Sunteți pe pagina 1din 40

Proiectul de grant Cuget Liber Grup colar Gheorghe Magheru a lansat la sfritul lunii trecute proiectul de grant Cuget

Liber. Echipa de proiect: unoiu !u"itru # director$ u%erea Marius & director ad'.$ Gorun (urelia # prof$ Milosteanu !iana # prof.$ )tanciulescu (urelia # cont. )ef. *biecti+ general al proiectului este l,rgirea ori%ontului cultural artistic i tiin-ific al ele+ilor. Educa-ia estetic, a acestora$ perfec-ionarea deprinderilor ele+ilor de a elabora crea-ii originale (cti+it,-i desf,urate .n cadrul proiectului: /. Ca"panie de infor"are .n rndul ele+ilor # ce +i%ea%, infor"area ele+ilor$ dar i a opiniei publice asupra acti+it,-ilor ce ur"ea%, a fi desf,urate .n cadrul proiectului # luna iunie. 0. )tabilirea co"ponen-ei Grupului de Coordonare # din co"ponen-a acestuia fac parte att institu-iile i"plicate .n proiect$ ct i repre%entan-i ai co"unit,-ii locale$ iar rolul acestui grup este de a "onitori%a i e+alua acti+it,-ile .ntreprinse$ iar la final de a stabilii sugestii de ."bun,t,-ire i de a dise"ina re%ultatele ob-inute .n cadrul altor unit,-i de .n+,-,"nt i .n rndul co"unit,-ii locale. & luna iunie 1.)tabilirea calendarului concret al acti+it,-ilor # .n cadrul acestei acti+it,-i +a a+ea loc pre%entarea obiecti+elor proiectului i se +a stabilii concret calendarul i orarul fiec,rei acti+it,-i. # luna iunie. 2.)tabilirea co"ponen-ei 'uriului pentru selectarea +iitorilor ele+i redactori # 'uriul +a a+ea .n co"ponen-, att actuali redactori ele+i ct i cadre didactice .ndru",toare$ repre%entan-i ai presei locale$ ai unor institu-ii de cultur, locale. # luna iunie. 3. !escoperire de tinere talente & principalele surse de furni%are a redactorilor ele+i se aprecia%, c, +or fi ca i pn, acu" # cenaclul Literar 45i"pul Cugetului Liber dar i cercurile de ele+i din coal,. 06& 00 iunie 7. (teliere de preg,tire a ele+ilor selecta-i # ele+ii +or participa la o serie de ateliere de crea-ie coordonate de lectori # oa"eni de cultur, i de pres,. 8. 9ntlniri de lucru ale Grupului de Coordonare ce +i%ea%, "onitori%area$ e+aluarea i anali%area atent, a acti+it,-ilor i re%ultatelor ob-inute. (ceste .ntlniri +or a+ea loc periodic i dup, fiecare acti+itate "a'or, .ntreprins,. !e ase"enea "e"brii grupului .n func-ie de sarcinile pri"ite$ +or participa la edin-ele de proiect precu" i la toate acti+it,-ile. Grupul de coordonare +a fi -inut .n per"anen-, la curent cu toate acti+it,-ile .ntreprinse$ cu toate proble"ele .ntlnite i cu re%ultatele ob-inute .n ur"a e+alu,rilor. & /.iulie&0/.dece"brie 0668 :. 5ab,r, de 'urnalistic, 5is"ana 0668 # .n cadrul acestei acti+it,-i ele+ii selecta-i +or putea .n+,-a de la 1 lectori # din presa local,$ tainele "eseriei de 'urnalist. # 16.august&1.septe"brie 0668 ;. <i%it, de docu"entare # se ur",rete +i%itarea Mu%eului )atului$ a Casei Me"oriale Constantin rncui$ a unor ",n,stiri i a altor %one din 'ude- .n care tradi-iile i obiceiurile locale au r,"as nealterate. & 0/. septe"brie. 0668 /6. =edactarea re+istei Cuget Liber nr. 18 # ele+ii redactori i colaboratori$ stabilesc con-inutul editorial al re+istei$ +erific, i aprecia%, calitatea "aterialelor colectate$ selectea%, "aterialele$ aleg "odalitatea de pagina-ie$ de pre%entare. # /.septe"brie&/.octo"brie 0668

//. 5ip,rirea re+istei Cuget Liber nr. 18 # dup, tehnoredactare$ re+ista +a fi tri"is, pentru a fi tip,rit, .ntr&o tipografie. # /&8. octo"brie 0668 /0. Ca"panie de infor"are i pro"o+are a re+istei .n rndul ele+ilor i a co"unit,-ii locale # dup, tip,rire re+ista +a fi pro"o+at, att .n coal, ct i .n presa local,$ .n cadrul institu-iilor colaboratoare i partenere$a redac-iilor re+istelor colare$ in co"unitatea local,. # /&/3. octo"brie 0668 /1. =eali%area unei pagini >eb a =e+istei Cuget Liber # se aprecia%, c, pagina >eb +a fi reali%at, de ele+ii liceului din cadrul cercului de infor"atic, .n colaborare cu ele+ii redactori ai re+istei. Pagina >eb +a facilita accesul tinerilor la infor"a-ii pro"o+nd astfel consu"ul cultural .n rndul tinerilor. /.septe"brie&/:.octo"brie 0668. /2. Lansarea re+istei Cuget Liber nr. 18 # +a a+ea loc .n cadru festi+ # sala 5eatrului !ra"atic 4El+ira Godeanu$ cu in+ita-i din rndul ele+ilor$ al cadrelor didactice$ dar i de la alte redac-ii de re+iste colare$ oa"eni de pres,$ oa"eni de cultur,$ factori de deci%ie$ repre%entan-i ai co"unit,-ii locale. /:.octo"brie 0668 /3. )alon de carte i re+ist, colar, # +a a+ea loc .n cadrul ibliotecii ?ude-ene Cristhian 5ell pe durata a 1 %ile$ iar la "anifestare +or fi pre%entate$ toate re+istele colare din 'ude-$ re+istele pre"iate la ni+el na-ional$ reali%,ri ale ele+ilor. Manifestarea se dorete a face cunoscute re+istele colare .n rndul ele+ilor i a pro"o+a schi"bul de e@perien-, .ntre echipele redac-ionale. # 3&8.noie"brie 0668 /7. )i"po%ion & A"pactul re+istei colare asupra tinerei genera-ii # "aterialele pre%entate .n cadrul "anifest,rii +or fi publicate .ntr&o brour, ce +a fi distribuit, .n coal,$ p,rin-ilor$ .n co"unitate$ la agen-ii econo"ici$ dar i prin inter"ediul Anspectoratului colar ?ude-ean i a (utorit,-ii Ba-ionale pentru 5ineret .n toate colile din 'ude-. & 2.dece"brie 0668 /8. Mediati%area i dise"inarea re%ultatelor ob-inute # re%ultatele ob-inute +or fi "ediati%ate i dise"inate prin inter"ediul presei locale colaboratoare$ a institu-iilor de cultur, colaboratoare$ a Anspectoratului colar Gor'$ a (utorit,-ii pentru 5ineret Gor'$ dar i a Grupului de Coordonare. Prin inter"ediul acestora aceste infor"a-ii +or a'unge la ni+elul co"unit,-ii locale i al redac-iilor re+istelor colare. & /&06. dece"brie 0668. /:. E+aluare final, # +a a+ea la ba%, re%ultatele "onitori%,rii i e+alu,rii per"anente reali%ate de echipa de proiect dar i de Grupul de Coordonare. E+aluarea final, +a a+ea .n +edere i "odul .n care se +a reali%a de acu" .nainte acest co"ple@ de "anifest,ri. & /6&0/.dece"brie 0668 =e%ultatele ateptate: 9n ur"a reali%,rii acestui proiect se atept," la ur",toarele re%ultate: &creterea nu",rului de redactori ele+i ai re+istei cu 26$ astfel .nct schi"bul de genera-ii .n cadrul echipei editoriale s, se fac, foarte uorC &creterea ni+elului cunotin-elor noilor redactori ele+i i a capacit,-ilor acestora de .n-elegere$ prin for"are continu,C &creterea interesului pentru /6D din ele+ii nei"plica-i .nc, .n astfel de acti+it,-iC &reducerea cu 06D a deficitului cultural .n rndul ele+ilorC &creterea interesului pentru .n+,-are$ de%+oltarea abilit,-ii de colaborare i co"unicare$ p,strarea +alorilor culturale$ tradi-ionale i populareC &creterea cu 06D a nu",rului de ele+i care se i"plic, .n acti+it,-ile e@tracurriculare$ .n acti+it,-ile de +oluntariat$ .n actul de conducereC

&creterea nu",rului de ele+ii i"plica-i .n proiect la :6D$ care +or putea aplica "etodele noi de publicistic, i %iaristic, C &creterea cu 36D a re%ultatelor la .n+,-,tur, a ele+ilor i"plica-i .n proiectC &creterea cu /6D a ratei de integrare socio&profesional, .n rndul tinerilor absol+en-i ce au f,cut parte din rndul echipei redac-ionaleC &creterea calit,-ii re+istei i ca ur"are a nu",rului de cititori i de ele+i colaboratori i redactori cu 03D. &",rirea ne+oii de succes a ele+ilor i"plica-i$ un sti"ulent pentru .n+,-area continu,.C !e ase"enea$ proiectul asigur, di"inuarea nu",rului de ele+i ce abandonea%, coala$ a ele+ilor cu co"porta"ent antisocial E infrac-ional prin : creterea gradului de ocupare a ti"pului liber cu acti+it,-i utileC cunoaterea i acceptarea "ai bun, a obliga-iilor i responsabilit,-ilorC contienti%area ele+ilor de cone@iunile dintre ceea ce .n+a-, i utilitatea cunotin-elor i abilit,-ilor dobndite pentru +ia-a real,C contienti%area asupra i"portan-ei i a calit,-ii infor"a-ieiC Pe ter"en lung reducerea deficitului de cultur, .n rndul ele+ilor +a a+ea un i"pact deosebit asupra e+olu-iei lor indi+iduale$ dar i asupra societ,-ii. Motto: 5radi-ia este o co"uniune cu "isterul istorieiFB.(. erdiae+G

prof. (na&Maria Aacob$ Colegiul Ba-ional(na (slan 5i"isoara 1. SUMAR Consider," c, sportul este una dintre "odalita-ile de a ne cunoaste unul pe cel,lalt. (" dori s, cunoate" "ai "ulte despre cultura co"unit,-ilor participante studiind acti+it,-ile sporti+e tradi-ionale "ai pu-in fa"iliare nou, . Ele+ii$ cadrele didactice i co"unitatea local, i"plicate .n proiect ii +or de%+olta abili-,tile de co"unicare$ de folosire a "i'loacelor 5AC i a li"bilor str,ine pe parcursul acti+it,-ilor de in+estigare ale c,ror re%ultate le +or i"part,i cu colegii lor europeni. <o" in+,-a astfel "ai "ulte unii despre al-ii$ +o" reali%a un dialog intercultural i +a crete preocuparea pentru "otenirile culturale. 2,CONTEXT I MOTIVAIE A-GAZ ANADOLU LSES: Este situat .ntr&o %on, "ai pu-in de%+oltat, a (natoliei centrale$ .n 5urcia. Ele+ii sunt educati .n do"eniile tiin-ei$ al literaturii$ al artelor i al li"bilor straine.Ele+ii sunt preg,ti-i pentru a reui la e@a"enele de ad"itere la facultate. P,rin-ii sunt .n general "uncitori i functionari$ asa .nct se poate spune c, se .ncadrea%, din punct de +edere econo"ic i social .n clasa de "i'loc. COLEGIUL NATIONAL ANA ASLAN TIMISOARA: coala are un personal de predare i au@iliar co"petent$ dar care uneori are anu"ite proble"e .n utili%area noii tehnologii. (proape 06D dintre ele+ii colii au religii i culturi diferite. E@ist, cone@iune Anternet non&stop$ o ofert, educa-ional, bogat, i o bun, toleran-, .ntre cei care pro+in din "edii sociale i culturi diferite. Echipa "anageriala a colii are bune aptitudini de co"unicare i coordonare.

LICEO SCIENTIFICO EDPARDO AMALDI: )e situea%, .ntr&o %on, de%a+anta'at, a Ataliei$ cu o rat, "are a o"a'ului. Printre ele+ii colii se afl, i ele+i cu risc "are de e@clu%iune sociala . dar i cu ne+oi speciale i i"igran-i. . O!IECTIVELE CONCRETE ALE PARTENERIATULUI ), ofere infor"a-ii despre acti+ita-ile sporti+e ale -,rilor participante ), reali%e%e o cooperare a -,rilor participante .n ti"pul acti+it,-ilor proiectului ), facilite%e ele+ilor folosirea tehnologiei 5AC ), per"ita ele+ilor$ p,rin-ilor$ profesorilor si repre%entan-ilor co"unita-ii locale s, disting, ase",nari si diferen-e .ntre +alorile culturale locale ), accentue%e preocuparea pentru folosirea li"bilor str,ine ), ."bun,t,-easca unele co"peten-e personale ale ele+ilor si profesorilor ), ."bun,t,-easca anu"ite co"petente sociale ale ele+ilor ), cree%e oportunit,-i de practicare a sportului pentru ele+i. ". PUNCTE SLA!E PE CARE INTENION#M SH LE AMELIOR#M Lipsa de infor"are .n pri+inta "otenirii culturale (bilita-ile sc,%ute de co"unicare .ntr&o li"ba strain, (bilit,-ile sc,%ute de folosire a 5AC Lipsa de infor"are cu pri+ire la -,rile europene$ cultura i +alorile acestora. $. COOPERARE I COMUNICARE Coordonatorul Co"enius al fiecarei coli participante +a reali%a s,pta"nal un schi"b de e&"ail&uri +i%nd acti+it,-ile proiectului colile participante +or tri"ite lunar rapoarte colii coordonatoare .n leg,tur, cu i"ple"entarea i re%ultatele proiectului Iiecare coal, ii +a crea propria pagina >eb pe site&ul colii care +a con-ine infor"a-ii despre derularea proiectului )e +a co"unica telefonic .n situa-ii speciale )e +or organi%a cel pu-in 2 intlniri interna-ionale pentru o bun, i"ple"entare a proiectului %. VALOARE EUROPEAN# AD#UGAT# Ele+ii +or a+ea ansa de a ob-ine infor"a-ii despre alte -,ri europene Ele+ii +or a+ea ansa de a ob-ine infor"a-ii despre +alorile si "otenirea cultural, a altor -,ri europene Ele+ii +or contienti%a utilitatea li"bilor straine i +or fi "ai silitori Ele+ii ii +or i"bun,t,-i abilit,tile de in+estigare )e +a accentua preocuparea pentru folosirea li"bilor str,ine )e +or i"bun,t,-i unele co"peten-e personale ale ele+ilor i profesorilor )e +or i"bun,t,-i anu"ite co"peten-e sociale ale ele+ilor )e +or crea oportunit,-i de practicare a sportului pentru ele+i. &. IMPACT I !ENEFICII PENTRU COLILE IMPLICATE

colile +or .n+,-a s, i"ple"ente%e proiecte europene Ele+ii i personalul i"plicat +or a+ea ansa de a lucra ."preun, Ele+ii i personalul i"plicat +or fi "ndri de coala lor$ senti"ent care +a conduce la ."bun,t,-irea perfor"an-elor Prestigiul colilor .n co"unitate +a crete

'. REZULTATE ATEPTATE N( / 0 1 2 3 7 8 : ; /6 // /0 D)*) )+(,-./)*.01 /6E066: /6E066: //E066: 63E066; //E066: 63E066; 63E066; /0E066; 6/E06/6 60E06/6 61E06/6 63E06/6 D234(.2(2 Pre%ent,ri po>er point despre coal,$ ora$ -ar, Col-ul Co"enius al colii rouri de pre%entare a proiectului Pre%ent,ri po>er point i +ideo ale 'ocurilor sporti+e tradi-ionale .n li"ba "atern, i .n li"ba engle%, LinJ&uri Co"enius pe site&urile colilor E@po%i-ii te"atice rouri de pre%entare a acti+it,-ilor locale ),pt,"ana colii coordonatoare ),pt,"ana colii pri"ei -,ri partenere ),pt,"ana scolii celei de&a doua -,ri partenere =e+ista sporturilor tradi-ionale europene E@po%i-ia general, a colilor

5. EFECTIVUL DE ELEVI I CADRE DIDACTICE IMPLICATE D267/.(2) ,(8)6.9).2. ./+:.4)*2 GAZ ANADOLU LSES COLEGIUL NATIONAL ANA ASLAN TIMISOARA LICEO SCIENTIFICO EDOARDO AMALDI )() T7(4.) R,/<6.) I*):.) N7/(7: *,*): ): 2:20.:,( ./+:.4). "$ 1 % N7/(7: *,*): ): +2(3,6):7:7. ./+:.4)* 1; 5 "

1;. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI 9n cadrul fiec,rei organi%a-ii participante Fprin brouri$ col- Co"enius$ pagina >eb$ e@po%i-iiG 9n cadrul co"unit,tii locale Fprin brouri$ in+ita-ii la diferite e+eni"ente$ anun-uri in "ass "edia$ re+ist,G 9n co"unit,-i interesate de acti+it,-i de for"are pe ter"en lung Fprin site&ul scolii$ alte site&uri educa-ionale$ co"unic,ri si"po%ioane na-ionale i interna-ionaleG

UNIVERSITATEA DE PETROL I GAZE DIN PLOIETI DEPARTAMENTUL DE PREG#TIRE A PERSONALULUI DIDACTIC PROGRAM DE FORMARE CONTUNU#- MANAGEMENT EDUCAIONAL EUROPEAN

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUIONALA

PROF. UNIV. ROXANA TUDORIC#

PROF.:SIMONA POPESCU =TUDOR>

PLOIETI 2;;'

1. PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUIONAL 2.


COALA CU CLASELE I VIII "GEORGE ENESCU" SINAIA

!urata proiectului: / an

REALIZAT DE: P(,?. T7@,( S./,6) # coala George Enescu )inaia

1. ANALIZA DE NEVOI
1.1. ANALIZA SAOT
P764*2 *)(. 9n colecti+ul didactic alc,tuit din 02 de profesori i : .n+,-,tori$ /66D sunt califica-i$ :6D din cadrele didactice fiind titulariC !in : .n+,-,tori$ 3 au gradul didactic A$ iar din 02 profesori$ /1 au gradul didactic AC Kn nu",r de : cadre didactice au ur"at cursuri (EL C 9n rndul cadrelor didactice ca%urile de absenteis" sunt foarte rare C 5oate cadrele didactice au ulti"ul calificati+ anual LIoarte bine L C =e%ultate la *li"piadele scolare : & Li"ba france%, 0 ele+i & Mate"atic, 7 ele+i & Li"ba si literatura ro"an, 3 ele+i & Li"ba engle%, 2 ele+i & Chi"ie 0 ele+i coala dispune de Cabinet de (sisten-, Psihopedagogic,$ de Cabinet de logopedie$ dotate de Ministerul Educa-iei$ Cercet,rii i 5ineretului$ cu "obilier nou$ dou, calculatoare i i"pri"anteC !otarea colii cu un cabinet "edical dotat corespun%,torC )us-ineriea finanaciar, a ,ncii Co"erciale =o"ne .n +ederea acord,rii unor burse de "erit pentru ele+ii colii C Anfo&Euro&club$ singurul din 'ude-ul Praho+a$ .n care se def,oar, nu"eroase acti+it,-i de infor"are$ att cu ele+ii$ ct i cu p,rin-ii pe proble"e de integrare european,C Cl,direa colii este .n proces de reabilitare$ ceea ce confer, institu-iei un plus de siguran-, i confort C Cabinetul de infor"atic, din coal, este dotat cu /6 calculatoare .n site"ul (EL care ofer, posibilitatea copiilor de a .n+,-a "ai eficient C !otarea celor : s,li de clas, la ciclul pri"ar cu tele+i%oare i !<!&uriC Parteneriat .ntre coal, i Poli-ie .n +ederea sc,derii abandonului colar i a co"baterii +iolen-ei .n coliC ("plasa"netul colii .n centrul orauluiC =ala-ii bune .ntre Pri",rie i coal,C

P764*2 3:)B2 !e%interesul unui nu",r de fa"ilii F s,raceEde rro"iG pentru participare la sedin-e$ precu" i frec+en-a redus, la coal, a ele+ilor ce pro+in din aceste fa"iliiC Lipsa unui post de infor"atic,$ care ar fi necesar pentru laboratorul e@istent .n coal,C Curtea colii nu este a"ena'at, i nici ."pre'"uit,$ ele+ii fiind ne+oi-i s, stea .n pau%e .n s,lile de clase sau pe hol. O+,(*76.*1C. Posibilitatea de%+olt,rii unor proiecte interna-ionale datorit, i"portan-ei orauluiC Posibilitatea i"plic,rii cadrelor didactice din ariile curriculare (rte$ Educatie fi%ic, i sport .n acti+it,-ile e@tracolare i e@tracurriculare C Posibitatea de%+olt,rii de parteneriate cu fa"ilia Fprin consulta-ii cu p,rin-ii i lectorateG$ .n +ederea reducerii ca%urilor de absenteis" la ele+i i de abandon colar C Posibilitatea de inter+en-ie i"ediat, a consilierului colar .n re%ol+area conflictelor dintre ele+i C Posibilitatea de a i"plica Pri",ria .n a"ena'area spa-iului e@terior al colii i .n asigurarea pa%ei .n ti"pul pau%elor de c,tre Poli-ia Co"unitar, C Posibilitatea reali%arii de parteneriate cu societatile co"erciale din %on,$ .n +ederea sponsori%,rii unor acti+it,-i e@tracolare F Carna+alul ",tilor care rd$ )erbarea de Cr,ciun$ Milele colii 4George Enescu$ Miua Copilului G Posibilitatea dot,rii unei s,li de clas, cu echipa"ent necesar desf,ur,rii orelor de educa-ie fi%ic, pentru ele+ii din ciclul pri"arC Posibilitatea a"ena',rii unei s,li de "ese pentru desf,urarea .n condi-ii opti"e a progra"ului 4coala dup, coal,. Posibilitatea de ob-inere a unor fonduri FProgra"ul 4)pri'in pentru tineret$ lansat de Pri",ria oraului )inaiaG pentru .nfiin-area unui sediu .n care echipa de redac-ie a re+istei colii s, ii desf,oare acti+itatea.

A/26.6C1(.: =iscul apari-iei restrngerii de acti+itate a unor cadre didactice$ datorat sc,derii de"ografice C =iscul adapt,rii dificile a personalului didactic e@istent la cerin-ele .n+,-,"ntului "odernC )c,derea interesului pentru autoperfec-ionare$ dup, dobndirea unui statut didacticC =iscul creterii +iolen-ei colareC

1.2. ANALIZA DE TIP CANTITATIV


RESURSE =E)K=)E KM(BE EXISTENTE DN COAL# & : .n+,-,tori din care: & 8 titulari $ / suplinitor C & 3 cu grad did.A & 02 profesori din care: & 0/ titulari$ 1 suplinitori C & /1 cu grad did AC & 1 cu grad did.AAC & 7 cu grad did definiti+ C & 0 debutan-i & 237 ele+i din care: & la ciclul pri"ar /:7 C & la ciclul gi"na%ial 086 & consilier colar calificat F grad did. !EI GC & logoped calificat Fgrad did. AG & personal de .ngri'ire F7 pers.G$ 0 fochiti$ 0 pa%nici$ / "ecanicC & personal au@iliar calificat F/ bibliotecar$ / secretar ef$ / operator$ control date$ / contabil ef i / contabil cu atribu-ii de ad"inistratorG & 02 s,li de clas, "obilate C & 2 laboratoare "obilate: NECESARE DN COAL# & un ad"inistrator pe centru financiar.

=E)K=)E M(5E=A(LE

& instru"ente i "ateriale didactice pentru laboratoarele & / laborator de infor"atic, dotat cu /6 de fi%ic, i biologie C calculatoare .n re-ea cu (EL C & curtea scolii: a"ena'are i & /laborator de chi"ie dotat cu ."pe'"uireC "ateriale didactice specifice C & dotarea laboratorului de & / laborator de fi%ic,C infor"atic, cu siste" de & / laborator biologieC alar", i grila' "etalicC & 2 cabinete colare: & .nlocuirea unor tableC & / Anfo&euro&club & / tehnologie & "obilier pentru cancelarie$ & / cabinet de (sisten-, bibliotec,$ cabinet "edical i psihopedagogic, C cabinet directorC & / cabinet logopedie & achi%i-ionarea unui fa@ i a & / cabinet "edical C unui copiator C & 1 calculatoare disponibileC & soft (ELC

=E)K=)E ABI*=M(NA*B(LE

& AnternetC & bibliotec, cu 06.666 +olu"eC & abona"ente la re+ista 5ribuna 9n+,-,"ntului i Monitorul *ficial

& soft&uri educa-ionale .

2. VIZIUNE
coala dorete construirea pre"i%elor pentru for"area unor tineri bine preg,ti-i profesional i cu o educa-ie care s, r,spund, +alorilor "orale i etice funda"entale$ prin desf,urarea procesului instructi+&educati+ .n condi-ii opti"e .n spa-ii "odern a"ena'ate.

3. MISIUNE
9n luna dece"brie 0668$ coala a intrat .n procesul de reabilitare : au fost schi"bate instala-iile sanitare$ grupurile sanitare$ instala-ia electric,$ caloriferele din font, C au fost rea"ena'ate s,lile de clas,$ laboratoarele$ cabinetele i holurile. 9n pre%ent$ coala func-ionea%,$ dar lucr,rile nu sunt finali%ate Fter"enul li"it,: aprilie 066:G. Laboratoarele sunt "obilate corespun%,tor$ dar cele de fi%ic, i biologie nu dispun de "aterial didactic suficientE "odern. 9n pre%ent$ coala func-ionea%, cu un nu",r de 0/ clase$ : la ciclul pri"ar si /1 la ciclul gi"na%ial$ fiind colari%a-i un nu",r de 237 ele+i. Misiunea scolii este : A"plicarea cadrelor didactice .n acti+it,-i educati+e i e@tracolare pentru ob-inerea unor re%ultate "ai buneC 9"bun,t,-irea co"unic,rii dintre p,rin-i i coal,C Continuarea unei rela-ii institu-ionale fle@ibile cu Anspectoratul colar ?ude-ean Praho+aC Colaborarea cu Pri",ria oraului )inaia .n +ederea .ntoc"irii unor proiecte de de%+oltare institu-ional,C Consolidarea rela-iilor cu poli-ia oraului i derularea unui progra" co"un +i%nd co"baterea +iolen-ei.

3. 4. 5.

4. INTE ( SCOPURI ) STRATEGICE 6. .


/. !erularea unui soft educa-ional atracti+C 0. *rgani%area unui curs de for"are continu, pentru cadrele didactice .n do"eniul infor"aticii$ .n +ederea folosirii calculatorului la orele de predare 1. 9nfiin-area unui club Anfo&)"art de infor"are i acti+it,-i colare alternati+e C 2. Iinali%area .ntr&un ter"en ct "ai scurt lucr,rilor de reabilitare a colii$ dotarea corespun%,toare a s,lilor de clas,$ laboratoarelor i cabinetelor a"ena'area i ."pre'"uirea cur-ii e@terioareC

5. OPIUNI STRATEGICE !.
.6*) 1. !erularea unui soft educa-ional atracti+C O+*.762) 47((.47:)() (lc,tuirea ofertei educa-ionale =eali%area de progra"e op-ionale atracti+e O+*.762) @290,:*)(.. (237(32:,( 7/)62 & A"plicarea profesorilor de toate specialit,-ile .n elaborarea ofertei educa-ionale & Consilierul colar$ dirigin-ii i .n+,-,torii O+*.762) @290,:*1(.. O+*.762) (237(32:,( ?.6)64.)(2 (2:)C..:,( E. /)*2(.):2 4,/76.*)(2 &(chi%itionarea unei & Lectorate cu i"pri"ante color p,rin-ii

&(cordarea de burse de "erit

Progra"ul coal, dup, coal,

& 9n+,-,torii i profesorii de li"bi "oderne ai claselor

& (chi%i-ionarea echipa"entelor necesare .n +ederea dot,rii s,lii de "ese & (chi%itionarea unui "icrobu% scolar & (chi%i-ionarea de C!&uri

(chi%i-ionarea de softuri educa-ionale (ngrenarea cadrelor didactice pe arii curriculare .n desf,urarea progra"elor op-ionale propuse

& Ani-ierea unor parteneriate cu fir"ele co"erciale din )inaiaC & Continuarea parteneriatului cu .C.=. C &Progra" O An+entea%,&-i +iitorul P & 9ncheierea unui contract cu o fir", de cateringC & Parteneriate cu: Consiliul local$ Pri",ria )inaia i co"itetele de p,rin-i. & Parteneriate cu A)? Ph$ )A<EC* $ Pri",ria )inaia Anfor"area parintilor in +ederea reducerii abandonului scolar & Lectorate cu p,rin-ii

.6*) 2. *rgani%area unui curs de for"are continu, pentru cadrele didactice .n do"eniul infor"aticii$ .n +ederea folosirii calculatorului la orele de predare

O+*.762) 47((.47:)() Iolosirea laboratorului de infor"atic, .n predarea lec-iilor

O+*.762) @290,:*)(.. (237(32:,( 7/)62 !iri'area cadrelor didactice spre ur"area unor cursuri de 5AC

O+*.762) @290,:*)(.. (237(32:,( ?.6)64.)(2 3. /)*2(.):2

O+*.762) (2:)*..:,( 4,/76.*)(2

(chi%itionarea de C!& Parteneriate cu uri si suporturi de curs institutii abilitate in for"area cadrelor didactice si achi%itionarea de soft&uri

.6*) . 9nfiin-area unui club Anfo&)"art de infor"are i acti+it,-i colare alternati+e C

O+*.762) 47((.47:)()

O+*.762) @290,:*)(.. (237(32:,( 7/)62

O+*.762) @290,:*)(.. (237(32:,( ?.6)64.)(2 3. /)*2(.):2

O+*.762) (2:)*..:,( 4,/76.*)(2 Parteneriat cu Pri",ria )inaia prin progra"ul O )pri'in pentru tineret P i cu fir"ele co"erciale din ora.

(lc,tuirea & Echipa de proiect proiectului pentru .nfiin-area clubului

.6*) ". Iinali%area .ntr&un ter"en ct "ai scurt lucr,rilor de reabilitare a colii$ dotarea corespun%,toare a s,lilor de clas,$ laboratoarelor i cabinetelor$ a"ena'area i ."pre'"uirea cur-ii e@terioare. O+*.762) 47((.47:)() *re de dirigen-ie a+nd ca te"a =esponsabilit,-i pe care le a"Q F"en-inerea i .ntre-inerea bunurilor din dotare$ a cur,-enieiG O+*.762) @290,:*)(.. (237(32:,( 7/)62 A"plicarea profesorilor .n achi%i-ionarea echipa"entelor necesare .n laboratoare i cabinete. O+*.762) @290,:*)(.. (237(32:,( ?.6)64.)(2 3. /)*2(.):2 O+*.762) (2:)*..:,( 4,/76.*)(2

Ktili%area 'udicioas, a Continuarea fondurilor pri"ite de parteneriatului cu la Pri",rie Pri"aria in +ederea finali%arii lucrarilor

Iinali%area lucrarilor de reabilitare =efacerea gardului (sfaltarea cur-ii colii ("ena'area spa-iilor +er%i. !otarea cu echipa"ente necesare .n laboratoare i cabinete.

)pri'in din partea Ministerului Educa-ie pentru alocarea de fonduri necesare achi%i-ion,rii echipa"entelor.

1#.

". 6. PLAN OPERAIONAL 11. 12.


RESURSE UMANE Pri"aria C. (d"inistrati+ al scolii$ fir"a de constructii !irectiunea $ diriginti$ ele+i$ parinti ingri'itori Cadrele didactice Ele+ii Parintii RESURSE MATERIALE Proiectul corpurilor de cladire e@istente RESURSE INFORMAIONALE Proiectul initial Legislatia in +igoare TIMP !ece"brie 0668 STANDARDE DE PERFORMAN#

OPIUNEA Iinali%area constructiei scolii

ACIUNI CONCRETE /.=ee+aluarea lucrarilor e@istente

0. =eali%area unui instructa' de P.).A pe ti"pul derularii lucrarilor Esteti%area spatiilor de in+ata"ant /. =eali%area unor panouri pe arii curriculare

Iisele de protectie a "uncii )uporturi cartografice$ din P<C$ ra"e$ gea"uri$ coli$ te"pera$ pensule Coli$ telefon$ internet

=*A Bor"ele P)A Anternetul$ oferte de "aterial didactic$ "anuale$ au@iliare scolare$ docu"ente M.Ed.C Anternetul$ oferte de "aterial didactic Pe perioada lucrarilor (prilie

)e"narea fiselor de protectie a "uncii reali%ate in ur"a instructiunilor E@istenta panourilor

(prilie 0. Contactarea unor fir"e ce reali%ea%a "ateriale didactice Cadrele didactice E@istenta panourilor

(ngrenarea cadrelor didactice pe arii curriculare in desfasurarea progra"elor optionale propuse

/.Elaborarea si aplicarea ofertei curriculare$ inclusi+ disciplinele optionale 0.Anregistrarea optiunilor pt anu"ite pachete optionale 1.=eali%area progra"elor de optional

!iriginti$ ele+i$ parinti$ consiliul pt curriculu"$ cadre didactice R $$ R

Coli de scris dosare

Curriculu" la deci%ia scolii

Luna "artie Fan anteriorG Iebruarie Fan anteriorG (prilie Fan anteriorG Per"anent

Centrali%area cererilor pentru optionale

R $$ R Propunerile concrete ale ele+ilor$ profesori C!)

E@istenta cererilor de optional (probarea progra"elor de optional de A)? )oft&urile

R $$ R

R $$ R Ghiduri "etodologice

(chi%itionarea de softuri educationale

Contactarea fir"elor ofertante

Anfor"area Lectorate cu parintii parintilor pri+ind )edinte cu parintii desf,urarea progra"ului coal, dup, coal,.

Consiliul de )ponsori%are (d"inistratie al scolii Profesorul de infor"atica Parinti <ideoproiector !iriginti Pliante Consilier educati+

Anternet *ferte fir"e

Ghidul 4(socia-iei Manageri f,r, frontiere <iena&(ustria

06 august& /6 sept.

Centrali%area cererilor pentru .nscriere

7. MODALITI DE DISEMINARE
& !e%bateri cu p,rin-ii$ cadrele didactice$ ele+ii i repre%entan-i ai organis"elor locale F Pri",ria$ Poli-ia$ agen-i econo"ici G & (rticole infor"ati+e .n %iare localeE 'ude-ene$ .n tele+i%iunea local, i pe site&ul colii. & (fie de infor"are .n coal, i .n localitate. & =eali%area unor pliante cu oferta colii C

8. DIFICULTATI INTAMPINATE 13.


- a" for"ulat +i%iunea prea generalC - a" reali%at confu%ii intre a"enintari si puncte slabe in "o"entul for"ularii a"enintarilorC - nu a" reali%at$ initial$ corelatia intre tinte strategice & optiuni strategiceC - a" e+itat greu confu%ia intre optiuni strategice si actiuni concrete C - datorita progra"ului profesional foarte incarcat$ echipa reali%atoare a proiectului a a"anat deseori intalnirile de lucru.

. AUTOEVALUARE
NR. CRT /. 0. 1. CRITERII DE EVALUARE Caracteri%are generala INDICATORI PUNCTAF MAXIM 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 / 1 1 1 0 / PUNCTAFUL MEU 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1 1 / 1 1 1 0 &

PUNCTAF O!TINUT

2.

Becesitate =eali%abilitate (ccesibilitate (dresabilitate Grupuri de interes i"plicate A"pact Conceperea Proceduri si siste"e de "anageriala a proiectare proiectului Proceduri si siste"e de negociere Proceduri si siste"e de pro"o+are Proceduri si siste"e de re+i%uire si opti"i%are )tructura E@istenta si for"ularea tehnica "isiunii E@istenta si for"ularea tintelor si a optiunilor strategice )iste"ati%area acti+itatilor E@istenta si for"ularea obiecti+elor E@istenta si for"ularea standardelor de perfor"anta E@istenta si claritatea ter"enelor si responsabilitatilor (locarea resurselor Claritatea bugetelor

Puncta' "ini" Puncta' "a@i"

16 36

28

CUPRINS

/. (B(LAM( !E BE<*A....................................................................................................: ....................................................................................................................................: /./. (B(LAM( )S*5....................................................................................................: Puncte tari....................................................................................................................: Puncte slabe.................................................................................................................; *portunit,-i..................................................................................................................; ("enin-,ri:................................................................................................................/6 /.0. (B(LAM( !E 5AP C(B5A5(5A<........................................................................// 0. <AMAKBE......................................................................................................................./0 1. MA)AKBE......................................................................................................................./0 2. NAB5E F )C*PK=A G )5=(5EGACE............................................................................/1 3. *PNAKBA )5=(5EGACE............................................................................................../2 8. M*!(LA5HNA !E !A)EMAB(=E............................................................................../; :. !AIACKL5(5A AB5(MPAB(5E................................................................................../; ;. (K5*E<(LK(=E.......................................................................................................06 CKP=AB)...........................................................................................................................0/ ...........................................................................................................................................0/

SCOALA CU CLASELE I-VIII BSCA-CHIOJDULUI BUZU

PROIECT DE DEZVOLTARE COLARA


DIRECTOR, prof C!"#$ Cr!%&!'(

)UNDAMENTARE DE PROIECT
M,**,: An li"itele i"puse$ cu resursele e@istente$

intr&un rit" propriu$ ba%ati pe con+ingerea ca toate au un inceput$ sa incerca" sa face" singuri ceea ce astepta" de la altiiT CADRUL GENERAL An conte@tul "ondiali%arii econo"iei si cresterii concurentei internationale$ calitatea resurselor u"ane de+ine unul dintre cei "ai i"portanti factori ai Europei de "aine. Mai "ult ca oricand$ educatia si for"area profesionala repre%inta suportul indispensabil pentru de%+oltare si co"petiti+itate. !e altfel$ autoi"punerea societatii infor"ati%ate si a conceptelor de educatie si for"are profesionala pe tot parcursul +ietii a reliefat necesitate aunei adaptari rapide a calificarilor$ co"petentelor si siste"elor de organi%are educationala. An+ata"antul in =o"ania este o prioritate nationala. El repre%inta o proble"a pentru cei "ai "ulti: ele+i$ profesori$ parinti$ beneficiari$ o proble"a de a carei re%ol+are depinde refor"a cuprin%atoare a societatii ro"anesti. Educatia si for"area institutionali%ata$ prin inter"ediul unitatilor de in+ata"ant de diferite grade este responsabila pentru situatiile curente aparute pe piata "uncii. *ferta de for"are a scolii$ indiferent de tipul ei$ nu trebuie sa negli'e%e i"pactul noilor tehnologii asupra societatii$ procesul globali%arii$ precu" si pregatirea educabililor pentru a face fata unei e+olutii in cariera intr&o lu"e aflata in rapida schi"bare. Pe de alta parte$ o scoala situata in "ediul rural trebuie sa repre%inte un centru cultural al co"unitatii$ de +alorificare a traditiilor locale$ de pro"o+are a educatiei estetice$ artistice si "orale$ nu doar in randul ele+ilor$ ci si in randul "e"brilor co"unitatii. An acest conte@t ne pune" proble"a unui in+ata"ant: B.62 373*.67* @2 3,4.2*)*2 3. +26*(7 4,/76.*)*2 Falocari bugetare pe "asura$ spri'in acordat de autoritatile locale$ de co"unitate$ de agentii econo"ici$ profesori for"ati ce raspund ne+oilor co"unitareGC (2*2G6,:,8.9)* Flaboratoare dotate corespun%ator$ accesul la co"unicatii electronice$ functionarea retelei infor"ationale$ tehnologii didactice audio+i%uale "oderni%ateGC @234G.3, pro"o+and egalitatea sanselor in toate sectoarele$ care sa de%+olte @./263.762) 27(,+2)6) in educatie la toate ni+elurileC 47 3*)6@)(@2 (.@.4)*2, orientata spre cercetarea stiintifica si .6,0)(2) .6 +()4*.4) +2@)8,8.4) si in elaborarea educationale prin utili%area 6,.:,( *2G6,:,8.. .6?,(/)*.,6):2 3. @2 4,/76.4)(2H 4)(2 3) +(,/,0292 3. 3) +)3*(292 *()@.*..:2 :,4):2, de%+oltand

senti"entul apartenentei la co"unitateC ba%at pe un /)6)82/26* +(,?23.,6): in toate do"eniile functionale esentiale si prin toate functiile "anageriale recunoscute. PREZENTAREA ORGANIZATIEI SCOLARE )coala cu clasele A&<AAA asca&Chio'dului a fost infiintata in anul /;72$ ca ur"are a cresterii de"ografice din localitate. !e atunci scoala a functionat fara intrerupere$ asigurand instruirea pri"ara si gi"na%iala a %eci de generatii de ele+i. asca&Chio'dului este satul cel "ai "are$ atat ca intindere$ cat si ca populatie$ dintre cele 7 FsaseG sate care co"pun co"una Chio'du. !esi locuitorii satului sunt oa"eni gospodari$ lipsa locurilor de "unca face ca populatia sa fie saraca$ "a'oritatea traind din a'utorul social si alocatia copiilor. Ma'oritatea fa"iliilor nu este interesata de soarta educationala a copiilor lor. Chiar daca ter"ina : clase$ parintii nu au posibilitati "ateriale de intretinere a copiilor pentru a ur"a liceul sau scoala profesionala in alte localitati. Principalele ocupatii ale locuitorilor satului asca&Chio'dului sunt cresterea ani"alelor si agricultura de sub%istenta. An ulti"ii ani$ au aparut in sat doua "ari societati co"erciale a+and ca obiect de acti+itate fabricarea cherestelei si prelucrarea le"nului$ la care sunt anga'ati "ulti dintre locuitorii satului. I6?,(/)*.. 47 +(.0.(2 :) ?)4.:*)*.:2 @.@)4*.42: /. !otarea scolii: Bu"arul de clase: $ =4.64.> Bu"arul de laboratoare: (lte dotari: 3):) @2 B.B:.,*24) 0. )curta descriere a dotarilor: An cele cinci sali de clasa se in+ata in doua schi"buri$ iar de la inceputul anului scolar 0662&0663$ in cladirea scolii Fintr&o sala de clasa si in bibliotecaG isi desfasoara acti+itatea si cele doua grupe de prescolari Fgradinita fiind de"olataG. )coala ar a+ea ne+oie de reparatie capitala. An scoala e@ista doua calculatoare Pentiu" AAA si doua Pentiu" AA$ i"pri"anta.$ copiator tip Uero@. An anul 0660 scoala a fost dotata cu "obilier nou F/66 "ese V scaune$ 3 catedre si 3 dulapuri$ precu" si cu "ateriale didactice printr&un progra" finantat de anca MondialaG. 1. Bu"arul de cadre didactice 5otal: 11 Calificate: 5 Becalificate: 1 Fin curs de calificareG 2. Anfor"atii cu pri+ire la efecti+ele de ele+i:

Bu"arul de ele+i in"atriculati: 5otal:1 $ dintre care 86 fete si 73 baieti Media pe clase: 1& Bu"arul celor care abandonea%a scoala: 2&3Ean =ata de absol+ire : ;:D =ata celor care isi continua studiile: 36D VIZIUNEA COLECTIVULUI SCOLII PRIVIND MISIUNEA SI DEZVOLTAREA UNITATII SCOLARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU )coala noastra are$ in acest "o"ent "ulte atuuri de a raspunde ne+oilor societatii$ dar si o serie de de%a+anta'e. )copul ei este sa ofere absol+entilor sai o pregatire corespun%atoare$ care odata stapanita$ sa le ofere o pista de lansare spre liceele si scolile profesionale pe care doresc sa le ur"e%e. )coala noastra isi propune sa reali%e%e pregatirea si educarea ele+ilor in spiritul "uncii si al cinstei$ de%+oltandu&le sensibilitatea si personalitatea prin dobandirea de cunostinte de cultura generala$ for"area unor abilitati practice$ pentru insusirea +alorilor funda"entale ale culturii nationale si pentru intelegerea sci"barilor ce au loc in +iata sociala. Kn interes deosebit il +i%ea%a latura pregatirii ele+ilor pentru intelegerea si aplicarea principiilor de"ocratiei$ pentru aprecierea "uncii$ culturii si artei$ pentru pastrarea +ie a traditiilor locale. Boi sunte" o fa"ilie care nu piere si nu i"batraneste$ ci trans"ite +iitoarelor generatii senti"entul lucrului bine facut$ cu rabdare si te"einicie.

M!%!"'*( %#o+!! 'o(%&r* *%&*, -SUNTEM O )AMILIE. IMPREUNA CONSTRUIM, INVATAM, INOVAM, PASTRAM

TRADITIILE. SUNTEM O SCOALA DESCHISA, PENTRU COMUNITATE. PREGATIM VIITORII ABSOLVENTI PENTRU INTEGRAREA INTRO SOCIETATE IN SCHIMBARE/ OB.24*.02:2 34,:.. deri+a din obiecti+ele specifice$ in calitatea lor de finalitati$ care orientea%a +aloric proiectarea si reali%area acti+itatii didactice in scopul de%+oltarii ar"onioase a personalitatii ele+ilor in plan intelectual$ "oral$ tehnologic$ estetic si fi%ic. An aceasta perspecti+a ur"ari": +alorificarea deplina a culturii$ pentru integrarea absol+entilor in diferite for"e de organi%are ale in+ata"antului liceal si profesionalC di+ersificarea ofertei scolare$ astfel incat fiecare ele+$ prin curriculu" la deci%ia scolii$ sa identifice un do"eniu pentru +alori%area abilitatilor propriiC aplicarea cunostintelor dobandite la conditiile econo"iei de piata. !e ase"enea$ asa cu" sunt gandite finalitatile specifice propun for"area unui absol+ent autono"$ responsabil$ care sa contribuie la articularea propriilor trasee de de%+oltare intelectuala si profesionala. Pentru a raspunde e@igentelor acestui ni+el de in+ata"ant si specificului de +arsta al ele+ilor$ scoala conduce la: for"area capacitatii de a reflecta asupra lu"ii$ de a for"ula si de a re%ol+a proble"e pe ba%a relationarii cunostintelor din diferite do"eniiC +alori%area propriilor e@igente in scopul unei orientari opti"e scolare si profesionaleC de%+oltarea capacitatii de integrare acti+a in grupuri sociale diferite: fa"ilie$ "ediu profesional$ prieteniC de%+oltarea co"petentelor functionale esentiale pentru reusita sociala: co"unicare$ gandire critica$ luarea deci%iilor si utili%area conte@tuala a unor infor"atii co"ple@eC culti+area e@presi+itatii si a sensibilitatii in scopul i"plinirii personale si a pro"o+arii unei +ieti de calitateC culti+atea senti"entului de apartenenta la co"unitate C for"area autono"iei "orale. An conclu%ie$ respectand 0(+o(r*( %"pr*1( -.6@.0.@7: 7/)6 3. @290,:*)(2) :7./, alaturi de cele trei pr!'#!p!! f"'2(1*'&(+*:

/. respectarea si construirea de"nitatii u"ane$ 0. parteneriatul social pentru educatie$ acti+$ stabil$ de durata si 1. in+ata"antul centrat pe ele+ )coala isi asu"a rolul de +(,/,*,(, 4)*):.9)*,( 3. ?)4.:.*)*,( ): +)(*262(.)*7:7. 2@74)*.,6):. )coala noastra +i%e%a reali%area unei co"unitati cu spirit ci+ic$ integrate in societatea in care trai"$ pro"o+and +alorile co"une ale tuturor partenerilor i"plicati$ cu" ar fi: asigurarea egalitatii sanselor in educatie$ re+igorarea spiritului ci+ic si a "entalitatilor co"unitare$ pro"o+area dialogului$ a transparentei si a co"unicarii deschise$ incura'area initiati+ei si a participarii$ de%+oltarea cooperarii si a colaborarii$ statuarea disciplinei si a responsabilitatii asu"ate$ ar"oni%area conditiilor specifice cu e@igentele sociale de ordin general. =e%ultatele +i%ate sunt legate de reali%area unor colaborari si protocoluri pe ter"en "ediu $ ca "ai apoi$ crearea unor asociatii scoala&co"unitate$ care sa fie in "asura sa identifice si sa re%ol+e ne+oile unitatii de in+ata"ant in stransa relatie cu ne+oile co"unitatii. !e ase"enea$ ne astepta" ca i"aginea scolii scolii noastre sa fie "ult "ai bine pro"o+ata la ni+elul diferitelor "edii sociale. ANALIZA DIAGNOSTICA *.+ SAOT Punctul de plecare al proiectului institutional de de%+oltare a scolii a fost anali%a starii de fapt care ne&a condus la stabilirea do"eniilor in care este necesara schi"barea. (nali%and "ediul e@tern Fco"unitatea si grupurile de interes$ cererea de educatie pentru indi+i%i$ grupuri si co"unitateG si "ai ales pe cel intern Fcultura organi%ationala$ resursele curriculare$ "aterial&financiare si u"ane$ oferta educationala actualaG$ echipa "anageriala a scolii a conclu%ionat ca e necesara reali%area unui progra" de de%+oltare institutionala centrat pe ne+oia principala de asu"are a unei "isiuni sociale clare si de definire a responsabilitatilor la ni+el co"unitar.

Pornind de la ce s&a reali%at in scoala$ pentru stabilirea traiectului ipotetic$ a" efectuat anali%a de ne+oi$ utili%and procedura )S*5. (ceasta a presupus$ pe langa identificarea slabiciunilor si a punctelor tari$ identificarea oportunitatilor si a"enintarilor. !in aceasta anali%a a" dedus ,+,(*76.*)*2) +)(*262(.)*7:7. 47 4,/76.*)*2) :,4):). !iagnosticul de tip )S*5 ne&a condus la conclu%ia ca sunt i"perios necesare retehnologi%area cu laboratoare dotate corespun%ator$ accesul la co"unicatii electronice$ tehnologii didactice audio+i%uale "oderni%ate$ dar si participarea la +iata co"unitatii prin re+igorarea traditiilor locale si culti+area senti"entului de apartenenta la co"unitate. (stfel a" reali%at proiectarea acti+itatii i""ediate si de perspecti+a. Mentiona" ca aceasta anali%a a fost reali%ata diagnosticand toate do"eniile functionale$ pentru a stabili optiuni strategice ale scolii: - Curriculu" - =esurse u"ane - =esurse "ateriale si financiare - !e%+oltare si relatii co"unitare

/. (B(LAM( )S*5 ( !EM<*L5(=AA CK==ACKL(=E

PUNCTE TARI cadre didactice for"ate si abilitate in acti+itati interdisciplinare$ transdisciplinare$ crosscurriculareC at"osfera creati+a$ de colaborare ce e@ista intre "a'oritatea cadrelor didacticeC "unca in echipa pentru proiectarea$ i"ple"entarea si e+aluarea C!)C e@istenta "oti+atiei pentru refor"a

PUNCTE SLA!E a+alansa de infor"atii si regle"entariC lipsa co"unicarii electroniceC co"oditate$ lipsa de anga'are si de cura' in de%+oltarea de curriculu" indiferenta unor cadre didactice fata de "isiunea scoliiC sporadice atitudini$ +alori si "etodologii in+echiteC dependenta fata de ierarhie si lipsa asu"arii responsabilitatiiC re%istenta la schi"bare reala sau in+i%ibilaC slaba i"plicare a parintilor pri+ind optiunile ele+ilorC AMENINTARI

OPORTUNITATI

e@istenta "anualelor alternati+e concurenta celorlalte scoli din si a ghidurilor profesionaleC co"unaC colaborarea cu parintii si restrangerea acti+itatii prin co"unitatea locala in +ederea di"inuarea efecti+elor de ele+i$ reali%arii anali%ei de ne+oi a in perspecti+aC acesteiaC de%echilibrul real dintre nu"arul colaborarea cu alte scoli cu de ore$ continuturile e@perienta in do"eniul progra"elor si ni+elul de curricularC cunostinte si deprinderi cu care ele+ul intra in liceu sau in scaola de arte si "eserii.

0. (nali%a )S*5 a de%+oltarii resurselor u"ane PUNCTE TARI PUNCTE SLA!E

nu"ar "are de cadre didactice slaba repre%entare a coe%iunii de cu e@perentaC grup si a senti"entului apartenentei profesorilorC nu"ar "are de cadre didactice "oti+ate pentru for"area foarte slaba i"plicare a fa"iliei continuaC in +iata scolii si a co"unitatiiC organi%area acti+itatilor disfunctionalitati in co"unicarea e@tracurriculare dupa o cu ofertantii de progra"e de planificare proprieC for"areC cresterea nu"arului$ in ulti"ii ani$ de ele+i participanti la concursurile scolareC cresterea nu"arului de cadre didactice participante la sesiuni stiintifice organi%ate la diferite ni+eleC

OPORTUNITATI

AMENINTARI

e@istenta unor cadre didactice lipsa profesorilor calificati pentru for"ate pe proble"e de refor"a disciplinele: "ate"atica$ li"ba care "anifesta disponibilitate engle%aC pentru de%+oltarea scoliiC lipsa facilitatilor oferite de co"unitate cadrelor didactice tinere speciali%ate$ pentru re%ol+area unor situatii deosebite Flocuinta$ copii "iciG lipsa unui cadru legislati+ clar care sa sti"ule%e for"areaC

1. (nali%a )S*5 pri+ind atragerea resurselor financiare si de%+oltarea ba%ei "ateriale PUNCTE TARI PUNCTE SLA!E

relatii de parteneriat cu agentii co"oditate din partea unor factori econo"ici care sponsori%ea%a de raspundere in +alorificarea oca%ional diferite acti+itati ale posibilitatilor de atragere a scoliiC resurselor financiareC posibilitati de organi%are a deficiente de relationare a cursurilor de infor"aticaC dirigintilor si in+atatorilor cu repre%entanti ai co"unitatii locale pentru de%+oltarea ba%ei "ateriale a claselor de care raspundC restrictii ce tin de ti"pul li"itat si lacune infor"ationale in legislatieC OPORTUNITATI AMENINTARI

i"plicarea pri"ariei in alocarea de fonduri prin consiliul identificarea posibilitatilor de local nu acopera necesarulC finantare a lucrarilor anga'ate pentru scoalaC colaborarea scolii cu agentii econo"iciC +alorificarea posibilitatilor de dotare e@istente in scopul reali%arii unor +enituri e@trabugetareC

2. (nali%a )S*5 pri+ind de%+oltarea relatiilor co"unitare PUNCTE TARI structura acti+a si dina"ica a unor "e"bri ai co"itetelor de parinti pe scoala si pe claseC dorinta factorilor de conducere din scoala de a stabili relatii stabile si durabile cu autoritatile locale Fpri"arie$ politieG si agentii econo"iciC PUNCTE SLA!E absenta educatiei pentru colaborarea cu co"unitateaC siste"e atitudinale anacronice ale unor cadre didacticeC lacune ale "ecanis"elor de co"unicare interinstitutionalaC insuficienta co"unicare cu co"unitateaC AMENINTARI

OPORTUNITATI

i"ple"entarea noii legislatii lipsa de interes din partea pentru reali%area obiecti+elor parintilor in raport cu educatia si co"une scoala&co"unitateC in particular in raport cu e+olutia propriilor copiiC i"plicarea unor parinti in sustinerea si re%ol+area carentele atitudinale si interteselor scolii si reali%area co"porta"entale ale parintilorC si re%ol+area sarcinilor proble"e se+ere cu care se educationaleC confrunta unele fa"ilii$ inclusi+ "arginali%area sau auto"arginali%area unor fa"ilii defa+ori%ateC restrictii ce tin de ti"pul liber si lacunele infor"ationaleC carentele legislatiei in +igoare pri+ind legea sponsori%ariiC absenta educatiei pentru colaborareC particularitatile situatiei social& econo"ice din localitateC absenta "ecanis"elor eficiente

carte sa facilite%e parteneriatul agenti econo"ici&scoala. OBIECTIVE, SCOPURI SI TINTE STRATEGICE OB.24*.07: 8262():: 1o2*r'!3(r*( #(2r"+"! 2!2(#&!#o-1(&*r!(+ 2* !'%&r"#&!* %! *2"#(&!* ( *+*0!+or pr!' r*(+!3(r*( p(r&*'*r!(&"+"! %o#!(+ p*'&r" *2"#(&!*, (#&!0, %&(4!+ %! 2"r(4!+ )C*PK=A )5=(5EGACE: )/: r*(+!3(r*( #(2r"+"! 5*'*r(+ (2*#0(& 2* 2*%f(%"r(r* ( (#&!0!&(&!! !'%&r"#&!0 *2"#(&!0* pr!' %! p*'&r" #o1"'!&(&*, (cest scop +i%ea%a crearea unui spatiu adec+at cerintelor de functionalitate pentru instruirea ele+ilor$ prin cooperarea cu autoritatile locale$ agentii econo"ici si co"itetele de parinti. El a fost selectat ca pri"ordial datorita starii infrastructurii cladirii scolii$ a absentei salii si terenului de sport si a necesitatii "oderni%arii dotarilor la ni+elul cerut de standardele in +igoare. =egasirea co"unitatii si de%+oltarea identitatii co"unitare prin reali%area responsabili%arii partenerilor educationali +i%ea%a consolidarea unei asociatii scoala&co"unitate. )0: !14"'(&(&!r*( p(r(1*&r!+or f"'#&!o'(+! %! ( %&r(&*5!!+or 2!2(#&!#* #*'&r(&* p* *+*0, 5inta strategica aleasa se ba%ea%a pe ne+oia for"are a cadrelor didactice din scoala si are in +edere introducerea unor ino+atii didactice in predarea diferitelor discipline$ pentru adaptarea la ne+oile de de%+oltare personala si profesionala ale ele+ilor$ in perspecti+a integrarii in +iata sociala si profesionala. )1: !14"'(&(&!r*( %#6!14"+"! 2* !'for1(&!! p*'&r" 2*30o+&(r*( r*%"r%*+or "1('* %! ( r*+(&!!+or #o1"'!&(r*, Este unul dintre scopurile +itale ale scolii pentru perioada ur"atoare$ a+and in +edere slaba cooperare si infor"are a partenerilor educationali. )copul +i%ea%a co"pletarea dotarii cu tehnica infor"ationala si reali%area parteneriatelor locale.

)2: pro1o0(r*( *2"#(&!*! (r&!%&!#* %! ( &r(2!&!!+or +o#(+* (ceasta tinta strategica ur"areste de%+oltarea la ele+i si cadrele didactice a abilitatilor de a proiecta si reali%a in echipa acti+itati scolare si e@trascolare prin care sa se ur"areasca re+igorarea traditiilor locale si reconsiderarea scolii ca pastratoare a acestor traditii. 5otodata se are in +edere cresterea ofertei e@tracurriculare si de petrecere a ti"pului liber prin acti+itati cu i"pact in scoala si in co"unitate. A!ORDARE STRATEGICA O4!*#&!0* %! &!p"r! 2* &*r1*'* =S-347(*:1)6, M-/2@.7: )6., L-:768: $ )6.>: O1: )> =S> crearea spatiului adec+at cerintelor de functionalitateC B> =L> "oderni%area salilor de clasa prin contributii de la bugetul localC 4> =L> a"ena'area unei sali de sport si a"ena'area terenului de sport al scoliiC @> =M> constructia unui spatiu pentru a"ena'area unui "u%euE e@po%itii O2: )> =M> i"bunatatirea calitatii procesului educationalC B> =S> cresterea eficientei si efecti+itatii proceselor educationale si a strategiilor didactice centrate pe ele+C 4> =L> incura'area ino+arii in practica pedagogica si in elaborarea "aterialelor educationale prin dotarea si utili%area tehnologiei infor"ationale si de co"unicare in scoalaC O : )> =S> pregatirea profesorilor pentru consilierea pentru carieraC B> =M> incura'area ele+ilor cu deprinderi si aptitudini artistice pentru pro"o+area traditiilor localeC 4> =L> cresterea capacitatilor de adaptare prin in+atarea de&a lungul intregii +ietiC O": )> =M> pro"o+area cooperarii in do"eniul educatiei pentru sti"ularea relatiilor intre unitatile de in+ata"ant$ institutiile co"unitare$ agenti econo"ici si scoala. Adentificarea principalelor 4:)32 @2 (237(32 @.3+,6.B.:2 si anticipate intareste optiunile strategice pe ba%a unei cunoasteri aprofundate si in detaliu

a resurselor e@istente la ni+elul scolii si al co"unitatii. Este +orba de toate categoriile de resurse: u"ane$ "ateriale si financiare$ de ti"p$ de e@perti%a si de e@perienta$ de autoritate si de putere. A"portant este ca tintele strategice trebuie sa aiba prioritate in fata resurselor e@istente$ iar punctele tari ale unitatii scolare$ co"binate cu oportunitatile din "ediu sa fie definite drept resurse strategice. !rept ur"are$ pentru *,)*2 *.6*2:2 3*()*28.42 "entionate 0,( ?. @290,:*)*2 +(,8()/2 3+24.?.42$ cu responsabili clar specificati$ ce +or reali%a$ acolo unde este ca%ul si +(,8()/2:2 37+:./26*)(2 @2 )*()82(2 ) (237(32:,( @2?.4.*)(2. 5ipurile de ter"ene de "ai sus +or per"ite detalierea la ni+el de luni si sapata"ani ce +or fi specificate in planurile operationale de i"ple"entare a progra"elor. ACTIVITATI SI PLANURI OPERATIONALE Progra"ul pre%entat poate fi structurat pe cele patru do"enii functionale$ asa cu" s&a reali%at si in anali%a de diagno%a. !upa cu" a" "entionat$ el ur"ea%a sa fie de%+oltat pe 2 subprogra"e. Pre%enta" in continuare: /G Progra"ul de acti+itati e@tracurriculare si de pro"o+are a i"aginii scolii: aG Proiecte in derulare$ propuse$ colaborari$ parteneriate: Educatia pentru "ediu: proiectul E#o-%#o(+( in parteneriat cu Liceul de (rta PloiestiC Educatia estetica: proiectul Tr(2!&!! +o#(+* 2!' 3o'( B"3("+"!$ in parteneriat cu Lic. !.Iilipescu u%auC Educatia pentru cetatenie de"ocratica: proiectul C6(r(#&*r f!r%&7 C('5"r"+ # progra" international de testare a abilitatilor "ate"atice ale ele+ilor$ Educatia pentru sanatate: proiectul E" %! 0!!&or"+ 1*"$ in parteneriat cu (sociatia M*%(5*r!! S('(&(&!! ucuresti bG *rgani%area unor festi+itati: )arbatorirea CraciunuluiC : MartieC / !ece"brieC Miua Europei

cG Participarea la oli"piade$ concursuri$ sesiuni de co"unicari stiintifice$ festi+aluri artistice$ co"petitii sporti+eC dG Educatia prin folosirea ti"pului liber: *rgani%area de e@cursii$ +i%ite la "u%ee si e@po%itii <i%ionari de spectacole *rgani%area Clubului ele+ilor care sa cuprinda "ai "ulte cercuri Fde pictura$ confectionarea costu"elor populare$ grup +ocal folcloric$ dansuri populareG si populari%area acestor cercuri $ prin reali%area de colaborari sau concursuri cu cercuri si"ilare din alte scoliC *rgani%area de e@po%itii scolare cu lucrarile ele+ilor A"plicarea ele+ilor in actiuni de infru"usetare a spatiilor scolare 0G Planul "ultianual de de%+oltare a ba%ei "ateriale si pentru achi%itia de echipa"ente (C5AKBA
("ena'area laboratorului de infor"atica ("ena'are laborator chi"ie& fi%ica

=esurse financiare
)urse e@trabugetare Ionduri Pri"arie de

=esponsabilitati
Profesorul "ate"atica

5er"en
de Aan. 066:

la Profesorii de fi%ica& Aunie 0668 chi"ie

Ionduri de la ("ena'are sala sport Pri"arie si Profesorul de ed. Aunie 0668 ("ena'are teren de sport Ionduri de la fi%ica si in+atatorii Pri"arie si Constructia unui spatiu pentru finantare de anca a"ena'area unui "u%euE Mondiala prin !irectorul e@po%itii Progra"ul de Aunie 0667 =elansare a An+ata"antului =ural: 7. Procurarea si dotarea Ionduri laboratoarelor cu "ateriale Pri"arie didactice si aparatura audio& +i%uala de la !irectorul Aunie 0668

8. Ior"area cadrelor &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& didactice pe tehnici de co"unicare si stabilire de relatii de parteneriat :. (chi%itionarea de "ateriale Ionduri necesare functionarii unui e@trabugetare$ Club al ele+ilor sponsori%ari ;. ("ena'area cancelariei Ionduri profesorilor pentru asigurarea Pri"arie unui a"bient adec+at acti+itatii didactice F"obilier$ dotare cu fa@G de

!irectorul

Aunie 0667

Profesorii de "u%ica& Aunie 0668 desen si in+atatorii la !irectorul )epte"brie 0668

REZULTATE 7(/)*,)(2:2:

ASTEPTATE

0.92)9),

:)

/,@7:

8262():,

R1: scoala sa asigure tuturor educabililor conditii opti"e de pregatire$ sanse egale$ iar cadrelor didactice posibilitatea de a se e@pri"a intr&un cadru fa+orabil de%+oltarii personale si profesionale a ele+ilor prin cresterea functionalitatii spatiului scolar =0: pregatirea ele+ilor$ in perspecti+a integrarii in +iata econo"ica si sociala$ la ni+elul standardelor actuale si continuarea studiilor =1: dotarea cu echipa"ente si alte resurse "ateriale disponibile scolii$ iar dupa finali%area proiectului si de%+oltarea de structuri de co"unicare$ relationare si parteneriate sociale acti+e si stabile =2: participarea a cel putin 36D din nu"arul ele+ilor la "anifestarile cultural&artistice initiate de scoala sau co"unitate. (laturi de re%ultatele +i%ate direct de ur"arirea scopurilor strategice propuse ne pute" astepta si la ./+)4*7: ce&l +a a+ea de%+oltarea acestui progra" asupra cresterii i"aginii scolii si a i"portantei ei sociale de pro"otor$ catali%ator si facilitator al parteneriatului educational. !e ase"enea$ ne astepta" la cresterea coe%iunii de grup si a apartenentei$ "arirea i"plicarii acti+e a fa"iliei in +iata scolii si a co"unitatii si constienti%area si"tului proprietatii ale resurselor u"ane i"plicate.

Cu siguranta ca se +or reali%a si alte 4,62-.76.$ iar scoala +a ur"ari in "od responsabil de%+oltarea lor. A0)6*)I7: 4,/+2*.*.0 +a fi +alorificat$ de ase"enea$ de catre scoala$ in conditiile e@istentei "ai "ultor unitati de acelasi tip din co"una. Boile produse oferite +or fi i"plicit superioare celor furni%ate de catre celelalte scoli$ iar optiunile strategice selectate +or a+ea re%ultate superioare cu un consu" "ai "ic de resurse. S*7@.7: @2 ?29)B.:.*)*2 poate oferi un pri" feed&bacJ referitor la posibilitatile de reali%are concreta a proiectului. An cadrul ofertei educationale sunt pre%entate resursele "ateriale si u"ane ale scolii$ ceea ce ne intareste con+ingerea ca proiectul e reali%abil. Este necesar a fi pre%entate resursele financiare pe care scoala poate "i%a anual. RESURSE MATERIALE aG Pentru perioada 0663&06/6$ finantarea bugetara$ - din fonduri obtinute de la Pri"arie$ pentru: reparatii si lucrari de intretinere la cladirea scolii in +aloare de 366 "ilioane lei - din fonduri finantate de anca Mondiala prin Progra"ul de =elansare a An+ata"antului =ural: in+estitie in reabilitarea scolii si in construirea unei sali de sport bG <enituri proprii obtinute din ur"atoarele surse: /. sponsori%ari$ donatii 0. contributii ale Consiliului =epre%entantilor Parintilor Procedurile de pro"o+are a i"aginii scolii +or pri+i reali%area de pliante$ afise la a+i%ier$ pre%entarea de fil"e despre acti+itatile desfasurate in scoal$ organi%area co"isiei de "arJeting$ alcatuite din ele+i$ profesori$ parinti$ care sa stabileasca anual noi parteneriate educationale cu agentii econo"ici sau cu co"unitatea locala.

MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA Monitori%area se +a face pe subproiecte ur"arind "odificarile in i"ple"entarea acti+itatilor sau daca planul de lucru trebuie "odificat. (cest lucru se +a ur"ari lunar specificand indicatorii ce denota schi"barea propusa pentru atingerea obiecti+elor. )e +or culege si +or fi "entionate in e+idente specifice de catre responsabilii de proiecte$ lunar$ ur"atoarele: infor"atii despre acti+itatiC infor"atii despre re%ultateC infor"atii despre resurse$ inclusi+ cele financiare. (ceasta +a fi reali%ata in rapoarte periodice pentru perioade prestabilite de ti"p$ a+andu&se in +edere: re+i%uirea cerintelor de raportare e+identiate in fiecare proiect deter"inarea indicatorilor ce reflecta cel "ai bine progresul actiunilor organi%area datelor si co"pletarea acestora elaborarea unei for"e a raportului. (stfel se pot pune in e+identa care dintre acti+itati se derulea%a confor" planificarii$ care sunt in de+ans si care in intar%iere. =aportarea +a specifica: perioada la care se refera raportul$ obiecti+ele si acti+itatile planificate$ desfasurate$ re%ultate obtinute$ reurse folosite Ffinanciare$ co"unitareG$ proble"e intalnite$ planuri de +iitor$ "odificari in cadrul acti+itatilor progno%ate si a resurselor necesare. E+aluarea +a stabili raportul intre ce s&a propus si ce s&a reali%at pentru constatarea +alorii adaugate. Ea +a pri+i$ in "od direct$ co"ponentele proiectului$ si anu"e: proble"ele si ne+oile$ planul de lucru$ de%+oltarea acti+itatilor$ progresul si strategia. An acest scop$ de un real folos este includerea in fiecare proiect a indicatorilor ce "asoara progresul pentru fiecare din obiecti+ele propuse$ setul de date care trebuie co"parate$ "etodele folosite pentru co"pletarea datelor. )e +or reali%a e+aluari atat cantitati+e$ ce +or e+identia i"pactul acti+itatilor descriind$ enu"erand$ calculand si "asurand atingerea obiecti+elor$ cat si calitati+e$ orientate spre proces$ "asurand atitudini si cau%e ale e+eni"entelor. )e +a a+ea in +edere si o noua anali%a )S*5 esti"and i"pactul proiectului periodic si final. Ancheierea lui presupune si reali%area unor declaratii de intentie pentru continuitatea proiectului. Grupurile de interes din unitatea scolara sunt: parintii Fce au ne+oie de

consiliere pentru educatieG$ ele+ii Feducabilii de ba%a ai scoliiG$ corpul profesoral Fcu foarte "ari ne+oi de for"areG. )e +a proceda cu fiecare grup de interes in parte la pre%entarea tintelor strategice si stabilirea obiecti+elor co"une planului de de%+oltare scolara cu cea a agrupului respecti+. (cestea +or fi conse"nate in registrele de procese +erbale$ ur"and ca deci%iile co"une sa fie afisate la a+i%ier$ co"unicate in scris$ prin posta sau prin co""unicate in presa sau prin "i'loace "edia. Cu agentii econo"ici$ parintii$ co"unitatea locala$ respecti+ pri"aria$ se +or reali%a intruniri$ in+itatii la acti+itati co"une si infor"are reciproca asupra acti+itatilor co"une desfasurate.