Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECTUL EDUCATIV

REGIONAL

,,În Ţara lui Făt-Frumos”


CAER 2019, poziția 846
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3016/9.01.2019
Domeniul cultural-artistic, literatură

Ediţia a VI-a
2019

Să dăm viaţă cărţilor!


FIȘĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUI

CONCURS REGIONAL
CAER 2019, poziția 846
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3016/9.01.2019
domeniul cultural-artistic, literatură
EDIȚIA a VI-a 2019

Coordonatori:
Ivan Cristina, inspector
Panțu Anamaria, inspector
Mrejeru Marinela, inspector
Ene Ulgean, director
Popa Gafia, profesor
Stamat Paula, profesor
Neş Daniela, prof.înv.primar
Păscălin Daniela, prof.înv.primar
Popescu Lavinia profesor
Petcu Daniela profesor
Parteneri:
 Primăria şi Consiliul local al oraşului Murfatlar
 Asociaţia de părinţi a Şcolii cu cls. I-VIII Nr.2 Murfatlar
 Biblioteca Orașului Murfatlar
 Casa Corpului Didactic Constanţa
 Palatul Copiilor Constanța
 Universitatea „Ovidius ”Constanța, Facultatea de Arte

Categoria: concurs cu participare indirectă

Descrierea proiectului: Concursul „În Ţara lui Făt-Frumos” adresat preşcolarilor şi şcolarilor, asigură
prin diversitatea activităţilor propuse o abordare transdisciplinară de valorificare a basmelor româneşti şi
internaţionale studiate în cadrul orelor de curs sau din lectura individuală suplimentară.
Originalitatea sa constă în faptul că oferă cadrul în care sunt stimulate şi utilizate o varietate de
aptitudini tehnice şi artistice: proiectare, creaţie (pictură, poezie), interpretare artistică (teatru), utilizarea TIC.
Noutatea o constituie introducerea secţiunii simpozion (simpoziondascali@yahoo.com) adresată
cadrelor didactice, inițiativă justificată de interesul deosebit de care s-a bucurat proiectul nostru. Astfel creăm
ocazia favorabilă diseminării unor experiențe pedagogice la nivel național.

Durata: decembrie 2018– mai 2019

Grup țintă:Proiectul educativ se adresează preşcolarilor, elevilor claselor primare şi gimnaziale din ţară.
Cadrele didactice interesate pot coordona activitatea elevilor pentru participarea la una sau mai multe din
secţiunile concursului.

Modalitatea de înscriere:Înscrierea se va face în perioada: ianuarie- martie2019, prin completarea de către


cadrele didactice interesate a fişei tip de înscriere (anexa 1) pentru fiecare secţiune a concursului în parte şi a
unui acord de parteneriat (anexa 2) între unităţi, urmând ca acestea să fie trimise prin poştă/e-mail la unitatea
noastră de învăţământ.(fat.frumos2014@yahoo.com)
Fiecare cadru didactic poate înscrie preşcolarii/elevii la una sau mai multe secţiuni.
Nu se percepe taxă de participare!

Regulamentul de participare:
Propunem participanților să dea viață unor basme mai puțin cunoscute, dintr-o listă orientativă (anexa
4) de titluri din literatura română și universală, pentru a asigura o diversitate a lucrărilor.
I.Secţiunea teatru
Cadrul didactic îndrumător organizează echipa de preşcolari/elevi pentru a pune în scenă un fragment
dintr-un basm sau dintr-o poveste din literatura română sau universală. Se realizează o dramatizare filmată, de
10-15 minute, urmând a fi transpusă în format electronic pe DVD, (format mpeg2). Se evaluează expresivitatea
interpretării, costumele şi decorul adecvate, originalitatea abordării.
II.Secţiunea creaţie literară
Elevii participanţi la această secţiune realizează creaţii individuale în versuri sau proză valorificând
basmele, poveştile din literatura română sau universală citite (maxim 2 pagini, scrise cu Times New Roman
12). Tema este „Povestea-model de viaţă”. Se punctează respectarea temei, identificarea a cel puţin unei
valori morale, originalitatea, expresivitatea limbajului.
III.Secţiunea artistico-plastică
Se realizează compoziţii plastice individuale, reprezentând scene sau personaje preferate din
basme/poveşti din literatura română sau universală, folosind ca tehnici acuarela, colajul, pastel, grafică, pe
format A4 (nivelul preşcolar şi al claselor primare) şi A3 (nivelul claselor gimnaziale). Se urmăresc, în
evaluare, originalitatea, acurateţea, încadrarea în temă.
IV.Secţiunea TIC...cu poveşti
Se realizează o scurtă prezentare a unei poveşti sau a unui basm, folosind elemente de text, de sunet
şi de imagine sub forma unui clip publicitar de 3-5 minute sau prezentare power-point de maxim 10 slide-uri,
care să surprindă elementele esenţiale într-un mod cât mai atractiv. Se urmăresc, în evaluare, eficienţa
imaginilor, a sunetelor, a textelor utilizate pentru realizarea temei, exprimarea opiniilor proprii, creativitatea
prezentării conţinutului.
Atenție! Nu se punctează rezumatul sau povestirea lecturii!
Produsele preşcolarilor/elevilor rezultate în urma desfăşurării activităţilor specifice fiecărei secţiuni a
concursului se vor trimite şcolii organizatoare până la data limită 30aprilie 2019, prin poştă/e-mail, fiind
etichetate în partea din faţă, dreapta jos cu: titlul lucrării, secţiunea, numele elevului/elevilor/nume echipaj
(secţiunea teatru), clasa, şcoala, numele profesorului îndrumător.
Se selectează lucrările participante la concurs (maxim 4 lucrări /cadru didactic/secţiune) şi se
transmit către şcoala organizatoare pentru jurizare.
Lucrările neetichetate și cele care depășesc termenul de trimitere nu intră în concurs.

Jurizarea:
În perioada mai 2019, membrii juriului analizează lucrările și completează fişa de evaluare a produselor
pe secţiuni, conform criteriilor de evaluare specificate mai sus. În funcţie de punctajul obţinut, se va realiza
clasamentul pentru fiecare secţiune și nivel de învățământ (preprimar, primar, gimnazial),care va fi postat pe
Forum ISJ Constanța la finalul perioadei de jurizare.
Se acordă premiile I, II, III şi menţiuni la fiecare secţiune. Toţi concurenţii şi cadrele didactice
îndrumătoare vor primi diplome de participare. Diplomele vor fi în format tipărit şi vor fi acordate la
festivitatea de premiere sau trimise prin poştă.

Festivitatea de premiere
Festivitatea de premiere va avea loc Casa de cultură a orașului Murfatlar, în perioada 20-24 mai 2019.
Se vor organiza expoziţii cu lucrările plastice, se vor citi creaţiile literare premiate şi se vor viziona cele mai
bune dramatizări şi book-trailer-uri.
Lucrările premiate vor face parte din expoziţiile organizate la Biblioteca Oraşului Murfatlar, Palatul
Copiilor Constanţa.

Secțiunea simpozion
„Măiestria dascălilor – reper important în formarea personalității copiilor”

Modalitatea de înscriere:
Înscrierea la simpozion a cadrelor didactice se va face prin completarea fișei tip (anexa 3) unde vor fi
precizate: titlul lucrării, modulul, numele autorului/coautorilor (maxim 2), adresa și nr. telefon, e-mail, modul
de participare directă/participare numai cu lucrare.
Se recomandă tratarea unor teme care vizează aspecte practice pentru a putea fi utilizate în actul
educațional și de ceilalți colegi.
Fișa de înscriere, lucrarea și rezumatul vor fi transmise până la data de 30 aprilie 2019, în format
electronic pe adresa de e-mail simpoziondascali@yahoo.com pentru centralizare și distribuire pe module.

Condiții de tehnoredactare:
- titlul lucrării se scrie cu Times New Roman 14 bold;
- la două rânduri de titlu se scriu numele autorului/autorilor și instituția, cu Times New Roman 12 italic;
- la două rânduri de autori se redactează conținutul lucrării și al rezumatului pe format A4, la un rând, cu
margini de 2,5 cm, font Times New Roman 12, cu diacritice;
- bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării;
- mărimea lucrării să fie de 2-4 pagini;
- rezumatul ½ pagină.

Organizarea susținerii lucrărilor științifice


Simpozionul se va desfășura în 24mai 2019, la Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu”, Murfatlar,
(în săli dotate cu videoproiector și computer) pe următoarele module:
1. Creativitatea resursă esențială a inovației didactice
2. Învățarea în contexte nonformale premisă pentru ancorarea în realitate
3. Valențe formative ale activităților extracurriculare
4. Tradiția pedagogică izvorul modernității
Cadrele didactice participante în mod direct vor susține lucrări în care prezintă experiențe didactice
reușite din cadrul procesului educativ din învățământul preprimar, primar și gimnazial. Timpul de prezentare
a lucrării va fi de 5-7 minute. Toate cadrele vor primi diplomă de participare și adeverință de formare. Lucrările
înscrise în simpozion vor fi publicate în revista editată în format electronic (CD cu ISBN).
Organizatorii/colectivul de redacție nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul științific al
lucrărilor.
Precizăriimportante!
 Fişa de înscriere se completează pentru fiecare secţiune în parte.
 Fiecare lucrare trebuie să fie etichetată pe faţă, în colţul din dreapta, jos, cu: titlul lucrării, secţiune, nume
elev/elevi/ echipaj (secţiunea teatru) clasa, îndrumător, şcoală.
 Pentru eficientizarea transmiterii rezultatelor (diplome, acord de parteneriat, adeverințe) se va trimite şi un plic
timbrat, autoadresat.
 Toate şcolile participante vor deveni parteneri în proiect.
 Cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome de participare și adeverințe de coordonator.
 Şcoala organizatoare îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament în caz de necesitate.
 Lucrările elevilor participanți nu se restituie. Realizatorii lor cedează dreptul de autor organizatorilor în vederea
realizării unor expoziţii, publicarea revistei concursului.
 Proiectul se adresează doar grădiniţelor şi şcolilor.
 Cadrele didactice care se vor implica în proiect vor fi de acord cu regulamentul şi vor completa toate fişele
necesare, cerute de organizator.
 Detaliile legate de festivitatea de premiere vor fi comunicate ulterior celor calificaţi pe locurile I, II, III şi
câştigătorilor menţiunilor, în perioada 20-24 mai 2019.

Director, COORDONATORI:
prof. Ene Ulgean Prof. Popa Gafia0724375905,
Prof.înv. primar Păscălin Daniela 076 809 4123
Prof.înv. primar Neş Daniela
Prof. Stamat Paula
Prof. Popescu Lavinia
Prof. Petcu Daniela
ANEXA 1
PROIECTUL REGIONAL

“ÎN ŢARA LUI FĂT-FRUMOS”


EDIŢIA a VI-a – 2018/2019

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE*

Unitatea şcolară (denumire, localitate, județ, telefon, e-mail):__________________


____________________________________________________________________

Categoria: preşcolari 0-IV V-VIII

Secţiunea:___________________________________________________________

Numele participanţilor/participantului/echipaj: 1._______________________


2._______________________
3._______________________
4._______________________

Cadru didactic îndrumător: _____________________________________________

**Date de contact îndrumător (nr. telefon, adresă e-mail):_______________

_____________________________________________________________________

Cadru didactic îndrumător,

*Se completează şi se trimite pe adresa concursului fat.frumos2014@yahoo.com sau prin poştă la adresa şcolii organizatoare
cu precizarea “pentru concursul În Ţara lui Făt-Frumos”;
** A se completa obligatoriu!!!

ANEXA 2
Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu” Şcoala……………..
Str.Ion Creangă Nr.25 Murfatlar Str……………………….Nr………
Tel.0372704938 Tel………………………………….
Email sc2basarabi@yahoo.com Email………………………………..
Nr. 1488 / 25.10.2018 Nr…………………../……………...

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi……………………….
1.Părţile implicate în parteneriat :
a) Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu”, localitatea Murfatlar, jud. Constanţa, reprezentată prin director,
prof. Ene Ulgean, în calitate de aplicant și prof. înv. primar Neș Daniela, prof. înv. primar Păscălin Daniela, prof. Popa
Gafia, prof. Stamat Paula, prof. Popescu Lavinia, prof. Petcu Daniela în calitate de coordonatori ai proiectului: „În
Ţara lui Făt-Frumos”, concurs regional, ediţia a VI-a, 2018/2019.

b) Şcoala (denumire, adresă, localitate, judeţ) ……………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………....................... reprezentată
prin …………………………………………….....……………………. în calitate de partener.

2. Obiectul parteneriatului
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării
şi desfăşurării de activităţi în cadrul Proiectului regional ,,În Țara lui Făt-Frumos”, ediția a VI-a, 2018-2019.

3.Grup ţintă: preşcolari, elevi din clasele primare şi gimnaziale.

4. Obligaţiile părţilor :
a) Aplicantul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 sădistribuieregulamentulconcursuluişcolilorpartenere;
 să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
 săasigurejurizarealucrărilor;
 să organizeze expoziţia şi să realizeze revista proiectului;
 să organizeze simpozionul cadrelor didactice și să publice lucrările în cadrul unei reviste electronice;
 să emită şi să distribuie diplome elevilor premiaţi şi diplome de participare tuturor elevilor participanţi,
precum şi cadrelor didactice îndrumătoare;
 să respecte termenele prevăzute în regulamentul de desfăşurare al activităţilor proiectului.

b) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:


 să disemineze informațiile legate de proiect în cadrul unității de învățământ*;
 să înscrie elevii în concurs;
 săîndrumeeleviiînrealizarealucrărilor;
 săexpediezelucrările pe adresaşcoliicoordonatoare;
 sădistribuieelevilorparticipanţidiplomeleşipremiilecuvenite;
 să respecte termenele prevăzute în regulamentul de desfăşurare al activităţilor proiectului.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director, Partener,
prof. Ene Ulgean Nume, prenume director, semnătură, ştampilă

*Se încheie un singur parteneriat (în două exemplare) cu şcoala, indiferent de numărul de cadre didactice înscrise în proiect. Se
trimite şcolii organizatoare prin poştă sau on-line ștampilat și scanat. Se returnează un exemplar de către şcoala organizatoare,
odată cu diplomele aferente.

ANEXA 3
SIMPOZION REGIONAL
„Măiestria dascălilor – reper important în formarea personalității copiilor”

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Titlul lucrării: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

*Modulul la care participă:

1. Creativitatea resursă esențială a inovației didactice


2. Învățarea în contexte nonformale premisă pentru ancorarea în realitate
3. Valențe formative ale activităților extracurriculare
4. Tradiția pedagogică izvorul modernității

Nume și prenume autor/autori:______________________________________________________

Unitatea de învățământ:____________________________________________________________

Adresa de corespondență: __________________________________________________________

Nr. de telefon:__________________________________________

E-mail:_______________________________________________

*Tipul de participare: directă / participare cu lucrare.

* Se va lăsa doar varianta potrivită, celelalte se șterg.


ANEXA 4

,,ÎN ŢARA LUI FĂT-FRUMOS”

TITLURI RECOMANDATE

1. Tinereţefărăbătrâneţeşiviaţăfără de moarte (basm popular românesc)


2. Ileana Simziana(basm popular românesc)
3. Ileana Cosinzana din cosiţăfloarea-icântă, nouăîmpărăţiiascultă(basm popular românesc)
4. Bujor-Aflat(basm popular românesc)
5. Fata unchiaşului(basm popular românesc)
6. Făt-Frumos şi lupul de fier (basm popular românesc)
7. Căluţulnăzdrăvan(basm popular românesc)
8. Drăgan-Voinicul(basm popular românesc)
9. Făt-frumosşiSoarele(basm popular românesc)
10. Azimamergătoare(basm popular românesc)
11. Tudor celviteazşicerbulnăzdrăvan(basm popular românesc)
12. PăcalăşiTândală(basm popular românesc)
13. Făt-Frumos din lacrimă, de Mihai Eminescu
14. CălinNebunul, de Mihai Eminescu
15. FrumoasaLumii, de Mihai Eminescu
16. Bortavântului, de Mihai Eminescu
17. Finul lui Dumnezeu, de Mihai Eminescu
18. ZânaZorilor, de IoanSlavici
19. Ileana ceaşireată, de IoanSlavici
20. Floriţa din codru, de Ioan Slavici
21. Doi feţi cu stea în frunte, de Ioan Slavici
22. Stan Bolovan, de IoanSlavici
23. Păcală în satul lui, de Ioan Slavici
24. PetreaProstul, de IoanSlavici
25. Limir-Împărat, de IoanSlavici
26. Negru-Împărat, de IoanSlavici
27. Soacra cu trei nurori, de Ion Creangă
28. DănilăPrepeleac, de Ion Creangă
29. Povesteaporcului , de Ion Creangă
30. Povestea lui Stan Păţitul, de Ion Creangă
31. PovestealuiHarap-Alb, de Ion Creangă
32. Ivan Turbinca, de Ion Creangă
33. Poveste,de Ion Creangă
34. Povesteaunui om leneş, de Ion Creangă
35. Cincipâni ,de Ion Creangă
36. Pâcală, de Ion Creangă
37. Inul şi cămeşa, de on Creangă
38. Acul şi barosul, de Ion Creangă
39. Ursul păcâlit de vulpe, de Ion Creangă
40. Frumoasa din pădurea adormită, de Charles Perrault
41. ScufiţaRoşie, de Charles Perrault
42. Barbă-Albastră, de Charles Perrault
43. Jupânul pisoi sau Motanul Încălţat, de Charles Perrault
44. Zânele, de Charles Perrault
45. Cenuşăreasa ,de Charles Perrault
46. RiquetMoţatul, de Charles Perrault
47. Degeţel, de Charles Perrault
48. Piele-de Măgar, de Charles Perrault
49. Cele trei dorinţe, de Charles Perrault
50. Cheiţa de aur, de Fraţii Grimm
51. Prinţul Broscoi sau Heinrich cel cu Inima Încătuşată, de Fraţii Grimm
52. Lupul cu cei şapte iezi, de Fraţii Grimm
53. Fetica, de Fraţii Grimm
54. Cei trei pitici din pădure, de Fraţii Grimm
55. CopilulMariei ,de Fraţii Grimm
56. Croitoraşul cel viteaz, de Fraţii Grimm
57. Şoricelul cel alb, de Fraţii Grimm
58. BătrânaHolle, de Fraţii Grimm
59. Domniţa-Corb, de Fraţii Grimm
60. FrumoasaAdormită, de Fraţii Grimm
61. Degeţel, de Fraţii Grimm
62. Adevăratamireasă, de Fraţii Grimm
63. Statu-Palmă-Barbă-Cot, de Fraţii Grimm
64. Mantia dintr-o mie de piei, de Fraţii Grimm
65. Păzitoarea de gâşte, de Fraţii Grimm
66. Apavieţii, de Fraţii Grimm
67. Bunicul şi nepotul, de Fraţii Grimm
68. Bălăioara şi Roşioara, de Fraţii Grimm
69. Căsuţa din pădure, de Fraţii Grimm
70. Pescarul şi nevasta lui, de Fraţii Grimm
71. Regele Cioc-de Sturz, de Fraţii Grimm
72. Hans cel Norocos, de Fraţii Grimm
73. Frăţior şi surioară, de Fraţii Grimm
74. Iepurele şi ariciul, de Fraţii Grimm
75. Acul, fusul şi suveica, de Fraţii Grimm
76. Crăiasaalbinelor, de Fraţii Grimm
77. Cele trei pene, de Fraţii Grimm
78. Gâsca cea de aur, de Fraţii Grimm de Fraţii Grimm
79. Cele douăsprezece prinţese dansatoare, de Fraţii Grimm
80. Cele trei torcătoare, de Fraţii Grimm
81. Vânătorul de şoareci din Hamelin, de Fraţii Grimm
82. Unochi, Doiochi şi Treiochi, de Fraţii Grimm
83. Aniivieţii, de Fraţii Grimm
84. De ce e bine să fii cumsecade (basm popular nigerian)
85. Prietenageloasă (basm popular nigerian)
86. Ţestoasaşielefantul(basm popular nigerian)
87. Omul de gumă (basm popular nigerian)
88. De ce trăiesc maimuţele în copaci (basm popular nigerian)
89. Celedouăsurori (basm popular nigerian)
90. Broascaţestoasăşipăianjenul (basm popular nigerian)
91. Leulşibroascaţestoasă (basm popular nigerian)
92. Ben şi John (basm popular nigerian)
93. De ce urlă câinii la lună (basm popular nigerian)
94. De ce are ţestoasa carapacea crăpată (basm popular nigerian)
95. Ţestoasaşiporcul (basm popular nigerian)
96. Mama vitregăcea rea (basm popular nigerian)
97. Musca ceaîncăpăţânată (basm popular nigerian)
98. Cântăreţulcelînfumurat (basm popular nigerian)
99. Tânărulpovestitorînţelept (basm popular nigerian)
100. Cum şi-a pierdutţestoasapărul (basm popular nigerian)
101. Băiatul care a strigatlupul (basm popular nigerian)
102. Prinţulşisclavulcelînfumurat (basm popular nigerian)
103. Neguţătorul, fiulsăuşimăgarullor (basm popular nigerian)
104. Vistierniculcelhrăpăreţ(basm popular nigerian)
105. Mărul care râdeșimărul care plânge(basm popular turcesc)
106. Povesteababeiși a cocoșului(basm popular turcesc)
107. Povestea lui Atoglu și a lui Gulhanîm (basm popular turcesc)
108. Zâna din portocală(basm popular turcesc)
109. Povesteaunuigât de sticlă(Hans Christian Andersen)
110. Soldățelul de plumb(Hans Christian Andersen)
111. Cufărulzburător (Hans Christian Andersen)
112. Privighetoarea(Hans Christian Andersen)
113. Fata din soc (Hans Christian Andersen)
114. Klaus cel mic și Klaus cel mare (Hans Christian Andersen)

 ,,Poveştipopulareromâneşti”, Ed. LiteraInternaţional, Bucureşti, 2002

Mihai Eminescu, ,,Basme”, Ed. Litera, Bucureşti, 2013

 IoanSlavici, ,,Poveşti”

 Ion Creangă, ,,Amintiri din copilărie. Poveşti. Povestiri”

 Charles Perralult, ,,Cele mai frumoase basme”, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2014

 Fraţii Grimm, ,,Comoara cu basme” ,Ed. Paralela 45, Piteşti, 2012

 Kingsley Chibuzor Nwabia, ,,Nigerian Folktales & Other Stories. Basmepopularenigerieneşialtepoveşti”, Ed.
CoresiBucureşti, Bucureşti,, 2010

 Basmepopulareturcești

 Poveștide Hans Christian Andersen