Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara


Casa Corpului Didactic Deva
Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de colţ” Brad
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.4 Deva
Ocolul Silvic Hunedoara

PROIECT NAŢIONAL EDUCAŢIONAL


„Luna pădurii”
(15 martie – 15 aprilie 2010)

Inspector General,
Prof. Alexandru Lăutaru

Inspector Învăţământ preprimar, Casa Corpului Didactic Deva


Prof. Camelia LAZĂR Prof. Vasile MURESAN

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.4 Deva


Director, Director,
Prof. Aurelia ANA Inst. Gabriela BERBECEANU

1
2
COORDONATORI:
Prof. Camelia Lazăr – Inspector pentru Învăţământul preprimar, ISJ Hunedoara
Inst. Gabriela Berbeceanu – Director, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.4 Deva
Prof. Aurelia Ana – Director, Grădiniţa „Floare ce colţ” Brad

INIŢIATORI:
Prof. Elena Ilie
Prof. Smaranda-Maria Cioflica

INSTITUŢII IMPLICATE:
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara
Casa Corpului Didactic Hunedoara
Grădiniţa „Floare de colţ” Brad
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.4 Deva
Ocolul Silvic Hunedoara

ECHIPA DE PROIECT:

Prof. Elena Ilie Prof. Smaranda Cioflica


Ed. Mariana Bâlteanu Ed. Florica Cazan
Prof. Rodica Costan Prof. Irina Circo
Prof. Sanda Dan Inst. Raluca Cor
Prof. Mihaela Danc Prof. Alina Dezso
Prof. Cristina David Ed. Alexandrina Filip
Inst. Daniela Gros Ed. Mărioara Goia
Prof. Daniela Iosif Ed. Georgeta Ianc
Ed. Marinela Istrate Ed. Mariana Joldiş
Prof. Cornelia Moţ Inst. Ramona Leach
Prof. Adriana Petraş Ed. Maria Lup
Ed. Adriana Sandiuc Prof. Claudia Pleşa
Ed. Cosmina Potârniche
Ed. Marinela Suba
Inst. Mirela Tălmaciu
Ed. Mariana Rusu

TIPUL PROIECTULUI: NAŢIONAL

DOMENIIILE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:


Domeniul Ştiinţe
Domeniul Om şi Societate
Domeniul Estetic şi Creativ

TERMEN DE DERULARE: 1 martie – 30aprilie 2010

3
ARGUMENT
Pădurea este cel mai important factor stabilizator al mediului înconjurător ce
aduce mari servicii societăţii omeneşti, contribuind la creşterea calităţii vieţii prin
funcţiile multiple de protecţie şi producţie pe care le îndeplineşte.
Pădurea este suportul celui mai bogat tezaur de informaţie genetică şi ecologică,
de o excepţională valoare pentru ştiinţă. Pădurea a fost şi este strâns legată de fiinţa
poporului român. A o păstra cu cumpătate şi a o ocroti e datoria noastră a tuturor.
Astăzi, mai mult ca oricând, sunt actuale versurile din marşul ”Ne cheamă pădurea”
de Vasile Militaru:
“Veniţi, ai codrilor prieteni,
Veniţi la ei, cu suflet viu,
Veniţi cât brazii mai au cetini,
Veniţi cât nu e prea târziu!
Pădurea e izvor de viaţă
Şi-n ea strămoşii-au mers mereu
Ca-ntr-o biserică măreaţă,
În care cântă Dumnezeu!”

SCOP:
Promovarea şi educarea unei atitudini pozitive a copiilor, încă de la vârsta
preşcolară, faţă de mediul înconjurător prin dezvoltarea capacităţilor lor de cunoaştere şi
înţelegere a acestuia şi formarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a lui.
Familiarizarea cu aspecte legate de viaţa pădurilor, precum şi însuşirea unor
norme de comportament ecologic specific pentru asigurarea echilibrului dintre
sănătatea individului şi mediul în care trăieşte.

OBIECTIVELE URMĂRITE:
• să descopere elementele ce compun mediul înconjurător comunicând impresii, idei
pe baza observărilor efectuate;
• să identifice calităţile mediului înconjurător, necesare unei vieţi sănătoase;
• să-şi îmbogăţească cunoştinţele referitoare la rolul pădurii în menţinerea vieţii pe
pământ;
• să recunoască tipurile de poluanţi şi resursele de poluare din zona în care s-au
deplasat, depistând efectele poluării mediului;
• să dezaprobe acţiunile de distrugere şi exploatare iraţională a pădurii;
• să manifeste grijă şi protecţie faţă de pădure participând la diferite acţiuni de
îngrijire;
• să înţeleagă necesitatea respectării relaţiei om-natură;
• să prezinte creativ frumuseţile şi bogăţiile pădurii prin activităţi artistico-plastice,
expoziţii, serbări şi concursuri;
• să aplice practic principiile ecologice.

4
RESURSE:
a) Umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi, specialişti.
b) Materiale: lucrări plastice, fotografii care redau participarea copiilor la
realizarea unor activităţi dedicate lunii pădurii, panouri, afişe publicitare etc.

GRUP ŢINTĂ:
- preşcolari de la Grădiniţa „Floare de colţ” Brad, preşcolari de la Grădiniţa cu
Program Prelungit Nr.4 Deva;
- cadre didactice de la cele două grădiniţe;
- cadre didactice din ţară care doresc să se implice în acest proiect.

BENEFICIARI:
- preşcolari,
- cadre didactice,
- părinţi,
- comunitatea,
- alţi factori educaţionali.

ETAPELE PROIECTULUI:
 Lansarea oficială a proiectului, postarea acestuia pe site-ul ISJ HD şi
www.didactic.ro (febr. 2010);
 Înscrierea participanţilor pe e-mail: gradi_pn@yahoo.com, în perioada 1 – 7
martie 2010;
 Derularea activităţilor conform calendarului activităţilor (8 martie – 26 martie
2010 – Vezi calendarul) de către toate unităţile preşcolare înscrise în proiect;
 Realizarea unor lucrări artistico-plastice de către copii, pe temele propuse în
proiect şi a unor albume cu fotografii din timpul derulării proiectului;
 Trimiterea lucrărilor artistico-plastice ale copiilor şi fotografii (doar cine doreşte),
prin poştă, în perioada: 1 – 15 aprilie 2010;
 Amenajarea expoziţiei, evaluarea lucrărilor şi premierea acestora: 19 – 23 aprilie
2010;
 Trimiterea diplomelor: 26 – 30 aprilie 2010.

5
REGULAMENT DE ORGANIZARE:

 Nu se percepe taxă de participare.


 Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere din Anexă, trimisă la
următoarea adresă de e-mail: gradi_pn@yahoo.com, cu rugămintea de a respecta
termenul limită (1 – 7 martie 2010).
 Lucrările vor fi trimise prin poştă (respectând data limită: 1 – 15 aprilie 2010),
într-un plic A4, la adresa: Grădiniţa „Floare de colţ” Brad, Str. Liceului, Nr. 1, Brad,
Cod. 335200, Jud. Hunedoara.
 Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 6 lucrări.
 Lucrările copiilor trebuie să respecte tema dată, să fie pe foi A4, utilizând
materiale şi tehnici de lucru la alegere. Pe fiecare lucrare, în partea dreaptă, jos, va fi
o etichetă pe care se va menţiona:
Numele şi prenumele preşcolarului
Titlul lucrării
Grădiniţa
Grupa
Localitatea/Judeţul
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător
Adresa de e-mail a cadrului didactic/unitatea de învăţământ

 Se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia copiilor, estetica


compoziţiei, acurateţea lucrării. Se interzice intervenţia cadrului didactic, acele
lucrări vor fi descalificate din concurs.
 Jurizarea se va face de cadre didactice cu atribuţii în acest sens.
 Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru copii.
Diplomele se expediază în format electronic, la adresa de e-mail a
îndrumătorului/unităţii.
 Fiecare cadru didactic va primi diplomă de îndrumător, în format electronic, la
adresa menţionată la înscriere.

Informaţii suplimentare:
E-mail: gradi_pn@yahoo.com; gradinita4deva@yahoo.com; gradinitafloaredecolt@yahoo.com
Tel: 0254/612623 – Grădiniţa „Floare de colţ” Brad
Tel: 0254/229047 - Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.4 Deva

6
REZULTATE AŞTEPTATE:
privind copiii:
• îmbunătăţirea performanţelor artistico-plastice prin folosirea unor tehnici noi şi
variate în funcţie de temele propuse;
• cultivarea respectului faţă de pădure ca element vital al vieţii;
• dezvoltarea spiritul critic, autocritic;
• îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între copii.

privind cadrele didactice:


• implicarea cadrelor didactice în folosirea metodelor noi de stimulare a interesului
copiilor pentru arta plastică şi educaţia pentru ştiinţă – educaţia ecologică;
• dezvoltarea competenţelor de organizare a unui ambient educaţional care să
motiveze copilul în cadrul procesului instructiv –educativ.

EVALUARE:
 expoziţii, afişe, panouri cu îndemnuri ecologice, fotografii, CD-uri;
 portofolii cu lucrările artistico-plastice ale copiilor,
 album în format electronic cu activităţile desfăşurate;
 realizarea unui program artistic cu participarea copiilor de la cele două unităţi
partenere;
 diplome pentru preşcolari (format electronic);
 diplome pentru cadrele didactice îndrumătoare (format electronic).

MEDIATIZARE / DISEMINARE:
- publicarea rezultatelor proiectului pe www.didactic.ro, site-ul ISJ Hd,
Ziarul local „Zarandul”, „Servus Hunedoara”;
- prezentarea proiectului la nivelul Cercurilor Pedagogice şi Comisiilor
Metodice;
- mediatizarea proiectului în reviste de specialitate, simpozioane, sesiuni
de comunicări ştiinţifice.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
Activităţi desfăşurate pe mai multe Responsabili Modalităţi
Data Tema
subteme (orientativ) de evaluare
- Excursii, drumeţii în natură pentru Cadre Expoziţie cu
observarea copacilor; didactice de lucrări ale
- Convorbiri – “De ce avem nevoie de la cele două copiilor
„Pădurea şi
pădure?”, “Pădurea, aurul verde”; unităţi
splendoarea
8 – 12 - Jocuri de rol: “De-a ecologiştii”, partenere Album cu
ei”
martie “Pădurarii”; fotografii
(aspecte,
2010 - Activitate gospodărească: plantarea Cadre din timpul
caracteristici
unor flori, seminţe din pădure, pomi în didactice derulării
ale pădurii)
curtea grădiniţei; înscrise în activităţilor
- Lucrări artistice pe această temă / proiect
Fotografii

7
- Curiozităţi din viaţa animalelor
sălbatice; Cadre Expoziţie cu
- Lecturi după imagini: „În pădure”; didactice de lucrări ale
- Povestea educatoarei: „Coliba la cele două copiilor
iepuraşului”; Poveşti despre animale; unităţi
„Ce ne - Dramatizări, scenete; partenere Afişe
povesteşte - Jocuri de mişcare: „Vânătorul şi
15 – 19
pădurea?” iepuraşii”; Cadre Album cu
martie
(viaţa - Convorbire despre prietena omului didactice fotografii
2010
animalelor cu pădurea; înscrise în din timpul
sălbatice) - Prezentarea unor plante pe cale de proiect derulării
dispariţie; activităţilor
- Vizită la Grădina Zoologică;
- Întâlniri cu specialişti;
- Lucrări artistice pe această temă /
Fotografii.
- Prezentare de CD-uri (pps.) cu
aspecte privind poluarea pădurii; Cadre Expoziţie cu
- Legătura dintre om şi natură- didactice de lucrări ale
convorbire cu suport ilustrat; la cele două copiilor
- Vizită la puncte de colectare a unităţi
„Pădurea hârtiei; partenere Postere
22 – 26 plânge, - Organizarea unor minicentre de
martie pădurea colectare a deşeurilor, în curtea Cadre Album cu
2010 râde” grădiniţei (PET-uri, hârtie); didactice fotografii
(poluare) - Poveşti create: “De ce iubim înscrise în din timpul
pădurea?”, “O faptă bună”; proiect derulării
- Lectură după imagini “Incendiul din activităţilor
pădure”;
- Lucrări artistice pe această temă /
Fotografii.

RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZATORILOR:
Grădiniţa „Floare de colţ” Brad;
- înscrie participanţii electronic;
- participă la jurizarea lucrărilor artistico-plastice ale copiilor;
- expediată diplomele în format electronic;
- participă la programul artistic organizat în cadrul proiectului.

Grădiniţa P.P. Nr.4 Deva:


- organizează expoziţia cu lucrări ale copiilor la sediul Ocolului Silvic Deva;
- participă la jurizarea lucrărilor artistico-plastice ale copiilor;
- se ocupă de organizarea unui program artistic cu participarea copiilor de la cele
două unităţi partenere.

8
Anexa

FIŞA DE ÎNSCRIERE

PROIECT NAŢIONAL EDUCAŢIONAL


„Luna pădurii”

Unitatea preşcolară:
_____________________________________________________

Adresa unităţii (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal)

________________________________________________________

Telefon________________________

Nume cadru didactic participant: ________________________

Specialitatea: _________________________

Grupa:________ Nr. preşcolari: ________________

Adresa cadrului didactic participant:


________________________________

E-mail: ____________________________

Telefon: ____________________ Mobil:___________________

S-ar putea să vă placă și