Sunteți pe pagina 1din 5

Avizat ISJ Buzau,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,


PROF. DR. PALCĂU DANIELA

Regulamentul de organizare al Concursului de județean cu participare


interjudețeană
“Cresc frumos și sănătos” – Ediţia I, iunie 2023

PARTICIPARE DIRECTĂ / INDIRECTĂ


I. Organizator: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CISLĂU
Insp. școlar de specialitate
Prof. Ionela VOICU/ prof. Florentina-Alina GOGONEL
Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare,
Prof. Dr. Nicoleta-Antonia DAMIAN/Prof. Viorica BOARCĂȘ
Prof. înv. primar Gheorghe Mihaela
Prof.înv.primar Moldoveanu Aurelia
Prof. Olteanu Loredana
Prof. înv. preșcolar Postolache Simona
Educatoare Chiojdoiu Mariana
Prof. înv. preșcolar Șerban Cosmina
Prof. înv. preșcolar Popescu Ionela
Prof. înv. preșcolar Dumitru Veronica
Educatoare Dragomir Eugenia
Prof. înv. primar Marin Violeta
Prof. înv. primar Frîncu Florentina
Prof. înv. primar Petrișor Florentina
Prof. înv. primar Ferentz Loredana

II. Scopul şi obiectivele concursului:


Scopul principal al acestui concurs este stimularea elevilor pentru punere în valoare a
competențelor și aptitudinilor din domeniul artelor, pentru promovarea unui stil de viată sănătos.

Obiectivele principale ale concursului sunt:


o Promovarea rutinelor comportamentale necesare adoptării unui stil de viată sănătos;
o Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice, plastice, practice.
o Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei elevilor prin exprimarea artistică pe teme
legate de sănătate;
o Formarea şi consolidarea calităţilor morale şi de voinţă: iniţiativă, perseverenţă,
disciplină, perspicacitate-fantezie, munca în echipă

III. Participanţii
Concursul se adresează preșcolarilor și elevilor din clasele CP- a IV a de la şcolile înscrise în
proiect. Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor se realizează pe baza fişei de înscriere (Anexa
I ), expediată prin poştă, sau depuse la școala coordonatoare, odată cu lucrările. Termen limită de
expediere – 20.05.2023;(data poştei).
Concursul/ Evaluarea / jurizarea lucrărilor va avea loc în perioada –5-7 iunie 2023; Jurizarea
lucrărilor va fi realizată de un juriu format din: inspector şcolar- educaţie timpurie, inspector școlar
învățământ primar, profesor de Educație plastică şi organizatori. Se vor acorda diplome pentru locurile
I, II, III, şi menţiuni pentru cel mult 25 % dintre participanţi. Fiecare cadru didactic va primi
adeverinţă de participare şi coordonare a copiilor la concurs, adeverinţă de voluntariat. Toţi
participanţii vor primi diplome de participare.

IV. PERIOADA ŞI ETAPELE DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI:


Proiectul județean cu participare interjudețeană ,, Cresc frumos și sănătos”- ediţia I se va derula
pe parcursul anului şcolar 2022-2023 şi cuprinde următoarele etape:
 Desfăsurarea activităților proiectului:
1. ,,Prietenul meu, medicul”-intâlnire cu medicul de familie-noiembrie 2022
2. ,,Copiii întreabă, nutriționistul răspunde”!- întâlnire online cu specialist în nutriție, februarie
2023
3. ,,Zâmbetul la control! ”- întâlnire cu medicul stomatolog - martie 2023
4. ,,Sunt ceea ce mănânc!” - activitate practică - aprilie 2023
5.”Cântec, dans și sănătate”-program artistic în tematica proiectului -mai 2023
6. ,,Cresc frumos și sănătos!”-concurs de creație plastică-iunie 2023
 Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor : 01.05.2023 –20.05.2023;
 Jurizarea lucrărilor –5.06.2023 - 7.06.2023;
 Realizarea expoziţiei cu lucrările participante la concurs: 8.06.2023-16.06.2023;
 Trimiterea diplomelor şi a adeverinţelor de participare –17.06.2023 - 30.06.2023;

1. SECŢIUNILE CONCURSULUI :
Secţiunea1 – desene, picturi
Secţiunea 2 - colaje;

2. CATEGORII DE VÂRSTĂ:
 preşcolari ;
 şcolari din ciclul primar;
3. PRECIZĂRI:
Concursul se desfășoară fără taxă de participare.
Aplicant:  Școala Gimnazială comuna Cislău, județul Buzău
Adresa completă: Str. Culturii nr.13, Cislău, jud.Buzău, cod poștal 127185
Nr. de telefon/fax: 0238501505
Iniţiatorii proiectului :
Gheorghe Mihaela, prof. înv.primar, tel.0768661652 ,mihaelagheorghe30@yahoo.com,
mihaelagheorghe1977@gmail.com
Moldoveanu Aurelia, director -prof. înv. primar, tel.0751288322, aureliamoldoveanu10@yahoo.com
Condiţii de realizare şi identificare a lucrărilor:
Fiecare cadru didactic coordonator poate participa cu 3 lucrări la oricare dintre aceste secţiuni.
Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, în format A4, respectând tema
concursului. Lucrările copiilor trebuie să respecte tema dată. Se va urmări, în mod deosebit,
originalitatea şi imaginaţia copiilor, estetica compoziţiei, acurateţea lucrării.
Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere din anexa 1, fişă trimisă odată cu lucrările
copiilor. O importanţă deosebită trebuie acordată datelor de identificare ale fiecărei lucrări. Vă oferim
model de etichetă . Acestea vor fi ataşate pe spatele lucrării ȋn partea dreaptă.
Numele şi prenumele preșcolarului: Numele şi prenumele elevului:
Grupa: Clasa:
Grǎdinița: Şcoala:
Localitatea: Localitatea:
Îndrumător: Îndrumător:

Expedierea lucrărilor:
Plicul cu lucrările copiilor va cuprinde :
 fisa de înscriere (Anexa 2);
 lucrările pe secţiuni ;
 acordul de parteneriat (Anexa 1) în două exemplare cu semnătura şi ştampila unităţii şcolare
partenere;
 plic autoadresat, timbrat corespunzător, pentru expedierea diplomelor, adeverințelor
Plicurile se trimit la adresa unităţii de învăţământ sau se depun personal la sediul unităţii.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CISLĂU
STR. CULTURII NR.13,
CISLĂU, JUD.BUZĂU,
COD POȘTAL 127185

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE


Drepturile de autor şi toate drepturile conexe privind lucrările copiilor participanți la concurs,
se cedează instituţiei organizatoare. Lucrările nu se restituie. Rezultatele concursului vor fi publicate
pe www.scoalacislau.ro, Grupul de Facebook Cresc frumos și sănătos
Expedierea diplomelor pentru preşcolari, elevi si cadrele didactice îndrumătoare, a
adeverinţelor de participare şi a parteneriatelor de colaborare se va face până la data de 30.06.2023.
4. PARTENERI :
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău;
 Primăria Comunei Cislău
 Cabinet medical medicina de familie Cislău,Dr. Vintilă Mihaela Maria
 Cabinet medical stomatologic Cislău, Dr. Năstase Mihaela
 Clinica de nutriție KilostopJunior
 Magazin ProfiLoco Cislău

Coordonatori Director,

Prof. Gheorghe Mihaela Prof. Moldoveanu Aurelia


Prof. Moldoveanu Aurelia
Anexa 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CISLĂU Grădiniţa/Şcoala......................................


STR. CULTURII, NR. 13 ................................................................
Nr.........din..................... Nr....................din...........................

ACORD DE PARTENERIAT

1.Părţile contractante:
a)ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CISLĂU, cu sediul ȋn localitatea Cislău, str. Culturii, nr. 13,
jud. Buzău, reprezentată prin dir. prof. Moldoveanu Aurelia şi prof. Gheorghe Mihaela, în calitate de
coordonatori ai Concursului Județean cu participare interjudețeană ”CRESC FRUMOS ȘI
SĂNĂTOS” şi
b)Grădiniţa/Şcoala......................................................................................................cu sediul
în.............................................................. .................................................................................
reprezentată prin.................... .............................................................ȋn calitate de director şi
educ/prof..... .............................................................................................ȋn calitate de partener.
2. Obiectul acordului
Obiectul prezentului acord de parteneriat ȋl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener ȋn
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extracurriculare ȋn cadrul proiectului CONCURS
INTERJUDEȚEAN”- ediţia I, concurs înscris în CAEM/CAEJ pentru anul 2023.
3.Obligaţiile părţilor:
Unitatea organizatoare se obligă:
 Să informeze unităţile de ȋnvăţământ partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către participanţi;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să elibereze diplome pentru copii şi adeverinţe pentru cadrele didactice;
 Să medieze rezultatele concursului;
 Să realizeze evaluarea finală a concursului.
Partenerul se obligă:
 Să popularizeze proiectul la nivelul unităţii de ȋnvăţământ;
 Să asigure participarea copiilor la concurs;
 Să respecte regulamentul de desfăşurare;
 Să respecte termenele specifice proiectului.
4.Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata desfăşurării proiectului. Prezentul acord are ca
obiectiv crearea unui climat de colaborare ȋn cadrul proiectului care să ducă la realizarea activităţilor
propuse.
5. Prezentul parteneriat a fost ȋncheiat ȋn două exemplare cu putere de original, unul pentru instituţia
parteneră şi unul pentru dosarul concursului .

Școala Gimnazială comuna Cislău Grădiniţa/Şcoala.............................


Director, ........................................................
Prof. Moldoveanu Aurelia Director,
Anexa 2

FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURS JUDEȚEAN CU PARTICIPARE INTERJUDEȚEANĂ


“CRESC FRUMOS ȘI SĂNĂTOS!“

EDIŢIA I , 2022-2023

Nume şi prenume cadru didactic: ………………………………………………………


Unitatea de învăţământ : ……………………………………………………………….
Adresa ………………………………………………………………………………….
Număr de telefon: ............................................................................................................
Adresă e-mail obligatoriu ..............................................................................................

Nr. Numele şi prenumele Grupa/ Secţiunea Titlul lucrării


crt. preșcolarului/elevului clasa
1
2
3

Semnătura cadrului didactic

S-ar putea să vă placă și