Sunteți pe pagina 1din 9

LICEUL TEORETIC RECAȘ

Nr. 3079/ 06.11.2020


Avizat,
Inspector de specialitate I.S.J. Timiş
Prof. Pop Codruța Diana
………................................

Natură şi literatură
Concurs naţional
inclus în Oferta Activităţilor Educative,
Şcolare şi Extraşcolare a Liceului Teoretic Recaș
pentru anul școlar 2020-2021
și aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Ediţia a VI-a
8 februarie – 29 aprilie 2021
ARGUMENT

Proiectul „Natură şi literatură” oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta atât competenţe
de bază, cât şi competenţe transversale şi le stimulează interesul şi motivaţia pentru învăţare
suplimentară în diferite domenii de interes. Prin numărul secţiunilor prevăzute şi prin abordarea
multidisciplinară şi transdisciplinară, proiectul propus este o oportunitate pentru elevi de a-şi ilustra
preocupările faţă de diferite aspecte ale realităţii imediate precum lumea vieţuitoarelor, fenomene
ale naturii, ecologie, lumea textelor literare, a ştiinţei și a artei fotografice.
Totodată, proiectul propus este o oportunitate şi pentru cadrele didactice, deoarece îşi
propune să promoveze o mai bună comunicare între cadrul didactic şi elevul participant prin
solicitarea unei scurte prezentări făcute de coordonator lucrărilor înscrise în concurs.
Proiectul este relevant în raport cu educaţia nonformală prin faptul că secţiunile concursului
răspund intereselor elevilor şi/sau dezvoltării lor profesionale, prin abordarea transdisciplinară,
complexă şi integrată şi prin caracterul distractiv şi/sau util al activităţii desfăşurate în vederea
realizării materialelor.
Acest proiect îşi justifică existenţa în contextul actual prin solicitarea tot mai mare din partea
elevilor şi a părinţilor ca elevii să desfășoare diferite activităţi, să fie puşi în contexte diferite de
învăţare şi să aibă posibilitatea de a arăta ce sunt capabili să facă. Printre cele mai interesante
activităţi pentru elevi se numără concursurile şi atelierele tematice.

SCOPUL CONCURSULUI / PROIECTULUI:


Scopul proiectului este cunoaşterea lumii sub aspecte diverse şi promovarea unei atitudini
pozitive faţă de tot ce ne înconjoară.

OBIECTIVELE CONCURSULUI / PROIECTULUI:


▪ apropierea elevilor de natură, de ştiinţă şi de lumea textelor literare care ilustrează natura
▪ valorificarea preocupărilor şi calităţilor fiecărui elev participant
▪ conştientizarea nevoii de implicare şi de participare activă la educarea civică şi ecologică a
elevilor
▪ dezvoltarea simţului estetic, a bunului gust, sporirea simţului critic şi autocritic prin realizarea
unor materiale de calitate
▪ dezvoltarea competitivităţii prin implicare într-un concurs pe diferite teme

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:


Grupul ţintă al proiectului sunt elevi de gimnaziu şi liceu, aceştia fiind beneficiarii direcţi.
Beneficiarii indirecţi sunt cadrele didactice, părinţii şi comunităţile şcolare din care fac parte
participanţii la concurs.
Număr de elevi / cadre didactice implicate: 300 de elevi şi 50 de cadre didactice

CALENDARUL CONCURSULUI
Promovarea proiectului: 8 februarie – 29 aprilie 2021
Înscrierea participanţilor prin completarea fişei de înscriere şi transmiterea materialelor:
10 februarie – 20 martie 2021
Evaluarea lucrărilor înscrise în concurs: 22 martie-16 aprilie 2021
Realizarea unei expoziţii on-line cu materialele înscrise în concurs: 19-29 aprilie 2021
Anunţarea și premierea câştigătorilor: 23 aprilie 2021
Transmiterea diplomelor în format electronic: 26-29 aprilie 2021
SECŢIUNILE CONCURSULUI
Concursul se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu şi va desfăşura pe patru secţiuni, cu
participare indirectă. Pentru fiecare dintre secțiuni înscrierea și transmiterea lucrărilor se face on-
line.
Secțiunile concursului:
- secțiunea I: Creație literară (subsecțiunile: poezie și proză)
- secțiunea II: Creație plastică
- secțiunea III: Lucrări științifice
- secțiunea IV: Fotografie

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

Înscrierea la toate cele patru secțiuni se va face accesând fișa de înscriere on-line de la
acest link: https://forms.gle/VrjX7a5JNz8fBYJJ8.
Fiecare cadru didactic poate coordona mai multe lucrări, indiferent de secţiune. Un elev
poate participa la o singură secţiune, respectiv subsecţiune. O lucrare poate avea un singur
autor şi un singur coordonator.
Modalitatea de transmitere a lucrărilor și a parteneriatelor (până la data 20 martie 2021): pe
e-mailul naturasiliteratura@yahoo.ro.
Cadrele didactice coordonatoare care doresc să încheie parteneriat conform anexei 1 vor
expedia parteneriatul completat, avizat și scanat pe e-mailul naturasiliteratura@yahoo.ro.
Dacă la nivelul unei unităţi de învăţământ există mai mulţi coordonatori, în parteneriat poate
fi trecut fiecare separat sau pot fi trecuţi mai mulţi coordonatori.
Pentru a putea identifica lucrarea înscrisă la această secțiune, cadrul didactic
coordonator va trimite pe e-mail lucrările salvate cu următoarele denumiri:
 secțiunea I: Creație literară
-subsecțiunea poezie: Ia_ nume coordonator_nume elev_clasa_titlul lucrării
- subsecțiunea proză: Ib_ nume coordonator_nume elev_clasa_titlul lucrării
- secțiunea II: Creație plastică: II_nume coordonator_nume elev_clasa_titlul lucrării
 secțiunea III: Lucrări științifice: III_ nume coordonator_nume elev_clasa_titlul lucrării
 secțiunea IV: Fotografie: IV_ nume coordonator_nume elev_clasa_titlul lucrării

În cazul în care lucrările nu pot fi trimise într-un singur e-mail, puteți folosi și
www.wetransfer.com.
Cadrul didactic coordonator va trimite pe e-mailul concursului şi o prezentare de 2-3
rânduri care să argumenteze alegerea creaţiei respective şi o declaraţie pe propria răspundere
scanată, conform anexei 2, că lucrările sunt originale, au fost realizate de elevii coordonați şi le
aparţin acestora.

Secţiunea I:
Creaţie literară ilustrând tema naturii, cu două subsecţiuni:
a) PROZĂ – text literar în proză, de maximum 2 pagini A4, scris în Word; titlul se va scrie
cu Times New Roman 14, bold, centrat. La două rânduri de titlu se vor scrie cu Times New Roman
10 italic, pe câte un rând aliniat la dreapta următoarele informaţii: numele şi prenumele elevului,
clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele profesorului coordonator, secţiunea: Creaţie
literară - proză (anexa 3).
Textul creaţiei literare se va scrie cu caractere de 12, Times New Roman, la un rând, margini
de 2 cm, aşezare stânga-dreapta, obligatoriu cu semne diacritice.
b) POEZIE – text literar liric, de maximum 2 pagini A4, scris în Word; titlul se va scrie cu
Times New Roman 14, bold, centrat. La două rânduri de titlu se vor scrie cu Times New Roman 10
italic, pe câte un rând aliniat la dreapta următoarele informaţii: numele şi prenumele elevului, clasa,
şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele profesorului coordonator, secţiunea: Creaţie
literară - poezie (anexa 3).
Textul creaţiei literare se va scrie cu caractere de 12, Times New Roman, la un rând, margini
de 2 cm, aşezare stânga-dreapta, obligatoriu cu semne diacritice.
Transmiterea lucrărilor pentru concurs se va realiza respectând CONDIŢIILE
GENERALE DE PARTICIPARE menționate mai sus.

Criterii de jurizare:
 respectarea temei concursului;
 originalitatea abordării sau a tehnicii;
 claritatea și coerența textului;
 respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie;
 respectarea condiţiilor de redactare.

Secţiunea a II-a:
Creaţie plastică pe tema: Natura în textele literare
La această secţiune pot participa desene şi picturi pe tema Natura în textele literare.
Lucrările vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, format A4 şi vor fi însoţite obligatoriu de un
document word care să prezinte autorul textului literar, titlul textului şi textul sau fragmentul de text
care a reprezentat sursa de inspiraţie a lucrării înscrise în concurs (se va trimite textul/fragmentul în
sine, nu doar titlul acestuia). Colajele nu vor fi acceptate în concurs.
Transmiterea lucrărilor pentru concurs se va realiza respectând CONDIŢIILE
GENERALE DE PARTICIPARE menționate mai sus.

Criterii de jurizare:
 respectarea formatului A4;
 existența documentului cu textul/ fragmentul de text care a reprezentat sursa de inspirație;
 respectarea temei concursului;
 unitatea compoziţională;
 expresivitatea liniei, formei, culorii;
 respectarea condiţiilor de realizare.

Secţiunea a III-a:
Lucrări ştiinţifice pe tema: Natura şi minunile ei
La această secţiune pot fi înscrise lucrări ştiinţifice pe tema menţionată, abordând orice
aspect legat de natură, din perspectiva oricărei discipline studiate.

Lucrările pot fi realizate în format:


- word:
Lucrările vor fi avea maximum 4 pagini, format A 4, redactate în Word, cu caractere de 12,
Times New Roman, la un rând, margini de 2 cm, aşezare stânga-dreapta, obligatoriu cu semne
diacritice. Titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman 14 Bold, centrat. La două rânduri de
titlu se vor scrie cu Times New Roman 10 italic, pe câte un rând aliniat la dreapta următoarele
informaţii: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele
profesorului coordonator, secţiunea: Lucrări ştiinţifice (anexa 3). La două rânduri de acestea se va
scrie textul lucrării cu Times New Roman 12. La sfârşitul lucrării va fi trecută, în ordine alfabetică,
bibliografia: numele, prenumele autorului, titlul lucrării, editura, localitatea, anul sau sursa web.
- power point (lucrarea va avea maxim 15 slide-uri şi va cuprinde pe primul slide
următoarele informaţii: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi
prenumele profesorului coordonator, secţiunea: Lucrări ştiinţifice).
Transmiterea lucrărilor pentru concurs se va realiza respectând CONDIŢIILE
GENERALE DE PARTICIPARE menționate mai sus.
Criterii de jurizare:
 respectarea temei concursului;
 respectarea adevărului ştiinţific;
 calitatea, relevanţa şi sistematizarea informaţiilor de specialitate;
 originalitatea tratării;
 existenţa bibliografiei utilizate;
 respectarea condiţiilor de realizare a lucrărilor.

Secţiunea a IV-a:
Fotografie pe tema: Natura şi minunile ei
La această secţiune pot fi înscrise fotografii pe tema menţionată, ilustrând aspecte ale naturii,
prin prisma artei fotografice.
Lucrările fotografice vor avea maxim 3 megapixeli.
Transmiterea lucrărilor pentru concurs se va realiza respectând CONDIŢIILE
GENERALE DE PARTICIPARE menționate mai sus.

Criterii de jurizare:
 respectarea temei concursului;
 originalitate;
 calitatea, claritatea și aspectul general al fotografiei;
 iluminare;
 redarea culorilor;
 paginare;
 expresivitate.

EVALUAREA LUCRĂRILOR va fi realizată pentru fiecare secţiune şi subsecţiune de


câte o comisie de specialitate şi se va face printr-un punctaj de la 1 la 50. Ierarhizarea concurenţilor
se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la concurs, pentru fiecare secțiune în
parte și pentru fiecare nivel în parte (gimnaziu și liceu).

În cazul unei situaţii de egalitate la evaluarea lucrărilor, criteriul care va face diferenţa
va fi originalitatea.
Se vor acorda, în ordinea descrescătoare a punctajelor, premii pe secţiuni, respectiv pentru
fiecare subsecţiune: premiul I, premiul II, premiul III, menţiune şi premiul special, pentru
fiecare nivel de clasă. Premiile vor consta doar în diplome. Elevii care nu au obținut premii,
vor primi diplome de participare, iar cadrele didactice coordonatoare vor primi adeverinţe.
Diplomele şi adeverinţele vor fi trimise până la data de 29 aprilie 2021 pe adresa de e-mail
comunicată de coordonatori.

NOTĂ
Baremele de evaluare sunt stabilite de către comisiile de jurizare, formate din profesori de
specialitate din cadrul unităţii de învăţământ organizatoare. Vor fi înscrise în concurs lucrări
originale, executate integral de către elevi. Coordonatorii îşi asumă responsabilitatea originalităţii
lucrărilor trimise prin completarea declaraţiei pe propria răspundere. Lucrările care nu vor respecta
regulamentul concursului vor fi descalificate. Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările
participanţilor.

Persoane de contact:
Podaru Ileana (lucrări ştiinţifice): tel. 0723301145, e-mail ileanapodaru@yahoo.com
Fârdă Mioara (creaţie literară): tel: 0741186177, e-mail mioaraf2002@yahoo.ca
Isa-Capeţan Mihaela (creaţie plastică): tel: 0723350045, e-mail: isacapetanm@gmail.com
Dragu Valentin (fotografie): tel: 0740083571, e-mail: likely4000@yahoo.com
ANEXA 1
Liceul Teoretic Recaş Unitatea de învăţământ
………………………………………………………………
………………………...........................................................
Recaş, Str. George Coşbuc, Nr. 1 Adresa: …………………………………………………….
…….........................................................................................
................
Jud. Timiş Jud. ……………………………………………....................

Nr. ……….din ………………… Nr. ……….din …………………

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1 Părţile
1. Liceul Teoretic Recaş, cu sediul în Recaş, str. George Coşbuc, nr. 1, jud. Timiş, reprezentat
prin prof. Mirela Serafim, în calitate de director, şi prin prof. Ileana Podaru, prof. Mioara
Fârdă, prof. Isa-Capeţan Mihaela și prof. Dragu Valentin, în calitate de coordonatori ai
proiectului/concursului naţional „Natură şi literatură”, ediţia a V-a.
2. Unitatea de învăţământ parteneră
….............................................................................................................................................
cu sediul în …............................................................., jud. …....................................,
reprezentat prin ……………………………............................, în calitate de director,

şi prof. coordonator (numele, prenumele, adresa de e-mail şi numărul de telefon)


…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................., în calitate de partener.

Art. 2. Obiectul acordului de parteneriat


Obiectul acordului de parteneriat îl reprezintă pregătirea, organizarea şi implementarea
proiectului naţional „Natură şi literatură” în anul școlar 2020-2021.
Concursul naţional „Natură şi literatură” oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta atât
competenţe de bază, cât şi competenţe transversale şi le stimulează interesul şi motivaţia pentru
învăţare suplimentară în diferite domenii de interes pentru participanţi. Prin numărul secţiunilor
prevăzute şi prin abordarea multidisciplinară, concursul propus este o oportunitate pentru elevi de a
ilustra preocupările faţă diferite aspecte ale realităţii imediate precum lumea vieţuitoarelor,
fenomene ale naturii, ecologie, lumea textelor literare, a ştiinţei și a artei fotografice.

Art. 3. Obiective
3.1. Scopul proiectului/concursului
Scopul proiectului/concursului este cunoaşterea lumii sub aspecte diverse şi promovarea unei
atitudini pozitive faţă de tot ce ne înconjoară.
3.2. Obiective
▪ apropierea elevilor de natură, de ştiinţă şi de lumea textelor literare care ilustrează natura
▪ valorificarea preocupărilor şi calităţilor fiecărui elev participant
▪ conştientizarea nevoii de implicare şi de participare activă la educarea civică şi ecologică a
elevilor
▪ dezvoltarea simţului estetic, a bunului gust, sporirea simţului critic şi autocritic prin realizarea
unor materiale de calitate
▪ dezvoltarea competitivităţii prin implicare într-un concurs pe diferite teme
Art. 4. Răspunderea părţilor
Aplicantul se obligă:
- să informeze şcolile partenere despre organizarea proiectului/concursului;
- să organizeze diseminarea şi desfăşurarea proiectului/concursului;
- să coordoneze înscrierea participanţilor şi primirea lucrărilor;
- să coordoneze jurizarea lucrărilor;
- să premieze lucrările câştigătoare;
- să disemineze şi să valorizeze produsele finale;
- să respecte termenele de desfăşurare a proiectului/concursului.
Partenerul se obligă:
- să mediatizeze proiectul;
- să pregătească elevii pentru concurs;
- să înscrie elevii în concurs şi să trimită lucrările acestora;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să disemineze şi să valorizeze produsele finale.

Art. 5. Dispoziţii finale


5.1. Comunicările între colaboratori, privind modul de desfăşurare a colaborării, se realizează în
scris, prin corespondenţă electronică.
5.2. Prezentul parteneriat poate fi completat sau modificat numai cu acordul scris al părţilor, prin
acte adiţionale.
5.3. Prezentul parteneriat încetează la sfârşitul perioadei convenite sau în orice alt moment cu
acordul scris al părţilor.

Durata colaborării:
Durata acordului este de un an de la data semnării.

Prezentul acord s-a încheiat astăzi …............................., în 2 exemplare, câte un exemplar


pentru fiecare parte semnatară.

Liceul Teoretic Recaş Unitatea de învăţământ


………………………………………………..
Director, Director,
prof. Serafim Mirela Prof./înv. ……………………………

……………………………… ……………………………..

ANEXA 2
Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul (-a), ……………………………………………., profesor la (unitatea de


învăţământ) ………………………………………………………………………………………..,
din localitatea ……………………………………………………………….., judeţul
……………………………….., în calitate de coordonator al elevilor
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
participanţi la Concursul naţional „Natură şi literatură”, ediţia a VI-a, 2020-2021, declar pe propria
răspundere că lucrările înscrise în concurs sunt originale, au fost realizate doar de elevi şi aparţin
autorilor menţionaţi.

Data Semnătura
……………………….. ……………………………

ANEXA 3
(creaţie literară şi lucrări ştiinţifice în word)
MODEL

Copilăria ca o fericire

Numele şi prenumele elevului: Zaharia Cătălina


Clasa a VIII-a
Liceul Teoretic Recaş
Profesor coordonator: Fârdă Mioara
Secţiunea: Creaţie literară – poezie
Ediția a V-a concursului

Copilăria este fericirea vieţii,


Bucuria veşnică a tinereţii,
Toţi am vrea să fim din nou copii
Să resimţim gustul fericirii.

Încă îmi amintesc prietenii mei vechi,


Bucuria din ochii bunicilor când îi întrebi
Cum se jucau ei când erau copii,
Trezindu-le din nou acele amintiri.

Director Coordonatori de proiect:


(nume, prenume, semnătură și ștampilă) Podaru Ileana ............................................
Fârdă Mioara ............................................
prof. Serafim Mirela Rodica Isa-Capețan Mihaela .................................
Dragu Valentin ..........................................

S-ar putea să vă placă și