Sunteți pe pagina 1din 6

PALATUL COPIILOR CRAIOVA

Str.Simion Bărnuţiu Nr.20


Cod stradă 200382
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
E-mail : pccraiova@gmail.com
Tel/Fax. : 0351413110
Codul fiscal: 4941510

Nr. 69.23/04.03.2019

Invitaţie

Palatul Copiilor Craiova are onoarea să vă invite la Concursul internaţional INTERFERENŢE


CULTURALE ÎN CONTEXT EUROPEAN, ediţia a XIII-a, 2019, organizat de Palatul Copiilor
Craiova, cuprins în anexa nr. 7 la OMEN, nr. 3016/09.01.2019, CAEN finanţate de către M.E.N.,
pagina 8, poziţia 45.

SECŢIUNI CU PARTICIPARE INDIRECTĂ:

1) CULTURI ŞI CIVILIZAŢII EUROPENE


Organizatori secţiune: prof. Gavrilă Adriana, Palatul Copiilor Craiova;
prof. Călmuc Felicia, Palatul Copiilor Craiova;
prof. Ţacu Alina Angela, Palatul Copiilor Craiova;

2) LOCURI MAGICE
Organizator secţiune: prof. Rădulescu Claudia, Palatul Copiilor Craiova;

3) ARTĂ PLASTICĂ
Organizator secţiune: prof. Flueraşu Ioana, Palatul Copiilor Craiova;

DATA LIMITĂ DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR : 19 mai 2019

TEMA: ACASĂ ÎN EUROPA

Vă aşteptăm cu drag!

Coordonator concurs,
prof. Felicia Călmuc
Director,
Prof. Alina Angela Ţacu
Aprobat
Inspector Şcolar General,
Prof. Leontina Monica Sună

CONCURSUL INTERNAŢIONAL
Interferenţe Culturale în Context European
ediţia a XIII-a
mai 2019

Regulament de desfăşurare şi organizare pentru secţiunile cu participare indirectă

APLICANT: Palatul Copiilor Craiova-Dolj

PARTENERI:
o Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
o www.media10.com
o Primăria Municipiului Craiova- Centrul Multifuncţional Craiova

SCOP:
 Valorificarea cunoştinţelor copiilor şi tinerilor cu privire la importanţa diversităţii culturale
caracteristică Uniunii Europene, element generator de toleranţă şi eliminator de discriminare
culturală, de a dezvolta spiritul inventiv şi creator al elevilor, de a prezenta, realiza şi
transmite informaţii în diverse forme.

OBIECTIVE:
 formarea şi exersarea abilităţilor de comunicare între copii;
 recunoaşterea şi acceptarea diversităţii;
 lărgirea preocupărilor şi interesului faţă de limbile şi culturile românească şi de circulaţie
internaţională, dansul tradiţional, stilizat şi modern şi arta digitală ;
 familiarizarea cu elementele specifice culturilor diverselor popoare din Uniunea Europeană şi
valorificarea acestora în context european;
 dezvoltarea de relaţii de colaborare instituţională cu alte şcoli, Palatele şi Cluburile Copiilor din
ţară şi străinătate;
 antrenarea unui număr mare de elevi de diferite categorii de vârstă şi cu preocupări în diverse
domenii de activitate, îmbunătăţirea competenţelor acestora în domenii aflate în strânsă
legătură cu secţiunile concursului şi promovarea celor talentaţi;
 dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play în rândul copiilor şi tinerilor;

GRUPUL ŢINŢĂ
Concursul se adresează preşcolarilor şi elevilor pasionaţi de limba română, limbile şi culturile
de circulaţie internaţională, muzică, dans modern, tradiţional şi stilizat şi artă digitală, cu vârste
cuprinse între 5-19 ani şi care frecventează o unitate de învăţământ din ţară sau străinătate.

TEMA: ACASĂ ÎN EUROPA

DATA LIMITĂ de trimitere a lucrărilor: 19 mai 2019

ADRESA POŞTALĂ A APLICANTULUI:


PALATUL COPIILOR CRAIOVA
Str. Simion Bărnuţiu, nr. 20, cod poştal 200382
Localitatea: CRAIOVA, Judeţul DOLJ
(pentru Concursul Internaţional Interferenţe culturale în context european)
SECŢIUNI CONCURS:

1) CULTURI ŞI CIVILIZAŢII EUROPENE


Tema concursului va fi abordată prin prisma unui aspect de cultură şi/sau civilizaţie ales de
către participanţi. Acesta va fi prezentat prin realizarea unei analize contrastive ce va face referire la
două sau mai multe ţări europene, analiză ce va surprinde potenţialele asemănări şi deosebiri cu privire
la aspectul de cultură şi/sau civilizaţie respectiv.
Elevii vor avea posibilitatea să participe în concurs cu bandă desenată(10 -11 ani), bandă
desenată sau pagină de jurnal(12-13 ani), bandă desenată sau eseuri(14-15 ani, 16-17 ani, 18-19
ani) pe aspecte privitoare la culturile şi civilizaţiile popoarelor din spaţiul european, cu respectarea
temei concursului, prin metoda iceberg cultural(gastronomie, obiective turistice, mari personalităţi,
instituţii de cultură, modalităţi de petrecere a timpului liber, protecţia mediului, ecologie, etc.).
Lucrările vor fi redactate în limba românǎ sau într-una din limbile englezǎ, francezǎ, germanǎ.
Dimensiune: 2 - 4 pagini, format A4, TNR 12 JUSTIFY, la un rând jumătate. Se admit
ilustraţii inserate în text.
Jurizarea se va efectua pe 5 categorii de vârstă:10 -11 ani, 12-13 ani, 14-15 ani, 16-17 ani, 18-
19 ani, pentru fiecare limbă de redactare a lucrărilor.
Criterii de jurizare: originalitate, creativitate, expresivitate, corectitudine de exprimare în limba
aleasă pentru redactarea eseului, respectarea normelor de redactare a unei benzi desenate, pagini de
jurnal sau a unui eseu.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea secţiunii se poate lua legătura cu
profesorii organizatori: Gavrilă Adriana, tel. 0723311680, e-mail: adrianadinu2005@yahoo.com;
Călmuc Felicia, tel. 0746152973, e-mail: fcalmuc@yahoo.com, Ţacu Alina Angela, tel. 0786232577,
e-mail: alinaangelatacu@gmail.com;

2) LOCURI MAGICE
Această secţiune este un concurs de prezentări Power Point.
Subtema secţiunii din această ediţie este Locul unde ne ascundem, adică locul unde mergem să
ne revenim şi să ne încărcăm energetic, unde ne simţim mai aproape de noi înşine şi de natură.
Fiecare coordonator poate participa cu 5 lucrări maxim, ce au specificat: nume şi prenume,
vârsta, unitate şcolară, clasa, profesor coordonator, adresă, e-mail (lucrările care nu au toate
specificaţiile trecute vor fi descalificate).
Fiecare copil poate participa cu câte o singură lucrare (elevii din clasele primare vor alcătui o
prezentare cu cel mult 7 diapozitive şi cel puţin 3, cei din clasele gimnaziale – cel mult 12 şi cel puţin
6 iar liceenii – cel mult 15 şi cel puţin 10. Fiecare diapozitiv va conţine text şi imagini. Textul trebuie
să fie corect gramatical şi ortografic şi să fie conectat la imagine. Imaginile şi textul trebuie să fie
originale), fiecare lucrare are un singur autor.
Jurizarea se va efectua pe 12 categorii: clasele I,II,…,XII.
Juriul va fi alcătuit din profesori de geografie, biologie, istorie, informatică şi arte plastice.
Lucrările vor fi trimise pe adresa de mai sus cu subiectul power point. Numele de salvare al
fişierelor va avea forma numeprenumeclasăşcoală.ppt.
Pe prima pagină a prezentării, care nu este numărată ca diapozitiv, dar este jurizată, trebuie
scris numele şi prenumele elevului, şcoala şi localitatea, numele profesorului îndrumător şi numele
prezentării.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea acţiunii se poate lua legătura cu
profesorul coordonator Claudia Rădulescu- radulescu.claudia@yahoo.com, tel.: 0762621808.
3) ARTĂ PLASTICĂ

Dimensiune: A 5/ A4/ A3;


Tehnica: la liberă alegere (desen, pictură, grafică, fotografie, colaj, măşti, origami, quilling,
art string, metaloplastie, modelaj, machete,obiecte din materiale reciclabile, decoraţiuni cu materiale
din natură, creaţie vestimentară, împletituri şi alte tehnici de lucru).
Număr participanţi: maxim 3/ profesor coordonator;
Fiecare copil poate participa cu câte o singură lucrare;
Juriul va fi alcătuit din profesori de specialitate, critici de artă, artişti plastici.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea acţiunii se poate lua legătura cu
profesorul coordonator Flueraşu Ioana, tel. 0724263379, e-mail: fluerasu@yahoo.com.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Fiecare coodonator/unitate şcolară va trimite un plic autoadresat şi timbrat cu 3 lei.
Lucrările vor fi etichetate pe verso (ANEXA 2)

DISPOZIŢII FINALE:
Nu se percepe taxă de participare.
Înscrierea în concurs se face pe baza invitaţiei, iar confirmarea de participare va fi însoţită de
fişa de participare ştampilată de către instituţia de provenienţă a participanţilor, semnată de cadrul
didactic coordonator şi de către directorul instituţiei.
Nu se primesc în concurs participanţii care nu se regăsesc pe fişele de participare semnate de
către coordonator şi director şi ştampilate în unitate, fişǎ prezentatǎ în anexǎ.
Modalitatea de jurizare va fi aceeaşi pentru toate secţiunile, în sensul că aceasta se va realiza de
către comisii formate din specialişti, comisii propuse de către coordonatorii fiecărei secţiuni şi
aprobate de conducerea unităţii. Premiile acordate (I, II, III şi menţiuni) nu vor depăşi 25% din
numărul total de participanţi la fiecare categorie în parte, iar comisiile de jurizare îşi vor rezerva
dreptul de a acorda premii speciale. Diplomele înregistrate în unitate vor fi trimise la ISJ Dolj pentru a
fi semnate pe baza tabelului justificativ centralizator care le vor însoţi.

Coordonator proiect,
Prof. Călmuc Felicia

Director Palatul Copiilor Craiova,


Prof. Alina-Angela Ţacu
ANEXA 1
Instituţia…………………………………………………………………
Adresa……………………………………………………………………..
Telefon / Fax………………………………………………....................
e-mail…………………………………………………………………............
Nr……………………din…………………………………………………..

Fişa de participare
Concursul Internaţional Interferenţe culturale în context european,
ediţia a XIII-a, 2019, organizat de Palatul Copiilor Craiova, cuprins în anexa nr. 7 la
OMEN nr. 3016/09.01.2019, CAEN finanţate de către M.E.N., pagina 8, poziţia 45
mai 2019

Nr. Crt. Numele şi prenumele Clasă şi vârstă Secţiunea Unitatea şcolară


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROFESOR COORDONATOR ,

DIRECTOR ,

Observaţie. Dacă este înscris un echipaj, numele echipajului este trecut sub numele fiecăruia dintre
membrii echipajului.

Subsemnatul/a…………………………………………………………......prin prezenta declar că


înţeleg că datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate de Palatul Copiilor Craiova, cu
respectarea prevederilor Regulamentului UE 679/2016, exclusiv în scopul gestionării înscrierii şi
participării preşcolarilor/elevilor la concursul specificat în formularul de
înscriere.................................................................................................................................................
Refuzul persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea
Palatului Copiilor Craiova de a-şi îndeplini obligaţiile legale şi, pe cale de consecinţă,
imposibilitatea înscrierii elevilor/echipajelor la concurs.
ANEXA 2

ETICHETĂ

Nume şi prenume elev:


Vârsta:
Profesor coordonator:
Instituţia de provenienţă:
Judeţul:
Ţara: