Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Şcoala Gimnaziala Sălcuța


Comuna Sălcuța , Județul Dolj
Strada A.I. Cuza,nr.118
Tel./fax 0251363012
e-mail:scoala_salcuta@yahoo.com

Avizat,
Inspector Şcolar I.S.J. Dolj
Prof. Simona Chiriţă

Concurs judeţean

,, PĂDUREA –Plămȃnul verde al


Terrei”
Concursul se regăsește ȋn CAE 2020 emis de I.S.J. Dolj la pozitia 142

20 martie 2020
A.INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE
Numele instituţiei organizatoare : Şcoala Gimnaziala Sălcuța-Structura Mȃrza
Date de contact instituţie : Comuna Sălcuța , Județul Dolj, Strada A.I. Cuza,nr.118, Tel./fax
0251363012, e-mail:scoala_salcuta@yahoo.com
Echipa de coordonare a activităţii :
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Prof.Leontina Monica Sună– Inspector General I.S.J.Dolj
Prof. Simona Chiriţă – Inspector programe educative formale si nonformale I.S.J. Dolj
Prof.Coca Tanciu– Inspector de specialitate ȋnvăţământ primar I.S.J.Dolj
Organizatorii concursului Şcoala Gimnaziala Sălcuța-Structura Mȃrza
Prof. Ileana Voica– Director
Prof. ȋnv.primar Laviniu Marcu
Prof. ȋnv.primar Daniela Văduva
Persoană de contact: Laviniu Marcu: 0767 117 036

B.INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACTIVITATEA DE


PERFECŢIONARE
Titlul : ,, PĂDUREA -Plămȃnul verde al Terrei”
Tipul proiectului: concurs
Categoria in care se încadrează activitatea de perfecţionare: nivel județean
Parteneri:
Şcoala Gimnazială Vȃrvoru de Jos
Locația: Şcoala Gimnazială Sălcuța - Structura Mȃrza

C.PREZENTAREA ACTIVITǍȚII
Argument

,,Pădurea reprezintă o podoabă a naturii; ea reprezintă viaţa si bogăţia şi prin toate


calităţile ei merită să fie cunoscută, curată şi  îngrijită.” Mihai A. Ionescu
,,Plămânul verde” al pământului, cum pe bună dreptate este supranumită pădurea,
îmbogăţeşte atmosfera cu oxigen, fără de care viaţa ar fi imposibilă, contribuind astfel la
menţinerea compoziţiei constante a aerului. Pădurile oferă adăpost pentru animale şi om . Ele
reprezintă un refugiu din calea zgomotului, a soarelui puternic, a vântului, e o oază de linişte şi
aer curat.Pădurea, odată distrusă de tulburările provocate de intervenţiile nepricepute ale omului
cu greu se poate reface. Trebuie să-i învățăm pe copii ,ȋncă de mici ca trebuie să prețuim spațiile
verzi și să nu avem nevoie de motive exacte pentru a fi buni îngrijitori și protectori ai lor, căci în
acest fel ne protejăm pe noi și asigurăm viața și generațiilor următoare.
Activitățile artistico-plastice constituie un mediu propice dezvoltării creativităţii
copiilor. Este nevoie să facem astfel ca fiecare copil să creadă în munca pe care o depune, iar noi
îndrumătorii lui să devenim colaboratori interesați în finalizarea și valorificarea produsului
muncii depuse în cadrul activităților artistico-plastice.

Obiectivul general al activitǎții


Stimularea creativităţii copiilor preşcolari şi şcolari prin încurajarea schimbului de
experiență între unitățile de învățământ.
Obiectivele specifice ale activitǎții
Stimularea posibilităţilor copiilor de exprimare plastică liberă, spontană a impresiilor, a
emoţiilor şi sentimentelor trăite în diferite experienţe de viaţă; manifestarea creativităţii
expresive ;
Valorificarea potenţialului creator al copiilor cu privire la capacitatea lor de a reda prin
realizarea unor postere protejarea pădurii;
Cultivarea spiritului de competiţie;

Grupul țintǎ- preșcolari, elevi


Durata: octombrie 2019 - iunie 2020
Descrieți rezultatele așteptate ca urmare a implementării activității, modalitatea și
indicatorii de evaluare a acestor rezultate.
Concursul ,, PĂDUREA -Plămȃnul verde al Terrei” își propune să pună în valoare
potențialul creativ al preșcolarilor și elevilor, oferindu-le posibilitatea de a-şi demonstra
imaginaţia şi sensibilitatea artistică prin realizarea unor postere ecologice pentru.

Modalitățile de evaluare
Monitorizarea se va realiza pe tot parcursul derulării proiectului, urmărind concordanţa
dintre obiectivele propuse precum şi respectarea calendarului.
Indicatorii de evaluare a acestor rezultate
Ponderea activităţilor cu caracter ecologic în activitatea curentă la clasă faţă de anul
trecut şi varietatea mijloacelor didactice (material suport) folosite.
Menționați activitățile de promovare/mediatizare și diseminare pe care
intenționați să le realizați în timpul implementării activității metodice, științifice propusă și
după încheierea acesteia:
Publicarea proiectului și regulamentului de participare a activității de perfecționare pe
site-ul Activitati gradinite, precum și în cadrul activităților de perfecționare ce vor urma.
Publicarea de imagini din cadrul expoziției pe contul de facebook al unității
organizatoare și ale celor partenere și participante.
Comisia de evaluare:
Prof. Coca Tanciu Inspector de specialitate ȋnvăţământ primar I.S.J.Dolj
Prof. Ileana Voica, Director Scoala Gimnaziala Salcuta
Prof.ȋnv primar Laviniu Marcu
Prof.ȋnv primar Daniela Văduva
Prof.ȋnv primar Lelia Georgescu
Prof.ȋnv primar Virginia Drăguț
Vor fi evaluate doar lucrarile realizate in conditiile stabilite prin regulament si trimise in
termenele stabilite de catre organizatori.
Lucrările vor fi jurizate ţinându-se seama de următoarele criterii:
è creativitate în alegerea temei
è corectitudinea executării imaginii
è aranjarea elementelor temei
è originalitate în compoziția lucrării
è aspectul estetic al lucrării
è respectarea temei proiectului
è impactul mesajului
REGULAMENT DE PARTICIPARE
Data și locul desfǎșurǎrii: 20 martie 2020, Şcoala Gimnazială Sălcuța - Structura Mȃrza
Înscrierea la Concursul județean ,, PĂDUREA - Plămȃnul verde al Terrei” se va face până
pe data de 16.03.2020, pe baza fişei de înscriere pentru concurs, care se va trimite listată
împreună cu un plic A4 autoadresat, timbru poştal de 3 lei, lucrările pentru concurs şi acordul de
parteneriat completat în dublu exemplar pe adresa: Şcoala Gimnaziala Sălcuța, Comuna
Sălcuța, Județul Dolj, Strada A.I. Cuza, nr.118 pentru Concursul județean ,,PĂDUREA
-Plămȃnul verde al Terrei”
Trimiterea diplomelor şi acordului de parteneriat se va face până la sfârșitul anului
școlar.
- Compoziţiile plastice vor fi realizate în format A3.
- Pot fi trimise maxim 3 lucrări / cadru didactic îndrumător.
- Pe spatele lucrării în partea dreaptă se vor trece: titlul lucrării, numele şi prenumele
preşcolarului/elevului, grupa/clasa, unitatea de învăţământ, localitatea, numele cadrului
didactic îndrumător.
- Toate lucrările vor ilustra tema propusă, vor avea un titlu şi vor conţine şi un mesaj ecologic;
- Afişele şi posterele vor fi realizate folosind o tehnică la alegere, respectând dimensiunea A3;
- Se vor lua ȋn considerarea doar lucrările realizare exclusiv de copii;
- Se vor acorda premiile I, II, III, mentiune pentru toţi preşcolarii/elevii .
- Nu se percepe taxă de participare.
- Lucrările nu se restituie.
Specificați care sunt partenerii implicați în proiect și arătați în ce constă
parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă școală și/sau o firmă/companie locală sau
organizație dacă este cazul. Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă
colaborarea dintre coordonator şi partener în vederea organizării şi desfăşurării unei activităţi de
perfecţionare în instituţia coordonatoare- pentru Concursul județean ,,PĂDUREA -Plămȃnul
verde al Terrei”
Participantul va mediatiza simpozionul în instituția în care își desfășoară activitatea, va
respecta regulamentul de desfășurare al concursului, va înscrie elevii în concurs și va distribui
preșcolarilor/elevilor participanți la concurs diplomele
D. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ:
a) Deviz estimativ
NNR. CRT. SURSA DE FINANŢARE
DDESCRIEREA CHELTUIELILOR (sponsori/venituri proprii)

1 Diplome Sponsorizare
2 -
-

3
4
T TOTAL:

b) Mod de certificare/participare: - diplome cu premii I, II, III, mentiune


preșcolarilor/elevilor

Director,
Şcoala Gimnazială Sălcuța
Prof. Ileana Voica

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


Scoala Gimnaziala Salcuta
Comuna Salcuta, Judetul Dolj
Strada A.I. Cuza, nr. 118
Tel./fax 0251363012
email:scoala_salcuta@yahoo.com

,, PĂDUREA -Plămȃnul verde al Terrei”


Fişă de înscriere - Concurs județean

CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:.............................................................................................


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT........................................................................................................
E-MAIL:..........................................................................
TELEFON …………………………………………….
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA/


CRT. PPREŞCOLARULUI/ELEVULUI CLASA TITLUL LUCRĂRII
1
2
3

Şcoala Gimnaziala Sălcuța Şcoala …………………………………………


Str. A.I. Cuza Nr.118 , Jud. Dolj Adresa…………………………………………
Tel: 0251363012 Telefon…………………………………………
Nr.................din................................... Nr……………………din……………………..

,, PĂDUREA - Plămȃnul verde al Terrei”

ACORD DE PARTENERIAT
Concurs județean
Încheiat astăzi, ............... 2020 între:

PĂRŢI CONTRACTANTE:
Şcoala Gimnaziala Sălcuța, reprezentată de prof. Ileana Voica în calitate de director si prof.ȋnv.primar Laviniu
Marcu și prof.ȋnv.primar Daniela Văduva, în calitate de coordonatori ai Concursului județean ,, PĂDUREA
-Plămȃnul verde al Terrei”, 20 martie 2020, Şcoala Gimnazială Sălcuța - Structura Mȃrza

Unitatea ................................................................, reprezentată de ...................................................................


în calitate de director şi .................................................................................................. în calitate de participant la
Concursul județean ,,PĂDUREA - Plămȃnul verde al Terrei”, 20 martie 2020, Şcoala Gimnazială Sălcuța -
Structura Mȃrza

Durata: octombrie 2019 - iunie 2020

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării unei activităţi de perfecţionare în instituţia coordonatoare - Concursul județean
,,PĂDUREA - Plămȃnul verde al Terrei”
Grădiniţa coordonatoare se obligă:
Să distribuie regulamentul concursului unităţilor de învăţământ partenere;
Să respecte termenul de desfăşurare al concursului;
Să întrunească comisia de evaluare a lucrărilor;
Să distribuie diplomele participanţilor înscrişi la concurs;
Participantul se obligă:
Să mediatizeze concursul în instituţia în care îşi desfăşoară activitatea;
Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
Să inscrie elevii în concurs;
Să distribuie preşcolarilor/elevilor participanţi la concurs diplomele.
Prezentul ACORD se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata activitatii pentru ca acesta să se deruleze conform programului
stabilit.

Şcoala Gimnazială Sălcuța Unitatea ……………………………………………………….


Director, Judeţul .....................................................................................
Prof. Ileana Voica Director,