Sunteți pe pagina 1din 9

COORDONATOR

Prof. Roșu Iuliana – Responsabil comisie metodică Şcoala Gimnazială Mircea Cel Bătrân Giurgiu

PARTENERI:

Prof. Udrea Cornelia - Școala Gimnaziala nr. 10 Giurgiu


Prof. Gigi Oprișan – Inspector şcolar general, ISJ Giurgiu
Prof. Andras Ildiko – Inspector şcolar de specialitate pentru educaţie permanentă, ISJ Giurgiu
Prof. Dana Ciobanu - Inspector școlar de specialitate Învățământ Primar
Prof. Bălan Dumitra – Director CCD Giurgiu
Prof. Anghel Cristina – Director Liceul Teoretic Tudor Vianu Giurgiu
Prof. Truică Remus – Director Palatul Copiilor Giurgiu

INIŢIATOR :

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Giurgiu

INSTITUŢII PARTENERE:

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu


Casa Corpului Didactic Giurgiu
Palatul Copiilor Giurgiu
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
Şcoala Gimnazială nr. 10 Giurgiu
Liceul Teoretic Tudor Vianu Giurgiu

ECHIPA DE PROIECT:

Prof. Roșu Iuliana


Prof. Ion Camelia
Prof. Ispas Loredana
Prof. Hinoveanu Mihaela
Prof. Garoafă Iunniana

DOMENIILE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ CONCURSUL

Domeniul cultural-artistic, literar, educație pentru mediu

TIPUL CONCURSULUI:

Național

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

15 martie – 16 iunie
Motto: „Venim pe lume însoţiţi de flori, ne petrecem viaţa printre flori şi plecăm
din lume înconjuraţi de flori.”

ARGUMENT:

Florile au fost întotdeauna prilej de mare bucurie pentru om, ele fiind mesagerul
sentimentelor şi gândurilor pe care a dorit să le transmită. Privind florile, omul a simţit şi a
înţeles frumosul şi le-a dorit mereu aproape, le-a adus în viaţa sa şi le-a asociat celor mai
importante momente ale vieţii sale. Florile reprezintă, fără doar şi poate, cel mai reuşit spectacol
al naturii, un spectacol pe care Divinitatea ni l-a dăruit cu atâta generozitate şi care devine, cu
fiecare nouă reprezentaţie, tot mai impresionant.
Creaţiile plastice decorative, precum şi creaţiile literare reprezintă întotdeauna sufletul,
stările şi sentimentele copiilor noştri. Ei trebuie doar să îşi lase liberă imaginaţia şi să asculte
sfaturile profesorilor care îi îndrumă, astfel încât mesajele transmise de ei prin pictură, desen,
colaje sau texte literare să devină clare şi coerente. De asemenea, cei mici învaţă să vadă
utilitatea lucrurilor din jurul lor, să le respecte şi să le transforme în funcţie de dorinţele lor.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

- formarea aptitudinilor şi deprinderilor creativ-aplicative şi literare;


OBIECTIVE SPECIFICE:

- să evidenţieze prin intermediul lucrărilor realizate frumuseţea şi puritatea naturii, în


general, şi a florilor, în special;
- să realizeze creaţii artistico-plastice, având ca temă principală, florile, tehnica la alegere;
- să realizeze creaţii literare în proză sau versuri , elementul de bază fiind reprezentat de
flori;

GRUP ŢINTĂ:

- preşcolari, elevi clasele CP-XII


- cadre didactice.

PARTICIPANŢI:

- preşcolari;
- elevi din învăţământul primar;
- elevi din învățământul gimnazial;
- elevi din învățământul liceal
- cadre didactice;
- reprezentanţi ai comunităţii locale;
- părinţi.

BENEFICIARI:

- preşcolari şi elevi din învăţământul primar, gimnazial și liceal;


- cadre didactice;
- părinţi;
- comunitatea locală;
- alţi factori educaţionali.
RESURSE MATERIALE: CD- uri, aparat foto, retroproiector, scanner, imprimantă, calculator,
cameră foto, panouri pentru organizarea expoziţiei, lucrări practice, diplome etc.

ETAPELE CONCURSULUI:

I. Lansarea proiectului/concursului

Se postează proiectul şi regulamentul concursului pe site-ul www.didactic.ro și pe


alte site-uri, până în 10 martie 2018.

II. Realizarea lucrărilor în unităţile de învăţământ participante.

III. Înscrierea participanţilor la concurs - trimiterea fişelor de înscriere și a acordului de


parteneriat se face în perioada 15 martie - 10 mai 2018, prin poştă sau direct la
sediul şcolii.

IV. Expedierea lucrărilor de către participanți se va face până pe data de 10 mai 2018 (data
poștei) sau direct la sediul școlii la următoarea adresă: Şcoala Gimnazială nr. 3
Giurgiu, Strada Dan Lucan, Nr 17 Localitatea Giurgiu, Judeţul Giurgiu cu
precizarea: Pentru Concursul ,,Florile, bucuria sufletului meu”

V. Evaluarea lucrărilor: 18-25 mai 2018

VI. Realizarea revistei cu ISSN Nr. 2 Florile, bucuria sufletului meu

VII. Expedierea CD-urilor ce vor conține rezultatele obținute în urma evaluării lucrărilor,
diplome, revista, adeverințe de participare a preşcolarilor, elevilor şi cadrelor didactice
îndrumătoare, parteneriatelor de colaborare, până la data 15 iulie 2018.

SECŢIUNI:

1. Creaţii literare în proză sau versuri


2. Colaje (format A4), afișe, postere;
3. Desene realizate în tehnici variate (planşe format A 4 sau A3);
4. Exemple de bune practici (proiecte didactice, proiecte educative, aplicaţii practice,
prezentări în PowerPoint, activități extrașcolare, opționale, auxiliare, reviste care se
încadrează în tema simpozionului)
5. Simpozion cadre didactice (referate, lucrări ştiinţifice, eseuri, studii care se încadrează în
tema proiectului)

Notă: Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări la fiecare secţiune, pe verso
având aplicată următoarea etichetă:

Numele şi prenumele preşcolarului/elevului: _______________________


Grădiniţa/Şcoala:_____________________________________________
Grupa/Clasa: ________________________________________________
Titlul lucrării: _______________________________________________
Secţiunea: __________________________________________________
Îndrumător: _________________________________________________
REGULAMENT DE PARTICIPARE

Înscrierea participanţilor:

a. Se realizează pe baza fişei de înscriere (Anexa 2 sau Anexa 3), expediate prin poştă în
dublu exemplar
b. Termen limită de expediere – 10 mai 2018
c. Fişa de înscriere se expediază odată cu expedierea lucrărilor.
d. Acordul de parteneriat (Anexa 2) se va completa în două exemplare de către unitatea
cu personalitate juridică şi se va expedia în plicul cu lucrările.
e. Creațiile literare prezentate vor trebui să îndeplinească următoarele cerinţe:
- redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând, cu
margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), conţinând semnele diacritice;
- titlul va fi scris cu majuscule Times New Roman 12 Bold, centrat;
- la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi unitatea de învăţământ Times New
Roman 12 Bold);
- la două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării Times new Roman 12;
- bibliografia (dacă există) se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare:
nume şi prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul;
- vor fi trimise atât listate cât și pe adresa de e-mail florilebucuriei@gmail.com
f. Proiectele educative trimise trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- să aibă caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în activitatea şcolară,
curriculară şi extracurriculară şi să cuprindă experienţe personale;
- în funcţie de complexitate lucrările pot fi elaborate şi în echipe de două cadre
didactice;
g. Plicul expediat va conţine:
- fişa de înscriere;
- lucrările pe secţiuni
- acordul de parteneriat
- plic autoadresat cu timbru de 3 lei
h. Lucrările vor fi publicate în revista simpozionului/concursului înregistrată cu ISSN.
Pentru buna desfășurare și organizare a activităților și pentru tipărirea revistei și a
diplomelor este nevoie de o donație din partea participanților în valoare de 30 lei, sumă
ce se va trimite prin mandat poştal pe numele prof. Iuliana Roșu Str. Dan Lucan Nr 17
Giurgiu cu mențiunea pentru concurs Florile, bucuria sufletului meu.
i. Pentru participarea elevilor NU se percepe taxă.

Evaluarea lucrărilor

 Jurizarea se va realiza de către o comisie desemnată conform procedurii de jurizare;


 Se vor acorda diplome de premiere si participare pentru preşcolari, elevi;
 Fiecare cadru didactic va primi:
- diplomă de îndrumător,
- adeverință de participare
- diplome de participare pentru elevi,
- diplome premii elevi.
- revista proiectului
 Fiecare școala participantă va primi în plicul autoadresat:
- acord de parteneriat,
- fișa de înscriere cu rezultatele concursului
REZULTATE SCONTATE:

 Stimularea copiilor din învăţământul preşcolar şi primar în cunoaşterea şi aprecierea a cât


mai multor specii de flori;
 Dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor, creativităţii prin utilizarea în combinaţii inedite
a tehnicilor de lucru şi a materialelor specifice activităţilor practice;
 Încheierea de parteneriate educaţionale între unitatea iniţiatoare şi unităţile şcolare
participante la concurs;
 Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din ţară prin vizualizarea unor
lucrări realizate prin tehnici şi materiale variate, inedite;
 Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice.

METODE DE EVALUARE A REZULTATELOR

- analiza produselor/lucrărilor;
- rapoarte de evaluare;
- încorporarea datelor evaluative într-un raport final.

DISEMINARE:

 Publicarea rezultatelor concursului pe pagina de facebook a școlii;


 Exemple de bună practică prezentate la nivelul cercurilor pedagogice şi a comisiilor
metodice;
 Realizarea expoziției cu cele mai deosebite lucrări trimise de participanți
 Mediatizarea concursului în reviste de specialitate, simpozioane, sesiuni de comunicări
ştiinţifice.
 Realizarea revistei proiectului.

Informații suplimentare
pe adresa de e mail: florilebucuriei@gmail.com
Şcoala Gimnazială Mircea Cel Bătrân Giurgiu Școala/Grădinița…………………...
Nr………/………………… Nr………/…………………

ANEXA 1

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

Încheiat astăzi,________2018, între următoarele instituţii prin reprezentanţii săi legali:


i. Şcoala Gimnazială Nr 3 Giurgiu, structură a Școlii Gimnaziale Mircea Cel
Bătrân Giurgiu, reprezentată prin director prof. Ion Mihaela Camelia şi prof. Roșu
Iuliana, în calitate de coordonatori şi
ii. Școala/Grădinița …………………................................................... reprezentată prin
…………………............... în calitate de director și ......................................................
în calitate de partener.

Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborarea în cadrul proiectului
educațional ”FLORILE, BUCURIA SUFLETULUI MEU”, parteneriat care să conducă la
realizarea obiectivelor propuse şi intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe
perioada 10 mai – 15 iulie 2018. Prevederile acestui acord pot fi modificate sau completate doar
cu acordul părţilor contractante.

Părţile contractante convin asupra obligaţiilor părţilor:


Aplicantul se obligă:
- Să informeze instituţiile de învăţământ despre proiect ;
- Să organizeze expoziţiile conform calendarului ;
- Să distribuie diplomele în perioada anunţată.

Partenerul se obligă:
- Să mediatizeze proiectul în unitate ;
- Să pregătească şcolarii pentru concursurile din calendar ;
- Să respecte regulamentul de desfăşurare.

Şcoala Gimnazială Mircea Cel Bătrân Giurgiu Şcoala .............................................


Director: Prof. Ion Mihaela Camelia Director: .........................................
ANEXA 2
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
pentru elevi

la Concursul Național „FLORILE, BUCURIA SUFLETULUI MEU”


ediția a III-a, mai 2018
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Giurgiu

Cadrul didactic îndrumător: ………………………………………………..


Unitatea de învăţământ:……………………………………………………..
Adresa de e-mail :……………………………………………….
Telefon:............................................................................................
Elevi participanţi:

Nr. Vârsta/
Numele şi prenumele Secţiunea Titlul lucrării
crt. clasa

Semnătura coordonatorului,
ANEXA 3
FORMULAR DE INSCRIERE
pentru cadre didactice

la Concursul Național „FLORILE, BUCURIA SUFLETULUI MEU”


ediția a III-a, mai 2018
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Giurgiu
Cadrul didactic: ………………………………………………..
Unitatea de învăţământ:……………………………………………………..
Adresa de e-mail :……………………………………………….
Telefon:............................................................................................

Nr.
Numele şi prenumele Secţiunea Titlul lucrării
crt.

Semnătura profesorului,

S-ar putea să vă placă și