Sunteți pe pagina 1din 6

DIN TAINELE IERNII

preșcp

Concurs regional
Creaţii literare şi creaţii artistico-plastice

Ediția a III-a

Perioada de derulare
Noiembrie 2019 – martie 2020

Concursul se adresează preșcolarilor și elevilor


claselor pregătitoare - VIII
UNITATEA ȘCOLARĂ APLICANTĂ : LICEUL TEORETIC “IOAN BUTEANU”
COORDONATORI:
Prof. înv. primar : Ildiko Terezia Grama
Prof. înv. primar : Mihaela Monica Şimon

Echipa de proiect:
Profesor: Corina Sanda Muntean
Profesor: Alina Angela Talpoş
Profesor: Izabela Lorincz

I. ETAPELE CONCURSULUI
Lansarea proiectului – postarea acestuia pe site-ul școlii și mass-media (nov. 2019)
Înscrierea participanților – miha_shimon@yahoo.com în perioada 1 dec 2019-15
ianuarie 2020 pe baza fișei de înscriere
Trimiterea lucrărilor – prin poștă sau direct la școala organizatoare
Amenajarea expoziției – 16-28 februarie 2020
Evaluarea, jurizarea și premierea – 1-10 februarie 2020
Anunțarea premiilor –pe site-ul liceului https://sites.google.com/site/ltibsm/- 15
februarie
Trimiterea diplomelor și adeverințelor – până la 1 martie 2020

II. ÎNSCRIERE
1. Se pot înscrie în concurs preșcolari și elevi ai claselor pregătitoare-VIII din școala
organizatoare, școli/grădinițe partenere din județ la următoarele secțiuni:
 Secțiunea I – Artă plastică – pictură, colaj
 Secțiunea II – Creație literară – versuri și proză

Lucrările se vorconstituiîntr-o expoziție la PrimăriaOrașului Șomcuta


Marepeperioada20 februarie – 28 februarie.
2. Formularul de înscriere, parteneriatul pentru fiecare cadru didactic îndrumător în
dublu exemplar, va fi completat și trimis alături de lucrările copiilor prin poștă, la
adresa:

Liceul Teoretic “Ioan Buteanu”, Str. Someş , Nr. 22, Loc. Şomcuta Mare
Jud. Maramureş, Cod postal: 437335 cu specificația PENTRU CONCURS

3. Lucrările care nu vor fi însoțite de formulare de înscriere complete nu vor intra în


concurs.
4. Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat și cadrelor didactice organizatoare
5. Data limită pentru trimiterea/depunerea lucrărilor pentru concurs: 15 ianuarie
2020 (data poștei)
6. PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI NU SE PERCEPE TAXĂ.

III. PARTICIPARE
1. Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări,
respectând subiectul concursului Din tainele iernii

2. Pe verso, în colţul din dreapta jos, fiecare lucrare va avea modelul de etichetă
oferit completat cu majuscule.
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI…………………………………........
CLASA.............................................................................................
SECŢIUNEA ......................................................................................
TITLUL LUCRĂRII.............................................................................
CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR ………………………................
UNITATEA ŞCOLARĂ………………………………………………………...
3. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
4. Plicul va conține lucrările participanților, fișa de înscriere completată corect,
parteneriatul în dublu exemplar.
5. Se acceptă lucrări de grup cu mențiunea pe fișa de înscriere.

IV. EVALUAREA
1. Organizatorul va înființa o Comisie de organizare și evaluare a activității,
înaintată spre avizare inspectorului responsabil cu activitatea extrașcolară. Comisia
va urmări desfășurarea corectă a concursului și aplicarea Regulamentului.
2. Juriul va fi compus din specialiști ai instituțiilor partenere
3. Jurizarea va fi realizată în perioada 1-10 februarie 2020, pe baza criteriilor
detaliate, iar notele vor fi înregistrate în borderourile puse la dispoziție comisiei de
organizator.

La secțiunea I - Artă plastică – pictură, colajlucrările elevilor vor fi realizate în


format A4 (bloc mic de desen), respectând tematica de concurs şi folosind tehnici de
lucru la alegere.
La secțiunea II - Creație literară – versuri și proză
Lucrările vor respecta tematicapropusăşi vor fi tehnoredactatecu caractere Times
New Roman 12, titlul de 14 bold. La un rând de titlu se scrie numele şi prenumele
elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea,
judeţul. Totul se va scrie cu diacritice. Creațiile pot fi scrise și de mână.
La jurizarea lucrărilor se va ține cont de următoarele aspecte:
- elemente de originalitate
- utilizarea limbii literare (stil și vocabular adecvate conținutului, nuanțarea
exprimării)
- corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular)
- aspectul general al lucrării și calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină,
diacritice, punctuație, spații după semnele de punctuație etc.)

Creațiile literare pot fi trimise și la adresa de e-mail


miha_shimon@yahoo.com.

4. Se vor acorda premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare nivel de clasă, la fiecare
secțiune și diplome de participare tuturor elevilor participanți.
5. Lucrările premiate vor fi incluse în nr. 3 al revistei concursului Din tainele iernii
(cu ISSN).
6. Cadrele didactice îndrumătoare vor primi adeverințe care atestă pregătirea elevilor
pentru concurs.
7. Diploma care se va transmite electronic va fi însoțită de tabelul nominal cu
câștigătorii. Acest document va fi înregistrat și certificat de către ISJ MM.
8. Se vor lua în considerare numai lucrările efectuate de elevi.
9. Nu se admnit contestații.
V. DISEMINARE
Se vor realiza următoarele activități de diseminare:
- standul expozițional (Primăria Orașului Șomcuta Mare)
- prezentarea portofoliului și a Raportului final în cadrul Cercurilor pedagigice
județene, la cursurile de formare continuă
- expoziții cu lucrările premiate, materiale prezentate la simpozioane locale,
județene, naționale
- informări postate pe site-ul www.didactic.ro la secțiunea Știri, pe pagina școlii
organizatoare și pe www.maramuresmedia.ro

Informații suplimentare:
Prof.înv.primar Ildiko Terezia Grama tel. 0740 317 658
Prof.înv.primar Mihaela Monica Șimon tel. 0745 971 583
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS REGIONAL
„DIN TAINELE IERNII”

Unitatea şcolară:Școala Gimnazială ”Petre Badea”, Negrași, Structura


Școala Primară Bîrlogu

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal)


Localitatea Negrași, Județul Argeș, Cod Poștal 117535
Telefon: 0248 687 612

Nume cadru didactic participant:

Ioniță Gherghina Cristina

Specialitatea: prof. înv. primar


Clasa / Grupa: CP, II, IV

Numele copiilor participanţi:


Constantin Cristina Ioana
Dobre Florentina Claudia
Bold Miruna Gabriela
Adresa cadrului didactic participant (unde se vor trimite diplomele):
Localitatea Bîrlogu, Comuna Negrași,Nr. 158, Cod poștal 117 536,Județul
Argeș

E-mail: cristinaionita97@yahoo.com

Telefon fix / mobil: 0799 958 819


Școala Gimnazială ”Petre Badea”, Negrași L.T. „I. Buteanu”
Loc. Negrași Șomcuta Mare
Str. Principală Nr. _________ Str. Someș mr. 22
Jud. Argeș Jud. Maramureș
Cod poștal 117 535 Cod poștal: 437335
Nr. telefon școală 0248 687 612 Nr. telefon scoala: 0262280483
E-mail: scoalanegrasi@yahoo.com E-mail: gsibsm@yahoo.com
Nr. _______ data ___________ Nr. ______ data _________

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între L .T. « I. Buteanu »,cu sediul în Șomcuta Mare, telefon/fax 0262280483
e-mail gsibsm@yahoo.com reprezentat de prof. Muntean Corina, în calitate de director şi
prof. Simon Mihaela Monica, în calitate de coordonator al concursului regional intitulat
„Dint ainele iernii ” .
Și Școala Gimnazială ”Petre Badea”, Negrași, reprezentată de prof. Ionescu Mihaela, în
calitate de director și prof. înv. primar Ioniță Gherghina Cristina în calitate de cadru didactic
îndrumător participant la concursul regional „Din tainele iernii” .
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului
şcolar 2019 – 2020.
Unitatea coordonatoare se obligă:

 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;


 Să colecteze lucrările realizate de parteneri;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Grădiniţa / Şcoala participantă se obligă să:
 Să înscrie preşcolarii/elevii în concurs;
 Să îndrume preşcolarii/elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie preşcolarilor/elevilor participanţi diplomele şi premiile obţinute.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se
deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Unitatea de învăţământ Unitatea de învăţământ
Școala Gimnazială ”Petre Badea”, Negrași L.T. „I. Buteanu” Șomcuta Mare
Director, Director,
Prof. Ionescu Mihaela Prof. Muntean Corina

S-ar putea să vă placă și