Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învățare: ANALIZA PROGRAMULUI DE PRODUCȚIE ȘI COMERCIALIZARE

Exercițiul 1. Apreciați dinamica și îndeplinirea programului de producție și comercializare a SA


”Moldovița” în baza indicatorilor de volum și formulați concluzii.
Tabelul 1
Aprecierea generală a îndeplinirii programului
de producție și comercializare
Indicatori Anul Anul de gestiune Abaterea absolută În % față de: Dinamica,
precedent curent (+, -) față de: %
progr. realizat anul progr. anul progr.
preced. preced
A 1 2 3 4=3-1 5=3-2 6=3/1* 7=3/2*10 Col.6
100 0
1. Volumul 536330 x 494684 -41 646 x 92,24 x 92,24
producției fa-
bricate în prețuri
comparabile mii
lei
2. Volumul 536330 x 515296 - x x
producției fa- -21 034 96,08 96,08
bricate în prețuri
curente ale anului
respectiv, mii lei
3. Volumul 532036 512922 511962 -20 074 -960 96,23 99,81 96,23
producției
vândute, mii lei
4. Venitul din 654247 630742 632325 -21 922 +1583 96,65 100,25 96,65
vânzări, mii lei

Concluzia:
În urma calculelor efectuate, datele obținute în tabel denotă faptul că indicatorul volumul producției
fabricate în prețuri curente ale anului respectiv, care reprezintă o dinamică de 96,08 % față de anul
precedent, este mai mare cu 3,84 % față de indicatorul volumul producției fabricate în prețuri
comparabile, reprezentând un factor pozitiv, arată că prețurile în vigoare la producția fabricată s-au
majorat față de cele comparabile ale anului precedent, fie ca rezultat a creșterii cererei pe piață la bunul
respectiv, sau a reducerii ofertei, cererea rămânând instantă în timp.
Volumul producției vândute este mai mare decât volumul producției fabricate în prețuri curente ale
anului respectiv cu 0,15%, ceea ce semnifică faptul că la începutul perioadei de gestiune, entitatea
dispunea de solduri ale producției în stocuri, pe care le-a realizat pe piață odată cu volumul producției
fabricate în anul curent.
Venitul din vânzări este mai mare cu 0,42% decât volumul producției vândute, ceea ce înseamnă că s-
au majorat veniturile obținute din alte vânzări ale activității operaționale, fiind un factor pozitiv.
Aceeași situație favorabilă descrie și gradul de îndeplinire a programului pentru venitul din vânzări în
anul de gestiune curent de 100,25%, care este mai mare decât volumul producției vândute în perioada
respectivă cu 0,44%, la fel ca urmare a creșterii altor venituri din vânzări.
Exercițiul 2. Apreciați îndeplinirea programului de producție pe sortimente și formulați
concluzii.
Tabelul 2
Aprecierea îndeplinirii programului de producție pe sortimente
Denumirea Cantitatea Costul Valoarea prod., mii % Producția
sortimentului fabricată, tone prod./tonă lei îndepl. execut.
(mii lei) progra- în limit.
mului prog.
program realizat program realizat
A 1 2 3 4=1*3 5=2*3 6=5/4*100 7(cea mai
mică din
col.4,5)
1.Produse de 103690 103059 3,0 311070 309177 99,39 309177
panificație
2. Paste făinoase 4092 4208 12,0 49104 50496 102,83 49104
3. Biscuiți 2872 2760 28,0 80416 77280 96,10 77280
4. Checuri 1918 2045 32,0 61376 65440 106,62 61376
5. Alte produse 4188 4301 3,0 12564 12903 102,70 12564
Total x x x 514530 515296 100,15 509501
1. cel mai mic procent constituie 96.1%
VPF lim ⁡(col7)
2. coeficientul mediu de sortiment Ks= x 100,
VPFprogr .( col 4)
Ksort=( 509501/514530)*100=99,02%
n
3. coeficientul de nomenclatură Kn = x 100,
N
unde: n - numărul de poziții la care programul de producție a fost îndeplinit;
N - numărul total de poziții examinate.
Kn=3/5*100=60%
Rezerva internă Ri=509501-514530=-5029 mii lei
Concluzia:
În urma calculelor efectuate, datele obținute denotă faptul că deși entiatea a depășit programul
fabricând un volum de producție mai mare decât cel programat cu 766 mii lei, majorând astfel
volumul de producție de la 514 530 mii lei la 515 296 mii lei, sau cu 0,15%, totuși programul nu a
fost realizat la toate sortimentele. Cel mai mic procent de realizare a programului îl constituie
96,1% pentru biscuiți din totalul de 5 grupuri de produse, doar la 3 dintre acestea a fost realizat și
chiar depășit programul. La două din aceste grupuri de produse și anume la produsele de panificație
și biscuiți programul nu a fost realizat, ceea ce constituie 40 %. Și respectiv coeficientul de
sortiment constituie 99,02%, iar rezerva internă de majorare a volumului de producție, în cazul în
care s-ar fi realizat 100% programul la grupurile: produsele de panificație și biscuiți, constituie
5 029 mii lei.
Dat fiind faptul că programul de producție nu a fost realizat este inregistrată o rezerva internă de
sporire a volumului de producție 5 029 mii lei.
Exercițiul 3. Apreciați îndeplinirea programului de producție după structură și formulați
concluzii.
Tabelul 3
Aprecierea îndeplinirii programului de producție după structură
Denumirea Valoarea % Structura prod. % Valoarea Valoarea
sortimentului producției, mii lei îndepl. prod. prod. efect.
progra efective în limita
m. rec. la structurii
structura programate
progr.
program efectiv program efectiv
A 1 2 3=2/1* 4=1i/1t*100 5=2i/2t* 6=2t*4i/100 7=cea mai
100 100 rot la 1 mică sumă
din col.2, 6
1.Produse de 311070 309177 99,39 60,46 60 311548 309177
panificație
2. Paste făinoase 49104 50496 102,83 9,54 9,80 49159 49159
3. Biscuiți 80416 77280 96,10 15,63 15,00 80541 77280
4. Checuri 61376 65440 106,62 11,93 12,70 61475 61475
5. Alte produse 12564 12903 102,70 2,44 2,50 12573 12573
Total 514530 515296 100,15 100 100 515296 509664

Kstr.= 509664/515296*100=98,91%
Ri=509664-515296=-5632 mii lei.

Concluzia:

În urma calculelor efectuate, am ajuns la concluzia că, deși entitatea a depățit programul de
producție cu 0,15% (100,15%-100%), totuși nerespectarea structurii producției programate a condus
la neîndeplinirea programului de producție după structură, care constituie 98,91%, ceea ce a generat
apariția unei rezerve interne în valoare de 5632 mii lei

Exercițiul 4. Apreciați dinamica calității produselor în baza reclamațiilor din partea


beneficiarilor și formulați concluzii.
Tabelul 4
Aprecierea calității producției vândute în baza reclamațiilor
Indicatori Anul Anul de Abaterea
precedent gestiune (+, -)
A 1 2 3
1. Volumul producției vândute, mii lei 532036 511962 -20074
2. Valoarea produselor reclamate, mii lei 11200 10750 -450
3. Numărul de reclamații, unități 12 11 -1
4. Ponderea produselor reclamate în volumul total 2,105 2,099 -0,006
al producției vândute, %. Rd2/rd1*100

În urma examinării tabelului putem deduce faptul că deși volumul producției vândute s-a
diminuat cu 20 074 iar valoarea produselor reclamate s-a diminuat cu 450 și numărul de
reclamații s-a diminuat cu 1 totuși calitatea produselor s-a imbunătățit deoarece ponderea
produselor reclamate este mai mică decât acea din anul precedentă cu 0,006%

Exercițiul 5. Apreciați dinamica și îndeplinirea programului privind calitatea produselor și


formulați concluzii.
Tabelul 5

Aprecierea îndeplinirii programului de producție după calitate


Clasa de Cantitatea fabricată, tone Preț unitar, mii lei Valoarea producției fabricate,
calitate mii lei
Anul Anul de gestiune An. Anul de An. Anul de gestiune
preced. curent preced. gestiune preced. curent
curent
progr. realizat prog real. prog. real.
.
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Superioară 3500 3690 4059 3,4 3,5 3,7 11900 12915 15018,3
Întâi 84900 83000 81500 3,2 3,0 3,4 271680 249000 277100
Doi 16000 17000 17500 2,0 2,1 2,2 32000 35700 38500
Total 104400 103609 103059 x x x 315580 297615 330618,3
?

Pprecedent=col.7 total/col.1 total=(315580/104400)=3,0228 mii lei


Pprogramat= col.8 total/col.2 total=297615/103690=2,87 mii lei
Prealizat= 330618-103059=3,208 mii lei
% calității față de anul precedent=(3,208/3,0228)*100=106,13 %
% calității față de program= (3,208/2,87)*100=111,78%
Analiza factorială:
Față de anul precedent
VPFrealizat-VPFprecedent=330618,3-315580=+15038,3
VPF=q*p(mediu)
Nr. Nr. factorii VPF Calculul influentei calcululuiRefultatul Denumirea
q P mediu
calculusubstitu influenței factorilor
ll i
1 0 104400 3,0228 315580 - - -
2 1 103059 3,0228 311527 311527-315580 -4053 Delta q
3 2 103059 3,208 330618 330618-311527 +19091 Delta
Pmediu
Balanța influenței factorilor: -4053+19091=+15038 mii lei.
Ri=4053 mii lei.
Analiza factorială:
Față de program
VPFrealizat-VPFprogram=330618-297615=+33003

Nr. Nr. factorii VPF Calculul influentei calcululuiRefultatul Denumirea


q P mediu
calculusubstitu influenței factorilor
ll i
1 0 103609 2,87 297615 - - -
2 1 103059 2,87 295779 295779-297590 -1836 Delta q
3 2 103059 3,208 330613 330613-295779 +34834 Delta
Pmediu
Balanța influenței factorilor: -1836+34834=+33003 mii lei.
Ri=1836 mii lei.

Concluzie:
Datele din tabel denotă faptul că valoarea producției fabricate în anul curent a crescut față de anul
precedent cu 15038 mii lei, această creștere este datorată îmbunătățiri calității producției, în urma
creșterii prețului mediu de la 3,0228 la 3,208, ceea ce a condus la majorarea valorii producției cu
19 091 mii lei. Negativ asupra valorii producției a influențat diminuarea cantității producției de la
104400 la 103059, ceea ce a contribuit la diminuarea valorii producției cu 4053 mii lei. Rezerva
internă constituie 4053 mii lei. Se recomandă de a majora cantitatea de producție fabricată, în special a
celei de calitate superioară.
Valoarea producției fabricate în anul curent a depășit programul cu 33003 mii lei, această creștere este
datorată îmbunătățiri calității producției, în urma creșterii prețului mediu de la 2,87 la 3,208, ceea ce a
condus la majorarea valorii producției cu 34834 mii lei. Negativ asupra valorii producției a influențat
diminuarea cantității producției de la 103609 la 103059, ceea ce a contribuit la diminuarea valorii
producției cu 1836 mii lei. Rezerva internă constituie 1836 mii lei. Se recomandă de a majora
cantitatea de producție fabricată, în special a celei de calitate superioară.

Exercițiul 6. Apreciați ritmicitatea producției fabricate pe trimestre și formulați concluzii.


Tabelul 6
Aprecierea ritmicității producției fabricate pe trimestre

Trimestre Volumul producției fabricate


Programat Realizat Obținut în
suma, mii cota, % suma, mii cota, % indepl limitele
lei lei % programului ritmicității
programate
A 1 2 1i/1 3 4 5 3/1*100 6
tot*100
I 128000 24,88 136000 26,39 106,25 128000
II 127500 24,78 126800 24,61 99,45 126800
III 128940 25,06 125900 24,43 97,64 125900
IV 130090 25,28 126596 24,57 97,31 126596
Total 514530 100 515296 100 100,15 507 296

Kritmicității = 507 296 / 514530* 100=98,59%


Ri = 507 296 – 514530 =7234 mii lei

Concluzie
După datele din tabel putem deduce că, volumul producției fabricate programat
pentruanul respectiv de gestiune a fost realizat în valoare de 100,15% dar tot în baza acestei
coloane putem afirma că din cele 4 trimestre doar primul trimestru a avut depășire față de
program cu 6,25% în celelalte trimestre nu a fost respectat programul . Nerespectarea
programului și ritmicității producției se observă și în urma programării cotelor procentuale
programate și realizate pe deviziuni de timp , astfel observăm că în trimestrul 1 cota %
REALIZATĂ a valorii producției fabricate realizate efectiv este mai mare decât cea
programată în celelalte trimestre avem cote % mai mici. În mediu ritmicitatea a fost
respectată doar în în proporții de 98,59% în urma calculării kritmicității .
Nerespectarea ritmicității a condus a apariția unor rizerve interne de majorare a
volumului producției 7 234 mii lei
Se recomandă respectarea ritmicității fapt ce va conduce la creșterea increderii
beneficiarilor produselor respective și a calitățile produselor
Exercițiul 7. Apreciați ritmicitatea producției în luna martie pe decade și formulați concluzii.

Tabelul 7
Aprecierea ritmicității producției în luna martie pe decade

Indicatori luna martie inclusiv pe decade


programat Realizat I II III
A 1 2 3 4 5
1.Volumul producției fabricate, mii
42660 45330 14400 15300 15630
lei
2.Numărul de zile lucrătoare, zile 21 22 7 8 7
3.Volumul producției fabricate în 2031 2060 2057 1913 2233
medie pe zi, mii lei
4.VPF în medie pe zi în % față de 100 101,43 101,28 94,19 109,95
nivelul programat (2060/203
1)*100
5.Coeficientul ritmicității ,% X 100 100 94,19 100

Ri = VPFmax-VPFrealizat = 49 126 – 45330 = 3796 mii lei


VPFmax=Nr zile lucrate efectiv*VPFmax/zi=22*2233=49 126 mii lei
În urma datelor din tabel putem observa chiar daca în luna martie VPF a depășit
nivelul programat constituind 45 330 mii lei față de 42 660 mii lei totuli coeficientul
ritmicității denotă faptul că ritmicitatea nu a fost respectataă în decada a doua unde
programul de producție a fost mai mic decât cel program și respectiv entitatea dispune
de rezerve interne de majorare a VPF în urma respectării ritmicități în valoare de
3796 mi lei doar pentru luna martie .
Se recomandă respectarea ritmicității fapt ce va conduce la creșterea increderii
beneficiarilor produselor respective și a calitățile produselor

Exercițiul 8. Apreciați dinamica și structura venitului din vânzări și formulați concluzii.


Tabelul 8
Aprecierea dinamicii și structurii venitului din vânzări

Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea Dinamica,


(+, -) %
suma, mii cota, suma, mii cota, % mii lei %
lei % lei
A 1 2 3 4 5=3-1 6=4-2 7(3/1)*100
1. Venitul din vânzarea 532036 81,33 511962 80,97 -20 074 -0,36 96,22
produselor finite
2. Venitul din vânzarea 106500 16,27 102350 16,19 -4 150 -0,08 96,1
mărfurilor
3. Venitul din prestarea 15711 2,4 18013 2,84 +2302 +0,44 114,65
serviciilor
4. Venitul din contracte de - -
construcție
5. Venitul din alte activități, - -
care constituie activitate
operațională
Venitul din vânzări - total 654247 100 632325 100 -21 922 * 96,65
Sursa: Situația de profit și pierdere.
Concluzie
Conform datelor din tabel putem deduce că ,Venitul din vânzări în anul curent de
gestiune sunt mai mici la entitate decât cele din anul precedent cu 21 922 mii lei sau
3,35%. Mai putem observa că veniturile din vânzări s-au micșorat la veniturile la
vânzarea produselor finite și veniturile din vânzarea mărfurilor , iar veniturile din
prestearea serviciilor au crescut astfel s—au modificat , veniturile din vânzarea
produselor finite s-au diminuat cu 20 074 mii lei cele din vânzarea mărfurilor cu 4 150
mii lei iar veniturile din prestarea serviciilor au crescut cu 2302 mii lei.
Se recomandă de evidențiat cauzele care au contribuit la modificarea dinamicii și
structurii veniturilor din vânzări.

Exercițiul 9. Calculați influența factorilor respectivi asupra modificării venitului din


vânzări (vezi exercițiul 8) și formulați concluzii, dacă:
- volumul producției fabricate constituie:
în anul precedent 536330 mii lei;
în anul de gestiune 515296 mii lei.
- modificarea soldului producției în stocuri constituie:
în anul precedent + 4294 mii lei;
în anul de gestiune + 3334mii lei.
- modificarea prețurilor la produsele vândute constituie:
în anul precedent + 122211 mii lei;
în anul de gestiune + 120363 mii lei.
Tabelul 9

Calculul influențe factorilor asupra modificării venitului din vânzări

Indicatori Anul Anul de Abaterea Rezultatul


precedent gestiune (+, -) influenței
factorilor
1. Venitul din vânzări 654247 632325 -21 922
2.VPF mii lei 536330 515296 - 21 -21 034
034
3.Delta S, mii lei + 4294 + 3 334 -960 +960
4.Delta P, mii lei + 122211 + 120363 -1848 -1848
VV= VPF-DeltaS+DeltaP
Bif : (-21034) +906 +(-1848)= - 21 922

Rezerva internă = 21 034 +1848=22882 mii lei