Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAȚIEI

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MEHEDINŢI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22, DROBETA TURNU SEVERIN

PROIECT JUDEȚEAN

EDIŢIA A V-A 2023


IANUARIE 2023

Prof.Mădălina Păunescu-director Gradiniţa cu P.P.nr.22


Prof. Tudor Adelina Mihaela- iniţiator şi coordonator proiect , Grădiniţa cu P.P.
nr.22
Prof.Ivănuş Nicoleta- iniţiator şi coordonator proiect, Grădiniţa cu P.P. nr.22
Prof. Gavrilă Maria Florentina- iniţiator şi coordonator proiect , Grădiniţa cu P.P.
nr.22

REZUMATUL PROIECTULUI

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate - minim 150 elevi și preșcolari;
minim 50 cadre didactice din învǎţǎmântul preuniversitar

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi


 direcţi: elevii, preşcolarii și cadrele didactice care participă cu lucrări proprii;
 indirecţi:partenerii, elevii şi părinţii care participă la vernisarea expoziţiei.

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

a) Titlul activităţii: ,,Pe urmele marelui nostru poet, MihaiEminescu ’’


b) Titlul activităţii: ” Despre Eminescu ”
c) Titlul activităţii: “Copiii despre Eminescu”;
d) Titlul activităţii: “Codrule,Codruțule!”
e) Titlul activităţii: “Universul copilăriei”

d.Descrierea activităţii principale

Principala activitate a proiectului este CONCURSUL JUDEȚEAN „Copiii despre


Eminescu”din cadrul proiectului cu acelasi nume,Ediția a V-a . Cadrele didactice colaboratoare
vor îndruma preșcolarii / elevii în realizarea unor creaţii plastice / creaţii literare conform
regulamentului din anexe și se vor selecta maxim trei lucrǎri pe clasǎ/grupă, pentru oricare dintre
secţiunile concursului.

e.Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.

Prin participarea la concurs se pun în valoare capacitǎţile creatoare ale preșcolarilor, elevilor
și cadrelor didactice, se dezvoltǎ gustul estetic, talentul artistic, sentimente de respect și
admiraţie pentru mediul înconjurǎtor, se cultivǎ spiritul competitiv, abilităţile de cooperare şi de
a lucra în echipă, este stimulatǎ creșterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii.

REGULAMENTUL CONCURSULUI „COPIII DESPRE EMINESCU”


 Secţiunile proiectului:

SECȚIUNEA ELEVI/PREŞCOLARI (CONCURS):

1. CREAŢIE ARTISTICĂ (pictură, desen, colaj, quilling)

2. CREAŢIE LITERARĂ (poezie, compunere)

 Înscriere:

- Cadrele didactice din şcolile/grădiniţele partenere vor trimite fişele de înscriere în perioada
stabilită

12.12.2022-13.01.2023

- Fişa de înscriere şi acordul de parteneriat în două exemplare vor fi completate, semnate,


ștampilate şi trimise alături de lucrări, prin poştă, pe adresa: Grădinita cu P.P.nr.22,
DrobetaTurnuSeverin, str.AleeaTrandafirilor ,Nr.1,Jud.Mehedinţi

Cu mentiunea :pentru concursul „Copiii despre Eminescu”

- Se pot preda lucrările şi personal, după ce au fostcontactați organizatorii concursului pe


adresele de e-mail: nicoivanus@yahoo.com, gavrilaflorentina26@yahoo.com,
tudoradelina78@gmail.com

SECȚIUNEA ELEVI

 Condiții de participare/ redactare

- Fiecare cadru didactic poate selecta maxim 3 lucrări de la elevii /peşcolarii îndrumaţi,
indiferent de secţiune.

- Creaţiile artistice – picturi, desene,... - pot fi realizate prin orice tehnică de lucru;

- Fiecare lucrare, indiferent de secţiune, va avea atașată pe verso o etichetă care va


conține câteva date referenţiale ce vor fi consemnate cu majuscule: secţiunea, titlul lucrării,
numele şi prenumele elevului/preşcolarului clasa/grupă, şcoala/grădiniţă, numele şi prenumele
cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul, (conform modelului) :

SECȚIUNEA:…………………………
TITLUL LUCRĂRII…………………
NUME ȘI PRENUME ELEV/PREŞCOLAR .................
CLASA/GRUPA……………………………………..............
ȘCOALA/
GRĂDINIŢA……………….......................................................
.
PROFESOR ÎNDRUMĂTOR…………………..............…..
LOCALITATEA, JUDEȚUL……………………………….
- Creaţiile plastice, colajele, lucrările practice, trebuie să fie protejate de o folie.

Creaţiile literare ale elevilor (compuneri, poezii, eseuri) să fie scrise lizibil, cu litere de mână, pe
o foaie format A4, maxim 2 pagini. Acestea vor fi trimise prin poștă.Facultativ, pot fi însoţite de
un desen sugestiv. Întreaga responsabilitate, în ceea ce privește originalitatea creațiilor, revine
cadrelor didactice îndrumătoare.

- Lucrările vor fi trimise până la data de 13 IANUARIE 2023, data poștei, însoțite de fișa de
înscriere, acordul de parteneriat, un plic autoadresat, timbrat cu timbre corespunzătoare(5lei)

 Precizări privind criteriile de jurizare pentru concursul de creație literar artistic-


plastică:

1. Criterii referitoare la creaţiile artistice :

Respectarea tematicii - 30 puncte;

Originalitatea lucrării - 30 puncte;

Așezarea în pagină, proporţia elementelor, tehnica de lucru – 30 puncte;

Aspectul îngrijit al lucrării - 10 puncte.

2. Criterii referitoare la creaţiile literare:

Elemente de originalitate - 30 puncte;

Calitateaexprimăriiliterare - 30 puncte;

Corectitudinea gramaticală - 20 puncte;

Aspectul general al lucrării şi calitatea redactării (încadrare în pagină, punctuaţie, etc.) - 20 pct.

Pentru fiecare secţiune şi grupă de vârstă, se vor acorda premiile I, II, III, Menţiune

ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA LA CONCURS ESTE GRATUITĂ.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE DE LA ELEVI ȘI PREȘCOLARI.

Cadrele didactice implicate vor primi:


 Adeverinţă de coordonator al elevilor;

 Adeverință pentru pregătirea și îndrumarea copiilor cu C.E.S.

 Adeverinţă pentru pregătirea lotului de participanţi la concursurile școlare;

 Adeverință de participare .

Toate diplomele și adeverințele vor fi expediate în plicul autoadresat, alături de acordul de


parteneriat.

Aplicant: Grădiniţa cu P.P.nr.22

Adresa: AleeaTrandafirilor, nr.1, Loc.DrobetaTurnuSeverin, Jud.Mehedinţi

Număr telefon:0799295441, 0729697588

Coordonatori:

Prof. GAVRILĂ MARIA FLORENTINA

gavrilaflorentina26@yahoo.com

Tel.0729697588

Prof. IVANUS NICOLETA-EDUCATOARE

nicoivanus@yahoo.com

Tel.0742219613

Prof. TUDOR ADELINA-EDUCATOARE

tudoradelina78@gmail.com

tel.0799295441

Denumirea proiectului:„ COPIII DESPRE EMINESCU”

Tipul activității principale: Concurs

Domeniul si tipul activității în care se încadrează: literar, cultural artistic, arte vizuale

Ediţia a V -a

Gruptinta: copiii si cadrele didactice implicate in parteneriat;

Parteneri:
 Inspectoratul Şcolar Judetean Mehedinţi

 Grădinitele implicate reprezentate prin acordul de parteneriat

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
LOCALITATEA:

NUME SI PRENUME CADRU DIDACTIC:

SPECIALITATEA:

ADRESA DE EMAIL:

TELEFON

NR .CRT. Numele si prenumele Titlul lucrării Grupa/Clasa


copilului

SEMNATURA CADRU DIDACTIC

GRĂDINIŢA CU PP NR.22 ŞCOALA/GRĂDINIŢA…………….


Str.AleeaTrandafirilor nr.1 Loc…………………
DrobetaTurnuSeverinJud.
Tel .0744295441Tel.
Nr…………din…… Nr…….din………….
ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între:

Grădiniţa cu P.P.Nr.22,reprezentată prin Director prof.Păunescu Mădălina și educatoare


 Tudor Adelina Mihaela ,Ivănuş Nicoleta,Gavrilă Florentina în calitate de aplicant.
Grădiniță/Școală……………………………………………………………,reprezentată prin 
Director…………………………………………………………………
și………………………………………………………………………………,în calitate de
partener în cadrul proiectului „CopiiidespreEminescu”,ediția a V-a  ,2023.
Obiectul contractului  îl reprezintă colaborarea dintre applicant și partener în  vederea
oragnizarii și desfășurării concursului.
 
Aplicantul se obligă:

 Să informeze unităţile școlare despre organizarea concursului;


 Să colectezelucrarilerealizate de parteneri;
 Să respectetermenele de desfășurare a concursului;
 Saorganizezeexpozitie cu lucrarilecopiilor.
 Sadistribuiediplomelecopiilorpremiatisicadrelorindrumatoare.

Partenerul se obligă:

 Să mediatizeze concursul în unitatea școlară;
 Să îndrume copiii în realizările lucrărilor,lăsându-le liberă exprimarea creativității;
 Să selecteze lucrările copiilor participanți pentru concurs;
 Să respecte regulamentul de desfășurare a concursului.
 
Acordul este valabil pe tot parcursul desfășurării concursului prin semnarea de către  părțile
implicate.
Prezentul contract se încheie în 2 exemplare,câte unul pentru fiecare instituție.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata desfășurării concursului.
 
 
Director,                                                                        Director,
Prof. MădălinaPăunescu……………………….............

S-ar putea să vă placă și