Sunteți pe pagina 1din 14

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA

GRĂDINIŢA PP NR.1 CĂSUŢA PITICILOR HOREZU

CONCURS JUDEŢEAN

,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ”

EDIŢIA a II-a
HOREZU

FEBRUARIE 2019

Argument

Concursul urmăreşte transformarea reală a copiilor în actori principali ai demersului educaţional,


urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală.

Colaborarea dintre copiii diferitelor grădiniţe/şcoli este o activitate organizată, susţinută,


conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii. Aceste activităţi întregesc
activitatea educativă, aducând un surplus informaţional copiilor şi completând condiţiile concrete ale
educaţiei acestora. Astfel, experienţa de învăţare non-formală şi informală întregeşte şi lărgeşte experienţa
de învăţare formală.
Copiii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi
să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele, fie prin
comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând realităţile vieţii
lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de
exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator, cât şi informator.

Bazându-ne pe aceste coordonate, ne-am propus derularea unui proiect educativ, centrat pe o
varietate de teme atractive.

Scopul proiectului:

 promovarea dialogului şi a comunicării între preşcolarii şi şcolarii proveniţi din medii diferite
(urban – rural);
 dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi din acelaşi judeţ şi din
judeţe diferite.

Obiectivele proiectului:

 promovarea creativităţii şi originalităţii în demersul didactic;


 popularizarea experienţei cadrelor didactice participante;
 realizarea unui schimb de experienţă între unităţi de învăţământ;
Număr de elevi şi cadre didactice implicate:

 100 de preşcolari şi elevi ai unităţilor de învăţământ din judeţ şi din ţară


 40 cadre didactice

Grup ţintă:

 copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar din mai multe unităţi;


 cadre didactice dornice de a lucra cu copiii pe teme îndrăgite şi iubite de aceştia
Data: 22 FEBRUARIE 2019

SECŢIUNI:

1. PICTURĂ/ DESEN(tehnici diverse,materiale si suport la alegere)


2. COLAJ(materiale la alegere)
Descrierea activităţilor :

 Înscrierea participanţilor, depunerea lucrărilor şi a acordului de parteneriat, se face în perioada


12.11.2018 - 31.01.2019, data poştei, pe adresa: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Căsuţa
Piticilor, str. Unirii, nr. 30, oraş Horezu, jud. Vâlcea, cod 245800. Acordul de parteneriat semnat şi
ştampilat de grădiniţele participante şi fişa de înscriere vor fi trimise în plicul cu lucrări împreună cu
un plic mare A4 autoadresat şi timbrat cu 3 lei pentru trimiterea diplomelor .Fişa de înscriere va fi
trimisă şi în format electronic la adresa de mail teodorescu.manuela@yahoo.com
 Creaţiile artistice vor fi realizate prin tehnici diverse, materiale şi suport la alegere
 Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări;
 Lucrările vor fi confecţionate numai de către copii, din diverse materiale didactice sau materiale din
natură.
 Nu se admit obiecte cumpărate din comerţ sau lucrări confecţionate de către cadrele didactice.
 Înscrierea la concurs se face pe baza fişei de înscriere şi cu respectarea regulamentului stabilit de
organizatori.
 Se va puncta creativitatea si varietatea materialului utilizat la confecţionarea lucrării respective;
 Pe spatele lucrărilor se va lipi o etichetă în colţul din dreapta jos , care va conţine titlul lucrării,
numele şi prenumele preşcolarului, grădiniţa/şcoala, grupa/clasa, numele cadrului didactic
coordonator.
 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie iar diplomele vor fi trimise până la data de 01.07.2019.
 În perioada 31.01.2019-15.02.2019 va fi organizată o expoziţie în cadrul unităţii noastre, urmând ca
în data de 22 februarie să se desfăşoare jurizarea şi premierea lucrărilor, pe nivel de grupă, de către
reprezentanţi ai ISJ Vâlcea, cadre didactice si reprezentanţi ai partenerilor implicaţi în proiect.
 Pentru buna organizare a concursului, dar și pentru tipărirea diplomelor, cine dorește, poate
sponsoriza cu suma de 5 lei, suma pe care o va pune în plicul cu lucrări.

Model etichetă :

Titlul lucrării ___________________________________________________________________

Numele _________________________________________________________________________

Grădiniţa/ Şcoala ________________________________________________________________


Grupa/ Clasa ___________________________________________________________________

Numele cadrului didactic __________________________________________________________

PERSOANE DE CONTACT :

Prof. EMANUELA PURECA-0754036171

EDUCATOARE –LUMINITA NICOLAESCU-0740639811

ADRESA LA CARE VOR FI TRIMISE LUCRĂRILE:

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 CĂSUŢA PITICILOR HOREZU

STRADA UNIRII NR.30

HOREZU, JUD.VÂLCEA

Concursul este cuprins în Buletinul Informativ la poziția 8, pagina 86.


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - CONCURS INTERJUDEȚEAN

,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA ”

CADRUL DIDACTIC…………………………………………………………………………………………….

GRĂDINIŢA/ŞCOALA:……………………………………………………………………...............

TEL…………………………………..

E-MAIL:………………………………………………………………………………….

NR. NUME ȘI PRENUME PREȘCOLAR/ELEV GRUPA/CLASA


CRT.
Grădinița PP Nr.1 Căsuța Piticilor, Horezu Școala………… ……………………….

Str. Unirii, Nr. 30, Horezu, Vâlcea Adresa………………………………….

Nr………./04.10.2018 Nr……../…………………….

ACORD DE PARTENERIAT

Art.1. Prezentul Acord de parteneriat se încheie între:

GRĂDINIŢA CU P.P. NR1, HOREZU, STRADA UNIRII NR.30, REPREZENTĂ PRIN DIRECTOR PROF.
TUDOR MĂDĂLINA MARIA ȘI COORDONATORI DE PROIECT PROF.PURECA EMANUELA, ED.NICOLAESCU
LUMINIŢA ȘI

ȘCOALA………………………………………………………,loc………………..,str………………………..nr……….,reprezent
ată prin director…………………………………..……………………..…
și……………………………………………………………………………, în calitate de partener.

Art. 2. Scopul acordului:

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI INTER JUDEŢEAN ,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ”

Art. 3. Derularea proiectului: noiembrie 2018- februarie 2019

Art. 4. Şcoala coordonatoare se obligă:

 Să distribuie regulamentul şcolilor partenere


 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit
 Să mediatizeze rezultatele concursului

Art. 5 Şcoala participantă se obligă:

 Să mediatizeze concursul la nivel de unitate;


 Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare
 În organizarea şi desfăşurarea activităţilor să fie antrenaţi copii, cadre didactice, părinţi,
reprezentanţi ai comunităţii locale.
Art. 6. Grup țintă:

PREŞCOLARI, ŞCOLARI, CADRE DIDACTICE


Art. 7 Încetarea acordului (clauze):

Prezentul acord încetează daca una dintre părţi încalcă obligaţiile.

Art. 8 Dispoziţii finale:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea va monitoriza desfăşurarea activităţii, va face

evaluarea finală şi va face cunoscute rezultatele.

Art. 9. Prezentul contract de parteneriat a fost încheiat într-un număr de două exemplare, astăzi
__________ 2018.

GRĂDINIŢA CU P.P. NR1, HOREZU, ŞCOALA………………………………

DIRECTOR, DIRECTOR,………………………

PROF. TUDOR MĂDĂLINA MARIA

Coordonatori, Prof. Pureca Emanuela Cadru didactic îndrumător,

Educ. Nicolaescu Luminiţa


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA


GRĂDINIŢA PP NR.1 CĂSUŢA PITICILOR HOREZU

SIMPOZION JUDEŢEAN

METODELE INTERACTIVE – MIJLOC DE


STIMULARE A CREATIVITĂŢII

EDIŢIA A- II-A

HOREZU
28 februarie 2019
REGULAMENT SIMPOZION JUDEŢEAN

METODELE INTERACTIVE- MIJLOC DE STIMULARE A


CREATIVITĂŢII

Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul de masă sau special, de stat sau
privat, preuniversitar sau universitar ți este cuprins în BI, poziția 3, pag.80

Manifestările constau în prezentarea unor comunicări ştiinţifice şi practice.

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:

Secţiunea I: Referate şi comunicări ştiinţifice

Secţiunea II: Exemple de bune practici din activitatea instructiv-educativă

DATA: 28 februarie 2019

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE:

Înscrierea participanţilor şi depunerea/ trimiterea lucrărilor:

 până la data de 15.02.2019(data limită), prin completarea fişei de înscriere (obligatoriu, pentru fiecare
participant) şi trimiterea prin e-mail, ca fişier separat de cel al lucrării, pe adresa:

-teodorescu.manuela@yahoo.com sau

-niklumi@ymail.com, dar şi prin poştă, alături de lucrarea listată , acordul de parteneriat si un plic
autoadresat timbrat corespunzător(3 lei), pe adresa:Grădiniţa PP Nr.1 Căsuţa Piticilor,str.Unirii, nr.30, loc.
Horezu, jud. Vâlcea, cod. 245800.

Redactarea lucrărilor:

 se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (textaliniatJustify);


 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu, se va scrie autorul şi instituţia de învăţământ (Times New Roman, 12, Bold);
 la două rânduri, sub numele autorului, se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);
 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume autor, anul,
titlul, editura;
 este necesar să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române! (lucrările care nu corespund
NU VOR FI PUBLICATE );
 în redactarea lucrării, vă rugăm să nu numerotaţi paginile;
 lucrarea va conţine 2-3 pagini şi va fi transmisă în format electronic, prin e-mailul sus menţionat, în
fişier separat de fișa de înscriere, cu următoarea denumire: - numele autorului şi titlul lucrării;
 lucrările primite, care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior, se vor constitui într-un
volum cu titlul simpozionului;

 Se admit maxim 2 autori pe lucrare, fiecare autor primind o diplomă de participare şi câte un cd cu
revista simpozionului.
Pentru publicare, vă rugăm să respectaţi criteriile menţionate

- Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund, de aceea pentru
admiterea lucrării, vă rugăm să vă integraţi în tematica simpozionului şi să respectaţi condiţiile de
tehnoredactare.

*Notă: Organizatorii simpozionului urmăresc latura practică a activităţii didactice şi aşteaptă lucrări
originale!

Pentru buna organizare a simpozionului, dar și pentru inscripționarea CD-urilor și tipărirea


diplomelor, cine dorește, poate sponsoriza suma de 5 lei.

Director, Coordonatori,

Tudor Mădălina Maria Prof. EMANUELA PURECA

Educ. NICOLAESCU LUMINIŢA


FORMULAR DE ÎNSCRIERE

SIMPOZIONUL JUDEŢEAN

METODELE INTERACTIVE- MIJLOC DE STIMULARE A


CREATIVITĂŢII

Ediția a II a

Numele şi prenumele: ____________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________

Telefon/ adresa de e-mail: _________________________________________________________

Unitatea şcolară _________________________________________________________________

Localitatea ________________________Judeţul ________________________________________

Titlul lucrării___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Secţiunea______________________________________________________________________

Fişa de înscriere şi lucrarea, în format electronic, se trimit pe adresa de mail:

teodorescu.manuela@yahoo.com

NOTĂ: Declar pe propria răspundere că materialul prezentat îmi aparţine în întregime si că toate sursele
folosite au fost menţionate în bibliografie, respectând legea dreptului de autor.
Grădinița PP Nr.1 Căsuța Piticilor, Horezu Școala………………………………...…
Str. Unirii, Nr. 30, Horezu, Vâlcea Adresa………………………………….
Nr……/...……………. Nr……../…………………….

ACORD DE PARTENERIAT

Art.1. Prezentul Acord de parteneriat se încheie între:

GRĂDINIŢA CU P.P. NR1, HOREZU, STRADA UNIRII NR.30, REPREZENTĂ PRIN


DIRECTOR PROF. TUDOR MĂDĂLINA MARIA ȘI COORDONATORI DE PROIECT
PROF.PURECA EMANUELA, ED.NICOLAESCU LUMINIŢA, şi:

Scoala………………………………………………………, loc……………….., str………………………..

Nr………., reprezentată prin director……………………………………….şi…………………………

………………., în calitate de partener.

Art. 2.Scopul acordului

DESFĂŞURAREA SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN ,,METODELE INTERACTIVE – MIJLOC DE


STIMULARE A CREATIVITĂȚII ”

Art. 3.Derularea proiectului: 15 noiembrie 2018- 24 februarie 2019

Art. 4.Şcoala coordonatoare se obligă:

 Să distribuie regulamentul şcolilor partenere


 Să respecte termenul de desfăşurare a simpozionului
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit
 Să mediatizeze rezultatele concursului
Art. 5 Şcoala participantă se obligă:

 Să mediatizeze simpozionul la nivel de unitate;


 Să respecte regulamentul de desfăşurare asimpozionului;
 Să trimită acordul de parteneriat
Art. 6. Grup țintă- Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Art. 7 Încetarea acordului: Prezentul acord încetează dacă una dintre părţi încalcă obligaţiile.

Art. 8 Dispoziţii finale:Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea va monitoriza desfăşurarea activităţii, va face

evaluarea finală şi va face cunoscute rezultatele.

Art. 9. Prezentul contract de parteneriat a fost încheiat într-un număr de două exemplare, astăzi
__________ 2018.

GRĂDINIŢA CU P.P. NR1, HOREZU ŞCOALA………………………………

DIRECTOR, DIRECTOR,………………………

PROF. TUDOR MĂDĂLINA MARIA


Coordonatori, Prof. Pureca Emanuela Cadru didactic îndrumător,

Educ. Nicolaescu Luminiţa

S-ar putea să vă placă și