Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN

„MIRAJUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”

CONCURS „GHETUŢA FERMECATĂ A MOŞULUI NICOLAE”


DOMENIUL CULTURAL ARTISTIC, ARTE VIZUALE

EDIŢIA a II-a, inclus în CAEJ Neamț, poziția 31


An şcolar 2016-2017

Organizator: Şcoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri”, Roman, jud. Neamţ


Coordonator proiect: Prof.înv.primar Ciurdea Elena Livia

ECHIPA DE PROIECT:
 Prof. înv. primar Bibiruş Alina Marcela
 Prof. înv. primar Stancu Ana Maria
 Înv. Tizu Mirela
 Prof. înv. primar Gavril Maria
 Înv. Năstase Lucica
 Înv. Sorlescu Cristina
 Prof. Imbrea Maria

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: septembrie 2016 – martie 2017

ETAPELE DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI:


Proiectul se va derula pe perioada: septembrie 2016 – martie 2017 şi va cuprinde:
1. Stabilirea echipei de proiect și a calendarului de desfășurare a concursului din cadrul acestuia –
septembrie 2016;
2. Lansarea proiectului – septembrie 2016;
3. Realizarea lucrărilor elevilor din unităţile participante – octombrie - noiembrie 2016;
4. Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor – 26 septembrie – 30 noiembrie 2016;
5. Realizarea expoziţiei cu lucrările participante în concurs – 5 - 9 decembrie 2016;
6. Jurizarea lucrărilor – 12 decembrie 2016;
7. Donarea lucrărilor membrilor Asociaţiei ,,Delfinul” Roman –16 decembrie 2016;
8. Editarea volumului concursului cu același titlu – până la data de 28 februarie 2017;
9. Trimiterea prin poșta electronică a diplomelor pentru elevii participanţi şi a adeverinţelor de
participare pentru cadrele didactice partenere – până la data de 15 martie 2017;
10. Trimiterea, la cerere, prin poștă electronică a publicaţiei concursului către cadrele didactice și
elevii care au participat cu articole pe tema stabilită – martie 2017;
11. Evaluarea/diseminarea rezultatelor în unităţile partenere – martie 2017.
SECŢIUNILE CONCURSULUI :
 Secţiunea I: PICTURĂ
 Secţiunea a II-a : COLAJE
 Secţiunea a III-a: FELICITĂRI
 Secţiunea a IV-a: TEHNICĂ MIXTĂ
 Secţiunea a V-a, dedicată elevilor și cadrelor didactice: Articole (proză sau poezie) cu tema
,,Moş Nicolae – semnificaţii, obiceiuri şi tradiţii”, pentru publicarea lor într-un volum (ISBN) cu
titlul ,,Ghetuţa fermecată a Moşului Nicolae”.

Menţiuni: Elevii trebuie să ilustreze tradiţii şi obiceiuri de Moşul Nicolae, cunoscute sau imaginate
(ghetuţe, cizmuliţe, şosete ). Pot fi utilizate orice tip de materiale - hârtie, carton, pânză, plastic,
materiale din natură, materiale reciclabile, etc.
Cadrele didactice și elevii care doresc să participe la secţiunea a V-a, pot trimite articolele la
adresa de e-mail a coordonatorului de proiect (liviaavon75@yahoo.com) până la data de 30 noiembrie
2016, editate astfel:
- Formatul documentului: .doc sau .docx
- Font: Times New Roman, cu diacritice.
- Corpul de literă (font size): 12
- Spaţiul dintre rânduri (line spacing): 1,0
- Setarea paginii (page setup): top, bottom – 2cm şi left,right – 2cm
- Titlul articolului se va scrie cu font TNR 14 bold, center; se lasă un rând liber şi pe următorul
rând cu align text right se va scrie, cu font TNR 12 justify, funcţia, numele şi prenumele
cadrului didactic, respectiv şcoala de provenienţă; se va lăsa un rând liber şi se va scrie
articolul cu alineat – 1 tab – iar la finalul articolului se va lăsa din nou un rând liber şi se va
menţiona bibliografia folosiă, dacă este cazul.
- Un articol poate avea maxim 2 autori şi în limita a 2 pagini.
- Articolele trebuie să respecte tema concursului ,,Moş Nicolae – semnificaţii, obiceiuri şi
tradiţii” şi pot fi elaborate lucrări sub formă epică (proză) sau lirică (poezii).
Pentru mai multe detalii despre secţiunea a V-a dedicată cadrelor didactice și elevilor, vă rog
să contactaţi coordonatorul de proiect:
telefon 0744813083 sau e-mail: liviaavon75@yahoo.com

Termenul limită de expedierea lucrărilor (prin poştă) şi a articolelor (prin e-mail)


– 30 noiembrie 2016 (data poştei).
Fiecare cadru didactic partener/coordonator poate participa cu maxim 3 lucrări.
Lucrările vor fi etichetate pe faţa lucrării, ȋn partea dreaptă, jos.
Se va menţiona: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala de provenienţă, numele şi prenumele
coordonatorului.
Expedierea diplomelor, a adeverinţelor de participare pentru cadrele didactice îndrumătoare/elevi şi a
acordurilor de colaborare se va face până la 15 martie 2017.
Expedierea, la cerere, prin poștă a publicației concursului către elevii/cadrele didactice care au publicat
articole pe tema stabilită se va face în decursul lunii martie 2017.
Plicurile cu lucrările plastice se depun personal la sediul unităţii sau se trimit la adresa de mai jos, cu
menţiunea:
„PENTRU PROIECTUL EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN
,,MIRAJUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”
CONCURSUL - GHETUŢA FERMECATĂ A MOŞULUI NICOLAE”
CIURDEA ELENA LIVIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,VASILE ALECSANDRI”
STR. C.A.ROSETTI, NR.8, LOC. ROMAN, JUD. NEAMŢ
Plicul va cuprinde :
 Un plic autoadresat timbrat pentru a vă trimite acordul de parteneriat în original;
 Fişa de înscriere (Anexa 1);
 Lucrările etichetate corespunzător, pe faţa lucrării cu majuscule, numele şi prenumele elevului,
clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător (max.3 lucrări/ cadru
didactic);
 Acordul de parteneriat în 2 exemplare în original (Anexa 2), înregistrat, semnat şi ştampilat
(mai multe cadre didactice de la aceeași unitate școlară vor trimite un acord de parteneriat
comun cu numele tuturor colegilor participanți) ;
 Pentru participarea la secțiunea a V-a, pentru publicarea articolului: cadru didactic - 10 lei și
elev - 5 lei.(în folia cu anexa 1 și 2)

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE:
 Concursul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul primar.
 Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere.
 Lucrările copiilor trebuie să respecte tema dată.
 Se va urmări, în mod deosebit, originalitatea, complexitatea tehnicii folosite, imaginaţia copiilor,
gradul de acoperire a suprafeţei şi acurateţea lucrării.
 Jurizarea lucrărilor va fi realizată de către profesori de specialitate din cadrul şcolii organizatoare
care nu au participat cu lucrări în concurs.
 Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III pentru fiecare nivel de clasă şi secţiune a
concursului în parte.
 Fiecare cadru didactic partener va primi adeverinţă de participare şi îndrumare a copiilor la
concurs;
 Fiecare cadru didactic/elev care participă cu articol în publicaţia cu ISBN a concursului, va primi
publicaţia prin poștă electronică.

CRITERII DE EVALUARE:

Juriul va urmări ca lucrările prezentate:


 să respecte tema concursului;
 să respecte tehnica secţiunii pentru care se înscrie lucrarea;
 să reflecte gândirea creativă;
 să folosească diverse modalităţi de exprimare artistico-plastică;
 să valorizeze propria experienţă şi cunoaştere;
 să se remarce prin expresivitate şi sensibilitate;
 să fie etichetate corespunzător;
 articolele cadrelor didactice/elevilor trebuie să fie realizate respectând condiţiile prezentate mai
sus.
Anexa 2
Şcoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” Roman Şcoala...............................…………………………….................
Str. C.A Rosetti, Nr.8, Roman, jud. Neamţ Str……………….……..….…nr……..loc……………jud……
Email: scoala1roman@yahoo.com Email:………………………………..…..............……..
Tel./Fax 0233-744270 Tel./Fax…….…………..........................
Nr……......din…………. Nr…………………din……………........

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat astăzi, ............................. între:


 Şcoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri”, cu sediul în str. C.A.Rosetti, nr.8, Roman , jud. Neamţ, reprezentată
de prof. Maria Campău, în calitate de director şi prof. înv. primar Ciurdea Elena Livia în calitate de coordonator
al concursului „Ghetuţa fermecată a Moşului Nicolae”, ediţia a II-a, septembrie 2016 – martie 2017 din cadrul
proiectului educaţional ,,Mirajul sărbătorilor de iarnă” şi Şcoala
Gimnazială....................................................................................................., reprezentată de
......................................................................................, în calitate de director şi
......................................................................................... în calitate de partener.
Durata: septembrie 2016 – martie 2017

Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantului prin concursul ,,Ghetuţa fermecată a
Moşului Nicolae” din cadrul proiectului judeţean ,,Mirajul sărbătorilor de iarnă”.
Grup ţintă:
Beneficiari direcţi: elevii claselor din învăţământul primar ai şcolii organizatoare şi ai şcolilor; partenere; cadrele
didactice din şcoala organizatoare şi şcolile partenere.
Beneficiari indirecţi: părinţii elevilor; Asociaţia ,,Delfinul” Roman.
Şcoala organizatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul concursului unităţilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
 Să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
 Să organizeze o expoziţie cu lucrările şcolarilor;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să emită şi să distribuie tuturor participanţilor diplomele cu premiile obţinute şi adeverinţele de participare
pentru cadrele didactice;
 Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituţia prin prisma concursului;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Unitatea şcolară participantă se obligă:
 Să desemneze un coordonator pe şcoală;
 Să mediatizeze concursul în instituţia de învăţământ de care aparţine;
 Să înscrie copiii elevii în concurs;
 Să expedieze lucrările înscrise în concurs pe adresa şcolii coordonatoare ;
 Să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului;
 Să distribuie participanţilor diplomele, acordurile de parteneriat şi adeverinţele cadrelor didactice participante;
 Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

Durata acordului:
 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării lui.
 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.
 Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Clauze finale ale acordului:


Concursul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între
instituţii, cadre didactice şi elevii din judeţ.

Şcoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri”, Roman Şcoala........................................


Director, Director,
prof. Maria Campău prof.......................................
Anexa 1
FIŞA DE ÎNSCRIERE

PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEŢEAN ,,MIRAJUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”


CONCURS DE CREAŢIE PLASTICĂ
,,GHETUŢA FERMECATĂ A MOŞULUI NICOLAE”,
EDIŢIA a II-a,
septembrie 2016 – martie 2017

ŞCOALA GIMNAZIALĂ .......................…………………………………………………….................

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:


...................................................................................................................................................................

SPECIALITATEA ACESTUIA: .............................................................................................................

NR. DE TELEFON AL CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:.......................................................

ADRESA DE E-MAIL PENTRU TRIMITEREA VOLUMULUI PROIECTULUI, DIPLOMELOR ŞI


ADEVERINŢELOR: .......................................................................................................

PARTICIPAREA – elevilor sau a cadrelor didactice - CU ARTICOL LA VOLUMUL PROIECTULUI:


Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA TITLUL ARTICOLULUI
elevului sau a cadrului didactic
1.

2.

3.

PARTICIPAREA ELEVILOR CU LUCRĂRI:


Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA SECȚIUNEA
ELEVILOR
4.

5.

6.

Semnătură cadru didactic îndrumător, ……………..............................

S-ar putea să vă placă și