Sunteți pe pagina 1din 9

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ AVIZAT,

Nr. ................. din .................................... Inspector cu Activităţi Educative


Prof. Chiriţă Simona

CENTRUL DE DETENȚIE ŞCOALA PROFESIONALĂ COLEGIUL NAȚIONAL


CRAIOVA CRAIOVA „NICOLAE TITULESCU”
CRAIOVA
Nr………..din……………2017 Nr………..din……………2017 Nr………..din……………2017
Director, Director, Director,
Comisar Văduva Nicoleta Prof. Taşcu Stavre Minodora Prof, Bogdan Ionel

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL

,,Raze de speranță”

Durata: 1 an școlar 2017-2018

Parteneri implicaţi:

1. Penitenciarul de Minori şi Tineri Craiova


Director: Comisar Nicoleta Văduva
Director SEAP: Comisar șef Doina Mihaela Ciotir
Coordonate de contact: str. Bariera Vâlcii, nr. 160A
Tel.: 0251/421918; 0251/591636
Fax: 0251/431642
e-mail: pmtcraiova@anp.gov.ro
2. Şcoala Profesională Specială Craiova
Director: profesor Taşcu Stavre Minodora
Coordonate de contact: str. Bariera Vâlcii, nr. 160A
Tel.: 0251/421918
Fax: 0251/431642
e-mail: spscraiova@gmail.com

3. Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova


Director: profesor Bogdan Ionel
Coordonate de contact: str. Doljului, nr. 12.
Tel/Fax.:0351 413 370,
Tel/Fax: 0251 554 458.
e-mail: titulescucv2014@yahoo.com.

Coordonatorii programului :
Prof. Lupu Marian Cătălin, - Școala Profesională Specială, Craiova;
Prof. Trancă Ramona, Colegiul Național „Nicolae Titulescu”, Craiova;
Comisar Popescu Cătălin, Comisar Gheorghe Vasile – Centrul de Detenție Craiova

Colaboratori:
Prof. Lupu Răzvan Ilie, Școala Profesională Specială Craiova,
Prof. Nicola Cătălin Ionel, Școala Profesinală Specială Craiova,
Prof. Nica Dan Șerban, Școala Profesională Specială Craiova,
P.I.P. Traistă Ion Vasilică, Școala Profesională Specială Craiova,
Maistru Instructor Preda Ion, Școala Profesională Specială Craiova,
Prof. Bădulescu Adina Colegiul Național „Nicolae titulescu” craiova

A. INFORMATII DESPRE APLICANT


Numele institutiei Școala Profesională Specială Craiova
Adresa: Bariera Vâlcii, nr.160A .
TELEFON: 0251/591636 ; FAX: 0251/431642
E-MAIL : spscraiova@gmail.com
Persoana de contact: prof. Lupu Marian Cătălin, nr. tel 0743697035, e-mail:
lupucatalin77@yahoo.com
B. INFORMATII DESPRE PROIECT
1. Titlul proiectului: ,,Raze de speranță”
2. Tipul Programului: regional
3. Categoría – educație pentru drepturile omului – prevenirea abuzului de substanțe
interzise
4. Ediția I
5. Număr de participanți: 70
6. Finanțare: autofinanțare

C. REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul îşi propune realizarea unui parteneriat educaţional între două instituţii şcolare
din judeţul Dolj, prin derularea unor activităţi extrașcolare respectând un program comun cu
tematică din prevenirea abuzului de substanțe interzise și desfășurarea unor activități cultural
artistice comune.
1. Număr de elevi implicaţi 75
Număr de cadre didactice implicate 8
2. Beneficiari direcţi eleviicelor două instituții de învățământ
Beneficiari indirecţi părinţi, membrii comunitățiii
3. Activităţi propuse
 Noi despre droguri
 Cine sunt? Cine ești?
 Liber în cuget și simțiri
 Sport = sănătate
4. Parteneri:
CENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CRAIOVA
COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA

D.: PREZENTAREA PROIECTULUI

1. Argument justificativ
Cheia succesului într-o societate democratică este capacitatea de a comunica, de a
relaţiona cu semenii tăi spărgând barierele și diferențele care ne despart.
În viziunea Strategiei Naţionale Antidrog este necesară dezvoltarea unui sistem
integrat de servicii publice, care să asigure reducerea incidenţei şi prevalenţei consumului de
alcool, tutun şi droguri în rândul elevilor, asistenţă medicală, psihologică şi socială a
consumatorilor de droguri şi eficientizarea activităţilor de prevenire a consumului de droguri.
La nivelul populaţiei şcolare există insuficiente informaţii privind substanţele
psihoactive şi se simte nevoia unei mai bune informări în acest domeniu.
Proiectul vizează informarea elevilor privind consecinţele consumului de alcool, tutun
şi droguri, precum şi stimularea implicării acestora în prevenirea şi combaterea consumului
de substanţe psihoactive în rândul colegilor. Informarea adecvată şi formarea unor lideri de
opinie din rândul elevilor reprezintă cea mai potrivită modalitate pentru promovarea
obiectivelor acestui program.
Activităţile extracurriculare și exemplul propriu sunt activitățile prin care ne
propunem să „unim” cele două instituții de învățământ și să putem rosti la sfârșitul
proiectului „sunt raze de speranță într-o lume gri” .
Astfel de parteneriate permit, de asemenea spargerea prejudecăților societății cu
privire la persoanele private de libertate, permit ștrgerea anatemei pusă de comunitate asupra
unui om care a greșit într-un anumit moment al vieții și ne oferă prilejul de a dovedi că și cei
din spatele„ zidurilor înalte” sunt elevi capabili de a purta o conversație și de a crea obiecte
minunate.
Am considerat, că ar fi oportună o colaborare între cele două instituții de
învățământ care să deschidă un câmp mult mai larg de observare, de cunoaştere şi dezvoltare
a sociabilităţii elevilor.

2. Scopul proiectului:
 Recunoaşterea principalelor grupede substanțe interzise;
 Educarea şi informarea elevilor cu privire la risucrile consumului de substanțe
interzise;
 Dezvoltarea unor valori concentrate pe grijă pentru viaţa personală şi a celorlalţi
 Familiarizarea elevilor cu efectele consumului de substanșe interzise

3.Obiective generale:

 Cunoaşterea principalelor grupe de substanțe interzise;


 Să recunoască schimbările fiziologice cauzate de substanțe interzise ;
 Formarea şi perfecţionarea unor atitudini si comportamente responsabile în situația în
care sunt tentați să utilizezesubstanțe interzise;
 Implicarea părinţilor si a comunităţii locale în viaţa şcolii.

4. Obiective specifice :
 privind copiii:
- formarea unei atitudini respect faţă de opinia exprimată de către fiecare dintre
participanţi;
- stimularea interrelaţionării între elevii celor două instituții;
- apropierea şi implicarea elevilor în activităţi specifice propuse;
- dezvoltarea imțului autocritic
- asimilarea unor cunoștințe despre substanțele interzise și edectele acestora asupra
organismului uman.

 privind cadrele didactice:


- dezvoltarea abilităţii cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional
care să motiveze copilul în procesul de învățare
- educarea unei atitudini pozitive faţă de partenerul de dialog
- evaluarea acţiunilor, a rezultatelor şi monitorizarea acestora;

5. Beneficiari. Elevii celor două instituțiide învățământ prin activitățile


desfășurate și cunoștințeledobândite
6. Durata proiectului: anul școlar 2017 – 2018 cu posibilitate de prelungire
în anii școlari viitori

7. Descrierea activităților:

a) Activitatea nr. 1
b) titlul activitǎţii: „NOI DESPRE DROGURI”
c) perioada de desfǎşurare: decembrie 2017
d) locul de desfǎşurare: cele două școli partenere
e) participanţi: elevii
f) parteneri: cadrele didactice implicate
g) descrierea activitǎţii: realizarea unor desene sau creații artistice având
ca tematică abuzul de substanțe interzise
h) responsabili: profesorii implicaţi
i) beneficiari: elevii implicaţi în proiect
j) modalităţi de monitorizare şi evaluare: realizarea unei expoziții cu
lucrările elevilor

a) Activitatea nr. 2
b) titlul activitǎţii: CINE SUNT? CINE EȘTI?
c) perioada de desfǎşurare: martie 2018
d) locul de desfǎşurare: cele două școli partenere
f) parteneri: cadrele didactice implicate
g) descrierea activitǎţii: discuții între elevii celor două instituții având ca
tematică „liberul arbitru” și „anturajul”. Ce înseamnă să fii „cool”?
h) responsabili: cadrele didactice coordonatoare
i) beneficiari: elevii implicaţi în proiect
j) modalităţi de monitorizare şi evaluare: procese verbale, poze,

a) Activitatea nr. 3
b) titlul activitǎţii: CE SUNT SUBSTANȚELE INTERZISE
c) perioada de desfǎşurare: mai 2018
d) locul de desfǎşurare: cele două școli partenere
e) participanţi: elevi
f) parteneri: cadrele didactice implicate
g) descrierea activitǎţii: prezentarea unor PPT-uri create de elevii
Colgiului Național „Nicolae Titulescu” despre substanțele interzise
h) responsabili: profesorii implicaţi
i) beneficiari: elevii implicaţi în proiect
j) modalităţi de monitorizare şi evaluare: poze, diplome

a) Activitatea nr. 4
b) titlul activitǎţii: SPORT = SĂNĂTATE
c) perioada de desfǎşurare: mai 2018
d) locul de desfǎşurare: Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova
e) participanţi: elevii celor două școli
f) parteneri: cadrele didactice implicate
g) descrierea activitǎţii: desfășurarea unui joc demonstrativ de fotbal
între echipele reprezentative ale celor două instituții
h) responsabili: profesorii implicaţi
i) beneficiari: elevii implicaţi în proiect
j) modalităţi de monitorizare şi evaluare: poze, diplome

8. Metode și tehnici de lucru:


Work–shopuri, prezentări PowerPoint, filme documentare, interviul, studiul unor
documente scrise, jocuri de rol, concursuri, realizarea de colecţii de informaţii şi imagini,
realizarea unor expoziţii de desene, realizarea de postere şi panouri compunerea de scrisori,
expuneri pe computer, problematizarea, studiu de caz, descoperirea, interactivitate, discuţii în
grup, metoda activităţii pe grupe.

9. Forme de organizare:
Activităţi pe grupe, individual, activităţi frontale: sesiuni de informare, dezbateri,
prelegeri, expuneri, competiții sportive etc.

10. Resurse umane:


70 elevi ai celor două școli;
8 cadre didactice din cele două școli;
2 reprezentanţi ai Centrului de Detenție Craiova

11. Evaluare - Calitate


Cantitativă (evaluare internă)
- Centralizarea numărului de participanţi, la fiecare activitate, şi în total la
activităţi, având în vedere că proiectul a fost înscris în planul de activităţi extracurriculare,
ceea ce înseamnă ca participarea la activităţile proiectului nu este obligatorie; se urmăreşte o
participare de cel puţin 70% din numărul propus iniţial;
Calitativă (evaluare externă):
- În cadrul proiectului se va aplica un chestionar care vizează nivelul de
cunoştinţe despre comsumul de substanțe interzise și modalități de prevenire a consumului
acestora
- La final se va administra un chestionar de satisfacţie beneficiarilor direcţi;

E. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT


1. Tipul unitǎţilor şcolare: LICEAL
2. Numǎrul cadrelor didactice implicate în proiect: 8
3. Numǎrul elevilor participanţi la proiect:70
4. Numǎrul claselor implicate în proiect 5
5. Echipa de proiect:

Prof. Lupu MarianCătălin SPS Craiova


Prof. Lupu Răzvan Ilie SPS Craiova
Prof. Nicola Cătălin SPS Craiova
Prof. Nica Dan SPS Craiova
Prof. Traistă Ion Vasilică SPS Craiova
Maistru. Preda Ion SPS Craiova
Prof. Trancă Ramona Charlota CN „NT” Craiova
Prof. Bădulescu Adina CN „NT” Craiova
Comisar Popescu Cătălin CD Craiova
Comisar Gheorghe Vasile CD Craiova

Dispoziții finale:
• Activităţile descrise în proiect se desfăşoară în anul şcolar 2017- 2018.
• Modificarea protocolului se va realiza doar cu acordul partenerilor.
CENTRUL DE DETENȚIE ŞCOALA PROFESIONALĂ COLEGIUL NAȚIONAL
CRAIOVA CRAIOVA „NICOLAE TITULESCU”
CRAIOVA
Nr………..din……………2017 Nr………..din……………2017 Nr………..din……………2017
Director, Director, Director,
Comisar Văduva Nicoleta Prof. Taşcu Stavre Minodora Prof, Bogdan Ionel

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

Încheiat între următoarele instituţii:


1. Şcoala Profesională Specială, cu sediul în Craiova, str. Bariera Vâlcii nr.106 A,
reperezentată de doamna director prof. Taşcu-Stavre Minodora şi prof. Lupu Marian Cătălin
şi.
2. Centrul de Detenție Craiova cu sediul în Craiova, str. Bariera Vâlcii nr.106 A,
reperezentată de doamna director comisar Văduva Nicoleta și comisar Popescu Cătălin

3. Colegiul Național „Nicolae Titulescu”, cu sediul în Craiova, str. Doljului nr. 12


reprezentat prin domnul director prof. Bogdan Ionel și prof.Trancă Ramona.

1. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi
parteneri în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare comune în cele două
instituții.
2. Grup ţintă: elevii participanţi

3. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor din școala parteneră;
- să coopteze în cadrul activităților un număr adecvat de elevi;
- să se ocupe de efectuarea formalităților de acces în cadrul școlii;
- să organizeze un concurs între cele două școli asigurând diplome și eventuale premii.

B) Partenerii se obligă să respecte următoarele condiţii:


- să mediatizeze proiectul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze elevii participanţi la activități;
- să prelucreze cu elevii regulamentul specific privind accesul în unitatea aplicantă;
- să organizeze activitățile propuse în cadrul proiectului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării
proiectului.

6. Clauze finale ale acordului:


Proiectul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de
relaţii de colaborare între cele două instituţii de învăţământ aplicante.

7. Modificarea acestui protocol va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor prin act
adiţional datat şi semnat de ambele părţi.

8. Responsabili de proiect prof. Lupu Marian Cătălin


prof. Trancă Ramona Charlota
comisar Popescu Cătălin

Prezenta convenţie se încheie în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte
şi intră în vigoare de la data semnării.

Aplicant,
Şcoala Profesională Specială Craiova
Director,
prof. Taşcu-Stavre Minodora

Partener Partener,
Centrul de Detenție Craiova Colegiul Național „N. Titulescu” Craiova
Director, Director,
Comisar Văduva Nicoleta prof. Bogdan Ionel

S-ar putea să vă placă și