Sunteți pe pagina 1din 15

Nr. MECT: 43177/06.10.

2008
Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
FORMULAR DE APLICAŢIE
Avizat,
Insp. educativ ISJ ______
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Anastasie Panu”, HUŞI,


instituţiei/unităţii de JUDEŢUL VASLUI
învăţământ aplicante
Adresa completă Strada Mihail Kogalniceanu nr. 15

Nr. de telefon/fax 0235480671


Adresă poştă scoalano3@yahoo.com
electronică

COORDONATOR PROIECT/PERSOANĂ DE CONTACT


Dl/
Nume, Prenume Dna Ivan Cătălina-Valentina
Funcţia profesor învăţământ primar şi preprimar / profesor
învăţământ primar şi preprimar
Adresa completă Str. Huşi-Stănileşti, Nr. 9, Bl. ANL 3, Sc. C, Parter, Ap. 6,
Huşi, Vaslui / Str. Școlii, Nr. 19, Bl.31, Sc. B, Etj. 3, Ap. 27,
Huşi, Vaslui
Adresă poştă cataivanlina@yahoo.com
electronică nico_hoha@yahoo.com

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului Suflete de copii în straie de sărbătoare


B.2. Categoria în care A. cultural- artistic x
se încadrează
proiectul: B. tehnico-stiintific
(bifaţi categoria în
care se încadrează C. sportiv-turistic x
proiectul
dumneavoastră) D. cetatenie democratica

E. altele (precizaţi)

( tot formularul se completează cu caracter 12 Times New Roman)

1
C. REZUMATUL PROIECTULUI/DESCRIERE

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

1. Număr de elevi implicaţi: - 100 din învăţământul primar și 20 din


învățământul preșcolar

2.Activități (cross-curriculare, intracurriculare si extrașcolare-pentru unități


scolare și extrașcolare –pentru palate și cluburi ale copiilor) propuse, în ordinea
în care se vor desfăşura(numai titlul activităților).

1. Documentarea

2. Toamna ne inspiră

3. Din străbuni...de la oameni buni

4. Sărut, măicuță, ochii tăi!

5. Sărbătoarea Înviereii – Sărbătoarea Renașterii

6. Adio, clasa pregătitoare!

7. Învățăm și ne relaxăm

8. Să culegem roadele muncii noastre – evaluare si diseminare

3.Număr de parteneri: 5

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Prezentati: analiza de nevoi, concordanta cu prioritatile MEN, obiectivul


general ale proiectului si precizaţi ţinta strategică a Planului de Dezvoltare
Scolara, din care derivă obiectivul general al proiectului(max. 1 pagina)

1.Argument justificare, context (analiză de nevoi)


Analiza de nevoi:
Suflete de copii în straie de sărbătoare - „Tradiţia e cea mai de preţ merinde a
sufletului” Liviu Rebreanu
Pentru cei ce le privesc din afară, tradițiie şi obiceiurile sunt mari spectacole,
dar dincolo de acestea, înglobează acele înțelesuri profunde asupra relațiilor omului
cu natura, a relațiilor interumane, a raportului acestuia cu viața socială.
Tradiția reprezintă ansamblul de datini, obiceiuri, credințe care se
statornicesc în cadrul unor grupuri sociale şi care se transmit din generație în
generație.
Obiceiul este o deprindere consacrată comună unui popor sau unei
comunități. Este o manifestare spirituală inedită şi originală care nu este la fel pe

2
întreg cuprinsul țării.
Aşa cum orice prunc, prin fenomenul naşterii, capătă o identitate şi
dobândeşte o informație genetică de care nu se poate detaşa niciodată, nici cultura
tradițională nu-şi poate pierde identitatea şi nici valoarea de document a
informațiilor transmise de la o generație la alta.
Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile
poporului nostru în contextul actual socio-cultural când influenţa mass-mediei
promovează în rândul tinerilor împrumuturi din diverse culturi. Tradiţiile noastre,
moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie preluate şi transmise următoarelor
generaţii, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic,
armonie, graţie, ritm.
Ziua Naţională a României, Nașterea Domnului, 8 Martie, Învierea Domnului,
reprezintă sărbători prin care dorim să le insuflăm copiilor noștri sentimente de
dragoste și respect pentru limba română, ţara noastră, poporul român, strămoşii
noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri,
mândria că sunt descendenţii unor buni creștini iubitori de neam şi ţară.
Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a
meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara ei. De aceea
am considerat oportun acest proiect educaţional în vederea evidenţierii valorilor,
tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă
sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile
poporului român.

Concordanţa cu priorităţile MEN:

Educația copiilor are ca finalitate principală formarea unor anumite competențe


necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru integrarea socială și
participarea cetățenească activă în societate, pentru formarea unei concepții de viață
bazată pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe
stimularea dialogului intercultural.
Proiectul educațional Suflete de copii în straie de sărbătoare dorește cultivarea
sensibilității elevilor față de valorile moral-civice și a respectului pentru natură și
mediul înconjurător natural, social și cultural.

Ţinta strategică din PDŞ:


În PDŞ al Şcolii Gimnaziale „Anastasie Panu” Huşi, una dintre ţintele
strategice, cea pe care urmărim să o atingem şi prin activităţile acestui proiect, este
„stimularea şi democratizarea vieţii şcolare prin programe şi proiecte extracurriculare
care să permită iniţiativa şi implicarea elevilor în acţiuni care să le dezvolte
conştiinţa civică, atitudini pro-sociale, simţul responsabilităţii faţă de zestrea
culturală moștenită de la înaintașii noștri.”.

D.2. Scrieţi obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului


Obiectivul general:
Promovarea unor obiceiuri și tradiții ale principalelor sărbători românești, prin
valorificarea potențialului creator și a sensibilitatii artistice a elevilor, în cadrul unor
activități cultural-artistice desfășurate în școală și în comunitatea locală.

3
Obiective specifice:

Proiectul Suflete de copii în straie de sărbătoare are ca obiective specifice:

 Realizarea de creaţii literare şi artistice pe tema proiectului;


 Realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă între instituţii de
învăţământ, cadre didactice şi elevi;
 Cultivarea creativităţii, a sensibilităţii artistice, a simţului estetic şi
dezvoltarea personalităţii copiilor;
 Dezvoltarea spiritului de competiţie;
 Dezvoltarea simţului estetic şi practic.
 Dezvoltarea libertăţii de exprimare a copiiilor.
 Respectarea şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor
locale.
 Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală.

D.3. Descrieţi grupul / grupurile ţintă căruia i se adresează proiectul si nevoile


acestuia/acestora

În cadrul proiectului Suflete de copii în straie de sărbătoare, grupurile ţintă vor fi:
-100 elevi din clasele I-IV cu vârste: 7 - 11 ani, genul: băieţi şi fete, mediul
urban , status socio-economic: mediu (clasa de mijloc);
-20 de preşcolari;
Acest proiect educaţional urmăreşte implicarea reală a elevilor ca actori principali în
acţiuni care să le dezvolte conştiinţa civică, atitudini pro-sociale, simţul artistic și
estetic.

D.4. Durata proiectului(minim 3 luni)


octombrie 2015– iunie 2016

D.5. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai


jos(multiplicati fisa pentru fiecare activitate in parte.). Pentru data/perioada de
desfasurare, mentionati Luna 1, Luna 2, etc.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului Suflete de copii în straie de


sărbătoare, vor fi organizate următoarele activităţi:

Activitatea nr. 1 Documentarea


A constat în stabilirea echipei de proiect şi lansarea proiectului în şcoală şi în
comunitate. Astfel echipa va avea următoarea componenţă:
-Prof. Ivan Cătălina Valentina – coordonator de proiect;
-prof. Hoha Nicoleta – coordonator de proiect;
-prof. Cuceanu Raluca Otilia – colaborator;
-educ. Turculeț Marilena – colaborator;
-prof. Busuioc Constanța Elena - colaborator;
-prof. Ghimpu Cosmin;
-prof. Cornea Mariana;

4
-prof. Prof. Pamfil Anișoara – colaborator;
-sora Ghiurea Maria – colaborator;
-sora Perca Mihaela – colaborator;
-sora Corina – colaborator;
-sora Mihaela – colaborator;

Totodată se stabilesc sarcinile fiecărui membru implicat în proiect, activităţile


ce urmează a fi coordonate de fiecare în parte, contribuţia fiecăruia la buna
desfăşurare a activităţilor.

Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: Concurs de artă, fantezie şi culoare
- „Toamna ne inspiră”
Tipul activităţii: cultural - artistică
Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2015
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu”- Huşi
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
40 de elevi, 5 de cadre didactice, 20 de părinţi, directorul Şcolii Gimnaziale
„Anastasie Panu” Huşi.
Responsabil: Prof. Hoha Nicoleta
Beneficiari direcţi:
- 50 elevi - înv. tradiţional din mediul urban
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– şcolile ce vor beneficia de activităţile de diseminare.
Metode/mijloace de realizare: concurs de îndemânare, ateliere de lucru, program
artistic
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
expoziție
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
- primirea invitaţilor;
-realizarea expoziției - „Toamna ne inspiră”
- program artistic prezentat de şcoala gazdă;
-concurs „Mâini dibace”, ateliere de lucru;
- jurizarea lucrărilor;
- festivitatea de premiere: diplomele vor fi acordate individual;

Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: Din străbuni...de la oameni buni
Tipul activităţii: cultural - artistică
Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2014
Locul desfăşurării: Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane vârstnice
Huși
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți,
reprezentanți ai comunității etc):
40 de elevi, 3 de cadre didactice, 10 de părinţi, directorul Şcolii Gimnaziale
„Anastasie Panu” Huşi, directorul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane
vârstnice  Huși
Responsabil: Prof. Hoha Nicoleta, prof. Ivan Cătălina Valentina, Cuceanu Otilia
5
Raluca, prof. Busuioc Constanța Elena;
Beneficiari direcţi:
- 50 elevi - înv. tradiţional din mediul urban;
- 21 de preșcolari
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
Metode/mijloace de realizare: program artistic
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
expoziție
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
- organizarea unei colecte de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte, prin
contribuție benevolă din partea elevilor și a familiilor lor;
- confecționarea de felicitări cu tematică de iarnă;
- deplasarea la locul desfășurării activității;
- primirea invitaţilor;
- vizitarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane vârstnice  Huși;
- program artistic prezentat de școlari și preșcolari;
-împărțirea darurilor;

Activitatea nr. 4
Titlul activităţii : Sărut, măicuță, ochii tăi!
Tipul activităţii: cultural - artistică
Data/perioada de desfăşurare: martie 2016
Locul desfăşurării: Centrul de Zi „Sfântul Anton” din cadrul Asociației
„Congregația Surorile Franciscane Misionare de Assisi” filiala Huși
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
40 de elevi, 3 de cadre didactice, 5 de părinţi, directorul Şcolii Gimnaziale „Anastasie
Panu” Huşi, surorile franciscane
Responsabil:Sora Ghiurea Maria, Sora Percă Mihaela, Sora Corina, Sora Mihaela
prof. Cuceanu Otilia Raluca, prof. Hoha Nicoleta, prof. Ivan Cătălina Valentina;
Beneficiari direcţi:
- 40 elevi - înv. tradiţional din mediul urban
- 28 de elevi defavorizați de la Centrul de Zi „Sfântul Anton” Huși;
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
Metode/mijloace de realizare: concurs de îndemânare, ateliere de lucru, program
artistic
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
expoziție
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
- primirea invitaţilor;
- vizitarea Centrului de Zi „Sfântul Anton” ;
-ateliere de lucru – „Chipul măicuței mele” lucrare practică realizată în tehnici și pe
suporturi diferite;
- jurizarea lucrărilor;
6
-program artistic susținut de către elevi;
- festivitatea de premiere: diplomele vor fi acordate individual;
-realizarea unei expoziții;

Activitatea nr. 5:
Tipul activităţii: cultural - artistică
Titlul activităţii: Sărbătoarea Înviereii – Sărbătoarea Renașterii
Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2016
Locul desfăşurării: Liceul Tehnologic Special „Sfânta Ecaterina” Huşi și
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane vârstnice  Huși
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți,
reprezentanți ai comunității etc):
50 de elevi 4 cadre didactice, 5 de părinţi, directorul Şcolii Gimnaziale „Anastasie
Panu” Huşi, Liceul Tehnologic Special „Sfânta Ecaterina” Huşi
Responsabil: prof. Pamfil Anișoara, Prof. Hoha Nicoleta, prof.Cuceanu Otilia
Raluca, prof. Ivan Cătălina Valentina;
Beneficiari direcţi:
- 30 elevi - înv. tradiţional din mediul urban;
- 20 de elevi ai liceului tehnologic special;
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
Metode/mijloace de realizare: ateliere de lucru, concurs de desene, dramatizare,
dezbatere;
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
măsurarea nivelului de participare, analiza documentelor.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
– prezentarea istoricului, a simbolurilor crestine, a obiceiurilor si traditiilor respectate
de Paste ( PPT);
- prezentarea unor cântece, ghicitori și poezii despre Paste;
-„încondeierea” ouălor de Paști prin metoda quilling;
- confecționarea ornamentelor de Paști: cosulete, suporturi pentru ouă, iepurași,
felicitari;
- organizarea unei expoziții;
- activitate de voluntariat la Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane
vârstnice  Huși

Activitatea nr. 6
Titlul activităţii: Adio, clasa pregătitoare!
Tipul activităţii: cultural-artistică
Data/perioada de desfăşurare: iunie 2016
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
56 de elevi, 5 cadre didactice, 10 de părinţi, directorul Şcolii Gimnaziale „Anastasie
Panu” Huşi
Responsabil:
-Prof Ivan Cătălina Valentina
-prof. Hoha Nicoleta
7
Beneficiari direcţi:
-56 elevi - înv. tradiţional din mediul urban
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
– şcolile ce vor beneficia de activităţile de diseminare.
Metode/mijloace de realizare: activități de ecologizare a parcurilor, marșul micilor
ecologiști;
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
măsurarea nivelului de participare, analiza documentelor.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
- invitație la amintiri – prezentare ppt cu cele mai importante momente care au avut
loc de-a lungul primului an de școală;
-program artistic: dramatizări, cântece, poezii
-urări de rămas bun;

Activitatea nr. 8
Titlul activităţii: „ Învățăm și ne relaxăm”
Tipul activităţii: sportiv-turistică
Data/perioada de desfăşurare: iunie 2016
Locul desfăşurării: Stațiunea Durău
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
56 de elevi, 2 cadre didactice, 2 părinţi
Responsabil:
-Prof Ivan Cătălina Valentina
-prof. Hoha Nicoleta
Beneficiari direcţi:
-56 elevi - înv. tradiţional din mediul urban
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
Metode/mijloace de realizare: vizita, drumeția ;
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
măsurarea nivelului de participare, analiza documentelor.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
- deplasarea în stațiunea Târgu Ocna;
-drumeție montană;
-plimbare în salina Trotuș;

Activitatea nr. 9
Titlul activităţii: Să culegem roadele muncii noastre!
Tipul activităţii: Evaluarea proiectului
Data/perioada de desfăşurare: iunie 2016
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială "Anastasie Panu" Huşi
8
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
100 de elevi, 7 de cadre didactice, 30 de părinţi, reprezentant massmedia, reprezentant
al primăriei, directori de şcoli participante;
Responsabil:
-Prof Ivan Cătălina Valentina
-prof. Hoha Nicoleta
-prof Cuceanu Raluca Otilia
-educ. Turculeț Marinela

Beneficiari direcţi:
- 60 elevi - înv. tradiţional din mediul urban
- 20 de preșcolari
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
- şcolile ce vor beneficia de activităţile de diseminare.
Metode/mijloace de realizare:
- program artistic
Modalităţi de evaluare: dezvoltarea de scenariu, măsurarea nivelului de participare,
analiza documentelor, observația
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
-prezentare de momente artistice pregătite de fiecare cadru implicat în proiect;
-expoziție de fotografii realizate pe toată durata desfășurării proiectului;
-expoziție cu lucrările realizate de-a lungul desfășurării proiectului.

D.6. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului


(cantitative si calitative)
Ca urmare a activităţilor derulate în cadrul proiectului Suflete de copii în straie de
sărbătoare vor fi obţinute:
Rezultate cantitative Rezultate calitative
- 40-50 de lucrări realizate din diverse - abilităţi specifice la nivelul elevilor din
materiale, prezentate în expozițiile grupurile ţintă;
din incinta instituțiilor implicate; - inventar de bune practici identificate
- 100 de mape cuprinzând diplome de prin proiect;
participare, fotografii, pliante, cd-uri - formarea abilităţilor de comunicare şi
cu activitățile desfășurate; interacţiune socială a elevilor indiferent
- 1 album de fotografii realizate în de mediu, alternativă, etnie;
timpul desfășurării activităților - dezvoltarea spiritului civic al elevilor
proiectului. prin participarea la proiecte caritabile în
comunitatea locală;
- valorificarea potenţialului creativ al
elevilor prin implicarea în activităţi cu
caracter artistic;
- dezvoltarea sentimentelor de
generozitate, altruism, candoare,
acceptare a aproapelui fără a-l judeca.
- aprecierea valorilor culturale și
9
artistice transmise din generație în
generație;

D.7. Prezentaţi modalitatile de monitorizare si evaluare a progresului proiectului


si a rezultatelor asteptate. Precizati indicatorii de evaluare.
Pentru monitorizarea şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor proiectului Suflete de
copii în straie de sărbătoare vor fi utilizate activităţi lunare pe toată durata
proiectului, ce vor verifica consistenţa, coerenţa, logica internă.
Monitonizarea se va face de către coordonator care va utiliza o grilă ce include
indicatori legați de:
-desfășurarea activităților implicate în proiect;
-modul în care sunt îndeplinite responsabilitățile;
-modul în care acționează participanții la proiect;
-modul în care sunt folosite resursele prevăzute în proiect;
-consecințele activităților prevăzute în proiect;
-probleme ce apar în implementarea proiectului;
-soluții care se aplică pentru rezolvarea problemelor apărute;
-produsele copiilor realizate în cadrul proiectului sunt afișate sau disponibile;
-afișe, pliante, anunțuri, voi volante, expoziții, folosirea diferită a resurselor școlii:
TIC, bibliotecă, cabinete.

Evaluările vor fi rapoarte curente, intermediare şi finale efectuate de către


participanţii la proiect şi de persoane aflate în poziţii de conducere, specialişti.
Indicatorii de evaluare ai proiectului sunt: jurnalul pentru evaluarea aspectului
social al proiectului, evaluare, dezbatere contradictorie, observaţia pentru a evalua
competenţele de lucru în echipă şi conduita socială.

D.8. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului


Derularea activităţilor incluse în proiectul Suflete de copii în straie de sărbătoare
vor avea ca beneficiari:
- beneficiarii direcţi – elevii claselor I-IV și preșcolari; 100 elevi din clasele I-IV
cu vârste: 5- 11 ani, genul: băieţi şi fete, mediul urban, status socio-economic:
mediu (clasa de mijloc);
- cadrele didactice de la fiecare școală înscrisă în proiect;
- beneficiarii indirecţi :
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
– şcolile ce vor beneficia de activităţile de diseminare.

D.9. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului


ţintă (elevi, cadre didactice, scoala, comunitate educativa largita, comunitate
locala)
Implementarea proiectului Suflete de copii în straie de sărbătoare va avea
impact asupra:
- grupurilor ţintă prin generarea unor schimbări specifice pozitive;

10
- comunităţii şcolare prin valorificarea rezultatelor proiectului;
- şcolii ca organizaţie prin creşterea capacităţii instituţionale, extinderea
parteneriatelor, creşterea prestigiului în comunitate;
- partenerilor din proiect prin dobândirea unor informaţii şi abilităţi;
-unităţilor şcolare din vecinătate prin diseminarea bunelor practici identificate prin
proiect şi descoperirea de noi direcţii de dezvoltare a şcolii.

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului


Durabilitatea – conceput pe o perioadă de 4 ani ( octombrie 2014- iunie 2018)
Continuitatea – înnoit în fiecare an.
Extinderea după finalizarea proiectului Suflete de copii în straie de sărbătoare va fi
asigurată prin:
- continuarea activităţii grupului de iniţiativă/acţiune constituit în cadrul
proiectului prin fructificarea rezultatelor;
- noi proiecte ce vor fi elaborate după finalizarea proiectului;
- menţinerea/dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului;
- includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile şcolii.

D.11. Menţionaţi activităţile de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în


timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia(in scoala, in
comunitatea educativa largita, in comunitatea locala)
În cadrul Proiectului Suflete de copii în straie de sărbătoare diseminarea va fi
asigurată astfel:
- prezentarea proiectului în comisii metodice, cercuri pedagogice;
- ședințe cu părinții;
- realizarea de cd-uri, albume cu fotografii, expoziții;
- prezentarea rezultatelor finale în reviste școlare, locale, naționale și mass-
media

D.12. Arătaţi care sunt valoarea adaugata / elementele de noutate ale proiectului
Proiectul, ca element de originalitate, își propune valorificarea rolului definitoriu
al tradițiilor strămoșești în pregătirea copiilor și contribuția lor la transmiterea zestrei
culturale din generație în generație.
Dincolo de obiectivele pe care le urmărește proiectul în ceea ce privește educația
copiilor, se urmărește și o sensibilizare a părinților și a comunităților locale pentru
valorificarea obiceiurilor și tradițiilor naționale.

D.13. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă


parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie
locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină)
Partenerii implicaţi în proiect sunt:
1. Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi
2. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 12 Huşi
3. Liceul Tehnologic Special „Sf. Ecaterina ” Huși
4. Centrul de zi „Sfântul Anton” din cadrul ONG-ului Asociației „Congregația
Surorile Franciscane Misionare de Assisi”, filiala Huși
5. Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane vârstnice  Huși

Toţi partenerii găzduiesc cel puțin o activitate din proiect la care vor participa

11
echipajele înscrise.
Rolul şi responsabilităţile unităţii şcolare partenere:
- să trimită şcolii organizatoare Protocolul de colaborare, completat, semnat şi
ştampilat;
- să participe la fiecare activitate din calendar şi să trimită materialele propuse în
proiect;
- să realizeze un portofoliu ce va cuprinde materiale reprezentative pentru fiecare
activitate desfăşurată;
- să organizeze activitatea de care răspunde în cadrul şcolii;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
proiectului.
Părinţi, câte 10 persoane de la fiecare colectiv de elevi.

E. DeVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI

Total
Nr. Descrierea sumă
crt. cheltuielilor Fonduri Finanţare
proprii externa

700  700
transport
1.
2. consumabile 300 300

TOTAL 1000

F. INFORMAŢII DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT


F.1. Descrierea unităţii de învăţământ
Tipul unităţii de învăţământ 1. Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi
(gradinita, scoala primara /
gimnaziala, liceu, palat, club)
PJ / Structura
DA

NU
Numărul cadrelor didactice Total : 65 Femei: 54 Bărbaţi:11
Numărul elevilor înmatriculaţi Total : 1020 Fete: 477 Băieţi:543
F.2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect
Numărul cadrelor didactice Total : 12 Femei: 11 Bărbaţi: 1
participante la proiect
Numărul elevilor participanţi la Total : 100 Fete: 50 Băieţi: 50
proiect
Discipline de studiu implicate in CLR, MEM, AVAP, MM, DP
proiect
Numărul claselor/ 5 clase din mediul urban învățământ preprimar și
grupelor/cercurilor participante la primar
proiect şi tipul/profilul acestora

12
F.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte finantate si / nefinantate.

DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos)

NU
Finanţat „Toleranța – un pas spre prietenie” sponsori, consiliul local
2011- de către /
2012 nefinantat
2012- Autofinan „Pământul suspină...Alinați-l, copii!”
2013 țare
2012- Autofinan „Clubul părinților creativi”
2013 țare
2012- Autofinan „Clubul elevilor creativi”
2013 țare
2012- Autofinan „Deschideți porțile copilăriei prin ecologie”
2013 țare
2012- Autofinan „Cum să ne păstrăm sănătatea”
2013 țare
2013- Autofinan „Toleranța – un pas spre prietenie” sponsori, consiliul local
2014 țare
2013- Autofinan „Pământul suspină...Alinați-l, copii!”
2014 țare
2013- Autofinan „Cum să ne păstrăm sănătatea”
2014 țare
2013- Autofinan „Învățători și părinți implicați, copii educați”
2014 țare
2013- Finanțare Proiect Comenius „The Young Journalist”
2014 europeană
2014- Autofinan „Școala – inima comunității”
2015 țare
2014- Autofinan „Cum să ne păstrăm sănătatea”
2015 țare
2014- Autofinan „Suflete de copii în straie de sărbătoare”
2015 țare
2014- Autofinan Proiect Comenius „The Young Journalist”
2015 țare
G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI
Tabelul se multiplica pentru fiecare unitate scolara partenera. Rubricile pentru care nu exista
informatie se completeaza cu formula „nu este cazul”.
G.1.1 Instituţia Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Huși
parteneră, dacă o altă
unitate de învăţământ
este implicată în
proiect
Adresa completă Strada I. L. Caragiale nr. 4

Nr. de telefon/fax  0235480328/0235480703

Adresă poştă gradinita12_husi@yahoo.com


electronică /Pagină
Internet
13
Numele şi funcţia educ. Turculeț Marinela
persoanei de contact:

Tabelul se multiplica pentru fiecare institutie/organizatie partenera. Rubricile pentru care


nu exista informatie se completeaza cu formula „nu este cazul”.

G.2.1. Numele Centrul de Zi „Sfântul Anton” din cadru ONG Asociației


firmei/companiei, „Congregația Surorile Franciscane Misionare de Assisi”,
organizaţiei sau filiala Huși
instituţie
Domeniul de activitate extracurriculară
activitate
Adresa completă Str. Melchisedec, Nr.4, Loc.Huși, Jud. Vaslui, Cod 735100

Nr. de telefon/fax 0235 481180

Adresă poştă Surori_franciscane@yahoo.com


electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcţia Coordonator sora, Ghiurea Maria
persoanei de contact

G.2.2 Numele Liceul Tehnologic Special „Sf. Ecaterina” Huși


firmei/companiei,
organizaţiei sau
instituţie
Domeniul de activitate Învățământ special
Adresa completă Str. Dobrina, nr. 2, Loc Huși, Jud, Vaslui, Cod 735100

Nr. de telefon/fax 0235-480847

Adresă poştă sfanta_ecaterina@yahoo.com


electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcţia Director, prof. Giugaru Beatrice Henriette.
persoanei de contact

G.2.3 Numele Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului


firmei/companiei, Vaslui
organizaţiei sau Centrul de îngrijire și asistenţă pentru persoanele vârstnice
instituţie
Domeniul de activitate Asistenta socială
Adresa completă
Str. Huși – Stănilești, Nr. 9 Loc. Huşi, Jud. Vaslui
Nr. de telefon/fax Tel: 0235486351
Adresă poştă
electronică/Pagină de Nu este cazul
Internet
14
Numele şi funcţia Manager, Ing. Ciobanu Cătălin.
persoanei de contact

Director, Coordonatori proiect,


Prof. Cătălina Valentina Ivan
Prof. Benchea Oana Roxana Irina Prof. Hoha Nicoleta

Avizat C.A. Data:


20.10. 2015

15

S-ar putea să vă placă și