Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei Naționale

Inspectoratul Școlar Județean Caraş - Severin

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Primăvara” Reşiţa

PROIECT EDUCAȚIONAL REGIONAL ȘI INTERJUDEȚEAN


DE CREAȚIE PLASTICĂ
„UNIVERSUL CULORILOR PASCALE„

ÎNSCRIS ÎN CAERI 2020, POZIȚIA 506

DOMENIUL: CULTURAL-ARTISTIC, ARTE VIZUALE


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „PRIMĂVARA„ REŞIŢA

CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ „UNIVERSUL CULORILOR PASCALE”


EDIȚIA A II - A , 2020- 2021 – REŞIŢA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PARTICIPARE

ARGUMENT
Primăvara semnifică renaşterea naturii, sevele dătătoare de viaţă, iar Învierea lui Iisus 
sărbătorită primăvara  readuce speranţa, înalta existenţă umană la un alt nivel spiritual.  Paştele este
cea mai importantă sărbătoare creştină.  Farmecul deosebit  al Paştelui este dat atât de semnificaţia
religioasă, cât şi de tradiţii: oul pictat, iepuraşul, masa cu mâncăruri tradiţionale de Paști – cozonac,
pasca, mielul, slujba de sâmbătă seara cu luarea Luminii. Creştinii din lumea întreagă se pregătesc
printr-un întreg ritual să sărbătorească Paştele.
         În şcoli, prin activităţile școlare și extrașcolare, cadrele didactice îi pregătesc pe elevi  să preia
tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti ale Marii Sărbători. A cunoaşte propriile valori religioase, culturale,
indiferent de extinderea lor reprezintă o modalitate de a transmite ceea ce a dăinuit peste secole şi va
dăinui încă,  identitatea poporului român.
         Proiectul intitulat „Universul culorilor pascale” are menirea de a aduce laolaltă elevi de
pretutindeni, de a crea legături durabile, prietenii unite sub acelaşi ţel, al faptelor bune, al respectului
pentru obiceiuri şi tradiţii strămoşeşti.
       Elevii înscrişi în acest proiect îşi vor manifesta dragostea faţă de tradiţii şi aptitudinile creative şi
artistice prin lucrări plastice realizate cu iubire, dăruire, păstrându-şi identitatea, valorizând istoria,
credinţa şi obiceiurile locurilor din care provin.

SCOPUL PROIECTULUI
Conștientizarea comunității asupra calităților artistice și a potențialului creator al copiilor cu
nevoi speciale , asupra faptului că ei pot dovedi că sunt capabili de fapte și gânduri frumoase, că simt
și-și doresc lucruri normale la fel ca oricare alt copil, că merită să fie cunoscuți, apreciați, tratați cu
înțelegere și respect, că au nevoie de drepturi și șanse egale în procesul de integrare socială și
profesională.
OBIECTIVE
 Formarea și dezvoltarea gustului estetic și a sensibilității pentru valorile artistice;
 Dezvoltarea motivației, voinței, imaginației și a creativității;
 Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii și totodată a personalității
copiilor cu nevoi speciale;
 Stimularea cooperării între cadrele didactice unitățile de învățământ partenere;

GRUP ȚINTĂ DIRECT:
Elevii și preșcolarii din învăţământul special şi învăţământul special integrat organizaţi pe cicluri de
învăţământ.
 Învățământul preşcolar;
 Învăţământul primar;
 Învăţământul gimnazial;
 Învățământul liceal și profesional / arte și meserii;
COORDONATOR PROIECT:

Prof. BENA GIANINA – IONELA

Responsabili CSEI „PRIMĂVARA„ Reşiţa


Director Psiholog MAZERA MIHAELA ADELA
Prof. GAZZOLI DOROTHEA OLIVIA
Prof. GHERBAN – CUCIUREANU CIPRIAN MARIAN
Prof. BOULESCU LOREDANA
Prof. IVANA DENISA

LOCUL DE DESFĂȘURARE:

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „PRIMĂVARA” Reşiţa

CONDIȚII DE PARTICIPARE, DESFĂȘURARE ȘI EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIN


PROIECT

* Participarea la concurs este indirectă și se face pe baza Fişei de ȋnscriere (anexa 1) scrisă la
calculator cu diacritice, trimisă în format electronic pe adresa benagianina@yahoo.com până la
data de 1 aprilie 2021.
* Până la data de 1 aprilie 2021 data poștei, se vor trimite în plicul cu lucrări Fișa de înscriere
imprimată și Acordul de Parteneriat (opţional), semnat şi ştampilat în două exemplare pe adresa:
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „PRIMĂVARA” REŞIŢA , Str.
Primăverii, nr. 51, Reşiţa, jud. Caraş - Severin, cod poștal 320012.
* De asemenea, pe plic va fi menționat numele concursului și numele responsabilului de activitate,
după cum urmează:
-prof. BENA GIANINA - IONELA – pentru concursul „UNIVERSUL
CULORILOR PASCALE„
Vă rugăm să trimiteţi un plic autoadresat cu timbru în valoare de 3,5 lei!

* Dacă situația pandemică la nivel național nu permite organizarea concursului în unitatea


școlară, lucrările se vor trimite online pe Facebook – Concurs UNIVERSUL CULORILOR
PASCALE – până la data de 16 aprilie 2021.

SECȚIUNI:
1. Pictură/Desen
2. Colaj
3. Felicitări tematice

Etichetarea lucrărilor se face în colţul din dreapta jos, pe verso, după următoarea structură:

NUME ELEV: 
CLASA:
ȘCOALA: 
LOCALITATE: 
JUDEȚ:
PROF. COORDONATOR: 
SECȚIUNE: 
 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
 Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări, în format A4 pentru secţiunile
pictură/desen, colaj şi A4/A5 la secţiunea felicitări.
 Creaţiile artistice vor fi realizate utilizând tehnică de lucru şi suport la alegere,
încadrându-se la una din categoriile: abilitare manuală, pictură, colaj, felicitări cu
tematica activităților propuse în concurs.
 Creațiile plastice vor fi jurizate în cadrul unei expoziții organizate la C.Ș.E.I.
„Primăvara” Reșița sau online.
 Juriul, format din profesori de specialitate, va acorda punctaje pentru lucrările expuse.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel şi categorie, în funcţie
de opţiunile juriului.
 Nu se admit contestații.
 În plicul cu lucrări se vor regăsi Fișa de înscriere, Acordul de Parteneriat în două
exemplare semnat şi ştampilat, plicul autoadresat pentru trimiterea diplomelor
 În cazul jurizării online fișele de înscriere și parteneriatele se trimit la adresa de email
benagianina@yahoo.com
 Cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome de participare. Menționăm că se
punctează originalitatea și creativitatea elevilor.
 Diplomele vor fi trimise până la data de 18.06. 2021.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PATICIPARE


Aplicantul se obligă:
- să trimită școlilor partenere regulamentul de organizarea a concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să distribuie diplomele participanţilor;
- să mediatizeze concursul în şcoală și în afara ei;
Instituţiile participante se obligă:
- să respecte regulamentul de participare la concurs;
- să pregătească elevii pentru concurs;
- să informeze elevii despre rezultatele obţinute;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

ANEXA 1
CONCURS REGIONAL ȘI INTERJUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ
„UNIVERSUL CULORILOR PASCALE”
EDIȚIA a II - a , 2020-2021 – REŞIŢA

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Data limită , 01 APRILIE 2021

Unitatea de învăţământ:...............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
Adresă unitate de învățământ: ……….....………………………...............................................................
……………………………………………………………………………………………………
Localitatea/judeţul/Telefon.........................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: ..................................................................................
Telefon: ............................................................
Email:................................................................................
Specialitatea: .................................................................................
Grupă/ Clasă:

Nr.
crt. Nume și prenume elev participant Secțiunea Clasa

Semnătura cadru didactic

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “PRIMĂVARA” Unitatea................................................................


Reşiţa .............................................................................
Strada Primăverii, nr. 51, Reşiţa Adresa..................................................................
Jud. Caraş - Severin Jud………………………………………………
Tel: 0255/216.301 Tel………………………………………………
Email: spring _resita @yahoo.com Email:…………………………………………..
Nr.________/_______________ Nr__________ / __________________

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

PARTENERI:
1. Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Primăvara”, Reşiţa, reprezentat prin director psiholog
MAZERA Mihaela Adela și coordonator proiect prof. BENA Gianina Ionela, în calitate de
organizatori;
2. Unitatea de învăţământ ………………………………………………………………,
reprezentată prin director ……………………………………………. și colaborator / persoană
de contact ……………………………………………………., în calitate de parteneri.

SCOPUL:
Formarea de abilităţi de viaţă prin organizarea unor activităţi extracurriculare cu caracter
interdisciplinar.
Crearea unui mediu educaţional bazat pe acceptare, toleranţă şi diversitate, prin împărtășirea
exemplelor de bune practici.

OBIECTIVE:
1. Formarea de abilităţi de viaţă: comunicare, cooperare şi interacţiune socială.
2. Asimilarea de cunoştinţe şi valori.
3. Dezvoltarea unor comportamente dezirabile social.
4. Crearea unei comunități de socializare.

DURATA PARTENERIATULUI:
An școlar: 2020 - 2021.

GRUP ŢINTĂ:
Elevi / preșcolari din unitățile de învățământ special.
Elevi / preșcolari din învățământul special integrat.
Cadrele didactice din unitățile de învățământ special.
Cadrele didactice din învăţământul de masă care școlarizează elevi și preșcolari beneficiari ai
programelor de sprijin
ACTIVITĂŢI:
- Realizarea de desene, picturi, colaje cu tema „Universul Culorilor Pascale”;
- Expunerea materialelor realizate
- Jurizarea lucrarilor;
- Participare cu lucrări la Concursul „Universul Culorilor Pascale”.
- Vernisaj în cadrul Muzeului Banatului Montan ;

OBLIGAŢIILE PARTENERILOR
Unitatea de învățământ organizatoare C.Ș.E.I. „Primăvara” Reşiţa:
- Coordonarea activităţilor din cadrul proiectului ;
- Organizarea concursului de lucrări și materiale conform regulamentului stabilit ;
- Promovarea interacțiunii între instituțiile partenere prin crearea comunității de socializare.
Unitatea de învățământ parteneră……………………………………………………..:
- Participare cu lucrări realizate de elevi/preșcolari cu CES sau/şi elevi/preșcolari integraţi în
învățământul de masă în cadrul Concursului de lucrări « Universul Culorilor Pascale»
- disemniarea informațiilor despre proiect în cadrul unității de învățământ ;
- Promovarea propriei unități prin diseminarea exemplelor de bune-practici;

CŞEI „PRIMĂVARA” REŞIŢA ……………………………………………..


DIRECTOR DIRECTOR
Psiholog Mihaela Adela MAZERA ……………………………………………..

S-ar putea să vă placă și