Sunteți pe pagina 1din 10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 1
CIOFRÂNGENI

Nr. 78/ 23.01.2019

CAEJ NR. 1251/ 19.02.2019


Poziția 94

EDIȚIA a V-a

1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 1
CIOFRÂNGENI

FORMULAR DE APLICAȚIE
PROIECTUL ”PAȘTELE ÎN SUFLET DE COPIL!
CONCURS REGIONAL
EDIȚIA a V-a
AN ȘCOLAR 2018-2019

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnaziala Nr. 1 Ciofrângeni
Adresa completă com Ciofrângeni, jud. Argeş, cod
117250
Nr. de telefon/fax 0248- 747334
Site şi adresă poştă electronică catideaconu.2011@gmail.com
Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact) director prof. BĂLAŞA VICTOR,
telefon 0746130119
- prof. înv. primar DEACONU
MARIANA CATI, telefon 0745339583;
- prof. STOICA AURA, consilier
educativ, telefon 0720208210
- prof. SABIE ANA – MARIA, prof.
religie, telefon 0720007667
- înv. POENARU EMILIA, telefon
0729903663:

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 10


de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 50

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT


B.1. Titlul proiectului: Concursul „Paştele în suflet de copil”
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: concurs regional
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:
 Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri
B.4. Ediția nr.:V
B.5. Număr de participanți la proiect: 300
B.6. Bugetul proiectului: -
B.7. Proiectul este cu participare: directă și indirectă

C. REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a. Număr de elevi implicaţi: 250-300 elevi din diferite instituţii de învăţământ din ţară
b. Beneficiari direcți și indirecți: elevii care vor participa direct (cei din școala noastră) și
indirect, cadrele didactice și instituțiile locale printr-o mai bună colaborare și informare.

2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 1
CIOFRÂNGENI

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:


1. Lansarea proiectului
2. Primirea lucrărilor
3. Activitatea concurs propriu-zisă
4. Evaluarea lucrărilor
5. Întocmirea clasamentului
6. Premierea participanților
7. Expedierea diplomelor pentru copii și a deverințelor pentru cadrele didactice participante

d. Descrierea activității principale:

Concurs pentru elevi organizat pe 4 secţiuni:


Secţiunea 1. Desene
Secțiunea 2. Felicitări
Secțiunea 3. Colaje
Secțiunea 4. Creații literare

d. Parteneri:
- Inspectoratul Şcolar Județean Argeş
- Primăria Comunei Ciofrângeni
- Eparhia Argeșului și Muscelului
- Școala Gimnazială Albeștii de Argeș
- Școala ”Radu Șerban” – Sălătrucu
- Școala ”Nicolae Velea” – Cepari
- Școala ”Toma Brătianu” – Șuici
- Școala Gimnazială Poienarii de Argeș
- Școala ”Basarab I” – Curtea de Argeș
- GPP ”O lume minunată” – Curtea de Argeș

PARTENERI MEDIA:
- ziarele locale Argeş Expres, Curierul de Argeş
- televiziunea locală AKTA

PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context
În întreaga lume, unele dintre cele mai frumoase tradiţii au loc în preajma marilor sărbători
religioase. Aceste tradiţii sunt prezente mai pregnant în zonele rurale, deoarece au fost mai puţin
atinse de practicile economice moderne şi de dezvoltarea tehnologică. Din păcate, unele dintre aceste
manifestări ale bucuriei umane sunt pe cale de dispariţie, dar în zilele noastre există o largă varietate
de instrumente care ne pot ajuta să conservăm frumuseţea autentică a acestei moşteniri culturale. Însă,
ca şi cetăţeni europeni, nu trebuie să ne rezumăm la cunoaşterea şi conservarea propriilor tradiţii, ci
trebuie să depăşim graniţele culturale şi să ne raportăm la culturile celorlalte popoare, iar astfel să

3
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 1
CIOFRÂNGENI

determinăm modul în care trecerea timpului sau diferenţele geografice au afectat tradiţiile şi
obiceiurile pascale.
Şcoala este cadrul în care elevii învaţă să se poarte în societate, să ia contact cu propria
cultură, dar şi cu culturi diferite. Dirijarea lor spre o atitudine de promovare a valorilor naţionale vine
în întimpinarea nevoilor fundamentale ale societăţii noastre, şi anume acelea de a-şi păstra o
identitate la care să se raporteze permanent.
Chiar dacă tendinţa epocii contemporane este de a se rupe de o parte dintre datini şi de
valorile pe care acestea le susţin, fiecare dintre noi avem o mare datorie - aceea de a ne şti tradiţiile şi
obiceiurile.
Trăind într-un spaţiu multicultural, precum ţara noastră, este necesară cunoaşterea şi
valorificarea culturii minorităţilor naţionale, pentru o bună convieţuire. Având în vedere fenomenul
de globalizare care a luat amploare în ultimii ani, dar şi accentul care se pune pe valorile naţionale,
este imperios necesar ca educaţia să se concentreze şi pe promovarea propriilor valori, dar şi pe
cunoaşterea şi aprecierea altor culturi.

D.2. Scopul proiectului


Acest concurs îşi propune pe de o parte dezvoltarea afectivă a personalităţii individului prin
educarea laturii moral – creştine şi artistice iar pe de altă parte să-i facă pe elevi să înţeleagă, să
respecte frumosul şi să-şi exprime bucuria momentului prin lucrări plastice şi creaţii literare proprii.

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului


OBIECTIVE:
 Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor legate de sărbătoarea Paştelui;
 Stimularea expresivităţii şi creativităţii elevilor prin activităţi de exprimare artistico – plastică;
 Cultivarea sensibilităţii şi a atitudinilor artistice ale elevilor din ciclul gimnazial;
 Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea domeniului estetic şi
creative.

D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul.


Ne propunem ca acest concurs să se adreseze unui număr cât mai mare de elevi din ciclurile
preșcolar, primar și gimnazial, dezvoltându-le expresivitatea şi creativitatea prin activităţi de
exprimare artistico – plastică, cunoscând obiceiurile şi tradiţiile legate de sărbătoarea Paştelui.

Beneficiari.
GRUP ŢINTĂ: preşcolari, elevi din clasele pregătitoare, I-VIII.

D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada


activităţii finale)
PERIOADA DE DESFĂŞURARE:
Desfăşurarea proiectului impune realizarea manifestării, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni pe
perioada: februarie 2019 -iunie 2019, având următoarele etape:
 11 februarie 2019: lansarea concursului în şcoli, pe site-ul www.didactic.ro şi în presă
 11 februarie – 29 martie 2019: primirea lucrărilor
 16 aprilie 2019: jurizarea lucrărilor

4
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 1
CIOFRÂNGENI

 17 aprilie – 31 mai 2019: comunicarea rezultatelor concursului, expedierea diplomelor


pentru participanţi şi premianţi.

REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI


„Paştele în suflet de copil”

1. Condiţii generale:
Concursul se adresează preșcolarilor, elevilor din clasele pregătitoare, I-IV, V-VIII,
preocupaţi de păstrarea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor.
2. Scopul:
Păstrarea şi perpetuarea valorilor şi tradiţiilor prin implicarea şi responsabilizarea elevilor,
cadrelor didactice şi a comunităţii.
3. Perioada şi locul desfăşurării:
Desfăşurarea proiectului impune realizarea manifestării, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni pe
perioada: februarie 2019 -iunie 2019, având următoarele etape:
 11 februarie 2019: lansarea concursului în şcoli, pe site-ul www.didactic.ro şi în presă
 11 februarie – 29 martie 2019: primirea lucrărilor
 16 aprilie 2019: jurizarea lucrărilor
 17 aprilie – 31 mai 2019: comunicarea rezultatelor concursului, expedierea diplomelor
pentru participanţi şi premianţi.

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de clasă/grupă, la fiecare secţiune,
diplome de participare elevilor participanţi şi adeverință cadrelor didactice participante.

4. Condiţii de participare:
Participare indirectă:
 Creaţii plastice – preşcolari şi elevi ai claselor pregătitoare şi I – VIII- pictură, colaj, felicitări

Lucrările vor fi realizate folosind tehnica acuarelii, pe suport de lucru A4, respectându-se tema
concursului. Pentru colaje și felicitări se pot folosi tehnici combinate, atât din educație plastică, cât și din
abilități practice.
Fiecare lucrare va fi însoţită de o etichetă prinsă cu agrafe de birou (nu lipită) în care vor fi
consemnate cu majuscule, în colţul din dreapta spate- jos: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului,
clasa/grupa, şcoala/gradiniţa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea.
Se va avea în vedere originalitatea şi respectarea tematicii de concurs.
Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi.
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi.
Fiecare cadru didactic participant poate participa cu un număr maxim de 2(două) lucrări
(indiferent de secţiune).

5
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 1
CIOFRÂNGENI

 Creaţii literare (compuneri în versuri sau în proză) – elevii claselor IV- VIII

Creațiile literare vor respecta tema concursului și vor fi redactate, de mână, de către elevi pe
hârtie(carton) format A4 (acestea pot fi însoțite de desene)
Se vor avea în vedere: respectarea tematicii, originalitatea, calitatea exprimării (corectitudine
ortografică şi gramaticală, vocabular, stil, coerenţă), aşezarea în pagină, caligrafia, etc. Se va urmări, în mod
deosebit, originalitatea și imaginația participanților, respectându-se tema dată.
Fiecare cadru didactic participant poate participa cu un număr maxim de 2 (două) lucrări
(indiferent de secţiune).
Fiecare lucrare va fi însoţită de o etichetă în care vor fi consemnate cu majuscule, în colţul din dreapta
spate- jos: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa/grupa, şcoala/gradiniţa, numele şi prenumele
cadrului didactic îndrumător, localitatea.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE CONCURS

Până la data de 31 mai 2019 participanţii vor primi:


Adeverinţă de participare pentru cadrele didactice;
Diplome premii I, II, III pentru copii;
Acordul de parteneriat semnat/ ştampilat

Participare directă:
Elevi din școlile partenere vor veni în unitatea noastră însoțiți de profesorii îndrumători si vor realiza
lucrări specifice concursului, doar creații plastice. Lucrările vor fi realizate folosind tehnica acuarelii, pe
suport de lucru A4/ A3, respectându-se tema concursului. Pentru colaje și felicitări se pot folosi tehnici
combinate, atât din educație plastică, cât și din abilități practice. Lucrarea se va realiza pe parcursul a 2 ore.
Profesorul coordonator poate participa cu 2 elevi/ clasă.

 La acest concurs se pot înscrie preşcolari, şcolari ai ciclului primar şi gimnazial.


 Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic, şi acordul de parteneriat – în dublu exemplar,
vor fi completate şi trimise odată cu lucrările copiilor într-un plic A4, alături de un alt plic autoadresat
( în care vă vom trimite diplomele, adeverinţele, acordul de parteneriat semnat şi ştampilat) la
următoarea adresă:
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni
Localitatea: Ciofrângeni
Judeţul: Argeş
Cod poştal: 117250

6
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 1
CIOFRÂNGENI

Evaluarea/jurizarea lucrărilor:
Echipa de proiect aplică procedura de jurizare a lucrărilor, numeşte Comisia de Jurizare (profesori de
specialitate), stabileşte criterii clare de evaluare ce iau în considerare secţiunea, nivelul de vârstă, modalitatea
de aplicare a tehnicii de lucru, respectarea temei, acurateţea, estetica lucrării. Pentru fiecare secţiune vor fi
acordate câte trei premii I, II, III și menţiuni, diplome de participare, pe nivele de vârstă (în cazul
participanţilor preşcolari), respectiv, pe clase (participanţilor din învăţământul primar).
Diplomele ce atestă premiile obţinute sau participarea la concursul organizat în cadrul proiectului vor fi
înregistrate la instituţia iniţiatoare, respectiv la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni. Diplomele de participare
vor fi semnate de către organizatori, iar cele de premii vor fi semnate de către Inspectorul Şcolar General al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş.

5. Dispoziţii finale
Nu vor fi acceptate lucrările trimise după data de , data poştei.
Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierea trimiterii lucrărilor din cauza
nerespectării termenului limită de depunere.
Lucrările manifestării vor rămâne în patrimoniul organizatorilor.

Pentru orice alte detalii contactaţi-ne la:

Coordonatori proiect
Prof. BĂLAŞA VICTOR, 0746130119
e-mail: victor.balasa@yahoo.com

Prof. înv primar. DEACONU MARIANA CATI - 0745339583,


e-mail: catideaconu.2011@gmail.com
Prof. STOICA AURA FLORINA - 0720208210
e-mail: stoicaaura80@yahoo.com

Prof. SABIE ANA – MARIA, telefon 0720007667


Înv. POENARU EMILIA, telefon 0729903663
Prof. înv. primar PANȚERU OANA, telefon 0723851451

Colaboratori: Înv. Chiţu Lucia


Înv. Laită Ion
Educ. Rusu Maria
Educ. Poenaru Filoftia
Educ. Băbeanu Maria
Prof. Baciu Ileana

7
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 1
CIOFRÂNGENI

8
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 1
CIOFRÂNGENI

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
–ELEVI –
„PAŞTELE ÎN SUFLET DE COPIL”
- EDIŢIA a III-a
CIOFRÂNGENI
16 Aprilie 2019

Şcoala:..............................................................................................

Clasa:....................................................................................................................

Profesor îndrumător:...........................................................................................

Localitatea: ................................Judeţul................................. .............................

Adresa:…………………………………………………………………………..

E-mail:

Nr. Numele şi prenumele Clasa Titlul lucrării Secțiunea


crt elevului

Cadru didactic,

Director,

9
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 1
CIOFRÂNGENI

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

Încheiat azi ……………………..


1. Părţile contractante:
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI reprezentată prin: director prof.
BĂLAŞA VICTOR, în calitate de Aplicant
B) ŞCOALA …………………………………….................................................…...............,
Strada …………………., Nr. ……, Localitatea …………………….., Judeţul
…………………………., reprezentată prin…..............................................., în calitate de Partener
și ...................................................................................................., în calitate de Aplicant
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener
în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul
naţional „Paştele în suflet de copil”
3. Grup ţintă: Preșcolari, elevi de clasele pregătitoare, I-IV, V- VIII.

4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea manifestării;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele câştigătorilor;
- să distribuie diplomele de participare elevilor.
- să distribuie adeverințe cadrelor diactice participante.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ
imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar
2018-2019.
6. Clauze finale ale acordului
Concursul „Paştele în suflet de copil” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi
urmăresc stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

Aplicant, Partener,
Director, Director,
Prof. Bălaşa Victor

Nr._________/________________ Nr._________/________________

10

S-ar putea să vă placă și