Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


CASA CORPULUI DIDACTIC
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCEAFĂRUL, BUCUREŞTI

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA
CONCURSUL“ DEZVOLTAREA CARACTERULUI “
Bucureşti, 27. 04. 2018

DOMENIUL: social

ORGANIZATORI: Școala Gimnazială Luceafărul, Sector 5, Bucureşti


Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

PARTENERI: Casa Corpului Didactic Bucureşti,


Primăria sectorului 5

GRUP ŢINTĂ: Concursul se adresează tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar.


preuniversitar.

INVITAŢI: Irina Moțățăianu, Lector universitar doctor, Universitatea din Bucureşti


Elena Rafailă, conferenţiar universitar doctor, Universitatea din Bucureşti
Diana Melnic, Inspector Şcolar General Adjunct, I.S.M.B.
Elena Ştefan, Inspector şcolar pentru educaţie permanentă, I.S.M.B.
Gabriel Vrȋnceanu, Director C.C.D.
Daniel Florea, Primar sector 5

COORDONATORI: Petcu Steliana, Director Şcoala Gimnazială Luceafărul


Cojocaru Valerica, Profesor consilier şcolar
Pavel Sanda, Coordonator proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare
Cristea Florentina, Inspector şcolar pentru învăţământ primar, I.S.5
Stroescu Marilena, Inspector management instituțional, I.S.5
Stănculescu Aurelia, Director C.M.B.R.A.E.
Florea Robert Florin, Coordonator C.M.B.A.P.

COMISIA ŞTIINŢIFICĂ: Petcu Steliana, profesor


Stănculescu Aurelia, profesor consilier şcolar
Florea Robert Florin, profesor consilier şcolar
Cojocaru Valerica, profesor consilier şcolar
Pavel Sanda, profesor învăţământ primar
Sindie Mariana, profesor învăţământ primar
Cristea Mioara, profesor învăţământ primar
1
Petre Alexandrina, profesor învăţământ primar
Marcu Margareta, profesor
Oprea Cristina, profesor
Sofian Geanina, profesor

COMISIA TEHNICĂ: Petcu Steliana, profesor


Cojocaru Valerica, profesor consilier şcolar
Marcu Magareta, profesor
Karban Mariana, profesor
Dumitru Loredana, profesor
Oancea Florentina, profesor
Bota Claudia, profesor
Pavel Sanda, profesor învăţământ primar
Sindie Mariana, profesor învăţământ primar
Tițu Maria, profesor învăţământ primar
Raducan Florentina, informatician
Puiu Octaviana, secretar

ARGUMENT
În mediul școlar se formează și se dezvoltă o serie de conduite pozitive în majoritatea lor,
dar și negative. Conduitele pozitive sunt stimulate, întărite, promovate în toate împrejurările prin
mijloace educative, iar comportamentele negative, necooperante sunt modificate prin antrenarea
elevilor în activități interactive de formare.
Este importantă găsirea unor soluții dezirabile în domeniul educației, așa încât centrarea pe
nevoile elevului și formarea sa pentru viață să fie concepte funcționale, cu relevanță în viața reală.
Studii recente în domeniul educației arată că interesul tinerilor pentru activitate într-o
societate a cunoașterii îi poate deturna pe aceștia de la interesul pentru formarea caracterului,
de la întelegerea necesitătii însușirii normelor morale și eticii.
Este necesară promovarea unor strategii noi de învățare, care să sprijine dezvoltarea
copilului sub toate aspectele: socio-emoțional, cognitiv, motric, de utilizare a limbajului în context
relațional.

OBIECTIVE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢILOR


 Educarea și dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter ale elevilor
 Însușirea unor termeni, noțiuni și concepte cu privire la caracter
 Formarea capacității de a analiza manifestarea caracterului în contexte relevante din viața
reală
 Formarea de atitudini și comportamente responsabile

ACTIVITĂŢI PROPUSE ȘI ORDINEA ÎN CARE SE VOR DESFĂŞURA:


1. Atenţia şi Ascultarea – dezbatere la clasă – luna noiembrie 2017
2. Recunoştinţa şi Generozitatea – dezbatere la clasă – luna decembrie 2017
3. Ordinea şi Onestitatea – dezbatere la clasă – luna ianuarie 2018
4. Sinceritatea şi Iertarea – dezbatere la clasă – luna februarie 2018
5. Concurs “Dezvoltarea caracterului” – selectarea şi trimiterea lucrărilor – martie – aprilie 2018
6. Diseminarea rezultatelor proiectului

SECŢIUNILE CONCURSULUI
1. Concurs “Ceea ce eşti se va vedea în ceea ce faci” – prezentări PPT realizate de elevi din
ciclul gimnazial şi liceal 11 – 18 ani
2. Concurs “Călătorie în lumea faptelor bune” – lucrări artistico - plastice realizate de elevi
cu vârsta cuprinsă ȋntre 5 – 10 ani

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI


2
1. Etapa locală Perioada: 01. 03.- 20.03.2018
Locul desfăşurării: Școlile participante din fiecare judeţ
2. Etapa regională Perioada: 20. 03.- 20.04.2018
Locul desfăşurării: Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională din fiecare judeţ
3. Etapa naţională Data: 27.04.2018 Interval orar: 14.00 – 18.00
Locul desfăşurării: Școala Gimnaziala Luceafarul, Strada Doina, nr.1, sector 5, Bucureşti

PERSOANE DE CONTACT
Cristea Mioara, telefon 0722782495
Tițu Maria, telefon 0764563384
Petre Alexandrina, telefon 0764563384

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/ MEDIATIZARE/ DISEMINARE


Activitățile de promovare, mediatizare şi diseminare vor fi prezentate pe site-ul şcolii:
www.scoalaluceafarul.ro, pe pagina de facebook a şcolii şi pe site-ul www.didactic.ro.

A. REGULAMENT DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI

 Concursul se adresează elevilor din ciclul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal și se va desfășura
corespunzător celor două secțiuni:
1. Concurs “Ceea ce eşti se va vedea în ceea ce faci” – prezentări
PPT realizate de elevi din ciclul gimnazial şi liceal 11 – 18 ani
2. Concurs “Călătorie în lumea faptelor bune” – lucrări artistico -
plastice realizate de elevi cu vârsta cuprinsă ȋntre 5 – 10 ani
 Se desfăşoară în perioada 01. 03. 2018 – 27. 04. 2018 şi cuprinde urmatoarele etape:
 Etapa locală se va desfăşura în perioada 01.03. - 20.03.2018, locul desfăşurării fiind la şcolile
participante din fiecare judeţ. Pentru fiecare grupă de vârstă se vor selecta la nivelul şcolii (de
către consilierul şcolar şi/sau celelalte cadre didactice implicate în proiect) primele trei lucrări, în
funcţie de valoarea acestora.
 Etapa regională se va desfăşura în perioada 20. 03. - 20.04.2018, locul desfăşurării fiind la
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională din fiecare judeţ. În cadrul acestei
etape vor participa lucrările clasate pe primele trei locuri, pe fiecare grupă de vârstă, în cadrul
preselecţiilor desfăşurate la nivelul şcolilor. Lucrările vor fi jurizate utilizând o grilă comună de
evaluare, pusă la dispoziţie de organizator, fiind luate în considerare criterii cum ar fi: relevanţa
lucrării pentru tematica concursului, conţinutul educaţional, originalitate, creativitate, valoare
artistică/ estetică. Lucrările selectate vor fi trimise (PPT – urile electronic, lucrările artistico –
plastice prin poştă), pentru a participa la etapa naţională, la Şcoala Gimnazială Luceafărul,
Bucureşti.
 Etapa naţională va fi în data de 27.04.2018, locul desfăşurării fiind Școala Gimnazială
Luceafărul. În această etapă a concursului organizatorul va face o expoziţie cu lucrările artistico -
plastice premiate la nivel regional, urmând ca în data de 27. 04. 2017 autorii lucrărilor, pe grupe
de vârste, să participe direct şi în prezenţa comisiei de jurizare să prezinte într-un rezumat, ideea
lucrării/PPT. În jurizare se va urmării:
 Pentru Secțiunea 1 a concursului, prezentări PPT cu 10-15 slide-uri. Slideurile vor
cuprinde imagini, muzică, animație, text, etc și se vor încadra în tema concursului. Nu sunt
permise decât desene sau fotografii originale. Profesorul coordonator este răspunzător
pentru originalitate. Lucrările selectate în etapa regională vor fi trimise electronic la adresa
de e-mail: concursluceafarul@gmail.com, până pe data de 15 aprilie 2018, împreună cu fişa
de participare (Anexa 1), completată cu toate datele solicitate, semnată și ștampilată de

3
conducerea unităţii şcolare, împreună cu lucrările elevilor. Prezentările vor fi salvate sub
următoarea formă: sectiunea_numele elevului_unitatea școlară.
 Pentru Secțiunea 2 a concursului, au relevanţă desenele și picturile care respectă tema
concursului (mesajul principal pus în evidență și exprimat prin elemente compoziționale
vizuale bine armonizate); prezintă o idee originală (trasmite mesajul integrat într-o lucrare
vizuală echilibrată în privința concepției, stilului, așezării în pagină și a desing-ului grafic);
au un impact vizual și comunicativ (calitatea desing-ului grafic, grijă și străduință pentru a
trasmite un mesaj clar și relevant). Lucrările selectate în etapa regională, ȋmpreună cu fişa de
ȋnscriere (Anexa 1), vor fi aduse (sau trimise prin poştă) la adresa: Şcoala Gimnazială
Luceafărul, Str. Doina, Nr.1, sect. 5, Bucureşti, cu mențiunea Concurs „Călătorie în lumea
faptelor bune”, până în data de 15 aprilie 2018. Lucrările artistico-plastice vor fi însoţite de
date referenţiale care vor fi consemnate cu majuscule, pe verso: titlul lucrării, numele şi
prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, adresa
de e-mail și numărul de telefon al cadrului didactic îndrumător.
Ambele secțiuni se vor încheia cu o festivitate de premiere, în cadrul căreia vor fi înmânate
diplomele elevilor și profesorilor coordonatori. Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni elevilor
care au participat direct şi au prezentat ideea lucrării în faţa comisiei de jurizare, la etapa naţională a
concursului.

INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ


 Prezentarea lucrărilor va avea loc la Şcoala Gimnazială Luceafărul, pe secţiuni.
 Expunerea lucrărilor nu va depăşi 10 minute.
 Şcoala Gimnazială Luceafărul va expune lucrările artistico – plastice selectate în etapa
regională, în cadrul unei expoziţii în incinta şcolii.
 Nu se percepe de la elevi taxă de participare la concurs

VĂ AŞTEPTAM CU DRAG!

Şcoala Gimnazială Luceafărul


Director,
Steliana Petcu

4
ANEXA 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

la Concursul Național „Dezvoltarea caracterului”

An școlar: 2017 - 2018

Unitatea de învăţământ:
Adresa unităţii de învăţământ:
Telefon /Fax / E –mail:
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
Specialitatea:
Telefon și E-mail pentru corespondențǎ a cadrului didactic îndrumător:

Tabel pentru înscrierea elevilor/ preșcolarilor

NR NUME ŞI PRENUME ELEV/ UNITATEA DE CLASA/ SECŢIUNEA


CRT PREŞCOLAR ÎNVĂŢĂMÂNT GRUPA

1.

2.

5
ANEXA 2

Școala Gimnazială ”Luceafărul” ...............................................................


Str. Doina Nr.1 Sector 5, Bucureşti ...............................................................
Telefon/fax: 0214230480 …………………………………….…..
E-mail: scoala_nr_130@yahoo.com …………………………………..…….
Web: www.scoalaluceafarul.ro …………………………………………
Nr inreg ………………………….. Nr inreg …………………………..…..

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul Concursului Naţional „Dezvoltarea caracterului”

Încheiat astăzi, ......................................între:

1. PĂRȚI CONTRACTANTE
• Școala Gimnazială Luceafărul, cu sediul în stradă Doina nr 1,Sector 5, Bucureşti,
reprezentată de profesor Petcu Steliana în calitate de director,

• Unitatea de învățământ ......................................................................................, cu sediul


în.................................................., reprezentată de ................................................, în calitate de
director şi ……………………………………………………ȋn calitate de coordonator la nivel local.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părțile contractante în
vederea organizării și desfășurării concursului naţional ”Dezvoltarea caracterului”.

3. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR
Instituția coordonatoare se obligă:
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Instituția parteneră se obligă:
 Să mediatizeze concursul în școală;
 Să înscrie elevii în concurs;
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru că acesta să se deruleze


conform planului stabilit.

Prezentul Acord se încheie în două exemplare, pe perioada anului şcolar în curs, câte unul pentru
fiecare parte.

Școala Gimnazială Luceafărul, București ..................................................................................


Director, Director,
Petcu Steliana …………………………..

S-ar putea să vă placă și