiind #Bndut la
preul ei de pia, cu excepia #enitului care este scutit de
impo?it, cum ar fi6
" locuina de ba?5
" proprietatea pri#at, personal5
=.
" anuitile (pli succesi#e6 desp8ubiri de asi8urare 0n
ca?ul decesului)$
TEST
I, Ade?!rat 2au Fal2K
', A G F, ierderile de capital #or fi impo?itate cu /'k
din suma #enitului ratat$
%, A G F, 2c9itarea impo?itului pentru donaie 0i re#ine
donatarului, i nu donatorului$
(, A G F, Citlurile de crean pot fi considerate acti#e de
capital$
*, A G F, Impunerea din transmiterea proprietii ca
urmare a decesului #a fi reali?at din masa bunurilor
succesorale ale motenitorului$
., A G F, Creterea de capital este considerat un drept
de a ale8e$
7, A G F, Suma creterii de capital, 0n anul fiscal, este
e8al cu /'k din suma excedentar a creterii de
capital$
II, Co3pleta1i 2pa1iul lip2!,
A, hhhhhhhhhhhrepre?int diferena obinut din
#Bn?are, la un pre mai mare, a proprietii contribuabilului$
5, hhhhhhhhhh " suma de bani care se pltete (de
obicei, 0n procente) pentru un 0mprumut bnesc$
III, Spe1!
@n luna octombrie 2'&(, contribuabilul +lorea a #Bndut un
imobil care, la preul de pia, a costat &2' (.% lei$ Se cunoate
c, 0n prim#ara aceluiai an, acesta 0l procurase la preul de ;/
&2. lei$ Care #a fi #enitul supus impo?itrii 0n urma creterii de
capitalr
R!2pun2-
I, ', 2de#rat5
%, +als (situaia este in#ers)5
=/
(, 2de#rat5
*, 2de#rat5
., +als (Dpionul)5
7, 2de#rat$
II, A, Creterea de capital5
5, DobBnd$
III, Spe1a, ReEol?are-
Calculm care a fost creterea de capital, respecti# a#em6
&2' (.% lei 3 ;/ &2. lei n 2/ 222 lei$
Conform le8islaiei fiscale (art$ (<"(=), suma ce #a fi
supus impo?itrii este e8al cu /'k din suma excedentar a
creterii de capital, respecti# aceasta constituind &2 %&& lei$
4spuns final6 '% 7'' lei,
Modulul VIII, RE9LEMENTAREA =URIDIC; A
IMPO)ITELOR INDIRECTE
', No1iuni generale
%, Taxa pe ?aloarea ad!ugat! TVA"
2$&$ :oiuni 8enerale
2$2$ Subiecii taxabili
2$($ Dbiectul CE2
2$.$ Cota CE2
2$/$ )odul i termenul de ac9itare
2$%$ +acilitile fiscale ale CE2
(, AcciEele
($&$ :oiuni 8enerale
($2$ Subiecii impunerii
($($ Dbiectul impunerii
($.$ Cotele acci?elor
($/$ )odul de calculare i termenul de ac9itare
($%$ +aciliti
=%
O@iecti?ele de re0erin1!-
Identificarea principalelor mecanisme de impunere
aplicate impo?itelor indirecte5
osibilitatea asimilrii specificului mecanismului de
aplicare a CE25
Specificarea subiecilor, obiectului, ba?ei de calcul,
cotelor i facilitilor CE25
Descrierea principalelor mecanisme de aplicare a
acci?elor5
2nali?area subiecilor, obiectului i cotelor acci?elor$
5i@liogra0ia 3odulului-
&$ 2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, 4otaru 2$, alade Iu$,
-uAuman C$, Cetelea ,$, Drept fiscal, ,ditura
)useum!, C9iinu 2''&, p$&&%"&.'$
2$)inea )$ *t$, Dreptul finanelor publice, ,ditura
2ccent!, CluA":apoca, &;;;, p$ &&&$
($-li8a I$, Drept financiar public, ,ditura 2LL!,
1ucureti &;;., p$ 2'%"2&/$
.$ *a8una D$D$, Drept financiar 3i fiscal, ,ditura
Dscar rint!, 1ucureti &;;<, #ol$ II, p$ 2/2"2%<,
(&2"(&%$
/$ 2rmeanic 2$, Fiscalitatea n statele contemporane,
,ditura C, FS)!, C9iinu 2''($
%$ Condor I$, Drept fiscal 3i financiar, ,ditura Cribuna
,conomic!, 1ucureti &;;%, p$ 22&"2<;$
Acte nor3ati?e-
&$ Constituia 4epublicii )oldo#a5
2$ Citlul III$ Caxa pe Ealoarea 2du8at, aprobat prin
Le8ea nr$&.&/"fIII din &<$&2$&;;<5
($ Le8ea nr$&.&<"fIII din &<$&2$&;;< pentru punerea 0n
aplicare a titlului III al Codului fiscal5
.$ Citlul IE$ 2cci?ele, aprobat prin Le8ea nr$&'/("fIE
din &%$'%$2'''5
=<
/$ Le8ea nr$&'/("fIE din &%$'%$2''' pentru punerea 0n
aplicare a titlului IE din Codul fiscal$
', No1iuni generale
Impo?itele indirecte (ad"#alorice) sunt nite suplimente
impuse de stat .n preul mrfurilor i serviciilor. 2ceste
impo?ite sunt stabilite de stat i incluse 0n preul produselor
comerciali?ate, cum ar fi6
" CE25
" 2cci?ele$
@n literatura de specialitate, ele mai sunt denumite i taxe
de consumaie, deoarece aceste impo?ite indirecte se includ n
preul de -/n0are al mrfii sau prestrii ser-iciului, n ca0ul n
care marfa sau produsul este comerciali0at pe teritoriul rii$
%, Taxa pe ?aloarea ad!ugat! TVA"
%,', 2oiuni generale
CE2 a fost implementat pentru prima dat 0n anul &;/=,
fiind aplicat 0n sistemul fiscal al +ranei$ 2cest impo?it a fost
0nlocuit cu impo?itul pe circulaia mrfurilor, care era calculat
0n ba0a preului produsului. Introducerea CE2 a propus un
mecanism care calcula doar -aloarea adu+at de ctre
fiecare productor$
+a de impo?itul pe circulaia mrfurilor, care era calcula
atBt din #aloarea adu8at, cBt i cu taxa calculat i aplicat de
furni?ori anterior (denumit impo?it la impo?it! sau impo?it 0n
cascad!), CE2 se calculea? doar din -aloarea fiecrui
furni0or, e#itBnd impo?itarea dubl a impo?itului anterior
calculat i introdus de productor$
@n componena #alorii adu8ate, se includ6
&$ C9eltuielile salariale5
2$ lile 0n fondul social5
($ F?ura calculat (utilaAul)5
.$ DobBnda pentru credite5
/$ Eenitul, impo?itele pltite din #enit5
==
%$ 2lte c9eltuieli$
@n 4epublica )oldo#a, pentru prima dat, CE2 a fost
introdus prin Decretul PreCedintelui Repu@licii Moldo?a
ICu pri?ire la TVAJ din %+,'%,'66', intrat 0n #i8oare la
'2$'&$&;;2$
La '=$&&$&;;., arlamentul a adoptat Legea cu pri?ire la
TVA4 iar la &<$&2$&;;<, a fost adoptat Titlul III al Codului
0i2cal denu3it ITaxa pe Valoarea Ad!ugat!J, care este 0n
#i8oare pBn 0n pre?ent$
%,%, #u(iecii taxa(ili
Sediul =uridic 8 Titlul III Cod 0i2cal art, 6($''/"
Subiecii taxabili sunt (art, 6* Cod 0i2cal)6
ersoanele Auridice i fi?ice care desfoar acti#itate de
0ntreprin?tor (cu excepia deintorilor patentei de
0ntreprin?tor i ali subieci pre#?ui la art, ''% Cod 0i2cal),
care sunt obli8ate s se 0nre8istre?e drept contribuabil al CE2,
dac acestea, 0ntr"o oricare perioad de &2 luni consecuti#e, au
efectuat li#rri de mrfuri, ser#icii 0n sum ce depete %'''''
lei, cu excepia li#rrilor scutite de CE2$
2cest subiect este obli8at s 0ntiine?e oficial Ser#iciul
+iscal de Stat i s se 0nre8istre?e nu mai tBr?iu de ultima ?i a
lunii 0n care a a#ut loc depirea$ Subiectul se consider
0nre8istrat din prima ?i a lunii urmtoare celei 0n care a a#ut loc
depirea$ Subiectul, care desfoar acti#itate de
0ntreprin?tor, are dreptul s se 0nre8istre?e 0n calitate de
contribuabil al CE2, dac el, 0ntr"o oarecare perioad de &2
luni consecuti#e, a efectuat li#rri impo?abile de mrfuri,
ser#icii (cu excepia celor de import) 0n sum ce depete &''
''' lei, cu condiia c ac9itarea pentru aceste li#rri se
efectuea? de cumprtori sub form de decontare prin
#irament la conturile bancare ale subiectului acti#itii de
0ntreprin?tor, desc9ise 0n instituiile financiare ce au relaii
fiscale cu sistemul bu8etar al 4epublicii )oldo#a$
=;
@nre8istrarea subiectului CE2 menionat este similar ca a
celorlali subieci ai CE2$
@n conformitate cu art, ''+ Cod 0i2cal4 subiectul
impo?abil, care efectuea? o li#rare impo?abil pe teritoriul
rii, este obli8at s pre?inte cumprtorului factura fiscal pe
li#rarea 0n cau?$
%,(, &(iectul TVA
Dbiectul CE2 constituie (art, 6. Cod 0i2cal)6
a) li#rarea mrfurilor, ser#iciilor de ctre subiecii
impo?abili, repre?entBnd re?ultatul acti#itii lor de
0ntreprin?tor 0n 4epublica )oldo#a5
b) importul mrfurilor, 0n 4epublica )oldo#a, cu excepia
mrfurilor de u? sau consum personal importate de
persoane fi?ice, a cror #aloare nu depete limita
stabilit de le8islaia 0n #i8oare, importate de ctre
persoanele fi?ice5
c) importul ser#iciilor 0n 4epublica )oldo#a$
2nali?Bnd obiectul taxabil, este necesar de indicarea
locului li#rrii, deoarece unul dintre semnele calificati#e
necesare pentru stabilirea obiectului impo?abil este aa"numitul
principiu al teritorialitii$
2adar, locul li#rrii mrfurilor se consider locul de
aflare a mrfurilor la momentul predrii (transmiterii) sau la
momentul trecerii lor 0n posesia consumatorului$ Dac
mrfurile sunt furni?ate cu transportul consumatorului sau de
ctre o or8ani?aie de transport, atunci locul li#rrii mrfurilor
este locul de aflare a mrfurilor la 0nceputul transportrii, cu
excepia li#rrilor pentru export (art, ''& Cod 0i2cal)$
Li#rarea ener8iei electrice, a celei termice i a 8a?ului se
consider locul primirii lor$
Locul li#rrii ser#iciilor se consider (art, ''' Cod
0i2cal)6
a) locul aflrii bunurilor imobile, dac ser#iciile sunt le8ate
;'
nemiAlocit de aceste bunuri5
b) calea pe care se efectuea? transportul, luBndu"se 0n
considerare distana parcurs5
c) locul prestrii efecti#e a ser#iciilor5
d) locul utili?rii i posedrii ser#iciului, la darea 0n arend a
bunurilor mobile tan8ibile5
e) sediul sau domiciliul, sau reedina beneficiarului
ser#iciilor pre#?ute de art$&&& (alin$&) Cod fiscal5
f) locul destinaiei mrfurilor, expediate dup prelucrare, la
prelucrarea mrfurilor pe teritoriul #amal i 0n afara
teritoriului #amal (?onele economice libere)$
Locul li#rrii ser#iciilor se consider sediul, iar dac
lipsete 3 domiciliul sau reedina persoanei care prestea?
ser#icii de telefonie I sau alte ser#icii de orice natur$
%,*. Cota TVA
Cotele CE2 sunt urmtoarele (art, 67 Cod 0i2cal)6
a" cota$2tandard G Fn 3!ri3e de %&O din #aloarea
impo?abil a mrfurilor i ser#iciilor importate i a
li#rrilor efectuate pe teritoriul 4epublicii )oldo#a5
@" cote redu2e-
/O G la pBine i produsele de panificaie, la lapte i
produsele lactate, li#rate pe teritoriul 4epublicii
)oldo#a cu excepia produselor alimentare pentru
copii, care sunt scutite de CE2, 0n conformitate cu
art, '&( alin,'" pct, %" Cod 0i2cal5
/O G la medicamentele indicate 0n :omenclatorul
de stat de medicamente, precum i autori?ate de
)inisterul Sntii, importate i7sau li#rate pe
teritoriul 4epublicii )oldo#a, precum i
medicamentele preparate 0n farmacii, conform
prescripiilor ma8istrale, cu coninut de in8rediente
(substane medicamentoase) autori?ate5
/O G la ?a9rul din sfecl de ?a9r importat
;&
i7sau li#rat pe teritoriul rii5
/O G la producia din fitote9nie i 9orticultur 0n
form natural i producia din ?oote9nie 0n form
natural, mas #ie i sacrificat, produs i li#rat
pe teritoriul rii5
/O G la 8a?ele naturale i 8a?ele lic9efiate, atBt la
cele importate, cBt i la cele li#rate pe teritoriul
4epublicii )oldo#a5
c) cota Eero 3 la mrfurile i ser#iciile li#rate 0n
conformitate cu art, '&* Cod 0i2cal (exportul,
mrfurile i ser#iciile li#rate 0n ?ona liber etc$)$
%,., !odul i termenul de ac'itare
Ddat cu sau pBn la pre?entarea declaraiei fiscale, lucru
ce trebuie s fie fcut nu mai tBr?iu de ultima ?i a lunii, care
urmea? dup 0nc9eierea perioadei fiscale, fiecare subiect
impo?abil trebuie s #erse la bu8et suma CE2 ce urmea? s
fie ac9itat pentru aceast perioad fiscal$ entru persoanele
Auridice i pentru persoanele fi?ice ce import mrfuri pentru
desfurarea acti#itii de 0ntreprin?tor i pentru persoanele
fi?ice ce import mrfuri de u? sau consum personal, a cror
#aloare depete limita stabilit de le8islaie la trecerea
frontierei #amale, sunt stabilite re8uli aparte$
2ceste cate8orii ac9it CE2"ul respecti# pBn sau 0n
momentul pre?entrii declaraiei #amale (0ntreprin?tor), iar cei
ce import mrfuri pentru u? personal 0n momentul controlului
#amal$
)ecanismul de aplicare a CE2 const 0n urmtoarele6
#Bn?torul materiei prime (mrfii) maAorea? preul (preul este
#aloarea adu8at a produsului din care se calculea? CE2) cu
suma impo?itului i indic aceast sum separat 0n cont$ @n
acelai mod, procedea? #Bn?torul produciei finite, sc?Bnd,
din suma impo?itului calculat la aceast producie, impo?itul ce
a fost pltit #Bn?torului materiei prime i indicBnd aceste
operaiuni 0n cont$ Diferena urmea? s fie transferat de
;2
#Bn?tor 0n bu8et$ 2cest mecanism, denumit metoda scderii
indirecte, 0l scutete pe contribuabil de obli8aia de a stabili
#aloarea adu8at sau componentele acesteia$ @n acest ca?, cota
este aplicat fa de indicii care, 0n mod indirect, indic
#aloarea adu8at, adic fa de preul mrfii$ 2adar, aceast
metod permite aplicarea cotei, c9iar 0n momentul actului de
#Bn?are"cumprare (art, '&' Cod 0i2cal)$
rin termene de ac9itare, 0nele8em6 momentul apariiei
obli8aiei care corespunde cu momentul li#rrii! (art, '&.4 '&74
'&+ Cod 0i2cal)$
Data li-rrii se consider data predrii mrfurilor,
prestrii ser-iciilor, cu excepia ca?urilor cBnd factura CE2
este eliberat sau plata este primit pBn la momentul efecturii
li#rrii i ca?urilor cBnd ser#iciile sunt li#rate re8ulat pe
parcursul unei perioade de timp stipulate 0n contract, precum i
0n ca?ul li#rrii de mrfuri i ser#icii 0n cadrul unui contract de
leasin8 (?eEi art, '&/ alin, ."4 7"4 +" Cod 0i2cal)$ @n acest
ca?, termen al li#rrii, care corespunde cu termenul obli8aiei
fiscale, se consider data eliberrii facturii CE2 sau data
primirii plii$ 2adar, momentul li#rrii sau momentul
transmiterii dreptului de proprietate asupra bunului nu pre?int
nicio importan 0n ca?ul de fa$
@n ca?ul importului de mrfuri destinate exercitrii
acti#itii de antreprenoriat, termen al obli8aiei fiscale este
considerat data declarrii mrfurilor la posturile #amale i de
8rniceri (art, '&6 Cod 0i2cal)$
@n ca?ul importului ser#iciilor pentru acti#itatea de
antreprenoriat, ca termen al obli8aiei fiscale este recunoscut
data ac9itrii plii pentru ser#iciu (art, '&6 Cod 0i2cal)$
%,7, 9acilitile fiscale ale TVA
+acilitile sunt stabilite prin excluderea de la impo?itare a
unor elemente ale obiectului impo?abil, adic a unor obiecte
materiale i prin eliberarea de la CE2 a unor cate8orii de
contribuabili$
;(
Dac ne referim la mrfurile, lucrrile i ser#iciile scutite,
acestea sunt re8lementate 0n art, '&( Cod 0i2cal (exemplu6
ser#icii financiare5 operaii le8ate de circulaia #alutei5 ca?area
0n cmine5 mrfurile, ser#iciile instituiilor de 0n#mBnt5
proprietatea de stat rscumprat 0n procesul pri#ati?rii etc$)$
(, AcciEele
Sediul Duridic G art, ''6$'%/ Cod 0i2cal
(,', 2oiuni generale
2cci?ele constituie a doua component a impo?itelor
indirecte i se percep o sin8ur dat, fiind datorate 0ntr"o sin8ur
fa? a circuitului economic$ De remarcat c acci?ele preced CE2"
ul, fiind incluse 0n ba?a de impo?itare pentru calcularea Caxei pe
Ealoarea 2du8at art, '%&4 '%(
'
Cod 0i2cal",
Titlul IV al Codului 0i2cal este compus din / capitole,
acci?ele fiind caracteri?ate ca un impo?it 8eneral de stat stabilit
pentru unele mrfuri de consum$
(,%, #u(iecii impunerii
Subiecii impunerii sunt6
a) persoanele Auridice i persoanele fi?ice care prelucrea?
i7sau fabric mrfuri supuse acci?elor pe teritoriul
4epublicii )oldo#a5
b) persoanele Auridice i persoanele fi?ice care import
mrfuri supuse acci?elor, cu excepia unor 0nlesniri
pre#?ute de art, '%* alin,'"$("4 ."4 +"4 /" Cod 0i2cal
(exemplu6 mrfurile de u? sau consum personal,
aAutoarele umanitare i asistena te9nic intern i
extern, mrfurile destinate folosinei oficiale a misiunilor
diplomatice, mrfurile finanate din contul
0mprumuturilor i 8ranturilor acordate de -u#ern i
or8ani?aii internaionale, ma8a?inele dutl"free,
produsele 0n re8imul #amal de admitere temporar,
mrfurile auto9tone supuse acci?elor anterior exportate i
reintroduse 0n termen de ( ani, 0n aceeai stare, conform
;.
re8lementrilor #amale)$
(,(, &(iectul impunerii
2cest obiect al impunerii se consider a fi mrfurile
supuse acci?elor, specificate 0n anexa titlului IE 3 2cci?ele din
Codul fiscal, de exemplu6 bere, i8ri, #inuri, lmpi de mas
etc$
1a?a impo?abil o constituie (art, '%' Cod 0i2cal)6
a) #olumul 0n expresie natural, dac cotele acci?elor,
inclusi# 0n ca?ul importului, sunt stabilite 0n sum
absolut la unitatea de msur a mrfii5
b) #aloarea mrfurilor, fr a ine cont de acci?e i C$E$2$,
dac pentru aceste mrfuri sunt stabilite cote ad #alorice
0n procente ale acci?elor, cu excepia art, '%(
'
Cod 0i2cal
(modul de calculare a acci?elor la i8aratele cu filtru)$
c) #aloarea 0n #am a mrfurilor importate, determinate
conform le8islaiei #amale (art, '%' alin, %" lit, c" din
Codul 0i2cal)$
(,*, Cotele acci0elor
Cotele acci?elor se stabilesc6
a) 0n sum absolut la unitatea de msur a mrfii5
b) ad #alorem 0n procente de la #aloarea mrfurilor, fr a
ine cont de acci?e i CE2, sau de la #aloarea 0n #am a
mrfurilor importate, luBnd 0n considerare impo?itele i taxele
ce urmea? a fi ac9itate la momentul importului, fr a ine
cont de acci?e i CE2$
Cotele acci?elor se stabilesc 0n expresie bneasc
pornind de la unitatea natural a mrfii (produciei) supuse
acci?elor fabricate 0n ar, cBt i asupra mrfii (produciei)
supuse acci?elor importate pe teritoriul 4epublicii )oldo#a,
fiind aplicate 0n6
" expresie bneasc 0n #alut naional pentru o unitate
de marf5
" expresie bneasc 0n euro5
" expresie bneasc 0n procente de la #aloarea reali?rii
;/
cu includerea acci?elor 0n ea$
(,., !odul i termenul de ac'itare
Subiecii impunerii, specificai la art, '%& lit, a" Cod
0i2cal4 care expedia? (transport) mrfuri supuse acci?elor din
0ncperea de acci?6
a) calculea? acci?ele pornind de la #olumul mrfurilor 0n
expresie natural sau de la #aloarea acestora (0n dependen de
cot 3 0n sum absolut sau ad #alorem 0n procente)5
b) ac9it acci?ele la momentul expedierii (transportrii)
mrfurilor din 0ncperea de acci? (art, '%( Cod 0i2cal)$
siua efecturii #olumului de operaiuni 0n scopul ac9itrii
acci?elor 0n bu8et se consider ?iua reali?rii mrfurilor
(produciei)$
)arcarea se efectuea? 0n timpul fabricrii mrfurilor
supuse acci?elor pBn la importarea acestora sau pBn la
exportarea lor din 0ncperile de acci?, cu aplicarea timbrului de
acci? (exemplu6 aplicarea timbrului de acci? la #odc, lic9ior
etc$)
(,7, 9aciliti
@n conformitate cu art, '%* Cod 0i2cal4 sunt pre#?ute
anumite 0nlesniri de la plata acci?elor, cum ar fi de exemplu6
ma8a?inele dutl"free, plasarea mrfurilor supuse acci?elor 0n
re8imul #amal, admiterea temporar etc$
TEST-
I, Alege1i ?arianta corect!-
', La produ2ele de pani0ica1ie4 cota TVA aplicat!
e2te de-
a) 'k5
b) %k5
c) 2'k5
d) =k$
%, TVA poate 0i con2iderat-
;%
a) o tax nefiscal5
b) un impo?it direct5
c) un impo?it indirect5
d) un impo?it pe fapte de consum$
(, Nu ?or 0i 2upu2e acciE!rii-
a) mrfuri de u? sau consum personal5
b) i8rile auto9tone5
c) aAutoarele umanitare5
d) blnurile5
e) mrfuri destinate folosinei oficiale a misiunilor
diplomatice5
f) buturile alcoolice5
8) produsele ma8a?inelor dutl"free5
9) produsele 0n re8imul #amal de admitere
temporar$
*, Modul de ac#itare a acciEelor 2e ?a e0ectua prin-
a) plata direct de contribuabil5
b) aplicarea de timbre fiscale5
c) prin intermediul a8enilor fiscali5
d) prin intermediul sursei de plat$
., Co3pleta1i 2pa1iul lip2!-
a) hhhhhhhhhhh sunt acele impo?ite indirecte care
se percep o sin8ur dat, fiind datorate 0ntr"o sin8ur fa? a
circuitului economic$
b) atria CE2 se consider a fihhhhhhhhhhh$
c) Subiecii taxabili ai C$E$2$ sunthhhhhhhhhhhhh$
d) CE2 i acci?ele mai sunt numite i
hhhhhhhhhhhhhhhh$
e) rin termene de ac9itare a CE2 se 0nele8e
momentul apariiei obli8aiei care corespunde cu
hhhhhhhhhhhh$
f) )etodahhhhhhhhhhhhh0l scutete pe contribuabil
de obli8aia de a stabili #aloarea adu8at, permiBnd aplicarea
cotei c9iar 0n momentul actului de #Bn?are"cumprare$
;<
R!2pun2-
I$ ', d5
%, c, d5
(, a, c, e, 8, 95
*, b$
., a" 2cci?ele5
@" +rana5
c" ersoanele Auridice i fi?ice care desfoar acti#itate
de 0ntreprin?tor5
d" taxe de consumaie5
e" momentul li#rrii5
0" scderii indirecte$
Modulul I<, TA<ELE PERCEPUTE >N FONDUL
RUTIER
', No1iuni generale
%, Sur2ele 0ondurilor
O@iecti?ele de re0erin1!-
Identificarea subiecilor taxrii5
osibilitatea indi#iduali?rii obiectului, cotelor,
modului i termenelor de ac9itare a taxei$
5i@liogra0ia 3odulului-
&$ 2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, 4otaru 2$, alade Iu$,
-uAuman C$, Cetelea ,$, Drept fiscal, ,ditura
)useum!, C9iinu 2''&, p$&.("&..$
Acte nor3ati?e-
&$ Constituia 4epublicii )oldo#a5
2$ Citlul If, Cod fiscal$ Caxele rutiere, aprobat prin
Le8ea nr$ (&%"fEI din '2$&&$2''%5
;=
($ Le8ea fondului rutier nr$<2'"fIII din '2$'2$&;;%5
.$ Le8ea nr$ (&<"fEI din '2$&&$2''% pentru punerea 0n
aplicare a titlului If al Codului fiscal5
/$ 4e8ulamentul cu pri#ire la constituirea i utili?area
fondului rutier, adoptat prin gotrBrea arlamentului
nr$ =;("fIII din 2%$'%$&;;%$
', No1iuni generale
+ondul rutier este re8lementat prin Titlul I< al Codului
0i2cal (art, ((.$(77 Cod 0i2cal"$ Caxele rutiere sunt percepute
pentru 0ntreinerea drumurilor i7sau a ?onelor de protecie a
drumurilor din afara perimetrului localitilor$
%, Sur2ele 0ondurilor
Sursele care constituie aceste fonduri sunt6
a) taxa pentru folosirea drumurilor, percepute de la posesorii
de #e9icule 0nmatriculate 0n 4epublica )oldo#a (anexa
nr, ' Cod 0i2cal)5
b) taxa de trecere pe drumurile 4epublicii )oldo#a a
#e9iculelor ne0nmatriculate 0n ar, percepute de la
beneficiarii lor care nu au relaii fiscale cu bu8etul public
naional i care folosesc teritoriul ei pentru trecerea cu
#e9icule pentru transportul de 0ncrcturi i pasa8eri
(anexa nr, % Cod 0i2cal)5
c) taxa pentru folosirea drumurilor de ctre auto#e9iculele a
cror mas total, sarcin masic pe ax sau ale cror
dimensiuni depesc limitele admise (anexa nr, ( Cod
0i2cal)5
d) taxa pentru folosirea ?onei de protecie a drumurilor din
afara perimetrului localitilor pentru efectuarea lucrrilor
de construcie i montaA (anexa nr, . Cod 0i2cal)5
e) taxa pentru folosirea ?onei de protecie a drumurilor din
afara perimetrului localitilor pentru amplasarea
publicitii exterioare5
f) taxa pentru folosirea ?onei de protecie a drumurilor din
;;
afara perimetrului localitilor pentru amplasarea
obiecti#elor de prestare a ser#iciilor rutiere5
8) taxa pentru folosirea drumurilor 4epublicii )oldo#a de ctre
auto#e9iculele ne0nmatriculate 0n 4epublica )oldo#a,
clasificate la po?iia tarifar =<'( i de ctre remorcile ataate
la acestea, clasificate la po?iia tarifar =<&% (#inieta)$
TEST
I, Alege1i r!2pun2ul corect-
', Taxele percepute Fn 0ondul rutier 2e re0er! la-
a) contribuabilii unei uniti administrati#"
teritoriale5
b) contribuabilii care posed uniti de transport5
c) orice contribuabil5
d) persoanele re?idente5
e) persoanele nere?idente$
%, >n caEul auto?e#iculului neFn3atriculat Fn R,
Moldo?a4 care tranEiteaE! teritoriul Repu@licii
Moldo?a4 2e ac#it! doar taxa pentru-
a) intrare5
b) ieire5
c) tran?itare$
II, Ade?!rat 2au Fal2K
A, Caxele rutiere sunt taxe percepute pentru folosirea
drumurilor i7sau ?onelor de protecie a drumurilor din afara
perimetrului localitilor$
5, Sunt scutii de tax pentru folosirea drumurilor
in#ali?ii posesori de auto#e9icule 0nmatriculate 0n 4$ )oldo#a,
cu acionare manual$
R!2pun2-
I, &$ b, d, e5
2$ c$
II, 2$ 2de#rat5
1$ 2de#rat$
&''
Modulul <, IMPO)ITELE I TA<ELE LOCALE
', I3poEitul pe @unurile i3o@iliare
8.8. 2oiuni +enerale
8.G. Subiecii impunerii
8.H. :biectul impunerii
8.E. Cotele impo0itului
8.6. Calcularea 3i termenul de acBitare
8.N. Scutirea de impo0it
%, Taxe locale
G.8. 2oiuni +enerale
G.G. Subiecii impunerii
G.H. :biectul impunerii
G.E. Cotele 3i termenele de plat
G.6. *odul de calculare 3i plata ta4elor locale
(, Taxele pentru re2ur2ele naturale
O@iecti?ele de re0erin1!-
osibilitatea indi#iduali?rii taxelor locale pre#?ute de
Codul fiscal5
2nali?area la fiecare tax6 a subiecilor, obiectului,
cotelor, modului, termenelor de ac9itare i facilitilor
aplicate taxelor locale$
2nali?area modului, termenelor de ac9itare i
facilitilor aplicate impo?itului pe bunurile
imobiliare$
Delimitarea taxelor pentru resursele naturale de alte
tipuri de taxe i impo?ite$
5i@liogra0ia 3odulului-
&$ 2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, 4otaru 2$, alade Iu$,
-uAuman C$, Cetelea ,$, Drept fiscal, ,ditura
)useum!, C9iinu 2''&, p$&.."&/%$
2$ 2rmeanic 2$, Fiscalitatea n statele contemporane,
&'&
,ditura C, FS)!, C9iinu 2''($
Acte nor3ati?e-
&$ Constituia 4epublicii )oldo#a5
2$ Citlul EI$ Impo?itul pe bunurile imobiliare, aprobat
prin Le8ea nr$&'//"fIE din &%$'%$2'''5
($ Le8ea nr$ &'/%"fIE din &%$'%$2''' pentru punerea
0n aplicare a titlului EI din Codul fiscal5
.$ Citlul EII, Caxele locale, aprobat prin Le8ea nr$ ;("
fE din '&$'.$2''.5
/$ Le8ea nr$ ;."fE din '&$'.$2''. pentru punerea 0n
aplicare a titlului EII din Codul fiscal$
', I3poEitul pe @unurile i3o@iliare
',', 2oiuni generale
Sediul Duridic- Titlul VI G I3poEitul pe @unurile
i3o@iliare art, %+7$%/+ Cod 0i2cal"
I3poEitul pe @unurile i3o@iliare denot acel i3poEit
local care repre?int o plat obli8atorie la bu8et de la #aloarea
bunurilor imobiliare$
@n cate8oria bunurilor imobiliare, se includ terenurile,
cldirile, construciile, apartamentele i alte 0ncperi i?olate, a
cror strmutare este imposibil fr cau?area de preAudicii
destinaiei lor$
',%, #u(iecii impunerii
Subiecii impunerii includ persoanele Auridice i fi?ice,
re?ideni i nere?ideni ai 4epublicii )oldo#a, ce sunt6
a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul
4epublicii )oldo#a5
b) deintorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor
imobiliare de pe teritoriul 4epublicii )oldo#a ce se afl
0n proprietatea public a statului sau 0n proprietatea
public a unitilor administrati#"teritoriale i arendaii,
care arendea? un bun imobiliar a8ricol proprietate
pri#at, dac contractul de arend nu pre#ede altfel (art,
&'2
%++ Cod 0i2cal)$
@n ca?ul 0n care bunurile imobiliare se afl 0n proprietate
(0n folosin) comun 0n indi#i?iune a mai multor persoane,
subiect al impunerii este considerat fiecare dintre aceste
persoane, 0n cota"parte care 0i re#ine5 iar 0n ca?ul 0n care
bunurile imobiliare se afl 0n proprietate comun 0n de#lmie,
subiect al impunerii este considerat, 0n ba?a acordului comun,
unul din proprietari (coproprietari)$ @n acest ca?, toi proprietarii
(coproprietarii) poart o rspundere solidar pentru 0ndeplinirea
obli8aiilor fiscale$
1.". &(iectul impunerii
Dbiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusi#
terenurile (terenuri cu destinaie a8ricol, terenuri destinate
industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i terenurile cu
alte destinaii speciale) din intra#ilan sau din extra#ilan,
cldirile, construciile, apartamentele i alte 0ncperi i?olate,
inclusi# bunurile imobiliare aflate la o etap de finisare a
construciei de /'k i mai mult, rmase nefinisate timp de (
ani dup 0nceputul lucrrilor de construcie (art, %+/ Cod
0i2cal)$
1.*. Cotele impo0itului
Cotele impo?itului pe bunurile imobiliare sunt (art, %/&
Cod 0i2cal)6
a) pentru bunurile imobiliare cu destinaie locati# din
municipii i orae, cu excepia satelor (comunelor)5
pentru 8araAele i terenurile pe care acestea sunt
amplasate, loturile 0nto#ririlor pomicole cu sau fr
construcii amplasate pe ele6
Cota maxim a impo?itului constituie ',(k din ba?a
impo?abil a bunurilor imobiliare5
Cota minim a impo?itului constituie ','/k din ba?a
impo?abil a bunurilor imobiliare$
Cota concret se stabilete anual de ctre autoritatea
repre?entati# a administraiei publice locale$
&'(
b) pentru bunurile imobiliare cu alt destinaie decBt cea
locati# sau a8ricol, inclusi#e, exceptBnd 8araAele i
terenurile pe care acestea sunt amplasate i loturile
0nto#ririlor pomicole cu sau fr construcii amplasate pe
ele 3 ',&k din ba?a impo?abil a bunurilor impo?abile$
1.5. Calcularea i termenul de ac'itare
Suma impo?itului pe bunurile imobiliare ale persoanelor
fi?ice care nu desfoar acti#itate de 0ntreprin?tor, precum i
ale 8ospodriilor rneti (de fermier) se calculea? anual
pentru fiecare obiect al impunerii, pornindu"se de la ba?a
impo?abil a bunurilor imobiliare, calculat conform situaiei
de la data de & ianuarie a anului fiscal respecti#, de ctre
ser#iciile de colectare a impo?itelor i taxelor locale ale
primriilor (perceptorii fiscali) cu participarea inspectoratelor
fiscale de stat teritoriale$ entru aceste cate8orii de
contribuabili, 0n municipiile C9iinu i 1li, cu excepia
oraelor i satelor (comunelor) din componena acestora, suma
anual a impo?itului pe bunurile imobiliare se calculea? de
ctre inspectoratele fiscale de stat teritoriale$
ersoanele Auridice i fi?ice care desfoar acti#itate de
0ntreprin?tor, cu excepia 8ospodriilor rneti (de fermier),
calculea? de sine stttor suma anual a impo?itului pe
bunurile imobiliare, pornindu"se de la ba?a impo?abil a
acestora, conform situaiei de la data de & ianuarie a perioadei
fiscale respecti#e i, pBn la data de & iulie a aceluiai an,
pre?int Inspectoratelor fiscale de stat teritoriale calculul
impo?itului pe bunurile imobiliare$
@n ca?ul 0n care subiectul impunerii primete bunurile
imobiliare prin motenire sau prin donaie, obli8aia fiscal
neexecutat de ctre subiectul precedent al impunerii este pus
0n 0ntre8ime pe seama noului subiect$ Dac obli8aia fiscal
neexecutat depete costul bunurilor imobiliare primite prin
motenire, noul subiect al impunerii execut obli8aia fiscal 0n
limite ce nu depesc costul acestui bun imobiliar$
&'.
Impo?itul pe bunurile imobiliare se ac9it de ctre
subiectul impunerii 0n pri e8ale, dar nu mai tBr?iu de data de
&/ au8ust i &/ octombrie ale anului curent$ Contribuabilii
care ac9it suma inte8ral a impo?itului pentru anul fiscal pBn
la data de (' iunie a anului respecti#, beneficia? de dreptul la
o reducere cu &/k a sumei impo?itului ce urmea? a fi ac9itat$
1.:. #cutirea de impo0it
Codul 0i2cal4 Fn art, %/(4 pre#ede cate8oriile de persoane
care sunt scutite de impo?itul pe bunurile imobiliare$ 2stfel, de
impo?itul pe bunurile imobiliare sunt scutite6
a) autoritile publice i instituiile finanate de la bu8etele
de toate ni#elurile5
b) societile orbilor, sur?ilor i in#ali?ilor i 0ntreprinderile
create pentru reali?area scopurilor statutare ale acestor
societi5
c) 0ntreprinderile penitenciarelor5
d) Centrul 4epublican ,xperimental pentru rote?are,
Drtopedie i 4eabilitare al )inisterului )uncii, roteciei
Sociale i +amiliei5
e) obiecti#ele de protecie ci#il5
f) or8ani?aiile reli8ioase 3 pentru bunurile imobiliare
destinate riturilor de cult5
8) misiunile diplomatice i alte misiuni asimilate acestora,
precum i or8ani?aiile 0n conformitate cu tratatele
internaionale la care 4epublica )oldo#a este parte5
9) persoanele de #Brst pensionar, in#ali?ii de 8radul I i II,
in#ali?ii din copilrie, in#ali?ii de 8radul III (participani
la aciunile de lupt pentru aprarea inte8ritii teritoriale
i independenei 4epublicii )oldo#a, participani la
aciunile de lupt din 2f8anistan, participani la lic9idarea
consecinelor a#ariei de la CernobBl), precum i
persoanele supuse represiunilor i ulterior reabilitate)5
i) familiile participanilor c?ui 0n aciunile de lupt pentru
aprarea inte8ritii teritoriale i independenei 4epublicii
&'/
)oldo#a i persoanele care au fost 0ntreinute de acetia5
A) familiile militarilor c?ui 0n aciunile de lupt din
2f8anistan i persoanele care au fost 0ntreinute de acetia5
m) familiile care au copii in#ali?i 0n #Brst de pBn la &= ani
i membrii familiilor care au 0n 0ntreinere i 0n8riAire
permanent persoane cu di?abiliti5
l) familiile persoanelor decedate 0n urma unor boli cau?ate
de participarea lor la lucrrile de lic9idare a consecinelor
a#ariei de la C$2$,$ CernobBl i persoanele care au fost
0ntreinute de acestea5
m) instituiile medico"sanitare publice finanate din fondurile
asi8urrii obli8atorii de asisten medical5
n) Compania :aional de 2si8urri 0n )edicin i a8eniile
ei teritoriale5
o) 1anca :aional a )oldo#ei5
p) proprietarii sau deintorii bunurilor rec9i?iionate 0n
interes public, pe perioada rec9i?iiei, conform le8islaiei5
t) persoanele fi?ice deintoare de case de locuit sau alte
0ncperi de locuit (folosite ca locuin de ba?) 0n locaiune
ce se afl 0n proprietatea public a statului sau 0n
proprietatea public a unitilor administrati#"teritoriale5
r) or8ani?aiile necomerciale care corespund cerinelor art$
/2 Cod fiscal, 0n cadrul crora funcionea? instituiile de
asisten social$
@n ca?ul 0n care dreptul la scutire de impo?itul pe bunurile
imobiliare apare pe parcursul anului fiscal, recalcularea
impo?itului se efectuea?, 0ncepBnd cu luna din care persoana
are dreptul la aceast scutire$
%, TA<ELE LOCALE
.1. 2oiuni generale
Sediul Duridic- Titlul VII al Codului 0i2cal (art, %//$
%6/ Cod 0i2cal)$
rin tax! local! se 0nele8e o plat obli8atorie efectuat la
&'%
bu8etul unitii administrati#"teritoriale$
Si2te3ul taxelor locale include6
a) taxa pentru amenaAarea teritoriului5
b) taxa de or8ani?are a licitaiilor i loteriilor pe teritoriul
unitii administrati#"teritoriale5
c) taxa de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei)5
d) taxa de aplicare a simbolicii locale5
e) taxa pentru unitile comerciale i7sau de prestri ser#icii
de deser#ire social5
f) taxa de pia5
8) taxa pentru ca?are5
9) taxa balnear5
i) taxa pentru prestarea ser#iciilor de transport auto de
cltori pe teritoriul municipiilor, oraelor i satelor
(comunelor)5
A) taxa pentru parcare5
m) taxa de la posesorii de cBini5
l) taxa pentru parcaA5
m) taxa pentru unitile stradale de comer i7sau de prestare
a ser#iciilor5
n) taxa pentru e#acuarea deeurilor5
o) taxa pentru dispo?iti#ele publicitare$
2ceste taxe locale se aplic de ctre autoritile
administraiei publice locale$
.. #u(iecii impunerii
Subieci ai impunerii sunt pentru6
a) ta4a pentru amena.area teritoriului = persoanele Auridice
sau fi?ice, 0nre8istrate 0n calitate de 0ntreprin?tor, care
dispun de ba? impo?abil5
b) ta4a de or+ani0are a licitaiilor 3i loteriilor pe teritoriul
unitii administrati-"teritoriale 3 persoanele Auridice sau
fi?ice 0nre8istrate 0n calitate de 0ntreprin?tor"or8ani?ator
al licitaiilor i loteriilor5
&'<
c) ta4a de plasare a publicitii = persoanele Auridice sau
fi?ice, 0nre8istrate 0n calitate de 0ntreprin?tor, care
prestea? ser#icii de plasare a anunurilor publicitare prin
intermediul ser#iciilor cinemato8rafice, #ideo, prin
reelele telefonice, tele8rafice, telex etc$5
d) ta4a de aplicare a simbolicii locale = persoanele Auridice
sau fi?ice, 0nre8istrate 0n calitate de 0ntreprin?tor, care
aplic simbolica local pe producia fabricat5
e) ta4a pentru unitile comerciale 3iQsau de prestri ser-icii
de deser-ire social 3 persoanele Auridice sau fi?ice,
0nre8istrate 0n calitate de 0ntreprin?tor, care dispun de
uniti comerciale i7sau de prestri ser#icii de deser#ire
social5
f) ta4a de pia = persoanele Auridice sau fi?ice 0nre8istrate
0n calitate de 0ntreprin?tor"administrator al pieei5
8) ta4a pentru ca0are = persoanele Auridice sau fi?ice,
0nre8istrate 0n calitate de 0ntreprin?tor, care prestea?
ser#icii de ca?are5
9) ta4a balnear = persoanele Auridice sau fi?ice, 0nre8istrate
0n calitate de 0ntreprin?tor, care prestea? ser#icii de
odi9n i tratament5
i) ta4a pentru prestarea ser-iciilor de transport auto de
cltori pe teritoriul municipiilor, ora3elor 3i satelor
1comunelor9 3 persoanele Auridice sau fi?ice, 0nre8istrate
0n calitate de 0ntreprin?tor, care prestea? ser#icii de
transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor,
oraelor i satelor (comunelor)5
A) ta4a pentru parcare = persoanele Auridice sau fi?ice,
0nre8istrate 0n calitate de 0ntreprin?tor, care prestea?
ser#icii de parcare5
m) ta4a de la posesorii de c/ini = persoanele fi?ice care
locuiesc 0n blocuri locati#e, locuine de stat, cooperatiste
i obteti, precum i 0n apartamente pri#ati?ate5
l) ta4a pentru parca. 3 persoanele posesoare de
&'=
auto#e9icule, care utili?ea? parcaAul5
m) ta4a pentru unitile stradale de comer 3iQsau de prestare a
ser-iciilor 3 persoanele care dispun de uniti stradale
pentru comerciali?area produselor i7sau prestarea
ser#iciilor5
n) ta4a pentru e-acuarea de3eurilor 3 persoanele fi?ice
0nscrise la adresa declarat ca domiciliu5
o) taxa pentru dispo?iti#ile publicitare 3 persoanele
0nre8istrate 0n calitate de 0ntreprin?tor, care sunt
proprietari de afie, pancarte, panouri i alte miAloace
te9nice pentru amplasarea publicitii exterioare$
.". &(iectul impunerii
Dbiectul impunerii 0l constituie6
a) la ta4a pentru amena.area teritoriului 3 salariaii i7sau
fondatorii 0ntreprinderilor, 0n ca?ul 0n care acetia
acti#ea? 0n 0ntreprinderile fondate, 0ns nu sunt inclui 0n
efecti#ul trimestrial de salariai5
b) la ta4a de or+ani0are a licitaiilor 3i loteriilor pe
teritoriul unitii administrati-)teritoriale 3 bunurile
declarate la licitaie sau biletele de loterie emise5
c) la ta4a de plasare 1amplasare9 a publicitii 1reclamei9,
cu excepia celei amplasate inte8ral 0n ?ona de protecie a
drumurilor din afara perimetrului localitilor 3 ser#iciile
de plasare i7sau difu?are a anunurilor publicitare prin
intermediul ser#iciilor cinemato8rafice, #ideo, CE,
internetului, radioului, presei periodice, prin tiprituri,
prin reelele telefonice, tele8rafice, telex, prin miAloacele
de transport, prin alte miAloace, precum i afiele,
pancartele, panourile i alte miAloace te9nice prin
intermediul crora se amplasea? publicitatea exterioar5
d) la ta4a de aplicare a simbolicii locale 3 produsele
fabricate crora li se aplic simbolica local5
e) la ta4a pentru unitile comerciale 3iQsau de prestri
ser-icii de deser-ire social, cu excepia celor care se afl
&';
total 0n ?ona de protecie a drumurilor din afara
perimetrului localitilor 3 unitile de comer i7sau de
prestri ser#icii de deser#ire social5
f) la ta4a de pia 3 ser#iciile de pia prestate de
administratorul pieei la acordarea de locuri pentru
comer5
8) la ta4a pentru ca0are 3 ser#iciile prestate de structurile cu
funcii de ca?are5
9) la ta4a balnear 3 biletele de odi9n i tratament5
i) la ta4a pentru prestarea ser-iciilor de transport auto de
cltori pe teritoriul municipiilor, ora3elor 3i satelor
1comunelor9 3 unitatea de transport, 0n funcie de numrul
de locuri5
A) la ta4a pentru parcare 3 parcarea5
m) la ta4a de la posesorii de c/ini 3 cBinii aflai 0n posesiune
pe parcursul unui an5
l) la ta4a pentru parca. = locul de parcaA special amenaAat,
utili?at pentru staionarea unitii de transport pe un
anumit termen5
m) la ta4a pentru unitile stradale de comer 3iQsau de
prestare a ser-iciilor 3 unitile de comer i7sau de prestare
a ser#iciilor, cum ar fi c9iocurile, 89eretele, fri8iderele,
tonetele, tarabele, unitile de transport speciali?ate i altele,
amplasate 0n afara pieelor autori?ate5
n) la ta4a pentru e-acuarea de3eurilor 3 numrul de
persoane fi?ice 0nscrise la adresa declarat ca domiciliu5
o) la ta4a pentru dispo0iti-ele publicitare = suprafaa feei
(feelor) dispo?iti#ului publicitar$
.*. Cotele i termenele de plat
Cota maxim i termenele de plat ale taxelor locale sunt
pre?entate 0n anexa Codului fiscal$ rin urmare, 0ntreprin?torul
indi#idual, 8ospodria rneasc (de fermier) al cror numr
mediu anual de salariai, pe parcursul perioadei fiscale, nu
depete ( uniti, nu sunt 0nre8istrai ca pltitori de CE2,
&&'
pre?int, 0n termen de pBn la data de (& martie a anului
urmtor anului fiscal de 8estiune, o dare de seam fiscal
unificat pri#ind taxele locale, cu excepia taxei pentru
amenaAarea teritoriului, 0n partea ce ine de 8ospodriile
rneti (de fermier), cu ac9itarea taxelor 0n acelai termen$ @n
funcie de obiectul impunerii, se stabilete cota concret a
taxelor locale de ctre autoritile administraiei publice locale$
.5. !odul de calculare i plata taxelor locale
)odul de calculare a taxelor locale se efectuea? 0n
dependen de ba?a impo?abil i de cotele concrete ale
acestora$ 2stfel, calculul taxelor enumerate 0n art, %6' Cod
0i2cal, cu excepia celor stipulate la litera a"4 P" Ci n", o" i p"
se efectuea? de ctre subiecii impunerii$ Calculul taxelor
stipulate la acest articol lit, a"4 P" n"4 o" Ci p", se efectuea? de
ctre or8anele 0mputernicite de autoritatea administraiei
publice locale$ Caxa poate fi calculat i de contribuabil 0n mod
indi#idual, 0n ca?ul 0n care obiectul impunerii stipulat la art,
%6' lit, e" Ci la lit, Q" este amplasat parial 0n ?ona de protecie a
drumurilor$ Subiecii impunerii pltesc taxele locale la contul
tre?orerial de #enituri al bu8etului unitii administrati#"
teritoriale$ -ospodriile rneti (de fermier) pot ac9ita taxa
pentru amenaAarea teritoriului nemiAlocit or8anului 0mputernicit
de autoritatea administraiei publice locale$ osesorii de cBini
pot plti taxa or8anului 0mputernicit de autoritatea
administraiei publice locale$
(, Taxele pentru re2ur2ele naturale
Sediul Duridic- art, %66$((* Cod 0i2cal
Sistemul taxelor pentru resursele naturale re8lementate de
Codul fiscal include6
a) taxa pentru ap (art, (&%$(&7 Ci anexa nr,' din Codul
0i2cal)5
b) taxa pentru efectuarea prospeciunilor 8eolo8ice (art,
(&+$('& Cod 0i2cal)5
&&&
c) taxa pentru efectuarea explorrilor 8eolo8ice (art, (''$
('* Cod 0i2cal)5
d) taxa pentru extra8erea mineralelor utile (art, ('.$('6 Ci
anexa % din Codul 0i2cal)5
e) taxa pentru folosirea spaiilor subterane 0n scopul
construciei obiecti#elor subterane, altele decBt cele
destinate extraciei mineralelor utile (art, (%&$(%* Cod
0i2cal)5
f) taxa pentru exploatarea construciilor subterane 0n scopul
desfurrii acti#itii de 0ntreprin?tor, altele decBt cele
destinate extraciei mineralelor utile (art, (%.$(%6 Cod
0i2cal)5
8) taxa pentru lemnul eliberat pe picior (art, ((&$((* Ci
anexa ( din Codul 0i2cal)$
TEST
I, Alege1i r!2pun2ul corect-
', Si2te3ul taxelor locale include6
a) taxa pentru ap5 d) taxa de
pia5
b) taxa pentru amenaAarea teritoriului5 e) taxa balnear5
c) taxa pe #aloarea adu8at5 f) taxa pentru parcare$
%, I3poEitul pe @unurile i3o@iliare poate 0i
con2iderat-
a) un impo?it 8eneral de stat5
b) un impo?it local5
c) un impo?it direct5
d) un impo?it indirect5
e) o tax fiscal5
f) o tax nefiscal$
(, Taxele locale 2e ac#it!-
a) la contul tre?orerial de #enituri al bu8etului
unitii administrati#"teritoriale5
b) la contul tre?orerial de c9eltuieli al bu8etului
&&2
unitii administrati#"teritoriale5
c) prin intermediul a8enilor fiscali5
d) reinBndu"se la sursa plii$
*, Taxa pentru extragerea 3ineralelor utile e2te o
tax!-
a) local5
b) fiscal5
c) nefiscal5
d) pentru resursele naturale$
., Taxele locale 2e aplic! de c!tre-
a) tre?oreria teritorial5
b) autoritile administraiei publice centrale5
c) autoritile administraiei publice locale$
II, Co3pleta1i 2pa1iul lip2!6
A, )odul de calculare a taxelor locale se efectuea?
0n dependen de hhhhhhhhhh$
5, Dbiectul impunerii al taxei de la posesorii de cBini
0l repre?intRRRRRRRRRRRRR.
C, Subieci ai impunerii cu pri#ire la taxa balnear
sunthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh$
R!2pun2-
I, ', b, d, e, f5
%, b, c5
(, a5
*, b, d5
., c$
II, A, 1a?a impo?abil i de cotele concrete a acestor
taxe5
5, CBinii aflai 0n posesiune pe parcursul unui an
fiscal5
C$ ersoanele Auridice sau fi?ice, 0nre8istrate 0n
calitate de 0ntreprin?tor, care prestea? ser#icii
&&(
de odi9n i tratament$
&&.
Modulul <I, ADMINISTRAREA FISCAL;
', OrganiEarea organelor de 2pecialitate 0i2cal! Ci
organelor cu atri@u1ii 0i2cale
8.8. :r+ane de stat de specialitate fiscal
8.G. :r+ane cu atribuii fiscale
%, Controlul 0i2cal
G.8. 2oiunea 3i funciile controlului fiscal
G.G. *etodele controlului fiscal
G.H. *etodele 3i sursele indirecte de estimare a sumei
obli+aiei fiscale
G.E. >ctul de control
(, R!2punderea Duridic! Ci con2trAngerea 2tatal! Fn
dreptul 0i2cal
H.8. 5spunderea penal
H.G . 5spunderea contra-enional
H.H. 5spunderea fiscal
O@iecti?ele de re0erin1!-
Identificarea or8anelor de specialitate fiscal i celor cu
atribuii fiscale5
osibilitatea perceperii conceptului, metodelor i
actelor controlului fiscal5
2nali?area competenei or8anelor de specialitate i cu
atribuii fiscale5
Specificarea formelor rspunderii Auridice 0n sfera fiscal5
2r8umentarea rolului rspunderii fiscale ca form a
rspunderii Auridice$
5i@liogra0ia 3odulului-
&$ 2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, 4otaru 2$, alade Iu$,
-uAuman C$, Cetelea ,$, Drept fiscal, ,ditura
)useum!, C9iinu 2''&, p$&/<"&%.$
2$ 2rmeanic 2$, Fiscalitatea n statele contemporane,
,ditura C, FS)!, C9iinu 2''($
&&/
($ 2rmeanic 2$, Eolcinsc9i E$, Drept fiscal, ,ditura
2S,), C9iinu 2''&, p$ /&"%'$
.$ *a8una D$D$, Drept financiar 3i fiscal, ,ditura
Dscar rint!, 1ucureti &;;<, #ol$ II, p$ (&/ i (=%"
..%$
/$ 2lbu C$, Diaconescu C$, Drept financiar, ,ditura
+undaiei C9emarea!, Iai &;;2, p$&%("&%/$
%$-li8a I$, Drept financiar public, ,ditura 2$L$L$!,
1ucureti &;;., p$ &//"&%($
Acte nor3ati?e-
&$ Constituia 4epublicii )oldo#a5
2$ Codul fiscal, aprobat prin Le8ea &&%("fIII din
2.$'.$&;;<5
($ Citlul E, 2dministrarea fiscal, aprobat prin Le8ea
nr$.'<"fE din 2%$'<$2''&5
.$ Codul contra#enional al 4epublicii )oldo#a adoptat
prin Le8ea nr, %'/$<VI din %* octo3@rie %&&/H
/$ Codul penal, aprobat prin Le8ea nr$ ;=/"fE din
&=$'.$2''2$
Sediul Duridic art, '%6$'6% Ci %'*$%7( Cod 0i2cal
', OrganiEarea organelor de 2pecialitate 0i2cal! Ci
organelor cu atri@u1ii 0i2cale
Sediul Duridic art, '%6$'6% Cod 0i2cal
@n ba?a raportului Auridic existent, re8lementarea 0n
#i8oare pre#ede expres drepturile i obli8aiile administraiei
fiscale art, '& Ci '(( G '(7 Cod 0i2cal"$ 2dministraia fiscal
este format din organe de 2tat de 2pecialitate 0i2cal! i
organe de 2tat cu atri@u1ii 0i2cale, @n acest sens, putem
meniona urmtoarele6
1. &rgane de stat de specialitate fiscal
a) Mini2terul Finan1elor 3 or8an administrati#
central, de specialitate fiscal, care exercit
&&%
controlul fiscal prin or8anele sale, fiind efectuat
conducerea unitar, coordonea? acti#itatea
or8anelor de stat de specialitate fiscal i stabilete
principiile unice pri#ind or8ani?area administrrii
#eniturilor bu8etare fie fiscale, fie nefiscale$
b) Ser?iciul Fi2cal de Stat S,F,S," se constituie din
Inspectoratul +iscal rincipal de Stat de pe lBn8
)inisterul +inanelor, Inspectoratul +iscal de Stat
pe Fnitatea Ceritorial 2utonom -8u?ia,
Inspectoratele +iscale de Stat pe raioane i
municipii, oficiile fiscale pe sectoare$
$ /nspectoratul 9iscal Principal de #tat 4/.9.P.#.3
diriAea? acti#itatea inspectoratelor fiscale i are
urmtoarele atribuii6
or8ani?area inspectoratelor de stat teritoriale5
restituirea impo?itelor i altor pli obli8atorii
percepute sau ac9itate cu depire 0n bu8et i
fondurile extrabu8etare prin intermediul
bncilor i altor instituii financiar"creditare5
efectuarea controalelor fiscale5
asi8urarea administrrii fiscale a marilor
contribuabili5
si8ilarea mainilor de cas i de control ale
contribuabililor5
examinarea contestaiilor i emiterea
deci?iilor pe mar8inea lor5
emiterea ordinelor, instruciunilor i altor acte
0n #ederea executrii le8islaiei fiscale$
$ /nspectoratele fiscale de stat teritoriale 4/.9.#.T.3
= sarcina principal a acestora const 0n
exercitarea controlului asupra respectrii
le8islaiei fiscale, asupra calculrii corecte,
#rsrii depline i la timp a impo?itelor la bu8et i
&&<
a altor pli stabilite de le8islaie$
1.. &rgane cu atri(uii fiscale
a) #erviciul Vamal art, '.*$'.. Cod 0i2cal" G
or8an cu atribuii fiscale, a#Bnd competena
fiscal de stin8ere a obli8aiei fiscale aferente
trecerii frontierei #amale, de exemplu6 perceperea
CE2"ului la import, acci?elor, taxelor #amale,
altor #enituri fiscale i nefiscale componente ale
bu8etului de stat$
b) #erviciile de colectare a impo0itelor i taxelor
(art, '.7$'7& Cod 0i2cal) 3 funcionea? 0n
cadrul primriilor, atribuindu"le competene de
colectare i administrare a impo?itelor i taxelor
locale$ Deci?ia ce ine de exercitarea atribuiilor
ser#iciului de colectare a impo?itelor i taxelor
este emis prin dispo?iia primarului (pretorului)
i aciunile perceptorului pot fi contestate 0n
conformitate cu le8islaia fiscal (art, %7+$%+*
Cod 0i2cal)$
%, Controlul 0i2cal
Sediul Duridic art, %'*$%.% Cod 0i2cal
.1. 2oiunea i funciile controlului fiscal
Controlul fiscal repre?int procesul de examinare a
documentelor de e#iden contabil i a altor informaii de ctre
autoritile fiscale 0n scopul determinrii corectitudinii
obli8aiilor fiscale ale contribuabilului$
Scopul controlului fiscal const 0n #erificarea
corectitudinii respectrii le8islaiei fiscale, calculrii i ac9itrii
0n termenele i cuantumul stabilite ale impo?itelor, taxelor i ale
altor pli la #eniturile bu8etului$
rocedura exercitrii controlului fiscal cuprinde trei etape6
a) re8tirea pentru efectuarea controlului fiscal5
b) ,fectuarea nemiAlocit a controlului fiscal5
&&=
c) Constatarea re?ultatelor controlului cu 0ntocmirea actului
de control i adoptarea deci?iei respecti#e$
Controlul fiscal aplicat cu scopul #erificrii respectrii
le8islaiei fiscale are dou funcii6 una coerciti- i alta
educati-)pre-enti-$
.. !etodele controlului fiscal
Drocedura controlului fiscal const 0ntr"un ansamblu de
metode i operaiuni de or8ani?are i desfurare a controlului,
precum i de #alorificare a re?ultatelor lui$ Controlul fiscal la
faa locului i7sau la oficiul or8anului, pre#?ut la alin$(2) art,
%'* Cod 0i2cal, poate fi or8ani?at i efectuat prin urmtoarele
metode i operaiuni6 #erificarea faptic, #erificarea
documentar, #erificarea total, #erificarea parial, #erificarea
tematic, #erificarea operati#, #erificarea prin contrapunere$
)etodele i operaiunile concrete utili?ate la or8ani?area
i exercitarea controlului fiscal sunt determinate, 0n ba?a
Codului fiscal, 0n instruciunile cu caracter intern ale
Inspectoratului +iscal rincipal de Stat$
Controlul fiscal la faa locului are drept scop #erificarea
respectrii le8islaiei fiscale de contribuabil sau de o alt
persoan supus controlului, care se efectuea? la locurile
aflrii acestora de ctre funcionarii fiscali sau de persoane cu
funcie de rspundere ale altor or8ane cu atribuii de
administrare fiscal$ @n ca?ul 0n care contribuabilul sau o alt
persoan supus controlului nu dispune de sediu sau de oficiu
ori sediul lui se afl la domiciliu, 0n alte ca?uri cBnd nu exist
condiii adec#ate de lucru, controlul fiscal menionat se
efectuea? la oficiul or8anului care exercit controlul fiscal, cu
respectarea tuturor pre#ederilor art$&./ alin$ (2)3(%), inclusi# cu
0ntocmirea obli8atorie a unui act de ridicare de la contribuabil a
documentelor necesare$
Controlul fiscal la faa locului, referitor la un
contribuabil, poate cuprinde atBt unul, cBt i mai multe tipuri de
impo?ite i taxe$ @n cursul unui an calendaristic, se admite
&&;
efectuarea unui sin8ur control fiscal la faa locului pe unele i
aceleai tipuri de impo?ite i taxe pentru una i aceeai perioad
fiscal$ 2ceast restricie nu se extinde asupra ca?urilor cBnd
controlul fiscal la faa locului se efectuea? 0n le8tur cu
reor8ani?area sau lic9idarea contribuabilului5 cBnd, dup
efectuarea controlului, se depistea? semne de 0nclcri fiscale5
cBnd acesta este o #erificare prin contrapunere5 cBnd controlul
ine de acti#itatea posturilor fiscale5 cBnd controlul se
efectuea? la solicitarea or8anelor de drept i a celor pre#?ute
la art, '(' alin, ." Cod 0i2cal sau 0n le8tur cu inspectarea
acti#itii or8anului fiscal de ctre or8anul ierar9ic superior5
cBnd necesitatea controlului a aprut 0n urma examinrii ca?ului
cu pri#ire la 0nclcarea fiscal sau 0n urma examinrii
contestaiei$
;erificarea faptic se aplic 0n ca?ul controlului fiscal la faa
locului i const 0n obser#area direct a obiectelor, proceselor i
fenomenelor, 0n cercetarea i anali?a acti#itii contribuabilului$
Eerificarea faptic are sarcina de a constata situaiile care nu sunt
reflectate sau care nu re?ult din documente$
;erificarea documentar se aplic atBt 0n ca?ul
controlului fiscal cameral, cBt i al celui la faa locului i const
0n confruntarea drilor de seam fiscale, documentelor de
e#iden i altei informaii pre?entate de contribuabil cu
documentele i cu informaiile referitoare la acesta, de care
dispune or8anul care exercit controlul fiscal$
;erificarea total se aplic 0n ca?ul controlului fiscal la faa
locului asupra tuturor actelor i operaiunilor de determinare a
obiectelor (ba?ei) impo?abile i de stin8ere a obli8aiilor fiscale 0n
perioada de dup ultimul control fiscal$ Eerificarea total este una
documentar i, 0n acelai timp, faptic a modului 0n care
contribuabilul execut le8islaia fiscal$
;erificarea parial se aplic atBt 0n ca?ul controlului
fiscal cameral, cBt i al celui la faa locului i const 0n controlul
asupra stin8erii anumitor tipuri de obli8aii fiscale, asupra
&2'
executrii altor obli8aii pre#?ute de le8islaia fiscal dintr"o
anumit perioad, #erificBndu"se, 0n 0ntre8ime sau parial,
documentele sau acti#itatea contribuabilului$
;erificarea tematic se aplic atBt 0n ca?ul controlului
fiscal cameral, cBt i al celui la faa locului i const 0n controlul
asupra stin8erii unui anumit tip de obli8aie fiscal sau asupra
executrii altei obli8aii pre#?ute de le8islaia fiscal,
#erificBndu"se documentele sau acti#itatea contribuabilului$
;erificarea operati- se aplic 0n ca?ul controlului fiscal
la faa locului, obser#Bndu"se procesele economice i
financiare, actele i operaiunile aferente, pentru a constata
autenticitatea lor, pentru a depista i a pre#eni 0nclcarea
le8islaiei fiscale$ Eerificarea operati# se face inopinat, prin
#erificare faptic i7sau documentar$ Dac se constat #reo
0nclcare a le8islaiei fiscale, iar #erificarea circumstanelor
necesit mai mult timp, materialele se transmit subdi#i?iunilor
respecti#e ale or8anului cu atribuii de control fiscal pentru
efectuarea unui control fiscal prin alte metode te9nice$
;erificarea prin contrapunere se aplic atBt 0n ca?ul
controlului fiscal cameral, cBt i al celui la faa locului i const
0n controlul concomitent al contribuabilului i al persoanelor cu
care acesta are sau a 0ntreinut raporturi economice, financiare
i de alt natur, pentru a se constata autenticitatea acestor
raporturi i a operaiunilor efectuate$
.". !etodele i sursele indirecte de estimare a sumei
o(ligaiei fiscale
@n cadrul controlului fiscal, pentru a determina
corectitudinea calculrii sumei obli8aiei fiscale, autoritatea
care efectuea? controlul fiscal poate folosi (0n ca?urile
pre#?ute la art, '/6 alin, %" Cod 0i2cal" metode i surse
indirecte, precum i 0n ba?a Capitolului ''
'
G 3etodele
indirecte de e2ti3are a ?enitului i3poEa@il al per2oanei
0iEice art, %%7
'
$%%7
'.
"$ )etodele i sursele indirecte de
estimare a obli8aiilor fiscale se folosesc i 0n cadrul
&2&
controalelor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale 0n
conformitate cu art, '*7 Cod 0i2cal$
A, Metodele Ci 2ur2ele indirecte aplicate per2oanelor ce
practic! acti?itatea de antreprenoriat includ6
a) tipul i natura acti#itilor practicate de contribuabil5
b) mrimea capitalului contribuabilului5
c) #eniturile din #Bn?ri ale contribuabilului5
d) numrul de an8aAai ai contribuabilului5
e) cate8oria clienilor contribuabilului i numrul lor5
f) diferena dintre caracteristicile cantitati#e i
calitati#e ale materiei prime, ale altor materiale
procurate i ale celor folosite 0n producie5
8) anali?a sc9imbrii #alorii nete a proprietii
contribuabilului5
9) c9iria imobilului folosit de contribuabil 0n afaceri5
i) rulaAul miAloacelor bneti i soldul lor pe
conturile bancare ale contribuabilului5
A) compararea c9eltuielilor contribuabilului cu
#eniturile lui5
m) #enitul altor persoane care acti#ea? 0n aceleai
condiii sau 0n condiii similare cu cele ale
contribuabilului5
l) proprietatea persoanei cu funcie de rspundere
(locuina, automobilul etc$) procurat sau folosit
0n scopuri personale, starea ei fi?ic, apartenena
persoanei la diferite cercuri, numrul personalului
ei casnic5
m) informaii de la instituiile financiare (sucursale
sau filiale ale acestora), birourile notariale,
or8anele #amale, or8anele poliiei, 28enia de
Stat 4elaii +unciare i Cadastru, bursele de #alori
pri#ind tran?aciile i operaiunile efectuate de
contribuabil i datele despre el5
n) alte obiecti#e, procese i fenomene, informaii i
&22
date care denot suma obli8aiei fiscale a
contribuabilului, pre#?ute de Codul fiscal$
Drept ba? pentru estimarea #eniturilor din #Bn?ri
(prestri ser#icii) ser#esc li#rrile ?ilnice de mrfuri i ser#icii
0nre8istrate pe perioada funcionrii posturilor fiscale$
entru aplicarea acestor pre#ederi, este necesar
respectarea cumulati# a urmtoarelor condiii6
posturile fiscale au fost instituite de cel puin dou ori pe
parcursul anului fiscal5
perioadele de funcionare a posturilor fiscale sunt de cel
puin (' de ?ile calendaristice, iar diferena dintre perioadele
de acti#itate constituie cel puin %' de ?ile calendaristice5
li#rrile de mrfuri i ser#icii, 0n medie, pe ?i pBn la i
0ntre perioadele de funcionare a posturilor fiscale sunt
mai mici de <'k fa de li#rrile medii pe ?i 0nre8istrate
0n perioadele de funcionare a posturilor fiscale$
5, Metodele Ci 2ur2ele indirecte aplicate per2oanelor
0iEice 2unt ur3!toarele art, %%7
7
Cod 0i2cal"-
a) metoda c9eltuielilor art, %%7
/
Cod 0i2cal"5
b) metoda fluxului de miAloace bneti art, %%7
6
Cod 0i2cal"5
c) metoda proprietii art, %%7
'&
Cod 0i2cal"5
d) alte metode utili?ate 0n practica internaional$
ersoana fi?ic, cetean al 4epublicii )oldo#a, care nu
desfoar acti#itate de 0ntreprin?tor i care, la situaia de la &
ianuarie 2'&2, deinea miAloace bneti 0n sum mai mare de
/'' mii lei, a a#ut obli8aia s depun, la inspectoratul de fiscal
de stat teritorial, dup locul de reedin, pBn la (& decembrie
2'&2, declaraia cu pri#ire la disponibilul de miAloace bneti$
@n ca?ul 0n care suma declarat a fost mai mare de un milion de
lei, persoana fi?ic a fost obli8at s anexe?e, la declaraie,
documentele care confirm disponibilul sumei declarate$
rocedura de #erificare a persoanelor fi?ice cu aplicarea
metodelor indirecte de estimare se #a efectua 0n urmtoarele etape6
&2(
anali?a i selectarea persoanelor fi?ice care urmea? a fi
supuse #erificrii art, %%7
'(
Cod 0i2cal"H
#erificarea fiscal prealabil a persoanei fi?ice art, %%7
'*
Cod 0i2cal"H
controlul fiscal art, %%7
'.
Cod 0i2cal",
Sursele indirecte sunt diferite, spre exemplu6 informaiile
pri#ind conturile bancare, informaii pri#ind miAloacele de
transport, informaii de la companiile turistice i de asi8urare
etc$ a 2e ?edea 3ai detaliat art, %%7
''
Cod 0i2cal",
.*. Actul de control
2ctul de control fiscal repre?int un document 0ntocmit de
funcionarul fiscal sau alt persoan cu funcie de rspundere a
or8anului care exercit controlul, 0n care se consemnea?
re?ultatele controlului fiscal$ @n act, se #a descrie obiecti#, clar i
exact 0nclcarea le8islaiei fiscale i7sau a modului de e#iden a
obiectelor impunerii, cu referire la documentele de e#iden
respecti#e i la alte materiale, indicBndu"se actele normati#e
0nclcate$ @n act, #a fi reflectat fiecare perioad fiscal 0n parte,
specificBndu"se 0nclcrile fiscale depistate 0n ea$
@n urma efecturii controlului i stabilirii 0nclcrilor
le8islaiei fiscale, este 0ntocmit actul de control cu includerea
propunerilor pe mar8inea materialelor de control$ @n actul de
control, sunt indicate datele 0n conformitate cu modelul de act
de control aprobat$
2ctul de control este semnat de ctre inspectorii fiscali
care au efectuat controlul i persoanele responsabile de
respectarea le8islaiei fiscale ale a8entului economic, care au
participat la efectuarea controlului$ Fn exemplar al actului se
0nmBnea? repre?entanilor a8entului economic$
(, R!2punderea Duridic! Ci con2trAngerea 2tatal! Fn
dreptul 0i2cal
".1. ,spunderea penal
)odificarea condiiilor acti#itii economico"financiare a
&2.
pro#ocat apariia unor norme de drept noi 0n #ederea
rspunderii penale pentru infraciunile cu caracter fiscal$
2ctualmente, Codul penal al Repu@licii Moldo?a
pre#ede rspunderea pentru faptele pasibile de 0nclcarea
le8islaiei fiscale 0n ca?urile6
Articolul %**, ,#a?iunea fiscal a 0ntreprinderilor,
instituiilor i or8ani?aiilor5
Articolul %**
'
, ,#a?iunea fiscal a persoanelor fi?ice5
Articolul %*/, Contrabanda5
Articolul %.&, Cransportarea, pstrarea sau
comerciali?area mrfurilor supuse acci?elor, fr marcarea lor
cu timbre de control sau timbre de acci?5
Articolul %.', @nsuirea, 0nstrinarea, substituirea sau
tinuirea bunurilor, sec9estrate sau confiscate$
".. ,spunderea contravenional
@n urma efecturii controalelor cu pri#ire la respectarea
le8islaiei fiscale, se constat un ir de 0nclcri, drept re?ultat
al comiterii crora este pre#?ut sanciunea administrati#$
Codul contra#enional al 4epublicii )oldo#a 2ta@ileCte
ur3!toarele 0apte 2anc1ionate contra?en1ional Ci anu3e-
" @nclcarea modului de procurare, de transport, de pstrare
i de desfacere a timbrelor de acci? i a mrcilor
comerciale de stat Art, %+%",
" @nclcarea termenelor de repatriere a miAloacelor
materiale i a miAloacelor bneti (Art, %6%",
" @nclcarea re8ulilor de efectuare a plilor 0n numerar (Art,
%6("$
" @nclcarea re8ulilor de exploatare a mainilor de cas i
control (Art, %6(
'
)$
" Desfurarea acti#itii fr a fi luat 0n e#iden
indi#idual 0n calitate de contribuabil al sistemului public
de asi8urri sociale (Art, %6*",
" @nclcarea re8ulilor de or8ani?are i de inere a
contabilitii, de 0ntocmire i pre?entare a rapoartelor
&2/
financiare Art, %6.",
" rimirea i eliberarea miAloacelor pentru retribuirea muncii
fr transferul contribuiei de asi8urri sociale (Art, %67",
" @nclcarea drepturilor, intereselor i obli8aiilor
contribuabilului sau ale unui alt participant la raporturile
fiscale ( Art, %6+",
" @nclcarea re8ulilor de pstrare i de e#iden a
blanc9etelor de strict e#iden Art, %66",
" ,#a?iunea fiscal a persoanelor fi?ice (Art, (&'",
" @nclcarea termenului de restituire a taxei pe #aloarea
adu8at Art, ('')$
".". ,spunderea fiscal
Sediul Duridic art, %.($%7( Cod 0i2cal
Sanciunile financiar"fiscale se aplic de ctre persoanele
0mputernicite de or8anele statale i persoanele cu funcii de
rspundere ale lor, fa de contribuabil pentru 0nclcarea le8islaiei
fiscale$ Cra8erea la rspundere pentru 0nclcare fiscal presupune
aplicarea de ctre or8anul fiscal, 0n condiiile pre#?ute de
le8islaia fiscal, a unor sanciuni fa de persoanele care au
s#Brit 0nclcri fiscale$ Cemeiul tra8erii la rspundere pentru
0nclcare fiscal 0l constituie 0nsi 0nclcarea fiscal$
ersoanele pasibile de rspundere pentru 0nclcare fiscal6
a) contribuabilul persoan Auridic, al crui repre?entant cu
funcie de rspundere a s#Brit o 0nclcare fiscal5
b) contribuabilul persoan fi?ic, care nu practic acti#itate
de 0ntreprin?tor, ce a s#Brit o 0nclcare fiscal$ @n
ca?ul, 0n care acesta este lipsit de capacitate de exerciiu
sau are capacitate de exerciiu restrBns, pentru 0nclcarea
fiscal s#Brit de el, repre?entantul su le8al (prinii,
0nfietorii, tutorele, curatorul) poart rspundere 0n funcie
de obiectul impo?abil, de obli8aia fiscal i de bunurile
contribuabilului$
c) contribuabilul persoan fi?ic, care practic acti#itate de
0ntreprin?tor, a crui persoan cu funcie de rspundere a
&2%
s#Brit o 0nclcare fiscal$
Cra8erea la rspundere pentru 0nclcare fiscal se face 0n
temeiul le8islaiei fiscale 0n #i8oare 0n timpul i la locul
s#Bririi 0nclcrii, cu condiia c 0nclcarea fiscal, prin
caracterul ei, nu atra8e dup sine, 0n condiiile le8ii,
rspunderea penal$ rocedura de tra8ere la rspundere pentru
0nclcarea fiscal se aplic 0n conformitate cu le8islaia 0n
#i8oare 0n timpul i 0n locul examinrii ca?ului de 0nclcare
fiscal$ Cra8erea la rspundere pentru 0nclcri fiscale sau la o
alt rspundere Auridic pentru 0nclcarea le8islaiei fiscale nu
exonerea? persoana sancionat de obli8aia plii impo?itului,
taxei i7sau maAorrii de 0ntBr?iere (penalitii), stabilite de
le8islaie$ Cra8erea la rspundere, pentru 0nclcare fiscal a
contribuabililor specificai la art, %(% Cod 0i2cal4 nu eliberea?
persoanele cu funcie de rspundere ale acestora, dac exist
temeiurile respecti#e, de rspundere administrati#, penal sau
de alt rspundere pre#?ut de le8islaie$
entru 0nclcarea fiscal, poate fi aplicat sanciunea
fiscal sub form de amend$
>menda este o sanciune fiscal care const 0n obli8area
persoanei ce a s#Brit o 0nclcare fiscal de a plti o sum de
bani$ 2menda se aplic indiferent de faptul dac au fost aplicate
sau nu alte sanciuni fiscale ori pltite impo?ite, taxe, maAorri de
0ntBr?iere (penaliti), calculate suplimentar la cele declarate sau
nedeclarate$ 2plicarea se rsfrBn8e asupra urmtoarelor fapte6
" @mpiedicarea acti#itii or8anului fiscal (Art, %.( Cod
0i2cal)$
" :eutili?area mainilor de cas i de control i a
terminalelor DS$
" :eeliberarea documentului de plat pentru cltorie (Art,
%.* Cod 0i2cal)$
" :epre?entarea informaiei despre sediu (2rt$ 2// Cod
0i2cal)$
&2<
" :erespectarea re8ulilor de e#iden a contribuabililor
(2rt$ 2/% Cod 0i2cal)$
" @nclcarea re8ulilor de inere a e#idenei contabile i a
e#idenei 0n scopuri fiscale (2rt$ 2/< Cod 0i2cal)$
" @nclcarea de ctre instituiile financiare (sucursale sau
filialele acestora) a modului de decontare (2rt$ 2/; Cod
0i2cal)$
" :erespectarea modului de 0ntocmire i de pre?entare a
drii de seam fiscale (2rt$ 2%' Cod 0i2cal)$
" Lipsa certificatului de acci? i7sau a timbrelor de acci?, a
Cimbrelor de acci?$ )rcilor comerciale de stat! (2rt$
2%2 Cod 0i2cal)$
" :erespectarea re8ulilor de comerciali?are a i8aretelor cu
filtru (2rt$ 2%2
&
Cod 0i2cal)$
" :erespectarea re8ulilor de executare silit a obli8aiei
fiscale (2rt$ 2%( Cod 0i2cal)$
TEST
A, Alege1i r!2pun2ul corect-
', Pentru e?aEiunea 0i2cal! a per2oanelor 0iEice4 2e
?a r!2punde-
a) penal5
b) fiscal5
c) contra#enional$
%, Procedura exercit!rii controlului 0i2cal 2e
0inaliEeaE! cu etapa de-
a) efectuare nemiAlocit a controlului fiscal5
b) pre8tire pentru efectuarea controlului fiscal5
c) constatare a re?ultatelor controlului, prin
0ntocmirea actului de control i adoptarea
deci?iei respecti#e$
(, Organele cu atri@u1ii 0i2cale 2unt-
a) Ser#iciul Eamal5
b) Inspectoratele fiscale5
&2=
c) )inisterul 2facerilor Interne5
d) Curtea de Conturi5
e) Ser#iciile de colectare a impo?itelor i taxelor$
*, Pentru nere2pectarea regulilor de executare 2ilit!
a o@liga1iei 0i2cale4 contri@ua@ilului i 2e ?a
aplica-
a) penalitate5
b) sanciune fiscal sub form de amend5
c) pedeaps penal5
d) pedeaps contra#enional$
5, Co3pleta1i 2pa1iul lip2!-
&$ RRRRRRRRrepre?int o sanciune fiscal care const
0n obli8area persoanei ce a s#Brit o 0nclcare fiscal de a plti
o sum de bani$
2$ hhhhhhhh este un document, 0n care se
consemnea? re?ultatele controlului fiscal$
($ hhhhhhhhhhhhse aplic 0n ca?ul controlului fiscal
la faa locului i const 0n obser#area direct a obiectelor,
proceselor i fenomenelor, 0n cercetarea i anali?a acti#itii
contribuabilului$
R!2pun2-
A, &$ c5
2$ c5
($ b, c, e5
.$ b$
5, &$ 2menda5
2$ 2ctul de control fiscal5
($ Eerificarea faptic$
&2;
&('
Exemplu de test pentru evaluarea final 4examen3
DREPT FISCAL
Varianta I
Data hhhhhhhh
-4F2 hhhhhhhh:$$ hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
', Alege1i ?arianta corect!-
Cota TVA pentru gaEe naturale pentru anul
%&'(" e2te de-
a) 2'k5
b) =k5
c) %k5
d) 'k$ p, '"
Sur2ele de ?enit nei3poEa@ile 2unt-
a) #eniturile obinute de administraia ?onei
economice libere5
b) creterea de capital5
c) contribuiile la capitalul unui a8ent economic5
d) compensaiile acordate 0n ca? de boal5
e) #enitul din c9irie$ p, '"
%, Co3pleta1i 2pa1iul lip2!,
Licitaia bunurilor, 0n cadrul executrii silite a
obli8aiei fiscale, se face prin licitaiehhhhhhhhhhh
i licitaiehhhhhhhhhhh$ p, '"
Mhhhhhhhhhhh" aciuni 0ntreprinse de or8anul fiscal
pentru indisponibili?area bunurilor persoanei$ p, '"
($ De2crie1i controlul 0i2cal la 0a1a locului, p, ("
*, AnaliEa1i creCterea Ci pierderea de capital, p, ("
.$ Solu1iona1i 2pe1a,
@n perioada fiscal 2'&(, un contribuabil salariat a
acumulat o sum a #enitului 0n #aloare de (& (2' lei$ rimele
de asi8urare obli8atorie de asisten medical au constituit
&(&
&%;,&/ lei, contribuiile de asi8urri sociale de stat 3 (%', &2 lei$
Suma impo?itului pe #enit reinut a fost de &'', (' lei$
a) Deter3ina1i i3poEitul pe ?enit ce tre@uia re1inut,
b) Sunte3 Fn preEen1a unui caE de 2upraplat! 2au de
re2tan1! 0i2cal!K
Argu3enta1i Ci 2olu1iona1i, p, ."
7, Face1i o corela1ie Fntre principiile procedurii 0i2cale
Ci executarea o@liga1iei 0i2cale, p, 7"
+, Interpreta1i nor3a Duridic!-
)odificarea termenului de stin8ere a obli8aiei fiscale se
efectuea? prin amBnare i ealonare!$ p, 7"
5are3 de corectare
%+$%. '&
%*$%% 6
%'$'6 /
'/$'7 +
'.$'% 7
''$6 .
/ $ *
&(2
5I5LIO9RAFIE
ACTE 2&,!AT/VE;
&$ Constituia 4epublicii )oldo#a5
2$ Codul fiscal, aprobat prin Le8ea &&%("fIII din
2.$'.$&;;<5
($ Codul contra#enional al 4epublicii )oldo#a adoptat
prin Le8ea :r$ 2&="fEI din 2. octombrie 2''=H
.$ Codul penal, aprobat prin Le8ea nr$ ;=/"fE din
&=$'.$2''25
/$ Citlul III$ Caxa pe Ealoarea 2du8at, aprobat prin
Le8ea nr$&.&/"fIII din &<$&2$&;;<5
%$ Le8ea nr$ &.&<"fIII din &<$&2$&;;< pentru punerea 0n
aplicare a titlului III al Codului fiscal5
<$ Citlul IE$ 2cci?ele, aprobat prin Le8ea nr$&'/("fIII
din &%$'%$2'''5
=$ Le8ea nr$&'/."fIII din &%$'%$2''' pentru punerea 0n
aplicare a titlului IE din Codul fiscal5
;$ Citlul E, 2dministrarea fiscal, aprobat prin Le8ea
nr$.'<"fE din 2%$'<$2''&5
&'$ Citlul EI$ Impo?itul pe bunurile imobiliare, aprobat prin
Le8ea nr$&'//"fIII din &%$'%$2'''5
&&$ Le8ea nr$ &'/%"fIII din &%$'%$2''' pentru punerea 0n
aplicare a titlului EI din Codul fiscal5
&2$ Citlul EII$ Caxele locale, aprobat prin Le8ea nr$ ;("fE
din '&$'.$2''.5
&($ Le8ea nr$ ;."fE din '&$'.$2''. pentru punerea 0n
aplicare a titlului EII din Codul fiscal5
&.$ Citlul If, Cod fiscal$ Caxele rutiere, aprobat prin Le8ea
nr$ (&%"fEI din '2$&&$2''%5
&/$ Le8ea nr$ (&<"fEI din '2$&&$2''% pentru punerea 0n
aplicare a titlului If al Codului fiscal5
&%$ Le8ea fondului rutier nr$<2'"fIII din '2$'2$&;;%5
&<$ 4e8ulamentul cu pri#ire la constituirea i utili?area
&((
fondului rutier, adoptat prin gotrBrea arlamentului
nr$=;("fIII din 2%$'%$&;;%5
&=$ gotrBrea -u#ernului nr$((2 din '2$'.$2''. pentru
aprobarea 4e8ulilor de expunere spre #Bn?are la 1ursa
Fni#ersal de )rfuri a )oldo#ei a bunurilor sec9estrate
0n scopul stin8erii obli8aiei fiscale, a bunurilor confiscate,
fr stpBn, sec9estrate uor alterabile sau cu termen de
pstrare limitat, a corpurilor delicte i a bunurilor trecute
0n posesia statului cu drept de succesiune5
&;$ gotrBrea -u#ernului nr$ /;& din 2'$'/$2''( cu pri#ire la
aprobarea 4e8ulamentului pro#i?oriu de funcionare a
Comisiei 4epublicane permanente pentru or8ani?area
experti?ei, e#alurii i comerciali?rii bunurilor sec9estrate$
!&2&<,A9//;
&$ 24),2:IC, 2$, EDLCI:SCgI, E$, 4DC24F, 2$,
2L2D,, Iu$, -FuF)2:, C$, C,C,L,2, ,$, Drept
fiscal, ,ditura )useum!, C9iinu 2''&5
2$ 24),2:IC, 2$, EDLCI:SCgI, E$, Drept fiscal,
,ditura 2S,), C9iinu 2''&5
($ 24),2:IC, 2$, Fiscalitatea n statele contemporane,
,ditura C, FS)!, C9iinu 2''(5
.$ :,-4F, 1$, DS)DCg,SCF, :$, S)DCgI:v, 2$,
-F4I:, C$, C4,2:-v, I$, D2, E$,
CD1v:,2:F, S$, s2D4Du2:, E$, F4C2:, S$,
C,41,w, E$, 24),2:IC, 2$, FL1,4,, D$,
Comentariu la Constituia 5epublicii *oldo-a,
,ditura 24C, C9iinu 2'&25
/$ -LI-2, I$, Drept financiar public, ,ditura 2LL!,
1ucureti &;;.5
%$ )I:,2, )$ *t$, Dreptul finanelor publice, ,ditura
2ccent!, CluA":apoca, &;;;5
<$ Gdxy`PzR{, P$Q$, !"# # $!"!%!& '(%!,
RJSLTUMVWTXY iPOLMNTNZL [HUWWj, \YWZXL &;;<5
&(.
=$ [e[ez|eQ, _$ `$, !"!%!& '(%!, RJSLTUMVWTXY
iRa bGc [de__j, \YWZXL 2'''5
;$ )I:,2, )$ *t$, 5e+imul .uridic al finanelor publice
din 5om/nia, ,ditura 2r8onaut!, CluA":apoca
&;;=5
&'$CD:DD4, I$, Drept fiscal 3i financiar, ,ditura
Cribuna ,conomic!, 1ucureti &;;%5
&&$*2-F:2, D$D$, ILI,SCF, S$, *DE2, D$C$,
Drocedura fiscal, ,ditura Dscar rint!, 1ucureti
&;;%5
&2$*2-F:2, D$D$, Drept financiar 3i fiscal, ,ditura
Dscar rint!, 1ucureti &;;<5
&($12L2:, ,$, Drept financiar, ,ditura 2LL!,
1ucureti &;;;5
&.$EvCv4,L, I$, 5elaii financiare internaionale,
,ditura 2cademic!, 1ucureti &;;/5
&/$CD:DD4, I$, Drept fiscal 3i financiar, ,ditura
Cribuna ,conomic!, 1ucureti &;;%5
&%$2L1Fw, C$, DI2CD:,SCF, C$, Drept financiar,
,ditura +undaiei C9emarea!, Iai &;;25
&<$-LI-2, I$, Dreptul finanelor publice, ,ditura
Didactic i eda8o8ic, 1ucureti &;;25
&=$-LI-2, I$, Drept financiar, ,ditura 2r8onaut, CluA"
:apoca &;;%5
&;$-LI-2, I$, Drept financiar, ,ditura gumanitas,
1ucureti &;;=5
2'$*2-F:2, D$D$, Drept financiar 3i fiscal, ,ditura
Dscar rint!, 1ucureti &;;.5
2&$*2-F:2, D$D$, Aratat de drept financiar 3i fiscal,
,ditura Dscar rint!, 1ucureti 2'''5
22$*2-F:2, D$D$, Drept financiar 3i fiscal, ,ditura
Deteapt"te, romBne S$4$L$!, 1ucureti &;;25
2($*2-F:2, D$D$, Drept financiar 3i fiscal, ,ditura
2LL!, 1ucureti 2''($
&(/

4edactor literar 3 Constantin Crciun
4ectificare computeri?at 3 Catiana 1oico
4edactor te9nic 3 +eofan 1elico#
Semnat pentru tipar 2=$'/$2'&(
Coli editoriale <,%$ Coli de autor /,'$
Coli de tipar =,2/$ +ormat %' } =. &7&%$
CiraAul /' ex$
Cipo8rafia Departamentului ,ditorial"oli8rafic al 2S,)
&(%
tel$ .'2";=%
&(<