Sunteți pe pagina 1din 10

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 TÂRGOVIŞTE

CONCURS JUDEȚEAN

EDIŢIA a VI-a
DOMENIUL: EDUCAŢIE CIVICĂ

,,Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci priveşte întreaga societate.


Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic.”
Schopenhauer
INIŢIATOR PROIECT:
 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovişte
COORDONATORI:
 prof. Torcică Gheorghiţa
 prof. Stan Ana-Maria
 prof. Voica Georgiana Livia
 prof. Ștefan Mihaela Alina
 prof. Mitrescu Elena
NUMĂR CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE LA PROIECT: 18
PARTENERI:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
 Centrul Europe Direct
 Strategia Naţională de Acţiune Comunitară
 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Târgovişte
 Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa
 Organizaţia SALVAŢI COPIII
GRUP ŢINTĂ
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi preșcolarii din acelaşi segment educaţional.
LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovişte
PERSOANE DE CONTACT
 Prof. Ștefan Mihaela Alina, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovişte
Tel. 0765533420; adresa de email: alina.burcea@yahoo.com
 Prof. Voica Livia, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovişte
Tel. 0736392761; adresa de email: voicalivia@yahoo.com

PREZENTAREA PROIECTULUI
ARGUMENT
Educația pentru sănătate încă de la vârsta preșcolară, reprezintă una din principalele căi de
promovare a cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătații și totodată de formare a
atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil și sănătos.
Formarea deprinderilor igienice începe în familie şi este completată în grădiniţă şi mai târziu, în
şcoală.
Pentru acest domeniu educativ considerăm importante formarea unor moduri de execuţie
corectă a deprinderilor şi formarea motivaţiei necesare pentru efectuarea lor, prin înţelegerea necesităţii
executării anumitor activităţi igienice.
Concursul îşi propune promovarea unui stil de viaţă sănătos, secţiunile adresate copiilor
urmărind valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al acestora.
De asemenea, acţiunea reprezintă o oportunitate în realizarea unui schimb de experienţă între
cadrele didactice din judeţ, pornind de la premisa că eficienţa actului educativ constă în împletirea
tendinţelor tradiţionale cu cele moderne şi prelucrarea informaţiei într-o manieră care să se plieze pe
cerinţele societăţii moderne.
SCOP
Formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de sănătatea sa și a celor din jur, a unui stil
de viață sănătos, dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preșcolarilor prin derularea unor
activități referitoare la igienă, sănătate, securitate, precum și a normelor necesare integrării în viața
socială.
OBIECTIVE SPECIFICE:
 Creșterea cu 85% a procentului de părinți și cadre didactice informate și implicate;
 Stimularea şi dezvoltarea originalităţii, creativităţii şi promovării unui stil de viaţă sănătos a
copiilor, prin participarea a minimum 30 preșcolari la fiecare secţiune a concursului;
 Dezvoltarea relaţiilor de comunicare între cadrele didactice prin implicare a cel puţin 80%
dintre profesorii din unitățile participante, în activităţile din cadrul proiectului
 Diseminarea informaţiilor obţinute în urma derulării activităţilor din proiect sub forma unor
exemple de bună practică aplicabile la nivel de grupă/grădiniță la cel puţin 100 de preșcolari şi
30 de cadre didactice.

DESCRIEREA PROIECTULUI
GRUP ŢINTĂ:
Preşcolarii;
Cadre didactice

BENEFICIARI:
 direcţi: preșcolarii din grupul țintă, părinţi, cadre didactice;
 indirecţi: comunitatea locală.

RESURSE UMANE:
 Preşcolari;
 Cadre didactice;
 Părinţii copiilor;
 Colaboratori ocazionali sau permanenţi;
 Sponsori;
 Comunitatea locală;
 Alţi parteneri.

RESURSE MATERIALE:
 Albume, pliante, diapozitive, CD-uri, aparat foto, calculator/laptop, panouri, afișe, pliante,
aparat de filmat, videoproiector, reviste, scanner, imprimantă, hârtie, acuarele, creioane
colorate, materiale din natură și reciclabile, lucrări plastice şi practice, produse realizate în
echipă, diplome pentru cadrele didactice şi copiii participanţi.

RESURSE FINANCIARE:
 sponsorizări ale unor firme şi ale unor părinţi;
 contribuţii ale cadrelor didactice din unităţile implicate.

DURATA PROIECTULUI: 20 ianuarie – 31 august 2020


REZULTATE CALITATIVE AŞTEPTATE:
- Creșterea interesului copiilor și părinților privind educația pentru sănătate,
- Consolidarea relaţiilor copil-copil, copil-educatoare, părinte-educatoare, părinte-copil,
părinte-părinte.
- Însușirea de către copii a unor comportamente sănătoase, privind alimentația și activitatea
fizică;
- Integrarea activităților din cadrul proiectului în Curriculum la Decizia Școlii pentru
creșterea eficienței intervențiilor pentru nutriție sănătoasă și activitate fizică.

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE
 Respectarea etapelor proiectului;
 Feedback-urile pozitive din partea beneficiarilor;
 Evaluarea impactului asupra preșcolarilor și cadrelor didactice(număr de participanți);
 Monitorizarea permanentă a activităților desfășurate.

EVALUARE
 Expoziţii, afișe, panouri tematice;
 Diplome pentru preșcolari;
 Diploma/adeverințe pentru cadrele didactice îndrumătoare;
 albume foto;
 înregistrări video;
 realizarea unei reviste a proiectului

CONTINUITATEA/ SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:


 continuarea proiectului și în anul școlar următor;
 includerea în planificările cadrelor didactice în calendarul activităților extracurriculare a
activităților propuse în proiect;
 realizarea unor proiecte de opțional la nivelul grupelor de preșcolari, privind educația pentru
sănătate.

ACTIVITĂȚILE DE PROMOVARE/ MEDIATIZARE ȘI DE DISEMINARE:


 Prezentarea/diseminarea rezultatelor obţinute prin: poşta electronică, articole în reviste de
specialitate, simpozioane, în presa scrisă şi audiovizuală.
 Prezentarea proiectului la nivelul Comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, consiliului
reprezentativ al părinţilor, avizierul grădiniţei.
 Postarea pe site-ul grǎdiniţei www.gradinita14târgoviște.ro a rezultatelor concursului.
 Album foto cu lucrările premiate și aspecte din cadrul proiectului
REGULAMENTUL PROIECTULUI

Concursul Județean ,,Sănătatea, bunul cel mai de preţ” se va desfăşura astfel:


CONCURS - derulat pe trei secţiuni:
 SECŢIUNEA I:
Participanţi: preşcolari (vârsta 3 – 5/6 ani)
Tematica abordată:
Forma : - participare directă / participare indirectă
Data: 25. 03. 2020
 lucrări artistico-plastice realizate în diferite tehnici: acuarelă, tempera, lucru cu ceară, etc.,
având ca temă ,,Sănătatea, bunul cel mai de preţ”;
 lucrări practice: colaj, poster, ecusoane, lucrări 3 D, etc.
Participarea este indirectă doar pentru cadrele didactice și preșcolarii din alte județe.

 SECŢIUNEA II:
Participanţi: preşcolari (vârsta 3 – 5/6 ani)
 Creaţii literare – poezii, povestiri, ghicitori însoțite de imagini – având ca temă aspecte
legate de tematica concursului;
Forma : - participare indirectă

 SECŢIUNEA III:
Participanţi: cadre didactice din învăţământul preşcolar
Forma : - participare indirectă
 Microcercetări, proiecte de parteneriat educaţional, proiecte de opţional, proiecte tematice,
proiecte didactice, referate, prezentari Power Point, secvențe didactice, film, etc.

ETAPELE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ALE CONCURSULUI

1. Lansarea și derularea proiectului :


Data: 20 ianuarie– 31 august 2020
Locul desfăşurarii: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovişte
2. Durata proiectului: 7 luni
3. Regulament de participare:

 Pentru participarea directă, înscrierea se va face pe baza fișei din anexa I în perioada 10
februarie - 10 martie 2020 la următoarele adrese de e-mail: voicalivia@yahoo.com,
alina.burcea@yahoo.com. Acordul de parteneriat îl vor aduce în ziua desfășurării concursului,
semnat și ștampilat în două exemplare.

 Pentru participarea indirectă cadrele didactice vor eticheta lucrările în colţul din dreapta jos pe
față, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele: numele şi prenumele preșcolarului,
grupa, grădinița, localitatea, județul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
 NU se percepe taxă de participare, dar fiecare cadru didactic va trimite împreună cu lucrările
şi un plic A4 autoadresat şi timbrat corespunzător pentru a putea primi diplomele;
 Lucrările nu se returnează;
 Înscrierea se va face pe baza fișelor de înscriere din anexele I și II în perioada 10 februarie - 10
martie 2020 (data poștei);
 Jurizarea lucrărilor: 25 -31 martie 2020;
 Realizarea expoziției în incinta Centrului Europe Direct Târgoviște - Biblioteca ,,Ion Heliade
Rădulescu” în perioada 23-30 aprilie 2020
 Fișele de înscriere (anexa 1 și anexa 2), lucrările, materialele propuse, acordul de parteneriat (în
doua exemplare) vor fi completate, apoi expediate prin poştă la adresa:

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 14 TÂRGOVIȘTE


STR. VASILE VOICULESCU, NR. 14
TÂRGOVIȘTE
DÂMBOVIȚA
(cu mențiunea: Pentru concursul ,,Sănătatea, bunul cel mai de preţ”)

CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR


SECŢIUNEA I:
 Lucrări artistice realizate în diferite tehnici: acuarelă, tempera, pictură/desen cu ceară, colaj,
modelaj etc., având ca temă aspecte din viața cotidiană privind educația pentru sănătate).
Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere pe suport A4, încadrându-se
în tema anunţată. Un cadru didactic poate participa cu 3 preșcolari . Lucrările vor fi realizate de
copii fără intervenţia cadrului didactic. Cadrele didactice își vor aduce materialele necesare
realizării lucrărilor în ziua desfășurării concursului.

SECŢIUNEA II:
Creaţiile literare (poezii, povestiri, ghicitori):
 vor avea ca temă aspecte legate de tematica concursului;
 vor fi scrise la calculator, cu diacritice;
 participarea fiecărui copil va fi de maxim două lucrări, pentru poezie/povestiri;
 pentru ghicitori nu este un număr impus de lucrări;
 la finalul lucrării, în colţul din drepta jos, se vor menţiona: numele şi prenumele
preșcolarului, grupa, secțiunea, grădinița, localitatea, județul și numele cadrului didactic
coordonator.

SECŢIUNEA III:
Microcercetări, proiecte de parteneriat educaţional, proiecte de opţional, proiecte tematice,
proiecte didactice, referate, prezentari Power Point, secvențe didactice, film:
 redactarea lucrării se va face în format A4;
 titlul va fi scris cu majuscule, bold, centrat, 14 dimensiune font;
 sub titlu se vor scrie: profesia, numele şi prenumele autorului/autorilor, instituţia, localitatea,
judeţul (pentru fiecare autor);
 la sfârşit se va consemna bibliografia, în ordinea următoare: nume şi prenume autor(i), anul,
titlul lucrării, orașul, editura, pagina;
 mărimea lucrării: maxim 2 – 4 pagini, font Times New Roman 12, margini de 20 mm,
aliniere ,,justified”, spațiere 1, cu diacritice;
 prezentarea Power Point nu va depăși 15 slide-uri, iar filmul va dura maxim 15 minute.
Participarea la Secțiunea III ESTE condiționată de participarea la una din primele secțiuni.
Un cadru didactic poate participa la secțiunea-simpozion cu o singură lucrare. Se admit lucrări
cu MAXIM 2 AUTORI. Aceste lucrări vor fi trimise doar prin poșta electronică (e-mail) însoțite de fișa
de înscriere pentru secțiunea III (Anexa 3) la adresa voicalivia@yahoo.com. Toate lucrările vor fi
cuprinse într-o revistă on-line cu ISSN. Cadrele didactice care doresc publicarea lucrărilor își vor regăsi
numele la rubrica colaboratorilor și vor specifica acest lucru în fișa de înscriere a secțiunii și vor primi
publicația prin poșta electronică, în format electronic.

MOD DE CERTIFICARE:
La finalul concursului se vor acorda tuturor participanţilor adeverinţe (pentru cadrele didactice
coordonatoare) şi diplome de participare şi premii (I, II, III, menţiuni), care vor fi trimise în format
electronic pe adresele personale de e-mail.
ANEXA I

Fişă de înscriere (cadre didactice)

Concurs - ,,Sănătatea, bunul cel mai de preţ”

Unitatea şcolară:……………………………………………………………....
Adresa unităţii şcolare ( judeţ, localitate, stradă, nr., cod poştal)
..……………………………………………………………………………....
……....................................................................................................................
Telefon unitate școlară:……………………………

Nume cadru didactic:


1………………… ……………......................
2.…………….................................................

Titlul lucrării .......................................................................................................

E-mail ………………………
Telefon fix: ………………… Telefon mobil: ………………………

Semnătura cadrului didactic coordonator:


...............................................................
Anexa II

Fişă de înscriere (preşcolar)

Concurs - ,,Sănătatea, bunul cel mai de preţ”

Unitatea şcolară: …………………………………………………………


Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal)
..……………………………………………………………………………
....................................................................................................................
Grupa.................................................
Nume şi prenume preşcolar:
1 .............................................................................
Titlul .......................................................................................
Secţiunea la care participă ............................................................................
2………………………………………………….
Titlul .......................................................................................
Secţiunea la care participă ............................................................................
Cadrul didactic......................................................
Telefon cadru didactic coordonator: ……………………………

Formularul de înscriere se va expedia de către cadrul didactic coordonator, online


la adresa de e-mail voicalivia@yahoo.com, alina.burcea@yahoo.com, dar şi prin poştă
odată cu lucrările participante la SECŢIUNEA I și II, în perioada 10 februarie -10
martie 2020 (data poștei).

Semnătura cadrului didactic coordonator:


...............................................................
GRĂDINIŢA CU P.P. Nr. 14 GRĂDINIŢA ………………………
TÂRGOVIŞTE, ...........................................................
Str. VASILE VOICULESCU, Nr. 4 Str…………….....…………. Nr. ....
Tel./Fax 0245615142 Tel. …...........……..………………….
Nr. .............. din ......................... Nr.............. din ...................................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi ............................, între Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovişte,


reprezentată de prof. Gheorghița TORCICĂ în calitate de director
şi
Grădiniţa................................................................................................................................,
reprezentată de prof. .................................................................., în calitate de director şi
……………………………........................................................... în calitate de parteneri, în cadrul
Concursului Judeţean ,,Sănătatea, bunul cel mai de preţ”, Ediţia a VI-a, Martie 2020.

Obiectul acordului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea
desfăşurării Concursului Judeţean ,,Sănătatea, bunul cel mai de preţ”, Ediţia a VI-a, Martie 2020,
Târgovişte.
Grup ţintă: Cadre didactice, preşcolari.
Obligaţiile părţilor:
Grădiniţa coordonatoare se obligă:
- să informeze din timp instituţiile partenere cu privire la desfăşurarea concursului;
- să respecte termenul de desfăşurare al concursului;
- să întrunească comisia de evaluare a lucrărilor;
- să distribuie adeverinţele şi diplomele participanţilor înscrişi la concurs.
Grădiniţa participantă se obligă :
- să mediatizeze grădiniţa în instituţia în care îşi desfăşoară activitatea;
- să îndrume copiii în realizarea lucrărilor artistice;
- să selecteze lucrările care participă la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se deruleze


conform scopului stabilit.
Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Grădiniţa ......................................................


Târgovişte .....................................................................
Director, Director,
prof. Torcică Gheorghița prof. ………………........................……….

S-ar putea să vă placă și