Sunteți pe pagina 1din 14

Nr. MECT: 43177/06.10.

2008
Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
FORMULAR DE APLICAŢIE
Avizat,
Insp. educativ ISJ ______
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Anastasie Panu”, HUŞI,


instituţiei/unităţii de JUDEŢUL VASLUI
învăţământ aplicante
Adresa completă Strada Mihail Kogalniceanu nr. 15

Nr. de telefon/fax 0235480671


Adresă poştă scoalano3@yahoo.com
electronică

COORDONATOR PROIECT/PERSOANĂ DE CONTACT


Dl/
Nume, Prenume Dna Ivan Cătălina-Valentina
Funcţia profesor învăţământ primar şi preprimar / profesor
învăţământ primar şi preprimar
Adresa completă Str. Școlii, Nr. 14, Bl.27, Sc. B, Etj. 1, Ap. 5, Huşi, Vaslui
Adresă poştă cataivanlina@yahoo.com
electronică

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului Poveștile copilăriei


B.2. Categoria în care A. cultural- artistic x
se încadrează
proiectul: B. tehnico-stiintific x
(bifaţi categoria în
care se încadrează C. sportiv-turistic x
proiectul
dumneavoastră) D. cetatenie democratica

E. altele (precizaţi)

( tot formularul se completează cu caracter 12 Times New Roman)

1
C. REZUMATUL PROIECTULUI/DESCRIERE

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

1. Număr de elevi implicaţi: - 112 din învăţământul primar, 20 din


învățământul special, 25 de copii cu situatie familială/materiară precară

2.Activități (cross-curriculare, intracurriculare si extrașcolare-pentru unități


scolare și extrașcolare –pentru palate și cluburi ale copiilor) propuse, în ordinea
în care se vor desfăşura(numai titlul activităților).

1. Documentarea

2. Să facem cunoștintă cu casa cărților!

3. Povești de Crăciun

4. Carnavalul personajelor din povești!

5. Povestea cărții

6. Învățăm și ne relaxăm

7. Să culegem roadele muncii noastre – evaluare si diseminare

3.Număr de parteneri: 5

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Prezentati: analiza de nevoi, concordanta cu prioritatile MEN, obiectivul


general ale proiectului si precizaţi ţinta strategică a Planului de Dezvoltare
Scolara, din care derivă obiectivul general al proiectului(max. 1 pagina)

1.Argument justificare, context (analiză de nevoi)


Analiza de nevoi:
Poveștile copilăriei - Ritmul tot mai accelerat de evoluţie a lumii contemporane şi
al acumulării progresive de informaţii a pus amprenta asupra preocupărilor şi
modului de viaţă al familiei de azi. „Oamenii ocupaţi” s-au îndepărtat de lumea
cărţilor, iar televizorul, calculatorul, internetul au devenit pentru ei cele mai
importante surse de informaţie, făcând tot mai rar sau deloc „gestul” de a citi o carte,
de a intra într-o bibliotecă, într-o librărie, de a-şi construi o bibliotecă proprie.
Proiectul educaţional pe care-l propunem, reprezintă o încercare de a repune
în drepturi „cartea” şi „poveștile”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a
contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaştere şi
visare fără de egal! Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului spre
literatură. Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici.
Televizorul, calculatorul, internetul au devenit repere pereche pentru fiecare
generaţie din ultimii ani. Viaţa noastră trăită la început de secol XXI este marcată de
la mic la mare de amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în
2
timp foarte scurt. Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă
elevilor meniul complet în orice domeniu al cunoaşterii acoperă deja o plajă
substanţială a timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se naşte
întrebarea: mai este cartea "o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri
şi frumuseţi" cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi?
Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Selectarea
lecturii suplimentare, a poveștilor, revine învăţătorului, care cunoaşte cel mai bine
afinităţile sufleteşti ale elevilor precum şi conţinutul educativ necesar într-o anumită
etapă a dezvoltării lor. Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind
şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese:
- prin informaţie;
- prin deprinderea cititului coerent, conştient;
- prin implicare afectivă
- prin însuşirea unui vocabular expresiv
- prin îmbogăţirea vocabularului
Pornind de la această constatare am încercat prin acest proiect să găsesc
modalităţi şi tehnici care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru
lectură. Stârnirea interesului pentru lectură se poate realiza cu mai multă uşurinţă
dacă activităţile desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii de clasă sau al
camerei copilului, bibliotecile sau unele case memoriale, fiind mediile cele mai
potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează atmosfera de
lucru şi parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor.
Prin acest proiect dorim ca elevii să fie antrenaţi în activitatea de punere în
scenă a unor povești sau a unor fragmente din operele literare studiate. Dorim, de
asemenea, prin schimbul real de experienţă dintre participanţi, să-i convingem pe
copii de valoarea culturală şi spirituală a poveștilor, să-i determinăm să descopere şi
să înţeleagă că ele sunt rodul marilor spirite ale omenirii, că, la urma urmei,
personajele poveștilor ne pot deveni cei mai fideli prieteni şi mentori.

Concordanţa cu priorităţile MEN:

Educația copiilor are ca finalitate principală formarea unor anumite competențe


necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru integrarea socială și
participarea cetățenească activă în societate, pentru formarea unei concepții de viață
bazată pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe
stimularea dialogului intercultural.
Proiectul educațional Poveștile copilăriei dorește cultivarea respectului pentru
cărți și autorii lor, a sensibilității elevilor față de valorile moral-civice ai căror
purtători sunt protagoniștii poveștilor.

Ţinta strategică din PDŞ:


În PDŞ al Şcolii Gimnaziale „Anastasie Panu” Huşi, una dintre ţintele
strategice, cea pe care urmărim să o atingem şi prin activităţile acestui proiect, este
„stimularea şi democratizarea vieţii şcolare prin programe şi proiecte extracurriculare
care să permită iniţiativa şi implicarea elevilor în acţiuni care să le dezvolte
conştiinţa civică, atitudini pro-sociale, simţul responsabilităţii faţă de zestrea
culturală moștenită de la înaintașii noștri.”.

D.2. Scrieţi obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului

3
Obiectivul general:
Stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă în perioada şcolară
mică, în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de
muncă intelectuală;

Obiective specifice:

Proiectul Poveștile copilăriei are ca obiective specifice:


 Cultivarea interesului pentru lectură prin îmbunătăţirea relaţiei şcoală –
bibliotecă;
 Fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile
caracteriale.
 Dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai
variate şi bogate în conţinut;
 Cultivarea interesului pentru lectură;
 Facilitarea integrării în mediul şcolar;
 Oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei;

D.3. Descrieţi grupul / grupurile ţintă căruia i se adresează proiectul si nevoile


acestuia/acestora

În cadrul proiectului Poveștile copilăriei, grupurile ţintă vor fi:


-112 elevi din clasele I-IV cu vârste: 7 - 11 ani, genul: băieţi şi fete, mediul
urban , status socio-economic: mediu (clasa de mijloc);
-20 de elevi din clasele IX-X , învățămânmt special;
-25 de copii cu situatie familială/materiară precară
Acest proiect educaţional urmăreşte implicarea reală a elevilor ca actori principali în
acţiuni care să le dezvolte conştiinţa civică, atitudini pro-sociale, simţul artistic și
estetic.

D.4. Durata proiectului(minim 3 luni)


octombrie 2016– iunie 2017

D.5. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai


jos(multiplicati fisa pentru fiecare activitate in parte.). Pentru data/perioada de
desfasurare, mentionati Luna 1, Luna 2, etc.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului Poveștile copilăriei, vor fi organizate


următoarele activităţi:

Activitatea nr. 1 Documentarea – septembrie 2016


A constat în stabilirea echipei de proiect şi lansarea proiectului în şcoală şi în
comunitate. Astfel echipa va avea următoarea componenţă:
-Prof. Ivan Cătălina Valentina – coordonator de proiect;
-prof. Hoha Nicoleta – membru;
-prof. Lupu Angelica Maria – membru;
-prof. Costandachi Daniela – membru;
-prof. Cuceanu Raluca Otilia – membru
4
-prof. Busuioc Constanța Elena - membru;
-prof. Cuceanu Otilia Raluca – membru;
-prof. Dodi Florina Mihaela – membru;
-prof. Prof. Pamfil Anișoara – colaborator;
-bibliotecar Costandachi Liviu – membru;
-director biblioteca municipală Tudose Alina Cipriana; - colaborator;
-sora Giurgică Irina – colaborator;

Totodată se stabilesc sarcinile fiecărui membru implicat în proiect, activităţile


ce urmează a fi coordonate de fiecare în parte, contribuţia fiecăruia la buna
desfăşurare a activităţilor.

Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: Biblioteca, o lume a cărților!
Tipul activităţii: cultural – artistică, științifică
Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2016
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu”- Huşi
„Biblioteca Municipală Mihai Ralea” - Huși
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitații etc):
112 de elevi, 4 de cadre didactice, 5 de părinţi, directorul Bibliotecii Municipale
„Mihai Ralea” - Huși, bibliotecarul Școlii Gimnaziale „Anastasie Panu”- Huşi
Responsabil: Prof. Hoha Nicoleta
Beneficiari direcţi:
- 112 elevi - înv. tradiţional din mediul urban
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– şcoala ce va beneficia de activităţile de diseminare.
Metode/mijloace de realizare: concurs de ghicitori, ateliere de lucru, vizionări de
filme documentare și de povești;
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
-prezentarea bibliotecii;
-reguli de comportare în incinta bibliotecii;
-prezentarea secţiunilor de carte din bibliotecă;
-reguli de împrumutare;
-prezentarea sălii de lectură şi a regulilor care trebuie respectate;
-reguli de protejare a cărţilor;
-vizionarea unei poveşti;
-vizionarea unui film documentar;
-“ Cine este personajul?” – concurs de ghicitori

Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: Povești de Crăciun
Tipul activităţii: cultural - artistică
Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2016

5
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu”- Huşi
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți,
reprezentanți ai comunității etc):
112 de elevi, 4 de cadre didactice, 10 de părinţi, directorul Şcolii Gimnaziale
„Anastasie Panu” Huşi,
Responsabil: Prof. Lupu Angelica Maria, prof. Costandachi Daniela, Prof. dodi
florina Mihaela, prof. Cuceanu Otilia Raluca, prof. Busuioc Constanța Elena;
Beneficiari direcţi:
- 112 elevi - înv. tradiţional din mediul urban;
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
Metode/mijloace de realizare: program artistic
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
expoziție
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
-vizionarea filmului „Poveste de Crăciun”;
- program artistic prezentat de școlari;
-împărțirea darurilor;

Activitatea nr. 4
Titlul activităţii : Carnavalul personajelor din povești
Tipul activităţii: cultural - artistică
Data/perioada de desfăşurare: martie 2017
Locul desfăşurării: Centrul de Zi „Sfântul Anton” din cadrul Asociației
„Congregația Surorile Franciscane Misionare de Assisi” filiala Huși
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
40 de elevi, 3 de cadre didactice, 5 de părinţi, directorul Şcolii Gimnaziale „Anastasie
Panu” Huşi, surorile franciscane
Responsabil:Sora Giurgică Irina Maria, Sora Percă Mihaela, Sora Corina, Sora
Mihaela prof. Cuceanu Otilia Raluca, prof. Hoha Nicoleta, prof. Ivan Cătălina
Valentina, prof. Busuioc Constanța Elena;
Beneficiari direcţi:
- 40 elevi - înv. tradiţional din mediul urban
- 25 de elevi defavorizați de la Centrul de Zi „Sfântul Anton” Huși;
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
Metode/mijloace de realizare: concurs de îndemânare, ateliere de lucru, program
artistic
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
expoziție
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
- primirea invitaţilor;
- vizitarea Centrului de Zi „Sfântul Anton” ;
-ateliere de lucru – „Personajul meu preferat” lucrare practică realizată în tehnici și
pe suporturi diferite;
6
- jurizarea lucrărilor;
-program artistic susținut de către elevi;
- festivitatea de premiere: diplomele vor fi acordate individual;
-realizarea unei expoziții;

Activitatea nr. 5:
Tipul activităţii: cultural - artistică
Titlul activităţii: Povestea cărții
Data/perioada de desfăşurare: mai 2017
Locul desfăşurării: Liceul Tehnologic Special „Sfânta Ecaterina” Huşi și SC
„Alvaliv”  Huși
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți,
reprezentanți ai comunității etc):
50 de elevi 4 cadre didactice, 5 de părinţi, directorul Şcolii Gimnaziale „Anastasie
Panu” Huşi, Liceul Tehnologic Special „Sfânta Ecaterina” Huşi
Responsabil: prof. Pamfil Anișoara, Prof. Hoha Nicoleta, prof.Cuceanu Otilia
Raluca, prof. Ivan Cătălina Valentina;
Beneficiari direcţi:
- 30 elevi - înv. tradiţional din mediul urban;
- 20 de elevi ai liceului tehnologic special;
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
Metode/mijloace de realizare: ateliere de lucru, concurs de desene, dramatizare,
dezbatere;
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
măsurarea nivelului de participare, analiza documentelor.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
-realizarea unei cărți personalizate;
-vizionarea documentarului “ Cum se naște o carte”;
-scurte dramatizări din povești populare românești;
-activitate de voluntariat – colectare de materiale reciclabile: “Maculatură pentru o
carte nouă”;

Activitatea nr. 6
Titlul activităţii: „ Învățăm și ne relaxăm”
Tipul activităţii: sportiv-turistică
Data/perioada de desfăşurare: iunie 2017
Locul desfăşurării: Târgu Neamț
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
56 de elevi, 2 cadre didactice, 2 părinţi
Responsabil:
-Prof Ivan Cătălina Valentina
-prof. Hoha Nicoleta
Beneficiari direcţi:
-56 elevi - înv. tradiţional din mediul urban
Beneficiari indirecţi:
7
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
Metode/mijloace de realizare: vizita, drumeția ;
Modalităţi de evaluare: chestionare, interviuri, observaţia, dezvoltare de scenariu,
măsurarea nivelului de participare, analiza documentelor.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
- deplasarea în orașul Târgu Neamț;
-drumeție montană;
-vizitarea Casei Memoriale Ion Creangă de la Humulești;
-vizitarea Muzeului Ion Creangă;
-vizitarea Cetății Neamțului;

Activitatea nr. 7
Titlul activităţii: Să culegem roadele muncii noastre!
Tipul activităţii: Evaluarea proiectului
Data/perioada de desfăşurare: iunie 2017
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială "Anastasie Panu" Huşi
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
112 de elevi, 7 de cadre didactice, 30 de părinţi, reprezentant massmedia, reprezentant
al primăriei;
Responsabil:
-Prof Ivan Cătălina Valentina
-prof. Hoha Nicoleta
-prof Cuceanu Raluca Otilia

Beneficiari direcţi:
- 112 elevi - înv. tradiţional din mediul urban
- 20 de liceeni
Beneficiari indirecţi:
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
- şcolile ce vor beneficia de activităţile de diseminare.
Metode/mijloace de realizare:
- program artistic
Modalităţi de evaluare: dezvoltarea de scenariu, măsurarea nivelului de participare,
analiza documentelor, observația
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
-prezentare de momente artistice pregătite de fiecare cadru implicat în proiect;
-expoziție de fotografii realizate pe toată durata desfășurării proiectului;
-expoziție cu lucrările realizate de-a lungul desfășurării proiectului.

D.6. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului


(cantitative si calitative)
Ca urmare a activităţilor derulate în cadrul proiectului Suflete de copii în straie de
8
sărbătoare vor fi obţinute:
Rezultate cantitative Rezultate calitative
- 40-50 de lucrări realizate din diverse - abilităţi specifice la nivelul elevilor din
materiale, prezentate în expozițiile grupurile ţintă;
din incinta instituțiilor implicate; - inventar de bune practici identificate
- 112 de mape cuprinzând diplome de prin proiect;
participare, fotografii, pliante, cd-uri - formarea abilităţilor de comunicare şi
cu activitățile desfășurate; interacţiune socială a elevilor indiferent
- 1 album de fotografii realizate în de mediu, alternativă, etnie;
timpul desfășurării activităților - dezvoltarea spiritului civic al elevilor
proiectului. prin participarea la proiecte caritabile în
comunitatea locală;
- valorificarea potenţialului creativ al
elevilor prin implicarea în activităţi cu
caracter artistic;
- dezvoltarea sentimentelor de
generozitate, altruism, candoare,
acceptare a aproapelui fără a-l judeca.
- aprecierea valorilor culturale și
artistice transmise din generație în
generație;

D.7. Prezentaţi modalitatile de monitorizare si evaluare a progresului proiectului


si a rezultatelor asteptate. Precizati indicatorii de evaluare.
Pentru monitorizarea şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor proiectului Poveștile
copilăriei vor fi utilizate activităţi lunare pe toată durata proiectului, ce vor verifica
consistenţa, coerenţa, logica internă.
Monitonizarea se va face de către coordonator care va utiliza o grilă ce include
indicatori legați de:
-desfășurarea activităților implicate în proiect;
-modul în care sunt îndeplinite responsabilitățile;
-modul în care acționează participanții la proiect;
-modul în care sunt folosite resursele prevăzute în proiect;
-consecințele activităților prevăzute în proiect;
-probleme ce apar în implementarea proiectului;
-soluții care se aplică pentru rezolvarea problemelor apărute;
-produsele copiilor realizate în cadrul proiectului sunt afișate sau disponibile;
-afișe, pliante, anunțuri, voi volante, expoziții, folosirea diferită a resurselor școlii:
TIC, bibliotecă, cabinete.

Evaluările vor fi rapoarte curente, intermediare şi finale efectuate de către


participanţii la proiect şi de persoane aflate în poziţii de conducere, specialişti.
Indicatorii de evaluare ai proiectului sunt: jurnalul pentru evaluarea aspectului
social al proiectului, evaluare, dezbatere contradictorie, observaţia pentru a evalua
competenţele de lucru în echipă şi conduita socială.

D.8. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului


Derularea activităţilor incluse în proiectul Poveștile copilăriei vor avea ca
beneficiari:
- beneficiarii direcţi – 112 elevi din clasele I-IV cu vârste: 5- 11 ani, genul:
9
băieţi şi fete, mediul urban, status socio-economic: mediu (clasa de mijloc);
-20 de elevi de la Liceul Tehnologic Special Sfânta
Ecaterina Huși
- cadrele didactice de la fiecare școală înscrisă în proiect;
- beneficiarii indirecţi :
– cadre didactice, părinţi care vor participa la proiect;
– partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;
– elevii şi profesorii ce vor beneficia de rezultatele proiectului;
– şcoala ca organizaţie şi managerii acesteia;
– comunitatea în care este amplasată şcoala;
– şcolile ce vor beneficia de activităţile de diseminare.

D.9. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului


ţintă (elevi, cadre didactice, scoala, comunitate educativa largita, comunitate
locala)
Implementarea proiectului Poveștile copilăriei va avea impact asupra:
- grupurilor ţintă prin generarea unor schimbări specifice pozitive;
- comunităţii şcolare prin valorificarea rezultatelor proiectului;
- şcolii ca organizaţie prin creşterea capacităţii instituţionale, extinderea
parteneriatelor, creşterea prestigiului în comunitate;
- partenerilor din proiect prin dobândirea unor informaţii şi abilităţi;
-unităţilor şcolare din vecinătate prin diseminarea bunelor practici identificate prin
proiect şi descoperirea de noi direcţii de dezvoltare a şcolii.

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului


Durabilitatea – conceput pe o perioadă de 4 ani ( octombrie 2014- iunie 2018)
Continuitatea – înnoit în fiecare an.
Extinderea după finalizarea proiectului Poveștile copilăriei va fi asigurată prin:
- continuarea activităţii grupului de iniţiativă/acţiune constituit în cadrul
proiectului prin fructificarea rezultatelor;
- noi proiecte ce vor fi elaborate după finalizarea proiectului;
- menţinerea/dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului;
- includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile şcolii.

D.11. Menţionaţi activităţile de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în


timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia(in scoala, in
comunitatea educativa largita, in comunitatea locala)
În cadrul Proiectului Poveștile copilăriei diseminarea va fi asigurată astfel:
- prezentarea proiectului în comisii metodice, cercuri pedagogice;
- ședințe cu părinții;
- realizarea de cd-uri, albume cu fotografii, expoziții;
- prezentarea rezultatelor finale în reviste școlare, locale, naționale și mass-
media

D.12. Arătaţi care sunt valoarea adaugata / elementele de noutate ale proiectului
Proiectul, ca element de originalitate, își propune valorificarea rolului definitoriu
al poveștilor în pregătirea copiilor și contribuția lor la transmiterea zestrei culturale
din generație în generație.
Dincolo de obiectivele pe care le urmărește proiectul în ceea ce privește educația

10
copiilor, se urmărește și o sensibilizare a părinților și a comunităților locale pentru
valorizarea operelor literare

D.13. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă


parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie
locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină)
Partenerii implicaţi în proiect sunt:
1. Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi
2. Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” Huși
3. Liceul Tehnologic Special „Sf. Ecaterina ” Huși
4. Centrul de zi „Sfântul Anton” din cadrul ONG-ului Asociației „Congregația
Surorile Franciscane Misionare de Assisi”, filiala Huși
5. SC Alvaliv  SRL Huși

Toţi partenerii găzduiesc cel puțin o activitate din proiect la care vor participa
echipajele înscrise.
Rolul şi responsabilităţile unităţii şcolare partenere:
- să trimită şcolii organizatoare Protocolul de colaborare, completat, semnat şi
ştampilat;
- să participe la fiecare activitate din calendar şi să trimită materialele propuse în
proiect;
- să realizeze un portofoliu ce va cuprinde materiale reprezentative pentru fiecare
activitate desfăşurată;
- să organizeze activitatea de care răspunde în cadrul şcolii;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
proiectului.
Părinţi, câte 10 persoane de la fiecare colectiv de elevi.

E. DeVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI

Total
Nr. Descrierea sumă
crt. cheltuielilor Fonduri Finanţare
proprii externa

700  700
transport
1.
2. consumabile 300 300

TOTAL 1000

F. INFORMAŢII DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT


F.1. Descrierea unităţii de învăţământ
Tipul unităţii de învăţământ 1. Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi
(gradinita, scoala primara /
gimnaziala, liceu, palat, club)
PJ / Structura
DA

11
NU
Numărul cadrelor didactice Total : 65 Femei: 54 Bărbaţi:11
Numărul elevilor înmatriculaţi Total : 1020 Fete: 477 Băieţi:543
F.2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect
Numărul cadrelor didactice Total : 12 Femei: 11 Bărbaţi: 1
participante la proiect
Numărul elevilor participanţi la Total : 165 Fete: 85 Băieţi: 80
proiect
Discipline de studiu implicate in CLR, MEM, AVAP, MM, DP
proiect
Numărul claselor/ 4 clase din mediul urban învățământ primar, o
grupelor/cercurilor participante la clasă din învățământul special
proiect şi tipul/profilul acestora
F.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte finantate si / nefinantate.

DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos)

NU
Finanţat „Toleranța – un pas spre prietenie” sponsori, consiliul local
2011- de către /
2012 nefinantat
2012- Autofinan „Pământul suspină...Alinați-l, copii!”
2013 țare
2012- Autofinan „Clubul părinților creativi”
2013 țare
2012- Autofinan „Clubul elevilor creativi”
2013 țare
2012- Autofinan „Deschideți porțile copilăriei prin ecologie”
2013 țare
2012- Autofinan „Cum să ne păstrăm sănătatea”
2013 țare
2013- Autofinan „Toleranța – un pas spre prietenie” sponsori, consiliul local
2014 țare
2013- Autofinan „Pământul suspină...Alinați-l, copii!”
2014 țare
2013- Autofinan „Cum să ne păstrăm sănătatea”
2014 țare
2013- Autofinan „Învățători și părinți implicați, copii educați”
2014 țare
2013- Finanțare Proiect Comenius „The Young Journalist”
2014 europeană
2014- Autofinan „Școala – inima comunității”
2015 țare
2014- Autofinan „Cum să ne păstrăm sănătatea”
2015 țare
2014- Autofinan „Suflete de copii în straie de sărbătoare”
2015 țare
2014- Autofinan Proiect Comenius „The Young Journalist”
2015 țare
12
2015- Autofinan „Cum să ne păstrăm sănătatea”
2016 țare
2015- Autofinan „Suflete de copii în straie de sărbătoare”
2016 țare
G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI
Tabelul se multiplica pentru fiecare unitate scolara partenera. Rubricile pentru care nu
exista informatie se completeaza cu formula „nu este cazul”.

G.1.2 Numele Liceul Tehnologic Special „Sf. Ecaterina” Huși


firmei/companiei,
organizaţiei sau
instituţie
Domeniul de activitate Învățământ special
Adresa completă Str. Dobrina, nr. 2, Loc Huși, Jud, Vaslui, Cod 735100

Nr. de telefon/fax 0235-480847

Adresă poştă sfanta_ecaterina@yahoo.com


electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcţia Director, prof. Giugaru Beatrice Henriette.
persoanei de contact

Tabelul se multiplica pentru fiecare institutie/organizatie partenera. Rubricile pentru care


nu exista informatie se completeaza cu formula „nu este cazul”.

G.2.1 Numele Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” Huși


firmei/companiei,
organizaţiei sau
instituţie
Domeniul de activitate Educație, cultură
Adresa completă
Str. A. I. Cuza, Bl I-1, Parter, Loc. Huși, Jud Vaslui
Nr. de telefon/fax Tel: 0235-480164
Adresă poştă
electronică/Pagină de Nu este cazul
Internet
Numele şi funcţia Manager, Tudose Alina Cipriana
persoanei de contact

G.2.2. Numele Centrul de Zi „Sfântul Anton” din cadru ONG Asociației


firmei/companiei, „Congregația Surorile Franciscane Misionare de Assisi”,
organizaţiei sau filiala Huși
instituţie
Domeniul de activitate extracurriculară
activitate

13
Adresa completă Str. Melchisedec, Nr.4, Loc.Huși, Jud. Vaslui, Cod 735100

Nr. de telefon/fax 0235 481180

Adresă poştă Surori_franciscane@yahoo.com


electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcţia Coordonator sora, Giurgică Irina
persoanei de contact

G.2.3 Numele
firmei/companiei, SC Alvaliv SRL Huși
organizaţiei sau
instituţie
Domeniul de activitate Economie
Adresa completă Strada 1 Decembrie Nr. 36, localiatea Huși, județul Vaslui

Nr. de telefon/fax Tel: tel 0235472475


Adresă poştă
electronică/Pagină de Nu este cazul
Internet
Numele şi funcţia Manager, Balan Valentina
persoanei de contact

Director, Coordonatori proiect,

Prof. Benchea Oana Roxana Irina Prof.înv.primar Ivan Cătălina Valentina

Avizat C.A. Data:


02.11. 2016

14

S-ar putea să vă placă și