Sunteți pe pagina 1din 7

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA LUCIA”, CRAIOVA


STR. I. G. DUCA , NR.5, CRAIOVA, JUD. DOLJ
Tel/fax: 0351/801816, e-mail:sfantalucia@yahoo.com

Regulament de organizare şi desfăşurare a


concursului interjudeţean

"LUMEA POVEŞTILOR
DIN EUROPA"
~cunoștințe literare~
Ediţia a III-a
~ 25 APRILIE 2018 ~

Domeniul cultural-artistic, literatură


CAERI 2018, Poziția 745

2017 - 2018
CRAIOVA ~ DOLJ
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA LUCIA”, CRAIOVA
STR. I. G. DUCA , NR.5, CRAIOVA, JUD. DOLJ
Tel/fax: 0351/801816, e-mail:sfantalucia@yahoo.com

„Lumea poveştilor din Europa”


-Concursul interjudetean-
Ediţia a III-a, 25 APRILIE 2018

Concursul interjudețean „Lumea povestilor din Europa” doreşte să promoveze modul fantastic prin
care copilul descoperă lumea, modul prin care povestea îi oferă încorporate, primele elemente cu ajutorul
cărora își va face o imagine asupra a ceea ce se cheamă ”lumea oamenilor”.
Data desfasurarii: 25 aprilie 2018
Participanti: preşcolari din judeţele Dolj, Ilfov, Olt, Constanta, Maramures, Mures
INSCRIEREA în concurs se face prin completarea formularului de înscriere şi
trimiterea lui la adresa povestile_sf@yahoo.com până la 20 martie 2018.
Concursul interjudețean „Lumea poveştilor din Europa” se va desfășura în cadrul a doua secțiuni:
SECTIUNEA I: “Lumea Poveştilor” - concurs cunostinţe literare adresat preşcolarilor
de grupă mică/mijlocie /mare.
 Faza judeţeană: 28 martie 2018
 Faza interjudeţeană: 18 aprilie 2018
SECTIUNEA II: “Povesti in imagini” - expoziţie-concurs –25 aprilie 2018
Desfasurarea Concursului interjudețean “Lumea poveştilor din Europa”.
SECTIUNEA I: “Lumea poveştilor” - concurs cunostinţe literare
Pentru TOATE cele două etape (judetean, interjudetean) comisia de organizare a concursului va
elabora subiectele si baremele fişelor de concurs şi le va transmite pe adresele de mail ale cadrelor didactice
care se vor înscrie. –27 martie 2018.
Cadrele didactice organizatoare (într-o unitate pot exista mai multe cadre didactice organizatoare)
înscrise în concurs răspund de listarea şi multiplicarea fişelor de concurs, evaluarea şi desemnarea
preșcolarilor care vor participa la etapele concursului:
- faza judeţeana: 28 martie 2018
Fişele vor fi evaluate în fiecare unitate şcolară de către o comisie de evaluare stabilită de conducerea
unităţii. Se vor acorda Premiul I, II, III. Vor fi desemnaţi 2 copii din fiecare grupă care să participe la faza
interjudeţeana.
- faza interjudeteana: 18 aprilie 2018
Fişele de concurs vor fi aduse la Grădiniţa cu PP „Sfânta Lucia”, Craiova sau trimise prin poşta pe adresa:
Grădiniţa cu PP „Sfânta Lucia”, str. I. G. Duca, nr. 5, Craiova până pe 20 aprilie 2018.
Acestea vor fi evaluate în Grădiniţa cu PP „Sfânta Lucia”, Craiova.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA LUCIA”, CRAIOVA
STR. I. G. DUCA , NR.5, CRAIOVA, JUD. DOLJ
Tel/fax: 0351/801816, e-mail:sfantalucia@yahoo.com
Ierarhizarea preşcolarilor participanți, pentru fiecare nivel, se va face pe baza punctajului
obţinut.
SECTIUNEA II: “Poveşti in imagini” - expoziţie-concurs - 25 aprilie 2018
Creaţiile plastic (colaj, desen, pictura, tehnici de lucru la alegere) vor fi realizate în format A4 şi vor fi
expediate pe adresa, str. I.G. Duca, nr. 5 Craiova, jud. Dolj până pe data de 20 aprilie 2018, împreună cu
acordul de parteneriat si fişele de concurs de la secţiunea I.
Lucrările vor fi etichetate pe verso- titlul lucrării, numele preşcolarului/grupa, numele şi prenumele cadrului
didactic îndrumător, unitatea, localitatea. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări.
Depunerea lucrărilor de la:
SECTIUNEA I: Faza interjudeţeană: 18 aprilie 2018
SECTIUNEA II: “Povesti in imagini” - expoziţie-concurs 25 aprilie 2018
ACORDUL DE PARTENERIAT semnat si stampilat
se face până la data de 20 aprilie 2018 intr-un plic autoadresat cu timbru in valoare de 4 lei pe
adresa: GRĂDINIŢA CU P.P,,SFÂNTALUCIA”CRAIOVA Str. I. G. Duca , Nr.5, Craiova, Jud. Dolj –
pentru CONCURS
Comisia de organizare va elabora diplome organizator/evaluator si adeverințe de îndrumare a loturilor de
preșcolari.
Persoane de contact
Prof. Greșiță Aurelia, tel. 0764326181
Prof. Ratoi Mirela, tel 0744322045

Director,
Prof. MATEI IONELA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA LUCIA”, CRAIOVA
STR. I. G. DUCA , NR.5, CRAIOVA, JUD. DOLJ
Tel/fax: 0351/801816, e-mail:sfantalucia@yahoo.com

Grădiniţa cu P.P,,Sfânta Lucia”Craiova Grădinita/Şcoala ....................................................


Str. I.G. Ducanr. 5 Str. .............................................nr ..........................
Localitatea Craiova Judeţul Dolj Localitatea ....................................judeţul .............
Tel: 0351801816 Telefon ..........................................
E-mail sfantalucia@yahoo.ro E-mail: ………………………………………..
Nr.din Nr. ................ din ...........................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, .......................2018
1. Părţile contractante:
A) Grădiniţa cu program prelungit ,,Sfânta Lucia” cu sediul în Craiova, Str. I.G. Duca nr. 5,
reprezentată de director prof. Matei Ionela în calitate de director şi prof.Gresita Aurelia, prof. Ratoi
Mirela, prof.Trana Adelina în calitate de organizatori
B) Grădiniţa...................................................................................................................................reprezentată
de ......................................................................în calitate de director
2. Obiectul contractului de parteneriat:
Argument
Prezentul parteneriat urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul
concursului interjudetean ,,Lumea povestilor din Europa” asigurând un climat favorabil de colaborare.
Colaborarea în prezent şi în viitor dintre unităţile şcolare urmăreşte dreptul fiecărui copil la educaţie, la
creşterea şi dezvoltarea armonioasă a acestuia.
3. Grup ţintă: preşcolari/ cadre didactice/părinţi
4. Obligaţiile părţilor
a) Aplicantul se obligă:
 Să informeze unităţile de învăţământ despre organizarea concursului;
 Să distribuie regulamentul concursului unităţilor şcolare partenere;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele cu premiile obţinute;
 Să mediatizeze rezultatele concursului;
b) Partenerul se obligă:
 Să mediatizeze concursul în grădiniţă
 Să înscrie preşcolarii în concurs, respectând termenul limită;
 Să îndrume copiii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările pe adresa unităţii coordonatoare, respectând termenul limită;
 Să distribuie copiilor participanţi diplomele cu premiile obţinute;
5. Durata parteneriatului:
Acordul intră în vigoare la data semnării şi este valabil pe perioada noiembrie 2017– iunie 2018.
6. Clauze finale ale acordului:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform
planului.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

Coordonator, Partener,
Grădiniţa ,,Sfânta Lucia” Craiova Grădiniţa…………………………………
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA LUCIA”, CRAIOVA
STR. I. G. DUCA , NR.5, CRAIOVA, JUD. DOLJ
Tel/fax: 0351/801816, e-mail:sfantalucia@yahoo.com
Director,
Director,
Prof. Matei Ionela

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
„LUMEA POVEŞTILOR DIN EUROPA”
CONCURS INTERJUDEŢEAN
Înscrierea pe adresa de e-mail: povestile_sf@yahoo.com

Profesor îndrumator:.................................................................................................................

Unitatea şcolară...............................................................................................

Adresă de e-mail: ...........................................................................................

Grupa:……………………………………………

Adresă unitate învăţământ ............................................................................................................

Localitate: .................................................

Judeţ:..........................................................
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA LUCIA”, CRAIOVA
STR. I. G. DUCA , NR.5, CRAIOVA, JUD. DOLJ
Tel/fax: 0351/801816, e-mail:sfantalucia@yahoo.com

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
„LUMEA POVESTILOR DIN EUROPA”
CONCURS INTERJUDEŢEAN
18 aprilie 2018
SECTIUNEA I: “Lumea povestilor” -concurs de cunoștințe generale literare

Înscrierea pe adresa de e-mail: povestile_sf@yahoo.com


Nr. Nume prenume prescolar Grupa Cadru didactic îndrumător
Crt.

Profesor indrumator:.................................................................................................................

Unitatea şcolară...............................................................................................

Telefon: .....................................................

Adresă de e-mail: .......................................

Localitate/ Judet: .................................................


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA LUCIA”, CRAIOVA
STR. I. G. DUCA , NR.5, CRAIOVA, JUD. DOLJ
Tel/fax: 0351/801816, e-mail:sfantalucia@yahoo.com

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
„LUMEA POVESTILOR DIN EUROPA”
CONCURS INTERJUDEŢEAN
25 aprilie 2015
SECTIUNEA II: “Povesti in imagini” - expozitie-concurs

Înscrierea pe adresa de e-mail: povestile_sf@yahoo.com


Nr. Titlul Nume si prenume prescolar Grupa Cadru didactic îndrumător
Crt. lucrare

Profesor indrumator:.................................................................................................................

Unitatea şcolară...............................................................................................

Telefon: .....................................................

Adresă de e-mail: .......................................

Localitate/ Judet: .................................................