Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Educaţiei Naționale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui


FORMULAR DE APLICAŢIE
Avizat,
Insp. educativ ISJ ______
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Anastasie Panu”, HUŞI,


instituţiei/unităţii de JUDEŢUL VASLUI
învăţământ aplicante
Adresa completă Strada Mihail Kogalniceanu nr. 15

Nr. de telefon/fax 0235480671


Adresă poştă scoalano3@yahoo.com
electronică

COORDONATOR PROIECT/PERSOANĂ DE CONTACT


Dna Ivan Cătălina-Valentina
Nume, Prenume
Funcţia profesor învăţământ primar

Adresa completă Str. Școlii, Nr. 14, Bl. 27 , Sc. B, Ap. 5, Et. 1 Huşi, Vaslui
Adresă poştă cataivanlina@yahoo.com
electronică

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului Copilăria, oglinda sufletului curat


B.2. Categoria în care A. cultural- artistic x
se încadrează
proiectul: B. tehnico-stiintific
(bifaţi categoria în
care se încadrează C. sportiv-turistic x
proiectul
dumneavoastră) D. cetatenie democratica

E. altele (precizaţi)

( tot formularul se completează cu caracter 12 Times New Roman)

1
C. REZUMATUL PROIECTULUI/DESCRIERE

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

1. Număr de elevi implicaţi: - 100 din învăţământul primar


2.Activități (cross-curriculare, intracurriculare si extrașcolare-pentru unități
scolare și extrașcolare –pentru palate și cluburi ale copiilor) propuse, în ordinea
în care se vor desfăşura(numai titlul activităților).

1. Documentarea

2. Stil de viață sănătos

3. Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor

4. Colindul copilăriei mele

5. Sărut, măicuță, ochii tăi!

6. Sărbătoarea Înviereii – Sărbătoarea Renașterii

7. Adio, clasa pregătitoare!

8. Să culegem roadele muncii noastre – evaluare si diseminare

3.Număr de parteneri: 5

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Prezentati: analiza de nevoi, concordanta cu prioritatile MEN, obiectivul


general ale proiectului si precizaţi ţinta strategică a Planului de Dezvoltare
Scolara, din care derivă obiectivul general al proiectului(max. 1 pagina)

1.Argument justificare, context (analiză de nevoi)


Analiza de nevoi:
Copilăria, oglinda sufletului curat - „Copilăria este șuvoiul de apă care
izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care omenirea aleargă fără
încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de
frumusețe, de perfecțiune,,
Francesco Orestano

Cu toţii ne amintim cu plăcere şi cu nostalgie de copilărie...


Ea este vârsta marilor superlative pe care le merită viaţa, vârsta celei mai
depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăiește prin flori și se
exprimă prin exclamaţii.
Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând
vârsta inocenţei şi a candorii. Jocul şi joaca sunt elemente caracteristice copilăriei,
ele îi dau farmec, reprezentând o modalitate prin care copiii pot descoperi lumea
2
înconjurătoare şi totodată minunatele emoții pe care copilăria le poate oferi.
Copiii din ziua de astăzi trăiesc într-o lume virtuală, dominată de monștrii
imaginari din desenele animate, fără jocuri în aer liber, ci doar pe telefon sau pe
tabletă. Chiar dacă universul copilăriei și-a schimbat coordonatele, totuși, rămân
elemente comune: puritatea sufletească, naivitatea, năzuința spre mai bine.
De aceea, copiii trebuie să înveţe să trăiască momentele unice ale copilăriei,
oferindu-le contexte de învățare variate și atractive, astfel încât să-şi amintească,
peste ani, cu drag de ele .

Concordanţa cu priorităţile MEN:

Educația copiilor are ca finalitate principală formarea unor anumite competențe


necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru integrarea socială și
participarea cetățenească activă în societate, pentru formarea unei concepții de viață
bazată pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe
stimularea dialogului intercultural.
Proiectul educațional Copilăria, oglinda sufletului curat dorește cultivarea
sensibilității elevilor față de valorile moral-civice și a respectului pentru mediul
înconjurător natural, social și cultural.

Ţinta strategică din PDŞ:

În PDŞ al Şcolii Gimnaziale „Anastasie Panu” Huşi, una dintre ţintele


strategice, cea pe care urmărim să o atingem şi prin activităţile acestui proiect, este
„stimularea şi democratizarea vieţii şcolare prin programe şi proiecte extracurriculare
care să permită iniţiativa şi implicarea elevilor în acţiuni care să le dezvolte
conştiinţa civică, atitudini pro-sociale, simţul responsabilităţii faţă de zestrea
culturală moștenită de la înaintașii noștri.”.

D.2. Scrieţi obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului


Obiectivul general:

Promovarea unui stil de viață sănătos și a unor obiceiuri și tradiții românești,


prin valorificarea potențialului creator și a sensibilitatii artistice a elevilor, în cadrul
unor activități cultural-artistice desfășurate în școală și în comunitatea locală.

Obiective specifice:

Proiectul, Copilăria, oglinda sufletului curat, are ca obiective specifice:

 Realizarea de creaţii literare şi artistice pe tema proiectului;


 Realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă între instituţii de
învăţământ, cadre didactice şi elevi;
 Cultivarea creativităţii, a sensibilităţii artistice, a simţului estetic şi
dezvoltarea personalităţii copiilor;
 Dezvoltarea spiritului de competiţie;
 Dezvoltarea simţului estetic şi practic.
 Dezvoltarea libertăţii de exprimare a copiiilor.
 Respectarea şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor

3
locale.
 Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală.

D.3. Descrieţi grupul / grupurile ţintă căruia i se adresează proiectul si nevoile


acestuia/acestora

În cadrul proiectului Copilăria, oglinda sufletului curat, grupurile ţintă vor fi:
-100 elevi din clasele P-IV cu vârste: 6 - 11 ani, genul: băieţi şi fete, mediul
urban și rural, status socio-economic: mediu (clasa de mijloc);

Acest proiect educaţional urmăreşte implicarea reală a elevilor ca actori principali în


acţiuni care să le dezvolte conştiinţa civică, atitudini pro-sociale, simţul artistic și
estetic.

D.4. Durata proiectului(minim 3 luni)


octombrie 2020– iunie 2021

D.5. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai


jos(multiplicati fisa pentru fiecare activitate in parte.). Pentru data/perioada de
desfasurare, mentionati Luna 1, Luna 2, etc.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului Copilăria, oglinda sufletului curat, vor


fi organizate următoarele activităţi:

Activitatea nr. 1 Documentarea

Constă în stabilirea echipei de proiect şi lansarea proiectului în şcoală şi în


comunitate. Astfel, echipa va avea următoarea componenţă:
-Prof. Ivan Cătălina Valentina – coordonator de proiect;
-prof. Prodea Manuela - partener în proiect;
-prof. Radu Nela Diana – partener în proiect;
-psiholog Afloarei Monica Ramona – partener în proiect;
-doctor Maftei Ionela Carmen – partener în proiect;
- Marian Dumitru Rugina – colaborator ;
-prof. Hoha Nicoleta – colaborator;
-prof. Lupu Angelica Maria – colaborator;
-educ. Costandache Daniela – colaborator;
-prof. Ghimpu Cosmin – colaborator;
-prof. Cornea Mariana - colaborator;

Totodată se stabilesc sarcinile fiecărui membru implicat în proiect, activităţile


ce urmează a fi coordonate de fiecare în parte, contribuţia fiecăruia la buna
desfăşurare a activităţilor.

Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: „Stil de viaţă sănătos”
Tipul activităţii: mixt - ateliere de lucru
4
Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2020
Locul desfăşurării: sala de clasă a fiecărui grup de educabili înscrişi
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 80 elevi, 5 cadre didactice, 1 medic
Responsabili: Dr. Maftei Ionela Carmen, Prof. Ivan Cătălina Valentina, Prof. Hoha
Nicoleta, Prof. Lupu Angelica Maria
Beneficiari: - 80 elevi din mediul urban
- elevi care citesc informaţiile de la avizier;
– părinţii elevilor care vor participa la proiect;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
Metode/mijloace de realizare: brainstorming-ul, problematizarea, conversaţia,
mozaicul, turul galeriei, expunere de afişe la avizier, prezentare film
Modalităţi de evaluare: observaţia, măsurarea nivelului de participare, analiza
produselor activităţii, portofolii
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Fiecare cadru didactic organizează în clasă ateliere de lucru care să aibă ca
obiective :
1.să explice ce înseamnă stil de viaţă sănătos,
2.să precizeze cât mai multe norme de igienă personală,
3.să stabilească norme de igienă colectivă, respectiv responsabilităţile educabililor
pentru menţinerea curăţeniei în sala de clasă,
4.să realizeze alfabetul sănătăţii să precizeze obiectele din trusa medicală şi să
realizeze o planşă cu ele).
5. să vizioneze filmul Povestea lui Covid
Se vor afişa în fiecare clasă produsele activităţii, fiecare elev va întocmi pentru
portofoliu lista cu responsabilităţile educabililor pentru menţinerea curăţeniei în sala
de clasă. Cadrele didactice şi directorul şcolii vor urmări în ce măsură elevii sunt
interesaţi de tema propusă şi respectă regulile stabilite de comun acord.

Activitatea nr. 3

Titlul activităţii: Sfântul Andrei – Ocrotirorul Românilor


Tipul activităţii: cultural - artistică
Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2020
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu”- Huși
Catedrala Episcopală din Huși
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți,
reprezentanți ai comunității etc):
40 de elevi, 5 cadre didactice, 10 părinţi
Responsabil: prof. Ivan Cătălina Valentina, prof. Ghimpu Cosmin, Prof. Cornea
Mariana
Beneficiari direcţi:
- 40 elevi din mediul urban
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
Metode/mijloace de realizare: prezentare ppt, ateliere de lucru;
Modalităţi de evaluare: observaţia, dezvoltare de scenariu, măsurarea nivelului de
participare, analiza produselor activităţii;
5
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
- prezentare ppt – viata Sfântului Apostol Andrei;
-participarea la Sfânta Liturghie;
-ateliere de lucru pentru realizarea de icoane în diferite tehnici;
-realizarea unei expoziții;
-realizarea unui album foto;

Activitatea nr. 4
Titlul activităţii: Colindul copilăriei mele
Tipul activităţii: cultural - artistică
Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2020
Locul desfăşurării: Catedrala Episcopală din Huși
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți,
reprezentanți ai comunității etc):
23 de elevi, 4 de cadre didactice, 5 de părinţi,
Responsabil: prof. Ivan Cătălina Valentina, prof. Radu Nela Diana, prof.
Costandache Daniela, domnul Marian Dumitru Rugină.
Beneficiari direcţi:
- 23 elevi - înv. tradiţional din mediul urban;
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
Metode/mijloace de realizare: colaj de colinde
Modalităţi de evaluare: observaţia
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
- organizarea unei colecte de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte, prin
contribuție benevolă din partea elevilor și a familiilor lor;
- confecționarea de felicitări cu tematică de iarnă și ornamente;
- colaj de colinde prezentat de școlari ;
-împărțirea darurilor;

Activitatea nr. 5
Titlul activităţii : Sărut, măicuță, ochii tăi!
Tipul activităţii: cultural - artistică
Data/perioada de desfăşurare: martie 2021
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Huși
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
40 de elevi, 3 de cadre didactice, 5 de părinţi, directorul Şcolii Gimnaziale „Anastasie
Panu” Huşi;
Responsabil: prof. Radu Nela Diana, prof. Ivan Cătălina Valentina, prof. Lupu
Angelica Maria;
Beneficiari direcţi:
- 40 elevi - înv. tradiţional din mediul urban
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
Metode/mijloace de realizare: concurs de îndemânare, ateliere de lucru, program
6
artistic
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
expoziție
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
-ateliere de lucru – „Chipul măicuței mele” lucrare practică realizată în tehnici și pe
suporturi diferite;
- jurizarea lucrărilor;
-program artistic susținut de către elevi;
- festivitatea de premiere: diplomele vor fi acordate individual;
-realizarea unei expoziții;

Activitatea nr. 6:
Tipul activităţii: cultural - artistică
Titlul activităţii: Sărbătoarea Înviereii – Sărbătoarea Renașterii
Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2021
Locul desfăşurării: Centrul de Recuperare și Reabilitare Râșești
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți,
reprezentanți ai comunității etc):
30 de elevi 4 cadre didactice, 5 părinţi;
Responsabil: director Afloarei Monica Ramona. Prof. Prodea Manuela, prof. Ivan
Cătălina Valentina;
Beneficiari direcţi:
- 30 elevi - înv. tradiţional din mediul urban și rural;
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
Metode/mijloace de realizare: ateliere de lucru, concurs de desene, dramatizare,
dezbatere;
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
măsurarea nivelului de participare, analiza documentelor.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
– prezentarea istoricului, a simbolurilor crestine, a obiceiurilor si traditiilor respectate
de Paste ( PPT);
- prezentarea unor cântece, ghicitori și poezii despre Paste;
-„încondeierea” ouălor de Paști ;
- confecționarea ornamentelor de Paști: cosulete, suporturi pentru ouă, iepurași,
felicitari;
- organizarea unei expoziții;
- activitate de voluntariat la : Centrul de Recuperare și Reabilitare Râșești

Activitatea nr. 7
Titlul activităţii: Adio, clasa pregătitoare!
Tipul activităţii: cultural-artistică
Data/perioada de desfăşurare: iunie 2021
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
56 de elevi, 5 cadre didactice, 10 de părinţi, directorul Şcolii Gimnaziale „Anastasie
Panu” Huşi
7
Responsabil:
-Prof Ivan Cătălina Valentina, prof. Hoha Nicoleta ,prof. Lupu Angelica Maria
Beneficiari direcţi:
-56 elevi - înv. tradiţional din mediul urban
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
– şcolile ce vor beneficia de activităţile de diseminare.
Metode/mijloace de realizare: serbare școlară
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
măsurarea nivelului de participare, analiza documentelor.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
- invitație la amintiri – prezentare ppt cu cele mai importante momente care au avut
loc de-a lungul primului an de școală;
-program artistic: dramatizări, cântece, poezii
-urări de rămas bun;

Activitatea nr. 8
Titlul activităţii: Să culegem roadele muncii noastre!
Tipul activităţii: Evaluarea proiectului
Data/perioada de desfăşurare: iunie 2021
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială "Anastasie Panu" Huşi
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
100 de elevi, 7 de cadre didactice, 30 de părinţi, reprezentant massmedia, reprezentant
al primăriei, directori de şcoli participante;
Responsabil:
-Prof Ivan Cătălina Valentina
-prof. Prodea Manuela
-prof Radu Nela Diana

Beneficiari direcţi:
- 100 elevi - înv. tradiţional din mediul urban
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
- şcolile ce vor beneficia de activităţile de diseminare.
Metode/mijloace de realizare:
- program artistic
Modalităţi de evaluare: dezvoltarea de scenariu, măsurarea nivelului de participare,
analiza documentelor, observația
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
-prezentare de momente artistice pregătite de fiecare cadru implicat în proiect;
-expoziție de fotografii realizate pe toată durata desfășurării proiectului;
-expoziție cu lucrările realizate de-a lungul desfășurării proiectului.
8
D.6. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului
(cantitative si calitative)
Ca urmare a activităţilor derulate în cadrul proiectului Copilăria, oglida sufletului
curat vor fi obţinute:
Rezultate cantitative Rezultate calitative
- 40-50 de lucrări realizate din diverse - abilităţi specifice la nivelul elevilor din
materiale, prezentate în expozițiile grupurile ţintă;
din incinta instituțiilor implicate; - inventar de bune practici identificate
- 100 de mape cuprinzând diplome de prin proiect;
participare, fotografii, pliante, cd-uri - formarea abilităţilor de comunicare şi
cu activitățile desfășurate; interacţiune socială a elevilor indiferent
- 1 album de fotografii realizate în de mediu, alternativă, etnie;
timpul desfășurării activităților - dezvoltarea spiritului civic al elevilor
proiectului. prin participarea la proiecte caritabile în
comunitatea locală;
- valorificarea potenţialului creativ al
elevilor prin implicarea în activităţi cu
caracter artistic;
- dezvoltarea sentimentelor de
generozitate, altruism, candoare,
acceptare a aproapelui fără a-l judeca.
- aprecierea valorilor culturale și
artistice transmise din generație în
generație;

D.7. Prezentaţi modalitatile de monitorizare si evaluare a progresului proiectului


si a rezultatelor asteptate. Precizati indicatorii de evaluare.
Pentru monitorizarea şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor proiectului
Copilăria, oglinda sufletului curat vor fi utilizate activităţi lunare pe toată durata
proiectului, ce vor verifica consistenţa, coerenţa, logica internă.
Monitonizarea se va face de către coordonator care va utiliza o grilă ce include
indicatori legați de:
-desfășurarea activităților implicate în proiect;
-modul în care sunt îndeplinite responsabilitățile;
-modul în care acționează participanții la proiect;
-modul în care sunt folosite resursele prevăzute în proiect;
-consecințele activităților prevăzute în proiect;
-probleme ce apar în implementarea proiectului;
-soluții care se aplică pentru rezolvarea problemelor apărute;
-produsele copiilor realizate în cadrul proiectului sunt afișate sau disponibile;
-afișe, pliante, anunțuri, voi volante, expoziții, folosirea diferită a resurselor școlii:
TIC, bibliotecă, cabinete.

Evaluările vor fi rapoarte curente, intermediare şi finale efectuate de către


participanţii la proiect şi de persoane aflate în poziţii de conducere, specialişti.
Indicatorii de evaluare ai proiectului sunt: jurnalul pentru evaluarea aspectului
social al proiectului, evaluare, dezbatere contradictorie, observaţia pentru a evalua
competenţele de lucru în echipă şi conduita socială.

9
D.8. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului
Derularea activităţilor incluse în proiectul Copilăria, oglinda sufletului curat vor
avea ca beneficiari:
- beneficiarii direcţi – 100 elevi din clasele P-IV cu vârste: 6- 11 ani, genul:
băieţi şi fete, mediul urban și rural status socio-economic: mediu (clasa de
mijloc);
- cadrele didactice de la fiecare școală înscrisă în proiect;
- beneficiarii indirecţi :
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
– şcolile ce vor beneficia de activităţile de diseminare.

D.9. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului


ţintă (elevi, cadre didactice, scoala, comunitate educativa largita, comunitate
locala)
Implementarea proiectului Copilăria, oglinda sufletului curat va avea impact
asupra:
- grupurilor ţintă prin generarea unor schimbări specifice pozitive;
- comunităţii şcolare prin valorificarea rezultatelor proiectului;
- şcolii ca organizaţie prin creşterea capacităţii instituţionale, extinderea
parteneriatelor, creşterea prestigiului în comunitate;
- partenerilor din proiect prin dobândirea unor informaţii şi abilităţi;
-unităţilor şcolare din vecinătate prin diseminarea bunelor practici identificate prin
proiect şi descoperirea de noi direcţii de dezvoltare a şcolii.

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului


Durabilitatea – conceput pe o perioadă de 4 ani ( octombrie 2020- iunie 2024)
Continuitatea – înnoit în fiecare an.
Extinderea după finalizarea proiectului Copilăria, oglinda sufletului curat va fi
asigurată prin:
- continuarea activităţii grupului de iniţiativă/acţiune constituit în cadrul
proiectului prin fructificarea rezultatelor;
- noi proiecte ce vor fi elaborate după finalizarea proiectului;
- menţinerea/dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului;
- includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile şcolii.

D.11. Menţionaţi activităţile de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în


timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia(in scoala, in
comunitatea educativa largita, in comunitatea locala)
În cadrul Proiectului Copilăria, oglinda sufletului curat diseminarea va fi asigurată
astfel:
- prezentarea proiectului în comisii metodice, cercuri pedagogice;
- ședințe cu părinții;
- realizarea de cd-uri, albume cu fotografii, expoziții;
- prezentarea rezultatelor finale în reviste școlare, locale, naționale și mass-
media

10
D.12. Arătaţi care sunt valoarea adaugata / elementele de noutate ale proiectului
Proiectul, ca element de originalitate, își propune valorificarea potențialului
artistic și creativ al copiilor și activarea capacităților interioare care vor îmbrăca
forma iubirii, înțelepciunii, păcii și bucuriei.
Dincolo de obiectivele pe care le urmărește proiectul în ceea ce privește educația
copiilor, se urmărește și o sensibilizare a părinților și a comunităților locale pentru a
adopta un stil de viață sănătos și pentru a valorifica obiceiurile și tradițiile naționale.

D.13. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă


parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie
locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină)

Partenerii implicaţi în proiect sunt:


1. Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi
2. Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu ” Huși
3. Școala Gimnazială „prof. Ioan Dănăilă” Ghermănești
4. Centrul de Recuperare și Reabilitare Râșești
5. Dispensarul Școlar Huși

Toţi partenerii găzduiesc cel puțin o activitate din proiect la care vor participa
echipajele înscrise.
Rolul şi responsabilităţile unităţii şcolare partenere:
- să trimită şcolii organizatoare Protocolul de colaborare, completat, semnat şi
ştampilat;
- să participe la fiecare activitate din calendar şi să trimită materialele propuse în
proiect;
- să realizeze un portofoliu ce va cuprinde materiale reprezentative pentru fiecare
activitate desfăşurată;
- să organizeze activitatea de care răspunde în cadrul şcolii;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
proiectului.
Părinţi, câte 10 persoane de la fiecare colectiv de elevi.

E. DeVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI

Total
Nr. Descrierea sumă
crt. cheltuielilor Fonduri Finanţare
proprii externa

1. consumabile 300 300


TOTAL 300 300

F. INFORMAŢII DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT


F.1. Descrierea unităţii de învăţământ
Tipul unităţii de învăţământ 1. Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi
(gradinita, scoala primara /
gimnaziala, liceu, palat, club)
PJ / Structura
11
DA

NU
Numărul cadrelor didactice Total : 59 Femei: 48 Bărbaţi:11
Numărul elevilor înmatriculaţi Total : 885 Fete: 417 Băieţi:468
F.2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect
Numărul cadrelor didactice Total : 10 Femei: 9 Bărbaţi: 1
participante la proiect
Numărul elevilor participanţi la Total : 100 Fete: 50 Băieţi: 50
proiect
Discipline de studiu implicate in CLR, MEM, AVAP, MM, DP
proiect
Numărul claselor/ 5 clase din mediul urban învățământ primar 1
grupelor/cercurilor participante la clasa din mediul rural învățământ primar
proiect şi tipul/profilul acestora
F.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte finantate si / nefinantate.

DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos)

NU
Finanţat „Toleranța – un pas spre prietenie” sponsori, consiliul local
2011- de către /
2012 nefinantat
2012- Autofinan „Pământul suspină...Alinați-l, copii!”
2013 țare
2012- Autofinan „Clubul părinților creativi”
2013 țare
2012- Autofinan „Clubul elevilor creativi”
2013 țare
2012- Autofinan „Deschideți porțile copilăriei prin ecologie”
2013 țare
2012- Autofinan „Cum să ne păstrăm sănătatea”
2013 țare
2013- Autofinan „Toleranța – un pas spre prietenie” sponsori, consiliul local
2014 țare
2013- Autofinan „Pământul suspină...Alinați-l, copii!”
2014 țare
2013- Autofinan „Cum să ne păstrăm sănătatea”
2014 țare
2013- Autofinan „Învățători și părinți implicați, copii educați”
2014 țare
2013- Finanțare Proiect Comenius „The Young Journalist”
2014 europeană
2014- Autofinan „Școala – inima comunității”
2015 țare
2014- Autofinan „Cum să ne păstrăm sănătatea”
2015 țare
2014- Autofinan „Suflete de copii în straie de sărbătoare”
2015 țare
2014- Finanțare Proiect Comenius „The Young Journalist”
12
2015 europeană
2015- Autofinan „Suflete de copii în straie de sărbătoare”
2016 țare
2016- Autofinan „Povestile copilăriei”
2017 țare
2017- Autofinan „Învățători și părinți implicați, copii educați”
2018 țare
G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI

G.1.1 Instituţia Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu ” Huși


parteneră, dacă o altă
unitate de învăţământ
este implicată în
proiect
Adresa completă Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 27, localitatea Huși, județul
Vaslui, Cod 735100

Nr. de telefon/fax  tel. 0235480965,

Adresă poştă e-mail scoala1husi@yahoo.com


electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcţia prof.Radu Nela Diana
persoanei de contact:

G.1.2 Instituţia Școala Gimnazială „prof. Ioan Dănăilă”


parteneră, dacă o
altă unitate de
învăţământ este
implicată în proiect
Adresa completă Ghermănești cu sediul în Ghermănești, comuna Drînceni,
județul Vaslui, ,

Nr. de telefon/fax tel. 0235482049

Adresă poştă scoalaghermănești@yahoo.com


electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcţia prof.Prodea Manuela
persoanei de
contact:

G.2.1. Numele Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului,


firmei/companiei, Centrul de Recuperare și Reabilitare Rîșești
organizaţiei sau
instituţie
Domeniul de protecție socială
activitate

13
Adresa completă Sat Râșești, Com. Drînceni, Jud. Vaslui

Nr. de telefon/fax tel. 0235482889

Adresă poştă email monicar.afloarei@gmail


electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcţia psiholog Afloarei Monica Raluca.
persoanei de contact

G.2.2 Numele Dispensarul Școlar Huși, instituţie reprezentată de doamna


firmei/companiei,
organizaţiei sau
instituţie
Domeniul de activitate sănătate
Adresa completă B-dul 1 Mai, Nr. 8, localitatea Huși, județul Vaslui

Nr. de telefon/fax tel. 0235481211


Adresă poştă -
electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcţia doctor Maftei Ionela Carmen.
persoanei de contact

G.2.3 Numele Episcopia Hușilor


firmei/companiei,
organizaţiei sau
instituţie
Domeniul de activitate cultură
Adresa completă
Str. Ștefan cel Mare, Nr.1, localitatea Huși, județul Vaslui,
Cod 735100
Nr. de telefon/fax , tel. 0235481538
Adresă poştă
electronică/Pagină de Website: https://episcopiahusilor.ro/
Internet
Numele şi funcţia Marian Dumitru Rugină
persoanei de contact

Director, Coordonator proiect,


Prof. Ivan Cătălina Valentina
Prof. Benchea Oana Roxana Irina

Avizat C.A. Data:


13.10. 2020

14

S-ar putea să vă placă și