Sunteți pe pagina 1din 6

Nr. ………….din………….

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL , INSPECTOR EDUCATIV ISJ BACĂU ,


PROF . LAZĂR FLORIN PROF. POPA CAMELIA-ELENA

DIRECTOR, CONSILIER EDUCATIV ,


PROF . BÂRGĂOANU OTILIA-ANUCA PROF. GHIORGHIU LAURA

,, TOLBA LUI MOŞ CRĂCIUN ’’


-Proiect educativ –
Ediția I

COORDONATORI:
Prof. înv.primar Andronache Georgeta-Irina, Școala Gimnazială ,,Ghiță Mocanu Onești
Prof. înv. primar Toșa Gabriela,Școala Gimnazială Căiuți
FORMULAR DE APLICAŢIE

Avizat,
Inspector educativ I.S.J.__________

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială ,,Ghiță Mocanu
Onești
Adresa completă Str. 1 Mai, nr.7, loc. Onești, jud. Bacău
Nr. de telefon/fax 0234/312394
Site şi adresă poştă electronică scoalamocanu@yahoo.com
Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact) Andronache Georgeta-Irina, prof. înv.
primar
Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 21/12
de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 60
Alte programe/proiecte -
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului : ,,Tolba lui Moș Crăciun”
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: concurs
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:
 Domeniul cultural-artistic, arte vizuale

B4: Ediţia nr.1


B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale: Școala Gimnazială ,,Ghiță Mocanu Onești
B6: Număr participanţi la proiect:120
B7: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse
300 - 300

B8: Proiectul este cu participare: X directă, X indirectă, online.


REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 120 elevi, 12 cadre didactice
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevi și cadre didactice ai Școlii Gimnaziale ,,Ghiță Mocanu Onești
și Școala Gimnazială Căiuți, părinți, membri ai comunității locale.
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
d. Descrierea activităţii principale
Activitățile propuse sunt ,,Să ne organizăm!”, ,,Dorim să fii cu noi!”, ,,Să vină Moș Crăciun!”,
,,Tolba lui Moș Crăciun”, ,,Ecouri”.
Concursul va avea următoarele secţiuni: colaj, pictură, felicitări. Compoziţiile plastice vor fi
realizate în tehnica de lucru la alegere ( acuarelă , culori , carioci ) pe suport A4 . Pe verso lucrărilor se
vor regăsi etichetele ce vor cuprinde: numele şi prenumele elevului; clasa; numele şi prenumele
cadrului didactic coordonator , şcoala ; localitatea , judeţul.

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.


Prin implicarea mai multor şcoli din judeţul Olt dorim să trezim interesul copiilor pentru lectură
C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Argument
Cred că cea mai frumoasă şi mai iubită de cei mici şi mari, săraci sau bogaţi este sărbătoarea
Crăciunului. Veche de peste două milenii, răspândită pe tot globul, cea mai importantă sărbătoare a
creştinilor este aşteptată cu emoţie şi bucurie. Crăciunul este asociat cu feeria iernii, cu puritatea
zăpezii şi este o sărbătoare emoţionată mai ales pentru copii care aşteaptă sosirea lui Moş Crăciun cu
tolba plină.
Semnificaţia religioasă a Crăciunului este naşterea Mântuitorului Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu
trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai credincioşi, mai îngăduitori. Această
sărbătoare semnifică naşterea, creaţia şi veşnicia Universului. Prin naştere se perpetuează specia
umană şi viaţa devine veşnică. În aceste zile suntem mai buni, mai veseli, mai sănătoşi şi mai umani.
Fiecare om, copil sau bătrân, îşi aminteşte cu plăcere sărbătorile de Crăciun şi momentele
speciale pe care le- a trăit. Copiii îl aşteaptă cu nerăbdare pe Moş Crăciun în faţa căruia recunosc fără
teamă dacă au fost cuminţi sau au făcut năzbâtii. Ei ştiu că Moşul este iertător şi le aduce daruri mai
ales dacă spun o poezie sau o colindă .
Oamenii maturi sau cei deja bătrâni sunt emoţionaţi amintindu-şi de copilărie, de darurile de
Crăciun pe care le primeau chiar şi cei săraci. Când eram copii nu prea înţelegeam de ce Moş Crăciun
aducea unor copii mai multe daruri, iar altora mai puţine. Explicaţia venea de obicei din partea
părinţilor şi era foarte simplă: Moş Crăciun aduce mai multe cadouri copiilor care au fost foarte
cuminţi . Acesta este şi astăzi un argument foarte serios şi este o motivaţie puternică pentru copii care
se straduiesc să devină mai cuminţi, mai harnici şi mai ascultători pentru anul viitor să primească mai
multe daruri.
Sărbatorile de Crăciun sunt minunate mai ales în sate unde se respectă tradiţiile străvechi. Peisajul
de iarnă este emoţionant: căsuţele sunt luminate, prin geamuri licăresc lumânări şi globuri colorate, iar
mesele sunt pline cu bunătăţi tradiţionale: cârnaţi, sarmale, caltaboşi, colaci, cozonaci .
Amintirile sărbătorilor de Crăciun din copilărie ne întristează uneori pentru că realizăm că nu
putem da timpul înapoi, dar e minunat să primim în casele noastre cu lacrimi de emoţie în ochi pe
copiii şi nepoţii noştri care ne urează tot ce e mai frumos şi ne încălzesc sufletele cu veselia şi tinereţea
lor .

C.2. Scopul proiectului: Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din
cicluL primar; aplicarea unor tehnici specifice artelor plastice în realizarea unor compoziţii care să
respecte tema ,,Tolba lui Moş Crăciun ''

C.3. Obiectivele specifice ale proiectului:


* stimularea creativităţii participanţilor;
* descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice şi plastice ;
* antrenarea unui număr cât mai mare de elevi în activităţi extracurriculare;
* dezvoltarea spiritului de competiţie ;
* valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei artistico-plastice.

C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul


Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul sunt elevii din clasele pregătitoare- clasa a IV- a din
două unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești, Şcoala Gimnazială Căiuți. În proiect
vor fi implicaţi, de asemenea, părinţi şi membri ai comunităţii locale.

C.5. Beneficiarii direcți și indirecți


Beneficiari direcţi: preşcolari şi elevi ai claselor pregătitoare - a IV-a;
Beneficiari indirecţi: cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale

C.6. Durata proiectului: octombrie 2018- februarie 2019


C.7. Descrierea activităţilor:
Activitatea 1:
a. Titlul activităţii: ,, Să ne organizăm!” - constituirea echipei proiectului
b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2018
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești
d. Participanţi: cadrele didactice participante la proiect
e. Descrierea pe scurt a activității: Cadrele didactice participante la proiect se pun de acord în privinţa
temei proiectului, stabilesc activităţile proiectului şi modalităţile de evaluare.

Activitatea 2:
a. Titlul activităţii: ,, Dorim să fii cu noi!” - înscrierea concurenților
b. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2018
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești
d. Participanţi: cadrele didactice participante la proiect
e. Descrierea pe scurt a activității: Cadrele didactice participante la proiect responsabile cu fișele de
înscriere le vor centraliza și vor crea o bază de date.

Activitatea 3:
a. Titlul activităţii: ,, Să vină Moș Crăciun!”- primirea lucrărilor
b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2018
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești
d. Participanţi: comisia de organizare din cadrul proiectului ,,Tolba lui Moș Crăciun
e. Descrierea pe scurt a activității:comisia de organizare vor primi și tria lucrările pe secțiuni.

Activitatea 4:
a. Titlul activităţii: ,, Tolba lui Moș Crăciun”- jurizarea lucrărilor - faza locală
b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2019
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești
d. Participanţi: comisia de evaluare din cadrul proiectului ,,Tolba lui Moș Crăciun
e. Descrierea pe scurt a activității:comisia de evaluare vor juriza lucrările le secțiuni.

Activitatea 5:
a. Titlul activităţii: ,,Ecouri’’– premiere, expoziție
b. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2019
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești
d. Participanţi: comisia de evaluare din cadrul proiectului ,,Tolba lui Moș Crăciun
e. Descrierea pe scurt a activității:comisia de evaluare vor juriza vor acorda premii pe secțiuni, se va
realiza o expoziție cu toate lucrările participate în cadrul proiectului.
C.8. Diagrama Gantt a activităților
N Obiectiv specific Activitate Luna Luna Luna Luna Luna Responsabili
r. octombrie noiembrie decembrie ianuarie februari
cr e
t.
1 ,, Să ne Prof. Andronache
. organizăm - Georgeta-Irina
Prof. Toșa
Constituirea Gabriela
unei baze de
date cu
* antrenarea
profesorii
unui număr cât
participanți la
mai mare de
proiect
elevi în activităţi
extracurriculare; Prof. Nechita
,, Dorim să fii
cu noi!” Zefora
Prof. Andronache
2 Realizarea Georgeta-Irina
. unei baze de Prof. Birtea
date cu toți cei Mihaela
înscriși
3 * descoperirea ,, Să vină Moș Prof. Sergentu
. şi dezvoltarea Crăciun!” – Eugenia
Prof. Abaza
aptitudinilor primirea Carmen
artistice şi lucrărilor Prof. Jitea
plastice ; Daniela
Prof. Mihalcea
Anca

4 * dezvoltarea ,, Tolba lui Prof. Bârgăoanu


. spiritului de Moș Otilia-Anuca
Prof. Toșa
competiţie ; Crăciun” – Gabriela
* stimularea jurizarea Prof, Ghiorghiu
creativităţii lucrărilor – Laura
participanţilor; faza locală Prof. Andronache
Irina
5 ,,Ecouri’’- Prof. Bârgăoanu
. * valorificarea premierea și Otilia-Anuca
Prof. Constandiș
experienţei expoziție de Geta
pozitive a lucrări Prof. Negoiță
cadrelor Elena
didactice în Prof. Martin
abordarea Ramona
educaţiei
artistico-
plastice.
C.9. – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului
 Participarea unui număr de 120 elevi şi 21 de cadre didactice din două unităţi şcolare din
judeţul Bacău;
 Stimulare creativității copiilor;
 Dezvoltarea comunicării prin relaţionarea copiilor şi părinţilor;
 Mediatizarea activităţilor, a bunelor practici ale cadrelor didactice implicate in proiect;
 Dezvoltarea colaborării între elevii celor două școli implicate;

C.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului


Monitorizarea activităţilor proiectului se va realiza de către cadrele didactice iniţiatoare, de
către directorul școlii şi de către inspectorul educativ. Evaluarea va consta în portofoliul activităţii,
incluzând procese verbale, fotografii, filmuleţe, expoziţie, prezentări PPT.

C.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului


Suntem încredintați că acest proiect educațional va prinde rădăcini reprezentând o intervenție
benefică în viața copiilor, devenind un bun obicei multă vreme și cu posibilitatea de dezvoltare/
continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri. Continuitatea proiectului se va
asigura prin organizarea și altor ediții în anii următori.

C.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul


implementării proiectului
Mediatizarea proiectului se va realiza prin prezentarea proiectului în cadrul comisiilor metodice
în şedinţele cu părinţii şi în revista şcolii. Diseminarea rezultatelor se va realiza în cadrul sedinţelor
Consiliului profesoral, în cadrul şedinţelor cu părinţii, în revista şcolii şi pe site-ul „didactic.ro”.

C.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului


1.Şcoala Gimnazială ,,Ghiță Mocanu Onești” va coordona desfăşurarea activităţilor, va desfăşura
activităţile stabilite în proiect, realizând obiectivele vizate. Va monitoriza desfăşurarea activităţilor, va
face evaluarea finală şi va face cunoscute rezultatele. Este organizatoarea şi realizatoarea proiectului;
va găzdui cinci activităţi ale proiectului.
Adresa:Strada 1 Mai, nr.7, tel.0234312394 , e-mail:scoalamocanu@yahoo.com , loc.Onești Judeţul
Bacău
Persoană de contact: prof. înv.primar Andronache Georgeta-Irina. Este coordonator şi realizator al
proiectului; va monitoriza desfăşurarea activităţilor din proiect şi va întocmi împreună cu Toșa
Gabriela raportul final.
2.Şcoala Gimnazială Căiuți
Adresa Sat Căiuți, com. Căiuți, tel. 0234338412, e-mail: scoalacaiuti@yahoo.com
Persoană de contact: prof. înv. primar Toșa Gabriela. Este coordonator şi realizator al proiectului;
va monitoriza desfăşurarea activităţilor din proiect şi va întocmi împreună cu Andronache Georgeta
Irina raportul final.
D. DEVIZ ESTIMATIV
Fonduri Finanţare
Nr. Total
Descrierea cheltuielilor* proprii solicitată
crt. sumă
Realizarea diplomelor pentru elevii şi  180   180 
1 profesorii participanţi
Materiale de lucru (lipici, aracet, coli albe  120    120
2 şi colorate )
TOTAL RON  300    300

Coordonatori (nume și semnătură) Andronache Georgeta-Irina


Toșa Gabriela
Director unitate (nume și semnătură)Prof. Bârgăoanu Otilia - Anuca

S-ar putea să vă placă și