Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MEHEDINŢI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22, DROBETA TURNU SEVERIN

SIMPOZION ȘI CONCURS
JUDEŢEAN

EDIŢIA A II-A 2018


IANUARIE 2018
Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Mehedinţi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi Educaţie permanentă şi mentorat


Nr............din………......................... Inspector educativ,
Inspector școlar general, Prof.dr. Şerban Nicolae
Prof.dr. Mirela Pintea Enea

Grădiniţa cu P.P.Nr.22, Dr.Tr.Severin Inspector şcolar de specialitate


Loc.Dr.Tr.Severin,Jud.Mehedinţi
Nr. ............din...................... Prof.Gheorghiţa Drocan

Director,
Prof.Mădălina Păunescu

Şcoala Gimnazială ”Regele Mihai I ” Școala Gimnazială ”Dimitrie Grecescu”


Loc. .Dr.Tr.Severin,Jud.Mehedinţi Loc.Dr.Tr.Severin,Jud.Mehedinţi
Nr……….din…………….. Nr. ............din......................
Director, Director,
Prof.Adriana Moclea Prof.Alin Rapcea

Grădiniţa cu P.P.Nr.1 ,Orşova Școala Gimnazială Ilovăţ


Loc.Orşova, Județul Mehedinţi Loc.Ilovăţ, Jud.Mehedinţi
Nr……….din………... Nr……….din………...
Director, Director,
Prof,Cristina Manuela Știca Prof.Arapu Ana Maria

„COPIII DESPRE EMINESCU” - Ediţia a II-a


Concurs judeţean de creaţie literară şi artistico-plastică
Categoria în care se încadrează proiectul: Domeniul Cultural artistic ,literatură
Nivel propus: preşcolar – primar
PERIOADA DE DERULARE: noiembrie 2017 - mai 2018
Coordonare generală:

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi:


Ispector şcolar general-Prof.dr.Mirela Pintea Enea
Inspector educativ- Prof.dr. Şerban Nicolae
Inspector şcolar de specialitate- Prof.Gheorghiţa Drocan

 Grădiniţa cu P.P.nr.22, Dr.Tr.Severin:


Prof.Mădălina Păunescu-director Gradiniţa cu P.P.nr.22
Prof.Ivănuş Nicoleta- iniţiator şi coordonator proiect, Grădiniţa cu P.P. nr.22
Prof. Tudor Adelina Mihaela- iniţiator şi coordonator proiect , Grădiniţa cu P.P. nr.22
Prof. Gavrilă Maria Florentina- iniţiator şi coordonator proiect , Grădiniţa cu P.P. nr.22

Parteneri :
 Școala Gimnazială Ilovăţ- Director, Prof. Arapu Ana-Maria
 Şcoala Gimnazială ”Regele Mihai I- Prof.Boeți Liliana
 Școala Gimnazială ”Dimitrie Grecescu”- Prof.Grecu Ionelia
 Grădiniţa cu P.P.nr.1 ,Orşova –Prof.Carmen Cherescu

REZUMATUL PROIECTULUI

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate - minim 150 elevi și preșcolari; minim 50
cadre didactice din învǎţǎmântul preuniversitar

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi


• direcţi: elevii, preşcolarii și cadrele didactice care participă cu lucrări proprii;
• indirecţi:partenerii, elevii şi părinţii care participă la vernisarea expoziţiei.

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

1. Nouă provocare! - lansarea oficiala in cadrul comisiei metodice;


2. Postarea pe site-ul www.didactic.ro; popularizarea proiectului prin unităţile şcolare din judeţ.
3. Înscrierea si primirea lucrărilor in perioada 12.12.2017-19.01.2018
4. “Copiii despre Eminescu”-Simpozion si Concurs de creaţie artistico-plastică şi literar ă
5. Vernisarea expoziţiei : “ Eminescu printre noi!”
6. “ Artă prin ochi de copil”-Redactarea şi editarea numărului1 al revistei şcolare care va cuprinde lucrările
participanţilor la concurs

d.Descrierea activităţii principale


Principala activitate a proiectului este Concursul judeţean „Copiii despre Eminescu” Ediția a 2-a .
Cadrele didactice colaboratoare vor îndruma preșcolarii / elevii în realizarea unor creaţii plastice / creaţii
literare conform regulamentului din anexe și se vor selecta maxim trei lucrǎri pe clasǎ/grupă, pentru
oricare dintre secţiunile concursului.

e.Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.

Prin participarea la concurs se pun în valoare capacitǎţile creatoare ale preșcolarilor, elevilor și
cadrelor didactice, se dezvoltǎ gustul estetic, talentul artistic, sentimente de respect și admiraţie pentru
mediul înconjurǎtor, se cultivǎ spiritul competitiv, abilităţile de cooperare şi de a lucra în echipă, este
stimulatǎ creșterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii.

REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEŢEAN „COPIII DESPRE EMINESCU”

 Secţiunile proiectului:

SECȚIUNEA ELEVI/PREŞCOLARI (CONCURS):

1. CREAŢIE ARTISTICĂ (pictură, desen, colaj, quilling)

2. CREAŢIE LITERARĂ (poezie, compunere)

SECȚIUNEA CADRE DIDACTICE SIMPOZION

3.ESEU CU TEMA ” NATURA OGLINDITĂ ÎN OPERELE LUI EMINESCU”

 Înscriere:

- Cadrele didactice din şcolile/grădiniţele partenere vor trimite fişele de înscriere în perioada stabilită

12.12.2017- 19.01.2018

- Fişa de înscriere şi acordul de parteneriat în două exemplare vor fi completate, semnate,


ștampilate şi trimise alături de lucrări, prin poştă, pe adresa: Grădinita cu P.P.nr.22, Drobeta Turnu
Severin, str.Aleea Trandafirilor ,Nr.1,Jud.Mehedinţi

Cu mentiunea :pentru concursul „Copiii despre Eminescu”

- Se pot preda lucrările şi personal, după ce au fost contactați organizatorii concursului pe


adresele de e-mail: nicoivanus@yahoo.com, gavrilaflorentina26@yahoo.com,
tudornelu2010@yahoo.com
SECȚIUNEA ELEVI

 Condiții de participare/ redactare

- Fiecare cadru didactic poate selecta maxim 3 lucrări de la elevii /peşcolarii îndrumaţi,
indiferent de secţiune.

- Creaţiile artistice – picturi, desene,... - pot fi realizate prin orice tehnică de lucru ;

- Fiecare lucrare, indiferent de secţiune, va avea atașată pe verso o etichetă care va conține
câteva date referenţiale ce vor fi consemnate cu majuscule: secţiunea, titlul lucrării, numele şi prenumele
elevului/preşcolarului clasa/grupă, şcoala/grădiniţă, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător,
localitatea, judeţul, (conform modelului) :

SECȚIUNEA:…………………………
TITLUL LUCRĂRII…………………
NUME ȘI PRENUME ELEV/PREŞCOLAR .................
CLASA/GRUPA……………………………………..............
ȘCOALA/GRĂDINIŢA………………......................................
..................
PROFESOR ÎNDRUMĂTOR…………………..............…..
LOCALITATEA, JUDEȚUL……………………………….

- Creaţiile plastice, colajele, lucrările practice, trebuie să fie protejate de o folie.

Creaţiile literare ale elevilor (compuneri, poezii, eseuri) să fie scrise lizibil, cu litere de mână, pe o foaie
format A4, maxim 2 pagini. Acestea vor fi trimise prin poștă.Facultativ, pot fi însoţite de un desen
sugestiv. Întreaga responsabilitate, în ceea ce privește originalitatea creațiilor, revine cadrelor didactice
îndrumătoare.

- Lucrările vor fi trimise până la data de 19 IANUARIE 2018, data poștei, însoțite de fișa de
înscriere, acordul de parteneriat, un plic autoadresat, timbrat cu timbre corespunzătoare(5lei)

SECȚIUNEA CADRE DIDACTICE

Secţiunea Simpozion adresată cadrelor didactice .


Participare indirectă.

Tema Simpozionului:” NATURA OGLINDITĂ ÎN OPERELE LUI EMINESCU”

Simpozionul este fără taxă de participare.


Referatele se vor încadra în următoarele cerinţe:
a. Vor avea între 2-4 pagini în format A4;
b. Vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12,
tehnoredactate la 1,5 rânduri;
c. Titlul lucrării (cu majuscule centrat), autorul şi instituţia unde funcţionează
(aliniere la dreapta), vor fi scrise cu font Normal 14, Times New Roman Bold;
d. Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie autor, titlu, editură, localitate, an;
e. Conţinutul lucrării trebuie să respecte tematica propusă în regulament, să aibă originalitate şi să respecte
legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.

Referatele vor fi publicate într-o revistă cu ISSN, revista simpozionului .Cadrele didactice participante
vor primi adeverinţe de participare și lucrarea în format electronic.

Referatele se trimit în format electronic, însoţite de Fişa de înscriere la adresa de e mail


simpozioncopiiidespreeminescu@yahoo.com

Data limită de trimitere a referatelor este 19 ianuarie 2018.

 Precizări privind criteriile de jurizare pentru concursul de creație literar artistic-plastică:

1. Criterii referitoare la creaţiile artistice :

Respectarea tematicii - 30 puncte;

Originalitatea lucrării - 30 puncte;

Așezarea în pagină, proporţia elementelor, tehnica de lucru – 30 puncte;

Aspectul îngrijit al lucrării - 10 puncte.

2. Criterii referitoare la creaţiile literare:

Elemente de originalitate - 30 puncte;

Calitatea exprimării literare - 30 puncte;

Corectitudinea gramaticală - 20 puncte;

Aspectul general al lucrării şi calitatea redactării (încadrare în pagină, punctuaţie, etc.) - 20 pct.

Pentru fiecare secţiune şi grupă de vârstă, se vor acorda premiile I, II, III, Menţiune

Lucrările premiate cu premiul I vor fi publicate în revista grădiniţei.

Termenul de distribuire al diplomelor si publicațieieste de 31 mai 2018.


ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA LA CONCURS ESTE GRATUITĂ.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE DE LA ELEVI ȘI PREȘCOLARI.

Cadrele didactice implicate vor primi:

 Adeverinţă de coordonator al elevilor;

 Adeverinţă pentru pregătirea lotului de participanţi la concursurile școlare avizate


M.E.N.C.S. ;

 Revista cu ISSN pentru cei care solicită în format electronic ;

 Adeverință de participare .

Toate diplomele și adeverințele vor fi expediate în plicul autoadresat, alături de acordul de parteneriat.

Aplicant: Grădiniţa cu P.P.nr.22


Adresa: Aleea Trandafirilor, nr.1, Loc.Drobeta Turnu Severin, Jud.Mehedinţi

Număr telefon:0799295441, 0729697588

Coordonatori:

Prof. GAVRILĂ MARIA FLORENTINA

gavrilaflorentina26@yahoo.com

Tel.0729697588

Prof. IVANUS NICOLETA-EDUCATOARE

nicoivanus@yahoo.com

Tel.0742219613

Prof. TUDOR ADELINA-EDUCATOARE

tudornelu2010@yahoo.com

tel.0799295441

Denumirea proiectului: „ COPIII DESPRE EMINESCU”

Tipul activității principale: Simpozion si Concurs Județean

Domeniul si tipul activității în care se încadrează: literar, cultural artistic, arte vizuale

Ediţia a II -a

Grup tinta: copiii si cadrele didactice implicate in parteneriat;

Parteneri:

 Inspectoratul Şcolar Judetean Mehedinţi

 Grădinitele implicate reprezentate prin acordul de parteneriat

ARGUMENT
Despre Mihai Eminescu s-au spus, poate toate cele ce s-ar putea spune
despre reprezentantul culturii unei ţări.Chiar şi aşa,de fiecare dată încercăm, pe15
ianuarie să aducem cuvinte de laudă marelui nostru poet .Mihai Eminescu este
poetul universal,tipicul geniu romantic,solitar,neliniştit,care a lăsat o moştenire
fabuloasă atât copiilor si oamenilor de rand,cât şi marilor oameni de litere si
filozofilor.
Poet,prozator şi jurnalist,Eminescu ne transmite,in pofida celor167 de ani care
au trecut de la naşterea acestuia,idei şi concepte care ne surprind şi ne ajută sa
înţelegem mai bine trecutul cât şi prezentul ,atât lumea literară,cât si pe cea
politică ,atât problemele cele mai profunde ale astronomiei,cât şi universul
copilariei.
Plecând de la acest ultim aspect al operei eminesciene,încercăm să dezvoltăm
imaginaţia copiilor şi ne dorim ca ei să işi expună percepţia asupra ludicului din
operele marelui poet în desene,picturi si colaj.
Chiar dacă nu pot înţelege încă profunzimea poeziilor şi nu pot dezlega cheia
geniului din
nuvele,copiii ne pot dezvălui aspecte nebănuite ale operei eminesciene prin acest
amestec de arte.
Literatura va constitui aici izvorul de inspiraţie al copiilor şi în lucrările plastice
vom descoperi rezultatul imaginaţiei acestora.
Aşteptăm lucrările plastice ale copiilor din toate colţurile ţării si sperăm să
putem comemora astfel naşterea Marelui Poet valorificând atât textul
eminescian ,cât si imaginaţia copiilor.

JUSTIFICARE

Parteneriatul s-a realizat din dorinta de a face un schimb de experianta cu alte unitati scolare din
tara,avand o tema foarte generoasa si atractiva,opera marelui poet Mihai Eminescu.

SCOP

 Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si intelegere a vietii marelui poet ;


 Dobandirea cunostintelor pe diferite cai:carti,povesti,parinti,cadre didactice etc.;
 Educarea intelectuală, morală şi estetică a copiilor, pregătindu-i pentru o viaţă cu noi şi multiple
provocări.

OBIECTIVE GENERALE
 antrenarea copiilor in activitati de grup;
 acordarea sansei prescolarilor si scolarilor din diferite unitati scolare de a fi parteneri in
desfasurarea proiectului;
 implicarea parintilor si a altor factori educationali in dezvoltarea interesului pentru acest proiect.

OBIECTIVE SPECIFICE

 stimularea creativitatii si expresivitatii prin desen,pictura,colaj;


 cultivarea sensibilitatii artistice la prescolari;
 descoperirea copiilor cu aptitudini artistice;
 valorificarea experientei pozitive in abordarea temei.

ECHIPA DE PROIECT

COLABORATORI

 INSPECTOR SCOLAR GENERAL :Prof.dr.Mirela Pintea-Enea


 INSPECTOR SCOLAR : Prof.Gheorghiţa Drocan
 DIRECTOR :Prof.Mădălina Păunescu
 EDUCATOARE : Prof. Ivănuş Nicoleta
 EDUCATOARE : Prof. Tudor Adelina Mihaela
 EDUCATOARE : Prof. Gavrilă Maria Florentina

Descrierea grupului tinta:

-preșcolari;

-elevi din învaţământul primar.

- cadre didactice

Sectiuni:

1.Arta (pictura),

2.Colaj;

3.Desen

4.Poezie

5.Eseu
Calendarul activitatilor:

-lansarea oficiala in cadrul comisiei metodice;

-postarea pe site-ul www.didactic.ro;

-inscrierea si primirea lucrarilor in perioada 12.12.2017-19.01.2018

-realizarea expozitiei si prezentarea referatelor;

-jurizarea lucrarilor;

-expedierea diplomelor și adeverinațelor participantilor la proiect pana la data de 25 mai 2018.

Durata proiectului: 12.12.2017- 25.05.2018


Nr.crt Obiectiv Activitate Luna Responsabil
. specific 11. 12. 01 02-03. 05.
2017 2016 2018 2018 2018
1 Implicarea lansarea oficiala in
colegilor şi a cadrul comisiei
grădiniţei în metodice;
proiecte care
ar putea
conduce la o
colaborare cu
alte unităţi
şcolare din
ţară.
2 Mediatizarea Postarea pe site-ul
programului www.didactic.ro;
popularizarea
proiectului prin
unităţile şcolare
din judeţ
3 Stimularea Înscrierea si
creativitatii si primirea lucrărilor
expresivitatii in perioada
prin 12.12.2017-
desen,pictura, 19.01.2018
colaj;

4 Cultivarea Realizarea
sensibilitatii expozitiei și
artistice la prezentarea
prescolari şi lucrărilor
descoperirea
copiilor cu
aptitudini
artistice;

5 Valorificarea
experientei Jurizarea lucrarilor
pozitive in
abordarea
temei.

6 Intensificarea Expedierea
colaborării şi diplomelor și
parteneriatului adeverințelor
cu instituţiile participantilor la
partenere proiect pana la data
de 19.01.2018

Regulamentul de organizare si jurizare al


concursului

Participantii acceptati la concurs au obligatia de a respecta regulamentul de organizare si desfasurare al


concursului.

DATA SI LOCUL DESFAŞURARII: 25 IANUARIE 2018,GRĂDINIŢA CU P.P.NR.22,


DR.TR.SEVERIN

La acest concurs vor participa prescolarii si elevii din invatamantul primar.

Formularul de inscriere va fi completat si/sau cu acordul de parteneriat ,trimise împreună cu lucrarile la


adresa:

Gradinita cu P.P.nr.22, Drobeta Turnu Severin, str.Aleea Trandafirilor ,Nr.1,Jud.Mehedinţi

Cu mentiunea :pentru concursul „Copiii despre Eminescu”

Data limita 19.01.2018.

Condiţii de participare

a) Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A4;


b) Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrari;
c) Pe spatele lucrării se vor trece: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, grupa, îndrumătorul,
grădiniţa, localitatea, judeţul;
d) Pachetul cu lucrări va conţine şi fişa de înscriere, ANEXĂ, precum şi un plic A4 autoadresat şi
timbrat, timbru de 5 lei
e) Lucrările vor fi expediate pe adresa Aleea Trandafirilor , Nr.1, Dr.Tr.Severin, Jud.Mehedinţi,cod
poştal 220040,GRĂDINIŢA CU P.P. NR.22
f) Lucrările înscrise în concurs nu se restituie, iar diplomele vor fi trimise până la data 25 mai
2018;
g) Nu se vor acorda premii in obiecte sau bani.

Criterii de evaluare si jurizare


Jurizarea lucrărilor se va face în data de 12-16.02. 2018 .Se vor acorda premiile I, II, III şi
menţiuni şi diplome de participare tuturor participanţilor;

Lucrarile vor fi evaluate tinand seama de urmatoarele criterii:

-creativitate -15 puncte;

-originalite-20 puncte;

-aspectul lucrarii-15 puncte;

-respectarea proiectului propus-30 puncte.

Fără taxă de participare.


Persoane de contact:
Prof. IVANUS NICOLETA-EDUCATOARE

nicoivanus@yahoo.com

Tel.0742219613

Prof. GAVRILĂ MARIA FLORENTINA

gavrilăflorentina26@yahoo.com

Tel.0729697588
FORMULAR DE INSCRIERE CONCURS

UNITATEA DE INVATAMANT:

LOCALITATEA:

NUME SI PRENUME CADRU DIDACTIC:

SPECIALITATEA:

ADRESA DE EMAIL:

TELEFON

NR .CRT. Numele si prenumele Titlul lucrarii Grupa/Clasa


copilului

SEMNATURA CADRU DIDACTIC


FORMULAR DE INSCRIERE SIMPOZION

UNITATEA DE INVATAMANT:

LOCALITATEA:

NUME SI PRENUME CADRU DIDACTIC:

SPECIALITATEA:

ADRESA DE EMAIL:

TELEFON:

TITLUL LUCRĂRII:
GRĂDINIŢA CU PP NR.22 ŞCOALA/GRĂDINIŢA…………….
Str.Aleea Trandafirilor nr.1 Loc…………………
Drobeta Turnu Severin Jud.
Tel . 0744295441 Tel.
Nr…………din…… Nr…….din………….

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat intre:
Grădiniţa cu P.P.Nr.22,reprezentata prin Director prof.Păunescu Măadălina si educatoare
Tudor Adelina Mihaela , Ivănuş Nicoleta,Gavrilă Florentina în calitate de aplicant.
Gradinita/Scoala……………………………………………………………,reprezentata prin
Director…………………………………………………………………
si………………………………………………………………………………,in calitate de partener in
cadrul proiectului „Copiii despre Eminescu”,editia a II-a ,2018.
Obiectul contractului il reprezinta colaborarea dintre aplicant si partener in vederea oragnizarii si
desfasurarii concursului.

Aplicantul se obliga:
 Sa informeze unităţile scolare despre organizarea concursului;
 Sa colecteze lucrarile realizate de parteneri;
 Sa respecte termenele de desfasurare a concursului;
 Sa organizeze expozitie cu lucrarile copiilor.
 Sa distribuie diplomele copiilor premiati si cadrelor indrumatoare.

Partenerul se obliga:
 Sa mediatizeze concursul in unitatea scolara;
 Sa indrume copiii in realizarilelucrarilor,lasandu-le libera exprimarea creativitatii;
 Sa selecteze lucrarile copiilor participanti pentru concurs;
 Sa respecte regulamentul de desfasurare a concursului.

Acordul este valabil pe tot parcursul desfasurarii concursului prin semnarea de către partile implicate.
Prezentul contract se incheie in 2 exemplare,cate unul pentru fiecare institutie.
Partenerii se obliga sa colaboreze pe toata durata desfasurarii concursului.

Director, Director,
Prof. Mădălina Păunescu ……………………….............
GRĂDINIŢA CU PP NR.22 Școala............................
Str.Aleea Trandafirilor nr.1 Loc…………………
Drobeta Turnu Severin Jud.
Tel . 0744295441 Tel.
Nr…………din…… Nr…….din………….

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat intre:
Grădiniţa cu P.P.Nr.22,reprezentata prin Director prof.Păunescu Măadălina si educatoare
Tudor Adelina Mihaela , Ivănuş Nicoleta,Gavrilă Florentina în calitate de aplicant.
Gradinita/Scoala……………………………………………………………,reprezentata prin
Director…………………………………………………………………
si………………………………………………………………………………,in calitate de partener in
cadrul Simpozionului județean „Natura oglindită în operele lui Eminescu”,editia I ,2018.
Obiectul contractului il reprezinta colaborarea dintre aplicant si partener in vederea oragnizarii si
desfasurarii simpozionului.

Aplicantul se obliga:
 Sa informeze unităţile scolare despre organizarea simpozionului;
 Sa colecteze lucrarile realizate de parteneri;
 Sa respecte termenele de desfasurare a simpozionului;
 Sa distribuie diplomele.

Partenerul se obliga:
 Sa mediatizeze concursul in unitatea scolara;
 Sa respecte regulamentul de desfasurare a simpozionului.

Acordul este valabil pe tot parcursul desfasurarii simpozionului prin semnarea de către partile implicate.
Prezentul contract se incheie in 2 exemplare,cate unul pentru fiecare institutie.
Partenerii se obliga sa colaboreze pe toata durata desfasurarii simpozionului.

Director, Director,
Prof. Mădălina Păunescu ………………………...........

S-ar putea să vă placă și